TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: OM:034751

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : 278-2126 FAX: 278-212 OM:034751"

Átírás

1 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Tartalomjegyzék I. Gyermekkép... 2 II. Óvodakép... 3 III. Óvodai nevelésünk általános feladatai... 4 IV. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai V. Gyermekvédelem VI. Az Óvodai Élet Megszervezésének Elvei VII. A nevelőmunka tervezésének, ellenőrzésének, értékelésének tartalmi elemei VIII. Érvényességi nyilatkozat

3 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: I. GYERMEKKÉP Mindenhez van jogom, hát játszom. Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József) Az óvodáskorú gyermek szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség, és szociális lény akinek joga van arra, hogy érzelmi biztonságban, elfogadásban éljen megfelelő játék és mozgástere legyen minden segítséget megkapjon személyisége kibontakoztatásához, az önmagához mérten legteljesebb fejlődéshez egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. A gyermek számára a játék elsődleges, meghatározó, mással nem helyettesíthető tevékenység, legfőbb élményforrás, személyisége fejlődésének és fejlesztésének színtere, örömteli, önfeledt játékában a spontán tanulás dominál. Az óvodáskort sajátos gyermekisége és a " még minden lehetséges " végtelen számú variációi teszik különleges korszakká. Ezt a "gyermekiséget" a szabad játék, mozgás, a belső késztetésű kíváncsiság, cselekvési vágy, a világot szüntelenül megismerni akaró törekvés jellemzi. Mindez aktív, önpróbáló viselkedésre, az élmények, tapasztalatok újra élésére, ismétlésre, megoldások keresésére és találására, belső és külső környezetével való állandó párbeszédre sarkallja a gyermeket. "A gyermek ember. Szellemi, személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendeltetve. " (Nyíri Tamás) 3

4 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: II. ÓVODAKÉP "Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon, és jó akaraton épülhet. (Szentgyörgyi Albert) Óvodánk összevont vezetéssel, 9 csoporttal, két telephelyen működik. Óvodaképünk a nevelőtestület közösen képviselt pedagógiai alapelveit értékrendjét, azok megvalósításáról való gondoskodás csomópontjait, valamint a bázis és tagóvoda nevelőmunkájának sajátos, kiemelt területeit tartalmazza. Pedagógiai programunk figyelembe veszi az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját, a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, megőrzi és alapjának tekinti a hazai óvodai nevelés hagyományait. Nevelésünk pedagógiai alapelvei A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, pedagógiai tevékenységrendszerünkkel kiegészítjük a családi nevelést esetenként hátránycsökkentés Nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, minden gyermek számára biztosítja az egyenlő hozzáférést, a gyermeki jogokat, a gondoskodást, a különleges védelmet, elősegíti a társadalmi esélyegyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását Nevelőmunkánkat áthatja a gyermek tisztelete, elfogadása, szeretete, megbecsülése, testi, lelki, szociális fejlődésébe, fejleszthetőségébe vetett bizalom, egyéni készségei, képességei kibontakoztatásának segítése és személyiségéhez igazított fejlesztése Az alapelvek megvalósítása érdekében biztosítjuk Neveléshez, gyermeki fejlődéshez szükséges optimális személyi és tárgyi környezetet Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, derűs óvodai légkörben az életkori szakaszonként változó testi, szociális, lelki szükségletek kielégítését A gyermeki fejlődésben mással nem helyettesíthető szabad játék elsődlegességét 4

5 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Az életkorhoz és fejlettséghez, egyéni képességekhez igazodó, sokszínű tevékenységekben megvalósuló tapasztalatszerzést, az egyéni bánásmód és differenciált készség, képességfejlesztés megvalósítását Az eltérő és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelését (Kiemelt figyelmet igénylő gyermek: a) Különleges bánásmódot igénylő gyermek b) Sajátos nevelési igényű gyermek c) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek d) Kiemelten tehetséges gyermek e) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek) A környezettudatos magatartás alakítását Az anyanyelv fejlődésének elősegítését A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó és migráns gyermekek nyelvi nevelését A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását A következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételeinek megteremtését A nevelés folyamatában jelenlévő valamennyi dolgozó összehangolt munkáját, modell értékű bánásmódját és kommunikációját A családdal való nevelőpartneri kapcsolat kialakítását, az együttműködésben az intervenciós gyakorlat megvalósítását II.1. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA Az óvodás korú gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, személyisége optimális kibontakoztatásának elősegítése. A következő életszakaszba való átlépés belső pszichikus feltételeinek megteremtése a hátrányok csökkenésével, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlődési ütemének figyelembe vételével, a szabad játék elsődlegességének biztosításával, a testi, szociális, érzelmi, értelmi készségek, képességek differenciált fejlesztésével. Tátika Óvodában helyi, kiemelt nevelési célok Az anyanyelvi-kommunikációs készségek, képességek fejlesztésével a gyermeki önkifejezés, helyes, szép beszéd alakítása, megalapozása Az integráció feltételeinek biztosításával a beszéd fogyatékos gyermek sérülés specifikus szükségleteinek kielégítésével, komplex pedagógiai, gyógypedagógiai re/habilitációjával iskolai beilleszkedésüknek közvetett elősegítése 5

6 Napsugár Óvodában helyi, kiemelt célok BUDAPEST XXI. KER. CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: A mozgásos készségek, képességek fejlesztésével a harmonikus, összerendezett mozgás alakítása, megalapozása Az integráció feltételeinek biztosításával, a mozgás, értelmi és beszéd fogyatékos gyermek sérülés specifikus szükségleteinek kielégítésével, komplex pedagógiai, gyógypedagógiai re/habilitációjával iskolai beilleszkedésüknek közvetett elősegítése II.2. A NEVELŐMUNKA KIEMELT TERÜLETEI TÁTIKA óvodában A nyelvi hátrányokkal küzdő gyermekek felzárkóztatása anyanyelvi és kommunikációs képességek fejlesztésével Tátika Anyanyelvi Műhely Program keretében A programban résztvevő tanköteles gyermekek (maximális létszám 14 fő) kiválasztása mérések alapján, a beszédfejlődés nyomon követése és kontrollmérés A részképesség lemaradásának területéhez, mértékéhez illesztett célirányos fejlesztés tervszerűen, módszertani segédanyag alapján Az óvoda alapító okiratának megfelelően a sajátos nevelési igényű beszéd fogyatékos gyermekek integrált nevelése mindegyik csoportban Beszéd fogyatékos gyermekek szakszerű, komplex, irányított, egyéni (és csoportos) gyógypedagógiai re/habilitációja NAPSUGÁR óvodában Mozgásában az átlagtól eltérő fejlődésű tanköteles gyermekek tervszerű felzárkóztatása részképességek fejlesztésével Napsugár Mozgás Műhely Program keretében A programban résztvevő tanköteles gyermekek (maximális létszám 12 fő) kiválasztása mérések alapján, a mozgásfejlődés nyomon követése és kontroll mérés A részképesség lemaradásának területéhez, mértékéhez illesztett célirányos fejlesztés tervszerűen, módszertani segédanyag alapján Az óvoda alapító okiratának megfelelően a sajátos nevelési igényű mozgás, értelmi és beszéd fogyatékos gyermekek integrált nevelése mindegyik csoportban A mozgás, értelmi és beszéd fogyatékos gyermekek szakszerű, komplex, irányított, egyéni /és csoportos/ gyógypedagógiai re/habilitációja 6

7 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÁLTALÁNOS FELADATAI III.1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA Cél Az élet, az egészség megőrzése, fejlesztése, védelme, az egészséges, környezettudatos életmód szokásainak az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek megvalósítása. Feladatok Az egészséges, biztonságos környezet megteremtése. A gyermek egészségének védelme, megőrzése. A gyermek gondozása, az egészséges életmód szokásainak kialakítása. Környezettudatos magatartás szokásainak alakítása. A gyermek mozgásigényének kielégítése, edzés, testi képességek fejlesztése. Kiemelt feladatok: Anyanyelvi nevelés További feladatok a Napsugár óvodában Az egészséges, biztonságos környezet megteremtése A kori sajátosságokhoz igazodó napirendben megfelelő idő biztosítása a gondozási tevékenységek nyugodt tempóban történő végzéséhez. Az óvodapedagógus, dajka modell értékű bánásmódjának és kommunikációjának, összehangolt munkájának biztosítása. A gyermek életkori sajátosságaival, természetes életrendjével, szokásaival harmonizáló, egészséges, higiénés, esztétikus környezet biztosítása. Jó közérzet megteremtése folyamatos levegőcserével, megfelelő világítással, megnyugtató színekkel, zsúfoltságmentes térrendezéssel. A tárgyi felszerelések gyermekek számára hozzáférhető, biztonságos elhelyezése. A gyermekek testi épségének védelme, a balesetek megelőzése érdekében a tárgyi környezet hibaforrásainak megszüntetése. A gyermekbalesetek megelőzését is szolgáló szokás-szabályrendszer kialakítása, működtetése, a felnőtt jelenlét és kontroll biztosítása. A gyermek egészségének védelme, megőrzése A családdal, gyermekkel ismerkedés folyamatában anamnézis felvétele, az egyes gyermek előzetes betegségeinek megismerése, a gyermek gondozottságának, egészségének figyelemmel kísérése. Személyi, tárgyi higiénés feltételek biztosítása. A káros UV sugárzás elleni védekezés feltételeinek biztosítása. A beteg gyermek ellátása, szükség esetén elkülönítése, a szülő értesítése, a fertőzések terjedésének meggátolása. 7

8 BUDAPEST XXI. KER. CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Elsősegély nyújtási ismeretek karbantartása, tárgyi feltételeinek biztosítása. Az óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítő, szülő és segítő szakemberek együttműködésének megvalósítása a kisebb rendellenességek megelőzése és/vagy speciális fejlesztése érdekében. A gyermek gondozása, az egészséges életmód szokásainak kialakítása A gyermek személyi gondozottságának figyelemmel kísérése. Tevékenységek nyugodt tempóban történő végzéséhez kellő idő biztosítása, a kapcsolódó szokások belsővé válásának elősegítése. A testápolás feltételeinek megteremtése, a személyi higiéné szokásainak alakítása (a tisztálkodási, fogápolási eszközök, saját törölköző, fésű, intim WC használat, rendszeres, szükség szerinti kéz, arcmosás, ebéd utáni fogápolás, zsebkendő, fésű használat, orrfújás, homokozás utáni lábmosás, nyáron ebéd előtti zuhanyozás, egyszerű, praktikus technikák tanítása, együttműködés felajánlása, differenciált segítségnyújtás a szokások alakításában). Az étkezések feltételeinek, szokásainak kialakítása (folyamatos reggelizés, uzsonnázás, részlegesen folyamatos ebéd, eltérő táplálkozási igények figyelembevétele, folyadék biztosítása egész nap folyamán, hétköznapi és ünnepi terítés, alapos rágás, helyes eszközhasználat, testtartás, halk beszéd, zöldség, gyümölcs fogyasztása két étkezés között, differenciált segítségnyújtás a szokások alakításában). Az öltözködés feltételeinek, szokásainak kialakítása (megfelelő hely, öltözőszekrények, napvédő sapka, az öltözködés, vetkőzés helyes sorrendjének, az évszaknak, időjárásnak megfelelő öltözködés, differenciált segítség nyújtás biztosítása a szokások alakításában). Az ebéd utáni pihenés, alvás optimális feltételeinek, szokásainak kialakítása (légcsere, megfelelő páratartalom, ágynemű, alvóka, mesélés, halk ének, természetes testhelyzet). A tanköteles gyermekek eltérő alvásszükségletének figyelembevétele a nyári időszakban, ebéd utáni fél óra pihenést követően lehetőség biztosítása a szabad játékra és mozgásra. Környezettudatos magatartás szokásainak alakítása Szűkebb és tágabb környezet felfedeztetése, megismertetése, az élő-élettelen, a környezet, természet védelméhez, óvásához kapcsolódó alapvető szokások alakítása pozitív minta, példaadással. A tevékenységekben a vízzel, papírral való takarékosságra szoktatás, a hulladékgyűjtés lehetséges formáinak bemutatása az óvodai dolgozók, gyermekek, szülők együttműködésével (műanyag kupak, fém palackok gyűjtése). A tiszta, rendezett megjelenés és környezet iránti igény kialakítása. A gyermek mozgásigényének kielégítése, edzés, testi képességek fejlesztése A mozgás, edzés biztonságos tárgyi feltételeinek megteremtése csoportszobában, udvaron egyaránt. Időjárástól függően a minél hosszabb szabad levegőn való tartózkodás biztosítása, kihasználása mozgásra, edzésre, nap, levegő, permetező vízfürdőzésre. 8

9 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Mindennapos szervezett mozgással (csoportban, udvarra kimenet után, vagy udvarról bejövet előtt) a harmonikus, összerendezett nagy/finommozgás fejlesztése. Rendszeres mozgással a légző-keringési szervek teljesítőképességének növelése, testtartás javítása, csont és izomrendszer, lábboltozat erősítése, a testséma, téri tájékozódás, ügyesség, állóképesség fejlesztése. Mozgásos játékok (futó, fogó, dobó, ugró, ugróköteles, labdával, karikával végezhető játékok, versenyjátékok, csapatjátékok, népi játékok) kezdeményezése. Kiemelt feladatok: Anyanyelvi nevelés A gyermekek motiválása a szükségleteik szóbeli kifejezésére. A felnőttek szóbeli közlése megértésének segítése tagolt, érthető beszéddel. A gyermeki kifejező képesség fejlődésének elősegítése a cselekvéseket kísérő szóbeli magyarázattal, szókincsbővítéssel. A megismert szavak, kifejezések más helyzetekben, szövegkörnyezetben történő megfelelő alkalmazásának segítése. Az aktuális kommunikációs helyzet által kiváltott érzelmek kifejezésének segítése felnőtt modell nyújtásával. További feladatok a Napsugár Óvodában Akadálymentes környezet biztosítása. Segédeszközöket használó (szemüveg, járókeret, járógép, protézis, bot) gyermek megtanítása az eszközök praktikus használatára, tisztántartására. Speciális, adaptált segéd/ eszközök (vastag markolatú, ívesen hajlított evőeszközök, szívószál, csőrős, kétfüles, tapadókorongos pohár, fekvő felület) biztosítása. Az SNI gyermek megváltozott tartási és mozgási funkcióinak, értelmi és beszéd állapotának figyelembevételével a tevékenységek szükség szerinti kisebb egységekre bontása, elvégzésük alakításában fokozatosság betartása, folyamatos segítségnyújtás, verbális megerősítés, fejlesztés az óvodapedagógus, dajka, gyógypedagógiai asszisztens, gyógypedagógus együttműködésével. A személyi higiénés tevékenységek speciális feltételeinek (kapaszkodó az intim WC használatra, nagyobb tér a mosdóbeli tevékenységekhez) biztosítása, a mozgásos kivitelezés megsegítése, fejlesztése. Korrigált, stabil ülésmód, étkező mozgások kivitelezésének és megtartásának biztosítása, tanítása, fejlesztése, pihenéskor a korrigált testhelyzet felvételének segítése. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére Vannak ismeretei az egészség értékéről. Tud néhány környezettudatos magatartással kapcsolatos szokást. Szokásává válik a rendszeres, gondos tisztálkodás. A testápolásban önálló, az eszközöket tisztán a helyére teszi. 9

10 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Betartja a kulturált étkezés szokásait, megfelelően rág, helyesen használja az evőeszközöket. Az ételt elveszi, önállóan tölt, igényeinek megfelelően szed a tálból. Önállóan, megfelelő sorrendben öltözik, vetkőzik, ruháját rendben tartja. Igénye van a rendezett külsőre. Tiszteletben tartja társai pihenési szokásait. Mozgása harmonikus, összerendezett. Mozgását, testi szükségletei kielégítését irányítani képes. SNI gyermek igényeinek és képességeinek megfelelőn alkalmazza, használja a technikákat és segítő eszközöket. III.2. AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS Cél Az érzelmi biztonság megteremtése, a pozitív énkép, érzelmi kapcsolatok kialakítása, közösségi élet tevékenységrendszerében az együttélést segítő erkölcsi, akarati tulajdonságok, magatartási szokások, hazaszeretet érzelmi megalapozása. Feladatok Feltételek megteremtése. Egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés és különleges gondoskodás biztosítása. Magatartási, viselkedési normák és szokások alakítása. Közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlása, ünnepek megtartása az óvodában. Kiemelt feladatok: Anyanyelvi nevelés További feladatok a Napsugár Óvodában Feltételek megteremtése Érzelmi biztonságot nyújtó otthonos, derűs, szeretetteljes, befogadó légkör teremtése. A gyermek személyiségének legmegfelelőbb beilleszkedés- visszailleszkedésráhangolódás pozitív érzelmi hatásainak elősegítése, a gyermek igényeinek megfelelően. Elfogadó, empatikus, toleráns, pozitív érzelmi töltésű kapcsolat kialakítása óvodapedagógus-gyermek, dajka-gyermek között. Az óvoda alkalmazottainak modellértékű bánásmódja, viselkedése és kommunikációja. 10

11 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés és különleges gondoskodás biztosítása A gyermek érzelmi, szociális fejlettségének megismerése, figyelemmel kísérése. A gyermek számára legmegfelelőbb egyéni, differenciált bánásmód, egyénre szabott értékelés megvalósítása. Énkép, önismeret fejlesztése, az önkifejező és szociálisan elfogadható magatartás támogatása. A közösségben elfoglalt hely, társas készségek ismeretében a szociális képességek kibontakoztatásának, megerősítésének elősegítése. Szociális zavarok megelőzése, csökkentése, a nehezen szocializálható, szociálisan, érzelmileg hátrányos helyzetű (továbbiakban HH), a halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban HHH) gyermekekkel való sajátos törődés, speciális fejlesztés megvalósítása. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében együttműködés az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. Magatartási, viselkedési normák és szokások alakítása Egyénileg a gyermek adottságaihoz mérten eredményes, a közösség szempontjából értékes magatartási, viselkedési szokások kialakítása, a belsővé válás elősegítése. A gyermeki tevékenységek szabadságának biztosítása, a legszükségesebb határok, korlátozások megjelölése. Közösségi szokások kialakítása, formálása gyermekekkel közösen, választási lehetőségek biztosítása, önálló döntési képességek fejlesztése. Tapasztalatok gazdagítása a csoportnormáknak megfelelő együttélésről, saját vágyaik, akaratuk megvalósításának lehetőségeiről, korlátairól, szükségleteik késleltetéséről. Csoportnormáknak megfelelő együttműködési és kommunikációs formák fejlesztése, a belső kontroll alakítása. A gyermek társas igényeinek biztosítása, a különbözőségek elfogadásának természetessé tétele a csoportokban, az óvodában. Az emberek közötti különbözőségek elfogadására, megértésére nevelés, ezek természetessé tétele. Modell nyújtásával a kiegyensúlyozott társas pozíciók, baráti kapcsolatok kialakulásának segítése. Modellnyújtás a konfliktus és stressz helyzetek agressziómentes feloldására, megoldási technikák alkalmazására. Erkölcsi tulajdonságok (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, együttműködés, egymáshoz való alkalmazkodás) fejlődésének elősegítése, kialakítása. Akarati tulajdonságok (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladat és szabálytudat) fejlődésének elősegítése, kialakítása. A gyermeki viselkedés, társas kapcsolatok változásainak nyomon követése. 11

12 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlása, ünnepek megtartása az óvodában Közös élmények nyújtása, a szűkebb-tágabb környezet megismertetése, a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre való érzékenység, rácsodálkozás alakítása. A csoport együvé tartozásának élményének és az együttműködési készség kialakulásának elősegítése. A gyermekek közötti közeledés és kooperáció fejlődésének segítése. Ünnepek a Tátika Óvodában Ünnepek a Napsugár Óvodában Óvodai szintű közös ünnepek, hagyományok Mikulás, Karácsony Kisze bábégetés Óvoda születésnapja Mozdulj ügyesen sportnap Színházi est Gyermeknap Iskolába készülők búcsúztatása Karácsony Kisze bábégetés Óvoda Születésnapja, Integráció. Napsugár Napok Színházi est Gyermeknap Iskolába készülők búcsúztatása Csoportok ünnepei, hagyományai Születésnap, névnap Karácsony, farsang, húsvét nyitott Születésnap, névnap Karácsony, farsang, húsvét Március 15. Március 15. Nyílt nap Anyák napja Természet ünnepei Nyílt nap Anyák napja Természet ünnepei Kiemelt feladatok Anyanyelvi nevelés A beszédkedv fokozása, beszédre motiválás, szókincsgazdagítás. Érzelmek pozitív kifejezési módjának gazdagítása. Az érzések, gondolatok meghallgatása, gyermeki kérdésekre válaszadás. Mások véleményének meghallgatására, válaszolásra szoktatás. 12

13 BUDAPEST XXI. KER. CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Kommunikációs helyzetekhez való alkalmazkodási készség fejlesztése, udvariassági formák, beszédfegyelem erősítése. Modellértékű kommunikációs jelrendszer használata a teljes dolgozói kör tekintetében. További feladatok a Napsugár Óvodában: A gyermek számára legmegfelelőbb egyéni, differenciált bánásmód, egyénre szabott értékelés megvalósítása. Az értelmi vagy mozgássérült gyermek érzelmi, szociális fejlődésének pedagógiai, gyógypedagógiai megsegítése. A gyermeki akarat, önmotiváló készség erősítése, érzéseik elfogadása, akadályok legyőzésére ösztönzés. Figyelmesség, segítőkészség, felelősségérzet, empátia kialakítása a többségi gyermekekben, a fejlődésben akadályozott társaikkal való együttműködésben. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére A gyermek ragaszkodik a társaihoz, a csoportban dolgozó felnőttekhez. Aktívan tevékenykedik, képes együttműködni, másnak segíteni. Igényévé válik a kialakított helyes viselkedés és a cselekvés szokásainak betartása. Az udvariasság formáinak betartásával kommunikál. Természetes módon elfogadja a különbözőségeket. Játékszereken megosztozik társaival. Konfliktus helyzetben a csoportnormák alapján képes társaival egyezkedni. A csoportba érkező vendégeket udvariasan fogadja. Korának megfelelően szociálisan éretté válik. 13

14 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: III.3. AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA Cél Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, a kommunikáció különböző formáinak differenciált fejlesztése a nevelőtevékenység egészében. A gyermek egyéni kíváncsiságára, felfedező, cselekvő aktivitására, építve a megismerhető világ iránti érdeklődés, kreativitás, képzelet kibontakoztatása. Az értelmi készségek, képességek megalapozása. Feladatok Anyanyelvi, értelmi nevelés, fejlesztés feltételeinek megteremtése. Anyanyelvi, értelmi készségek, képességek fejlesztése. Anyanyelvi nevelés megvalósítása módszertani segédanyag alkalmazásával. Tátika - Anyanyelvi Műhely Program működtetése. Kiemelt feladatok Anyanyelvi nevelés További feladatok a Napsugár Óvodában. Gyógypedagógiai fejlesztések: Beszéd fogyatékos gyermekek egyéni (és/vagy csoportos) fejlesztése gyógypedagógus logopédus tevékenységével. Értelmi fogyatékos gyermeke egyéni (és/vagy csoportos) fejlesztése gyógypedagógus tevékenységével. Anyanyelvi, értelmi nevelés, fejlesztés feltételeinek megteremtése Derűs, toleráns, játékos, ösztönző, élményekben gazdag környezet megteremtése. Sokszínű tapasztalatok, élményszerzési lehetőségek biztosítása. Példaértékű felnőtt beszédkultúra, mintaadással a nyelvhasználat helyes szabályainak indirekt közvetítése. Az anyanyelvi nevelés megvalósítása valamennyi tevékenységforma keretében. A családi nyelvi szocializáció megismerése. A beszédtechnikai, beszédértési szint, az összefüggő beszéd, a szókincs, a kifejező készség, képesség folyamatos figyelemmel kísérése, egyéni, differenciált fejlesztése. A beszédhelyzetekben tapasztalt viselkedés, a kommunikációs készségek, képességek változásainak pozitív megerősítése. Játékos gyakorlatok, fejlesztési eljárások alkalmazása az óvoda által összeállított módszertani segédanyag alkalmazásával. Egyéni értelmi képességstruktúra megismerése, gyermekben rejlő potenciális lehetőségek, képességek kibontakoztatása, a készségek, képességek fejlődésének egyéni, differenciált segítése. 14

15 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek sajátos képességstruktúrájának figyelembe vétele. Anyanyelvi, értelmi készségek, képességek fejlesztés A természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése. Beszélő, ösztönző környezettel az anyanyelv, a kommunikáció formáinak alakítása. A környezettel való érintkezés, önkifejezés, helyes, szép, tiszta beszéd kialakítása. Beszéddel kifejezett gyermeki érzelmek, gondolatok, kérdések meghallgatása, kérdések megfogalmazásának támogatása, ösztönzése, felnőtt kérdésekre, kérésekre a gyermek válaszainak igénylése. Tevékenységekben a beszélgetések, a szókincs gyarapítás mindennapivá tétele. Folyamatos, összefüggő nyelvi kifejezőkészség, beszédészlelés, beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése, kommunikációs jelzések felismerésének, alkalmazásának gyakoroltatása. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, valamint migráns gyermekek differenciált támogatása a magyar nyelv elsajátításában. Együttműködés a segítő szakemberekkel (gyógypedagógus, szomatopedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus) és a családdal a megelőzés és a korrekció területén. A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek megismerése, rendszerezése, bővítése. A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve a világ cselekvő megismerésének elősegítése, komplex hatások érvényesítése. A gyermek további élményekhez, tapasztalatokhoz való juttatása az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. A megszerzett tapasztalatok, élmények különböző élethelyzetekben és tevékenységekben történő alkalmazásának elősegítése. A különböző tevékenységek szervezése során a gyermeki belső motivációra, kíváncsiságra, alkotóképességre, kreativitásra építve az önmotiválás képességének fejlesztése, a tevékenységekben való elmélyülés örömének erősítése. Játékos gyakorlatok, fejlesztési eljárások alkalmazásával az egyéni értelmi készség, képességfejlesztés megvalósítása. A tapasztalatok feldolgozása, rendszerezése során az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás, beszéd, képzelet) és a kreativitás, alkotóképesség, fejlődésének elősegítése, fejlesztése. A gyermek eljuttatása a szimbolikus gondolkodástól a szemléletes, tapasztalatokon alapuló gondolkodásig, fogalomalkotásig, az ismert fogalmak használatáig. Anyanyelvi nevelés megvalósítása a nevelőtestület által készített módszertani segédanyag alapján (ld. ott) Légzés, artikuláció, hallás fejlesztése; beszédviselkedés, beszédművelés, kommunikáció fejlesztése 15

16 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Anyanyelvi nevelés, fejlesztés sajátos, helyi feladatai a Tátika Óvodában Tátika Anyanyelvi Műhely Program működtetése Fejlesztési feladatok A nyelvi hátrányokkal küzdő gyermekek felzárkóztatása, a gyermek önmagához képest optimális szintre való eljuttatása. A részképesség lemaradásának területéhez, mértékéhez illesztett tervszerű, célirányos fejlesztés a fejlesztési programhoz készült módszertani segédanyag alapján. Szervezési feladatok A beszédfejlődés nyomon követése és mérések alapján a programban résztvevő tanköteles gyermekek (maximális létszám 14 fő) kiválasztása. Műhelyfoglalkozások heti egy alkalommal. Éves terv szerinti fejlesztőmunka (személyenként négy foglalkozás). A csoport felkészítése az óvodapedagógus személyében történő változásra. Folyamatos információ átadás az egyes gyermekről csoportos óvónőjüknek. A programban részt vevő gyermekek kontroll mérése májusban. A szülők tájékoztatása a műhelymunkáról, a gyermek egyéni haladásáról. Tátika Anyanyelvi Műhely Program tartalma Anyanyelvi készségek, képességek fejlesztése Beszédszervi mozgás, ajak izmok, lágyszájpad, lágyhang indítás, hangtartás fejlesztése. Légzéskapacitás növelése, légzéstechnika, szájlégzés fejlesztése. Helyes beszédtechnikai elemek, tempó, dallam, hangsúly alakítása. Hallási emlékezet, figyelem, egyenletes lüktetés érzékelésének fejlesztése. A belső hallás, hangzó kihallás, beszéd dallam, hangerő fokozás fejlesztése. A verbális emlékezet, figyelem fejlesztése. Tárgyak és képek szavakhoz rendelésének fejlesztése. Beszédviselkedés, kommunikációs készségek, képességek fejlesztése Megismerkedés, kapcsolatteremtés (köszönés, megszólítás, bemutatkozás) fejlesztése. Az egymásra való figyelés, udvarias beszédstílus, párbeszéd alakítása. A beszéd és a mozgás összekapcsolásának fejlesztése. A kommunikáció kreativitásának fejlesztése. Összefüggő beszéd, árnyalt nyelvi kifejezés fejlesztése. Szövegértés fejlesztése, szókincs gazdagítása. 16

17 BUDAPEST XXI. KER. CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: A belső képi világ, képzelet, fantázia fejlesztése. Az időrendiség érzékelésének, megfogalmazásának fejlesztése. A nagymozgás, téri mozgások fejlesztése. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére Megismert metakommunikációs jelrendszert, beszédviselkedési módokat a gyermek megfelelően alkalmazza páros kapcsolatokban és csoportos helyzetekben. Különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, minden szófajt használ, közöl, kérdez, válaszol, mesél. A megismert szavakat, szófordulatokat más beszédhelyzetben is alkalmazza. Megfelelő beszédfegyelemmel rendelkezik, végig tudja hallgatni, megérti mások beszédét. Megfelelő szókinccsel rendelkezik, tisztán ejti a magán és mássalhangzókat. Segítő szakemberrel logopédus - együttműködik. A cselekvő képi szemléletes gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás kialakulóban van. Tud általánosítani, viszonyítani, fogalmakat alkotni. Problémamegoldó és kreatív gondolkodása kialakulóban van. Részt vesz a tapasztalatszerzésben, cselekvő megismerésben. Érdeklődik környezete tárgyai, jelenségei és ezek összefüggései iránt. Egyre pontosabb, valósághű észlelésre képes. Kiemelt feladatok: Anyanyelvi nevelés: Az alig, illetve keveset beszélő gyermek egyéni kifejezésmódjának megismerése a család segítségével, együttműködésével. Ösztönzés a már megtanult kifejezések minél gyakoribb használatára, újabb kifejezések elsajátítására. Az egyéni kifejezésmód megértésének segítése a többségi gyermekek számára. Korrekciós, kompenzációs eljárások, technikák, segédeszközök használata a kommunikáció segítésére (légzésproblémák, nonverbális kommunikáció segítése) Verbális kifejezőkészségének fejlesztése. (ill. az augmentatív kommunikáció használata szükség szerint) További feladatok a Napsugár Óvodában Tárgyakkal történő manipuláció, az érzékszervek bevonása a megismerés folyamatába. Megerősítő és aktivizáló gesztus, hangsúly alkalmazása. Lehetőség biztosítása a cselekvéses ismeretszerzésre, korábbi tapasztalatok felidézése. 17

Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József)

Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József) 1. Gyermekkép Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József) Az óvodáskorú gyermek önálló személyiség, akinek joga van arra, hogy érzelmi biztonságban, elfogadásban

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2013.

Pedagógiai Programja 2013. B U D A P E S T I. K E R Ü L E T C S E P E L Ö N K O R M Á N Y Z A TA A P R A J A F A L V A - G Y E R M E K S Z I G E T Ó V O D A O M a z o n o s í t ó : 0 3 4 7 5 8 1214 Budapest I. ker. Béke tér 13.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP... 4 2. 1. A családok szociokulturális

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel Kerékgyártó Óvoda 1147 Budapest Kerékgyártó u. 35-39. 39. ÉP TESTBEN SZÉP LÉLEK Óvodánk helyi nevelési programja Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1. Előszó Az alkotószellemű pedagógusokra a nevelési

Részletesebben

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5 TARTALOM Bevezető 1. Az óvodaegységek adatai 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1. Helyzetkép az óvodákról 5 2.2. Alapelveink 14 2.3. Gyermekképünk 14 2.4. Pedagógusképünk 14 3. Az óvodánk célja, feladata 15

Részletesebben

2T Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves.

2T Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. 2T Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. 2T 2TPaulo Coelho Csoda-Bogár Ház Óvoda 1kkacsb ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ÓVODAI PEDAGÓGAI PROGRAM LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1 Hitvallás 5 2.2 Óvodai nevelésünk

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

Bevezetés. Budapest, 2010. február 24.

Bevezetés. Budapest, 2010. február 24. Bevezetés Óvodánk nevelőtestülete - élve a közoktatási törvény és az Óvodai nevelés országos alapprogramja által nyújtott lehetőséggel, szem előtt tartva addig kialakult értékeinket, keresve az óvodapedagógusokban

Részletesebben

BOCSKAI ÓVODA KLAPKA ÓVODA. Pedagógiai Program 2013.

BOCSKAI ÓVODA KLAPKA ÓVODA. Pedagógiai Program 2013. KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Pedagógiai Program 2013. RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA 1154. Budapest, Klapka György u. 27. Tel./ fax: 307-6374 e-mail: klapkaovi@freemail.hu Web: www.hetedhetovoda.hu OM azonosító:201554

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

A DEBRECENI TÁNCSICS MIHÁLY UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DEBRECENI TÁNCSICS MIHÁLY UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A DEBRECENI TÁNCSICS MIHÁLY UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: A Táncsics Mihály Utcai Óvoda nevelőtestülete OM azonosító: 030901 ne kényszerrel oktasd a gyermekeket, hanem játszva, úgy, hogy

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, ÉPÍTŐK ÚTJA 2 1 A MUNKA

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda pedagógiai programja

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda pedagógiai programja KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email:info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE A MŰVÉSZETEK PEDAGÓGIAI ESZKÖZEIVEL, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSÁVAL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2013.

1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2013. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2013. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Az Óvodai nevelés

Részletesebben

Méhecske Óvoda (1091. Budapest Ifjúmunkás u. 30.) Tevékenységközpontú óvodai nevelés helyi pedagógiai programja

Méhecske Óvoda (1091. Budapest Ifjúmunkás u. 30.) Tevékenységközpontú óvodai nevelés helyi pedagógiai programja Méhecske Óvoda (1091. Budapest Ifjúmunkás u. 30.) Az óvoda fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Tevékenységközpontú óvodai nevelés helyi pedagógiai

Részletesebben

Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 3. Az óvodai nevelés feladatai...

Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 3. Az óvodai nevelés feladatai... Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 2.1. Gyermekképünk... 2.2. Óvodaképünk... 2.3. Alapelveink... 3. Az óvodai nevelés feladatai... 3.1. Az óvodai nevelés

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Városközponti Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Városközponti Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Városközponti Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A program kidolgozásában részt vettek: Dr Eisner Béláné Fazekasné Belső Tímea Győri Márta Illa Gyuláné Krémer Katalin Schlitt

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben