TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: OM:034751

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : 278-2126 FAX: 278-212 OM:034751"

Átírás

1 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Tartalomjegyzék I. Gyermekkép... 2 II. Óvodakép... 3 III. Óvodai nevelésünk általános feladatai... 4 IV. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai V. Gyermekvédelem VI. Az Óvodai Élet Megszervezésének Elvei VII. A nevelőmunka tervezésének, ellenőrzésének, értékelésének tartalmi elemei VIII. Érvényességi nyilatkozat

3 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: I. GYERMEKKÉP Mindenhez van jogom, hát játszom. Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József) Az óvodáskorú gyermek szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség, és szociális lény akinek joga van arra, hogy érzelmi biztonságban, elfogadásban éljen megfelelő játék és mozgástere legyen minden segítséget megkapjon személyisége kibontakoztatásához, az önmagához mérten legteljesebb fejlődéshez egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. A gyermek számára a játék elsődleges, meghatározó, mással nem helyettesíthető tevékenység, legfőbb élményforrás, személyisége fejlődésének és fejlesztésének színtere, örömteli, önfeledt játékában a spontán tanulás dominál. Az óvodáskort sajátos gyermekisége és a " még minden lehetséges " végtelen számú variációi teszik különleges korszakká. Ezt a "gyermekiséget" a szabad játék, mozgás, a belső késztetésű kíváncsiság, cselekvési vágy, a világot szüntelenül megismerni akaró törekvés jellemzi. Mindez aktív, önpróbáló viselkedésre, az élmények, tapasztalatok újra élésére, ismétlésre, megoldások keresésére és találására, belső és külső környezetével való állandó párbeszédre sarkallja a gyermeket. "A gyermek ember. Szellemi, személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendeltetve. " (Nyíri Tamás) 3

4 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: II. ÓVODAKÉP "Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon, és jó akaraton épülhet. (Szentgyörgyi Albert) Óvodánk összevont vezetéssel, 9 csoporttal, két telephelyen működik. Óvodaképünk a nevelőtestület közösen képviselt pedagógiai alapelveit értékrendjét, azok megvalósításáról való gondoskodás csomópontjait, valamint a bázis és tagóvoda nevelőmunkájának sajátos, kiemelt területeit tartalmazza. Pedagógiai programunk figyelembe veszi az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját, a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, megőrzi és alapjának tekinti a hazai óvodai nevelés hagyományait. Nevelésünk pedagógiai alapelvei A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, pedagógiai tevékenységrendszerünkkel kiegészítjük a családi nevelést esetenként hátránycsökkentés Nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, minden gyermek számára biztosítja az egyenlő hozzáférést, a gyermeki jogokat, a gondoskodást, a különleges védelmet, elősegíti a társadalmi esélyegyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását Nevelőmunkánkat áthatja a gyermek tisztelete, elfogadása, szeretete, megbecsülése, testi, lelki, szociális fejlődésébe, fejleszthetőségébe vetett bizalom, egyéni készségei, képességei kibontakoztatásának segítése és személyiségéhez igazított fejlesztése Az alapelvek megvalósítása érdekében biztosítjuk Neveléshez, gyermeki fejlődéshez szükséges optimális személyi és tárgyi környezetet Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, derűs óvodai légkörben az életkori szakaszonként változó testi, szociális, lelki szükségletek kielégítését A gyermeki fejlődésben mással nem helyettesíthető szabad játék elsődlegességét 4

5 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Az életkorhoz és fejlettséghez, egyéni képességekhez igazodó, sokszínű tevékenységekben megvalósuló tapasztalatszerzést, az egyéni bánásmód és differenciált készség, képességfejlesztés megvalósítását Az eltérő és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelését (Kiemelt figyelmet igénylő gyermek: a) Különleges bánásmódot igénylő gyermek b) Sajátos nevelési igényű gyermek c) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek d) Kiemelten tehetséges gyermek e) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek) A környezettudatos magatartás alakítását Az anyanyelv fejlődésének elősegítését A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó és migráns gyermekek nyelvi nevelését A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását A következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételeinek megteremtését A nevelés folyamatában jelenlévő valamennyi dolgozó összehangolt munkáját, modell értékű bánásmódját és kommunikációját A családdal való nevelőpartneri kapcsolat kialakítását, az együttműködésben az intervenciós gyakorlat megvalósítását II.1. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA Az óvodás korú gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, személyisége optimális kibontakoztatásának elősegítése. A következő életszakaszba való átlépés belső pszichikus feltételeinek megteremtése a hátrányok csökkenésével, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlődési ütemének figyelembe vételével, a szabad játék elsődlegességének biztosításával, a testi, szociális, érzelmi, értelmi készségek, képességek differenciált fejlesztésével. Tátika Óvodában helyi, kiemelt nevelési célok Az anyanyelvi-kommunikációs készségek, képességek fejlesztésével a gyermeki önkifejezés, helyes, szép beszéd alakítása, megalapozása Az integráció feltételeinek biztosításával a beszéd fogyatékos gyermek sérülés specifikus szükségleteinek kielégítésével, komplex pedagógiai, gyógypedagógiai re/habilitációjával iskolai beilleszkedésüknek közvetett elősegítése 5

6 Napsugár Óvodában helyi, kiemelt célok BUDAPEST XXI. KER. CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: A mozgásos készségek, képességek fejlesztésével a harmonikus, összerendezett mozgás alakítása, megalapozása Az integráció feltételeinek biztosításával, a mozgás, értelmi és beszéd fogyatékos gyermek sérülés specifikus szükségleteinek kielégítésével, komplex pedagógiai, gyógypedagógiai re/habilitációjával iskolai beilleszkedésüknek közvetett elősegítése II.2. A NEVELŐMUNKA KIEMELT TERÜLETEI TÁTIKA óvodában A nyelvi hátrányokkal küzdő gyermekek felzárkóztatása anyanyelvi és kommunikációs képességek fejlesztésével Tátika Anyanyelvi Műhely Program keretében A programban résztvevő tanköteles gyermekek (maximális létszám 14 fő) kiválasztása mérések alapján, a beszédfejlődés nyomon követése és kontrollmérés A részképesség lemaradásának területéhez, mértékéhez illesztett célirányos fejlesztés tervszerűen, módszertani segédanyag alapján Az óvoda alapító okiratának megfelelően a sajátos nevelési igényű beszéd fogyatékos gyermekek integrált nevelése mindegyik csoportban Beszéd fogyatékos gyermekek szakszerű, komplex, irányított, egyéni (és csoportos) gyógypedagógiai re/habilitációja NAPSUGÁR óvodában Mozgásában az átlagtól eltérő fejlődésű tanköteles gyermekek tervszerű felzárkóztatása részképességek fejlesztésével Napsugár Mozgás Műhely Program keretében A programban résztvevő tanköteles gyermekek (maximális létszám 12 fő) kiválasztása mérések alapján, a mozgásfejlődés nyomon követése és kontroll mérés A részképesség lemaradásának területéhez, mértékéhez illesztett célirányos fejlesztés tervszerűen, módszertani segédanyag alapján Az óvoda alapító okiratának megfelelően a sajátos nevelési igényű mozgás, értelmi és beszéd fogyatékos gyermekek integrált nevelése mindegyik csoportban A mozgás, értelmi és beszéd fogyatékos gyermekek szakszerű, komplex, irányított, egyéni /és csoportos/ gyógypedagógiai re/habilitációja 6

7 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÁLTALÁNOS FELADATAI III.1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA Cél Az élet, az egészség megőrzése, fejlesztése, védelme, az egészséges, környezettudatos életmód szokásainak az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek megvalósítása. Feladatok Az egészséges, biztonságos környezet megteremtése. A gyermek egészségének védelme, megőrzése. A gyermek gondozása, az egészséges életmód szokásainak kialakítása. Környezettudatos magatartás szokásainak alakítása. A gyermek mozgásigényének kielégítése, edzés, testi képességek fejlesztése. Kiemelt feladatok: Anyanyelvi nevelés További feladatok a Napsugár óvodában Az egészséges, biztonságos környezet megteremtése A kori sajátosságokhoz igazodó napirendben megfelelő idő biztosítása a gondozási tevékenységek nyugodt tempóban történő végzéséhez. Az óvodapedagógus, dajka modell értékű bánásmódjának és kommunikációjának, összehangolt munkájának biztosítása. A gyermek életkori sajátosságaival, természetes életrendjével, szokásaival harmonizáló, egészséges, higiénés, esztétikus környezet biztosítása. Jó közérzet megteremtése folyamatos levegőcserével, megfelelő világítással, megnyugtató színekkel, zsúfoltságmentes térrendezéssel. A tárgyi felszerelések gyermekek számára hozzáférhető, biztonságos elhelyezése. A gyermekek testi épségének védelme, a balesetek megelőzése érdekében a tárgyi környezet hibaforrásainak megszüntetése. A gyermekbalesetek megelőzését is szolgáló szokás-szabályrendszer kialakítása, működtetése, a felnőtt jelenlét és kontroll biztosítása. A gyermek egészségének védelme, megőrzése A családdal, gyermekkel ismerkedés folyamatában anamnézis felvétele, az egyes gyermek előzetes betegségeinek megismerése, a gyermek gondozottságának, egészségének figyelemmel kísérése. Személyi, tárgyi higiénés feltételek biztosítása. A káros UV sugárzás elleni védekezés feltételeinek biztosítása. A beteg gyermek ellátása, szükség esetén elkülönítése, a szülő értesítése, a fertőzések terjedésének meggátolása. 7

8 BUDAPEST XXI. KER. CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Elsősegély nyújtási ismeretek karbantartása, tárgyi feltételeinek biztosítása. Az óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítő, szülő és segítő szakemberek együttműködésének megvalósítása a kisebb rendellenességek megelőzése és/vagy speciális fejlesztése érdekében. A gyermek gondozása, az egészséges életmód szokásainak kialakítása A gyermek személyi gondozottságának figyelemmel kísérése. Tevékenységek nyugodt tempóban történő végzéséhez kellő idő biztosítása, a kapcsolódó szokások belsővé válásának elősegítése. A testápolás feltételeinek megteremtése, a személyi higiéné szokásainak alakítása (a tisztálkodási, fogápolási eszközök, saját törölköző, fésű, intim WC használat, rendszeres, szükség szerinti kéz, arcmosás, ebéd utáni fogápolás, zsebkendő, fésű használat, orrfújás, homokozás utáni lábmosás, nyáron ebéd előtti zuhanyozás, egyszerű, praktikus technikák tanítása, együttműködés felajánlása, differenciált segítségnyújtás a szokások alakításában). Az étkezések feltételeinek, szokásainak kialakítása (folyamatos reggelizés, uzsonnázás, részlegesen folyamatos ebéd, eltérő táplálkozási igények figyelembevétele, folyadék biztosítása egész nap folyamán, hétköznapi és ünnepi terítés, alapos rágás, helyes eszközhasználat, testtartás, halk beszéd, zöldség, gyümölcs fogyasztása két étkezés között, differenciált segítségnyújtás a szokások alakításában). Az öltözködés feltételeinek, szokásainak kialakítása (megfelelő hely, öltözőszekrények, napvédő sapka, az öltözködés, vetkőzés helyes sorrendjének, az évszaknak, időjárásnak megfelelő öltözködés, differenciált segítség nyújtás biztosítása a szokások alakításában). Az ebéd utáni pihenés, alvás optimális feltételeinek, szokásainak kialakítása (légcsere, megfelelő páratartalom, ágynemű, alvóka, mesélés, halk ének, természetes testhelyzet). A tanköteles gyermekek eltérő alvásszükségletének figyelembevétele a nyári időszakban, ebéd utáni fél óra pihenést követően lehetőség biztosítása a szabad játékra és mozgásra. Környezettudatos magatartás szokásainak alakítása Szűkebb és tágabb környezet felfedeztetése, megismertetése, az élő-élettelen, a környezet, természet védelméhez, óvásához kapcsolódó alapvető szokások alakítása pozitív minta, példaadással. A tevékenységekben a vízzel, papírral való takarékosságra szoktatás, a hulladékgyűjtés lehetséges formáinak bemutatása az óvodai dolgozók, gyermekek, szülők együttműködésével (műanyag kupak, fém palackok gyűjtése). A tiszta, rendezett megjelenés és környezet iránti igény kialakítása. A gyermek mozgásigényének kielégítése, edzés, testi képességek fejlesztése A mozgás, edzés biztonságos tárgyi feltételeinek megteremtése csoportszobában, udvaron egyaránt. Időjárástól függően a minél hosszabb szabad levegőn való tartózkodás biztosítása, kihasználása mozgásra, edzésre, nap, levegő, permetező vízfürdőzésre. 8

9 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Mindennapos szervezett mozgással (csoportban, udvarra kimenet után, vagy udvarról bejövet előtt) a harmonikus, összerendezett nagy/finommozgás fejlesztése. Rendszeres mozgással a légző-keringési szervek teljesítőképességének növelése, testtartás javítása, csont és izomrendszer, lábboltozat erősítése, a testséma, téri tájékozódás, ügyesség, állóképesség fejlesztése. Mozgásos játékok (futó, fogó, dobó, ugró, ugróköteles, labdával, karikával végezhető játékok, versenyjátékok, csapatjátékok, népi játékok) kezdeményezése. Kiemelt feladatok: Anyanyelvi nevelés A gyermekek motiválása a szükségleteik szóbeli kifejezésére. A felnőttek szóbeli közlése megértésének segítése tagolt, érthető beszéddel. A gyermeki kifejező képesség fejlődésének elősegítése a cselekvéseket kísérő szóbeli magyarázattal, szókincsbővítéssel. A megismert szavak, kifejezések más helyzetekben, szövegkörnyezetben történő megfelelő alkalmazásának segítése. Az aktuális kommunikációs helyzet által kiváltott érzelmek kifejezésének segítése felnőtt modell nyújtásával. További feladatok a Napsugár Óvodában Akadálymentes környezet biztosítása. Segédeszközöket használó (szemüveg, járókeret, járógép, protézis, bot) gyermek megtanítása az eszközök praktikus használatára, tisztántartására. Speciális, adaptált segéd/ eszközök (vastag markolatú, ívesen hajlított evőeszközök, szívószál, csőrős, kétfüles, tapadókorongos pohár, fekvő felület) biztosítása. Az SNI gyermek megváltozott tartási és mozgási funkcióinak, értelmi és beszéd állapotának figyelembevételével a tevékenységek szükség szerinti kisebb egységekre bontása, elvégzésük alakításában fokozatosság betartása, folyamatos segítségnyújtás, verbális megerősítés, fejlesztés az óvodapedagógus, dajka, gyógypedagógiai asszisztens, gyógypedagógus együttműködésével. A személyi higiénés tevékenységek speciális feltételeinek (kapaszkodó az intim WC használatra, nagyobb tér a mosdóbeli tevékenységekhez) biztosítása, a mozgásos kivitelezés megsegítése, fejlesztése. Korrigált, stabil ülésmód, étkező mozgások kivitelezésének és megtartásának biztosítása, tanítása, fejlesztése, pihenéskor a korrigált testhelyzet felvételének segítése. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére Vannak ismeretei az egészség értékéről. Tud néhány környezettudatos magatartással kapcsolatos szokást. Szokásává válik a rendszeres, gondos tisztálkodás. A testápolásban önálló, az eszközöket tisztán a helyére teszi. 9

10 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Betartja a kulturált étkezés szokásait, megfelelően rág, helyesen használja az evőeszközöket. Az ételt elveszi, önállóan tölt, igényeinek megfelelően szed a tálból. Önállóan, megfelelő sorrendben öltözik, vetkőzik, ruháját rendben tartja. Igénye van a rendezett külsőre. Tiszteletben tartja társai pihenési szokásait. Mozgása harmonikus, összerendezett. Mozgását, testi szükségletei kielégítését irányítani képes. SNI gyermek igényeinek és képességeinek megfelelőn alkalmazza, használja a technikákat és segítő eszközöket. III.2. AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS Cél Az érzelmi biztonság megteremtése, a pozitív énkép, érzelmi kapcsolatok kialakítása, közösségi élet tevékenységrendszerében az együttélést segítő erkölcsi, akarati tulajdonságok, magatartási szokások, hazaszeretet érzelmi megalapozása. Feladatok Feltételek megteremtése. Egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés és különleges gondoskodás biztosítása. Magatartási, viselkedési normák és szokások alakítása. Közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlása, ünnepek megtartása az óvodában. Kiemelt feladatok: Anyanyelvi nevelés További feladatok a Napsugár Óvodában Feltételek megteremtése Érzelmi biztonságot nyújtó otthonos, derűs, szeretetteljes, befogadó légkör teremtése. A gyermek személyiségének legmegfelelőbb beilleszkedés- visszailleszkedésráhangolódás pozitív érzelmi hatásainak elősegítése, a gyermek igényeinek megfelelően. Elfogadó, empatikus, toleráns, pozitív érzelmi töltésű kapcsolat kialakítása óvodapedagógus-gyermek, dajka-gyermek között. Az óvoda alkalmazottainak modellértékű bánásmódja, viselkedése és kommunikációja. 10

11 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés és különleges gondoskodás biztosítása A gyermek érzelmi, szociális fejlettségének megismerése, figyelemmel kísérése. A gyermek számára legmegfelelőbb egyéni, differenciált bánásmód, egyénre szabott értékelés megvalósítása. Énkép, önismeret fejlesztése, az önkifejező és szociálisan elfogadható magatartás támogatása. A közösségben elfoglalt hely, társas készségek ismeretében a szociális képességek kibontakoztatásának, megerősítésének elősegítése. Szociális zavarok megelőzése, csökkentése, a nehezen szocializálható, szociálisan, érzelmileg hátrányos helyzetű (továbbiakban HH), a halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban HHH) gyermekekkel való sajátos törődés, speciális fejlesztés megvalósítása. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében együttműködés az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. Magatartási, viselkedési normák és szokások alakítása Egyénileg a gyermek adottságaihoz mérten eredményes, a közösség szempontjából értékes magatartási, viselkedési szokások kialakítása, a belsővé válás elősegítése. A gyermeki tevékenységek szabadságának biztosítása, a legszükségesebb határok, korlátozások megjelölése. Közösségi szokások kialakítása, formálása gyermekekkel közösen, választási lehetőségek biztosítása, önálló döntési képességek fejlesztése. Tapasztalatok gazdagítása a csoportnormáknak megfelelő együttélésről, saját vágyaik, akaratuk megvalósításának lehetőségeiről, korlátairól, szükségleteik késleltetéséről. Csoportnormáknak megfelelő együttműködési és kommunikációs formák fejlesztése, a belső kontroll alakítása. A gyermek társas igényeinek biztosítása, a különbözőségek elfogadásának természetessé tétele a csoportokban, az óvodában. Az emberek közötti különbözőségek elfogadására, megértésére nevelés, ezek természetessé tétele. Modell nyújtásával a kiegyensúlyozott társas pozíciók, baráti kapcsolatok kialakulásának segítése. Modellnyújtás a konfliktus és stressz helyzetek agressziómentes feloldására, megoldási technikák alkalmazására. Erkölcsi tulajdonságok (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, együttműködés, egymáshoz való alkalmazkodás) fejlődésének elősegítése, kialakítása. Akarati tulajdonságok (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladat és szabálytudat) fejlődésének elősegítése, kialakítása. A gyermeki viselkedés, társas kapcsolatok változásainak nyomon követése. 11

12 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlása, ünnepek megtartása az óvodában Közös élmények nyújtása, a szűkebb-tágabb környezet megismertetése, a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre való érzékenység, rácsodálkozás alakítása. A csoport együvé tartozásának élményének és az együttműködési készség kialakulásának elősegítése. A gyermekek közötti közeledés és kooperáció fejlődésének segítése. Ünnepek a Tátika Óvodában Ünnepek a Napsugár Óvodában Óvodai szintű közös ünnepek, hagyományok Mikulás, Karácsony Kisze bábégetés Óvoda születésnapja Mozdulj ügyesen sportnap Színházi est Gyermeknap Iskolába készülők búcsúztatása Karácsony Kisze bábégetés Óvoda Születésnapja, Integráció. Napsugár Napok Színházi est Gyermeknap Iskolába készülők búcsúztatása Csoportok ünnepei, hagyományai Születésnap, névnap Karácsony, farsang, húsvét nyitott Születésnap, névnap Karácsony, farsang, húsvét Március 15. Március 15. Nyílt nap Anyák napja Természet ünnepei Nyílt nap Anyák napja Természet ünnepei Kiemelt feladatok Anyanyelvi nevelés A beszédkedv fokozása, beszédre motiválás, szókincsgazdagítás. Érzelmek pozitív kifejezési módjának gazdagítása. Az érzések, gondolatok meghallgatása, gyermeki kérdésekre válaszadás. Mások véleményének meghallgatására, válaszolásra szoktatás. 12

13 BUDAPEST XXI. KER. CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Kommunikációs helyzetekhez való alkalmazkodási készség fejlesztése, udvariassági formák, beszédfegyelem erősítése. Modellértékű kommunikációs jelrendszer használata a teljes dolgozói kör tekintetében. További feladatok a Napsugár Óvodában: A gyermek számára legmegfelelőbb egyéni, differenciált bánásmód, egyénre szabott értékelés megvalósítása. Az értelmi vagy mozgássérült gyermek érzelmi, szociális fejlődésének pedagógiai, gyógypedagógiai megsegítése. A gyermeki akarat, önmotiváló készség erősítése, érzéseik elfogadása, akadályok legyőzésére ösztönzés. Figyelmesség, segítőkészség, felelősségérzet, empátia kialakítása a többségi gyermekekben, a fejlődésben akadályozott társaikkal való együttműködésben. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére A gyermek ragaszkodik a társaihoz, a csoportban dolgozó felnőttekhez. Aktívan tevékenykedik, képes együttműködni, másnak segíteni. Igényévé válik a kialakított helyes viselkedés és a cselekvés szokásainak betartása. Az udvariasság formáinak betartásával kommunikál. Természetes módon elfogadja a különbözőségeket. Játékszereken megosztozik társaival. Konfliktus helyzetben a csoportnormák alapján képes társaival egyezkedni. A csoportba érkező vendégeket udvariasan fogadja. Korának megfelelően szociálisan éretté válik. 13

14 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: III.3. AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA Cél Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, a kommunikáció különböző formáinak differenciált fejlesztése a nevelőtevékenység egészében. A gyermek egyéni kíváncsiságára, felfedező, cselekvő aktivitására, építve a megismerhető világ iránti érdeklődés, kreativitás, képzelet kibontakoztatása. Az értelmi készségek, képességek megalapozása. Feladatok Anyanyelvi, értelmi nevelés, fejlesztés feltételeinek megteremtése. Anyanyelvi, értelmi készségek, képességek fejlesztése. Anyanyelvi nevelés megvalósítása módszertani segédanyag alkalmazásával. Tátika - Anyanyelvi Műhely Program működtetése. Kiemelt feladatok Anyanyelvi nevelés További feladatok a Napsugár Óvodában. Gyógypedagógiai fejlesztések: Beszéd fogyatékos gyermekek egyéni (és/vagy csoportos) fejlesztése gyógypedagógus logopédus tevékenységével. Értelmi fogyatékos gyermeke egyéni (és/vagy csoportos) fejlesztése gyógypedagógus tevékenységével. Anyanyelvi, értelmi nevelés, fejlesztés feltételeinek megteremtése Derűs, toleráns, játékos, ösztönző, élményekben gazdag környezet megteremtése. Sokszínű tapasztalatok, élményszerzési lehetőségek biztosítása. Példaértékű felnőtt beszédkultúra, mintaadással a nyelvhasználat helyes szabályainak indirekt közvetítése. Az anyanyelvi nevelés megvalósítása valamennyi tevékenységforma keretében. A családi nyelvi szocializáció megismerése. A beszédtechnikai, beszédértési szint, az összefüggő beszéd, a szókincs, a kifejező készség, képesség folyamatos figyelemmel kísérése, egyéni, differenciált fejlesztése. A beszédhelyzetekben tapasztalt viselkedés, a kommunikációs készségek, képességek változásainak pozitív megerősítése. Játékos gyakorlatok, fejlesztési eljárások alkalmazása az óvoda által összeállított módszertani segédanyag alkalmazásával. Egyéni értelmi képességstruktúra megismerése, gyermekben rejlő potenciális lehetőségek, képességek kibontakoztatása, a készségek, képességek fejlődésének egyéni, differenciált segítése. 14

15 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek sajátos képességstruktúrájának figyelembe vétele. Anyanyelvi, értelmi készségek, képességek fejlesztés A természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése. Beszélő, ösztönző környezettel az anyanyelv, a kommunikáció formáinak alakítása. A környezettel való érintkezés, önkifejezés, helyes, szép, tiszta beszéd kialakítása. Beszéddel kifejezett gyermeki érzelmek, gondolatok, kérdések meghallgatása, kérdések megfogalmazásának támogatása, ösztönzése, felnőtt kérdésekre, kérésekre a gyermek válaszainak igénylése. Tevékenységekben a beszélgetések, a szókincs gyarapítás mindennapivá tétele. Folyamatos, összefüggő nyelvi kifejezőkészség, beszédészlelés, beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése, kommunikációs jelzések felismerésének, alkalmazásának gyakoroltatása. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, valamint migráns gyermekek differenciált támogatása a magyar nyelv elsajátításában. Együttműködés a segítő szakemberekkel (gyógypedagógus, szomatopedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus) és a családdal a megelőzés és a korrekció területén. A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek megismerése, rendszerezése, bővítése. A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve a világ cselekvő megismerésének elősegítése, komplex hatások érvényesítése. A gyermek további élményekhez, tapasztalatokhoz való juttatása az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. A megszerzett tapasztalatok, élmények különböző élethelyzetekben és tevékenységekben történő alkalmazásának elősegítése. A különböző tevékenységek szervezése során a gyermeki belső motivációra, kíváncsiságra, alkotóképességre, kreativitásra építve az önmotiválás képességének fejlesztése, a tevékenységekben való elmélyülés örömének erősítése. Játékos gyakorlatok, fejlesztési eljárások alkalmazásával az egyéni értelmi készség, képességfejlesztés megvalósítása. A tapasztalatok feldolgozása, rendszerezése során az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás, beszéd, képzelet) és a kreativitás, alkotóképesség, fejlődésének elősegítése, fejlesztése. A gyermek eljuttatása a szimbolikus gondolkodástól a szemléletes, tapasztalatokon alapuló gondolkodásig, fogalomalkotásig, az ismert fogalmak használatáig. Anyanyelvi nevelés megvalósítása a nevelőtestület által készített módszertani segédanyag alapján (ld. ott) Légzés, artikuláció, hallás fejlesztése; beszédviselkedés, beszédművelés, kommunikáció fejlesztése 15

16 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Anyanyelvi nevelés, fejlesztés sajátos, helyi feladatai a Tátika Óvodában Tátika Anyanyelvi Műhely Program működtetése Fejlesztési feladatok A nyelvi hátrányokkal küzdő gyermekek felzárkóztatása, a gyermek önmagához képest optimális szintre való eljuttatása. A részképesség lemaradásának területéhez, mértékéhez illesztett tervszerű, célirányos fejlesztés a fejlesztési programhoz készült módszertani segédanyag alapján. Szervezési feladatok A beszédfejlődés nyomon követése és mérések alapján a programban résztvevő tanköteles gyermekek (maximális létszám 14 fő) kiválasztása. Műhelyfoglalkozások heti egy alkalommal. Éves terv szerinti fejlesztőmunka (személyenként négy foglalkozás). A csoport felkészítése az óvodapedagógus személyében történő változásra. Folyamatos információ átadás az egyes gyermekről csoportos óvónőjüknek. A programban részt vevő gyermekek kontroll mérése májusban. A szülők tájékoztatása a műhelymunkáról, a gyermek egyéni haladásáról. Tátika Anyanyelvi Műhely Program tartalma Anyanyelvi készségek, képességek fejlesztése Beszédszervi mozgás, ajak izmok, lágyszájpad, lágyhang indítás, hangtartás fejlesztése. Légzéskapacitás növelése, légzéstechnika, szájlégzés fejlesztése. Helyes beszédtechnikai elemek, tempó, dallam, hangsúly alakítása. Hallási emlékezet, figyelem, egyenletes lüktetés érzékelésének fejlesztése. A belső hallás, hangzó kihallás, beszéd dallam, hangerő fokozás fejlesztése. A verbális emlékezet, figyelem fejlesztése. Tárgyak és képek szavakhoz rendelésének fejlesztése. Beszédviselkedés, kommunikációs készségek, képességek fejlesztése Megismerkedés, kapcsolatteremtés (köszönés, megszólítás, bemutatkozás) fejlesztése. Az egymásra való figyelés, udvarias beszédstílus, párbeszéd alakítása. A beszéd és a mozgás összekapcsolásának fejlesztése. A kommunikáció kreativitásának fejlesztése. Összefüggő beszéd, árnyalt nyelvi kifejezés fejlesztése. Szövegértés fejlesztése, szókincs gazdagítása. 16

17 BUDAPEST XXI. KER. CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: A belső képi világ, képzelet, fantázia fejlesztése. Az időrendiség érzékelésének, megfogalmazásának fejlesztése. A nagymozgás, téri mozgások fejlesztése. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére Megismert metakommunikációs jelrendszert, beszédviselkedési módokat a gyermek megfelelően alkalmazza páros kapcsolatokban és csoportos helyzetekben. Különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, minden szófajt használ, közöl, kérdez, válaszol, mesél. A megismert szavakat, szófordulatokat más beszédhelyzetben is alkalmazza. Megfelelő beszédfegyelemmel rendelkezik, végig tudja hallgatni, megérti mások beszédét. Megfelelő szókinccsel rendelkezik, tisztán ejti a magán és mássalhangzókat. Segítő szakemberrel logopédus - együttműködik. A cselekvő képi szemléletes gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás kialakulóban van. Tud általánosítani, viszonyítani, fogalmakat alkotni. Problémamegoldó és kreatív gondolkodása kialakulóban van. Részt vesz a tapasztalatszerzésben, cselekvő megismerésben. Érdeklődik környezete tárgyai, jelenségei és ezek összefüggései iránt. Egyre pontosabb, valósághű észlelésre képes. Kiemelt feladatok: Anyanyelvi nevelés: Az alig, illetve keveset beszélő gyermek egyéni kifejezésmódjának megismerése a család segítségével, együttműködésével. Ösztönzés a már megtanult kifejezések minél gyakoribb használatára, újabb kifejezések elsajátítására. Az egyéni kifejezésmód megértésének segítése a többségi gyermekek számára. Korrekciós, kompenzációs eljárások, technikák, segédeszközök használata a kommunikáció segítésére (légzésproblémák, nonverbális kommunikáció segítése) Verbális kifejezőkészségének fejlesztése. (ill. az augmentatív kommunikáció használata szükség szerint) További feladatok a Napsugár Óvodában Tárgyakkal történő manipuláció, az érzékszervek bevonása a megismerés folyamatába. Megerősítő és aktivizáló gesztus, hangsúly alkalmazása. Lehetőség biztosítása a cselekvéses ismeretszerzésre, korábbi tapasztalatok felidézése. 17

18 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: A bevéséshez lényegesen több, azonos nehézségi szintű, változatos ismétlés alkalmazása. A konkrét tapasztalatszerzés segítése (pl. adott eszköz szétszedése, összerakása mindig a gyermek előtt történik, apró lépésekre bontva), együttes tevékenység közben a tévedések javítása. A feladatok megmagyarázása, egyszerűsítése, kérdésekkel továbblendítése, a tevékenység verbális segítése, a feladat megoldások segítése, elismerése, megerősítése. Gyógypedagógiai fejlesztések: Beszéd fogyatékos gyermekek egyéni és/vagy csoportos fejlesztése gyógypedagógus logopédus tevékenységével Cél: Az életkorától eltérő, az anyanyelv elsajátítás folyamatában akadályozott- beszéd fogyatékos gyermekek fejlesztése az egyéni fejlettségnek, képességeknek, fejlesztési lehetőségeknek megfelelően variábilisan, és súlypontozva. Az anyanyelvi fejlettség, a beszédértés és észlelés, a beszédszerveződés, a beszédszervi működés, a beszédhangok tiszta ejtésének fejlesztése, az írott nyelv elsajátításának nehézségeit előjelző kognitív képességzavarok csökkentése, a verbális tanulás fejlődésének támogatása, segítve a társas kapcsolatok kialakulását, és a személyiség fejlődését, a gyermek/ek beilleszkedését. Feladatok A feltételek megteremtése. Fejlesztés megvalósítása az egyéni igényeknek (és csoport összetételnek) megfelelően. A feltételek megteremtése A Szakértői Bizottság Javaslatára, gyógypedagógiai - logopédiai folyamat és fejlődés és állapotdiagnosztika eredményeire alapuló fejlesztési terv készítése és a fejlesztés megvalósítása. A csoport és a gyermek heti és napirendjébe illeszkedő, a SZRB javaslata által meghatározott időkeret/óraszám figyelembe vételével az egyéni, (és/vagy csoportos,) rendszeres fejlesztés(ek) megszervezése, megvalósítása. A fejlődés nyomon követése. Dokumentáció vezetése (haladási - fejlesztési terv, hiányzási napló, értékelés). Fejlesztéshez szükséges és megfelelő (segéd) eszközök biztosítása, használata. Rendszeres kapcsolattartás, információcsere, az óvodapedagógusokkal, pszichológussal, gyógypedagógiai és pedagógiai asszisztenssel, dajkákkal, és más segítő szakemberekkel, szülőkkel. Azoknál a beszédfogyatékos gyermekeknél, akiknél több beszédprobléma együttesen fordul elő, vagy a beszédfogyatékossághoz a testi- érzékszervi- és pszichés fejlődés zavara társul, az eredményes fejlesztés a logopédia és a társuló fogyatékosság módszereinek kombinációjával valósul meg. 18

19 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Fejlesztés megvalósítása az egyéni igényeknek és csoport összetételének megfelelően Érzelmi biztonság megteremtése. Egyéni fejlődési út, tapasztalat, ismeret és képesség figyelembe vétele a fejlesztési feladatok tervezésekor és a fejlesztés folyamatában. Az egyéni igényeknek megfelelő speciális terápiák alkalmazása Kommunikációs vágy felkeltése nonverbális elemek alkalmazására, beszédindítás szükség szerint, kommunikációs segédeszköz használatával. A verbális megértő és kifejezőképesség növelése a beszédmegértés szintjének, beszédszervek funkcióképességének fejlesztésével, passzív és aktív szókincs bővítésével, a beszéd grammatikai rendszerének megfelelő használatával. A látási, hallási, tapintási, kinesztetikus észlelés, érzékelés fejlesztése, pontosítása, szenzomotoros funkciók intenzív fejlesztése. A mozgásutánzásos, szenzomotoros tanulás felhasználása és alkalmazása, manipuláció, finommotorika, grafomotorika fejlesztése során. Beszéd és nyelvi funkciók (Beszédmotorika, artikuláció, szókincs, grammatika, beszédészlelés, beszédmegértés, verbális emlékezet) fejlesztése Játékos feladatokkal a térbeli tájékozódás mértékének növelése, testséma, lateralitás, dominancia biztos ismeretének begyakorlása. Síkbeli tájékozódó képesség kialakítása, és fejlesztése Vizuális képességek (Vizuális percepció: szem-kéz koordináció, alak-háttér differenciálás, alakállandóság, vizuális emlékező készség ;- Vizuális emlékezet) fejlesztése Sorrendiség (beszéd és nyelvi sorozatok, vizuális sorozatok, ritmus tapsolás) felismertetése Az ép /kevésbé sérült/ funkciókra támaszkodva, a legközelebbi fejlődési zónát szem előtt tartva figyelem, megismerő, diszkriminációs képesség, emlékezet fejlesztése, gondolkodási struktúrák fejlesztésével elemi fogalmak kialakítása. Cselekvéses gondolkodásra támaszkodva /egyszerű/ szabályokhoz való alkalmazkodás képességének kialakítása. A tanulási helyzet kötött szabályainak megéreztetése, elfogadtatása játékos szituációkból kiindulva, tárgyi tevékenykedéssel. A kultúrtechnikák alapjainak megtanítása. Az iskolai beilleszkedésre való közvetett felkészítés. Értelmi fogyatékos gyermekek egyéni és/vagy csoportos fejlesztése gyógypedagógus tevékenységével Cél: Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése az egyéni fejlettségnek megfelelően variábilisan. Fejlesztési területek: 19

20 : 1211 BP., KISS J. ALT. U. 52. : FAX: Mozgás (nagy - finommotorika, egyensúly), téri és időorientáció, testvázlat, önismeret, szenzomotoros koordináció, grafomotorika, tárgyi modalitások: színek, formák, nagyság, szerialitás, vizuális és auditív percepció, hang és betűegyeztetés, helyes ejtés, fonémahallás szókincs, kommunikáció fejlesztése. Tanulás alapképességek: figyelem (terjedelem, tartósság, megosztás, átvitel), emlékezet (rövid és hosszú távú), megértés (fogalomalkotás, lényegkiemelés, összefüggések, logikai felismerés), problémamegoldás (konkrét, absztrakt, gondolkodás, analógiák), hatékony tanulási technikák (tanulási stratégiák, stílusok), tanulási motiváció fejlesztése. Cél: A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése az egyéni képességeknek, fejlesztési lehetőségeknek megfelelően variábilisan, és súlypontozva. Fejlesztési területek: Önkiszolgáló, játék tevékenység, adekvát játék/használat elsajátításának alakítása, nagymozgások koordinálásának javítása, az egyensúlyérzék, manuális készség, finommotorika, a szociális-érzelmek, akaraterő, önállóságra törekvés, együttműködés, kommunikáció (beszéd indítása, beszédszervek ügyesítése, beszédértés alakítása, kontaktus) alakítása, kognitív funkciók, percepció fejlesztése. Feladatok A feltételek megteremtése. Fejlesztés megvalósítása az egyéni igényeknek és csoport összetételnek megfelelően. A feltételek megteremtése A Szakértői Bizottság Javaslatára, gyógypedagógiai állapot, folyamat és fejlődésdiagnosztika eredményeire alapuló fejlesztési terv készítése. A csoport és a gyermek heti és napirendjébe illeszkedő, a SZRB javaslata által meghatározott időkeret/óraszám figyelembe vételével az egyéni, és/vagy csoportos, rendszeres fejlesztés(ek) megszervezése, megvalósítása. A fejlődés nyomon követése. Dokumentáció vezetése (haladási terv, hiányzási napló, értékelés). Fejlesztéshez szükséges és megfelelő (segéd) eszközök biztosítása, használata. Rendszeres kapcsolattartás, információcsere, az óvodapedagógusokkal, gyógypedagógiai asszisztenssel, dajkákkal, és más segítő szakemberekkel. Fejlesztés megvalósítása az egyéni igényeknek és csoport összetételének megfelelően Érzelmi biztonság megteremtése. Egyéni fejlődési út, tapasztalat, ismeret és képesség figyelembe vétele a fejlesztési feladatok tervezésekor és a fejlesztés folyamatában. A fizikai és testi képességek fejlesztése során a mozgásutánzásos, szenzomotoros tanulás felhasználása és alkalmazása, manipuláció, finommotorika, grafomotorika fejlesztése. A helyzet és helyváltoztató mozgások helyes kivitelezésére ösztönzés, tanítás. Másodlagos mozgásos, tartási tünetek megjelenésének megakadályozása és/vagy korrekciója. Játékos feladatokkal a térbeli tájékozódás mértékének növelése, lateralitás, testséma biztos ismeretének begyakorlása. 20

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Gyermekkép... 2 II. Óvodakép... 3 III. Óvodai nevelésünk általános feladatai... 4 IV. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József)

Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József) 1. Gyermekkép Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József) Az óvodáskorú gyermek önálló személyiség, akinek joga van arra, hogy érzelmi biztonságban, elfogadásban

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenetét segítő program

Óvoda-iskola átmenetét segítő program Óvoda-iskola átmenetét segítő program JÓ GYAKORLATOK ÉLTES EGYMI PÉCS MÁNFAI ZITA gyógypedagógus Az átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyermek és az iskolakezdés Segédanyag az óvoda iskola átmenetének megkönnyítése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

2. sz. melléklet Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai programja

2. sz. melléklet Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai programja 2. sz. melléklet Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai programja TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Általános elvek... 3 2.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben