A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE"

Átírás

1 A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE 5.0 változat Bevezetés Csak a legjobb lehet elég jó a LEGO Csoport történetét ez az alapelv vezérli, melyet üzleti tevékenységünk minden területén alkalmazunk. Felismerve a vállalatunk társadalmi és környezeti kérdésekre gyakorolt jelentős hatását, a LEGO Csoport a mottóhoz híven szeretne megfelelni vállalt kötelezettségeinek a felelősség és fenntarthatóság területén. A LEGO Csoport fontosnak tartja, hogy tisztességesen és tisztelettel bánjanak azokkal a munkavállalókkal, akik a LEGO termékek gyártásában akár saját gyáraiban, akár a beszállítók gyáraiban közvetve vagy közvetlenül részt vesznek, a munkakörülmények megfelelőek legyenek, mely kiterjed a környezetbarát gyártási folyamatokra. A LEGO Csoport az Etikai Kódex ellátási láncba történő bevezetésével arra kívánja kötelezni a LEGO beszállítóit, és azok alvállalkozóit, hogy azok etikus és felelős módon állítsanak elő alkatrészeket és nyújtsanak szolgáltatásokat a LEGO Csoport részére. A LEGO Csoport Etikai Kódexének alapjául az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, a Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) nyolc alapvető Nemzetközi Munkaügyi Egyezménye, valamint indokolt esetben az ENSZ és az ILO egyéb ide vonatkozó egyezményei szolgálnak. A Kódex alapkövetelményeket fogalmaz meg, és azt az elvet követi, hogy az üzleti vállalkozások felelősek az emberi jogok tiszteletben tartásáért, vagyis nem sérthetik meg az egyént megillető jogokat, és ennek érdekében megfelelő gondossággal kell eljárniuk. 9/1. oldal

2 Alkalmazás A LEGO Csoport következetesen ragaszkodik ennek az Etikai Kódexnek az alapelveihez, és elvárja, hogy beszállítói és adott esetben üzletfelei is ugyanezt tegyék, és az iparáguknak és méretüknek megfelelő vállalati szabályzatok és menedzsment rendszerek kialakításával gondoskodjanak a LEGO Csoport Etikai Kódexében megfogalmazott követelmények betartásáról. A beszállítók felelősek azért, hogy tevékenységeik és alvállalkozóik tevékenysége megfeleljen a LEGO Csoport Etikai Kódexében foglaltaknak vagy bármilyen hasonló kódexben foglaltaknak. Ez magában foglalja az érintett (például stratégiai és magas kockázatú) beszállítókkal folytatott párbeszédet, és az ide vonatkozó kódex betartásának a felügyeletét. Hasonló kódex alatt olyan kódexet értünk, melynek alapjául legalább az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, a Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya, és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) gyermekmunkára, kényszermunkára, megkülönböztetésmentességre, valamint az egyesülési szabadságra és a kollektív tárgyaláshoz való jogra vonatkozó alapvető egyezményei szolgálnak, és amely tartalmazza a nemzeti jogszabályok betartására vállalt kötelezettséget. A kódexnek tartalmaznia kell továbbá a LEGO Csoport Etikai kódexében foglalt rendelkezésekhez hasonló rendelkezéseket a korrupcióellenességre, az egészségre és biztonságra, a környezetre és a munkakörülményekre vonatkozóan. A hasonló kódex megítélésének alapja a LEGO Csoport által végzett egyéni értékelés. Jogszabályok betartása A beszállítóknak be kell tartaniuk az összes vonatkozó nemzeti törvényt, szabályozást és iparági szabványt. A beszállítóknak a fentiek közül mindenkor a legszigorúbb szabályozást kell követniük. A nemzeti jogszabályok és a LEGO Csoport Etikai Kódexe közötti ellentmondás esetén a beszállítóknak azonnal egyeztetniük kell a LEGO Csoporttal. Kivételes körülmények esetén, ha az állam nem írja elő nemzeti jogszabály betartását, és ha az érintetteknek erről tudomása van, a LEGO Csoport nemzetközi szabványokat alkalmaz, ugyanakkor fokozatosan lépéseket tesz a nemzeti jogszabályi előírások teljesítésére. Kommunikáció A beszállítóknak meg kell tenniük a megfelelő lépéseket annak biztosítására, hogy a LEGO Csoport Etikai Kódexében vagy hasonló kódexben rögzített alapelvek tartalmát és értelmezését megfelelő kommunikáció és oktatás formájában eljuttassák minden érintett munkavállalóhoz. Gyermekmunka és fiatalkorú munkások TILOS gyermekmunkát alkalmazni, vagy abból hasznot húzni. 9/2. oldal

3 A teljes munkaidejű foglalkoztatásra minimálisan előírt életkor nem lehet alacsonyabb, mint a tankötelezettség felső korhatára, de semmi esetre sem lehet alacsonyabb 15 évnél (vagy 14 évnél, ha a helyi törvények a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet fejlődő országokra vonatkozó kivételével összhangban így határozzák meg). A 18 éven aluli alkalmazottakat tilos veszélyes munkára vagy éjszakai munkára beosztani, függetlenül a munkában töltött órák számától. A könnyített munka vagy a szabadidőben végzett munka (amely nem akadályozza a tanulmányi kötelezettség teljesítését, és nem fenyegeti a gyermek egészségét, biztonságát és fejlődését) alsó korhatára 13 év (vagy 12 év, ha a helyi törvények a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet fejlődő országokra vonatkozó kivételével összhangban így határozzák meg). A már alkalmazásban álló, a teljes munkaidős foglalkoztatás alsó korhatáránál fiatalabb gyermek nem bocsátható el, hanem fel kell ajánlani részére a részmunkaidős foglalkoztatás melletti iskoláztatást. Ha a gyermek életkora alacsonyabb, mint a könnyített munkára megengedett alsó foglalkoztathatósági életkor, akkor az iskoláztatás mellett a beszállítónak pótlékot kell fizetnie a gyermeknek, vagy annak családjának. A LEGO Csoport segíteni fog a beszállítónak egy társadalmilag érzékeny, korrekciós akcióterv bevezetésében, és fenntartja a jogot, hogy helyi vagy nemzetközi szervezetek bevonásával megfelelően orvosolja a helyzetet. A beszállító minden munkaterületen igyekezzen kialakítani olyan típusú munkákat, munkaütemezést és munkaintenzitást, amely különös figyelmet fordít a 18 évnél fiatalabb munkásokra. A LEGO Csoport általánosságban véve bátorítja a helyi törvényekkel és szabályozással összhangban lévő szakmai gyakornoki képzéseket. [ILO C33, C79, C90, C138, C182, R146] Kényszermunka és mozgási szabadság Kényszer-, rabszolga- vagy kötelező munkát, beleértve a rabszolgaság modern formáit is, mint például az emberkereskedelem, tilos alkalmazni, illetve abból nyereséget húzni. A kényszer-, rabszolga- vagy kötelező munka meghatározása: emberek munkavégzésre való kényszerítése, amelyet akaratuk ellenére végeznek fenyegetés alatt vagy büntetéssel való fenyegetéssel. A munkavállaló túlmunkára való kényszerítése, személyi okmányainak, előlegének vagy végkielégítésének visszatartása megalapozza a kényszermunka burkolt formáját, és ezért ezt kerülni kell. A fentiek magukba foglalják a nem megfelelő hiteleket és fizetési előlegeket is, amelyek a munkahelyhez kötik a dolgozót. 9/3. oldal

4 A munkavállalónak a beosztásának megfelelő mozgási szabadságot kell biztosítani a munkahelyen. Őrök csak a szokásos biztonsági okokból, a munkavállalók, valamint a vállalati tulajdon védelme érdekében alkalmazhatók. [ILO C29, C105] Erőszak alkalmazása és fegyelmezési eljárások Fizikai büntetést, erőszakkal való fenyegetést, zaklatást a szexuális zaklatást is beleértve vagy a lelki / fizikai kényszert vagy a túlkapás egyéb formáit tilos alkalmazni. Pénzbüntetés vagy kártérítés címen levonás, mint fegyelmező eszköz csak akkor megengedett, ha azt a nemzeti jog megengedi, és a vonatkozó kollektív szerződés rögzíti. A vállalat termékeiben vagy berendezéseiben okozott károkkal összefüggő levonás csak abban az esetben megengedett, ha egyértelműen bizonyítható a munkavállaló felelőssége. A termelési értékkel és teljesítménnyel összefüggő levonás nem megengedett. A levonások felső határát olyan összegre kell korlátozni, hogy a dolgozó teljes jövedelmének nettó összege fedezze az alapvető szükségleteket, és elérje legalább a nemzeti jogban előírt minimálbért. [Hivatkozások: ILO C95] Diszkrimináció A munkaerő-felvételi, előléptetési, elbocsátási, bérezési és javadalmazási gyakorlatban tilos közvetlen vagy közvetett diszkrimináció alkalmazása vagy megengedése faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb meggyőződés, életkor, nemzetiség, társadalmi vagy etnikai származás, vagyon, szexuális beállítottság, születés, egészségi állapot, szakszervezeti tagság, szellemi vagy fizikai fogyatékosság vagy egyéb körülmények alapján. Nem szabad kötelezővé tenni a munkavállalók számára az egészségügyi (pl. HIV/AIDS vagy terhességi) vizsgálatot, amennyiben annak nincs jelentősége a munkakör betöltése szempontjából. A rászoruló csoportok, például a nemzeti jogszabályok kisebb mértékű védelmét élvező vendégmunkások számára az adott ország munkavállalóival egyenlő juttatásokat és lehetőségeket kell biztosítani. [Hivatkozások: ILO C100, C111, C143, C158, C159] 9/4. oldal

5 Bérek, juttatások és szabadnapok A munkavállalóknak legalább a helyi törvények szerinti szokásos heti munkaidőre járó minimálbért, vagy az iparági referenciabért kell megfizetni attól függően, hogy melyik a magasabb. A bérnek elegendőnek kell lennie a munkavállaló és az eltartásra jogosultak élelmiszer- és lakásfenntartási kiadásainak és egyéb alapvető szükségleteinek, valamint bizonyos mértékű tetszés szerint elkölthető jövedelemnek a fedezésére. A béreket a törvényes fizetőeszközben, közvetlenül a munkavállalónak kell kifizetni, legalább havi gyakorisággal. A bérpapírban a munkavállaló számára könnyen érthetően összegezni kell a bérezéssel kapcsolatos lényeges adatokat. Indokolt esetben biztosítani kell a helyi törvények és rendelkezések által előírt valamennyi juttatást, például nyugdíjat, betegség és távollét esetére járó juttatást, beleértve az éves szabadságot, a betegszabadságot és szülési szabadságot. Habár nem követelmény, de a LEGO Csoport arra bátorítja szállítóit, hogy az ILO standardokkal összhangban legalább három hét éves fizetett szabadságot és 14 hét fizetett szülési szabadságot biztosítson munkavállalóinak. [ILO C26, C95, C117, C131, C132, C183] Munkaidő A nemzetközi munkajogi normákhoz igazodva és a munkavállalók egészsége és biztonsága megóvása érdekében a LEGO Csoport előírja, hogy a maximálisan megengedett heti munkaidő rendszeresen nem haladhatja meg a 48 órát, vagy a maximális 60 órát, a túlórát is beleszámítva, ill. az ebédszünet és az egyéb szünetek levonásával, amennyiben a hazai munkatörvénykönyv máshogy nem rendelkezik. Túlórában dolgozni csak önkéntes alapon lehet, kivéve, ha az tervezetten vagy a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal és kollektív megállapodásokkal összhangban történik. Túlórázás nem követelhető rendszeresen, és úgy kell kialakítani, hogy biztosítva legyenek a biztonságos munkafeltételek. A túlóráért fizetett pótlék nem lehet kevesebb, mint a szokásos órabér 1,25-szorosa, vagy a nemzeti jogszabályok által előírt összeg, amennyiben az magasabb. A munkavállalóknak a nemzeti jogszabályokkal összhangban a túlóra pénzbeni megtérítése helyett felkínálható szabadsággal történő megtérítés is. A munkavállalóknak hetente legalább 24 egymást követő órából álló szabadnap, vagy a nemzeti jogszabályokban előírt szabadnap jár, amennyiben az hosszabb. [ILO C1, C14: C30] 9/5. oldal

6 Foglalkoztatási feltételek A munkavállalók számára érthetően megfogalmazott írásos megerősítést kell adni foglalkoztatásuk feltételeiről. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a munkaidőre, a bérezésre és a fizetési feltételekre. Továbbá a LEGO Csoportnak ösztönöznie kell a szállítóit, hogy ellássa munkavállalóit a rájuk vonatkozó információval, például a távollétekről, a pihenőidőkről, a juttatásokról stb. Tilos határozott idejű szerződések, megbízási vagy alvállalkozói szerződések túlzott mértékű alkalmazásával törekedni a szabályos foglalkoztatás esetén a munkajogi és társadalombiztosítási szabályok alapján a munkavállalókkal szemben fennálló kötelezettségek elkerülésére. Egyesülési szabadság és a kollektív tárgyalások joga Tilos akadályozni vagy korlátozni a munkavállalók azon jogát, hogy szakszervezetet alapítsanak, tartsanak fenn, szakszervezethez csatlakozzanak (vagy ne csatlakozzanak), saját képviselőket válasszanak, és közös tárgyalásokat folytassanak. Ha a szakszervezeteket a törvény nem engedélyezi vagy korlátozza, vagy csak az államilag felhatalmazott szervezetek engedélyezettek, a szállítónak elő kell segítenie azokat az alternatív intézkedéseket, amelyek révén a munkavállalók szabadon gyülekezhetnek és megvitathatják a munkával kapcsolatos kérdéseket. [ILO C87, C98, C135, C154] A véleménynyilvánítás szabadsága Tilos megtorló praktikákat alkalmazni annak megakadályozására, hogy az alkalmazottak kinyilvánítsák munkakörülményeikkel kapcsolatos elégedetlenségüket. A munkavállalóknak lehetőséget kell nyújtani arra, hogy bármiféle megtorlás nélkül felhívhassák a felügyelők figyelmét az ellenőrző látogatások alkalmával a Kódex bármilyen megsértésére. Panaszkezelés A szállítóknak üzleti tevékenységük nagyságának és iparágának megfelelő panaszkezelési eljárásokat kell meghonosítaniuk, hogy a munkavállalók benyújthassák a munkakörülményeikkel kapcsolatos panaszaikat. A panasztételi mechanizmusnak minden munkavállaló számára bizalmasan elérhetőnek kell lennie. A panaszkezelés során megfelelő eljárást kell kialakítani, és az ilyen eljárások eredményeként született döntéseket el kell fogadni és be kell tartani. 9/6. oldal

7 Lakhatás Ha a vállalat lakhatást biztosít munkavállalóinak, akkor biztosítani kell, hogy a létesítmények biztonságosak, megfizethetők és alapfelszereltséggel ellátottak legyenek (víz, higiénia, étkezési és főzési lehetőség), valamint a munkások igényeihez igazodóan, megfelelő méretűek legyenek. Egészség és biztonság Biztonságos és egészséges munkakörülményeket kell biztosítani a helyi törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően. A szállítóknak üzleti tevékenységük nagyságának és iparágának megfelelő irányítási rendszerekkel kell rendelkezniük az alábbi követelmények betartásához. Megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a munkahelyi létesítmények biztonságosak és egészségesek legyenek, és hogy a munkavállalók védve legyenek a munkavégzéssel kapcsolatos kockázatoktól és a munkahelyen várható veszélyektől. A munkavállalók részére biztosítani kell a mindenkori munkafolyamatokhoz szükséges összes egyéni védőfelszerelést. A munkavállalók részére megfelelő tájékoztatást és oktatást kell biztosítani, hogy biztonságosan végezhessék el a feladataikat. A vezetés egy vagy több képviselője legyen felelős az egészséggel, biztonsággal, a jó közérzettel és az általános körülményekkel kapcsolatos irányelvek és eljárások kialakításáért, és legyen felelős ezen irányelvek betartásáért. Ezeknek az irányelveknek és eljárásoknak kötelezettségvállalást kell tartalmazniuk annak biztosítására, hogy a munkakörülmények minden esetben biztonságosak és egészségesek. A vállalat méretének megfelelő egészségügyi és biztonsági bizottságot kell fenntartania a munkások részvételével. [ILO C148; C155, R164, C170; R190; C148] Környezet A környezetvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályokat be kell tartani. A szállítóknak az üzleti tevékenység nagyságrendjének és iparágának megfelelően olyan irányítási rendszereket kell működtetniük, amellyel biztosítható a tevékenység és a termékek káros környezeti hatásainak megelőzése, minimalizálása és orvoslása. Ezen belül különösen a szállítóknak biztosítaniuk kell, hogy az irányítási rendszer foglalkozzon a következőkkel: a vegyi anyagoknak a környezetre nézve biztonságos kezelése; a veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos kezelése, tárolása és eltávolítása; a környezetszennyezés elkerülését célzó eljárások. 9/7. oldal

8 Továbbá a szállítónak törekednie kell teljesítménye folyamatos javítására és célok kitűzésére a következők tekintetében: a hulladék, valamint a levegőbe, a talajba és a vízbe kerülő anyagok mennyiségének csökkentése; az alapanyagok és termékek újbóli feldolgozásának és újrahasznosításának elősegítése; környezetbarát technológiák alkalmazása. Megvesztegetés és korrupció A szállítónak a vállalat méretének megfelelő oktatási és irányítási rendszerek útján gondoskodnia kell arról, hogy ne fordulhasson elő kenőpénz felajánlása, ígérése, adása, elfogadása, elnézése, abból való tudatos részesülés vagy annak kérése. Ellenőrzés és értékelés A LEGO Csoport aktívan figyelemmel fogja kísérni, és egyes szállítói csoportokban külső audit útján ellenőrizni fogja, hogy a szállítók betartják-e ezt az Etikai Kódexet. Minden szállítótól elvárjuk, hogy biztosítson teljes hozzáférést (a nem LEGO termelési területekhez is) a helyszíni ellenőrzéshez, beleértve a be nem jelentett látogatásokat is, a LEGO Csoport, illetve annak kijelölt képviselői számára; hozzáférést minden olyan feljegyzéshez, amely esetleg segít eldönteni, hogy a LEGO Csoport Etikai Kódexét betartják-e vagy sem; találkozási lehetőséget véletlenszerűen kiválasztott munkavállalókkal az ellenőrző látogatások során, bizalmas meghallgatások céljából. A LEGO Csoport látogatásai alkalmával a LEGO Csoport Etikai Kódexével szemben feltárt eltérések a szállítóval az Etikai Kódexről folytatott párbeszéd tárgyát képezhetik. Az ellenőrző szemlék eredményeiről ellenőrzési jelentés készül. Ha a helyszíni ellenőrzés ennek az Etikai Kódexnek a be nem tartását tárja fel, a LEGO Csoport konstruktív párbeszédet kezd a szóban forgó szállítóval a feltételek javításáról. A LEGO Csoport megfelelő akciótervet fog kérni a feltárt nem megfelelőségek kijavítására, majd utólagos vizsgálattal ellenőrzi, hogy a javító intézkedések megtörténtek-e. A LEGO Csoport nem vállal felelősséget azért, ha a szállító nem tartja be a LEGO Csoport Etikai Kódexét, azonban a LEGO Csoport vállalja, hogy segít a szükséges kapacitások és oktatási feltételek kialakításában, annak érdekében, hogy a szállító megbirkózzon a Kódex normáinak a betartása során felmerülő nehézségekkel. Ha egy szállító a konstruktív párbeszéd útján tett erőfeszítések ellenére sem tudja betartani a LEGO Csoport Etikai Kódexét, vagy súlyosan megszegi annak rendelkezéseit, a LEGO Csoport fenntartja a jogot, hogy azonnali hatállyal megszüntesse az üzleti kapcsolatot. 9/8. oldal

9 A LEGO Csoport rendszeresen nyilvánosan közzéteszi a LEGO Csoport Etikai Kódexének betartásával kapcsolatos tájékoztatót. Dátum Üzleti partner 9/9. oldal

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról.

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ETIKAI KÓDEX 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A vállalati etika többet jelent a törvénysértések megelőzésénél - sokkal inkább arról szól, hogyan viselkedjünk egymással és a külvilággal. Mindenki, aki a Telenorral

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Tartalom Bevezetés 1 Feddhetetlenségünk védelme 2 Alkalmazhatóság és megfelelőség 2 Cégfelvásárlások 2 Kisebbségi érdekeltségek, vegyes és társult vállalkozások 2 A Kódex megsértései

Részletesebben

ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX

ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX 1 Jövőkép Professzionális szolgáltatóként egyéni megoldásokat kínálunk a teljes értékteremtő folyamaton át. Gyorsabban, magasabb technikai színvonalon, rugalmasabban, valamint

Részletesebben

MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX. Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I.

MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX. Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I. MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I. kiadás] Az MSD minden üzleti tevékenységében feltétlenül törekszik a

Részletesebben

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata CSL Limited Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata 2013. július Tartalomjegyzék > < Előző oldal Tartalomjegyzék Következő oldal > Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata Ügyfélközpontúság. Innováció.

Részletesebben

Üzleti magatartási és etikai normák Harmadik felekre vonatkozó

Üzleti magatartási és etikai normák Harmadik felekre vonatkozó A Bristol-Myers Squibb-nél (BMS) minden üzleti tevékenység szigorúan az integritás és az összes vonatkozó törvény, rendszabály, irányvonal és ipari szabályzat betartása iránti elkötelezettségünk alapjain

Részletesebben

Az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó Irányelvei. 2011. évi kiadás

Az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó Irányelvei. 2011. évi kiadás Az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó Irányelvei 2011. évi kiadás Tartalomjegyzék NYILATKOZAT NEMZETKÖZI BERUHÁZÁSOKRÓL ÉS MULTINACIONÁLIS VÁLLALKOZÁSOKRÓL... 3 I. rész Az OECD multinacionális

Részletesebben

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. 2014-2015. BEVEZETŐ... 4 A TERV CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KERETEI... 4 A FENNTARTHATÓSÁGI TERV HATÁLYA... 5 IDŐBELI... 5 TÁRGYI... 5 SZEMÉLYI... 5 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben

157. sz. Ajánlás. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

157. sz. Ajánlás. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 157. sz. Ajánlás a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk A mi kódexünk Az, amiben hiszünk 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 5 Miről szól a Kódexünk? 7 A Kódexünk négy alapon nyugszik 9 Zéró tolerancia a megtorlással kapcsolatban 10 Az Etikai és Megfelelőségi osztály

Részletesebben

Áttekintés. OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások. számára

Áttekintés. OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások. számára Áttekintés OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások számára Overview OECD Guidelines for Multinational Enterprises Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az

Részletesebben

ILO gyakorlati útmutató HIV/AIDS és a munka világa

ILO gyakorlati útmutató HIV/AIDS és a munka világa ILO gyakorlati útmutató HIV/AIDS és a munka világa Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Genf Copyright Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007 Első kiadás 2007 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kiadványai az Általános

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

Elvek Kötelező 2010. június. A Nestlé üzleti alapelvei

Elvek Kötelező 2010. június. A Nestlé üzleti alapelvei Elvek Kötelező 2010. június A Nestlé üzleti alapelvei Elvek Kötelező 2010. június Szerző / Kibocsátó részleg Az elnök és a vezérigazgató Célközönség Minden alkalmazott A Csoport kapcsolódó alapelvei, vállalati

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

Szociális jog. A 2011. december 31-én hatályos állapot szerint

Szociális jog. A 2011. december 31-én hatályos állapot szerint Juhász Gábor és Tausz Katalin Szociális jog A 2011. december 31-én hatályos állapot szerint Az elektronikus kiadvány a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0043 A szociálpolitikus és a szociális munkás képzés megújítása

Részletesebben

A VÁLLALATOK SZOCIÁLIS FELELŐSSÉGE AZ EURÓPAI CUKORIPARBAN VISELKEDÉSI KÓDEX I. BEVEZETÉS

A VÁLLALATOK SZOCIÁLIS FELELŐSSÉGE AZ EURÓPAI CUKORIPARBAN VISELKEDÉSI KÓDEX I. BEVEZETÉS COMITE EUROPEEN DES EUROPEAN FEDERATION OF FOOD FABRICANTS DE SUCRE AGRICULTURE AND TOURISM CEFS EFFAT 182, avenue de Tervuren 38,rue Fossé-aux-Loups 1150-Brussels 1000-Brussels A VÁLLALATOK SZOCIÁLIS

Részletesebben

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER TARTALOM A KÓDEX >> A GE etikai kódexe 01 THE SPIRIT >> Kire vonatkoznak ezek a szabályzatok? 02 A munkavállalók kötelezettségei 03 A vezetők teendői 04 Legyen a feddhetetlenség szószólója

Részletesebben

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA Preambulum Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövôben. Szellemi és

Részletesebben

Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében.

Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI NORMÁK 2010 Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. Olyan innovatív gyógyszerek

Részletesebben

Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt.

Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt. Az üzleti etika és jogkövetés viselkedési kódexe, a társaság jogkövetése Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt. Bevezető Az Allianz Hungaria Zrt.

Részletesebben