Nemzetközi szervezetek jogállása, egy konkrét nemzetközi szervezet, vagy szervezetek bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi szervezetek jogállása, egy konkrét nemzetközi szervezet, vagy szervezetek bemutatása"

Átírás

1 Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdasági Jog Tanszék Konzulens: Dr. Fézer Tamás egyetemi tanársegéd Nemzetközi szervezetek jogállása, egy konkrét nemzetközi szervezet, vagy szervezetek bemutatása - diplomamunka Készítette: Szabó Beáta Debrecen, március

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS A NEMZETKÖZI JOG ALANYAI ÁLLAMOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK Kormányközi versus nem kormányközi szervezetek A jogalanyiság kérdése A FINANCIAL ACTION TASK FORCE ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS TEVÉKENYSÉG A PÉNZMOSÁS A PÉNZMOSÁS BECSÜLT VOLUMENE A PÉNZMOSÁS FÁZISAI Elhelyezés Rétegzés Integrálás PÉNZMOSÁSI TECHNIKÁK - ELKÖVETÉSI MÓDSZEREK Hagyományos módszerek A TERRORIZMUS A TERRORIZMUSRÓL ÁLTALÁBAN NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK AZ FATF 40+9 AJÁNLÁSA A PÉNZMOSÁS ELLENI KÜZDELEM A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÜZDELEM AZ ÉVES ÖNÉRTÉKELÉS, A KÖLCSÖNÖS KIÉRTÉKELÉS ÉS A FEKETELISTA ÖNÉRTÉKELÉS ÉS KÖLCSÖNÖS KIÉRTÉKELÉS N ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK LISTÁJA MAGYARORSZÁG A FEKETELISTÁN ÖSSZEGZÉS MELLÉKLETEK SZ. MELLÉKLET: AZ FATF 40 AJÁNLÁSA SZ. MELLÉKLET: É K SZ. MELLÉKLET: AZ FATF 9 SPECIÁLIS AJÁNLÁSA SZ. MELLÉKLET: A 25 KRITÉRIUM FELHASZNÁLT IRODALOM JOGSZABÁLYMUTATÓ

3 1. BEVEZETÉS A pénzmosás ma a legnagyobb szabású üzlet a világon. Néhány éve még a szótárakban sem jegyezték ezt a szót, azonban mára már olyan méreteket öltött, hogy a tisztára mosott piszkos pénzek nagysága egyes becslések szerint megegyezik Spanyolország gazdaságának teljes éves kibocsátásával. Bár az a tevékenység, hogy valaki megpróbálja a törvénytelen úton szerzett jövedelme eredetét eltitkoln pl. a kábítószerkereskedelem (egyéb illegális tevékenységek mellett), hogy mostmár az egész világot behálózó rendszerek nyomán a piszkos pénzek nagysága is mérhetetlenné vált. Vagy inkább már nem is számolja, hanem méri. A alkalmaznak, melyek felderítése egyre nehezebb. S ez nem csak a pénzmosási technikákra beszivároghatnak az államigazgatás apparátusába, ami még nagyobb veszélyt jelent, nem csak a nemzet határain belül. ednek következtetni, hogy a nemzetközi összefogás egyik eredménye a Financial Action Task Force (FATF) létrejötte, melynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellenes tevékenysége a legszínvonalasabb a világon. pénzmosás elleni mechanizmusok, így kicsi a lebukás veszélye. Éppen ezért rendkívül fontos olyan nemzeti és nemzetközi standardok létrehozása, mely lefedi ezeket a sérülékeny területeket. Az FATF ennek szellemében alkotta meg Ajánlásait, melynek hazai jogrendjükbe való átültetését nemcsak annak tagjai vállalták magukra. Tanulmányomban az FATF tevékenységére helyezem a külön fejezeteket szánok a pénzmosás és a terrorizmus bemutatására. Mind azonban kezdjü 2

4 2. A NEMZETKÖZI JOG ALANYAI A nemzetközi jog alanya az, akit a nemzetközi jog nemzetközi jogokkal és kötelezettségekkel ruházott fel, más nemzetközi jogalanyokkal szembeni érvényesítésük velük kapcsolatos vitákat a nemzetközi jog szabályai szerint kell rendezni. 1 Az entitásoknak, legyenek azok egyének vagy társaságok minden jogrendszerben jogilag milyen jogokat és milyen feltételek mellett érvényesíthetnek. A jogrend feladata, hogy ezeket a jogokat és kötelezettségeket kijelölje a jogalanyként elismert entitások számára, tehát meghatározza az alanyiság természetét és tartalmát. Az alanyiság a jogrend olyan fogalmainak vizsgálatát foglalja magában, mint jogállás, jogképesség, hatáskör, valamint meghatározott jogok és kötelezettségek természete és terjedelme. Egy entitás jogállása meghatározó lehet jogosítványaira és kötelezettségeire nézve, az alany jogállását pedig a jogképesség kapcsolja össze jogaival és kötelezettségeivel. Az alanyiság természetének és fogalmának egész viszonyrendszere az adott jogrendszer keretei közé illeszkedik. A nemzetközi jogban ez különösképpen így van. A rendszer egészé identitására vonatkozó kérdésekre adható válaszokat. 2 A nemzetközi élet közül nem mindegyik rendelkezik jogalanyisággal, azonban a nemzetközi színtéren befolyással bírhatnak. A nemzetközi jog az gyakorlat, mind a nemzetközi jog elmélete kizárólag az államokat tartotta a nemzetközi jog alanyának. 1 Bruhács János [1998] 73. old. 2 Malcolm N. Shaw [2001] old. 3

5 A nemzetközi jog alanyai lehetnek tehát (a legrészletesebb felosztás alapján 3 ): - államok - sui generis területi egységek - különleges entitások *Máltai Lovagrend *Szentszék és a vatikáni állam *nemzeti felszabadítási mozgalmak *nemzeti közhasznú társaságok *transznacionális társaságok - egyének - nemzetközi szervezetek Illetve még magát az emberiséget is a nemzetközi jog alanyai közé szokták sorolni. 4 Az államok és a nemzetközi szervezetek jogalanyiságának áttekintése: 2.1. Államok A nemzetközi jog eredeti és legfontosabb alanyai az államok. Az állam jogképessége keletkezésénél fogva jön létre, így a jogalanyisága eredeti, független attól, hogy más államok elismerik-e az újonnan létrejött államot vagy sem. Másrészt korlátlan, vagyis mindenféle nemzetközi jogviszonynak alanya lehet, azaz a nemzetközi jog teljes jogú alanyai. azonban nem szükségképpen rendelkeznek minden nemzetközi jogosultsággal és nem is körülmények között, adott esetben rendelkezzenek bármilyen joggal és ter bármilyen kötelezettség. 5 Fontos még azt megemlíteni, hogy a nemzetközi jog alanyai közül csak az állam szuverén, azaz rendelkezik talommal és dönthet jogilag függetlenül minden más államtól, saját ügyeiben. 3 Malcolm N. Shaw [2001] old. 4 Nagy Károly [1999] old old. 4

6 Az államok pedig további nemzetközi jogalanyokat hozhatnak létre, nemzetközi 2.2. Nemzetközi szervezetek maguk a nemzetközi szervezetek és intézmények csak a XIX. században kezdtek kialakulni, többnyire a kialakuló nemzetállamok köré fonódva. Az államokat már a nemzetközi 6 az államok, megállapodásokkal nemzetközi szervezeteket hoztak létre, melyeknek f kiterjed a tevékenységük, például a technikai, gazdasági, kulturális, munkaügyi stb. kérdésekben -, és így jön létre a rendszerben: a nem kormányközi szervezetek, valamint a transznacionális vállalatok, melyek a) univerzális szervezetek; b) a sze 6 Blahó András Prandler Árpád [2005] 25. old. 5

7 A két felosztás a dolog természete szerint keresztezheti egymást, azaz vannak speciális mutató integrációs szervezetek, továbbá a nemzetközi szervezetre ruházott döntési hatáskör nagysága és természete alapján vizsgált csoportosítások. Mivel a nemzetközi intézmények a nemzetközi rendszer viszonylag új elemei, hatásuk a befolyásuk a világ politikai és gazdasági folyamataira folya 7 Ezt bizonyítja a -részlet is: Senki sem állíthatja teljes bizonyossággal, hogy a globalizáció a szegények érdekeit és a nemzetközi intézmények milyen politikákat folytatnak. Ha azokat bölcsen használják fel, sztést azon múlik majd, hogy a kormányok, a nemzetközi intézmények, a magánszektor és a civil ahhoz, hogy a globalizáció a világ szegény népességének javát is szolgálja Kormányközi versus nem kormányközi szervezetek tagságában, feladataiban stb. nemzetközi elemeket hordozó szervezetet szokás nemzetközi szervezetnek tekinteni. Kormányközi szervezetek (valódi nemzetközi szervezetek) azok, intézményesítésére. 9 Így az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságának terminológiájának alapján különböztetjük meg a kormányközi és a nem kormányközi szervezeteket. 7 Blahó András Prandler Árpád [2005] 25. old Bruhács [2001] 6

8 kulturális és emberbaráti egyesületek, társaságok, illetve természetes személyek is. E a székhelyük szerinti államnak az tevékenységüket. Napjainkban meghatározott körben a nem kormányzati szervezetek is a l fogalakoznak. 10 A Nemzetközi Társaságok Uniója (Union of International Associations) 11 nemzetközi társadalmi szervezetnek három kritériumnak kell megfelelnie: szerint egy 1. Nemzetközi jelleg: több ország természetes és jogi személyei a tagjai, melynek 2. (pl. az UNESCO számos tudományos társaságot alapított). 3. A tevékenység nonprofit jellege, mely inkább csak a célokra és a tagok motivációjára korlátozódik. A tevékenys transznacionális vállalatoktól. A kormányközi szervezetek ismérvei: 1. Az államok, mint a nemzetközi jog alanyai hozzák létre. (Pl. az FATF esetén a szervezet 31 tagja közül 29 állam.) milyen szinten és melyik szerv, intézmény vesz részt a szervezet tevékenységében. Ezért a nemzetközi terminológi (interstate) szervezetek, de 10 Bokorné [1998] 11 7

9 leggyakrabban a kormányközi (intergovernmental) kifejezést használják. Így alakult ki rövidítésként az angolszász nyelvterületen az IGO vagy INGO, illetve a nem kormányzati szervezetekre az NGO azaz nongovernmental organization. 2. létre. Ezt a fogalmi ismérvet a szakirodalomban konstitucionális elemnek is nevezik. Az alapító okirat határozza meg a szervezet céljait, a szervezeti struktúrát, azaz azt, hogy milyen szervek milyen hierarchikus rendben, milyen feladat- egyezségokmány. (Néhány fontos kivétel a konstitucionális elemmel kapcsolatban: - formájában (pl.: EBESZ). -Olyan is lehet, hogy bár a szervezet az állam bizonyos intézményeinek döntése következtében jön létre, mégsem tekintik azt kormányközi szervezetnek. - kialakulnak bizonyos kvázi-szervezeti elemek.) 3. másrészt a szervezet tagjai határozzák meg azt, hogy a tagfelvételi eljárás keretében- mely államok számára nyitják meg a szervezetet. (Az FATF mostmár nem kíván újabb tagokat felvenni, helyette regionális FATF-szervezetek kialakítását szorgalmazza.) 4. A nemzetközi szervezet tagjai az államok, de kivételesen- föderációk tagállamai vagy nem autonóm területek is kaphatnak különleges státust. (Pl. az FATF-nek tagja az Európai Bizottság és az Öböl- 5. keret, melyet az állandó adminisztráció testesít meg. A nemzetközi szervezet állandó struktúrával, szervekkel, intézményekkel rendelkezik. Ezt nevezik a szakirodalomban az 8

10 institucionális elemnek. Egy szervezet nyilvánvalóan nem létezhet anélkül, hogy bizonyos t ne hívjon össze. Tehát minden jogosult részt venni, és amelyet diplomáciai konferenciák formulái uralnak. Ezenkívül gyakori korlátozott létszámú testületek felállítása is. A legtöbb esetben azonban a A nemzetközi szervezet által létrehozott szerv, illetve szervek esetében alá kell húzni, hogy 6. lét markánsan nemzetközi jellegét, mégis létezik relatív önállóságuk, önmagukból adódó súlyuk a nemzetközi életben. 7. Bár a nemzetközi szervezetek az államok közötti együttm struktúrában, a feladatkör és a tevékenységi formák meghatározásában, a finanszírozási rendszerben, döntési hatáskör megállapításában. A specialitás elvét mutatja a nemzetközi szervezetek nemzetközi jogalanyiságának megoldása is: bár a nemzetközi szervezetek rendelkeznek magánjogi jogképességgel, egyes szervezetek nemzetközi jogalanyisággal való felruházása és annak mértéke a tagállamok dönt adminisztráció vonatkozásában- nem felelnek meg a diplomáciai kongresszusok és konferenciák, bár szokás ezeket ideiglenes nemzetközi szervezeteknek nevezni. Így szervezetek. 9

11 A jogalanyiság kérdése A nemzetközi jog az államok jogalanyiságát helyezi ind a nemzetközi gyakorlat, mind a nemzetközi jog elmélete kizárólag az államokat tartotta a nemzetközi jog alanyának. Az elmúlt évtizedekben fokozatosan teret nyert a nemzetközi szervezetek nemzetközi jogalanyisága is. A nemzetközi szervezetek jogalanyiságának kiterjesztése még nem jelent radikális szakítást a nemzetközi jog államközi jellegével. Bár a nemzetközi szervezetek nemzetközi jogai és kötelezettségei hozzák lé jogrendben. mint a nemzetközi jogalanyiság esetén után a nemzetközi szervezeteket felállító t tagállamaik területén ltérést mégis ki kell emelni: egyrészt a jogügyletekre alkalmazandó jog meghatározása a felek autonómiájába tartozik, másrészt figyelembe véve a nemzetközi szervezetek immunitását a viták rendezése nemzetközi választott bíróságok joghatóságába tartozik a területi állam bírósága helyett. 12 Azonban rendelkezik-e egy nemzetközi szervezet nemzetközi jogalanyisággal, vagy sem? Ez a kérdés sokkal bonyolultabb, s a szakirodalom sem nyújt számunkra egységes képet: Mivel a XX. század elejéig gyakorlatilag csak az államok lehettek a nemzetközi jog alanyai, az államok fukar kezekkel mérték a nemzetközi jogalanyiságra vonatkozó szabályokat az annyit mond, hogy az Egyesült Nemzeteket mindegyik tagjának területén megilleti a feladatai ellátásához és a céljai eléréséhez szükséges jogképesség Bruhács [1998] 13 Blahó András Prandler Árpád [2005] 63. old. 10

12 nemzetközi jogalanyiságáról, de olyan jogokat és köt az ún. Bernadotteügyben ENSZ jogalanyisága a nem tagállamokkal szemben is érvényesül, mivel létrehozása az államok nagy többségének akaratát tükrözi. Mindenestre egy biztos: a nemzetközi szervezetek rendelkeznek nemzetközi jogalanyisággal. Ez a jogalanyiság azonban nem eredeti, mint az államok esetében, amelyek (legalábbis az elvi kötelezettség vagy jog alanyai lehetnek. Összehasonlítás az államokkal a jogalanyiság tekintetében: 14 Állam Nemzetközi jogalanyisága közvetlenül a létrejöttéhez tapad Jogalanyisága teljes és átfogó. létrejöttének tényével keletkezik és minden más állammal szemben elismerés nélkül is fennáll. Nemzetközi szervezet A nemzetközi szervezet nem automatikusan, feltétlenül válik nemzetközi jogalannyá, hanem csak abban az esetben, ha az államok felruházzák tehát jogalanyisága származékos. nemzetközi jogalanyiságuk terjedelme is a létrehozó államok akaratától függ. Ha nemzetközi szervezetnek az államok meghatározott körben nemzetközi jogokat biztosítanak, ez még nem jelenti azt, hogy a szervezetnek a kívülálló államok irányában nemzetközi jogalanyisága lesz. A nem tagállamok vonatkozásában a jogalanyiságot a nemzetközi szervezet csak az elismeréssel szerzi meg. * * A nemzetközi szervezet nemzetkö harmadik államok nemzetközi szervezet így nem hozható létre. Nem-tagállamoknak az adott szervezet 14 Bokorné [1998] 11

13 nemzetközi jogalanyiságát el kell ismerni, mely diszkrecionális döntést jelent, azaz politikai, 15 Azonban Malcolm N. Shaw 16 így fogalmaz: Mára már alaptételként vált elfogadottá, hogy a nemzetközi szervezetek rendelkezhetnek objektív nemzetközi jogalany kifejti, hogy ezen objektív jogalanyiságnak a megszerzése nehéz, hiszen lényegét tekintve a nemzetközi közösség egészének vagy nagy részének cselekvését igényli. Ezzel szemben a - amely csak a beleegyezését adó másik jogalanyra nézve - sokkal könnyebb. Vannak olyan nézetek is, amelyek szerint egyes nemzetközi szervezetek nem a nemzetközi jog származékos alanyai, hanem közösségeknek eredeti jogalanyiságuk van, így a nemzetközi jog rendes, mi több objektív szerveket és az egyéneket is, a nemzetközi jog származékos alanyai. Csak azokkal a jogosítványokkal bírnak, amelyekkel a nemzetközi jog eredeti alanyai kivételes jelleggel 17 Sok esetben valóban nem zármazékos besorolás. Minden a kérdéses jogalanynak azon a képességén múlik, hogy ki tudja- révén, mind további nemzetközi alanyok létrehozása és a normaalkotó folyamatban játszott szerepe révén. jogainak és kötelezettségeinek terjedelmét. Mindez az érintett entitáson, illetve követelésein, elvárásain, feladatain és a nemzetközi közösség hozzáállásán múlik. Az alapításukról szervezet tagállamaitól független, azaz önálló jogok illetik-e meg, amelyeket a szervezet saját szervei útján önmaga gyakorolhat, vagy pedig a szervezet létesítésével kapcsolatban csupán maguk a tagállamok szereznek-e közvetlenül jogokat, illetve kötelezettségeket Bruhács János [1998] 77. old. 16 Malcolm N. Shaw [2001] 176. old. 17 Malcolm N. Shaw [2001] 177. old

14 Az eddig leírtak mellett azonban fontos azt megjegyezni, hogy sok tény támasztja alá azt, hogy a nemzetközi szervezetek rendelkeznek jogalanyisággal. Ilyen tény például a. saját tagállamaikkal, más államokkal ezmény, az államok és 1986-ban fogadtak el. szervezetekhez küldött állandó képviseletek létezése. Ez az államok és a szervezet közötti kapcsolattartást szolgálja, mely során az állam képviseletet tart fenn a szervezetnél, s ritkábban a nemzetközi szervezet az államnál (pl. EU). Valamint ilyen diplomáciai kérdéskörbe tartozik egy másik dolog is, a mentesség. A nemzetközi szervezetek ugyanis rendelkezhetnek kiváltságokkal és mentességekkel a fogadó államok területén, mely kérdéskört általában kétoldalú nemzetk Jogok és kötelezettségek pontos katalógusát azonban esetre változik. A nemzetközi jogalanyiság tehát nem az entitásoknak arra a képességére összpontosít, hogy azok nemzetközi jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek. Sokkalta -e a szükséges jogokkal és kötelezettségekkel Malcolm N. Shaw [2001] 179. old. 13

15 3. A FINANCIAL ACTION TASK FORCE 3.1. Általános bemutatás Dolgozatom további részében egy konkrét nemzetközi szervezet bemutasára kerül sor. Egy olyan nemzetközi szervezetet választottam, mely megalakulása óta arra törekszik, hogy felhasznál júliusában létrehozta a Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), vagy másik hivatalos nevén: Le Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI), azaz Pénzmosás Elleni Pénzügyi Akció Munkacsoportot. Tehát az FATF-et a G7 20 -ek párizsi csúcstalálkozóján hívták életre a G- a G-7 tagországokból, az Európai Tanácsból és 8 másik országból, azzal a céllal, hogy megvizsgálja a lehetséges pénzmosás elleni intézkedéseket, fejlessze és támogassa a pénzmosás elleni harccal kapcsolatos elképzeléseket. létrehozása óta- többször meghosszabbították. Legutóbb 2004 augusztusában járt le a mandátuma, jelenleg 2004 szeptember 4- meg újból. Az FATF partikulá, nemzetközi szervezet. mondható az, hogy minden más állammal szemben elismerés nélkül is fennállna. Mivel nem szup kiderül- tevékenysége során nemzeti és uniós jogforrások alapjául szolgáló Ajánlásokat készít. A létrehozáskor bizonyára egyik alapító sem gondolta, hogy ténylegesen a világ egyik legbefolyásosabb nemzetközi szervezetét indították útjára. A Financial Action Task Force 20 G7: Egyesült Államok, Kanada, Franciaország, Németország, Egysült Királyság, Olaszország, Japán 14

16 anakkor józan köznapi Ajánlásukat. 21 meghatározza a pénzmosás elleni nemzetközi küzdelem straté 1991 és 1992 folyamán a Munkacsoport -ról 28-ra re, ra. Tehát ervez zen kívül szoros pénzmosás elleni harcban és a terrorizmus finanszírozásában. FAFT tagok: vezeteket, melyek az FAFT országot, valamint az Európai Bizottságot és az Öböl- Argentína 2000 Ausztrália 1990 Ausztria 1990 Belgium Brazília 2000 Kanada 1990 Dánia 1991 Finnország 1991 Franciaország 1990 Németország 1990 Görögország 1991 Hong Kong, Kína 1991 Izland 1992 Írország 1991 Olaszország Steiner Péter: Paradigmaváltás a pénzmosás elleni küzdelemben. Pénzügyi Szemle (51. évf.) 3. sz old. 15

17 Japán 1990 Luxemburg 1990 Mexikó 2000 Holland Királyság Új-Zéland 1991 Norvégia 1991 Portugália 1991 Orosz föderáció 2003 Szingapúr 1992 Dél-Afrika 2003 Spanyolország 1990 Svédország 1990 Svájc 1990 Törökország 1991 Egyesült Királyság 1990 Egyesült Államok 1990 Európai Bizottság jelenlegi tagjai: José Manuel Barroso elnök (Portugália), Margot Wallström (Svédország), Günter Verheugen (Németország), Jacques Barrot (Franciaország), Siim Kallas (Észtország), Franco Frattini (Olaszország), Viviane Reding (Luxemburg), Stavros Dimas (Görögország), Joaquín Almunia (Spanyolország), Danuta Hübner (Lengyelország), Joe Borg (Málta), Dalia Grybauskaite (Litvánia), Janez Potocnik (Szlovénia), Ján Figel' (Szlovákia), Markos Kyprianou (Ciprus), Olli Rehn (Finnország), Louis Michel (Belgium), Kovács László (Magyarország), Neelie Kroes (Hollandia), Mariann Fischer Boel (Dánia), Benita Ferrero-Waldner (Ausztria), Charlie McCreevy (Írország), Vladimir Spidla (Csehország), Peter Mandelson (Nagy- Britannia), Andris Piebalgs (Litvánia), Meglena Kuneva (Bulgária), Leonard Orban (Románia) Öböl-menti Együ tagjai: Bahrein, Kuvait, Omán, Katar, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek 22 Hollandia, Holland Antillák, Aruba 16

18 Kína, Koreai Népköztársaság Társult tagok: -Ázsiai/Csendes-óceáni Pénzmosási Csoport - Asia/Pacific Group on Money Laundering - Tanácsa Council of Europe Select Comittee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL) - Dél-Amerikai Pénzmosás Elleni Pénzügyi Akció Munkacsoport - Financial Action Task Force on Money Laundering in South America (GAFISUD) regionális FAFT-típusú szerveknek az FATF-nek, és az FATF közül néhány ezeknek is tagja. A felsorolt nemzetközi szervezeteknek egyéb más funkciók mellet- specifikusan pénzmosás elleni küldetése vagy funkciói is vannak. FATF-típusú regionális szervezetek: globális küzdelem arénájában szükségessé vált további nemzetközi szervezetek felállítására. Karib-tengeri Pénzügyi Akció Munkacsoport - Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) Eurázsiai Csoport - Eurasian Group (EAG) Kelet- és Dél-Afrikai Pénzmosás-ellenes Csoport Eastern and Southern Africa Anti- Money Laundering Group (ESAAMLG) Afrikai Pénzmosás-ellenes Kormányközi Akciócsoport Intergovernmental Action Group against Money-Laundering in Africa (GIABA) Közel-Keleti és Észak-Afrikai Pénzügyi Akció Munkacsoport - Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) 17

19 Egyéb nemzetközi szervezetek: Afrikai Fejlesztési Bank - African Development Bank Ázsiai Fejlesztési Bank - Asian Development Bank Nemzetközösségi Titkárság - The Commonwealth Secretariat Egmont Csoport - ek (Egmont Group of Financial Intelligence Units) Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank - European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Európai Fejlesztési Bank - European Central Bank (ECB) Europol Amerikai Államok közötti Fejlesztési Bank - Inter-American Development Bank (IDB) Biztosítási Felügyeletek Nemzetközi Szövetsége - International Association of Insurance Supervisors (IAIS) Nemzetközi Valutaalap - International Monetary Fund (IMF) Biztonsági Bizottságok Nemzetközi Szervezete - International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) Interpol Amerikai Államok Szervezete/ Amerikai Államok közötti Terrorizmus Elleni Bizottság - Organization of American States / Inter-American Committee Against Terrorism (OAS/CICTE) Amerikai Államok Szervezete/ Amerikai Államok közötti Drog-visszaéléseket ág - Organization of American States / Inter-American Drug Abuse Control Commission (OAS/CICAD) - Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Banki Felügyeletek Offshore Csoportja - Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS) Egyesült Nemzetek Szervezete - United Nations - Office on Drugs and Crime (UNODC) * A Biztonsági Tanács Terrorizmus Ellenes Bizottsága - Counter-Terrorism Committee of the Security Council Világbank - World Bank Vámügyi Világszervezet - World Customs Organization (WCO) 18

20 Elnökség és Titkárság -júniusig), mely pozíciót a 31 tagország végrehajtó hatalmának egy magas beosztású kormányhivatalnoka tölti be. Minden elnöklés a plenáris közül az országok közül választanak, akik korábban is elnököltek. Hollandia, az Egyesült Államok, Olaszország, Belgium, Japán, Portugália, Spanyolország, 23 Hong Kong Kína, Németország, Svédország, Franciaország, Dél-Afrika. A jelenlegi Elnök: a kanadai Mr Frank Swedlove, aki a Kanadai Pénzügyminisztérium magas beosztású volt. Kulcsfontosságú szerepet játszott a kanadai pénzügyi szektor jónéhány Az FATF Titkársága az Akció Munkacsoport és az Elnökség munkáját segíti. Annak ellenére, hogy a Titkárság az OECD 24 párizsi központjában székel, az FATF egy független nemzetközi szerv, nem az OECD része Organisation for Economic Co-operation and Development - Szervezet 19

21 3.2. Tevékenység A szervezet feladata az alapítók szándéka szerint a Bécsi Konvenció és a Bázeli Nyilatkozat gyakorlati megvalósítása volt. Az december 19-i Bécsi Egyezmény az Egyesült Nemzetek Szervezetének a kábítószerek és a pszichotrop anyagok engedély nélküli forgalmáról szól, melyhez Magyarország is csatlakozott, így nemzetközi jogi kötelezettséget vállalt a kábítószer kereskedelembõl származó piszkos pénzek lefoglalására és a pénzmosás megakadályozására vonatkozó szabályozás megteremtésére. A Bécsi Egyezményhez több mint ötven ország csatlakozott évi Bázeli Nyilatkozat alapelvei pedig kifejezetten pénzügyi rendelkezéseket tartalmaznak. Nyugat-európai országok vezet bankjai, valamint az USA és Japán központi bankjai alkották meg. írják az ügyfelek személyazonosságának tisztázását, pénzmosás alapos gyanúja esetén a banki szolgáltatások megtagadását, a nyomozóhatóságok képzését. A megakadályozása. pénzmosási technikákat és trendeket, áttekintse azokat a lépéseket, melyeket nemzeti vagy nemzetközi szinten már megtettek, megállapítsa azokat az intézkedéseket melyek még szükségesek, hogy felvegyék a harcot a pénzmosás ellen áprilisában, kevesebb, mint egy évvel a megalakulás után, kiadott egy jelentést, mely a fent említett 40 Ajánlást rendelkezett. ó elismerés bizonyítékául szolgál, hogy a Munkacsoport Ajánlásait minden nemzetközi szervezet elfogadja alapelvként. Az Ajánlások valamint a nemzetközi információcsere fontosságát szabályok alkalmazásához. Cég és jog, (4. évf.) 6. sz. 34. old. 20

22 Az FATF az OECD pénzmosás elleni küzdelemre alakult Munkacsoportjaként tevékenykedik, hozott létre: - az I-es munkacsoport a jogi ügyekkel - a II-es a pénzügyekkel, míg - a III-as a külkapcsolatokkal foglalkozik. 27 Kezdetben nemzeti és nemzetközi szinten elfogadott és alkalmazott alapelvek lefektetése. menetén belül azokat a kulcsfázisokat, ahol a leleplezés leginkább lehetséges. Ezen munka eredménye a 40 Ajánlás kidolgozása. Ez egy olyan egységes, nemzetközileg elfogadott i kooperáció megvalósításához. Az 1990-ben elfogadott Ajánlásokat 1996-ban kellett felülvizsgálni, majd újbóli átdolgozása az FATF június közt Berlinben tartott konferenciáján történt meg; a tették, ezáltal hatása elmélyült. Az új Ajánlások figyelembe vették a pénzmosással kapcsolatos újabb fejleményeket, különösen a -én történtek kapcsán), így október 31.-i dátummal további 8 Speciális Ajánlást bocsátott ki kat a gazdaság, a pénzügyi 27 21

23 28 Az FATF-országok egyértel végrehajtását: - éves önértékelés, amelyben minden tagországot arra kérnek, hogy saját állapotát megvi hogy milyen mértékig alkalmazza az Ajánlásokat. - helyszíni vizsgálatot folytatnak hogy mennyire felelnek meg az egyes országok az Ajánlások követelményrendszerének, és Azonban nem csak a tagok kötelezik el magukat az Ajánlások iránt. Annak ellenére, hogy 31 tagja van a szervezetnek, számos nem tag- állam elfogadja és követi azokat, nyomon követi a vizsgálatokat, értékeléseket és folyamatelemzéseket, illetve figyelembe veszik az FATF programjait a jogalkotó tevékenysége során is. A szervezet, ezek kulcsfontosságú pontoknak 1. Pénzmosás-ellenes és terrorizmust finanszírozó programok megakadályozását szolgáló nemzeti 2. Egy mérték felállítása, amihez az országok olyan rendszabályokat foganatosítanak, amelyek összhangban vannak az irányelvekkel. 3. Felismerjék és behatóan tanulmányozzák a pénzmosási és a terrorizmust finanszírozó technikákat és trendeket. 28 Steiner Péter: Paradigmaváltás a pénzmosás elleni küzdelemben. Pénzügyi szemle, (51. évf.) 3. sz old. 22

24 Az Ajánlásoko között, amelynek célja, hogy tisztázzák azok alkalmazási módját és további iránymutatást nyújtsanak. A zágok és területek FATF szabályzatának is szokták nevezni. Ezeken kívül Éves jelentéseket és Tipológiai tanulmányokat is publikál a szervezet, melyek részletes információt nyújtanak a pénzmosással vonatkozóan. Tehát rendkívül hatékony tevékenységet folytat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harcban. 29 kicsit bele a pénzmosás és a terrorizmus világába. 29 évf.) 6. sz old. 23

25 4. A PÉNZMOSÁS 4.1. A pénzmosás fogalma Azt tartja a fáma, hogy a pénzmosás kifejezést Al Capone találta ki, aki Chicago-szerte prostitúcióból, panamázásból és a szeszti Bár ez így ebben a formában nem igaz, mégis nagyon szemléletes, hiszen a piszkos pénzek tisztára mosásáról van szó. Az illegális cselekedetek túlnyomó többségének hátterében egyetlen dolog áll: a pénz. A forrását el nem rejtik, vagy ami még jobb, meg nem szüntetik. 30 A pénzmosás kifejezés minden olyan eljárást magában foglal, amely arra irányul, hogy általuk lehetetlenné tegyék az illegálisan szerzett pénz eredetének azonosíthatóságát, illetve azt legális forrásból származónak tüntessék fel. Tehát: A pénzmosás egy járulékos meghatározott súlyos -kereskedelem, illegális fegyverkereskedelem, embercsempészet, prostitúció, gépkocsi lopás, adócsalás, korrupció származik. 31 A jelenség felismerésére tulajdonképpen a 90-es évek végén került sor a nemzetközi kábítószer kereskedelem által termelt illegális jövedelmek felhasználása kapcsán, azonban ma n gazdaságban. Lényegében tehát egy olyan (általában nemzetközi) pénzügyi tranzakció-sorozatról van szó, 30 Peter Lilley [2001] 11. old. 31 Tóth Emese: A bankok a pénzmosás ellen, Cég és jog, (4. évf.) 6. sz. 20. old. 24

26 szerzett vagyon felhasználható legyen a legális gazdaságban. 32 jövedelmét, igyekszik annak eredetét, valódi természetét eltitkolni. A jövedelmet próbálja tisztára mosni, hogy a megtisztított jövedelmet be tudja forgatni a legális gazdaság szférájába A pénzmosás becsült volumene Vajon mennyi jövedelem folyik át a pénzmosók mosodáin? becsülni lehet. Erre két módszert alkalmazhatnak: 1. közvetlen becslés: csupán feltételezéseken alapul, a nemzetközi banki statisztikákból indul ki. 2. közvetett becslés össze a kábítószer- -fogyasztásból és lefoglalásból rendelkezésre álló adatokkal. ncselekményeket is figyelembe vesznek. 33 Meglátásom szerint egyik módszer sem vesz figyelembe olyan kifinomult technikákat, melyek során pl. az új fizetési technikákat (aktív memóriakártya, e-készpénz stb.) használják fel pénzmosás tott statisztikák így is igen Az IMF 1996-os becslése szerint a pénzmosás aggregált nagysága a világ össz GDP 34 - jének 2-5%- 35 A kábítószer-forgalomból származó törvénytelen jövedelem önmagában eléri a milliárd amerikai dollárt. Amihez hozzá kell tenni azt, hogy hiedelmekkel Gál István László [2003] 34 Gross Domestic Product Bruttó Hazai Termék

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma és története Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma Komanovics Adrienne, 2012 2 A nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Közjogi természető keretek: belsı nemzeti jogok engedélyezési rendje nemzetközi szerzıdések szokásjog Magánjogi keretek: szerzıdések jogszabályok jogszabálynak

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

SiteTalk Mobile Alkalmazás

SiteTalk Mobile Alkalmazás SiteTalk Mobile Alkalmazás Kérdések és Válaszok Mobile Dialer Symbian & Windows Version 1.2 Tárcsázó letöltésével kapcsolatos kérdések Támogatja a telefonomat a SiteTalk Mobile szolgáltatás? Mit tegyek,

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI

A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI Nobilis Benedek főosztályvezető Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztály Kettős adóztatás elkerülésének eszköztára

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA?

A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA? A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA? Az Egyesült Államok külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvénye (FATCA) fontos előrelépés az amerikai állampolgárok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól TÁJÉKOZTATÓ a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól Az európai bankok ügyfeleik nemzetközi átutalási megbízásainak teljesítéséhez a SWIFT nevű, belgiumi székhelyű cég

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI

MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI NEMZETI ÁGAZATFEJLESZTÉS NEMZETKÖZI RECEPTJE Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Konferencia MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan. 11b. SEGÉLYEZÉS A VILÁGGAZDASÁGBAN. Nemzetközi fejlesztési segélyezés Miért szükséges?

Nemzetközi gazdaságtan. 11b. SEGÉLYEZÉS A VILÁGGAZDASÁGBAN. Nemzetközi fejlesztési segélyezés Miért szükséges? Nemzetközi gazdaságtan 11b. SEGÉLYEZÉS A VILÁGGAZDASÁGBAN 1 Nemzetközi fejlesztési segélyezés Miért szükséges? 2 1 ÉRDEKEK 3 Az OECD DAC tagállamai által nyújtott segélyek abszolút összegekben (vékony

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

Éves JlentésÉ. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda FÉLÉVÉS TÁJÉKOZTATÓ 2014.

Éves JlentésÉ. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda FÉLÉVÉS TÁJÉKOZTATÓ 2014. Éves JlentésÉ FÉLÉVÉS TÁJÉKOZTATÓ 2014. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 2 2 Statisztikai tájékoztatás... 3 3 Cash Control akciósorozat...

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

A pénzmosás elleni küzdelem az új magyar büntetőjogban

A pénzmosás elleni küzdelem az új magyar büntetőjogban Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Pintér Beatrix A pénzmosás elleni küzdelem az új magyar büntetőjogban A doktori értekezés tézisei Témavezető: Gál István László habilitált

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE JOGI SZEMÉLY KÉPVISELŐJE Utónév (Keresztnevek): Vezetéknév: Születési hely: Személyi igazolvány/útlevélszám: Lejárati dátum: Lejárat nélküli Lakcímkártya szám: Állampolgárság

Részletesebben

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hol tart az Európai Unió a többszintű kormányzás intézményrendszerének kiépítésében Dr. Szalay András EU Régiók Bizottsága tagja Veszprémi önkormányzati képviselő A magyar uniós elnökség és a régiók jövője

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos standardizált

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II.

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjoga Patrocinium Budapest, 2015

Részletesebben

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. A Nemzeti Kockázatelemzés előkészítésének folyamata

I. A Nemzeti Kockázatelemzés előkészítésének folyamata ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM A NEMZETI KOCKÁZATELEMZÉSRŐL A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer célja, hogy hatékonyan megelőzze, megakadályozza a bűncselekmények elkövetéséből

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

Makropénzügyek. 1. Elméleti alapok

Makropénzügyek. 1. Elméleti alapok Makropénzügyek 1. Elméleti alapok Félév menete Tananyag Pete Péter: Bevezetés a monetáris makroökonómiába, Osiris 1996, I. rész: Pénzelmélet Elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/bevezetes-monetaris/adatok.html

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete NATO ismertetése Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Angolul North Atlantic Treaty Organisation, rövidítve NATO. 28 észak-amerikai és európai ország szövetsége, amelyet a II. világháború után 1949.április

Részletesebben

Külföldi bankszámla, vagyongyarapodás vizsgálat, offshore a magyar adójogban. Budapest, 2013. március 7.

Külföldi bankszámla, vagyongyarapodás vizsgálat, offshore a magyar adójogban. Budapest, 2013. március 7. Külföldi bankszámla, vagyongyarapodás vizsgálat, offshore a magyar adójogban Budapest, 2013. március 7. Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Részletesebben

A nemzetközi jog alanyai, forrásai; a diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának fejlődése. Corvinus/BIGIS 2009. február 4.

A nemzetközi jog alanyai, forrásai; a diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának fejlődése. Corvinus/BIGIS 2009. február 4. A nemzetközi jog alanyai, forrásai; a diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának fejlődése Corvinus/BIGIS 2009. február 4. Külügyi hatalom nemzetközi szerződések kötésének joga aktív és passzív követségi

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Szalai Annamária elnök 2010. 09. 21. A 15-24 éves korosztály 84 százaléka rendszeresen internetezik Internetezési

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT A DHANVANTARI Kft. a logisztikai szolgáltatást szerződött partnerei útján látja el. A termékek központi raktározása M5-Gyál Business Parkban (cím: 2360 Gyál, Bem J. u. 32.), az AUTÓKER

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010.

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010. Közlekedés az EU-ban Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. A Közlekedés Jogosítvány Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az egész Európai Unión belül érvényes. Az Európai

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Működőtőke-befektetések Adatok és tények Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1. Konjunktúrafórum 13. november. Működőtőke-befektetések Adatok és tények Működőtőke-befektetések állománya Magyarországon 1.1.31., származási ország szerint,

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZMOSÁS ELLENI ELSÕ ÉS MÁSODIK IRÁNYELVÉNEK ÉS A FATF AJÁNLÁSAINAK ELTÉRÕ RENDELKEZÉSEI. PAPP ZSÓFIA doktorandusz

AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZMOSÁS ELLENI ELSÕ ÉS MÁSODIK IRÁNYELVÉNEK ÉS A FATF AJÁNLÁSAINAK ELTÉRÕ RENDELKEZÉSEI. PAPP ZSÓFIA doktorandusz Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 229 238. AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZMOSÁS ELLENI ELSÕ ÉS MÁSODIK IRÁNYELVÉNEK ÉS A FATF AJÁNLÁSAINAK ELTÉRÕ RENDELKEZÉSEI doktorandusz A pénzmosás elleni küzdelem alapvetõ

Részletesebben

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés Árfolyamok Miskolci Egyetem mesterképzés 24 órás devizapiac (Forex) Dollár/euró árfolyam alakulása (1999-2014 hónapvégi,ecb) 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 jan..99 jún..99 nov..99 ápr..00 szept..00

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben