17. sz. melléklet Az óvodai és iskolai feladatellátás és a feladatellátás fejlesztése településenként

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17. sz. melléklet Az óvodai és iskolai feladatellátás és a feladatellátás fejlesztése településenként"

Átírás

1 17. sz. melléklet Az óvodai és iskolai feladatellátás és a feladatellátás fejlesztése településenként A mikrotérség neve A mikrotérséghez tartozó települések Alsónána óvoda Társulás Várdombbal VárdombAlsónána Bölcsıde Óvoda és Általános Iskola A közoktatás jelenlegi helyzete általános iskola középiskola oktatási programok, specialitások ÉKP; NYIK; mővészeti oktatás Fejlesztési alternatívák szervezeti szakmai infrastruktúra Az óvoda és az 14. évfolyamos iskola A mőködı programok fenntartása. feladatellátási helyként való Szociális hátrányok megszüntetése, mőködtetése. Átszervezés nem indokolt. szocializációs nevelés erısítése. A környék kulturális örökségének megismerése, tágabb környezetünk kulturális rendezvényeinek látogatása. A gyermekmosdó korszerősítése, csoportszobák felújítása. Iskolai udvari játékok, sportudvar 1 csop. 14. évf. DÉLTOLNA MIKROTÉRSÉG Alsónyék Báta Közösen Társulás fenntartott Bátaszékkel intézmény BátaszékAlsónyékPörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, AMI, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat 1 csop. Bátai ÁMK roma, etnikai kompetenciaalapú oktatás Az óvoda feladatellátási helyként való TÁMOP3.1.4 szerinti kompetenciaalapú nevelés elterjesztése mőködtetése, az oktatásra feladatellátási megállapodás Bátaszék várossal. Átszervezés nem indokolt. Az óvoda és az 18. évfolyamos iskola közös igazgatású mőködtetése a bátaszéki mikrotársulással kötött közoktatási megállapodás keretében. A tanulólétszám kritikus határának elérése esetén 5. évfolyamtól a tanulók bátaszéki székhelyő oktatása. Integrációs program iskolai és óvodai teljes körő kiépítése. Multiplikátor szerepvállalás/szolgáltatás Az IPR területén tervezünk szakmai fejlesztéseket, továbbépítjük a rendszert. Bekapcsolódás a TÁMOP pályázatba referencia intézményként A kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP3.1.4.) fejlesztése. Integrációs program iskolai és óvodai teljeskörő kiépítése. Óvodai Fejlesztı Program A DDOP /2F infrastrukturális pályázat szerinti komplex óvodafelújítás. Udvari játékeszközök korszerősítése. (EU szabványnak megfeleltetés.) 3 csop. 18. évf.

2 DÉLTOLNA MIKROTÉRSÉG Bátaszék Társulás Alsónyékkel BátaszékAlsónyékPörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, AMI, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat 9 csop. 18. évf évf. emelt szintő oktatás; SNI tanulók gyógypedagógiai kompetenciaalapú oktatás emelt szintő oktatás Egységes középiskolaként való mőködtetés mikrotérségi centrumintézményben. A humánerıforrások minıségének érdemi javítását támogató beavatkozások és a szükséges területek összehangolt fejlesztése TÁMOP3.1.4 szerinti kompetenciaalapú nevelés elterjesztése. fejlesztése. A kompetenciaalapú oktatás kiterjesztése minél több osztályban és mőveltségi területen. Az emelt szintő informatika oktatás felmenı rendszerő továbbvitele. Az SNIs gyerekek integrált oktatása. Felkészülés az angol idegen nyelvi oktatás igénynövekedésére. A városi tanuszoda elkészültével, új, vizes sportágak elterjesztése, versenyeztetés és versenyszervezés. A kialakított oktatási struktúra fenntartása, a minıség megırzése, fejlesztése. TÁMOP3.1.4 szerinti kompetenciaalapú nevelés elterjesztése. A jelenleg három épületben mőködı óvoda egy, közös, korszerő épületbe való összevonása a városközpontban. A DDOP /2F infrastrukturális pályázat szerinti új óvodaépület építése, új iskolaszárny építése, iskolarekonstrukció. Tornaterem átépítése, informatikaterem átalakítása, szaktanterem létesítése. A DDOP /2F infrastrukturális pályázat szerinti új iskolaszárny építése, iskolarekonstrukció. Pörböly Társulás Bátaszékkel BátaszékAlsónyékPörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, AMI, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciaalapú oktatás Az óvoda és az 14. évfolyamos Alapozó terápia, környezetvédelem, iskola feladatellátási helyként való néphagyományok ápolása. mőködtetése. Átszervezés nem indokolt. TÁMOP3.1.4 szerinti kompetenciaalapú nevelés elterjesztése. Óvoda és az 14. évfolyamos iskola mőködtetése a bátaszéki közoktatási Kooperatív technikák, kompetenciaalapú mikrotársulás kereteiben. oktatás. Gyermeköltözı, mosdó felújítása. Óvoda udvarának korszerősítése. A DDOP /2F infrastrukturális pályázat szerinti komplex óvodafelújítás. Az iskolaépület tetıszerkezetének felújítása. 1 csop. 14. évf.

3 DÉLTOLNA MIKROTÉRSÉG SÁRKÖZI MIKROTÉRSÉG Várdomb Decs İcsény Társulás Alsónánával VárdombAlsónána Bölcsıde Óvoda és Általános Iskola 1 csop. 18. évf. Társulás Sárpilissel Bíborvég ÁMK 5 csop. 18. évf. Társulás Sárpilissel ÁMK, İcsény 3 csop. 18. évf. Társulás İcsénnyel ÁMK, İcsény Sárpilis Társulás Deccsel Bíborvég ÁMK 1 csop. 14. évf. ÉKP; NYIK; gyógytestnevelés roma, etnikai mővészeti oktatás kompetenciaalapú oktatás; német nemzetiségi oktatás Az óvoda és az 18. évfolyamos iskola önálló mőködtetése vagy: fenntartók közötti megállapodással mikrotérségi tagintézményi mőködés az óvoda és az 14. évfolyamos iskola helyben mőködésével. Elsısorban kritikus tanulólétszám (elıreláthatólag) tartós fennmaradása esetén. Az óvoda és az 18. évfolyamos iskola önálló mőködtetése vagy: kritikus tanulólétszám esetén fenntartók közötti megállapodással mikrotérségi tagintézményi mőködés az óvoda és az 18. évfolyamos iskola helyben mőködésével. Az óvoda és az 18. évfolyamos iskola önálló közös igazgatású mőködtetése vagy: fenntartók közötti megállapodással mikrotérségi tagintézményi mőködés. Az óvoda és az 14. évfolyamos iskola feladatellátási helyként való mőködtetése. Szociális hátrányok kiküszöbölése, szocializációs képességek fejlesztésének lehetıségei vegyes életkorú csoportban. Drámapedagógia alkalmazása. Kutatás, kipróbálás (tudománypedagógiai akció kutatás a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetének irányításával) Olvasáskutatás, internetpedagógia. A tanulók önmővelésre szoktatásának, és az önmővelés tanulásának, tanításának kutatása, eredményesebb módokmódszerek keresése és kipróbálása. Második idegen nyelv oktatásának bevezetése. IPR programba bekapcsolódás. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. Gyógytestnevelés, egyéni gyógypedagógiai fejl. és egyéni fejlesztıpedagógiai foglalkozások óraszámának emelése. Óvodai IPR alkalmazása, néphagyományok ápolása, DIFER alkalmazása. A mőködı programok fenntartása. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatás bevezetésére. Integrált oktatás folytatása. Tehetséggondozás, módszertani kultúra fejlesztése. fejlesztése. Kompetenciaalapú oktatás bıvítése, pedagógusértékelés bevezetése, honés népismeret (helyi) kiemelt kezelése. Akadálymentesítés, tárolóhelyiség építése az óvodában. Az iskolában akadálymentesítés, padlócsere. Az óvoda teljes felújítása, átalakítása, akadálymentesítése. Iskolában a világítás korszerősítése a régi épületszárnyban, tantermek festése, mázolása, ebédlı kialakítása, kerítés felújítása. A testnevelés feltételrendszerének javítása. A mőködı program fenntartása. Játszóudvar és sportudvar Óvodai IPR alkalmazása, korszerősítése. gyógypedagógiai és fejlesztı foglalkozások. Az iskolában felkészülés a kompetenciaalapú oktatás bevezetésére. Integrált oktatás folytatása. Tehetséggondozás, módszertani kultúra fejlesztése

4 SÁRKÖZI MIKROTÉRSÉG Szálka Társulás Szekszárddal 1. Sz. Óvoda Kindergarten Baka István Általános Iskola 1 csop. kétnyelvő német kisebbségi nevelés; SNI gyerekek integrált nevelése Az óvoda helyben feladatellátási helyként való mőködtetése, az oktatásra feladatellátási megállapodás Szekszárd várossal. Elıtérbe helyezni az egészséges életmódra nevelést. Az óvoda udvarának korszerősítése, talajrendezés, járófelület burkolatának cseréje. TOLNAI MIKROTÉRSÉG Bogyiszló Fadd Társulás Fácánkerttel BogyiszlóFácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 4 csop. 18. évf. Társulás Gerjennel Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola roma, etnikai kompetenciaalapú oktatás roma, etnikai SNI tanulók gyógypedagógiai mővészeti oktatás Az óvoda és az 18. évfolyamos iskola Tartásjavító torna bevezetése. A fenntartók közötti megállapodás szerinti kompetenciaalapú nevelés óvodai mőködtetése. programcsomagjának alkalmazása. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. A HEFOP 2.1.3/szoc.HH tanulók integr./,hefop3.1.3,/kompetenciaalapú okt./ pályázatok nyertesei vagyunk,/az ezzel kapcsolatos munkák, eredmények, megszerzett ismeretek/kompetenciák, továbbadása, elterjesztése, belsı képzések. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. Az óvoda és az 18. évfolyamos iskola fenntartása. Nevelıi szoba, fejlesztı helység, öltözık, mosdók, iskolai tornaterem, aula, fedett közösségi tér kialakítása az iskolában. Az eltérı képességő gyermekek Új óvoda építése pályázat útján. fejlesztése, az IPR keretében a HHHs Tetıjavítás, nyílászárók cseréje az gyermekek fejlesztése, az óvodaiskola iskolában. átmenet program mőködtetése. Az iskolai IPR bevezetése nyomán annak mőködtetése, a multikultúra fejlesztése, a kompetenciaalapú oktatás bevezetésének elıkészületei. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. 7 csop. 18. évf. Fácánkert Társulás Bogyiszlóval BogyiszlóFácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Az óvoda feladatellátási helyként való mőködtetése, az oktatásra feladatellátási megállapodás Bogyiszló községgel, ill. 1 csop.

5 Társulás Szekszárddal Sióagárd Garay János Általános Iskola, AMI, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény MAG Az óvoda és az 14. évfolyamos iskola feladatellátási helyként való mőködtetése. Fejlesztıszoba létrehozása az óvodában, udvari játékok felújítása, mosdók, főtési rendszer, nyílászárók (cseréje), felújítása. Homlokzat, mosdók felújítása az iskolaépületben. Nyílászárócsere. A kazánok, mennyezet felújítása, parketta cseréje. 2 csop. 14. évf. TOLNAI MIKROTÉRSÉG ZOMBA ÉS TÉRSÉGE MIKROTÉRSÉG Tolna Felsınána Harc Wosinsky Mór Általános Iskola, Óvoda és AMI 17 csop. 18. évf. Társulás Zombával Körzeti Általános Iskola, Óvoda és AMI 1 csop. 14. évf. Társulás Zombával Körzeti Általános Iskola, Óvoda és AMI 1 csop. 14. évf. SNI tanulók gyógypedagógiai program program Az óvoda és az 18. évfolyamos iskola integrált mőködtetése településen belüli feladatellátási helyekkel. Az óvoda és az 14. évfolyamos iskola feladatellátási helyként való mőködtetése. Az óvoda és az 14. évfolyamos iskola feladatellátási helyként való mőködtetése Saját nevelési programjaink, és az ahhoz tarozó dokumentáció tökéletesítése. Az óvodák sajátos arculatának további fejlesztése. (Szülık felé kínálat bıvítése.) A szülıi elvárások, és az óvoda nevelési elveinek közelítése a gyermek kiegyensúlyozott fejlesztése érdekében. Kompetenciaalapú oktatás módszereinek elsajátítása, alkalmazása a mindennapi pedagógiai gyakorlatban; az 56. osztályban a nem szakrendszerő oktatás módszerének, eljárásrendjének kidolgozása, megvalósítása. Az iskolában kompetenciaalapú fejlesztés bevezetése, drámapedagógiai módszerek alkalmazása. Új környezeti nevelési program kialakítása. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. fejlesztése. Mozgáskultúra fejlesztési lehetıségeinek bıvítése. A kompetenciaalapú fejlesztés bevezetése, drámapedagógiai módszerek alkalmazása, új környezeti nevelési program kialakítása az iskolában. Külsı homlokzat felújítások, mosdók, konyhák korszerősítése, nyílászárók cseréje, vagy a meglévık lefestése az óvodában. Főtıtestek festése, burkolása az óvodaépületben. A felsı tagozatok egy épületben való elhelyezése így optimalizálni lehetne az osztálylétszámokat, teljesíthetıek lennének a kötelezı eszközjegyzék elıírásai. Akadálymentesítés, Az óvodaépület külsı homlokzatának felújítása. Az iskolában melegvizes öltözık, kadálymentesítés, vizesblokk felújítása, homlokzat és tetıfelújítás szigeteléssel. Akadálymentesítés az óvodában. Óvodai és iskolai tornaszoba kialakítása öltözıkkel. Iskola tetıfelújítása szigeteléssel.

6 ZOMBA ÉS TÉRSÉGE MIKROTÉRSÉG Kéty 1 csop. Kistormás Társulás Kölesddel ANOI Kölesd Kölesd Medina Társulás Zombával Körzeti Általános Iskola, Óvoda és AMI 1 csop. Társulás Kölesddel 3 csop. 18. évf. 2. Sz. Óvoda és Bölcsıde ANOI Kölesd Társulás Szekszárddal Babits Mihály Általános Iskola program program Az óvoda feladatellátási helyként való mőködtetése, az oktatásra feladatellátási megállapodás Zombával. Óvodai feladatellátási hely mőködtetése, az oktatásra feladatellátási megállapodás Kölesddel. Akadálymentesítés az óvodában, játszóudvar teljes felújítása, udvari játékok cseréje. Akadálymentesítés. Az óvoda és az 18. évfolyamos iskola IPR területén szakemberek képzése. Óvodai épület homlokzatának javítása, fenntartók közötti megállapodás szerinti A pedagógusok ráhangolása, ösztönzése kiszolgáló helyiségek felújítása. mőködtetése. az intézményi önértékelés, valamint a teljesítményértékelés alkalmazására (belsı továbbképzés). Az iskola mőködésével kapcsolatos alapdokumentumok karbantartása, aktualizálása. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. Tetıszerkezet javítása az iskola épületében, cserepek, nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, parketta cseréje, ill. felújítása, villamoshálózat és világítótestek korszerősítése, vizesblokkok felújítása, külsı tatarozás, belsı festés, mázolás. Az óvoda és az 14. évfolyamos iskola feladatellátási helyként való mőködtetése, feladatellátási megállapodás Szekszárd várossal. A helyi óvodai nevelési programban szereplı célok, feladatok minıségi színvonalának növelése, a minıségirányítási program ütemezése szerint. Kiegészítı szolgáltatások megszervezése a partneri igények figyelembevételével. Konyha és fürdıhelyiség felújítása az óvodában. Konyha épületének befejezése, felszerelése az iskolában. Murga 1 csop. 14. évf. Nincs helyben intézmény. Társulás Zombával Körzeti Általános Iskola, Óvoda és AMI Nincs helyben intézmény.

7 Társulás Szekszárddal Szedres I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda roma, etnikai JAM Az óvoda helyben mőködtetése feladatellátási helyként, az 18. évfolyamos iskola feladatellátási helyként való mőködtetése összetett iskola keretében, fenntartók közötti megállapodás szerinti mőködtetés. Kompetenciaalapú nevelés, multikulturális tartalmak az óvodai nevelésben, hatékony óvodaiskola átmenet, szakkönyvek beszerzése, továbbképzéseken való részvétel. Esélyegyenlıség megteremtése az iskolában az SNIs, hátrányos helyzető tanulók számára, tehetséggondozás, versenyeken való folyamatos részvétel. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése. fejlesztése. Óvónıi szoba bıvítése, felnıtt öltözı kialakítása, nyílászárók cseréje, külsı tatarozás, tetıcsere, világítás korszerősítése, udvar ("nyaraló") felújítása, raktár betonozása, fóliázás. Iskolában akadálymentesítés, nyílászárók cseréje, főtési rendszer korszerősítése, melegvízellátás (most boilerekbıl van), sportudvar udvar felújítása (aszfaltos pálya rendbehozatala). Az alsó tagozatos épület átalakítása a falu közösségei számára, az osztályok átköltöztetése egy üres épületbe, ahol vizesblokk és tanári kialakítása szükséges. ZOMBA ÉS TÉRSÉGE MIKROTÉRSÉG Tengelic 3 csop. 18. évf. Társulás Zombával Körzeti Általános Iskola, Óvoda és AMI 3 csop. 16. évf. Társulás Felsınánával, Harccal, Kéttyel, Tengeliccel és Murgával Zomba Körzeti Általános Iskola, Óvoda és AMI oktatása oktatása Az óvoda helyben való mőködtetése feladatellátási helyként, az 16. évfolyamos iskola feladatellátási helyként való mőködtetése. Az óvoda és az 18. évfolyamos iskola mikrocentrum intézményként való mőködtetése. fejlesztése. Német nemzetiségi nyelv és kultúra beépítése az óvodai pedagógiai programba. Kompetenciaalapú oktatás megismerése, bevezetése az iskolában. fejlesztése. A kompetenciaalapú fejlesztés bevezetése, drámapedagógiai módszerek alkalmazása, új környezeti nevelési program kialakítása az iskolában. Vizesblokkok felújítása, tetıcsere az óvodában. Teljes iskolarekonstrukció, (IOKpályázat szerint). Tetı és homlokzatfelújítás, nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, főtés korszerősítése az óvodában. Bölcsıdei férıhely kialakítása. Az iskolában szaktantermek kialakítása: építéssel a természettudományos és a technika esetében. Meglévı tantermek átalakításával felszerelésével a nyelvi labor az informatika és a mővészeti szaktanterem esetében. Tornaterem építése és teljes felszerelése. Zsibongó bıvítése, vizesblokk átalakítása, bıvítése és akadálymentesítése. Nyílászárók cseréjének folytatása, homlokzatjavítás, főtéskorszerősítés. 4 csop. 18. évf.

8 Gyermeklánc Óvoda 11 csop. roma etnikai fejlesztıpedagógia; gyógytestnevelés; gyermekjátszónéptáncfoglalkozások; úszásoktatás; nyelvvel való ismerkedés (angol, német); kompetenciaalapú nevelés Az óvoda önálló fenntartása. Környezeti nevelés környezettudatos Perczel óvoda és a Kertvárosi magatartás kialakítása, gyermekek óvodáinkban az eszköz és magatartás és viselkedéskultúrájának felszerelésjegyzékben foglaltaknak fejlesztése, játék gyakorlatának megfelelıen tornaszobák kialakítása. fejlesztése szabad játék; kompetenciaalapú programcsomag megismerése, bevezetése. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. 1. Sz. Óvoda Szálkával) 10 csop. kompetenciaalapú nevelés; környezeti, anyanyelvi nevelés; kétnyelvő német kisebbségi nevelés; SNI gyermekek integrált nevelése Az óvoda fenntartása és mőködtetése társulásban. Óvodai játékos készség és képességfejlesztı programcsomag folyamatos bevezetése, terjesztése, mőveltségtartalom kibıvítése, megújítása. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. Épületenkénti felújítások: nyílászárók cseréje (Wosinsky épület); öltözık, folyosók padlózatának, ill. faburkolatának korszerősítése (Kölcsey, Wosinsky épület); bejárati ajtó cseréje, melegítı konyha felújítása (Bajcsy épület) SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Szekszárd 2. Sz. Óvoda Medinával) 7 csop. Babits Mihály Általános Iskola Medinával) 18.évf. egészségnevelés; gyógytestnevelés; óvodabölcsıde felmenı rendszerben; SNI gyermekek integrált nevelése; cigány kulturális nevelés emelt szintő oktatás; oktatása Az óvoda fenntartása és mőködtetése társulásban. Az 18. évfolyamos iskola fenntartása és mőködtetése társulásban. A helyi óvodai nevelési programban szereplı célok, feladatok minıségi színvonalának növelése, a minıségirányítási program ütemezése szerint. Kiegészítı szolgáltatások megszervezése a partneri igények figyelembe vételével. Szülık iskolájának mőködtetése. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. Új pedagógiai módszerek megismerése, alkalmazásának bevezetése. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. Mérey és Kadarka óvoda: nyílászárócsere, külsı homlokzat javítása. Kadarka óvoda: nyílászárók javítása, festése, fürdıhelyiségek, vízvezetékrendszer felújítása. Akadálymentes Északi bejáró. Termek belsı nyílászáróinak, padlózatának cseréje. Világítás korszerősítése. Vizesblokkok felújítása. Megfelelı nagyságú tornaterem. Sportudvar felújítása. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule 18. évf. német nemzetiségi kétnyelvő oktatás; MAG; kompetenciaalapú oktatás; emelt szintő oktatás Az 18. évfolyamos iskola fenntartása. fejlesztése. Kompetenciaalapú oktatás kiterjesztése. Módszertani kultúra fejlesztése. Korszerő eszközök alkalmazása. Digitális tananyag feldolgozása. Szervezeti kultúra fejlesztése. Közösségi tér kialakítása az udvar balesetmentessé tétele, udvari világítás megoldása. Könyvtár helyének kialakítása. Nyílászárók felújítása, világítás korszerősítése, víz és főtési rendszer megoldása. Korszerőtlen faházak lebontása, helyére játszóudvar kialakítása.

9 Garay János Általános Iskola, AMI, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Sióagárddal) sportiskola; emelt szintő oktatás; MAG; kompetenciaalapú oktatás; pedagógiai szakszolgálat; pedagógiai szakmai szolgáltatás Az 18. évfolyamos iskola fenntartása és mőködtetése társulásban. Kompetenciaalapú oktatás programcsomagjainak, módszereinek megtartása teljes évfolyami lefedettséggel. A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Déldunántúli régióban ( TÁMOP 3.2.2). A mővészeti oktatás megerısítése. A környezı falvak iskoláinak bevonásával; külsı telephelyek. SNI tanulók ellátása integrált formában. Szakmai szolgáltatás. A mőködı programok fenntartása, fejlesztése. Az ebédlıt és a mővészeti tantermeket magában foglaló épület teljes felújítása. Tornatermi öltözık és mellékhelyiségek felújítása. Nyílászárók cseréjének befejezése. (összekötı folyosó, hátsó bejárat a tornateremhez.) Oldalfalak beázásának megszüntetése a könyvtárnál és a fıbejáratnál és a tornaterem beázása. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Szekszárd 18. évf. Baka István Általános Iskola. Szálkával) 18. évf. I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda Szedressel) 914. évf. MAG; SNI tanulók gyógypedagógiai oktatása, emelt szintő oktatás emelt szintő oktatás; kompetenciaalapú oktatás Az 18. évfolyamos iskola fenntartása és mőködtetése társulásban. Többcélú intézményként, összetett iskolaként való mőködtetés fenntartók közötti megállapodással. fejlesztése. Kompetencia alapú nevelésoktatás. Egyéni fejlesztı foglalkozások informatikai eszközök felhasználásávalkihasználásával. A világítás korszerősítése. Elhasználódott (rozsdásodott) víz és főtéscsövek, vizesblokkok és főtési rendszer felújítása. Ablakok és nyílászárók cseréjének folytatása. A kompetenciaalapú képzés belsı Tornaterem kialakítása, közösségi tér elterjesztése; pedagógiai megújulás építése; megfelelı mérető könyvtár módszerekben; átlagostól eltérı kialakítása Sportudvar korszerősítése; képességő tanulók fejlesztése (sajátos két épület közötti összeköttetés nevelési igényő tanulók és megoldása; nyílászárók cseréje; tehetségsegítés); a képzési kínálat világításkorszerősítés; további színesítése (aktív vízvezetékek/csapadék és állampolgárság, vállalkozási ismeretek); szennyvízelvezetés korszerősítés sportiskolai osztály bevezetése. főtéskorszerősítés, melegvízellátás biztosítása akadálymentes bejutás biztosítása és megfelelı mosdó kialakítása; az egyenlı esélyő hozzáférés biztosítása

10 SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Szekszárd Garay János Gimnázium 513. évf. emelt szintő oktatás Önálló intézményként való mőködtetés. Nemzeti és európai identitástudattal Az iskolai sportudvar kialakítása. rendelkezı közösség kialakítása. Folyamatos, magas szintő megfelelés a középés emelt szintő érettségi követelményeinek. A nevelés és a tanítás során életszerő helyzetekkel, gyakorlati élettel való kapcsolat szorosabbra főzése. Az eredmények, az iskolai oktatónevelı munka rendszeres közzététele. Tudományos mőhelymunka további segítése, feltételeinek javítása. A pályázati lehetıségek kihasználása.

11

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 284. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı i terve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Tartalomjegyzék I. A többcélú kistérségi társulás bemutatása... 5 II. Helyzetelemzés... 8 II.1. Földrajzi elhelyezkedés...

Részletesebben

Intézményi címjegyzék 2008. augusztus

Intézményi címjegyzék 2008. augusztus 1 Intézményi címjegyzék 2008. augusztus Városi fenntartású, illetve társulásban mőködı közoktatási intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten Pernyész Józsefné ovoda1@tolna.net, Kölcsey ltp. 15. óvodavezetı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Közoktatási intézmények

Közoktatási intézmények 1 intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten, Kölcsey ltp. 15. OM azonosító: 036127 Sebestyén Györgyi óvodavezetı 74/528-900 (fax is) közv.: 74/528-901 ovoda1@tolna.net Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2012. évre Jóváhagyta: Misóczki Anikó munkaszervezet-vezető 1 Ellenőrzési stratégia 2012 A belső általános stratégiai célja,

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 69. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázaton való részvételre E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 28. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. március

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek SAJTÓKÖZLEMÉNY Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek Lehet 70 bölcsıdével több? Hamarosan megkezdıdhet a korszerősítése és a bıvítése annak a 14 óvodának és iskolának, amelyek elsıként

Részletesebben

1. célterület. Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése

1. célterület. Célterület neve: Zöldút fejlesztése 1. célterület Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése Vonatkozó HPME azonosítója 670a01 Célterület azonosítója 1018192 Jogcím Közösségi célú fejlesztés UMVP intézkedés Életminőség/diverzifikáció Célterület

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Tájékoztató a 2009/2010. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól

Tájékoztató a 2009/2010. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól Tájékoztató a 2009/2010. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól Tisztelt Mővelıdési és Oktatási Bizottság! A Mővelıdési és Oktatási Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a mőködésének 2014. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. május 28-i

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012.

SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012. SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012. Március 3. Tolna, Városi Hangverseny Helyszín: Tolna, Bezerédj Pál Szabadidőközpont 74/540-035 Március 3. Télűző Sárpilisen Helyszín: Önkormányzat és környéke Információ:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 106. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi mőködésérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Fenntartói irányítás innováció erısítése

Fenntartói irányítás innováció erısítése Fenntartói irányítás innováció erısítése Készítette: Dr. Balla Anita Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézményi Osztály jogásza a kecskeméti kistérség koordinátora a TÁMOP 3.2.2 pályázat

Részletesebben

Közoktatási intézmények személyi feltételei (2010/2011) Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma

Közoktatási intézmények személyi feltételei (2010/2011) Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma Közoktatási intézmények személyi feltételei (2010/2011) 1. sz. melléklet Ssz. Intézmény Össz. eng. Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma Munk. köz. állh. Eng.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96. MELLÉKLET: 13 db TÁRGY: Javaslat közoktatási, mővelıdési és sport intézmények alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

10. célterület. Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai

10. célterület. Célterület neve: Kell egy hely- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai 10. célterület Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai Vonatkozó HPME azonosítója 670a10 Célterület azonosítója 1018284 Jogcím Közösségi

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐZETES SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TÁRSULÁS ÉS MUNKASZERVEZETE 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐZETES SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TÁRSULÁS ÉS MUNKASZERVEZETE 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐZETES SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TÁRSULÁS ÉS MUNKASZERVEZETE 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS A közszolgáltatási feladatok közül kiemelt

Részletesebben

A pályázat összefoglalása

A pályázat összefoglalása A pályázat összefoglalása A projekt címe: Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központban A kompetencia alapú oktatásról általában A kompetencia

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS A TÉRSÉGÉHEZ TARTOZÓ ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSÁNAK LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 8. SZ.

SZEKSZÁRD ÉS A TÉRSÉGÉHEZ TARTOZÓ ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSÁNAK LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 8. SZ. SZEKSZÁRD ÉS A TÉRSÉGÉHEZ TARTOZÓ ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSÁNAK LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 8. SZ. MÓDOSÍTÁSA Mely létrejött : Alsónána Község Önkormányzata (székhely:

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

F e l a d a t - e l l á t á s i, i n t é z m é n y h á l ó z a t - mőködtetési és fejleszt é s i t e r v

F e l a d a t - e l l á t á s i, i n t é z m é n y h á l ó z a t - mőködtetési és fejleszt é s i t e r v F e l a d a t - e l l á t á s i, i n t é z m é n y h á l ó z a t - mőködtetési és fejleszt é s i t e r v Ö N K O R M Á N Y Z A T I I N T É Z K E D É S I T E R V SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulást alkotó települések önkormányzatai a 2013. június 30-án kelt társulási megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban. 1. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Szolnok, Tószegi út 21. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és

Részletesebben

Tájékoztató a 2012/2013. tanév, nevelési év munkájáról

Tájékoztató a 2012/2013. tanév, nevelési év munkájáról Tájékoztató a 2012/2013. tanév, nevelési év munkájáról Tisztelt Humán Bizottság! A Humán Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve az 51/2013. (IV. 22.) számú határozatával elfogadott és

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi óvodai, bölcsıdei és családi napközis csoportjaira E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

a) Mezıberény, Luther tér 1. b) Mezıberény, Petıfi út 18. c) Mezıberény, Petıfi út 20. d) Mezıberény, Martinovics u. 25.

a) Mezıberény, Luther tér 1. b) Mezıberény, Petıfi út 18. c) Mezıberény, Petıfi út 20. d) Mezıberény, Martinovics u. 25. A Mezıberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı

Részletesebben

49. számú elıterjesztés. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Szekszárd és kistérsége 2009. évi mőködésérıl

49. számú elıterjesztés. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Szekszárd és kistérsége 2009. évi mőködésérıl 49. számú elıterjesztés A határozat-tervezet elfogadásához egyszerő többség szükséges! Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a Kolping Támogató

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0033

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0033 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0033 0033 LHH: Taktaszada Taktaszadai Móra Ferenc Általános Iskola KÉP HELYE Az iskola épülete 1779m 2 alapterületű,melyben 11 tanterem,

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Városfejlesztési és Informatikai Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/422-395; Fax: 32/310-838; E-mail: varosfejlesztes@salgotarjan.hu Szám: 13972/2007.

Részletesebben

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. "A jövőútjai... 14." Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17.

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. A jövőútjai... 14. Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17. Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest 1 2 Ahonnan indultunk Filozófiánk: Az iskola mindenkié, mindenki találja meg az érdeklıdésének megfelelı területet, az önmegvalósítás

Részletesebben

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 100 100 Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 100 100 Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 014 617 Helyi Akciócsoport: SárközDunavölgyeSiómente Egyesület Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Turisztikai információrendszer kialakítása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 150. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a DDOP 3.1.3/G 14 konstrukció keretében Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon címmel benyújtott pályázat jóváhagyására

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére A NAPIREND SORSZÁMA: 2. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Jelen tanulmány - jóváhagyását követıen - a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv mellékletét képezi 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08.

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08. A VKTKT iskoláinak inak informatikai infrastruktúrájának nak fejlesztése se Projektnyitó 2011.02.08. TIOP -1.1.1-07/1-2008-06130613 Út t a nyertességig I. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1899. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

2013. évi kistérségi rendezvények. Március. Április

2013. évi kistérségi rendezvények. Március. Április 2013. évi kistérségi rendezvények Március Március 21. Őcsény Városkörnyéki Mezei futóverseny - Őcsény több helyszín Deák István 70/943-6537 Április Április 20. Báta X. Hímestojás Fesztivál Bátai Tájház

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben