A LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZ"

Átírás

1 A LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, mely feltételek vonatkoznak valamennyi, a LINDE GÁZ Magyarország Zrt. (továbbiakban: LINDE) által gyártott és a Vevő (továbbiakban: Vevő) részére forgalmazott műszaki és gyógyszerminőségű orvosi gázok, eszközök és szolgáltatások értékesítésére és szállítására, amennyiben ettől eltérő feltételeket tartalmazó írásos szerződés nem köttetett a felek között. I. A termék minősége. a./ A LINDE szavatolja, hogy a szállítás időpontjában valamennyi értékesített gáz tisztasága megfelel az adott gázra vonatkozó előírásnak. Ennek igazolása a törvényi előírásoknak valamint a szerződésben rögzítetteknek megfelelően történhet. b./ Amennyiben az adott gázzal szemben elvárás a specifikációtól eltérő tisztaság vagy stabilitás, úgy erről a Vevő köteles írásban tájékoztatni a LINDE-t, aki a Vevővel történt konzultációt követően rögzített feltételek szerint gondoskodik az ellátásról. A különleges minőség biztosításával összefüggésben felmerülő többletköltség a Vevőt terheli. c./ Az orvosi gázok, gyógyszerek, kémiai gázok és hűtőközegek tekintetében a LINDE csak azt a Vevőt szolgálja ki, aki orvosi vénnyel vagy hatósági engedéllyel igazolja az adott orvosi gáz, gyógyszer, kémiai gáz és hűtőközeg felhasználására való jogosultságát. d./ A LINDE nem szavatolja azt és nem felelős azért, hogy az adott gáz alkalmas a Vevő által tervezett felhasználásra és az elérni kívánt eredmény eléréséhez. II. A teljesítés helye/szállítás. a./ A LINDE a gázt a Vevő megrendelése alapján biztosítja. b./ A palackos gázok szállítása, kiszolgálása a Vevő részére a LINDE értékesítési helyeiről történik. Töltött és üres gázpalackoknak - és az ezekhez tartozó göngyöleg, raklap, konténer értékesítési egységből való el- és oda történő beszállítása, a fel- és lerakodása a Vevő felelősségi körébe tartozó feladat. A LINDE e feladatok teljesítésében kizárólag a Vevő megbízása alapján és a Vevő felelősségére vesz részt. A Vevő köteles a műszaki gázokra érvényes munka- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelően eljárni. A Vevő felelős azért, hogy alkalmazottai, megbízottai és közreműködői figyelmét felhívja a veszélyes áruk fuvarozására vonatkozó szabályokra és azok megfelelő betartására és alkalmazására, különös tekintettel a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló 38/2009.(VIII.7.) KHEM. rendelet A. és B. mellékleteiben foglaltak előírásszerű alkalmazására. A Vevő köteles a LINDE telephelyét a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartásával elhagyni. Házhoz szállítás esetén az áru átadási/átvételi helye a tehergépkocsi rakfelülete, kivéve az önrakodós gépjárművet és a kézi rakodást, amikor a gépkocsi 5 m-es körzete az átadási/átvételi hely. A kárveszély, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával kapcsolatos felelősség az áru átvételével és annak időpontjában száll át a vevőre. c./ A szállítás teljesítését és a bérleti szerződés létrejöttét a bérlet eszközök LINDE részéről a bérlőnek történt átadását és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadását a LINDE szállítólevele vagy készpénzfizetési számlája igazolja. d./ A LINDE bármely időpontban észlelt szállítási hibája vagy hibás teljesítése nem jogosítja fel a Vevőt a szerződés felmondására. e./ Ha a Vevő érdekkörében felmerült okból a teljes szállítás nem teljesíthető, akkor a LINDE jogosult leszámlázni a sikertelen szállítási kísérletek költségeit, ide értve a sikeres teljesítésig felmerült raktározási költségeket is. Cseppfolyós szállítás esetén amennyiben a Vevő a tartálykocsi megérkezését követő 30 percen belül nem biztosítja a tartály megközelíthetőségét, a LINDE várakozási idő felszámítására jogosult az aktuális árlistának megfelelő összegben vagy a szállítást meghiúsultnak tekinti, és a Vevővel egyeztetett új időpontban kísérli meg a szállítást újra. Palackos szállításnál a megadott szállítási időben történő szállítás esetén, ha a Vevőnél a lerakodás megkezdéséig a várakozási idő a 30 percet meghaladja, a LINDE várakozási idő felszámítására jogosult az aktuális árlistának megfelelő összegben, vagy a szállítást meghiúsultnak tekinti és a Vevővel egyeztetett új időpontban kísérli meg a szállítást újra. A várakozási idő mértéke a felek által aláírt szállítólevél alapján kerül megállapításra.

2 f./ A Vevő előzetes írásos igénye alapján a LINDE biztosíthatja a szállított gáz minőségi tanúsítványait vagy analitikai eredményeket méltányos határidőn belül. Ennek aktuális árlista vagy külön megállapodás szerinti díja a Vevőt terheli. g./ A LINDE felfüggesztheti a gázszállítást, ha a gázok tárolását vagy az erre szolgáló berendezések kezelését, illetve a gázfelhasználási folyamatot nem ítéli biztonságosnak. h./ Amennyiben a Vevő külön igénye miatt további költségek merülnek fel a LINDE tartályok és berendezések beüzemelése és használata tekintetében, ezek a költségek a Vevőt terhelik. i./ A LINDE értékesítési helyeire a Vevőktől beérkező palackokat üres palackként kezeli. Üres az a zárt szelepű palack, amelyben legalább 3 bar (disszugáznál legalább 1 bar) túlnyomás mérhető. Ennél alacsonyabb gáznyomással, vagy nyitott szeleppel érkező palacknál a LINDE jogosult palackelőkészítési díjat számlázni. j./ A visszahozatal akkor válik érvényessé, ha az értékesítési hely egy igazolást állít ki erről és azt a Vevő aláírásával ellátja. III. LINDE tulajdonú berendezésekkel és egyéb vagyontárgyakkal kapcsolatos szabályok. a./ A Vevő a LINDE tulajdonú palackokat és tartályokat a LINDE írásos engedélye nélkül nem töltheti vagy töltetheti újra és nem használhatja azokat a LINDE által alkalmazott tárolási, szállítási és gázhasználati módoktól eltérően. b./ Amennyiben a LINDE bármilyen okból nem képes cseppfolyós gázellátást biztosítani, a Vevő ez idő alatt más forrásból beszerzett, a LINDE gázzal azonos tulajdonságokkal bíró gáz tárolásához használhatja a LINDE előzetes írásos engedélye alapján. A LINDE minden ebből eredő kárral kapcsolatosan kizárja a felelősségét! c./ A LINDE szavatol azért, hogy a tartályai és berendezései kielégítenek minden LINDE műszaki előírást és megfelelnek a hatályos jogszabályokban foglalt elvárásnak és követelménynek. A LINDE nem szavatolja ugyanakkor azt, hogy ezen tartályai és berendezései megfelelnek a Vevő által tervezett használatnak és elérni kívánt eredménynek. d./ A LINDE végzi el a tulajdonát képező eszközökön a szükséges ellenőrzéseket, nyomáspróbákat, és karbantartja azokat a hatályos magyar, nemzetközi és LINDE szabályoknak, előírásoknak megfelelően. Amennyiben ehhez esetlegesen szükséges a gázellátás megszakítása, ezt a Vevővel egyeztetett módon és időpontban kell végrehajtani. Ha a Vevő e munkálatok elvégzésében indokolatlan késedelmet okoz, vagy az optimális időben történő teljesítést akadályozza, a LINDE jogosult az ezzel kapcsolatos költségek felszámítására. e./ A LINDE fenntartja magának a szellemi alkotásokkal és szerzői minőséggel kapcsolatos személyhez fűződő és vagyoni jogokat. IV. Vevői kötelezettségek és felelősségek. A Vevő a./ térítésmentesen elégséges és biztonságos hozzáférést biztosít a LINDE számára a vevői helyszíneken a gázellátással összefüggő kötelezettségek teljesítéséhez és jogai gyakorlásához. Feladata a berendezések megközelítését nehezítő vagy akadályozó valamennyi tényező és körülmény időbeni elhárítása. A Vevő az itt körülírt kötelezettségének elmulasztásából fakadó valamennyi költséget, kárt viselni köteles. Amennyiben a berendezés csak adott időszakokban közelíthető meg, a megrendelésen ezt az időszakot meg kell jelölni. Ettől eltérő időpontban történő szállítás csak a felek megállapodásával lehetséges. b./ felelős a LINDE és az alvállalkozói tulajdonát képező azon vagyontárgyak biztonságos őrzéséért, amelyek a Vevő telephelyén maradtak beüzemelés, üzemelés, karbantartás és a tartályok és/vagy berendezések mozgatása céljából. c./ köteles a LINDE tulajdonú tartályokra és berendezésekre teljes körű kockázattal szemben vagyon- és felelősségbiztosítást kötni, a LINDE-vel történt előzetes egyeztetésnek megfelelően. A biztosítási szerződéssel kapcsolatosan a Vevőt nem illeti meg a szerződésből eredő jogai harmadik személyek részére történő átruházásának joga. d./ biztosítja, hogy minden tevékenység és anyag, amelyekért felelősséggel tartozik, megfelel a hatályos jogszabályokban és a LINDE szakmai előírásaiban foglalt feltételeknek. e./ beszerez minden szükséges hozzájárulást és teljesít minden jogszabályi kötelezettséget, ami a LINDE által a Vevőnek szállított valamennyi áru, tartály vagy berendezés beüzemeléséhez, használatához, illetve a telephelyén végzett munkálatokhoz szükséges.

3 f./ a cseppfolyós szállítást legalább 48 órával megelőzően írásban értesíti a LINDE-t, ha valószínű, hogy a cseppfolyós gázfogyasztásban jelentős változás áll be, hogy a LINDE fel tudjon készülni a megváltozott gázmennyiség kiszállítására. A palackos szállítás esetén a szállítási napot megelőző nap 12 óráig lehetőleg írásban vagy esetleg szóban adja le megrendelését a LINDE részére. g./ köteles a LINDE által részére megküldött éves bérlői leltárt a valóságnak megfelelően kitölteni és 15 napon belül a LINDE részére visszaküldeni. Amennyiben ezt elmulasztja, azt úgy kell tekinteni, hogy a Vevő az éves bérlői leltárt mind a nála lévő eszközök megjelölését és birtoklásuk, használatuk jogcímét illetően is a LINDE nyilvántartása alapján elfogadja, és azt a későbbiekben sem vitathatja. h./ minden LINDE tartályt, palackot és eszközt tisztán és azonnali használatra alkalmas állapotban őriz meg és szállít vissza. E szabály megszegése esetén pénzbeli kompenzációt fizet - új tartályok, palackok vagy eszközök beszerzési költségéhez, ha a tartályokat, palackokat vagy eszközöket bármely okból eredeti állapotukban visszaadni nem tudja, így különösen ha azok elvesztek vagy javíthatatlanul károsodtak, illetve - a tartályok, palackok vagy eszközök tisztításához és szolgáltatásra alkalmassá tételéhez szükséges költségekhez, beleértve a használt hűtőközeg megsemmisítésének költségeit, illetve az esetleges kármentesítés, vészhelyzeti beavatkozás költségeit is. i./ nem terhelheti meg semmilyen módon, nem adhatja biztosítékul, nem idegenítheti el, nem adhatja kölcsön és nem választhatja szét a LINDE tulajdonú tartályokat, palackokat és eszközöket. Tudomásul veszi, hogy a palackok egyedi vonalkódjaik alapján vannak nyilvántartva. j./ nem teszi olvashatatlanná, nem távolítja vagy torzítja el a LINDE tartályok, palackok, eszközök azonosítási jeleit, beleértve a palackok vonalkódjait is. A gyógyszerminőségű gázpalackok esetén az átvétel állapotának megfelelő küllemmel adja vissza. k./ eleget tesz a LINDE által nyújtott valamennyi működtetési utasításnak és előírásnak, és a LINDE tartályokat, palackokat és eszközöket kizárólag ezeknek megfelelően működteti. l./ felelősséggel tartozik a LINDE tartályokhoz, palackokhoz és eszközökhöz csatlakozó Vevői tulajdonú berendezések biztonságáért, megfelelő karbantartásáért, és az azokkal kapcsolatos hatályos jogszabályi előírások betartásáért. Ez a felelősség a megállapított átvételi pontokon túli Vevői tulajdonú eszközökre is vonatkozik. m./ felelős a tulajdonába vagy ellenőrzése alá került LINDE áruk egészségi vagy biztonsági kockázatai tekintetében. Erre vonatkozóan kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy milyen jogi és gyakorlati szabályok alkalmazandók a gázok, tartályok, palackok és eszközök kezelésére, birtoklására, tárolására és szállítására vonatkozóan. Ezekre nézve a LINDE számára minden szükséges tájékoztatást és információt megadott. Köteles biztosítani, hogy a LINDE gázok, tartályok, palackok és eszközök használatát, kezelését, működtetését, tárolását és szállítását végző személyek megfelelő oktatásban részesültek és megkapták a biztonságtechnikai ismereteket. n./ felelősséggel tartozik a nem közvetlenül általa felhasznált és tételes elszámolás alá tartozó gázok használatának dokumentálásáért, és a használati igazolások megőrzéséért palackonkénti/tartályonkénti tételszámmal. A LINDE igénye esetén ezt a dokumentációt köteles részére haladéktalanul átadni. o./ köteles a LINDE-től vásárolt termékkel kapcsolatos baleseteket bejelenteni a LINDE részére. p./ köteles eltűrni a LINDE által kezdeményezett haváriaelhárítást, amennyiben ilyen esetet a LINDE részére bármely módon jelez és szakmai támogatást kér. LINDE vállalja, hogy a Vevőnél az általa szállított termékkel kapcsolatban történt haváriák elhárításában segítséget nyújt, melynek költségeit a Vevőre terheli. V. Jogosultságok és kockázatok. a./ Minden értékesített áru a LINDE tulajdonában marad mindaddig, amíg azok ellenértékét teljes egészében a Vevő nem fizette ki, ideértve a korábbi szállításokból fennálló hátralékot is. b./ A LINDE tartályok és egyéb berendezések tulajdoni helyzetében a Vevő részére történő átadásuk nem eredményez változást, azzal a Vevő csak e vagyontárgyak kizárólagos használatára kap jogosultságot. c./ A Vevőnek semmilyen jogosultsága nem keletkezik a telephelyére kerülő azon vagyontárgyak felett, amelyeket a LINDE vagy szerződött partnere helyez ott el, továbbá az elhelyezésért semmilyen jogcímen díjra, költségtérítésre nem tarthat igényt.

4 d./ A Vevőnek eladott vagy használatra átadott dolgokkal kapcsolatos kockázat/kárveszély az átadással a Vevőre száll át. VI. Ár és fizetés. a./ A LINDE tartályok, palackok, eszközök és berendezések után bérleti díj fizetendő - a szállítástól, vagy - a megállapodás kezdő dátumától, vagy - a befejező dátumtól, amikor a LINDE a beüzemelést elvégezte, vagy - a LINDE tartályok, palackok és/vagy eszközök átadásának LINDE tanúsítványi dátumától, amikor a beüzemelés és rendelkezés megtörtént. Ha a szállítás, beüzemelés, vagy rendelkezés a LINDE tartályok, palackok és eszközök vonatkozásában nem kivitelezhető a megállapított időpontokban a Vevő érdekkörében felmerült okból, a LINDE felszámíthatja a bérleti díjat vagy annak a késedelem idejére járó arányos részét. b./ Ahol a LINDE tartályokra, eszközökre, palackokra és palackkötegekre vonatkozóan heti, havi, negyedéves vagy éves fizetési gyakoriság van megállapítva, az adott időszakra vonatkozó bérleti díjak legkésőbb az adott bérleti időszak első napjáig számlázásra kerülnek. Tartós Bérleti Szerződést visszamenőlegesen kötni nem lehetséges, a tartós bérleti díj előre számlázandó az időszak előtt. A napi bérleti díj a tárgyhót követően utólag kerül kiszámlázásra. A bérleti díj összege a Vevőnél lévő palack(ok), palackköteg(ek), hordó(k), konténer(ek), raklap(ok) vagy egyéb eszközök darabszáma, valamint ezen eszközök az adott hónapon belül történő cseréjéből adódó leadott és felvett darabszámok együttes összege alapján kerül meghatározásra. c./ LINDE a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban fogad el, jogvesztés terhe mellett. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a számlában foglalt összeget a Vevő által elismert, nem vitatott követelésként tartja nyilván. A Vevő a vételárat a számlán szereplő határidőben köteles átutalni LINDE bankszámlájára. A Vevő értesítése alapján a LINDE azonnal regisztrálja a kifogást, majd kivizsgálja a bejelentést és szükség szerint intézkedik a hiba 30 napon belül történő kijavításáról. E bejelentés nem jogosítja fel a Vevőt arra, hogy fizetési kötelezettségét ne teljesítse, és arra sem, hogy bármilyen vitatott összeget beszámítson a LINDE-vel szemben. d./ Bármilyen Vevői fizetési késedelem esetén a LINDE leállíthatja az áruszállítást és/vagy szolgáltatásnyújtást. Ebben az esetben a Vevő valamennyi fizetési kötelezettsége azonnal esedékessé válik. e./ Késedelmes fizetés esetén a LINDE a mindenkori, Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíti, továbbá a fizetési felszólítással kapcsolatos költségek megtérülése érdekében 1000 Ft felszólítási díjat számít fel alkalmanként a Vevővel szemben. f./ Minden árat és díjat a Vevő a LINDE által kiállított számlában foglaltak szerint köteles megfizetni. g./ Ha a LINDE költségei kormányintézkedés vagy hatályos jogszabályok változása miatt változnak meg, a LINDE fenntartja magának a jogot árai ennek megfelelő mértékű megváltoztatására, e változások költségeinek figyelembe vételével. h./ A LINDE jogosult pótdíjat felszámítani az általa részben vagy egészben nem befolyásolható tényezők következtében jelentkező költségek megtérülése céljából (pl. üzemanyag- és nyersanyagköltségek, környezetvédelmi díjak emelkedése estén). i./ A LINDE tulajdonú tartályok, palackok és berendezések bérlete esetén a kiállított és kiegyenlített számla bizonyítja azt, hogy a Vevő a számlázási időszak alatt ezeket a dolgokat jogszerűen tartja birtokában és használja. j./ Ha a Vevő nagyobb mennyiségben tart birtokában LINDE tulajdonú tartályt, palackot és eszközt, mint amennyire a LINDE nyilvántartása szerint jogosult, a LINDE a tényadatoknak megfelelően jogosult módosítani nyilvántartását és ennek megfelelően állíthatja ki számláját a továbbiakban. k./ A LINDE jogosult előzetes értesítés alapján belépni a Vevő azon telephelyeire, ahol LINDE tulajdonát képező tartályok, palackok vagy eszközök vannak elhelyezve, s ott szemrevételezni azokat. l./ A LINDE pótdíjat számíthat fel azon palackjai, bündelei (palackköteg) után, amelyek a Vevő birtokában vannak csere, azaz mozgás nélkül több mint három hónapja.

5 m./ A LINDE által szolgáltatott gáz, tartály, berendezés és egyéb szolgáltatások ára az ellátás időtartamára érvényes ár. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában valamennyi ár a LINDE időszakos árfelülvizsgálatának tárgyát képezi. n./ Továbbértékesítés céljából harmadik féltől beszerzett gázok és eszközök esetén a LINDE az árak felülvizsgálatára akkor jogosult, ha a megbízó módosítja árait a LINDE-vel szemben. o./ LINDE a bérbeadáskor jogosult minden palackért, raklapért, illetve konténerért óvadékot kérni. A bérlet megszűnésekor az óvadék kamatmentesen jóváírásra kerül. p./ a LINDE értékesítési helyeire beérkező, vevői tulajdonú, világosan és jól látható módon saját tulajdonként megjelölt palackokat más írásos megbízás hiányában megtölti és elszállításra a Vevő rendelkezésére bocsátja. Ha az üres palackok beérkezésétől számított 30 napon belül az elszállítás nem történik meg, LINDE jogosult azokat a Vevő számlájára és terhére visszaküldeni. LINDE a vevői tulajdonú és kizárólagos használatú palackok külön kezeléséért palackonként kezelési díjat számol fel a szállítás napján érvényes díjtételnek megfelelő összegben. A töltésre beküldött vevői tulajdonú palackokat, amennyiben töltés előtt javítást, pótlást, újrahitelesítést igényelnek, azt külön megbízás nélkül a LINDE a Vevő számlájára elvégezi. Amennyiben nem felelnek meg a hazai előírásoknak, a palackok töltés nélkül a Vevő költségére visszaküldésre kerülnek. VII. Szünetelés és felmondás a./ Ha a Vevő jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, és vele kapcsolatban jogutód nélküli megszűnését eredményező végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás indul, így különösen, ha bíróság fizetésképtelensége miatt a felszámolását rendeli el, vagy csődeljárás indul, a LINDE a Vevőhöz és/vagy vagyonfelügyelőhöz, felszámoló- és/vagy csődbiztoshoz intézett írásbeli nyilatkozattal - azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést vagy annak bármely részét, vagy - kötelezettségeinek teljesítését azonnali hatállyal részben vagy egészben szünetelteti, és az ilyen szüneteltetés ideje alatt felmondhatja a megállapodást vagy annak egyes részeit. b./ Felmondás esetén a szerződésből eredő valamennyi jog és kötelezettség megszűnik, a Vevő részéről pénzben teljesítendő és a vagyontárgyak tulajdonosnak történő visszaszolgáltatási kötelezettségek kivételével. c./ A szünetelés vagy felmondás folytán a LINDE-nek visszaadott tartályokban, palackokban és egyéb berendezésekben lévő gáz a LINDE tulajdonába kerül. E tekintetben jóváírás adása a Vevő részére a LINDE belátásától függ. A LINDE jogosult ezen eszközök ismételt birtokba vétele és elszállítása céljából a Vevő telephelyeire belépni. d./ A c. pontban foglalt esetben az elszállítás költségei a Vevőt terhelik. e./ A szerződés megszűnésének időpontjával minden Vevői tartozás azonnal esedékessé válik. VIII. Szabadalmi és szerzői jogi rendelkezések. Titoktartás. a./ A LINDE kijelenti és szavatol azért, hogy a Vevővel kötött szerződés teljesítése nem sérti harmadik személyek szabadalmi és szerzői jogait, és hogy az e körben általa alkalmazott szabadalmak és szerzői művek felhasználására jogosultsággal bír. b./ A LINDE védjegyei, márkaneve és jelzései nem használhatók attól eltérő módon és célra, mint ahogy azokat a LINDE alkalmazza áruira és szolgáltatásaira. c./ A Vevőt nem illeti meg semmilyen jog bármely szabadalom, védjegy, szerződi jog, mintaoltalom vagy egyéb szellemi tulajdonjog tekintetében, kivéve az áruk használati és viszonteladási jogát. E jogok viszonteladás vagy használat során történő megsértése a LINDE jótállási kötelezettségének elvesztésével jár. d./ Bármely know-how, információ vagy dokumentáció, amelyet a LINDE biztosít a Vevő számára, bizalmasan kezelendő és a LINDE előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adható tovább harmadik fél számára, s ilyen hozzájárulás esetén is csak a hatályos szerződés céljaival összhangban használhatók fel. IX. Általánosságok. a./ A Vevő köteles a LINDE-vel haladéktalanul közölni minden, székhelyében, telephelyében és levelezési címében, továbbá képviselője személyében bekövetkezett változást. Amennyiben a LINDE által a Vevőnek küldött levelek azért nem kézbesíthetők, mert e kötelezettségét a Vevő nem

6 teljesíti, s a küldemények a megadott, vagy közhiteles nyilvántartásban megjelölt címről nem kereste vagy ismeretlen, illetve ismeretlen helyre költözött jelzéssel érkeznek vissza, e küldeményeket a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. b./ A LINDE által szállított palackok töltöttségével és a palackszelepek működésével, a gáz minőségével kapcsolatos reklamációt a palack átvételétől számított 3 napon belül kell benyújtani, későbbi reklamációt a LINDE nem fogad el. A hibás palackot feltűnő és tartós Megvizsgálni felirattal ellátva azonnal a LINDE értékesítési helyére kell szállítani. Hibásnak tűnő palackot használatba venni TILOS. A reklamáció elismerése vagy elutasítása tekintetében a LINDE szakemberei által végzett vizsgálat eredménye a meghatározó. LINDE által gyártott termékek jogos reklamációja esetén a LINDE Vevőit a reklamált termék árának jóváírásával a bejelentéstől számított 30 napon belül kártalanítja. Harmadik féltől beszerzett gázok és eszközök jogos reklamációja esetén Vevőit a reklamált termék árának jóváírásával a bejelentéstől számított 90 napon belül kártalanítja. Ezen felüli igényt nem ismer el, minden további kártérítési felelősségét kizárja. c./ A felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén a felek a peres eljárások lefolytatására a szombathelyi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki. d./ A LINDE értékesítési helyei az érvényben lévő magyar szabványoknak, rendeleteknek, szabályzatoknak megfelelő vevői tulajdonú cserepalackok esetében a Vevő által leadott azonos darabszámú, a LINDE cserepalackos árlistájában szereplő LINDE tulajdonú vagy biztonsági jelölésű palackot a továbbiakban: LINDE palackot - szolgáltatnak ki. A palackok ilyen formájú kicserélésével azok tulajdonjoga nem száll át a másik félre, a palackok változatlanul az eredeti tulajdonos tulajdonában maradnak, a kicseréléssel a felek csupán azok használati jogát szerzik meg egymástól, ezzel együtt a vevői tulajdonú palack óvadékul szolgál. A vevői tulajdonú, a LINDE-nek átadott cserepalackok a LINDE által a Vevőnek kiadott LINDE palackok óvadékát képezik, amelyre, a Ptk. óvadékra, mögöttesen pedig a zálogjogra vonatkozó szabályai az irányadók. A palackok kicserélésekor kiállított és mindkét fél által aláírt bizonylat a felek közötti erre irányuló írásbeli szerződést is képezi. A LINDE jogosult a vevői tulajdonú palackot használni. Amennyiben az óvadékul leadott vevői tulajdonú palack a Vevőnek visszajár, de az természetben vissza már nem adható, úgy LINDE köteles a Vevőnek a leadott vevői palackkal azonos, nem LINDE jelzésű palackot visszaadni, avagy a vevői tulajdonú palack pénzbeli helyettesítési értékét a Vevőnek kifizetni, amelyet a felek egységesen és általánosan nettó 8000 forintban állapítanak meg. X. Adatvédelem. a./ A LINDE és a Vevő egyaránt kifejezi azon eltökélt szándékát, hogy a jogviszony fennállása alatt betartják a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit. b./ A LINDE a Vevő személyes adatait az alábbiak szerint használja fel: - elsősorban az áruk és szolgáltatások biztosítására, továbbá a számlázás, elszámolás és gazdasági, valamint statisztikai nyilvántartások és elemzések, továbbá belső jelentések készítéséhez és kutatási tevékenységhez. Ez együtt járhat azzal, hogy a személyes adatok a LINDE alkalmazottai, megbízottai, alvállalkozói és a cégcsoporthoz tartozó más társaságok részére megismerhetővé válnak; - hitelképesség-ellenőrzéséhez, tartozások nyomon követéséhez, illetve bűncselekmények elkövetésének (így különösen a pénzmosás) megakadályozásához, tartozások behajtásához. Emiatt a személyes adatok az e vizsgálatokat végző szervezetekhez, azok alkalmazottaihoz, valamint ügyvédhez kerülhetnek. - felhasználhatja a LINDE a Vevő személyes adatait arra is, hogy tájékoztatást adjon számára olyan árukról, szolgáltatásokról, amelyek számot tarthatnak a Vevő érdeklődésére. c./ Minden más esetben a LINDE a Vevő személyes adatait, illetve a Vevő a LINDE személyes adatait ( a LINDE cégadatait) csak az érintett fél hozzájárulásával használhatja fel. Ezen Általános Szerződési Feltételek május 1-jén lépnek hatályba és ezen időponttól alkalmazandók.

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u. 28-30. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK járóbeteg orvosi szolgáltatás ellátására Jóváhagyva: Budapest, 2016...

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rész 1. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok: Társaság cégneve: Vital Europe Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Fióktelepe: 1113 Budapest, Nagyszőlős

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától

Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától I. Általános rendelkezések 1.) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) alkalmazandóak az ÓAM Ózdi

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF Az Általános Szerződési Feltételek a

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Érvényességi kör 1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) valamennyi a által megkötött és a jövőben megkötendő szolgáltatásra

Részletesebben

EKAER kérdések és válaszok

EKAER kérdések és válaszok EKAER kérdések és válaszok Cseppgolyós gáz értékesítésénél a mennyiséget utólag egyeztetik 2015. március 11. Kérdés: Cégünk cseppfolyós argon gázt értékesít belföldi adóalanyok részére. A szállítást minden

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK Az EUROGATE 2000 Kft. (2013 Pomáz, Ipartelep hrsz. 3464), továbbiakban Kereskedelmi Szolgáltató, a kereskedelmi tevékenységét az alábbi rendelkezések szerint

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

ECR-Trade Pénztárgép Kft.

ECR-Trade Pénztárgép Kft. ECR-Trade Pénztárgép Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a. Tel/fax: 350-4006, 239-0534 Á T A L Á N Y D Í J A S J A V Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A vállalkozási szerződés

A vállalkozási szerződés A vállalkozási szerződés 1. A vállalkozási szerződés általános 6:238. [Vállalkozási szerződés] szabályai Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű)

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

A CabrillaTeam Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A CabrillaTeam Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) A CabrillaTeam Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A CabrillaTeam Kft. (székhelye: 1101 Budapest, Doba utca 5. 3lh. 2em. 20., cégjegyzékszáma: 01-09-908538,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. január 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. január 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Jüllich Glas ÁSZF. Általános Szállítási Feltételek

Jüllich Glas ÁSZF. Általános Szállítási Feltételek Jüllich Glas ÁSZF Általános Szállítási Feltételek Érvényes: 2012. március 1-től A Jüllich Glas Holding Zrt, 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 5. mint Eladó, bármely gazdasági társaság vagy magánszemély

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft.. (2364 Ócsa, Pesti úti major HRSZ 023/6.) az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján vállalja a

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben