EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY"

Átírás

1 ISSMGE Magyar Tagozata EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY május 1

2 1. Az egyesület neve: Talajmechanikai és Geotechnikai Mérnökök Nemzetközi Társasága - a továbbiakban: ISSMGE, Magyar Tagozata, a továbbiakban: ISSMGE-Magyar Tagozata 2. Az egyesület székhelye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Tanszéke 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Kmf. 1. Postai cím: 1521 Budapest Általános rendelkezések: A Talajmechanikai és Geotechnikai Mérnökök Nemzeti társaságának Magyar Tagozata (továbbiakban rövidítve Egyesület) az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján létrehozott, önkormányzattal rendelkező egyesület, önálló jogi személy, amely a mindenkori hatályos jogszabály, az Egyesület közgyűlése által elfogadott Alapszabály és az általa hozott határozatok rendelkezései szerint működik. 3. Az Egyesület célja és tevékenysége: Az Egyesület tevékenységének körét az évi CLVI. Tv. 4. (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban az alábbiakban foglalja össze: a magyar geotechnikus mérnökök és tudósok képviselete a szakma mértékadó nemzetközi egyesületében és ennek szakmai bizottságaiban, a nemzetközi eredmények hazai megismertetése, honosításuk elősegítése, a hazai szakmai (mérnöki, oktatási és tudományos) tevékenység színvonalának emelése és nemzetközi elismertetése, a hazai és a külföldi szakemberek kapcsolatainak építése, a kapcsolattartás kereteinek kialakítása, fenntartása és fejlesztése. Tevékenységével elősegíti a magyar építőipar, valamint az építőiparral kapcsolatos tervező vállalatok munkáját, a szakmai információk áramlását, más nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartást és a tagok bekapcsolódását a nemzetközi szervezet munkájába. Az Egyesület közhasznú tevékenysége kifejtése érdekében: 3.1. Politikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezeteket, pártokat nem támogat és ilyen szervezetektől támogatást nem kér és nem fogad el. Országgyűlési, megyei, fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem ajánl. Az Egyesület a jövőre nézve is kizárja a politikai tevékenység folytatását Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja Szolgáltatásait bárki, megkötés nélkül igénybe veheti, aki az Egyesület céljait elfogadja 2

3 3.4. Az Egyesület alapszabálya szerinti tevékenységének, szolgáltatásai igénybevétele módjának és gazdálkodásának fontosabb adatait az Egyesület internetes honlapján. 4. Az Egyesület tagjai: Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, aki a geotechnika területén a hazai jogszabályokkal összhangban szakmai tevékenységet folytat, felvételét írásban kéri, vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket. A felvételi kérelem elfogadásáról az Egyesület határozatképes ülése egyszerű többséggel dönt és a felvett tagot - kívánsága szerint - nyilvántartásba veszi a kivitelezési-technológiai, a tervezési-tanácsadói vagy a tudományos-kutatási szekcióban. A geotechnika területén tevékenykedő, a Magyar Nemzeti Bizottsággal folyamatosan együttműködni kívánó más szakmai szervezetek képviseletét azok Egyesület-tag tisztségviselői vagy általuk felkért más Egyesület-tagok láthatják el. Amennyiben egy együttműködő szervezet képviselet céljával javasolja felvételre egy tagját, a jelöltnek nem kell saját felvételét írásban kérnie. A Egyesület tiszteleti tagja lehet az a természetes személy, aki elfogadja a Egyesület erre vonatkozó felkérését. A Egyesület örökös szenior tagja lehet az a tag, aki visszavonul a szakmai közéletből, de Egyesület tagságát nem kívánja megszüntetni és erre vonatkozó szándékát (75. életévének elérését követően bármikor) kinyilvánítja. A Egyesület megtiszteltetésnek tekinti, ha idős tagjai ilyen módon fenntartják kapcsolatukat a bizottsággal. A szenior tag belátása szerint élhet a tagsággal járó jogokkal, működési hozzájárulási kötelezettsége nincs, a Egyesület közreműködésével szervezett rendezvényeken részvételi díjat nem kell fizetnie. Az Egyesületnek lehetnek pártoló tagjai is. Pártoló tag az a természetes vagy jogi személy, aki, ill. amely nem rendes tagja az Egyesületnek, de annak tevékenységégét rendszeresen vagy esetenként erkölcsileg vagy anyagilag támogatja. A pártoló tagok tanácskozási joggal részt vehetnek az Egyesület rendezvényein A tagok jogai: részt vehetnek az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, választhatnak és válaszhatók az Egyesület tisztségeibe (a természetes személyeknek, ill. a jogi személyek minden regisztrált képviselőjének egy-egy szavazata van), az Egyesület ügyeiről, munkájáról felvilágosítást kérhetnek, az iratokba betekinthetnek, kezdeményezhetik az Egyesület közgyűlésének összehívását, 3

4 nemzetközi rendezvényeken és publikációs fórumokon a Egyesület szakmai és erkölcsi támogatásának igénybe vétele, Egyesület dokumentumait gondozó archívumok és elektronikus források szolgáltatásainak igénybe vétele A tagok kötelességei: az ISSMGE alapszabályával összhangban lévő részvétel hazai és nemzetközi szakmai közéletben, a személyes elérhetőség adatainak (és ezek változásának) közreadása az ISSMGE hivatalos tagjegyzékében, a Egyesület határozatával megállapított működési hozzájárulás (tagdíj) rendszeres megfizetése. aktívan részt vállalnak az Egyesület tevékenységében, - ellátják a választott tisztségből adódó feladatokat, az Egyesület közgyűlésének határozatait végrehajtják, ill. végrehajtásában segédkeznek, eleget tesznek tagdíjfizetési kötelezettségüknek, tartózkodnak minden olyan magatartástól, amely az Egyesület vagy az ISSMGE nemzetközi szervezet céljaival ellentétes vagy sérti az Egyesület vagy az ISSMGE nemzetközi szervezet érdekeit, hírnevét A tagság megszűnése: Tag kizárása kezdeményezhető, ha tagdíjfizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, vagy olyan magatartást tanúsít, amely az Egyesület céljaival ellentétes, illetve sérti az Egyesület érdekeit, hírnevét. A tagság megszűnésével a volt tag az Egyesülettel szemben vagyoni igényt nem támaszthat. Tagságuk fenntartásáról a Egyesület tagjai az ISSMGE tisztújítási éveit megelőző évben (általában négy évenként) felkérésre nyilatkoznak. Megszűnik a tagság, ha a tag elhalálozik, kilépésre vonatkozó szándékát írásban bejelenti, tagdíjának befizetésével négy évnél hosszabb időn át elmarad, tevékenységét a Egyesület a bizottság céljaival összeegyeztethetetlennek találja és ezért őt e céllal összehívott ülésén titkos szavazással, kétharmados többséggel kizárja. Kizárásról csak az Egyesület közgyűlése dönthet. Szünetel a tagság, ha a tag tagdíjának befizetésével két évnél hosszabb időn át elmarad. A szüneteltetett tagság időszakában a tag nem gyakorolhatja szavazati jogát és nem tarthat igényt a nemzetközi rendezvényeken és publikációs fórumokon a Egyesület szakmai és erkölcsi támogatására (indokolt esetben azonban kérheti ennek a korlátozásnak a felfüggesztését). A megszűnt tagságot rendes tagfelvételi eljárással lehet helyreállítani, de ennek feltételei négy éves tagdíjnak megfelelő újrafelvételi díj 4

5 befizetésével kiegészülnek (e követelménytől indokolt esetben a Egyesület méltányosságból eltekinthet) Tagnyilvántartás: Az Egyesület köteles nyilvántartást vezetni tagjairól. 5. Anyagi feltételek: 5.1. Bevételi források 5.2. Tagdíj Az Egyesület kiadásait a tagok által fizetett tagdíjakból, jogi és természetes személyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, esetlegesen az egyesületi cél elérése érdekében folytatott vállalkozási tevékenység bevételéből, valamint egyéb forrásából kapott támogatásból finanszírozza. A tagsági díj éves összege Ft. Nyugdíjasok és hallgatók nem kötelesek tagdíjat fizetni. A tagoknak jogában áll anyagi lehetőségük függvényében magasabb tagdíjat fizetni, és ezzel nagyobb mértékben támogatni a Tagozat munkáját. Ha valamely tag tagdíjfizetési nehézséget jelent be, akkor indokainak mérlegelésével az elnök és a kincstárnok arra az évre felmentést adhat a tagdíj egy részének vagy teljes egészének befizetése alól, annak érdekében, hogy a tag továbbra is részt vehessen az Egyesület munkájában Másodlagos gazdasági tevékenység Az Egyesület céljai elérése érdekében (nem elsődlegesen) vállalkozás i tevékenységet is folytathat. Az Egyesület közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik. A jogszabályoknak megfelelő gazdálkodásáért az Egyesület elnöke, valamint az elszámolásra kötelezettek a felelősek. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki. Az Egyesület a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait köteles elkülönítetten nyilvántartani. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. A közhasznúsági jelentést a közgyűlés az éves beszámoló mellett egyidejűleg évente köteles elkészíteni. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót, b) a költségvetési támogatás esetén annak felhasználását, c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d) a cél szerinti juttatások kimutatását, e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól kapott támogat esetén azok mértékét, f) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót, 5

6 g) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét. A közhasznúsági jelentést bárki megtekintheti, saját költségére arról másolatot készíthet, továbbá az Egyesület azt a 3.4. pontban megjelölt módon évente köteles nyilvánosságra hozni Egyéb források Pályázatokat nyújthat be támogatás elnyerése érdekében. A kiadványok terjesztéséből származó bevételek. 6. Szervezeti felépítés 6.1. Döntéshozó szervezet: Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyen valamennyi tag jogosult részt venni és szavazati jogát gyakorolni. Az Egyesület tagjai bármikor kezdeményezhetik írásban bármely kérdés napirendre tűzését. A Egyesület évente tart ülést, amelynek időpontjáról és napirendjéről a tagok a kitűzött időpont előtt legalább 10 nappal értesítést kapnak. Az ülés határozatképes, ha azon az elnök és a rendes tagok legalább ötöde megjelenik, minden tagot 1-1 szavazat illet meg. Döntéseit az ülés titkos szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülések közötti időben az Egyesület tevékenységét az elnök irányítja, aki képviseli a Egyesület tagságát hazai és nemzetközi ügyekben, összehívja az üléseket és meghatározza azok napirendjét. Az Egyesület közgyűlésének hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása és módosítása, az Egyesület elnökének, alelnökének, titkárainak, valamint a Tanácsadó és támogató testület vezetőjének és tagjainak megválasztása, örökös tiszteletbeli elnöki cím adományozása, az ügyintéző szerv éves beszámolójának, az Egyesület közhasznúsági jelentésének elfogadása az éves költségvetés meghatározása, a tagdíj megállapítása, döntés a tagkizárásról, az Egyesület feloszlásának vagy más szervezettel való egyesülésének kimondása. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlés időpontját, a meghozott döntések, határozatok szó szerinti szövegét, a döntés hatályára vonatkozó rendelkezéseket, a döntést támogatatók és az azt ellenzők számarányának és nevének rögzítését. A döntést ellenzők ellenvéleményüket írásban csatolhatják. A jegyzőkönyveket az Egyesület iratai között meg kell őrizni és arról határozatok könyvét kell vezetni, amely a fenti adatokat tartalmazza. 6

7 A működéssel kapcsolatban keletkezett fenti iratokba, továbbá a közhasznúsági jelentésbe való betekintést az Egyesület munkanapokon, munkaidőn belül bárki számára lehetővé teszi. A közhasznúsági jelentésből, saját költségére, bárki másolatot kérhet. A közgyűlés döntéseit az érintettekkel körlevélben, a nyilvánossággal az internetes honlapon kell közzétenni. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő ügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerint juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás Tisztségviselők (az Egyesület ügyintézői és képviselői) és további megbízottak. Az Egyesület tisztségviselői: az elnök, az alelnök, a titkár (ok). Az Egyesület tisztségviselői csak az Egyesület tagjai közül választhatók. Az Egyesület tisztségviselőivel szemben támasztott általános elvárás, hogy a Tagozatban végzett tevékenységük mellett lehetőség szerint aktívan részt vegyenek a nemzetközi szervezet munkájában is. Az Egyesület tisztségviselői megbízatásuknak megfelelően jogosultak az Egyesülettel kapcsolatos ügyek intézésére és önálló képviseletére. Az Egyesület minden tisztségviselője az általa kezelt pénzért elszámolási kötelezettséggel tartozik. Az Egyesület megbízottjai: a Tanácsadó és támogató testület vezetője, illetve tagjai, az előző elnök, az örökös tiszteletbeli elnökök és az ISSMGE TC bizottsági tagok. Az Egyesület megbízottjai csak az Egyesület tagjai közül kerülhetnek ki. A döntésre jogosult tisztségviselő nem hozhat olyan határozatot, amely által maga vagy hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő ügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerint juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Nem lehet a közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet, valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 7

8 Az elnök: Az Egyesület élén annak tevékenységét reprezentáló elnök áll, aki képviseli az Egyesületet. Feladatai: irányítja az egyesület munkáját, összehívja és vezeti az Egyesület üléseit és közgyűléseit, irányítja az ISSMGE Magyar Tagozat kapcsolattartását az ISSMGE nemzetközi szervezetével, képviseli az ISSMGE Magyar Tagozatát a ISSMGE nemzetközi szervezetében (az ISSMGE Egyesület szavazati jogú delegáltja az ISSMGE nemzetközi szervezet döntéshozó testületében), ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az Egyesület közgyűlése megbízza, s amelyek az Egyesület működésének irányításából erednek, gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az Egyesület közgyűlésének határozati alapján irányítja az egyesület költségvetési tevékenységét. Az Egyesület elnökét az Egyesület közgyűlés választja 4 évenként titkos szavazással. Megválasztásához a közgyűlésen jelen lévők legalább 50% + 1 fő szavazata szükséges. Megbízatása a következő választásig érvényes. Megbízatásának lejárta előtt is visszahívható, ha tisztségéből eredő kötelességeinek nem, vagy nem kielégítően tesz eleget Az alelnök: Feladatai: helyettesíti az elnököt annak akadályoztatása esetén, elősegíti az ISSMGE Egyesület tagjainak bekapcsolódását a nemzetközi szervezet munkájába, elősegíti az Egyesület hazai és nemzetközi kapcsolatainak bővítését, elősegíti a fiatal mérnökök, doktoranduszok és hallgatók bevonását az Egyesület munkájába, képviseli az ISSMGE Egyesület nemzetközi szervezetében (az ISSMGE Egyesület Magyar Tagozat szavazati jogú delegáltja az ISSMGE nemzetközi szervezet döntéshozó testületében), ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az Egyesület ülése vagy közgyűlése megbízza. Az Egyesület alelnökét az Egyesület közgyűlése választja 4 évenként az elnökválasztással egyidőben titkos szavazással. Megválasztásához a közgyűlésen jelen lévők legalább 50% + 1 fő szavazata szükséges. Megbízatása a következő választásig érvényes. Megbízatásának lejárta előtt is visszahívható, ha tisztségéből eredő kötelességeinek nem, vagy nem kielégítően tesz eleget A titkár: Feladatai: koordinálja az Egyesület munkáját, 8

9 kapcsolatot tart az ISSMGE titkárságával, kezeli a beérkező küldeményeket, gondoskodik arról, hogy az ISSMGE Egyesület a lehetőségeknek megfelelően eleget tegyen a nemzetközi szervezet elvárásainak naprakész nyilvántartást vezet az Egyesület tagjairól, elkészíti az ülések és a közgyűlések jegyzőkönyveit, szétküldi az ülések és közgyűlések meghívóit és emlékeztetőit, nyilvántartja az Egyesülethez érkező iratokat és leveleket, képviseli az ISSMGE Egyesület az ISSMGE nemzetközi szervezetében (az elnök vagy az alelnök akadályoztatása esetén szavazati joggal részt vesz a ISSMGE nemzetközi szervezet döntéshozó testületének munkájában), ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az Egyesület ülése vagy közgyűlése megbízza, s amelyek az Egyesület működésének koordinálásából erednek. Az Egyesület titkárát az Egyesület közgyűlése választja 4 évenként az elnökválasztással egyidőben titkos szavazással. Megválasztásához a közgyűlésen jelen lévők legalább 50% + 1 fő szavazata szükséges. Megbízatása a következő választásig érvényes. Megbízatásának lejárta előtt is visszahívható, ha tisztségéből eredő kötelességeinek nem, vagy nem kielégítően tesz eleget A Tanácsadó és támogató testület: Vezetőjének feladatai: elősegíti a Tanácsadó és támogató testület feladatainak teljesítését, betölti a testület üléseinek elnöki feladatait. A Tanácsadó és támogató testület vezetőjét az Egyesület közgyűlése választja 4 évenként az elnökválasztással egyidőben titkos szavazással. Megválasztásához a közgyűlésen jelen lévők legalább 50% + 1 fő szavazata szükséges. Megbízatása a következő választásig érvényes. Megbízatásának lejárta előtt is visszahívható, ha tisztségéből eredő kötelességeinek nem, vagy nem kielégítően tesz eleget. A testület tagjainak feladatai: elősegítik az egyesület kapcsolattartását az iparral, műszaki és gazdasági értelemben segítik az ISSMGE Egyesület által kitűzött célok teljesítését, valamint a Tagozat tagjainak az ISSMGE nemzetközi szervezeteiben történő tevékenységét az egész magyar iparral való kapcsolataik felhasználásával, ellátják mindazokat a feladatokat, amelyekkel az Egyesület ülése vagy közgyűlése megbízza őket. Az Egyesület Tanácsadó és támogató testületének általában 5, de legfeljebb hét választott tagja van. Az Egyesület Tanácsadó és támogató testületének tagjait az Egyesület közgyűlése választja 4 évenként az elnökválasztással egyidőben titkos szavazással. Megválasztásukhoz egyenként a közgyűlésen jelen lévők legalább 50% + 1 fő szavazata szükséges. Megbízatásuk a következő választásig érvényes. Megbízatásuk lejárta előtt is visszahívhatók, ha megbízatásukból eredő kötelességeinek nem, vagy nem kielégítően tesz eleget. 9

10 Az előző elnök: Előző elnökké természetszerűleg minden új választást megelőző ciklus elnöke válik automatikusan. Feladatai: előző elnöki tapasztalai alapján segítséget nyújt mind a tisztségviselők, mind pedig a többi megbízott munkájához, ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az egyesület elnöke megbízza. Az előző elnök megbízatását a közgyűlésnek nem kell megerősítenie. Megbízatása a következő választásig érvényes, de újabb 4 éves ciklusra megbízatásában marad, ha az Egyesület elnökét újraválasztják. Az előző elnök megbízatása lejárta előtt is visszahívható, ha megbízatásából eredő kötelességeinek nem vagy nem kielégítően tesz eleget. Ekkor az előző elnöki megbízatás üresen marad Az örökös tiszteletbeli elnökök: Az Egyesület közgyűlése Örökös tiszteletbeli elnöki címet adományozhat korábbi elnökeinek és indokolt esetben olyan tagjainak, akik az egyesület életében magasan kiemelkedő munkát végeztek. Feladataik: ellátják mindazokat a feladatokat, amelyekkel az egyesület elnöke megbízza őket Az ISSMGE TC bizottsági tagok: Az ISSMGE Egyesület tagokat delegál az ISSMGE nemzetközi szervezet bizottságaiba a tagok saját kezdeményezésére vagy a nemzetközi szervezet kezdeményezésére. Feladataik: részt vesznek a nemzetközi bizottság munkájában, rendszeresen tájékoztatják az Egyesületet a bizottságban folyó munkákról és felhívják az Egyesület tagjaink a figyelmét a bizottsági munka során tapasztalt műszaki érdekességekre. Az ISSMGE TC bizottsági tagok megbízatásának kezdet és időtartama független a Tagozat elnökválasztási ciklusától. Az ISSMGE TC bizottsági tagok megbízatása megszűnik, ha bizottságukat a nemzetközi szervezet (munkájuk végeztével) feloszlatja. 7. A felügyelő bizottság A felügyelő bizottság a közgyűlés által négy évre választott elnökből és két tagból áll. Nem lehet felügyelő bizottság elnöke és tagja az a személy, aki: a) a vezető szerv elnöke vagy tagja b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezetnél cél szerinti juttatásból részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi 10

11 szervezet tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve d) az a) c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet, amelyben tisztséget visel, előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület alkalmazottaitól pedig tájékoztatót kérhet. A felügyelő bizottság az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság köteles az elnököt tájékoztatni és a döntéshozó szerv összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a.) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elbírálása, illetve enyhítése a közgyűlés döntését teszi szükségessé, b.) A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A közgyűlést a felügyelő bizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyelő szervet. 8. Az Egyesület megszűnése Az Egyesület megszűnik ha feloszlatását kimondják, ha feloszlatják, ha megszüntetését az erre jogosult szervezet megállapítja, ha más Egyesületekkel egyesül. Az Egyesület megszűnésekor az Egyesület vagyonát ( a hitelezői követelések kielégítését követően ) a megszűnést megelőző két évben a rendes tagok által teljesített vagyoni hozzájárulás (tagdíj, adomány, egyéb megszűnést megelőző szolgáltatás stb. ) arányában a megszűnéskori tagok között szét kell osztani. 11

12 Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha az Egyesület más egyesülettel való egyesüléssel szűnik meg, amely esetre a közgyűlésnek külön határozatot kell hoznia. 9. Vegyes rendelkezések A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Alkotmány (Alapszabálya), a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a közhasznú szervezetről szóló évi CLVI. tv., valamint az egyéb (mindenkor hatályos) jogszabályok irányadóak. Záró rendelkezés: Ezen alapszabályt a közgyűlése elfogadta. Budapest,

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete, valamint a BGF PSZF Zalaegerszegi Intézete, mint jogelődök és

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület Alapszabálya A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület nevű egyesület az alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása A Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület 2007. 11. 27-én tartott Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság.

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság. A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének Alapszabálya PREAMBULUM Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodtak

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület. Alapszabály

AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület. Alapszabály AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület Alapszabály I. Általános rész I/1. Az Egyesület alapadatai: - Teljes neve: AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület. - Rövid neve:

Részletesebben