17. sz. melléklet Az óvodai és iskolai feladatellátás és a feladatellátás fejlesztése településenként

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17. sz. melléklet Az óvodai és iskolai feladatellátás és a feladatellátás fejlesztése településenként"

Átírás

1 17. sz. melléklet Az óvodai és iskolai feladatellátás és a feladatellátás fejlesztése településenként A mikrotérség neve A mikrotérséghez tartozó települések Alsónána óvoda Társulás Várdombbal VárdombAlsónána Bölcsıde Óvoda és Általános Iskola A közoktatás jelenlegi helyzete általános iskola középiskola oktatási programok, specialitások ÉKP; NYIK; mővészeti oktatás Fejlesztési alternatívák szervezeti szakmai infrastruktúra Az óvoda és az 14. évfolyamos iskola A mőködı programok fenntartása. feladatellátási helyként való Szociális hátrányok megszüntetése, mőködtetése. Átszervezés nem indokolt. szocializációs nevelés erısítése. A környék kulturális örökségének megismerése, tágabb környezetünk kulturális rendezvényeinek látogatása. A gyermekmosdó korszerősítése, csoportszobák felújítása. Iskolai udvari játékok, sportudvar 1 csop. 14. évf. DÉLTOLNA MIKROTÉRSÉG Alsónyék Báta Közösen Társulás fenntartott Bátaszékkel intézmény BátaszékAlsónyékPörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, AMI, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat 1 csop. Bátai ÁMK roma, etnikai kompetenciaalapú oktatás Az óvoda feladatellátási helyként való TÁMOP3.1.4 szerinti kompetenciaalapú nevelés elterjesztése mőködtetése, az oktatásra feladatellátási megállapodás Bátaszék várossal. Átszervezés nem indokolt. Az óvoda és az 18. évfolyamos iskola közös igazgatású mőködtetése a bátaszéki mikrotársulással kötött közoktatási megállapodás keretében. A tanulólétszám kritikus határának elérése esetén 5. évfolyamtól a tanulók bátaszéki székhelyő oktatása. Integrációs program iskolai és óvodai teljes körő kiépítése. Multiplikátor szerepvállalás/szolgáltatás Az IPR területén tervezünk szakmai fejlesztéseket, továbbépítjük a rendszert. Bekapcsolódás a TÁMOP pályázatba referencia intézményként A kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP3.1.4.) fejlesztése. Integrációs program iskolai és óvodai teljeskörő kiépítése. Óvodai Fejlesztı Program A DDOP /2F infrastrukturális pályázat szerinti komplex óvodafelújítás. Udvari játékeszközök korszerősítése. (EU szabványnak megfeleltetés.) 3 csop. 18. évf.

2 DÉLTOLNA MIKROTÉRSÉG Bátaszék Társulás Alsónyékkel BátaszékAlsónyékPörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, AMI, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat 9 csop. 18. évf évf. emelt szintő oktatás; SNI tanulók gyógypedagógiai kompetenciaalapú oktatás emelt szintő oktatás Egységes középiskolaként való mőködtetés mikrotérségi centrumintézményben. A humánerıforrások minıségének érdemi javítását támogató beavatkozások és a szükséges területek összehangolt fejlesztése TÁMOP3.1.4 szerinti kompetenciaalapú nevelés elterjesztése. fejlesztése. A kompetenciaalapú oktatás kiterjesztése minél több osztályban és mőveltségi területen. Az emelt szintő informatika oktatás felmenı rendszerő továbbvitele. Az SNIs gyerekek integrált oktatása. Felkészülés az angol idegen nyelvi oktatás igénynövekedésére. A városi tanuszoda elkészültével, új, vizes sportágak elterjesztése, versenyeztetés és versenyszervezés. A kialakított oktatási struktúra fenntartása, a minıség megırzése, fejlesztése. TÁMOP3.1.4 szerinti kompetenciaalapú nevelés elterjesztése. A jelenleg három épületben mőködı óvoda egy, közös, korszerő épületbe való összevonása a városközpontban. A DDOP /2F infrastrukturális pályázat szerinti új óvodaépület építése, új iskolaszárny építése, iskolarekonstrukció. Tornaterem átépítése, informatikaterem átalakítása, szaktanterem létesítése. A DDOP /2F infrastrukturális pályázat szerinti új iskolaszárny építése, iskolarekonstrukció. Pörböly Társulás Bátaszékkel BátaszékAlsónyékPörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, AMI, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciaalapú oktatás Az óvoda és az 14. évfolyamos Alapozó terápia, környezetvédelem, iskola feladatellátási helyként való néphagyományok ápolása. mőködtetése. Átszervezés nem indokolt. TÁMOP3.1.4 szerinti kompetenciaalapú nevelés elterjesztése. Óvoda és az 14. évfolyamos iskola mőködtetése a bátaszéki közoktatási Kooperatív technikák, kompetenciaalapú mikrotársulás kereteiben. oktatás. Gyermeköltözı, mosdó felújítása. Óvoda udvarának korszerősítése. A DDOP /2F infrastrukturális pályázat szerinti komplex óvodafelújítás. Az iskolaépület tetıszerkezetének felújítása. 1 csop. 14. évf.

3 DÉLTOLNA MIKROTÉRSÉG SÁRKÖZI MIKROTÉRSÉG Várdomb Decs İcsény Társulás Alsónánával VárdombAlsónána Bölcsıde Óvoda és Általános Iskola 1 csop. 18. évf. Társulás Sárpilissel Bíborvég ÁMK 5 csop. 18. évf. Társulás Sárpilissel ÁMK, İcsény 3 csop. 18. évf. Társulás İcsénnyel ÁMK, İcsény Sárpilis Társulás Deccsel Bíborvég ÁMK 1 csop. 14. évf. ÉKP; NYIK; gyógytestnevelés roma, etnikai mővészeti oktatás kompetenciaalapú oktatás; német nemzetiségi oktatás Az óvoda és az 18. évfolyamos iskola önálló mőködtetése vagy: fenntartók közötti megállapodással mikrotérségi tagintézményi mőködés az óvoda és az 14. évfolyamos iskola helyben mőködésével. Elsısorban kritikus tanulólétszám (elıreláthatólag) tartós fennmaradása esetén. Az óvoda és az 18. évfolyamos iskola önálló mőködtetése vagy: kritikus tanulólétszám esetén fenntartók közötti megállapodással mikrotérségi tagintézményi mőködés az óvoda és az 18. évfolyamos iskola helyben mőködésével. Az óvoda és az 18. évfolyamos iskola önálló közös igazgatású mőködtetése vagy: fenntartók közötti megállapodással mikrotérségi tagintézményi mőködés. Az óvoda és az 14. évfolyamos iskola feladatellátási helyként való mőködtetése. Szociális hátrányok kiküszöbölése, szocializációs képességek fejlesztésének lehetıségei vegyes életkorú csoportban. Drámapedagógia alkalmazása. Kutatás, kipróbálás (tudománypedagógiai akció kutatás a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetének irányításával) Olvasáskutatás, internetpedagógia. A tanulók önmővelésre szoktatásának, és az önmővelés tanulásának, tanításának kutatása, eredményesebb módokmódszerek keresése és kipróbálása. Második idegen nyelv oktatásának bevezetése. IPR programba bekapcsolódás. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. Gyógytestnevelés, egyéni gyógypedagógiai fejl. és egyéni fejlesztıpedagógiai foglalkozások óraszámának emelése. Óvodai IPR alkalmazása, néphagyományok ápolása, DIFER alkalmazása. A mőködı programok fenntartása. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatás bevezetésére. Integrált oktatás folytatása. Tehetséggondozás, módszertani kultúra fejlesztése. fejlesztése. Kompetenciaalapú oktatás bıvítése, pedagógusértékelés bevezetése, honés népismeret (helyi) kiemelt kezelése. Akadálymentesítés, tárolóhelyiség építése az óvodában. Az iskolában akadálymentesítés, padlócsere. Az óvoda teljes felújítása, átalakítása, akadálymentesítése. Iskolában a világítás korszerősítése a régi épületszárnyban, tantermek festése, mázolása, ebédlı kialakítása, kerítés felújítása. A testnevelés feltételrendszerének javítása. A mőködı program fenntartása. Játszóudvar és sportudvar Óvodai IPR alkalmazása, korszerősítése. gyógypedagógiai és fejlesztı foglalkozások. Az iskolában felkészülés a kompetenciaalapú oktatás bevezetésére. Integrált oktatás folytatása. Tehetséggondozás, módszertani kultúra fejlesztése

4 SÁRKÖZI MIKROTÉRSÉG Szálka Társulás Szekszárddal 1. Sz. Óvoda Kindergarten Baka István Általános Iskola 1 csop. kétnyelvő német kisebbségi nevelés; SNI gyerekek integrált nevelése Az óvoda helyben feladatellátási helyként való mőködtetése, az oktatásra feladatellátási megállapodás Szekszárd várossal. Elıtérbe helyezni az egészséges életmódra nevelést. Az óvoda udvarának korszerősítése, talajrendezés, járófelület burkolatának cseréje. TOLNAI MIKROTÉRSÉG Bogyiszló Fadd Társulás Fácánkerttel BogyiszlóFácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 4 csop. 18. évf. Társulás Gerjennel Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola roma, etnikai kompetenciaalapú oktatás roma, etnikai SNI tanulók gyógypedagógiai mővészeti oktatás Az óvoda és az 18. évfolyamos iskola Tartásjavító torna bevezetése. A fenntartók közötti megállapodás szerinti kompetenciaalapú nevelés óvodai mőködtetése. programcsomagjának alkalmazása. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. A HEFOP 2.1.3/szoc.HH tanulók integr./,hefop3.1.3,/kompetenciaalapú okt./ pályázatok nyertesei vagyunk,/az ezzel kapcsolatos munkák, eredmények, megszerzett ismeretek/kompetenciák, továbbadása, elterjesztése, belsı képzések. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. Az óvoda és az 18. évfolyamos iskola fenntartása. Nevelıi szoba, fejlesztı helység, öltözık, mosdók, iskolai tornaterem, aula, fedett közösségi tér kialakítása az iskolában. Az eltérı képességő gyermekek Új óvoda építése pályázat útján. fejlesztése, az IPR keretében a HHHs Tetıjavítás, nyílászárók cseréje az gyermekek fejlesztése, az óvodaiskola iskolában. átmenet program mőködtetése. Az iskolai IPR bevezetése nyomán annak mőködtetése, a multikultúra fejlesztése, a kompetenciaalapú oktatás bevezetésének elıkészületei. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. 7 csop. 18. évf. Fácánkert Társulás Bogyiszlóval BogyiszlóFácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Az óvoda feladatellátási helyként való mőködtetése, az oktatásra feladatellátási megállapodás Bogyiszló községgel, ill. 1 csop.

5 Társulás Szekszárddal Sióagárd Garay János Általános Iskola, AMI, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény MAG Az óvoda és az 14. évfolyamos iskola feladatellátási helyként való mőködtetése. Fejlesztıszoba létrehozása az óvodában, udvari játékok felújítása, mosdók, főtési rendszer, nyílászárók (cseréje), felújítása. Homlokzat, mosdók felújítása az iskolaépületben. Nyílászárócsere. A kazánok, mennyezet felújítása, parketta cseréje. 2 csop. 14. évf. TOLNAI MIKROTÉRSÉG ZOMBA ÉS TÉRSÉGE MIKROTÉRSÉG Tolna Felsınána Harc Wosinsky Mór Általános Iskola, Óvoda és AMI 17 csop. 18. évf. Társulás Zombával Körzeti Általános Iskola, Óvoda és AMI 1 csop. 14. évf. Társulás Zombával Körzeti Általános Iskola, Óvoda és AMI 1 csop. 14. évf. SNI tanulók gyógypedagógiai program program Az óvoda és az 18. évfolyamos iskola integrált mőködtetése településen belüli feladatellátási helyekkel. Az óvoda és az 14. évfolyamos iskola feladatellátási helyként való mőködtetése. Az óvoda és az 14. évfolyamos iskola feladatellátási helyként való mőködtetése Saját nevelési programjaink, és az ahhoz tarozó dokumentáció tökéletesítése. Az óvodák sajátos arculatának további fejlesztése. (Szülık felé kínálat bıvítése.) A szülıi elvárások, és az óvoda nevelési elveinek közelítése a gyermek kiegyensúlyozott fejlesztése érdekében. Kompetenciaalapú oktatás módszereinek elsajátítása, alkalmazása a mindennapi pedagógiai gyakorlatban; az 56. osztályban a nem szakrendszerő oktatás módszerének, eljárásrendjének kidolgozása, megvalósítása. Az iskolában kompetenciaalapú fejlesztés bevezetése, drámapedagógiai módszerek alkalmazása. Új környezeti nevelési program kialakítása. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. fejlesztése. Mozgáskultúra fejlesztési lehetıségeinek bıvítése. A kompetenciaalapú fejlesztés bevezetése, drámapedagógiai módszerek alkalmazása, új környezeti nevelési program kialakítása az iskolában. Külsı homlokzat felújítások, mosdók, konyhák korszerősítése, nyílászárók cseréje, vagy a meglévık lefestése az óvodában. Főtıtestek festése, burkolása az óvodaépületben. A felsı tagozatok egy épületben való elhelyezése így optimalizálni lehetne az osztálylétszámokat, teljesíthetıek lennének a kötelezı eszközjegyzék elıírásai. Akadálymentesítés, Az óvodaépület külsı homlokzatának felújítása. Az iskolában melegvizes öltözık, kadálymentesítés, vizesblokk felújítása, homlokzat és tetıfelújítás szigeteléssel. Akadálymentesítés az óvodában. Óvodai és iskolai tornaszoba kialakítása öltözıkkel. Iskola tetıfelújítása szigeteléssel.

6 ZOMBA ÉS TÉRSÉGE MIKROTÉRSÉG Kéty 1 csop. Kistormás Társulás Kölesddel ANOI Kölesd Kölesd Medina Társulás Zombával Körzeti Általános Iskola, Óvoda és AMI 1 csop. Társulás Kölesddel 3 csop. 18. évf. 2. Sz. Óvoda és Bölcsıde ANOI Kölesd Társulás Szekszárddal Babits Mihály Általános Iskola program program Az óvoda feladatellátási helyként való mőködtetése, az oktatásra feladatellátási megállapodás Zombával. Óvodai feladatellátási hely mőködtetése, az oktatásra feladatellátási megállapodás Kölesddel. Akadálymentesítés az óvodában, játszóudvar teljes felújítása, udvari játékok cseréje. Akadálymentesítés. Az óvoda és az 18. évfolyamos iskola IPR területén szakemberek képzése. Óvodai épület homlokzatának javítása, fenntartók közötti megállapodás szerinti A pedagógusok ráhangolása, ösztönzése kiszolgáló helyiségek felújítása. mőködtetése. az intézményi önértékelés, valamint a teljesítményértékelés alkalmazására (belsı továbbképzés). Az iskola mőködésével kapcsolatos alapdokumentumok karbantartása, aktualizálása. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. Tetıszerkezet javítása az iskola épületében, cserepek, nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, parketta cseréje, ill. felújítása, villamoshálózat és világítótestek korszerősítése, vizesblokkok felújítása, külsı tatarozás, belsı festés, mázolás. Az óvoda és az 14. évfolyamos iskola feladatellátási helyként való mőködtetése, feladatellátási megállapodás Szekszárd várossal. A helyi óvodai nevelési programban szereplı célok, feladatok minıségi színvonalának növelése, a minıségirányítási program ütemezése szerint. Kiegészítı szolgáltatások megszervezése a partneri igények figyelembevételével. Konyha és fürdıhelyiség felújítása az óvodában. Konyha épületének befejezése, felszerelése az iskolában. Murga 1 csop. 14. évf. Nincs helyben intézmény. Társulás Zombával Körzeti Általános Iskola, Óvoda és AMI Nincs helyben intézmény.

7 Társulás Szekszárddal Szedres I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda roma, etnikai JAM Az óvoda helyben mőködtetése feladatellátási helyként, az 18. évfolyamos iskola feladatellátási helyként való mőködtetése összetett iskola keretében, fenntartók közötti megállapodás szerinti mőködtetés. Kompetenciaalapú nevelés, multikulturális tartalmak az óvodai nevelésben, hatékony óvodaiskola átmenet, szakkönyvek beszerzése, továbbképzéseken való részvétel. Esélyegyenlıség megteremtése az iskolában az SNIs, hátrányos helyzető tanulók számára, tehetséggondozás, versenyeken való folyamatos részvétel. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése. fejlesztése. Óvónıi szoba bıvítése, felnıtt öltözı kialakítása, nyílászárók cseréje, külsı tatarozás, tetıcsere, világítás korszerősítése, udvar ("nyaraló") felújítása, raktár betonozása, fóliázás. Iskolában akadálymentesítés, nyílászárók cseréje, főtési rendszer korszerősítése, melegvízellátás (most boilerekbıl van), sportudvar udvar felújítása (aszfaltos pálya rendbehozatala). Az alsó tagozatos épület átalakítása a falu közösségei számára, az osztályok átköltöztetése egy üres épületbe, ahol vizesblokk és tanári kialakítása szükséges. ZOMBA ÉS TÉRSÉGE MIKROTÉRSÉG Tengelic 3 csop. 18. évf. Társulás Zombával Körzeti Általános Iskola, Óvoda és AMI 3 csop. 16. évf. Társulás Felsınánával, Harccal, Kéttyel, Tengeliccel és Murgával Zomba Körzeti Általános Iskola, Óvoda és AMI oktatása oktatása Az óvoda helyben való mőködtetése feladatellátási helyként, az 16. évfolyamos iskola feladatellátási helyként való mőködtetése. Az óvoda és az 18. évfolyamos iskola mikrocentrum intézményként való mőködtetése. fejlesztése. Német nemzetiségi nyelv és kultúra beépítése az óvodai pedagógiai programba. Kompetenciaalapú oktatás megismerése, bevezetése az iskolában. fejlesztése. A kompetenciaalapú fejlesztés bevezetése, drámapedagógiai módszerek alkalmazása, új környezeti nevelési program kialakítása az iskolában. Vizesblokkok felújítása, tetıcsere az óvodában. Teljes iskolarekonstrukció, (IOKpályázat szerint). Tetı és homlokzatfelújítás, nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, főtés korszerősítése az óvodában. Bölcsıdei férıhely kialakítása. Az iskolában szaktantermek kialakítása: építéssel a természettudományos és a technika esetében. Meglévı tantermek átalakításával felszerelésével a nyelvi labor az informatika és a mővészeti szaktanterem esetében. Tornaterem építése és teljes felszerelése. Zsibongó bıvítése, vizesblokk átalakítása, bıvítése és akadálymentesítése. Nyílászárók cseréjének folytatása, homlokzatjavítás, főtéskorszerősítés. 4 csop. 18. évf.

8 Gyermeklánc Óvoda 11 csop. roma etnikai fejlesztıpedagógia; gyógytestnevelés; gyermekjátszónéptáncfoglalkozások; úszásoktatás; nyelvvel való ismerkedés (angol, német); kompetenciaalapú nevelés Az óvoda önálló fenntartása. Környezeti nevelés környezettudatos Perczel óvoda és a Kertvárosi magatartás kialakítása, gyermekek óvodáinkban az eszköz és magatartás és viselkedéskultúrájának felszerelésjegyzékben foglaltaknak fejlesztése, játék gyakorlatának megfelelıen tornaszobák kialakítása. fejlesztése szabad játék; kompetenciaalapú programcsomag megismerése, bevezetése. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. 1. Sz. Óvoda Szálkával) 10 csop. kompetenciaalapú nevelés; környezeti, anyanyelvi nevelés; kétnyelvő német kisebbségi nevelés; SNI gyermekek integrált nevelése Az óvoda fenntartása és mőködtetése társulásban. Óvodai játékos készség és képességfejlesztı programcsomag folyamatos bevezetése, terjesztése, mőveltségtartalom kibıvítése, megújítása. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. Épületenkénti felújítások: nyílászárók cseréje (Wosinsky épület); öltözık, folyosók padlózatának, ill. faburkolatának korszerősítése (Kölcsey, Wosinsky épület); bejárati ajtó cseréje, melegítı konyha felújítása (Bajcsy épület) SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Szekszárd 2. Sz. Óvoda Medinával) 7 csop. Babits Mihály Általános Iskola Medinával) 18.évf. egészségnevelés; gyógytestnevelés; óvodabölcsıde felmenı rendszerben; SNI gyermekek integrált nevelése; cigány kulturális nevelés emelt szintő oktatás; oktatása Az óvoda fenntartása és mőködtetése társulásban. Az 18. évfolyamos iskola fenntartása és mőködtetése társulásban. A helyi óvodai nevelési programban szereplı célok, feladatok minıségi színvonalának növelése, a minıségirányítási program ütemezése szerint. Kiegészítı szolgáltatások megszervezése a partneri igények figyelembe vételével. Szülık iskolájának mőködtetése. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. Új pedagógiai módszerek megismerése, alkalmazásának bevezetése. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. Mérey és Kadarka óvoda: nyílászárócsere, külsı homlokzat javítása. Kadarka óvoda: nyílászárók javítása, festése, fürdıhelyiségek, vízvezetékrendszer felújítása. Akadálymentes Északi bejáró. Termek belsı nyílászáróinak, padlózatának cseréje. Világítás korszerősítése. Vizesblokkok felújítása. Megfelelı nagyságú tornaterem. Sportudvar felújítása. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule 18. évf. német nemzetiségi kétnyelvő oktatás; MAG; kompetenciaalapú oktatás; emelt szintő oktatás Az 18. évfolyamos iskola fenntartása. fejlesztése. Kompetenciaalapú oktatás kiterjesztése. Módszertani kultúra fejlesztése. Korszerő eszközök alkalmazása. Digitális tananyag feldolgozása. Szervezeti kultúra fejlesztése. Közösségi tér kialakítása az udvar balesetmentessé tétele, udvari világítás megoldása. Könyvtár helyének kialakítása. Nyílászárók felújítása, világítás korszerősítése, víz és főtési rendszer megoldása. Korszerőtlen faházak lebontása, helyére játszóudvar kialakítása.

9 Garay János Általános Iskola, AMI, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Sióagárddal) sportiskola; emelt szintő oktatás; MAG; kompetenciaalapú oktatás; pedagógiai szakszolgálat; pedagógiai szakmai szolgáltatás Az 18. évfolyamos iskola fenntartása és mőködtetése társulásban. Kompetenciaalapú oktatás programcsomagjainak, módszereinek megtartása teljes évfolyami lefedettséggel. A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Déldunántúli régióban ( TÁMOP 3.2.2). A mővészeti oktatás megerısítése. A környezı falvak iskoláinak bevonásával; külsı telephelyek. SNI tanulók ellátása integrált formában. Szakmai szolgáltatás. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. Az ebédlıt és a mővészeti tantermeket magában foglaló épület teljes felújítása. Tornatermi öltözık és mellékhelyiségek felújítása. Nyílászárók cseréjének befejezése. (összekötı folyosó, hátsó bejárat a tornateremhez.) Oldalfalak beázásának megszüntetése a könyvtárnál és a fıbejáratnál és a tornaterem beázása. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Szekszárd 18. évf. Baka István Általános Iskola. Szálkával) 18. évf. I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda Szedressel) 914. évf. MAG; SNI tanulók gyógypedagógiai oktatása, emelt szintő oktatás emelt szintő oktatás; kompetenciaalapú oktatás Az 18. évfolyamos iskola fenntartása és mőködtetése társulásban. Többcélú intézményként, összetett iskolaként való mőködtetés fenntartók közötti megállapodással. fejlesztése. Kompetencia alapú nevelésoktatás. Egyéni fejlesztı foglalkozások informatikai eszközök felhasználásávalkihasználásával. A világítás korszerősítése. Elhasználódott (rozsdásodott) víz és főtéscsövek, vizesblokkok és főtési rendszer felújítása. Ablakok és nyílászárók cseréjének folytatása. A kompetenciaalapú képzés belsı Tornaterem kialakítása, közösségi tér elterjesztése; pedagógiai megújulás építése; megfelelı mérető könyvtár módszerekben; átlagostól eltérı kialakítása Sportudvar korszerősítése; képességő tanulók fejlesztése (sajátos két épület közötti összeköttetés nevelési igényő tanulók és megoldása; nyílászárók cseréje; tehetségsegítés); a képzési kínálat világításkorszerősítés; további színesítése (aktív vízvezetékek/csapadék és állampolgárság, vállalkozási ismeretek); szennyvízelvezetés korszerősítés sportiskolai osztály bevezetése. főtéskorszerősítés, melegvízellátás biztosítása akadálymentes bejutás biztosítása és megfelelı mosdó kialakítása; az egyenlı esélyő hozzáférés biztosítása

10 SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Szekszárd Garay János Gimnázium 513. évf. emelt szintő oktatás Önálló intézményként való mőködtetés. Nemzeti és európai identitástudattal Az iskolai sportudvar kialakítása. rendelkezı közösség kialakítása. Folyamatos, magas szintő megfelelés a középés emelt szintő érettségi követelményeinek. A nevelés és a tanítás során életszerő helyzetekkel, gyakorlati élettel való kapcsolat szorosabbra főzése. Az eredmények, az iskolai oktatónevelı munka rendszeres közzététele. Tudományos mőhelymunka további segítése, feltételeinek javítása. A pályázati lehetıségek kihasználása.

11

Fenntartói irányítás innováció erısítése

Fenntartói irányítás innováció erısítése Fenntartói irányítás innováció erısítése Készítette: Dr. Balla Anita Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézményi Osztály jogásza a kecskeméti kistérség koordinátora a TÁMOP 3.2.2 pályázat

Részletesebben

146. számú elıterjesztés

146. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 146. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. augusztus 31-én, 14 órakor megtartandó ülésére Oktatási-, nevelési intézmény

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2010. március 26. Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. SZAKMAI ELEMZÉSRE ÉPÜLİ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 3.OLDAL 1.1.

Részletesebben

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 Készítette: Zsombok Lajos szakértı Sz.i.sz.: 006133-02 2008. június 1 1 Tartalom 1 Tartalom...2 2 Bevezetés...5

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tisztelt Humán Bizottság! A Humán Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve a 80/2012. (V. 21.) számú határozatával elfogadott és az

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program 2008 Tartalom 1. Az iskola adatai... 6 1.1 Az intézmény alaptevékenységei:... 6 2. Az intézmény bemutatása... 7 2.1 Az iskola tanulói, szociális helyzete...

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1 Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS 4 2. HELYZETELEMZÉS 10 2.1. Általános helyzetkép... 10 2.1.1. Elızmények... 10 2.1.2 Intézményhálózat...

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A családos tanítvány megkérdezte a Mestert:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám: 11993/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan.hu J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

A Szekszárd-tolnai kistérség sportstratégiája

A Szekszárd-tolnai kistérség sportstratégiája A Szekszárd-tolnai kistérség sportstratégiája 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés..3 1. A kistérség bemutatása.. 4 1.1. Sporttörténet, sportélet a kistérségben...8 1.2. Sportlétesítmények, infrastruktúra

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek SAJTÓKÖZLEMÉNY Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek Lehet 70 bölcsıdével több? Hamarosan megkezdıdhet a korszerősítése és a bıvítése annak a 14 óvodának és iskolának, amelyek elsıként

Részletesebben

A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011.

A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Az Intézményi esélyegyenlőségi terv célja,

Részletesebben

Szépen élni! ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT. A legfontosabb, amire megtaníthatjuk a gyerekeket: Újszász, 2008.

Szépen élni! ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT. A legfontosabb, amire megtaníthatjuk a gyerekeket: Újszász, 2008. Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 0 8 / 2 0 0 9 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A legfontosabb, amire megtaníthatjuk a gyerekeket:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről

Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről ...napirendi pont Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről Az oktatási ágazat intézményei a 2005. év során feladataikat

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

"SZOLGÁLTATÓI KOSÁR" - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP 3.1.4 - A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE

SZOLGÁLTATÓI KOSÁR - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP 3.1.4 - A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE "SZOLGÁLTATÓI KOSÁR" - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP 314 - A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE "Szolgáltatói kosár" - Iskola és kollégium TÁMOP 314 - a pályázati szakmai tevékenységek tervezési

Részletesebben