Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA közötti ciklusra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014. közötti ciklusra"

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA közötti ciklusra A program egy négy esztendőre szóló cselekvési terv, mely meghatározza a megoldandó feladatokat a reálisan megvalósítható célokat. A ciklusprogram a októberben elhangzott polgármesteri programon alapul, figyelembe véve a kormány közötti időszakára elfogadott programját. A kormány célul tűzte aki a nagy rendszerek, az oktatás, az egészségügy, az önkormányzatok reformját. Várható az állam szerepvállalásának erősödése, mely az önkormányzat terheit csökkentheti ugyan, azonban Apátfalva Község Önkormányzatának továbbra is a helyi lakosság igényeit kell kielégíteni a tőle elvárható legmagasabb színvonalon, figyelembe véve a lakosság teherbíró képességét. Apátfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a programban szereplő pénzügyi kihatással járó feladatokról minden évben költségvetési rendeletében dönt. A költségvetési rendelet előkészítése során az Önkormányzat minden egyeztetési kötelezettségének eleget tesz, kikéri az érintettek legnagyobb körének véleményét. A költségvetési rendelet megalkotásakor és végrehajtásakor érvényesülnie kell a takarékosság, a gondosság, a jövőért történő felelősségvállalás elveinek. Az önkormányzatnak gazdálkodása során biztosítania kell a kötelező feladatok finanszírozási hátterét, ugyanakkor törekedni kell a helyi sajátosságok, az önként vállalt feladatok elvégzésére, megvalósítására, a civil szervetek anyagi, infrastrukturális, humán erőforrás területén történő támogatására. A továbbiakban, a már említett elvek alapján - intézményenként és feladatkörönként fogjuk részletezni a négy esztendőre szóló megvalósítandó terveinket, elképzeléseinket, s megoldandó problémáinkat. Ezek egy része a minden napi megoldandó feladatokat jelenti, másik része viszont a szükséges és kívánt fejlesztéseket taglalja. A felsorolt tevékenységek, valamint a velük kapcsolatos fejlesztési elképzelések sorrendjét az önkormányzat számára törvény által előírt kötelező és nem kötelező feladatok szabják meg. Az önkormányzati rendszer átalakulóban van, az előttünk álló ciklus ilyen tekintetben igen sok újdonságot tartogat számunkra. Új együttműködési lehetőségek nyílnak meg, új fejlesztéseket indíthatnak, mindezekhez egy új szemléletmódra is szükség lesz. A feltételek ismeretében szükséges megfogalmazni Apátfalva Község Önkormányzatának elképzeléseit, működésének lehetőségeit, úgy, hogy továbbra is megfeleljenek az önkormányzati törvény által előírt elvárásoknak.

2 I. fejezet FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Településfejlesztési, településrendezés, az épített és természeti környezetvédelem Környezetvédelem Ebben a témában a településünket érintően öt fontos területet kell megemlítenünk - ivóvízminőség javítás, - szennyvízelvezetés és kezelés, - csapadékvíz elvezetés, - hulladékgazdálkodás, - természetvédelem, Ivóvízminőség javítás: Önkormányzatunk részt vesz a Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítását szolgáló programban. A cél, hogy a településünkön a meglévő ivóvíz hálózat korszerűsítése megtörténjen. A képviselő-testület kiemelt feladatának tekinti a település egészséges ivóvízellátásának biztosítását. A Makó Térségi Víziközmű Kft-vel együttműködve pályázati úton törekszik továbbfejleszteni a vízmű hálózatot. A hálózat rekonstrukcióját az üzemeltető Makó Térségi Víziközmű Kft. anyagi eszközeinek bevonásával szükséges megoldani. Szennyvízelvezetés és kezelés: Évek óta probléma településünkön a keletkező szennyvíz elhelyezése, és annak megfelelő kezelése. A szippantott szennyvizet jelenleg a makói szennyvíztisztító telepre kell szállítani, de sajnos ennek nem mindenki tesz eleget. Előfordul a kiskertekbe történő kiszivattyúzás. Ez szennyezi a talajvizet, és ezzel együtt veszélyezteti a vízkészletet is. A megoldás egy korszerű szennyvízkezelő rendszer kiépítése a hozzátartozó szennyvíztisztító teleppel. Makó Város és Térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására március 02-án önkormányzati Társulás jött létre Makó, Kiszombor, Maroslele, Földeák, Magyarcsanád és Apátfalva települések részvételével. A Társulás felelős a projekt menedzseléséért a teljes megvalósítás befejezéséig. Csapadékvíz elvezetés: Az önkormányzat évtizedekkel ezelőtt elindította a belvízelvezető rendszer kiépítését, mely még napjainkra sem fejeződött be, a rendszer nem teljes, vannak még olyan településrészek, ahol jelenleg sem megoldott a csapadékvíz elvezetése. A jelenlegi rendszer rendszeres karbantartást igényel, amit az érintett lakók nem minden esetben tudnak saját erőből elvégezni, ezért szükséges az önkormányzat jelentős szerepvállalása. Az utóbbi években az önkormányzat elkészítette azon utcák csapadékvíz-elvezető csatornahálózatának engedélyes terveit, mely a belvízzel, csapadékvízzel kapcsolatos 2

3 kártételeknek leginkább kitettek. A következő években az önkormányzat törekszik arra, hogy ezek a fejlesztések elkészüljenek, különösen a Maros u. északi oldalán, valamint a Hold utcán. Feladatként jelentkezik még az Aradi utca déli részén lévő zárt csatorna-szakasz rekonstrukciójának elvégzése, mert ez a szakasz nem képes az előírt vízmennyiség elvezetésére. Ugyancsak jelentős fenntartási kapacitás szabadulna fel, ha a Széchenyi utcán a Móricz Zsigmond utcától Magyarcsanádig a jelenleg nyílt földmedrű csatornákat burkolattal látná el az önkormányzat. A fenti beruházások jelentős költségigénye miatt pályázati támogatás nélkül nem képes Önkormányzatunk e fejlesztések elvégzésére, ezért folyamatosan figyelni kell a pályázati lehetőségeket, és támogatási forrás szerzésére kell törekedni. Hulladékgazdálkodás: Kiemelten kell foglalkozni a település tisztaságával, mert nemcsak a településen belül, de az erdők, az utak mellett is megnőtt az illegális szemétlerakások száma. Tudatosítani kell a lakosság körében a kihelyezett szelektív hulladék gyűjtő edények fontosságát, amely elősegíti az ott elhelyezett anyagok újrahasznosítását. A hulladékgyűjtő udvar kialakításával lehetőség nyílik az elkülönítetten gyűjtött szilárd hulladék begyűjtésére, tárolására, újrahasznosítására. Községünk mezőgazdasági település, a komposztáló telep létrehozásával elkerülhető, hogy az értékesítésre nem kerülő mezőgazdasági termékek ne a dűlőutak mentén szennyezzék a környezetet. Fokozott felügyeletet kell biztosítani, és szabálysértési eljárást kell kezdeményezni, az illegális szemétlerakás visszaszorítására. Természetvédelem: Különleges adottság, hogy rendelkezünk egy helyi természetvédelmi területtel, melynek megóvása, mindannyiunk kiemelt feladata. Az erdő, a madár-, és növényvilág védelme különös gondozást igényel. Tudatosítani kell az itt élő emberekben, hogy a terület településünk számára természeti kincs amelyben rendkívüli lehetőségek rejlenek. Óvnunk kell az illegális fakitermelőktől, és szemételhelyezőktől! Biztosítanunk kell, hogy a természetvédelmi terület alkalmas legyen turisztikai terveink megvalósítására. Szükséges hulladékgyűjtő edények kihelyezése, de a védelmet is meg lehet oldani! Az önkormányzat a gazdasági program időszakában a település virágosítására, fásítására törekszik. Településfejlesztés, útfenntartás: Az előzőekben leírtak is részét képezik a településfejlesztésnek, mégis ebben a részben kiemelten kell foglalkozni az alábbi feladatokkal: - helyi közutak - egyéb utak - közterületek, köztemető, parkok fenntartása - járdák 3

4 Helyi közutak: Önkormányzatunk területén a szilárdburkolatú utak százalékos aránya viszonylag jónak mondható. A mintegy 27,5 km úthálózatból, közel 17,3 kilométer kiépített, szilárd burkolattal ellátott. Az évekkel ezelőtt elkészült aszfalt és egyéb burkolattal ellátott utak állapota azonban jelentősen romlott. Ezek felújítása és új utak szilárdburkolattal történő ellátása, miden itt élő ember jogos igénye. Az építéssel azonban célszerű megvárni a szennyvízcsatorna hálózat megépítését. A földben lévő vezetékek elhelyezése után folyamatosan el kell kezdeni az utak helyreállítását és új utak megépítését. Célunk, hogy minden utat szilárd burkolattal lássunk el. A külterületi utak karbantartása hatékonyan a mezőgazdaságban dolgozók segítségével oldható meg. Egyéb közutak: A 43-as főközlekedési út állami út, kezelését az állam végzi, azonban önkormányzatunknak mindent meg kell tenni a forgalom biztonságának javítására, a sebességcsökkentésére, elő kell segíteni a gyalogosok biztonságos átkelését, és a kerékpárosok közlekedését. Pályázati források kihasználásával törekedni kell a 43-as főút mentén a közlekedésbiztonsági kerékpárút folytatására az Aradi utcán Közterületek, köztemető, parkok fenntartása: A Szoborpark, és a Hunyadi utcai park kialakítása több évvel ezelőtt megtörtént. A parkok rendezése, tisztántartása, fák ültetése szintén feladata az önkormányzatnak. Az önkormányzat a gazdasági program időszakában a település fásítására, virágosítására törekszik. Más közterületek, mint a sportpálya és környékének a rendben tartása is önkormányzati feladat. A Nepomuki Szent János emlékmű karbantartására is gondot kell fordítani, hiszen ez turisztikai célkitűzéseink egyik helyszíne lehet. A lakosság figyelmét folyamatosan fel kell hívni az ingatlanok előtti utcarész rendbetételére. Az önkormányzat részt vállal a Virágos Apátfalváért Mozgalom civil kezdeményezésben, saját eszközeivel elősegíti annak minél nagyobb kiteljesedését. A köztemető egyházi tulajdonban van, bár a ravatalozó épülete önkormányzati tulajdon. A dolgozóink többször besegítenek a temető rendben tartásában. Pályázati forrás felhasználásával új ravatalozó építésére törekszik az önkormányzat. Járdák: A település járdáinak nagy része már nagyon elavult. A járdák rekonstrukciójának felgyorsítása csak pályázati támogatás igénybevételével elérhető. E feladat végrehajtásában jelentősen támaszkodunk a közmunkaprogram által biztosítható munkaerőre. 4

5 Településrendezés: A 43-as út Apátfalván átkelő szakasza Apátfalva arca, a Templom utca a Művelődési Háztól a Szent Jánosig Apátfalva szíve. A községben lakók jogos igénye, hogy gondozásukra kiemelt figyelmet kell fordítani. Ezen területek mellett Apátfalva közterületeit a lehetőségekhez mérten az elvárható legnagyobb gondossággal kell rendben tartani. II. fejezet KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Oktatás, egészségügyi ellátás, szociális ellátás, közművelődés, közbiztonság, kisebbségek Apátfalva Község Önkormányzatának célja a közszolgáltatások minél nagyobb számának helyben történő biztosítása magas infrastrukturális és szakmai színvonalon, a helyi civil társadalom közösségi tevékenységének segítése Apátfalva Község élhetőbbé tétele érdekében. Óvodai nevelés, alapfokú oktatás Óvoda: Biztosítanunk kell, hogy a helyi gyerekek a helyi óvodában kapjanak napközbeni ellátást. Ehhez a körülményeket úgy kell alakítani, hogy az megfeleljen a szülők elvárásainak, a gyermekek korosztályi igényeinek. A jelenleg működő három óvoda helyett hosszú távon egy központi óvoda létrehozása a cél, a gazdaságos működtetés elérése érdekében, és az Óvoda Konyha bővítése annak érdekében, hogy az általános iskolában tanuló gyermekek étkeztetését is megvalósíthassuk a saját konyhánkról. Iskola: Az alapfokú oktatást biztosító állami rendszer nagyarányú változások előtt áll, melynek részletei a jelen gazdasági program megalkotásakor nem ismertek. Annak érdekében, hogy ezek a várható változások ne érintsék hátrányosan az apátfalvi alapfokú oktatást sem infrastruktúrájában, sem az oktatás színvonalában, folyamatosan figyelni kell a változások lehetséges és végleges irányát. Az önkormányzat célja, hogy a helyi alapfokú oktatás a társadalmi igényeknek megfelelő ismereteket nyújtson, minden gyermek számára biztosítsa az alapkészségek elsajátítását, lehetőséget biztosítson a továbbtanuláshoz, egyben közreműködjön a gyerekek Apátfalvához való kötődésének kialakulásához, ezzel is hozzájárulva a helyi közösség hosszú távú fennmaradásához. Ehhez a körülményeket úgy kell alakítani, hogy az megfeleljen a szülők elvárásainak, a gyermekek korosztályi igényeinek. Tovább kell folytatni az általános iskola korszerű eszközökkel és berendezési tárgyakkal történő ellátását. 5

6 Közellátás, közigazgatás Egészségügyi ellátás: A háziorvosi, iskolaorvosi, a gyermekorvosi, a fogászati ellátás, valamint az ügyeleti szolgálat vállalkozói szerződés, illetve kistérségi együttműködés keretében érhető el Apátfalván. A képviselő-testület figyelemmel kíséri az egészségügyi ellátás helyzetének alakulását, indokolt esetben intézkedéseket kezdeményez. Rendszeres szűrővizsgálatok szervezésével és egészséges életmódra neveléssel a lakosság egészségi alapellátásának javítása a cél. A védőnői szolgálat működtetése önkormányzati feladat, az önkormányzat biztosítja ezen belül az anya, csecsemő és nővédelem ellátásához szükséges intézményi feltételeket. Az épület, amelyben mindezek működnek önkormányzati tulajdon, 2011-ben teljesen felújítja az önkormányzat. Az egészségügyi alapellátásban közreműködő szakmai szereplőkkel egyeztetve, velük együttműködve továbbra is törekedni kell a alapellátás infrastrukturális, szakmai fejlesztésére, az egészségvédelemmel és betegségmegelőzéssel kapcsolatos ismeretterjesztő, figyelemfelhívó tevékenység kiszélesítésére. Szociális ellátás: Településünkön a házi gondozónők biztosítják, hogy az arra rászoruló időskorúak a lakásukban napi ellátást kapjanak. Községünkben működik a napközi otthonos ellátás az idősek részére, illetve működik a családsegítő szolgálat és gyermekjóléti szolgálat, a szociális étkeztetés lehetőségét is biztosítja önkormányzatunk az arra rászorulóknak. A helyi szociális ellátó rendszer intézményi keretein belül, fizikailag az óvodában, annak szakmai irányítása mellett működik a Családi Napközi óta, mely jelenleg férőhely korlát miatt nem tudja kielégíteni a lakosság körében az általa nyújtott szolgáltatás iránt keletkezett jelentősebb igényt. Ezért törekedni kell ezen szolgáltatási forma bővítésére. A szociális alapellátás különböző területeinek helyet adó épületegyüttes az utóbbi években teljesen megújult, törekedni kell az eddig is magas szakmai munka színvonalának további fejlesztésére, az intézmények közötti együttműködés kiteljesítésére. Apátfalva lakosságának folyamatos elöregedésével egyre nagyobb igény mutatkozik a bentlakásos idősek otthona létrehozására. A beruházás nagyságrendje miatt ezt a célt csak pályázati támogatással lehet megvalósítani. Önkormányzatunk továbbra is fontos feladatnak tartja, hogy az arra rászoruló családok segítséget kapjanak, amennyiben élethelyzetük ezt kívánja. A rendszeres ellátásokat azonban csak annyi időre kell biztosítanunk, amíg a család maga is keresi a lehetőségét, élethelyzetének javítására. Ennek támogatására az önkormányzat szociális ellátó rendszere rendelkezésre áll, melyre kiemelt figyelmet kell fordítanunk. 6

7 Közigazgatás: A köztisztviselői teljesítmény-követelmény rendszer, megfogalmazza, hogy a hivatali munka csak akkor hatékony, ha minden köztisztviselő úgy végzi a munkáját, hogy az önkormányzat szándékaival, a kitűzött közigazgatási, gazdasági céljaival összhangban legyen. Fontos cél, a hatékony, gyors, szakszerű ügyintézés, az ügyfél törvényes pontos tájékoztatása, valamint felelősségteljes munkavégzés. Mindehhez, ma már elvárás a köztisztviselő felé, hogy részt vegyen a továbbképzésen, valamint elengedhetetlen számára az önképzés. Keresi az önkormányzat annak a lehetőségét, hogy a polgármesteri hivatal akadálymentesítését, felújítását pályázati támogatással megvalósítsa. Gyermek- és ifjúságvédelem: Apátfalván nagy számban élnek nehéz anyagi, szociális körülmények között lévő gyermekes családok, melyek nehéz körülményeinek jobbá tételében az önkormányzatnak kisebb nagyobb segítséget kell nyújtania, ennek tárgyi és személyi feltételeit folyamatosan biztosítani, fejleszteni szükséges. Sport: A sporttevékenységek végzése hozzájárul az Apátfalván élők testi, lelki fejlődéshez, a egészségi állapotának fenntartásához, javításához, ezen keresztül Apátfalva élhetőbbé tételéhez, hosszú távú fennmaradásához. Apátfalva Község Önkormányzatának gazdasági körülményeire, pénzügyi helyzetére való tekintettel elsősorban a tömegsport, az iskolai sport, valamint az amatőr sport technikai, infrastrukturális feltételeinek a biztosítására kell törekednie. A versenysport terén legfontosabb tényező az utánpótlás nevelése, és ennek területe a diáksport. Elengedhetetlenül szükséges ennek eredményességéhez a megfelelő személyi és tárgyi feltételek megteremtése. Ebben meghatározó szerep jut az iskolának. A község szűkös anyagi lehetőségeit mindenkor figyelembe véve támogatjuk a helyi, versenysportban érdekelt egyesületeket, az amatőr és tömegsport rendezvényeket. Közművelődés: Apátfalva Község Önkormányzata kiemelten kezeli a közművelődést, a nemzeti értékek megbecsülését, a kulturális értékek megőrzését, melyhez biztosítja a működéshez szükséges alapvető tárgyi és személyi feltételeket. Az Önkormányzat célja a helyi közösség, a civil szervezetek erősítése, a gazdag helyi hagyományok ápolása, a helyi identitás megőrzőse, erősítése. A közművelődési ágazatnak helyet adó Faluházban együtt működik a Könyvtár, Művelődési Ház, e-magyarország Pont, ezzel ezen tevékenységek egymást erősítik, biztosítják az információ-áramlást, a helyi lakosság egy helyen találja meg az általuk nyújtott szolgáltatásokat. 7

8 Közbiztonság: A felsorolt terveink megvalósítását, a napi életünket befolyásolhatja, hogy milyen minőségű falunkban a közbiztonság. Az apátfalvi rendőrőrsön adottak a személyi feltételek az eredményes munka elvégzéséhez. A lakosság megelégedését tapasztalva elmondhatjuk, hogy településünkön rend és nyugalom van, s azt kívánjuk, hogy ez a szint ne romoljon. Közbiztonságunk javításához nagymértékben hozzájárul az Apátfalvi Polgárőr Egyesület, melynek tagjai saját idejüket nem kímélve rendszeresen járőröznek, ezzel hozzájárulva Apátfalván a jó közbiztonsághoz. Az Önkormányzatnak az Apátfalvi Polgárőr Egyesület, valamint a Rendőrőrs munkájához meg kell adni a lehetőségihez mért támogatást. Kisebbség: Településünk esetében cigány és román kisebbségről beszélünk. Mindkét kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete feladatul tűzte ki a kisebbségek életkörülményeinek javítását, és a segítségnyújtást, a etnikai, nemzetiségi identitásuk megőrzését. Önkormányzatunknak támogatni kell a kezdeményezéseiket, és lehetőséget kell biztosítani az őket érintő döntéseknél a véleménynyilvánításra, támogatni kell a kisebbségi önkormányzatok működését technikai, infrastrukturális és humán erőforrás tekintetében egyaránt. III. fejezet ÉLETMÓD, JÖVŐKÉP Foglalkoztatás, munkahelyteremtés, turizmus, mezőgazdaság Foglalkoztatás, munkahelyteremtés Fontos, hogy jó kapcsolat épüljön ki a helyi vállalkozókkal, hiszen az Ő jelenlétük biztosítja a megélhetéshez elengedhetetlen anyagi forrásokat. Az önkormányzat vállalkozó barát politikát kíván megvalósítani, ennek érdekében szervező munkájával közreműködik további új munkahelyek megteremtésében, támogatja a vállalkozók ilyen irányú kezdeményezését. Terület biztosításával továbbra is segíteni kell az új munkahelyek letelepedését. Továbbképzések, tanfolyamok szervezésével, lehetőséget kell biztosítani azoknak is, akik nem tudják felmérni lehetőségeiket, végzettségüknél fogva nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A község közigazgatási, kommunális feladatainak ellátása, valamint az intézmények karbantartási, kisebb felújítási munkáinak gazdaságosabb elvégzése érdekében szükségesnek tartja az anyagi lehetőségektől függően közhasznú foglalkoztatottak alkalmazását. A foglalkoztatás elősegítése érdekében indokoltnak tartja továbbá a meghirdetett közmunkaprogramokban történő részvételt. 8

9 Turizmusfejlesztés, idegenforgalom lehetőségei Apátfalva birtokában van olyan adottságoknak, mely alkalmassá teszi arra, hogy turisztikailag jelentős községgé váljon. Az Önkormányzatnak elsősorban az egyedülálló természeti és épített környezet szépítésére, védelmére, valamint az egyedülálló kulturális hagyományok megőrzésére kell nagy hangsúlyt helyeznie. Ennek érdekében törekedni kell a rendelkezésre álló pályázati források kihasználására. Mezőgazdaság: A falunk lakosságának nagy hányada mezőgazdasággal foglalkozik, ebből teremti elő a megélhetéshez szükséges javakat. Az önkormányzatnak ugyan közvetlenül nem feladata e területtel foglalkozni, a falu jövője és fejlődése végett nem vonulhat ki felmerülő problémák megoldásának elősegítéséből. A mezőgazdaság profitálhat a turizmusból is. Hiszen a falusi turizmus jó része a mezőgazdaságra épül. A mezőgazdaság is egyfajta önfoglalkoztató vállalkozás, valamint munkahelyteremtő vállalkozás is. Fontos cél, hogy a helyi mezőgazdaságot segítse az önkormányzat a lehetőségeihez mérten. Helyet ad a falugazdásznak, segíti ügyintézésüket, segíti a Gazdakör munkáját, ismeretterjesztő, információs előadások szervezésében vesz részt. Adópolitika A helyi önkormányzat adópolitikáját az aktuális törvényi előírások befolyásolják. A kormányzat törekvései között hangsúlyos szerepet kapott az önkormányzati rendszer törvényi hátterének újraszabályozása, a közszolgáltatásokban való nagyobb kormányzati szerepvállalás. A jelen gazdasági program megalkotásakor nem ismertek a kormányzati törekvések részletei. Apátfalva Község Önkormányzatának olyan adópolitikát kell megvalósítania, melynek révén biztosítható a helyben elérhető közszolgáltatások lehető legnagyobb köre, de olyan terhet ró a helyi lakosságra, a vállalkozásokra, mely elviselhető és arányban áll a nyújtott szolgáltatások minőségével, számával, a település fejlődését szolgálja rövid, közép és hosszú távon. ÖSSZEFOGLALÁS Önkormányzatunk felelőssége, hogy világos célokat fogalmazzunk meg. A célokat ismertessük meg a lakossággal, egyeztessünk velük, kérjük a segítségüket, mert csak együtt tehetünk jövőnkért. Az országot, településünket, csak polgárainak, akarata, tudása, szakértelme, kreativitása, és szorgalma teheti sikeressé. Magyarország Európai Uniós csatlakozása után, a hazai önkormányzatok jogosulttá váltak az EU pénzügyi támogatásainak igénybevételére Európai Uniós költségvetési periódus alatt, az Új Széchenyi Terv keretében jelentős pályázati források kerülnek meghirdetésre. Rajtunk múlik, mekkora összeget tud ebből megnyerni Apátfalva, ugyanakkor olyan fejlesztéseket kell végrehajtani, mely rövid távon finanszírozható, közép és hosszú távon padig nem ró elviselhetetlen terhet az önkormányzatra, a helyi lakosságra. A ciklusprogram időszakát nem célszerű a választási időszakhoz kötni, mert a feladatok a 9

10 lehetőségek nem állnak meg, vagy járnak le egy választással. A programban megfogalmazottak, iránymutatást adnak a következő időszak képviselő-testületének is. Az önkormányzat gazdasági célkitűzéseinek elérése érdekében a lakosságot továbbra is be kívánja vonni. A jövőben is azzal kell számolni, hogy a központi költségvetésből az önkormányzatok számára a kötelező feladatellátáshoz nyújtott normatív támogatások összege a működési kiadások fedezésén túlmenően fejlesztésekre nem ad lehetőséget. A célkitűzések elérése érdekében az önkormányzatnak törekednie kell a saját bevételek növelésére, sőt felhalmozási célú bevételi források felkutatására. Felül kell vizsgálnunk a jelenleg üresen álló épületeinket és a közeljövőben dönteni kell hasznosíthatóságáról illetve esetleges értékesítéséről. Az önkormányzat gazdasági programjába felvett célkitűzéseinek megvalósulásához minden lehetséges esetben pályázati támogatást indokolt igénybe venni. Ebből következően a célkitűzések megvalósulása nagymértékben függ a központi pályázati támogatások alakulásáról. A program végrehajtása során a hazai forrásokon túlmenően fel kell tárni az Európai Unió nyújtotta, vagy más pályázati lehetőségeket is. Törekedni kell Apátfalva határ menti helyzetéből, a kiterjedt és jó határon túli kapcsolatiból adódó előnyök kihasználására fejlesztési céljai elérése, ezen kapcsolatok hosszú távú fenntartása érdekében. Az önkormányzat a gazdasági program időszakában a következő beruházásokat, felújításokat tervezi, törekszik megvalósításukra: - szennyvízberuházás végrehajtása, - Óvoda Konyha bővítése, - Faluház felújítása, - az ivóvízhálózat rekonstrukciója, - ravatalozó építése, - falusi turizmus fejlesztése, - központi óvoda létrehozása, A képviselő-testület Apátfalva Község Önkormányzatának a közötti ciklusra vonatkozó gazdasági programját az 51/2011. ( ) Kt. h-val jóváhagyta. Apátfalva, április 13. Varga Péter polgármester 10

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 tervezet 1 Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ában foglaltak értelmében a képviselő-testületnek

Részletesebben

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok gazdasági

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2011-2014

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2011-2014 Biharnagybajom Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2011-2014 A Képviselő-testület elfogadta a 93/2011. (VI. 30.) számú KT határozatával. 1 Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2011-2014. évre A programot a képviselő-testület 2011. március 29 én tartott ülésén

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre .../2015. (VII. ) önkormányzati határozat melléklete KŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019. évekre Kőtelek, 2015. július. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. HELYZETELEMZÉS... 3

Részletesebben

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019.

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019. 1 MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 2 Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ 3. oldal II. fejezet A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 4. oldal III. fejezet A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, mint a település

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011-2014 évekre szóló GAZDASÁGI PROGRAMJA A képviselő- testület 4 /2011. (III.31) számú határozatával jóváhagyta: Mezőzombor, 2011. március 31... Radó Béla polgármester

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE

GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE 2014-2019. ÉVEKRE I. BEVEZETŐ A gazdasági program elkészítéséről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

2011 2014. ÉVEKRE. I. Bevezetés

2011 2014. ÉVEKRE. I. Bevezetés FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014. ÉVEKRE I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 91. -ának (1), (6) (7)

Részletesebben

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA 30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja

Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja Készítette: Janovics István polgármester Elfogadta: Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2015. (III.25.) sz.

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015-2019. évi gazdasági programjának elfogadása. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Gazdasági program 2015-2019 Sárhida. 1 Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége Kaskantyú, Hunyadi János utca 16

Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége Kaskantyú, Hunyadi János utca 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 4/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. április 28-án (kedd) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

POLGÁR JÁRÁSI SZINTŰ KISVÁROS

POLGÁR JÁRÁSI SZINTŰ KISVÁROS POLGÁR JÁRÁSI SZINTŰ KISVÁROS GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2020 Polgár, 2015. június 1. k 1 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 4 3. Vezetői összefoglaló... 4 3.1. Öt év alatt öt kiemelt jelentőségű komplex

Részletesebben

Körmend város önkormányzati programja 2010-2014.

Körmend város önkormányzati programja 2010-2014. Körmend város önkormányzati programja 2010-2014. TARTALOM 1. A PROGRAMALKOTÁS TÖRVÉNYI HÁTTERE ÉS TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KÖRNYEZETE...3 2. A PROGRAM CÉLJAI... 5 Az ipari park kínálta lehetőségek kiaknázása

Részletesebben

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A Kerekegyháza Város Önkormányzatának G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A A 2011-2016. ÉVEKRE 1 BEVEZETŐ A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. -ában megfogalmazott kötelezés alapján a képviselő-testület

Részletesebben

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019 évre

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019 évre Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019 évre 1. BEVEZETÉS 1.1. Előszó A Gazdasági Program a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. Gazdasági programja

Ruzsa Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. Gazdasági programja Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. év Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. - a rendelkezik a képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Polgármesterétől Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja 1. Bevezetés A helyi

Részletesebben