Wertán Balázs: Történeti visszatekintés - hatályos szabályozás - javaslatok. I. fejezet. Bevezető fecsegés Rendszerezés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Wertán Balázs: Történeti visszatekintés - hatályos szabályozás - javaslatok. I. fejezet. Bevezető fecsegés Rendszerezés"

Átírás

1 Wertán Balázs: A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK FELELŐSSÉGE Történeti visszatekintés - hatályos szabályozás - javaslatok I. fejezet Bevezető fecsegés Rendszerezés Amikor 1987-ben a leendő társasági törvény munkálatai folytak, a törvényjavaslat készítői - a hatályos szabályozást illetően - a semmiből teremtettek tv.-t a még nem is létező, illetőleg kisszámban létező, de nem működő gazdasági társaságok számára. A történelem ismét megakadályozta azt, hogy a nemzet gazdasága töretlenül, kényszerszünetek és vargabetűk nélkül, az ideális evolúció útján hozza létre a nem természetes személyek, a kereskedők, a gazdasági szervezetek, a társaságok jogát. Természetes folyománya ennek, hogy a törvénykezés - a leggondosabb összehasonlító elemzések ellenére - nem adhatott tartós, változtatásra nem szoruló szabályozást. (Mértékadó szakemberek is hangoztattak olyan nézeteket, hogy ennyire előzmények nélküli helyzetben nem szabad részletes szabályozást adni, a Gt. megalkotását későbbre kell halasztani.) Megemlítendő az a tényező is, hogy a szabad piac bejáratott működése fényévekre volt a '80-as évek magyar gazdasági valóságától és még az is csak egy halvány remény volt, hogy belátható időn belül megtörténik a politikai (ennek megtörténtét újabban vitatják) valamint a gazdasági rendszerváltás. Ez utóbbi mindenesetre megtörtént, s bár nem voltak túl fényes évek ezek - hogy a hirtelen meggazdagodást balgán várók reménykedéseit ne is említsem -, de legalább nagyszámú szereplővel működik a piac. Ilyen bizonytalan politikai, gazdasági és ennek megfelelően törvénykezési környezetben került tehát sor a gazdasági társaságokról szóló törvény elkészítésére. Mégis e törvény nélkül nem került volna sor - minden társadalmi nyomorúságunk ellenére sem - ilyen nagyreményű gazdasági fejlődésre. Jó törvényt hozni - talán a legnehezebb dolog. A jövő, sajna, nem látható. A jogi szabályozás mindig az absztrakció valamely szintjén lebeg tehát. Ez egy bonyolult, örökké vitatott és vitatható jogelméleti probléma, vázolása nem feladatom. A gazdasági életet oly erősen befolyásoló jogi szabályozási környezetet megteremteni - az egyik legnehezebb törvényhozói feladat. A társaságok belső viszonyai rendkívül szövevényesek, bonyolultak. A társaság mindennapi életét a vezető tisztségviselők alakítják, ezzel - a befektető-tulajdonos teljesítését a priori véve - szerepük elementáris, központi. S nemcsak a társaság és így a tag gazdagodása, hanem a társasággal kapcsolatba kerülő harmadik személyek, a szerződő partnerek, a hitelezők, továbbá, tágabban, az egész nemzetgazdaság, így a hon előbbre jutása is függ tőlük. Olyan 1

2 gazdaságon túli tényezők alakulásában is tevékeny alakító szerepet visznek (vihetnének), mint például a tisztességes üzleti eljárás meghonosítása-fenntartása, etikus magatartás a velük kapcsolatba kerülő (esetleg náluk gyengébb vagy nekik kiszolgáltatott) személlyel szemben, ezzel példát statuálva az átlagpolgárnak. A jogi szabályozásnak, ezen belül a vezető tisztségviselők felelősségének persze áttételes, korlátozott rész-szerepe van ezen tágan vázolt kívánalmak megvalósításában, de sok kicsi sokra megy. A jogi szabályozásnak a fent vázolt homályos összefüggések mellett igazi, közvetlen szerepe a vezető tisztségviselő által eljárása során okozott károk megtérítésének szabályozásával a társaság, tagjai és a harmadik személyek érdekeinek és vagyonának védelmében van. Ennek jegyében kerül sor e dolgozat elkésztésére. A vezető tisztségviselő felelőssége - általános fogalom. A legtágabb értelmezésébe belefér az a következmény, tehát igazi értelmében nem is felelősség, hogy a vállalatvezetésben többségében kudarcokat elérő vezetőket nem kérik föl cégvezetésre, ha pediglen saját vállalkozásról van szó, akkor tönkremegy a cége; így a vállalatvezetők sajátos rész-piaca, illetőleg - közvetetten - a vezetett vállalat piaca ítél a vállalatvezetőkről és rostálja őket. Ezt nevezhetnénk akár gazdasági felelősségnek. A gazdasági szféra - sajnálatos és nagyobbrészt elmarasztalható módon - nem független a politikától. A mi viszonyainkat alapul véve megállapítható, hogy személyi összefonódás sűrűn fordul elő. Az állami tulajdonban álló vállalat-birodalmak élére a legritkábban áll politikamentes döntés eredményeképpen kinevezett szakember. A felelősség legszűkebb értelemben vett és utolsó sorban bekövetkező formája a jogi felelősség. Ha arányokat kívánunk megjelölni azt mondhatjuk, hogy amíg a fentebb említett gazdasági felelősség az esetek többségében, rend szerint bekövetkeznek, addig a vezető tisztségviselők jogi felelőssége megállapítására ritka kivételként kerül csak sor. Ennek magyarázata az, hogy a piaci sikerek elérése, az üzleti tevékenység folytatása nagymértékű kockázatvállalással járó tevékenység. Kockáztat a tulajdonát valamilyen formában befektető tulajdonos, de döntéseinek meghozatalakor kockázatot vállal a vezető tisztségviselő is. Ezt a kockázatvállalást ismeri el - közvetetten a Gt. 32. (2) bek.-se is, amikor kimondja, hogy a munkáltató a vezető tisztségviselőt az e tisztséghez tartozó körben nem utasíthatja. A kockázatvállalás természetéből folyik, hogy - a legteljesebb gondosság és elővigyázatosság tanúsítása mellett - nem minden döntés, intézkedés hozza meg a kívánt vagy kalkulált sikert. A sikertelenség nagymértékű veszteséget, károsodást is magával hozhat. Jogi felelősség megállapítására azonban csak akkor van lehetőség, amikor a vezető eljárásában is megragadható valamely hanyagság vagy mulasztás, és nem csak annak eredményében a sikertelenség. Ennek jogi körülhatárolását azonban már a vezető tisztségviselő felelőssége alapesetének negyedik pontja, a vétkesség taglalásánál láthatjuk. Ebben a dolgozatban vezető tisztségviselő alatt elsősorban az ügyvezetőket és az igazgatóság tagjait értem, valamint az itt írtak - a tv.-i szabályozásból adódóan - vonatkoznak az üzletvezetőkre is. E dolgozat keretei között nem foglalkozom a fb. tagjainak és a könyvvizsgálók felelősségének különös vonásaival. Még a vezető tisztségviselők sajátos felelősségi szabályainak elemzését megelőzően indokoltnak tűnik azokat a ma hatályos, a Gt.-ben megjelenő szabályokat áttekinteni, amivel a törvény azt kívánja megelőzni, hogy a vezető tisztségviselő érdekei 2

3 az általa vezetett társaság érdekeivel ütközhessenek. E szabályok kisebb részben az általános szabályok között helyezkednek el, s így a Gt.-ben szabályozott valamennyi társaságra vonatkoznak, nagyobb részben az egyes társaságokra vonatkozó szabályok között találhatók mint speciális összeférhetetlenségi, illetőleg versenytilalmi szabályok. Ezen szabályoknak az ismertetése úgy illeszkedik tematikámba, hogy a törvényalkotó mintegy a vezető tisztségviselő potenciális károkozásai lehetőségét kívánta kizárni. A kérdés azért merül fel, annak ellenére, hogy ez a mai szabályozás értelemében nem szorosan vett felelősségi kérdés, hogy jó pár, az irodalomjegyzékben is felsorolt háború előtti szakírónk foglalkozott a kérdéssel, de lege ferenda javasolta törvényi szintű szabályozását; s lám, itt van: I. Az általános szabályok között: 1. nem szoros értelemben vett összeférhetetlenségi szabály ugyan, de mégis az esetleges későbbi visszaélések esélyét csökkenti az az előírás, mely szerint, ha a vezető tisztségviselőt más társaságnál is megválasztják hasonló beosztásba, akkor az érintett társaságokat erről előzetesen tájékoztatni köteles Az ellenőrzési funkció megbízható ellátása érdekében rendelkezik úgy a Gt., hogy a vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója nem lehet az fb. tagja 2. II. A kft. és a rt. szabályai között (klasszikus versenyszabályok): 1. A korlátolt felelősségű társaság ügyvezetői és fb. tagjai csak a taggyűlés feljogosításával folytathatnak a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet a saját nevükben, lehetnek korlátlanul felelős tagjai hasonló tevékenységet folytató társaságnak, tölthetnek be vezető tisztségviselői funkciót hasonló tevékenységet folytató társaságnál 3, továbbá az ügyvezetők és közeli hozzátartozóik csak a taggyűlés jóváhagyásával köthetnek a társasággal szerződést, kivéve, ha e szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik A részvénytársaságnál 5 az 1. pontban kifejtettek az irányadók azzal a nem lebecsülhető különbséggel, hogy míg a kft. esetében a vezető a tagok 1 Gt. 31. (1) bek. 2 Gt. 31. (2) bek. 3 Gt (1) bek. - Külön érdekességként említem, hogy a vezető tisztségviselő potenciális károkozása kiszűrését célzó szabályok megszegésének jogkövetkezménye főszabályként ugyanúgy kártérítési kötelem keletkezése, amit a Ptk. szabályai alapján kell elbírálni (ld. a Gt át), mint magának a károkozó vezetői magatartás tanúsításának. A kártérítés feltétele természetesen itt is a kár stb. megléte, tehát a következmény ugyanaz, a törvényi szabályozás inkább eléje megy a csábító lehetőségnek. E (2) bek.-e azonban c) pontjában kínál egy speciális jogkövetkezményt, mégpedig az ügyletből előálló haszon kiadását. 4 Gt (1) bek. - Az itt található szabály a törvény mai védekezése a következő lábjegyzet a) pontjában ismertetett esettel szemben. Az érdekes az, hogy a jelenlegi szabályozásban - teljességgel érthetetlen módon - ilyen, a vezetett társasággal való szerződéskötésre vonatkozó tilalom kizárólag a kft.-re vonatkozóan áll fenn, tehát a rt.-nál nem. Holott a rt. esetében még nagyobb az esélye az ilyen visszaélésnek, hisz több az igazgató, kisebb a tulajdonosok rálátása a vezetés működésére, nagyobb, elidegenedettebb a társaság szervezete. 3

4 hozzájárulásával a veszélyes vizekre evezhet, addig a részvénytársaságnál abszolút a versenytilalom abban az értelemben, hogy az alól a részvényesek (a közgyűlés) sem adhatnak felmentést Mind az 1., mind a 2. pontban foglalt esetre azonos módon határozza meg a Gt. a versenytilalmi szabályok megszegésének lehetséges következményeit, miszerint a társaság a fenti tilalmak megszegése esetén - választása szerint - a) kártérítést, vagy b) a más számlájára kötött ügyletből eredő haszna, vagy arra vonatkozó követelésének a társaság részére történő átengedését követelheti Ide kívánkozik a megállapítás, miszerint itt részben speciális jogkövetkezményekről van szó. Ahogy az a 7. lábjegyzetben hivatkozott törvényhelyen látható, a - polgári jog felelősség általános jogkövetkezményeként itt is alkalmazni rendelt - kártérítés mellett a tiltott ügyletből eredő haszon kiadása, vagy az erre vonatkozó követelés engedményezése is - a károsult társaság legfőbb szervének döntése szerint - igényelhető. E károsulti választási lehetőség jogpolitikai indoka nem kétséges: a kártérítés megítélésének feltétele annak bizonyítása. Az ügylet megkötésének elmaradása miatt a társaságot ért kár létének, nemhogy mértékének a bizonyítása sokszor körülményes, esetleg lehetetlen. Adott esetben nincs kár, nem azért, mert a kötésből nem származik haszon, hanem mert a társaság pl. üzemi költségei fölemésztették volna azt. Az itt felsorolt bármelyik esetben mód van arra, hogy ne a társaságot esetlegesen ért kárért járó kompenzáció, hanem a vezető tisztségviselőknél jelentkező tisztességtelen haszon illesse meg a károsultat. A kérdés természeténél fogva az is előfordulhat, hogy a társaságnál jelentkező kár meghaladja az ügyvezetőnél előállott haszon mértékét, akár olymódon, hogy a társaság rendes működése során az adott ügyletből nagyobb hasznot tudott volna előállítani, akár úgy, hogy az aktuális haszonhoz további (vagyoni vagy nem vagyoni) előnyök társulhattak volna. Ilyen esetben nincs akadálya annak, hogy a társaság bizonyítsa kárát s ennek alapján kártérítést követeljen. E törvényi szabályozás jó. Most teszek egy kísérletet a vezető tisztségviselők jogi felelősségének rendszerezésére. A vezető tisztségviselő felelőssége rendszerezhető A felelősség alapjául szolgáló jogi norma és annak jogági jellege szerint 1. Polgári jogi felelősség: A) általános felelősségi alakzat: Gt. 32., Ptk B) különös felelősségi alapok 5 Az ellenérdekelt igazgató visszaélésének két fő - és számunkra ma is jelentőséggel bíró - lehetőségét Kuncz Magyar kereskedelmi és váltójogában (ld. irodalomjegyzékben) a következőképpen csoportosítja: a) társasággal kötött ügyletek (természetesen a társaságra hátrányosak); b) a kockázatos ún. in sich ügyletek, 273. oldal, amiről azt írja, hogy az ügylet megkötésénél nem fedi fel az igazgató, hogy saját nevében kötötte-e az ügyletet vagy a társaság képviselőjeként járt el. Ha kifizetődőnek bizonyul az ügylet, akkor az a saját maga nevében kötöttként állítja be, ha nem akkor a társaság nevében járt el. Konkrétan ilyen visszaélések kizárására került be a törvénybe a 200., illetve a 290. (1) bek. a) pontja. 6 ld. a Gt (1) - (2) bek. 7 Ld.: a Gt (2) bek., valamint a 290. (2) bek. 4

5 Gt.-ben (rend)bírság a) Cstv. b) Cgtvr. 2. Büntető törvénykönyv - büntetőjogi felelősség. A felelősség alapján érvényesíthető igény jogosultja szerint (alaki és anyagi legitimáció) 1. a társaság 2. a tag (részvényes) 3. kívülálló személy (hitelező) E rendszerezés, meglehet önkényes, vitatható, de keretet ad további bátortalan vizsgálódásaimhoz. Elemzésemben a fenti rendszerezés alapján kívánok haladni és a fellelt bőséges hazai irodalmat e rendszerbe kívánom beépíteni. II. fejezet A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉGÉNEK RENDSZERE A) rész A vezető tisztségviselők felelősségére vonatkozó Gt. főszabály - általános alakzat. Amint a témára vonatkozó hazai irodalom után kutattam - s amit hamar, nagy számban fel is leltem - szembetűnő volt, hogy kizárólag a részvénytársasági forma kapcsán írnak az elemzők, mégpedig mind az igazgatóság (igazgatótanács, ügyvezető igazgatók, ügyvezetők) mind pedig külön a felügyelő bizottság tagjainak felelősségéről. Az évi Kereskedelmi Törvénykönyv e század elején esedékes volt reformja is - nyilván több más kérdéssel együtt - csak a részvénytársaság vezető tisztségviselői felelőssége újraszabályozását tűzte zászlajára (lásd az irodalomjegyzéket), holott a 30-as években már a korlátolt felelősségű társaság is működött. Ez világosan rámutat arra a jelenségre, hogy minél nagyobb egy szervezet, minél önállóbbak, elkülönültebbek az irányító stb. szerveik, annál valósabb problémaként merül fel a vezető tisztségviselők felelősségének valaminő szabályozása. A fentiekkel szembeállítva állapítható meg, hogy a mi társasági törvényünk - talán az egységes szabályozás ideálját szem előtt tartva, vagy a születendő részvénytársaságok eltérő szabályozási követelményeit szem elől tévesztve - egységes szabályozást ad valamennyi gazdasági társaság vezető tisztségviselőire. 5

6 32. (1) A vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgálók az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek akkor is, ha a gazdasági társasággal munkaviszonyban állnak. (3) Korlátolt felelősségű társaságnál és részvénytársaságnál a vezető tisztségviselők (1) bekezdés szerinti felelőssége egyetemleges. Nem terheli a felelősség azt a vezető tisztségviselőt, aki a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását a felügyelő bizottságnak, ennek hiányában a taggyűlésnek bejelentette. Milyen meghatározó elemeket láthatunk a vezető tisztségviselők felelősségénél? E felelősség a tv.-hely tanúsága szerint is polgári jogi felelősség, a Gt. tehát mintegy átemeli a Ptk (1) bek.-ét annak teljes jogtudományi hátterével a tv.-be. Ebből világosan következik, hogy e felelősség bekövetkeztéhez az alábbi feltételek egyidejű fennálltára van szükség: 1. jogellenes magatartás 2. kár 3. ok-okozati kapcsolat az 1. és a 2. között 4. vétkesség 1. Minden, a károsult beleegyezését, vagy a kifejezett törvényi felhatalmazást nélkülöző károkozó magatartás jogellenes. Ezt előrebocsátva összefoglalóan azt lehet megállapítani, hogy valamennyi, egyrészről a társaság, másrészről a kívülállók, vagyonában beállott csökkenést, szükségtelenül felmerült költséget vagy kiadást, az igazolt haszon elmaradását okozó cselekmény vagy mulasztás jogellenesnek minősül ebben az értelemben. Ez természetesen egy átfogó megállapítás s e megállapítás szerint jogellenesnek minősülő magatartásokat több szempont alapján lehet csoportosítani (így pl.: a valóságban a legnagyobb gyakorisággal előfordulók, az általában a legnagyobb károkat okozók, a gondatlanok avagy szándékosak, a Gt.-ben a vezetők számára előírt kötelezettségek megszegők stb.). Ez utóbbi szempont alapján foglalnám össze ebben a fejezetben, valamivel alább, a lehetséges magatartásokat. Itt az általános felelősségi alakzatról tárgyalunk. Az emellé kreált külön felelősségi alapokról később lesz szó. 2. A kár fogalmi körébe vonható minden olyan vagyoni és nem vagyoni jellegű hátrány (vagyon csökkenése), amely a tisztviselő magatartása következtében áll elő; vagy, elmaradt haszon, előny esetében, ami nem áll elő a társaságnál vagy harmadik személynél. Nincs tehát akadálya pl. a piaci reputáció csökkenése okán nem vagyoni kártérítést követelni. 3. Az okozatosság adott kérdésben való értelmezése - véleményem szerint - nehéz dió s ennek feltörését bölcsebb felsőbíróságunkra hagynom. A problémát csak felvillantandó arra utalnék, hogy a modern számviteli-könyvvezetési-adózási-banki stb. szabályok mellett hallatlan nehéz és áttételes az ügyvezető vagy az igazgató cselekménye, mulasztása és a bekövetkezett - pl. számvitelileg kimutatható - kár közötti ok-okozati kapcsolat kimutatása. Az okfolyamat ugyanis egy ponton lezárandó - túl távoli ok nem 6

7 jöhet számításba. Hogy az adott esetben hol áll ez a pont, ennek meghatározása az ügydöntő bíró feladata. Ha nem is kizárólagosan, de alapvetően itt is alkalmazandó az az általános mérce, mely szerint:...polgári jogilag azokat az okokat tekintjük relevánsnak, amelyek alkalmazásával a polgári jogi felelősség célja, alapvetően a reparáció megvalósul 8. Az a mérhetetlen bizonytalanság, ami ezt a ténykérdést körüllengi jól lemérhető abból is, hogy egyetlen ilyen tárgyú per sem ért el a Legfelsőbb Bíróság elé az utóbbi 8 év alatt. Pedig egy biztos: kárt okozó, vétkes igazgatói, ügyvezetői intézkedés számos történt. 4. A tv. fent idézett részlete - elméleti síkon - tiszta, egyértelmű helyzetet teremtett. A polgári jog - a Ptk ába foglalt - általános magatartási mércéje, a követelményekhez igazítva megfelelő szabályozást nyújt. A szabály az ügyvezetői, igazgatósági tagsági, felügyelő bizottsági tagsági, valamint könyvvizsgálói tisztséget betöltő személyektől az ilyen tisztséget betöltő személyektől az adott helyzetben (s bár ez utóbbi fordulat nincs benne a 32. szövegében, nyilvánvaló, logikailag egyértelmű, hogy ott van) általában elvárható magatartás tanúsítását írja elő. A Ptk át felidézve megállapítható, hogy ez a mérce egyidejűleg kellően konkrét (ennél a pontnál nyilvánvaló, hogy az adott helyzetben elvárható magatartás értékeléséről van szó), absztrakt és precíz. Az (1) bek. második fordulata kimondja ugyan, hogy a kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért felelnek, de ez semmiképp sem értelmezhető úgy, hogy csak és kizárólagosan a Gt.-ben leírt kötelezettségeik megszegésével okozott kárért felelnek. Márcsak azért sem, mert maga az (1) bek. első mondata rendelkezik úgy, hogy az elvárható gondosság tanúsítása a vezető tisztségviselő általános kötelezettsége. Elméletileg tehát minden, a társaságnak kárt okozó cselekedet vagy mulasztás kötelezettségszegés, s mint ilyen, felróható. A polgári jog általános szabályaira utalás miatt itt minden esetben teljes kártérítésről van szó, s mivel a tisztség ellátása szerződést feltételez, a kötelezettségek megszegése szerződésszegésnek minősül, a kártérítés mértékének mérséklésére - jogszabályi eltérés hiányában - tehát nem kerülhet - bírói jogkörben - sor (ld. a Ptk (1) bek.-ét). A gondossági mércére nézve megállapíthatjuk, hogy az - bár ezt bírói állásfoglalás még nem precizírozta - emelt szintű követelmény. Ahogy azt régebbi irodalmunkban látjuk: a rendes kereskedő (fokozott) gondossága várható el attól, aki társaság vezetését vállalja. 9 A Ptk (1) bek.-e szerint továbbá kimentő e felelősségi rendszer, ami azt jelenti, hogy a kár, a jogellenes magatartás és a kettő közötti oksági kapcsolat fennállta esetén automatikusan beáll a felelősség, és a károkozónak kell bizonyítania azt hogy a helyzetében általában - és nem a tőle - elvárható gondosságot tanúsította. E bizonyítás sikertelensége esetén a teljes kár megtérítésére köteles. E kérdést másik oldaláról szemlélve az is megállapítható, hogy az ügyvezetők, igazgatók tevékenysége a gazdálkodásra jellemzően magas kockázatú tevékenység. A tv. meghozatala óta eltelt idő makrogazdaságilag kiegyensúlyozatlan, inflatorikus stb. időszak volt. Hiányozott továbbá a kiszámítható működés több feltétele: a stabil bankrendszer és a kiszámítható kormányzati gazdaságpolitika, a gazdaság irányításában szerepet vállaló állami intézmények ismert politikája (letisztult adórendszer, kiszámítható adó-, vámhivatali eljárás stb.) az olajozottan fungáló piac, csak hogy pár egyértelmű 8 Ld. Ptk. magyarázata KJK Budapest, 1993., I. kötet 845. o. 9 Ld. Kuncz id. m o., továbbá dr. Walton A rt. ig. és fb. felelőssége...c. művében bírói gyakorlatot idéz, 8. o. 7

8 példát hozzak. Mindez azzal az objektív eredménnyel járt, hogy a gazdálkodás minden szereplője elimerte a fent említett magas kockázatot. Ez azt jelenti, hogy sok esetben az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható emeltszintű gondosság, körültekintés tanúsítása sem elegendő a veszteség elkerüléséhez, vagy valamely más károsodás elhárításához. Ilyen körülmények között mind szubjektíve, a pert indító szemszögéből, mind objektíve, az ítélkező bíró szempontjából nehéz megállapítani, hogy mely vezetői intézkedés, ellenőrző lépés vagy annak hiánya felróható. Egy másik okcsoport a 32. alapján elméletileg elképzelhető felelősségre vonások elmaradásában a befektetői kör fejletlensége, melyből kifolyólag kevés érintett személy volt azzal tisztában, hogy mi történik, hogy milyen folyamatok zajlanak sokszor sem a tulajdonos-tag, sem az ügyvezető. A nagyobb vállalatoknál, amelyek rt.-gá alakultak, vagy amelyek zártkörűen rt.-ot alapítottak, a felelősség elkenésének, a kézkezet mos fertőző attitűdjének továbbélése is akadályozta a nyilvános, (mert) bírói felelősségre vonások lefolytatását. Ahol megtörtént a felelősségrevonás, ott pedig - a betöltött tisztség bizalmi voltából kifolyólag - a vezető tisztségviselőnek való felmondásra, vagy visszahívására került sor, és nem kártérítési per indítására. E szigorú, hiszen a felróhatóság leghalványabb esetében is minden kárkövetkezményre kiterjedő felelősséget megállapító szabály vizsgálatakor újra említeni kell azt az ellensúlyt, miszerint - éppen a fent említett speciális kockázati körülmények és a szigorú felelősség miatt - nagyfokú döntési szabadságot ad a jog a vezetőnek, ami úgy jelenik meg, hogy a vezetőt a tisztséghez tartozó körben munkáltatója nem utasíthatja. Az egyetemlegesség értelmezése. Az idézett törvényhely (3) bekezdése arra világít rá, hogy míg az egyszerűbb társasági formációknál vétkességen alapuló, de önálló felelősséggel viseltetnek eljárásukért az üzletvezetők (kkt., bt.) vagy az igazgatók (egyesülés, kv.) addig a kft. és az rt. esetében a felelősség ugyancsak vétkességen alapuló, de egyetemleges. Ez a szabályozás azonban további tisztázást igényel. Régi rt.-i irodalmunkban az egyetemlegességet csak a több igazgató közös károkozása esetén és a vétkesség fennállta esetén tartotta irányadónak a szabályozás. 10 A Gt. magyarázata a 32. -hoz fűzött kommentárban 11 arra az egyértelmű álláspontra helyezkedik, hogy: Mivel több személy esetében külsők számára a tényleges felelősség (annak mértéke) szinte megállapíthatatlan, közérdek és forgalombiztonsági okokból a (3) bek. kimondja, hogy kft.-nél, illetve rt.-nél a vezető tisztviselők felelőssége a Ptk a szerint egyetemleges harmadik személyekkel, illetve a társasággal és annak tagjaival szemben [Ptk (1) bek.]. Az idézett mondat - azon túl, hogy a Ptk.-hely megjelölésénél az első ízben téved, több érdekes és vitatható megállapítást tesz. Egyrészt kiindulásul megállapítható, hogy a testületi, a károsult pozícióját erősítő, egyetemleges felelősséget állapít meg az idézett passzus. Fölmerül azonban a kérdés, hogy milyen szerepe van a vezető tisztségviselők felelősségének szabályozásánál a polgári jogi egyetemlegességnek: ha ugyanis a károsult reparációját tartjuk csupán szem 10 Ld. Kuncz id. m o.-án, ahol Kuncz külön ki is emeli, hogy a vétkességre mindig szükség van a felelősség megállapításához s hogy ez a felelősség alapvetően nem testületi jellegű. Igaz, hogy a mentesülésnek a hatályos jogban is megjelenő speciális esete akkor is külön nevesítésre került. Ebből is arra a következtetésre jutok, hogy a hatályos szabályozás alapvetően a régi - a nagyhatású Kuncz kifejtése szerinti - vétkességi elemhez helyesen kötött szabályozás átvétele. 11 KJK., Budapest, o. 8

9 előtt, akkor a föltételen egyetemlegesség szabálya a legmegfelelőbb. Ha azonban az ütköző érdekeket kellően balanszírozó tartós, ugyanakkor méltányos törvényi szabályozást akarunk, illetőleg a jogértelmezés eszközeivel ebbe az irányba törekszünk, akkor azt kell mondanunk, hogy főszabály szerint valóban egyetemleges kell legyen az ilyen tisztviselők felelőssége, de a kimentő vétkességi felelősség főszabályát szem előtt tartva lehetővé kell tenni a tisztviselő számára annak bizonyítását, hogy nem volt a károkozó magatartásról tudomása és az adott helyzetben az ilyen tisztviselőtől elvárható gondossággal eljárva sem szerezhetett volna tudomást az okfolyamat elindulásáról, vagy tudott volna tiltakozni a határozat vagy intézkedés ellen, illetőleg megfelelő kárelhárító magatartást tanúsítani. Ezen álláspontot nézetem szerint megerősíti a Ptk. magyarázatában található, a hoz fűzött azon vélekedés, amely szerint: A közös károkozás megállapítása szempontjából követelmény: a) a több károkozó között bizonyos akarategységnek kell fennforognia,.... E vélekedés megalapozottságának illusztrálására engedtessék meg csak a következő példákat felhoznom: mi történik, ha a tisztviselő - társai tudta nélkül - pozíciójával visszaélve bűncselekményt követ el. Vajon az ebből származó kárt is engedjük valamely társával megtéríttetni, holott a büntetőbíróság megállapította a tett elkövetéséért a felelősséget? Vagy: a tartósan kórházban ápolt tisztviselő-társ egyetemlegesen feleljen az időközben elkövetett kárt okozó cselekedetekért? A válasz nem. A törvény az egyetemlegesség ilyen korlátolt értelmezés mellett - a méltányosság, igazságosság megőrzésével - is elérheti célját, hiszen az ügyvezetés - akár döntéshozatali, akár végrehajtási - folyamatában aktívan résztvevő tisztviselő-társ nem tud majd élni a vétkesség alóli kimentés lehetőségével. Az így együtt marasztaltak egyetemlegessége pedig elegendő biztosíték kell legyen a károsulti érdekek kielégítésére. Hibás továbbá a külsők kitétel használata az adott kontextusban, hiszen a kártérítési felelősség kérdése elsősorban perben tisztázható. Az ügyvezetés, illetőleg az igazgatóság, vagy azok meghatározott tagjai ellen indított ilyen perben pedig az eljáró bíró állapítja meg a felelősséget. A hangoztatott közérdeket - azaz valójában a társaság s tagjai magánérdekét - a fenti értelmezéssel alkalmazott egyetemlegesség megfelelően védi. A forgalom biztonságának pedig az egész kérdéshez vajmi köze. A felmerült harmadik kifogásolható - s így általam vitaindítónak tekintett - megállapítást, a harmadik személyekkel, a társasággal és annak tagjaival szemben fennálló felelősséget a megfelelő helyen, a IV. részben taglalom. Az egyetemlegesség ilyen boncolása még egy megállapítást szükségessé tesz: a tárgyalt szabály a hitelezői érdekek kielégítésének biztonságát hivatott erősíteni. Nem jelenti ez semmiképpen azt, hogy a károkozó magatartást vagy mulasztást elkövető személyek belső jogviszonyukban vétkességük (felróhatóságuk) arányában regressz igényt ne érvényesíthetnének egymással szemben. 12 A jogi személy vezető tisztségviselővel járó problémákról. A Gt. 28. (3) bekezdése szerint: Vezető tisztségviselői feladatot a társaság jogi személy tagja is elláthat. Ebben az esetben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó személyi előírásokat a jogi személy képviselőjére kell alkalmazni. 12 Ld. a Ptk (1). 9

10 E tv.-hely megteremtett egy lehetőséget, amely egy sor jogi problémát vet fel: A bekezdés második mondata csak egy irányban tette tisztába a dolgokat. Kétségtelen és logikus, hogy a bevezetőben már elemzett - mind az általános, mind az egyes társaságoknál található - összeférhetetlenségi szabályokat a jogi személy vezető tisztségviselő esetében a vezető tisztségviselői funkciókat ellátó természetes személyre kell alkalmazni. Ezen túl tisztázásra szorul az pl., hogy a Gt. 32. (2)-ben foglalt utasítási tilalom szabályát hogyan kell értelmezni és alkalmazni. Természetesen helyesnek tűnik az a megoldás, hogy a jogi személy vezető tisztségviselővel munkaviszonyban álló képviselőjére kell alkalmazni az utasításadási tilalmat. Ha azonban, mint ezt később látjuk, az alkalmazott képviselő felelősségére is és javadalmazására is a munkaviszonyra jellemző szabályozást tartjuk elméletileg irányadónak, akkor azt kell mondani, hogy a funkció betöltése kapcsán keletkező teljes felelősséget vállaló jogi személy vezető tisztségviselő utasításadási joggal kell bírjon védettebb, biztonságosabb alkalmazotti pozícióban levő képviselőjével szemben. A tv.-hely szavai szigorú nyelvtani értelmezése, miszerint az utasításadási tilalmat csak a társaság és a vezető tisztségviselő kapcsolatában kell alkalmazni nem pedig a vezető tisztségviselő és képviselője között, is ezt erősíti. A legérdekesebb kérdések a felelősség területén merülnek föl. Nem kétséges, hogy bűncselekmény elkövetése esetén a tényállást megvalósító természetes személynek kell számot adnia tette következményeiről. A társaságnak a vezető tisztségviselő által okozott kárért való - társasági jogi, áttétellel polgári jogi - felelőssége kérdésében pedig úgy foglalok állást, hogy a társasággal szemben felel a vezető tisztségviselő, adott esetben tehát a jogi személy. E felelősség alóli kimentéshez arra van szükség, hogy a jogi személy bizonyítsa, hogy képviselője úgy járt el, ahogy ez a vezető tisztségviselői funkciót betöltő személyektől az adott helyzetben általában elvárható. A jogi személy vezető tisztségviselő felróhatóságát tehát képviselője, alkalmazottja vétkessége, közelebbről a funkciónak az elvárható gondossággal való betöltésére utóbb alkalmatlannak bizonyult személy kiválasztása, megbízása alapozza meg. A képviselő által eljárásával a vezetett társaságnak okozott kárért fizetendő kártérítés a tisztségviselő jogi személynél azonban kárként jelentkezik, így felmerül a kérdés, hogy a természetes személy képviselő, a vezető tisztségviselő alkalmazottjának felelőssége, azon belül is a kártérítés mértéke mely szabály alapján bírálandó el. Ha ugyanis azt mondjuk, hogy vezető tisztségviselőnek minősül a vezető tisztségviselő helyett eljáró képviselő is, akkor a Gt. 32. (1)-se alapján alkalmazandó Ptk sa szerinti korlátlan kártérítéssel tartozik, ha a vétkesség vélelme alól nem tudja kimenteni magát. Ha azonban azt mondjuk, hogy a társasági jogi szabályozás véget ér a vezető tisztségviselő munkáltatónál, akkor a Mt (1) és (2)-se 13 lesz az irányadó, mely szerint ugyan a felelősség megállapítására az előzőekben ismertettek az irányadók, azzal a lényeges különbséggel, hogy gondatlan károkozás esetén a kártérítés maximálva van a vezető munkavállaló egyévi jövedelmében. Tekintettel arra, hogy a károkozó magatartások, még inkább a mulasztások jelentős részét gondatlanul követik el (számításba véve a dolus eventualis-szal elkövetett károkozások tetemes arányát is), ezért egyáltalán nem mindegy 13 Mt (1) A vezető a munkáltatóval szemben vezetői tevékenységének keretében okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel. (2) A károkozásnak az (1) bekezdésbe nem tartozó egyéb eseteiben az általános szabályok az irányadóak, azzal az eltéréssel, hogy gondatlan károkozás esetén a felelősség mértéke a vezető 12 havi átlagkeresetéig terjedhet 10

A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása

A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása ÁSZ Jogalkalmazási Segédlet A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása Állami Számvevőszék, 2006 Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság

Részletesebben

Gyakorlati kérdések a csődbűncselekmény törvényi tényállásával kapcsolatban

Gyakorlati kérdések a csődbűncselekmény törvényi tényállásával kapcsolatban Kaiser Kristóf joghallgató (PTE ÁJK), az ÓNSZ bűnügyi tagozatának tagja Gyakorlati kérdések a csődbűncselekmény törvényi tényállásával kapcsolatban Bevezetés A csődbűncselekmény törvényi tényállása az

Részletesebben

Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása

Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása MAILÁTH GYÖRGY TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT Polgári jogi szekció 3. A vezető tisztségviselő felelősségének új szabályozása

Részletesebben

A vezető tisztségviselők felelőssége a társasági jogban

A vezető tisztségviselők felelőssége a társasági jogban A vezető tisztségviselők felelőssége a társasági jogban Szerző: Mezei Kitti Pécsi Tudományegyetem Állam- ésjogtudományi Kar 2 0 1 3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. A vezető tisztségviselő felelőssége

Részletesebben

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS *

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS * MÁRKUS ANETT A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS * Gondos ember csak arra vállalkozik, amihez ért és amit tud. Frank Ignác BEVEZETÉS Frank Ignác múlt században tett megállapítása napjainkban

Részletesebben

A jogi személyek körében felmerülő felelősségi kérdésekről, különös tekintettel a vezető tisztségviselőkre

A jogi személyek körében felmerülő felelősségi kérdésekről, különös tekintettel a vezető tisztségviselőkre 3. Keresetindítási jog tartalma és terjedelme a felszámolási eljárás lezárását követően A felszámolási eljárás jogerős lezárását követő 60 napos jogvesztő határidőn belül ki nem elégített követelése erejéig

Részletesebben

A JOGI SZEMÉLYEK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI ÁLTAL ELKÖVETETT HŰTLEN KEZELÉS EGYES KÉRDÉSEI AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRE IS FIGYELEMMEL

A JOGI SZEMÉLYEK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI ÁLTAL ELKÖVETETT HŰTLEN KEZELÉS EGYES KÉRDÉSEI AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRE IS FIGYELEMMEL A JOGI SZEMÉLYEK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI ÁLTAL ELKÖVETETT HŰTLEN KEZELÉS EGYES KÉRDÉSEI AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRE IS FIGYELEMMEL Mohai Máté 1. Bevezetés A 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.)

Részletesebben

A tagkizárási perek szabályozása és gyakorlata 1988-tól napjainkig

A tagkizárási perek szabályozása és gyakorlata 1988-tól napjainkig Czédli Gergő büntető ügyszakos bírósági titkár, VIII. évfolyam Vol. VIII Csongrádi Járásbíróság 2014/3. szám No. 3/2014 Tanulmány Article www.dieip.hu A tagkizárási perek szabályozása és gyakorlata 1988-tól

Részletesebben

THEMIS. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata. 2006. június THEMIS THEMIS

THEMIS. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata. 2006. június THEMIS THEMIS THEMIS THEMIS THEMIS Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata 2006. június 2 Themis: Az ELTE ÁLLAM- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata A Szerkesztőség a

Részletesebben

Közismert, hogy a kihirdetett, de hatályba nem

Közismert, hogy a kihirdetett, de hatályba nem A gazdasági társaságok közös szabályai Közismert, hogy a kihirdetett, de hatályba nem lépett Polgári Törvénykönyv (2009. évi CXX. törvény) nem tartalmazta a gazdasági társaságokról szóló szabályozást.

Részletesebben

A vezető tisztségviselők magánjogi felelősségének mércéjéről és irányairól az új Ptk. alapján

A vezető tisztségviselők magánjogi felelősségének mércéjéről és irányairól az új Ptk. alapján Gazdaság és Jog Bevezető a Gazdaság és Jog 2013. júniusi számához Tisztelt Olvasó! Az új Polgári Törvénykönyv alapvető változásokat hozott a polgári jogi felelősség rendszerében és a hitelezővédelemben.

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról 1

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról 1 1. oldal 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

IBOLYA TIBOR. A hűtlen kezelés bizonyítása

IBOLYA TIBOR. A hűtlen kezelés bizonyítása IBOLYA TIBOR A hűtlen kezelés bizonyítása Szomorú magyarországi közállapotaink 1 egyik jellemzője, hogy szinte nem múlik el nap anélkül, hogy a különböző újságok, hírműsorok bűnügyi tudósításaiban ne szerepeljen

Részletesebben

A cégtemetők. adó- és büntetőjogi vonatkozásai. Darai Péter *

A cégtemetők. adó- és büntetőjogi vonatkozásai. Darai Péter * A cégtemetők adó- és büntetőjogi vonatkozásai Darai Péter * agyarországon elsősorban a vállalkozás szabadságának köszönhetően a gazdasági társaságok száma több százezres nagyságrendű, ezért a gazdasági

Részletesebben

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS A MUNKAJOGBAN

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS A MUNKAJOGBAN FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS A MUNKAJOGBAN ÍRTA: Konta Éva Mercédesz, IV. évfolyam KONZULENS: Homicskó Árpád Olivér, egyetemi docens Kun Attila, egyetemi docens Bevezetés Dolgozatom témája a felelősségbiztosítás

Részletesebben

IX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

IX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM IX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Tartalomjegyzék Szerkesztõbizottsági javaslat V. Könyv: Kötelmi Jog Ötödik rész: Felelõsség szerzõdésen kívül okozott károkért / 3 Tanulmányok Észrevételek az új Ptk. Családjogi Könyve

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Kereskedelmi jogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A gazdasági társaságok 5.o. 1. A gazdasági társaságokra vonatkozó

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

A Legfelsőbb Bíróság észrevételei az új Polgári Törvénykönyv tervezetére I. Általános megállapítások

A Legfelsőbb Bíróság észrevételei az új Polgári Törvénykönyv tervezetére I. Általános megállapítások A Legfelsőbb Bíróság észrevételei az új Polgári Törvénykönyv tervezetére I. Általános megállapítások A Legfelsőbb Bíróság sajnálattal tapasztalja, hogy az új Polgári Törvénykönyv hosszú évek óta folyó

Részletesebben

I. fejezet A törvény hatálya

I. fejezet A törvény hatálya A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYTANÁCSÁNAK A Tpvt.-vel 1 KAPCSOLATOS ELVI JELENTŐSÉGŰ DÖNTÉSEI 2 2013 (egységes szerkezetben a korábbi években kiadott elvi jelentőségű döntésekkel) 3 I. fejezet A törvény

Részletesebben

A magyar társasági jog az Európai Közösség jogalkotásának tükrében. Készítette: Szováti Szabolcs

A magyar társasági jog az Európai Közösség jogalkotásának tükrében. Készítette: Szováti Szabolcs A magyar társasági jog az Európai Közösség jogalkotásának tükrében Készítette: Szováti Szabolcs Tartalomjegyzék I/1. Célok és feladatok. 3 I/2. Az EU jogforrási rendszere 6 I/3. Társasági jog, mint harmonizálandó

Részletesebben

A bennfentes kereskedelem értékpapírjogi megközelítése. az uniós és a hazai szabályozásban

A bennfentes kereskedelem értékpapírjogi megközelítése. az uniós és a hazai szabályozásban A bennfentes kereskedelem értékpapírjogi megközelítése az uniós és a hazai szabályozásban Szerző: Dr. Fodor Péter 2014. április Bevezetés Wall Street, pénz, csillogás, hatalom. Azt gondolom, nincs olyan

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

Dr. Nemes András. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)

Dr. Nemes András. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Dr. Nemes András Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Fogalmak és jogintézmények 1. A jog mint társadalmi jelenség a társadalmi normák után az állam és ezzel együtt a jog mint elkülönült

Részletesebben

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai VÁLLALKOZÁS JOG 1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai 1.1. A gazdasági társaságok közös jellemzői A gazdasági társaságok tulajdonképpen sajátos polgári jogi szerződések, amelyek több

Részletesebben

POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ. Tartalomjegyzék

POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ. Tartalomjegyzék X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Tartalomjegyzék Tanulmányok Észrevételek az új Ptk. Családjogi Könyve Javaslatának a házassági vagyonjogra vonatkozó rendelkezéseihez (III. rész) Csûri Éva és Szabó Júlia / 3 A gyûlöletbeszéd

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 271 288. AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * egyetemi hallgató I. Az ügyészi törvényességi felügyelet 1. Az ügyészségrõl általában A

Részletesebben

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Dr. Elek Orsolya Fővárosi Törvényszék Credit Piknik az új PTK árnyékéban, Etyek 2014.06.12. Az új Ptk. szerkezete KÖNYVEK 8 könyvből áll, számunkra az I.,

Részletesebben

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete dr. Lacsny Márton: Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete lektorálta: dr. Mezey Róbert Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A jogi környezet általában... 3 3. Közjogi és magánjogi környezet

Részletesebben