PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 1. A támogatás célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 1. A támogatás célja"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Ez a dokumentum pályázni kívánó lokális szervezetek és nem bejegyzett csoportok részére szolgál. A dokumentum bemutatja a BCIF Aktív közösségek programjának céljait és jelentkezési szabályait, melyek magyarázatot adnak a pályázási lehet ségekr l, valamint választ adnak arra a kérdésre, hogy ki, hogyan és mikor jelentkezhet a pályázatra. Ugyancsak magyarázatot ad a döntéshozatal folyamatáról és módszerér l. Kérjük Önöket, hogy figyelmesen olvassák el a teljes útmutatót, mert megkönnyítheti a sikeres projektum el készítését. Amennyiben további információkra lenne szükségük, forduljanak a BCIF iroda személyzetéhez. 1. A támogatás célja A BCIF Aktív közösségek programjának alapvet célja a szerbiai helyi közösségek fejlesztése és el rehaladása, azon kezdeményezések anyagi támogatása, melyek a polgárok aktív bekapcsolódásán alapulnak és a helyi közös problémák megoldását, valamint különböz szektorok együttm ködését szorgalmazzák és melyek a legmegfelel bb módszerekkel fel tudják használni a helyi forrásokat. A program specifikus céljai a következ k: 1. Polgárok/szervezetek támogatása a helyi közösségük szükségleteinek felismerése, valamint felel s problémamegoldási módszerek megalkotása érdekében 2. Kreatív és sikeres problémamegoldási módszerek serkentése, melyekkel Szerbia közösségei öszetalálkoznak 3. Az aktivitások realizálásához szükséges helyi források felhasználásának serkentése a polgárok tudása és képessége, pénz, anyag, munka, id, jó akarat befektetése és természetes illetve társadalmi lehet ségek felhasználása. 2. Milyen kezdeményezések támogathatók a programon belül A program nem határolja el a téma választását. A szervezetek/csoportok figyelmét arra hívjuk fel, hogy a helyi közösségeikben megjelen közös problémák közül, egy olyan problémát válasszanak, melynek megoldását saját maguk kezdeményeznék és melynek megoldása az egész közösség el rehaladásához és fejl déséhez járulna hozzá. A programon 1

2 belül olyan indítványozások kerülnek el nybe, melyek szociális kérdésekkel, sérülékeny csoportokkal és szociális segélynyújtással foglalkoznak. Három alapvet kritérium a támogatás elnyeréséhez 1. Az Önök kezdeményezése kötelez en a helyi közösségre kell hogy vonatkozzon, ami azt jelenti, hogy egy meghatározott területen él polgárok (város, falu, község, helyi közösség, valamint utca vagy városrész) tervein és vezetésén kell hogy alapuljon. 2. Fontos, hogy a polgárok aktívan részt vegyenek a kezdeményezésben. Ez azt jelenti, hogy a szélesebb közösség probléma felismerése és megoldása és a nagyobb csoportok bekapcsolódása is bátorítva van szervezetük/csoportjuk tagjain kívül, akik a projektum aktivitásainak direkt élvez i lennének. 3. Fontos, hogy kezdeményezésük a helyi közösség javára szolgáljon. Véleményünk szerint, a kezdeményezés széleskör eredményei csakis akkor érhet ek el, ha az alábbi egy vagy több feltételt foglalják magukba: Támogatja és ösztönzi a polgárokat aktív részvételre (passzív élvezés helyett), akik a saját helyi közösség el rehaladását szorgalmazzák, els dlegesen a döntéshozatal folyamatában Új kapcsolatokat létesít a közösségen belül él emberek/csoportok között, melyek a kezdeményezés nélkül nem lépnének kapcsolatba Pozitív változásokat hoz a közösségen belül, melyek folyamatossá válnak és újabb változásokhoz vezetnek szabályzatok illetve praktikus kédések terén Szorgalmazza a gyakorlatban megjelen új modellek és jó példák bevezetését a közös problémák megoldása érdekében Ajánljuk, hogy projektumuk az önkéntes munkát, más támogató alanyokat, valamint a közösségen belüli fontos tényez kkel való kapcsolatokat is tartalmazza. 3. A támogatási összeg A makszimális összeg dinár. 4.Ki pályázhat E program megpályázására a következ szervezetek/csoportok jelentkezhetnek: 1) nem profit szervezetek 2) a helyi közösségen belül alakult és a közösségen belül él polgárok vezette szervezetek 3) Szerbia területén lév szervezetek. A pályásáshoz nem kötelez a csoportok bejegyzése, mert a BCIF támogatja a polgárok nem formális csoportjait is. A közösségen kívül álló nemzeti szervezetek, nemzetközi szervezetek, állami intézetek, állami szervek, profit kezdeményezések nem felelnek meg a pályázási feltételeknek, így nem is jelentkezhetnek. Fontos információk 2

3 Minden szervezet/csoport saját maga kell, hogy jelentkezzen a pályázatra. Ha egy másik szervezet jelentkezik az Önök nevében, a páyázás automatikusan bezárul az Önök számára és projektumuk az elbírálási folymatba nem lesz bekapcsolva. Abban az esetben, ha egy másik szervezettel együttm ködve jelentkeznek a pályázatra, fel kell tüntetniük, hogy ki a vezet szervezet, vagyis ki a projektum viv je. Abban az esetben, ha több szervezet/csoport egy és ugyanazt a projektumot nyújtsa be a pályázatra, a projektumok automatikusan el lesznek utasíva. Minden szervezet/csoport csak egy projektummal jelentkezhet az aktuális pályázási k r leforgása alatt. 5. Kritériumok a pályázat elnyeréséhez Döntéshozatal alkalmával, a kettes pont alatti három kritérium mellett, a következ érthet magyarázatok is osztályozva lesznek: A probléma fontossága az adott helyi közösség számára (vagyis, mennyiben felel meg a helyi közösség szükségleteinek a probléma megoldásának a módszere) A közösség aktív részvevésének a fokozata és módszere (vagyis számbelileg hány egyén és milyen módon fog bekapcsolódni a projektum aktivitásaiba) A módszerek és az ajánlott megoldás megfelel sége (vagyis a kiválasztott hozzáállás és módszerek mennyiben hatnak ki a sikeres problémamegoldáshoz) A projektumból származó javak (vagyis a projektum realizálásával milyen mértékben járulnak hozzá a szélesebb helyi közösség fejlesztéséhez), ugyancsak fontos, hogy projektumuk reális terveken alapuljon, melyek véghez is vihet ek legyenek céljai, feladatai és aktivitásai érthet kapcsolatban legyenek reális költségvetést ajánljon, amely az aktivitásokkal összhangban van. Mit nem támogat a BCIF Magánszemélyeket (utazás, továbbtanulás, konferenciákon való részvétel, vagy hasonló aktivitások) Profiton alapuló kezdeményezéseket, amelyek haszonra vannak irányítva Csakis kutatáson alapuló programokat (kérd ívek, evaluáció, monitoring, kutatás és hasonlók) Politikai pártok, szervezetek/csoportok aktivitásait Programokat, melyek meghatározott vallást hiredetnek, terjesztenek Állami szervezeteket és intézményeket (iskolák, óvodák, helyi közösségek, stb.) Szervezeteket és csoportokat, melyek a tollerancia hiányát és az er szakot hirdetik és terjesztik Egészségügyi felszerelés beszerzését illetve egészségügyi szolgáltatásokat Humanitárius segély és/vagy más javak vásárlását és kiosztását Szervezeteket/csoportokat, melyek jelent s támogatókkal és forrásokkal vannak kapcsolatban, vagy direkt összeköttetésben vannak nemzetközi fondációkkal Kizárólagosan olyan programokat, szemináriumokat, melyek a civil szektor hálozatának kiépítését vagy képzését szorgalmazzák Számítógépes vagy idegennyelvi oktatási programokat 3

4 Újságok, könyvek, nyomtatását, web-oldal kidolgozását Épitkezési vagy más befektetési programokat, kivéve kisebb épitkezési munkálatokat, melyek lehet vé tennék a lakosság bekapcsolódását egyes tevékenységekbe. Felszerelést (számitógépek, fax, fényképez gépek, fénymásoló, más irodai felszerelés és az alapvet munkához szükséges eszközök), kivételesen olyan esetekben, ha a megemlített felszerelés az aktivitások realizálásához szükséges lenne és a program további folytatását garantálja Kizárólagosan elhelyezési és táplálkozási költségeket Programokat, melyek országos vagy regionális szinten valósulnának meg Szervezeteket és csoportokat, melyek nem Szerbia területér l származnak. 6. Hányszor pályázhatnak és nyerhetnek támogatást A BCIF pályázatára különböz projektumokkal többször is jelentkezhetnek. Amennyiben az Önök pályázata kett nél többször is el lett utasítva és a projektum változatlan, harmadszor automatikusan figyelmen kívül marad. Amennyiben már részesültek támogatásban, újabb pályázásra csak akkor tehetnek szert, ha az el program teljes beszámolóját már elküldték, illetve ha a BCIF személyzete meger síti, hogy a beszámoló megfelel a megadott követelményeknek. A BCIF általában kerüli azoknak a programoknak a támogatását, amelyek a már megkezdett/létrehozott programok folytatására irányulnak és ritkán támogatja két alkalomnál többször ugyanazt a szervezetet/csoportot. 7. A döntéshozatal folyamata A beadott pályázatok támogatásáról a következ módon döntenek: 1. A benyújtott pályázatokat a BCIF személyzete alaposan átnézi, ellen rizve hogy megfelelnek-e az alapvet pályázási kritériumoknak. Minden olyan projektum, amely megfelel az alapvet kritériumoknak, továbbítva lesz a BCIF tanácsadójának, aki azon övezetre van megbízva, ahonnan a pályázat érkezett. 2. A tanácsadó kapcsolatba lép a pályázandó szervezettel/csoporttal és a projektum illetve a csoporttagokkal való beszélgetés alapján adja ajánlását. 3. A pályázatokat és az ajánlójelentéseket a BCIF Pályázási Tanácsa nézi át és újabb szelekció után továbbítja az Intéz Bizottságnak. 4. Az Intéz Bizottság tagjai átnézik a Pályázási Tanács ajánlatait és végleges döntést hoznak arról, hogy mely kezdeményezések lesznek támogatva a továbbiakban. 8. Mikor lehet pályázni Pályázni egész éven keresztül lehet. Miután beérkezik a pályázatuk, értesíteni fogjuk Önöket mikorra is várhatják a választ. A támogatásról ötször évente lesz döntve, az ezzel kapcsolatos információkat a BCIF web oldalán és a levelez listán találhatják meg. A döntéshozatali folyamat kett l- három hónapig tart. Minden szervezet/ csoport függetlenül a döntés kimenetelét l értesítve lesz a fejleményekr l. 9. Hogyan lehet pályázni Ahhoz, hogy pályázzanak elegend, ha kitöltik a pályázati rlapot és visszaküldik az irodának. 4

5 A pályázati rlap beszerezhet : 1) a honlapunkon 2) kérésükre villámposta formájában ill. postai címre is kiküldjük 3) megkereshetik a regionális nem profit szektor fejl dési Központjánál, valamint más er forrásokat kínáló központoknál Szerbia területén A pályázati rlapot megkaphatják és egyben kitölthetik szerb, albán, roma és magyar nyelven. A nyelv, amelyet használnak nincs kihatással a döntésre, hogy mi lesz támogatva. Amennyiben a jelentkezési rlap kitöltésénel segítségre lenne szükségük, forduljanak irodánkhoz. Ha kitöltötték a pályázati rlapot, villámposta útján elküldhetik irodánk címére: Amennyiben nem áll lehet ségükben villámposta útján elküldeni, a palyázati rlapot elküldhetik nyomtatott formában a következ címre: BCIF Majke Jevrosime 19/I Beograd elküldhetik faxon: 011/ Megjegyezve: pályázati rlap az Aktív közösségek programjára Ha a projektum támogatva van... Abban az esetben ha programjuk támogatva lenne, a támogatási Szerz dés aláírása után a megfelel pénzösszeg a BCIF személyzete segítségével az Önök számlájára lesz átutalva. A programaktivitások csakis e folyamat után kezd dhetnek. Minden más el költség nem lesz fedezve. 5

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat NSZI 2002 El szó Az Európai Épít ipar az Európai Unió legnagyobb ipari szektora ( a Közösség GDP-jének 11%-át adja), s felülmúlja Japán és az Egyesült Államok épít ipari

Részletesebben

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv 1. sz. melléklet Névhasználati Kézikönyv 0 Tartalom NÉVHASZNÁLATI KÉZIKÖNYV... 2 1. BEVEZETÉS... 2 2. A TOURINFORM MÁRKA... 2 2.1. NÉV- ÉS LOGÓHASZNÁLAT... 3 3. A TOURINFORM IRODA... 4 3.1. A TOURINFORM

Részletesebben

hello holnap! A magyar kultúra értékeinek integrálása pályázat

hello holnap! A magyar kultúra értékeinek integrálása pályázat hello holnap! A magyar kultúra értékeinek integrálása pályázat Pályázati felhívás A Magyar Telekom pályázati felhívása civil szervezetek számára A magyar kultúra értékeinek integrálása a civilek által

Részletesebben

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

A köz-és magánszféra közötti együttm ködés a kultúra, a turizmus és az ipar között, a CMC klaszterek kultúrális projekttapasztalataival

A köz-és magánszféra közötti együttm ködés a kultúra, a turizmus és az ipar között, a CMC klaszterek kultúrális projekttapasztalataival A köz-és magánszféra közötti együttm ködés a kultúra, a turizmus és az ipar között, a CMC klaszterek kultúrális projekttapasztalataival CMC KLESZTER ÉS KULTÚRA TALÁLKOZÁSA És Lehet ség a fejlesztésre A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Norvég Civil Támogatási Alap Akciópályázatok 2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Norvég Civil Támogatási Alap Akciópályázatok 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Norvég Civil Támogatási Alap Akciópályázatok 2014 Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal

Részletesebben

102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring

Részletesebben

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. BEVEZETÉS A Magyar Nemzeti Bank függetlensége és felelőssége a társadalmi jólét egyik

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság. európai térsége felé. a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti időszakra

A közúti közlekedésbiztonság. európai térsége felé. a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti időszakra A közúti közlekedésbiztonság európai térsége felé a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti időszakra ON THE MOVE Az európai közúti közlekedés biztonságáért Lakossági

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET?

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET? RO 2005/017-536.01.01.02.02 GUVERNUL ROMÂNIEI HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET? A projektet az Európai Unió támogatta (a Románia - Magyarország PHARE CBC 2005 határmenti együttműködési program keretében,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához második kiírás 2013. B komponens

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához második kiírás 2013. B komponens PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjához második kiírás 2013 B komponens A pályázati program a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid

Részletesebben

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA I. Általános rendelkezések 1.) A Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete a településeken dolgozó falugondnokok szakmai,

Részletesebben

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szakmai program 2012.

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szakmai program 2012. 1 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Szakmai program 2012. Hatályos: 2012. napjától. Szakmai program 2 Bevezetés A Csanyteleken m ködik, vezet je az intézmény szolgáltatásainak magas szint ellátása

Részletesebben

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK. érvényes és hatályos 2015. március 01. napjától visszavonásig

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK. érvényes és hatályos 2015. március 01. napjától visszavonásig Használat feltételei BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2015. március 01. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB Kft., mint

Részletesebben

Civil közösségi hálózatok erőforrás vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1

Civil közösségi hálózatok erőforrás vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1 Fekete Sándor egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi Intézet Civil közösségi hálózatok erőforrás vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1 A civil, vagy non profit

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 1 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 2 TARTALOM A. A TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRÓL ÁLTALÁNOSAN

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) Oktatási és Kulturális Főigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban

Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban DemNet könyvek 4. 2001 Budapest KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetet az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) Európai

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Települési Esélyegyenl ségi Programja 2011.-2016.

Szigetszentmiklós Város Települési Esélyegyenl ségi Programja 2011.-2016. Szigetszentmiklós Város Települési Esélyegyenl ségi Programja 2011.-2016. 1. Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Tartalomjegyzék 1. BEVEZET... 3

Részletesebben

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely NÁFIORE, 2006 A kötet a HÖOK A HALLGATÓKÉRT ALAPÍTVÁNY és a VESZPRÉMI EGYETEMI HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY szakmai együttm ködésével készült. A kötet

Részletesebben

Vezet i program. a pécsi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola. igazgatói pályázatához

Vezet i program. a pécsi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola. igazgatói pályázatához Vezet i program a pécsi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola igazgatói pályázatához Pályázó neve: Józsa Tímea 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés..... 3 I. A vezet k

Részletesebben

Összesített indikátorok az ESS és a CIVED adatok alapján

Összesített indikátorok az ESS és a CIVED adatok alapján XIII. Összesített indikátorok az ESS és a CIVED adatok alapján 1. ESS Az ESS kutatássorozat állampolgári aktivitással kapcsolatos eredményeit legbehatóbban elemz kutatás Hoskins és társai (2006) nevéhez

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4

Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4 1.1. Az egészségfejlesztési tervezés módszere... 9 1.1.1. Az

Részletesebben