PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM: 030883 2013."

Átírás

1 KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:

2 2.oldal Mottó: az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye Minden gyermeknek joga van: Az egészséges szellemi, testi és lelki fejlődésre. A képzésre és a személyisége teljes kibontakoztatására. Elegendő szabadidőre, játékra, pihenésre. Arra, hogy családban nőjön fel, és ne válasszák el szüleitől (Elfogadta az ENSZ évi Közgyűlése)

3 3.oldal Tartalomjegyzék Pedagógiai Programunk törvényi háttere 4 I. Bevezető 5 Az óvoda adatai 5 Az óvoda bemutatása 6 II. Gyermekkép, óvodakép 8 III. Az óvodai nevelés feladatai 10 A programunk rendszerábrája 13 Az egészséges életmód alakítása 14 Érzelmi nevelés és a szocializáció 15 Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és megvalósítása 20 IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei 22 Az óvodai élet megszervezése 23 Az óvoda kapcsolatai 29 A család bevonása az óvodai életbe 29 Kapcsolat a családdal 33 Ünnepek, ünnepélyek 34 Kapcsolatrendszerünk 36 V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az 40 óvodapedagógus feladatai A játék 40 Vers, mese 44 Ének, zene, énekes játék 47 Rajzolás, mintázás, kézi munka 49 Mozgás 51 A külső világ tevékeny megismerése 53 Matematikai tapasztalatszerzés 54 Munkajellegű tevékenységek 56 A tevékenységekben megvalósuló tanulás 57 Integrált nevelés 59 Gyermek és ifjuságvédelem az óvodában 62 VI. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 65 Sajátos nevelési igényű gyermekek 67 Érvényességi rendelkezések 68 Legitimációs záradék 69 Melléklet 70 Függelék 72

4 4.oldal Pedagógiai programunk készítésénél és felülvizsgálatánál az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe és alkalmaztuk: Alapító Okirat A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X.08.) EMMI rendelet A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló (48/2012 (XII.12.) EMMI rendelet 2. (1)) évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról tv. XXXI. törvény A gyermekek védelméről és jogairól Egyezmény a gyermekek jogairól Egyesült Nemzetek UNICEF évi CXXV. törvény az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elmozdításáról évi, többször módosított XXXIII Tv. a közalkalmazottak jogállásáról 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló Tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 2011.évi CLXXI.Törvény a nemzetiségek jogairól.

5 5.oldal I.BEVEZETŐ Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet értelmében az óvoda nevelőtestülete elkészíti saját pedagógiai programját: vagy átvesz és adaptál egy kész programot, vagy saját programot készít, amelynek meg kell felelnie az Alapprogramban foglaltaknak. A pedagógiai programunkban megfogalmazzuk: alapelveinket, céljainkat, feladatainkat, melyeknek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia, az egyenlő hozzáférés biztosításával. Nevelőtestületünk tagjainak sokrétű érdeklődése biztosítja nevelési rendszerünk sokszínűségét. Ezt kiegészítve, a tevékenységközpont-rendszerek létrehozásával, a szülők óvodai életbe való bevonásával sajátos egységbe rendezve fogalmazzuk meg tennivalóinkat. A tudatosan, tervszerűen végzett nevelőmunka, az érzelmi biztonságot nyújtó óvónői attitűd segíti a gyermek fejlődését. Sokszínű és változatos élményt nyújtó tevékeny és nyitott óvodai együttlétet biztosítunk gyermekeink számára, ahol a játék alaptevékenység, a világ megismerésének leggazdagabb formája, melyben az értelem, az érzelem az élmény együtt motiválják a gyermeket a kitartó tevékenységre, biztosítva ezzel fejlődésüket. Óvodánkban szeptemberétől a 146/2003.(VI.26.) és a 69/2002. (IV.25.) Kh. határozatokkal módosított 223/2001.(XI.8.) Kh sz. Alapító Okirata szerint az óvoda alaptevékenységébe tartozik a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése is. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését óvodánk, nevelő testülete integrált formában vállalta fel, valósítja meg.az óvodában a sérült gyermekek nevelésénél irányadó a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X.08.) EMMI rendelet.

6 6.oldal AZ ÓVODA ADATAI: Az óvoda neve: Közép Utcai Óvoda Címe: Debrecen, Közép utca Telefon/fax Az óvoda fenntartója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Címe: Debrecen, Kálvin tér Telefon: Az alapító okirat határozata: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 267/2012.(XII.13.) sz. Önkormáyzati határozatáal, a 184/2011.(VI.30. Önkormányzatihatározatával256/2009.(XI. 26.), 211/2009.(IX.24) Ö.h.-val, a 95/2009. (V.28) Ö.h.-val a 173/2008. (VI:26)Ö.h.-val és a 165/2006 (VI.29) Ö.h.-val módosított 90/2004.(IV.22) Kh.határozatával elfogadta Óvodapedagógusok száma: Technikai személyzet: 18 fő 1 fő óvodavezető 16 fő óvodapedagógus 1 fő fejlesztőpedagógus 8 fő dajka 2 fő tálalós dajka 1 fő óvodatitkár 1 fő kazánkezelő-karbantartó Óvodai gyermekcsoportok száma: 8 vegyes csoport A program készítette: A programot elfogadta: A Közép Utcai Óvoda nevelőtestülete Tóthné Timár Katalin az óvoda vezetője

7 7.oldal AZ ÓVODA BEMUTATÁSA Programunk az Alapprogramban meghatározott irányelvekre épül. Óvodánk Debrecen egyik legnagyobb lakótelepének, a Tócóskertnek a szomszédságában, a Vargakertben 1979-ben épült. Emeletes, jól felszerelt, nyolc csoportos, tornateremmel rendelkezik. Udvarunk csendes, ligetes park, árnyat adó fákkal, halas tóval. A korszerű udvari játékok biztosítják a sokféle mozgás lehetőségét, a gyermekek egészséges testi fejlődését, mozgásigényük kielégítését. Az udvar betonozott felületére felfestett KRESZ pálya, a hozzá tartozó mobil táblák a közlekedésre nevelést szolgálják. A gazdagon felszerelt csoportszobák berendezése az óvoda funkciójának jól megfelel. Csoportszobáink meleg, barátságos, családias hangulatot árasztanak. A meghitt kuckók lehetőséget adnak a gyerekek egymástól független, nyugodt, elmélyült játékára. A gazdag fejlesztőjátékok tára segíti a sokszínű játéklehetőséget. A gyermekek egészségmegőrzéséhez járul hozzá a Sószobánk. Az egyéni fejlesztések és a gyógypedagógiai-logopédiai foglalkozások színtere, pedig a gazdagon felszerelt Napocskás fejlesztő szoba. Óvodánkba többségében a közeli lakótelepekről, - a Vargakertből, a Tócóskertből és a Tócóvölgyből,- valamint a város más részeiről és a város környékéről is érkeznek gyerekek. Társadalmi környezetünkben eltérő családi szükségletek következtében, az óvodai funkciók közül a nevelő, személyiségfejlesztő funkció válik hangsúlyosabbá, előtérbe kerül az egészség megőrzése érdekében a prevenció. Óvodánkban vegyes életkorú csoportok működnek. A gyermek egészséges személyiségfejlődése a családdal együtt valósítható meg a legjobban, ezért nevelési céljainkat a családdal együttműködve érhetjük el. KIEMELT NEVELÉSI TERÜLETEINK: 1. Anyanyelvi nevelés. 2. Egészséges életmódra nevelés (mozgás!). 3. Közlekedésre nevelés. 4. Környezetvédelemre nevelés. 5. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése.

8 8.oldal II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP GYERMEKKÉPÜNK Olyan gyermek nevelése, aki: érzelmileg gazdag, kiegyensúlyozott, befogadó, együttműködő, segítőkész, környezetében jól eligazodó, tájékozódó, természeti és társadalmi környezetéhez kötődő, vele harmóniában élő, nyitott, érdeklődő, önmagát értékelni tudó, városunkhoz kötődő, néphagyományokat és a tárgyi kultúra értékeit tisztelő, kitartó, testi fejlettsége, mozgásának összerendezettsége egyéni adottságának megfelelő, gondolataikat választékosan kifejező, társalgást kezdeményező, abba szívesen bekapcsolódó, különbözőségekkel természetes módon együtt élő, korának megfelelő mértékben empatikus, szolidáris játszótárs, csoporttárs, ÓVODAKÉPÜNK 1. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 2. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. 3. Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátását is)

9 9.oldal 4. Az óvodai nevelésünk alapelve: a gyermek személyiségéből, legtermészetesebb megnyilvánulásaiból kiindulva olyan szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, amelyben a gyermeket megbecsülés és szeretet övezi, nyugodt, családias biztonságot nyújtó légkör megteremtése, amelyben a gyermeki játék elsődlegességét hangsúlyozzuk, a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakítása,- egyéni fejlettséget figyelembe véve, a gyermeki fejlődésbe vetett bizalom, mint a pedagógiai optimizmus megvalósítása, a különbözőség elfogadása és tiszteletben tartása, az SNI-s gyermekek őszinte elfogadása, az iskolai beilleszkedést közvetetten segítő szándékos tanulás iránti pozitív attitűd kialakítása, a nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek és a hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségének biztosítása, - az önazonosság megőrzésének és ápolásának segítése, a magyar nyelv megismertetése, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelme. 5 Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről; a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról.a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az életkornak és fejlettségnek megfelelő - tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető szabad játékra; e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak emberi értékek közvetítésére; a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. 6. A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 7. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását.

10 10.oldal Óvodánkra értékei: az esztétikus, harmonikus, tiszta környezet, a gyermekek egészséges fejlődését biztosító tárgyi és személyi feltételek megléte, a gyermekközpontúság, a nyitottság, a különbözőség elfogadása, a játékcentrikusság, a környezettudatos magatartásforma, természet megismerése, az iskolai közösségbe történő beilleszkedés közvetett segítése a gyermeki személyiség kibontakoztatása által, a gyermekvédelem, az esélyegyenlőség biztosítása, a befogadó környezet megteremtése, az előítéletek kialakulásának megelőzése, az önazonosság megőrzésének biztosítása, ápolása, a nyelvi nevelés biztosítása, a multikultúrális nevelésen alapuló integráció lehetőségének megteremtése, a jó partneri kapcsolatok kialakítása, a komplex nevelés. PEDAGÓGUSKÉPÜNK Olyan pedagógus, aki: szakmailag jól felkészült, pedagógiailag megújulásra törekvő, együttműködésre, mások tiszteletére, megbecsülésére képes, hiteles, tapintatos, kooperatív, optimista, komplex látásmódú, önálló, kezdeményező, önmagát értékelni tudó, a különbözőséget elfogadó, tiszteletben tartó, az egyéni értékeket pozitívan megközelítő, azt erősítő, a gyermek fejlődő személyiségéhez, genetikai adottságához, az érés sajátos törvényszerűségéhez igazodó, mintaadó, környezettudatos magatartás jellemzi, a napi tevékenységet átlátó, irányító.

11 11.oldal III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Az óvodai nevelés általános feladatai: Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ÉS A KÖRNYEZETI NEVELÉS ALAKÍTÁSA Célunk: Testileg, lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott gyermekek nevelése, egészségkultúrájuk kialakítása. Váljanak képessé testi szükségleteik önálló kielégítésére. Feladata: A gyermek testi és mentálhigiénés fejlődésének elősegítése a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges emberbarát, biztonságos környezet kialalakítása a játékigényhez és a játék fajtákhoz alkalmazkodó játszóhelyek kialakítása, a gyermekek gondozása, megfelelő szokások kialakítása, testi igények kielégítése, a harmonikus összerendezett mozgás fejlődésének segítése, az egészség megőrzése, védelme, edzése, az egészséges életmód, testápolás szokásainak kialakítása, egészséges táplálkozás alapjainak lerakása, az ivóvíz tisztaságának biztosítása, a gyermekek edzése szabadlevegőn, napon, vízben, a testi képességek fejlődésének segítése, élménypedagógiai módszerek alkalmazásával a környezetudatos magatartás, viselkedés megalapozása, fenntartható fejlődésre nevelés-családok bevonásával, a megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve- speciális gondozó, prevenciós, korrekciós testi és lelki nevelési feladatok ellátása, a városi egészségmegőrző programok látogatása, dohányzás megelőzési programban való részvétel (6-7 éves gyerekek), együttműködés az óvoda védőnőjével, téli időszakban heti rendszerességgel a sószoba használata.

12 12.oldal Korai megelőzés feladatai: A gyermekek szomatikus, mentális, pszichés védelme különös tekintettel a tartáshibák, lábstatikai rendellenességek, a tanulási zavarok megelőzésére irányul. A korai megelőzés terén segítségünkre vannak a szűrővizsgálatokat végző szakemberek. ÉRZELMI, ERKÖLCSI ÉS KÖZÖSSÉGI NEVELÉS Szocializáció a társadalomba való beilleszkedés folyamata, amely során az egyén megtanulja megismerni önmagát, környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedésmódokat. A szocializáció tágabb értelemben az egész életet átszövő folyamat (felnőttkorban is érvényesül), szűkebb értelemben az a periódus, amikor a viselkedés alapjait alakítjuk ki.a primer szociális közeg a család. Funkciója: ellátja a gyerek biológiai gondozását, biztosítja a fejlődés feltételeit. Erre épül majd a tudatos óvodai nevelés. Az óvodáskor meghatározó a gyermek fejlődésében, ekkor alakulnak ki az első kapcsolatok, viszonyok, amelyek a személyiségnek új, magasabb egységét képezik. A gyermek a felnőttekkel való kapcsolatok rendszerében felismeri a helyét, a társak között elsajátítja az elemi etikai normákat, felfedezi saját énjét, kialakul önértékelése. Ez a személyiségtudat első formája. A szocializáció a közösségi normák beépülése a személyiségbe. Olyan normakövetés, mely külső kontroll által szabályozott, s belső kontrollá alakul. Az érzelmi, erkölcsi nevelés és a szocializáció céljai: már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatás állandó értékrend érje a gyermeket, jellemezze pozitív érzelmi töltés a felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatot, egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését és éntudatának alakulását, az érzelmeket kifejező gyermeki megnyilvánulás lehetőségének megteremtése és a szükséges önkontroll erősítése, élményekben gazdag óvodai élet szervezésével az erkölcsi tulajdonságok és az akarat fejlődésének segítése, szokás és normarendszer megalapozása, a természeti és az emberi környezetben található szépség és harmónia tiszteletére és megbecsülésére nevelés, az együttérzés, segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség, illetve az

13 13.oldal önállóság, az önfegyelem, a kitartás, a feldattudat,a szabálytudat alakítása, a szülőföldhöz és a hagyományokhoz való kötődés kialakítása. Az óvodapedagógus feladatai az érzelmi, erkölcsi nevelés és a szocializáció megvalósításában: befogadó légkörben segítjük a gyermeket abban, hogy megőrizze egyéniségét, ugyanakkor tanulja meg az együttműködést, az alkalmazkodást, az egyezkedést és a társadalmi együttélés szabályait, megfigyeljük a gyermek társas kapcsolatait, s alakítjuk azt, támogatjuk a gyermekek pozitív önértékelését, modellértékű példával megalapozzuk viselkedéskultúrájukat, kialakítjuk a csoport hagyományait (személyes vonatkozású ünnepek, jeles napok, környezetvédelem jeles napjai, néphagyomány jeles napjai, nemzeti ünnepeink) s ápoljuk azokat, közös kirándulások, élmények, tábor során gazdagítjuk a természeti és társadalmi tapasztalataikat, a hazához, a tájhoz, a kultúrához való kötődést erősítjük, arra ösztönözzük a gyermeket, - az óvodapedagógus személyes mintaadásával - játszótársként - hogy a megkezdett tevékenységet fejezze be, vállaljon feladatokat, s azokat az akadályok leküzdésével is oldja meg, rendszeresen szervezett "beszélgető körrel" erősítjük a csoportélet kohézióját, tevékenységekben fejlesztjük az erkölcsi tulajdonságaikat: önzetlenség, tolerancia, együttérzés, mások érdekeinek figyelembe vétele, társaik, barátaik felé való fordulás, egymással való törődés. A szocializáció a magatartástanulás érzelmi alapon történő azonosulás. Ebben a folyamatban alakulnak ki az emberi kapcsolatok, a társadalmi szerepek, megtörténik az értékek megismerése. A nevelés célja: az interiorizáció, a belsővé válás, amikor a társadalmi szerep beépül a gyermek értékrendjébe. Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyereket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör vegye körül.

14 14.oldal Az óvodapedagógus feladatai: az óvodába lépés előkészítése: már az óvodába lépés előtt ismerkedjen meg a családdal, a szülőkkel, a leendő óvodásainkkal, beszoktatás: érzelmi biztonságot, otthonosságot, melegséget nyújtó, derűt sugárzó szeretetteljes légkör kialakítása, türelmes, megértő, rugalmas, következetes neveléssel a beilleszkedés segítése, az óvoda alkalmazottai és a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze, törekedjen a teljes személyiség megismerésére, a gyereket olyannak fogadja el amilyen, és erre építve fejlessze, teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse természetes társas szükségleteit, nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére, az erkölcsi tulajdonságok fejlesztésén túl alapozza meg a szokás- és normarendszert, segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, az éntudat, a pozitív énkép alakulását és engedjen teret önkifejező és önérvényesítő törekvésének-adjon teret a gyermeknek a játékkuckó kialakítására, alakítsa úgy. hogy legyen élmény a csoportba járni, ahol jellemző az egymásra való odafigyelés az egymás iránti érdeklődés, a figyelmesség, az önzetlenség, a különbözőségek elfogadása, a szabályok betartása, a közös élményekre, a gyermekek nyitottságára építve ismertesse meg a gyermekeket a szűkebb és tágabb környezetükkel, amely hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja, segítse őket abban, hogy tudjanak rácsodálkozni a természet és az emberi környezet szépségére, tiszteljék és becsüljék azt, alakuljon ki identitástudatuk, az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése, legyen modellértékű a gyermeki magatartás alakulása szempontjából, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint működjön együtt a speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.

15 15.oldal AZ ANYANYELVI-, ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA Pedagógiai programunk a sajátos tevékenységrendszeren keresztül közvetíti az életkornak, aktualitásnak, környezetnek megfelelő műveltségtartalmakat. A műveltségtartalom nem tagolódik a hagyományos foglalkozási ágakra, a feldolgozás módja az integrációs vagy projekt módszer. Az integráció egy vezérfonal mentén sokoldalú megközelitéssel és sokirányú képességfejlesztéssel történő feldolgozást jelent. A fejlesztendő képességek (érzékelés, észlelés, gondolkodás, emlékezet, figyelem, képzelet) egymáshoz kapcsolódva jelennek meg a különféle változatos eszközök és tevékenységformák, témák, valamint az óvodapedagógus által irányított és a gyermekek által kezdeményezett cselekvések feltételeinek biztosításával. Ezek a feltételek és a gyermek természetes kíváncsisága, érdeklődése teremtik meg a lehetőségét annak, hogy az - óvodapedagógus átgondolt, tervszerű munkájával - minél több tapasztalathoz, élményhez, ismerethez, felfedezéshez jusson a gyerek. Ez teszi lehetővé, hogy szociális, értelmi, érzelmi, valamint anyanyelvi fejlődése életkorának és egyéni szintjének megfelelően menjen végbe. ANYANYELVI-, ÉRTELMI NEVELÉS Az anyanyelvi- kommunikációs nevelés komplex folyamat, - átszövi az óvodai nevelés egész folyamatát - a személyiség fejlesztésének egyik eszköze. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel valósuljon meg. A gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítunk változatos tevékenységeket, melyeken keresztül további élményhez jutnak. A beszéd a környezettel való érintkezés, az önkifejezés, a gondolkodás eszköze, mely a derűs, szeretetteljes légkörben fejlődik megfelelően, ahol fokozódik a gyermek beszédkedve, fejlődik beszédkészsége, anyanyelvi kultúrája, gazdagodik szókincse. Az anyanyelvi nevelés programunkban is nagy hangsúlyt kap. A család és a környezet megismeréséből kiindulva, tapasztalataink abban erősítenek meg bennünket, hogy fejlesztési feladataink között e területet hangsúlyoznunk kell.

16 16.oldal (Nő a beszédhibás gyerekek száma). Az anyanyelvi nevelés irányát mindig a gyermek beszédfejlettsége adja meg. A tervező munka a beszédtérkép készítésével, a szóbeli kifejező képesség felmérésével kezdődik. (Munkánkat az óvodában egy logopédus is segíti.) Anyanyelvi nevelésünk fontos eszköze a drámajáték, mely nevelőmunkánkat gazdagítja, a gyermekek számára pedig könnyebbé teszi a kapcsolatteremtést, viselkedésükben magabiztosságot nyújt. Kitűnő eszköz tehát a kommunikáció és a kooperáció fejlesztésére. A sajátos nevelési igényű gyermekek a beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás esetén az elmaradások felszámolása érdekében speciális fejlesztésen vesznek részt. A nem beszélő gyermekek esetében beszédindító terápia alkalmazásával kell az expresszív (kifejező) beszédet beindítani (logopédus segítsége szükséges). Az óvodapedagógus feladatai: nyugodt, kellemes légkör megteremtése, mely alkalmas a beszélgetésre, élmények biztosítása, tevékenységben gazdag óvodai élet kialakítása, a beszédöröm biztosítása - érezze a gyerek, hogy beszédét érdeklődés kíséri, figyelnek rá, meghallgatják, kérdéseire választ kap, példaértékű verbális és nem verbális modell nyújtása: az óvodapedagógus beszéde, legyen példaértékű - tisztán, szépen, érthetően, egyszerűen és választékosan beszéljen, ügyelve a kiejtés, a dinamika, a hangsúly megfelelő alkalmazására, gesztusaira, mimikájára. UNK CÉLJA, FELADATA: A 3-7 éves korú gyermekek fejlődésének támogatását és személyiségük fejlesztését vállaltuk fel, beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is. A gyermekekhez, mint egyedi, mással nem helyettesíthető indivídumokhoz, szociális lényekhez, az életkori sajátosságok és az egyéni szükségletek, különbségek ismeretében közelítünk. A feltételrendszer és a tevékenységek tudatos befolyásolásával segítjük a személyiség kibontakozását, tekintettel az eltérő adottságokra, képességekre, szokásokra, nembeli, érésbeli, vérmérsékleti különbségekre és a családok értékrendjének sokféleségére.

17 17.oldal Óvodai nevelésünk célja: a gyermek teljes személyiségének kibontakoztatásával, az iskolai beilleszkedés közvetett elősegítése, a szeretetteljes légkör, személyre szóló bánásmód kialakítása, a gyermek által fölvállalható döntésekben a szabadság biztosítása a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, tolerancia fejlesztése, környezettudatos magatartás megalapozása a család bevonásával a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetencia érzés kialakítása, fenntartása, a csoporttal való együttműködés igényénak kialakítása, a rendszeres életritmus, a megfelelő napirend kialakítása, a környezet iránti tisztelet kialakítása, lelki egészség megóvása, családokkal való együttműködés, az óvodai nevelés leghatékonyabb eszközének a játék elsődlegességének a biztosítása. Feladat: a családok bevonása a nevelési folyamatba, a sajátos nevelési igényű gyermekek családjainak segítése, korai megelőzés szomatikus és mentális téren, preventív foglalkozás, a sajátos nevelési igényű gyermekek önálló életvitelének alakítása, segítése, az esélyegyenlőség biztosítása, az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása, szabályközvetítő, beszélőkörnyezet kialakítása, a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, HHH gyermek speciális fejlesztése.

18 18.oldal Programunk alapvető feladatának tekintjük a személyiségdimenziók harmonikus fejlesztését, a gyermekek erősségeinek és esetleges hátrányainak feltárását. A személyiségértékek, tulajdonságok, képességek közül, az egyoldalú fejlesztés elkerülésével, kiemelten alapozza meg az alábbiakat: a személyiség autonómiáját, pozitív énképét, önérvényesítő képességét, a saját szükségletek kifejezésének képességét, az érzelmi gazdagságot, a kultúrált magatartás szokásait, az önfejlesztő magatartást, a különbözőség tolerálását, a társakkal való együttműködést, a döntés, a választás, a rugalmas gondolkodás, a kreativitás képességét, a művészetek, a természeti, társadalmi környezet iránti érzékenységet. A tevékenységközpont-rendszerrel és a gyermeki szabadság biztosításával támogatja a szocializáció szempontjából fontos szokásokat, magatartásmódokat: kompromisszumok, konszenzusok és az önérvényesítés stratégiáinak megtanulását, a kontaktuskeresést, a kommunikálás és a társalgás technikáinak elsajátítását, a társas konfliktusokban kevés felnőtti segítséggel a megoldások keresését, az önszabályozás, az önkontroll alakulását, a közös tevékenységekben az igényeknek, elképzeléseknek megfelelő szervezési teendők felvállalását, a gyermekek játékszükségletének kielégítését, az önkifejezés és az együttműködés kiteljesedését. Az értelmi fejlődésben a gyermekek eltérő tapasztalataikra, egyéni és közös élményeikre, érdeklődésükre és kíváncsiságukra építve: a cselekvés, tevékenység, a beszéd, és a gondolkodás egységét biztosítva fontosnak tartja: az utánzásra épülő tanulással együtt, a felfedezéseket, a próbálkozásokat, élethelyzetekben, tevékenységekben történő felismeréseket, a pszichikus funkciók intenzív fejlődését, a hagyományok ápolását, a természet, az élőlények szeretetét és védelmét, az írott nyelv és a jelzések iránti érdeklődést.

19 19.oldal Alapfunkciónak tekintjük az egészséges testi és lelki fejlődést, az egészséges életmód szokásainak alakítását, a szükségletek és a mozgásigény kielégítését, az egészség óvását, védését és az esetleges hátrányok korrekcióját. A PROGRAMUNK RENDSZERÁBRÁJA A program célja Érzelmi nevelés, szocializáló Értelmi nevelés Anyanyelvi nevelés Művészeti nevelés Egészséges életmódra nevelés A külső környezet tevékeny megismerése A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, fejlesztése Óvodai nevelésünk kiemelt területei, feledadai Anyanyelvi nevelés Környezetvédelmi Közlekedésre nevelés Sajátos nevelési igényű szemléletmód alakítása gyermek nevelése Az óvodai élet tevékenységi formái Játék Munka jellegű tevékenység Tanulás A tevékenységközpontok rendszere Családi szituációs szerepjáték tevékenységközpont Tudományos tevékenységközpont: külső világ, a környezet megismerése, matematikai tapasztalatszerzés Művészeti tevékenységek : ének, zenei-, irodalmi- és vizuális nevelés Építőjáték tevékenység központ Tevékenység tartalma Mozgás Mese, vers Ének, zene, énekes játák Rajzolás, mintázás, kézi munka Külső világ tevékeny megismerése A program kapcsolatrendszere Család Intézmény

20 20.oldal IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI ERŐFORRÁSAINK Humán erőforrás Az óvoda dolgozóinak összlétszáma: 30 fő Óvodapedagógus 17 Fejlesztő pedagógus 1 A pedagógiai munkát segítő dajkák 8 Tálaló-mosogató dolgozó 2 Óvodatitkár 1 Fűtő-karbantartó 1 A törvény előírja az óvoda teljes nyitvatartása alatt az óvodapedagógus jelenlétét. Mi ennek úgy teszünk eleget, hogy a reggeli nyitástól (6-7 óra között) és a délutáni távozástól zárásig (17-18 óra között), egy-egy óvodapedagógus látja el az óvodai nevelés szakszerű megvalósítását. Óvodapedagógusaink és a szakképzett dajkák munkája összehangolt. A dajkák a pedagógiai munka közvetlen segítői. A dajka egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, aki éppen úgy, mint az óvodapedagógus magatartásával, beszéd stílusával, öltözködésével, teljes lényével hatást gyakorol a kisgyermekre. Ahhoz, hogy a nevelési folyamatban a dajka közvetlenül és tevékenyen részt vehessen, elsősorban arra van szükség, hogy megfelelő szinten tájékoztatva legyen az óvoda és az adott óvodapedagógusok nevelési elképzeléseit, módszereit illetően. Tudnia kell, milyen célok érdekében, hogyan kívánják az óvodapedagógusok a gyermekcsoport fejlesztését megvalósítani. Ez a tudás különösen a szakképzett dajkák esetében megsokszorozhatja a felnőttektől kiinduló nevelő hatásokat. Intézményünk óvodapedagógusainak felkészültsége megfelel a korszerű nevelőmunka elvárásainak. Nevelőközösségünkre jellemző, hogy egymást kölcsönösen segítjük, kritikus, önkritikus munkára orientált légkör uralkodik.

A PÓSA UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÓSA UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÓSA UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 Debrecen, Pósa u. 49. Intézmény OM - azonosítója: 030893 Készítette: Kardosné Nagy Mária Óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

Jó itt gyereknek lenni!

Jó itt gyereknek lenni! Jó itt gyereknek lenni! A Montessori pedagógia alapelveinek és a kompetencia alapú óvodai nevelés eszközeinek alkalmazásával történő készség-, képességfejlesztés 2013. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete

Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete 1 Tartalom 1.Bevezetés... 4 1/1.Az elmúlt időszak rövid összegzése:... 4 1/2. Helyzetkép

Részletesebben

1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2013.

1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2013. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2013. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Az Óvodai nevelés

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM - DIMENZIO ÓVODA PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2.0 2008. 2013. Kiadás Kiadás Módosítva1. 2009.kék Módosítva 2. 2013.piros 2 Tartalom 1. Alapadatok... 4 1.1. Az Óvoda alapadatai... 4 1.2.

Részletesebben

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Vásártéri Óvoda A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Az óvoda OM-azonosítója: 101602 1. Az óvoda adatai: Az óvoda hivatalos neve: ~ Vásártéri Óvoda Pontos címe, telefonszáma, e-mail

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA OM : 201096 Készítette: A Besenyszögi Eszterlánc Óvoda nevelőtestülete Dátum: 2013. 07.20. Elfogadta: A Besenyszögi Eszterlánc Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja

Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja A Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: Klesitz Gabriella Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK Bevezető A Pedagógiai Program jogszabályi háttere 1. ÓVODÁNK 6. oldal

Részletesebben

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA A ÚTI ÓVODA fes KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI ClMÜ PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA Székhely: Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető: Nagy Miklósné Legitimációs eljárás Nevelőtestület elfogadta Szülői

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOM Bevezetés 4.oldal Törvényi háttér.5.oldal Intézmény adatai..5.oldal Óvodánk jellemzői 6.oldal 1. Helyi óvodai pedagógiai programunk alapelvei 6.oldal 1.1 Az

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 3. Az óvodai nevelés feladatai...

Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 3. Az óvodai nevelés feladatai... Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 2.1. Gyermekképünk... 2.2. Óvodaképünk... 2.3. Alapelveink... 3. Az óvodai nevelés feladatai... 3.1. Az óvodai nevelés

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, ÉPÍTŐK ÚTJA 2 1 A MUNKA

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE A MŰVÉSZETEK PEDAGÓGIAI ESZKÖZEIVEL, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSÁVAL

Részletesebben

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJÁNAK 2014. 0 Készítette: A Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem óvodájának Nevelőtestülete a vezető irányításával. KÓTAJ 2014. Mindenek felett játszódjék

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről valamint a 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján A pedagógiai

Részletesebben

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Óvodai nevelés célja, alapelvei... 7 III. Gyermekkép, óvodakép,

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben