Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA közötti ciklusra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014. közötti ciklusra"

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA közötti ciklusra A program egy négy esztendőre szóló cselekvési terv, mely meghatározza a megoldandó feladatokat a reálisan megvalósítható célokat. A ciklusprogram a októberben elhangzott polgármesteri programon alapul, figyelembe véve a kormány közötti időszakára elfogadott programját. A kormány célul tűzte aki a nagy rendszerek, az oktatás, az egészségügy, az önkormányzatok reformját. Várható az állam szerepvállalásának erősödése, mely az önkormányzat terheit csökkentheti ugyan, azonban Apátfalva Község Önkormányzatának továbbra is a helyi lakosság igényeit kell kielégíteni a tőle elvárható legmagasabb színvonalon, figyelembe véve a lakosság teherbíró képességét. Apátfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a programban szereplő pénzügyi kihatással járó feladatokról minden évben költségvetési rendeletében dönt. A költségvetési rendelet előkészítése során az Önkormányzat minden egyeztetési kötelezettségének eleget tesz, kikéri az érintettek legnagyobb körének véleményét. A költségvetési rendelet megalkotásakor és végrehajtásakor érvényesülnie kell a takarékosság, a gondosság, a jövőért történő felelősségvállalás elveinek. Az önkormányzatnak gazdálkodása során biztosítania kell a kötelező feladatok finanszírozási hátterét, ugyanakkor törekedni kell a helyi sajátosságok, az önként vállalt feladatok elvégzésére, megvalósítására, a civil szervetek anyagi, infrastrukturális, humán erőforrás területén történő támogatására. A továbbiakban, a már említett elvek alapján - intézményenként és feladatkörönként fogjuk részletezni a négy esztendőre szóló megvalósítandó terveinket, elképzeléseinket, s megoldandó problémáinkat. Ezek egy része a minden napi megoldandó feladatokat jelenti, másik része viszont a szükséges és kívánt fejlesztéseket taglalja. A felsorolt tevékenységek, valamint a velük kapcsolatos fejlesztési elképzelések sorrendjét az önkormányzat számára törvény által előírt kötelező és nem kötelező feladatok szabják meg. Az önkormányzati rendszer átalakulóban van, az előttünk álló ciklus ilyen tekintetben igen sok újdonságot tartogat számunkra. Új együttműködési lehetőségek nyílnak meg, új fejlesztéseket indíthatnak, mindezekhez egy új szemléletmódra is szükség lesz. A feltételek ismeretében szükséges megfogalmazni Apátfalva Község Önkormányzatának elképzeléseit, működésének lehetőségeit, úgy, hogy továbbra is megfeleljenek az önkormányzati törvény által előírt elvárásoknak.

2 I. fejezet FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Településfejlesztési, településrendezés, az épített és természeti környezetvédelem Környezetvédelem Ebben a témában a településünket érintően öt fontos területet kell megemlítenünk - ivóvízminőség javítás, - szennyvízelvezetés és kezelés, - csapadékvíz elvezetés, - hulladékgazdálkodás, - természetvédelem, Ivóvízminőség javítás: Önkormányzatunk részt vesz a Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítását szolgáló programban. A cél, hogy a településünkön a meglévő ivóvíz hálózat korszerűsítése megtörténjen. A képviselő-testület kiemelt feladatának tekinti a település egészséges ivóvízellátásának biztosítását. A Makó Térségi Víziközmű Kft-vel együttműködve pályázati úton törekszik továbbfejleszteni a vízmű hálózatot. A hálózat rekonstrukcióját az üzemeltető Makó Térségi Víziközmű Kft. anyagi eszközeinek bevonásával szükséges megoldani. Szennyvízelvezetés és kezelés: Évek óta probléma településünkön a keletkező szennyvíz elhelyezése, és annak megfelelő kezelése. A szippantott szennyvizet jelenleg a makói szennyvíztisztító telepre kell szállítani, de sajnos ennek nem mindenki tesz eleget. Előfordul a kiskertekbe történő kiszivattyúzás. Ez szennyezi a talajvizet, és ezzel együtt veszélyezteti a vízkészletet is. A megoldás egy korszerű szennyvízkezelő rendszer kiépítése a hozzátartozó szennyvíztisztító teleppel. Makó Város és Térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására március 02-án önkormányzati Társulás jött létre Makó, Kiszombor, Maroslele, Földeák, Magyarcsanád és Apátfalva települések részvételével. A Társulás felelős a projekt menedzseléséért a teljes megvalósítás befejezéséig. Csapadékvíz elvezetés: Az önkormányzat évtizedekkel ezelőtt elindította a belvízelvezető rendszer kiépítését, mely még napjainkra sem fejeződött be, a rendszer nem teljes, vannak még olyan településrészek, ahol jelenleg sem megoldott a csapadékvíz elvezetése. A jelenlegi rendszer rendszeres karbantartást igényel, amit az érintett lakók nem minden esetben tudnak saját erőből elvégezni, ezért szükséges az önkormányzat jelentős szerepvállalása. Az utóbbi években az önkormányzat elkészítette azon utcák csapadékvíz-elvezető csatornahálózatának engedélyes terveit, mely a belvízzel, csapadékvízzel kapcsolatos 2

3 kártételeknek leginkább kitettek. A következő években az önkormányzat törekszik arra, hogy ezek a fejlesztések elkészüljenek, különösen a Maros u. északi oldalán, valamint a Hold utcán. Feladatként jelentkezik még az Aradi utca déli részén lévő zárt csatorna-szakasz rekonstrukciójának elvégzése, mert ez a szakasz nem képes az előírt vízmennyiség elvezetésére. Ugyancsak jelentős fenntartási kapacitás szabadulna fel, ha a Széchenyi utcán a Móricz Zsigmond utcától Magyarcsanádig a jelenleg nyílt földmedrű csatornákat burkolattal látná el az önkormányzat. A fenti beruházások jelentős költségigénye miatt pályázati támogatás nélkül nem képes Önkormányzatunk e fejlesztések elvégzésére, ezért folyamatosan figyelni kell a pályázati lehetőségeket, és támogatási forrás szerzésére kell törekedni. Hulladékgazdálkodás: Kiemelten kell foglalkozni a település tisztaságával, mert nemcsak a településen belül, de az erdők, az utak mellett is megnőtt az illegális szemétlerakások száma. Tudatosítani kell a lakosság körében a kihelyezett szelektív hulladék gyűjtő edények fontosságát, amely elősegíti az ott elhelyezett anyagok újrahasznosítását. A hulladékgyűjtő udvar kialakításával lehetőség nyílik az elkülönítetten gyűjtött szilárd hulladék begyűjtésére, tárolására, újrahasznosítására. Községünk mezőgazdasági település, a komposztáló telep létrehozásával elkerülhető, hogy az értékesítésre nem kerülő mezőgazdasági termékek ne a dűlőutak mentén szennyezzék a környezetet. Fokozott felügyeletet kell biztosítani, és szabálysértési eljárást kell kezdeményezni, az illegális szemétlerakás visszaszorítására. Természetvédelem: Különleges adottság, hogy rendelkezünk egy helyi természetvédelmi területtel, melynek megóvása, mindannyiunk kiemelt feladata. Az erdő, a madár-, és növényvilág védelme különös gondozást igényel. Tudatosítani kell az itt élő emberekben, hogy a terület településünk számára természeti kincs amelyben rendkívüli lehetőségek rejlenek. Óvnunk kell az illegális fakitermelőktől, és szemételhelyezőktől! Biztosítanunk kell, hogy a természetvédelmi terület alkalmas legyen turisztikai terveink megvalósítására. Szükséges hulladékgyűjtő edények kihelyezése, de a védelmet is meg lehet oldani! Az önkormányzat a gazdasági program időszakában a település virágosítására, fásítására törekszik. Településfejlesztés, útfenntartás: Az előzőekben leírtak is részét képezik a településfejlesztésnek, mégis ebben a részben kiemelten kell foglalkozni az alábbi feladatokkal: - helyi közutak - egyéb utak - közterületek, köztemető, parkok fenntartása - járdák 3

4 Helyi közutak: Önkormányzatunk területén a szilárdburkolatú utak százalékos aránya viszonylag jónak mondható. A mintegy 27,5 km úthálózatból, közel 17,3 kilométer kiépített, szilárd burkolattal ellátott. Az évekkel ezelőtt elkészült aszfalt és egyéb burkolattal ellátott utak állapota azonban jelentősen romlott. Ezek felújítása és új utak szilárdburkolattal történő ellátása, miden itt élő ember jogos igénye. Az építéssel azonban célszerű megvárni a szennyvízcsatorna hálózat megépítését. A földben lévő vezetékek elhelyezése után folyamatosan el kell kezdeni az utak helyreállítását és új utak megépítését. Célunk, hogy minden utat szilárd burkolattal lássunk el. A külterületi utak karbantartása hatékonyan a mezőgazdaságban dolgozók segítségével oldható meg. Egyéb közutak: A 43-as főközlekedési út állami út, kezelését az állam végzi, azonban önkormányzatunknak mindent meg kell tenni a forgalom biztonságának javítására, a sebességcsökkentésére, elő kell segíteni a gyalogosok biztonságos átkelését, és a kerékpárosok közlekedését. Pályázati források kihasználásával törekedni kell a 43-as főút mentén a közlekedésbiztonsági kerékpárút folytatására az Aradi utcán Közterületek, köztemető, parkok fenntartása: A Szoborpark, és a Hunyadi utcai park kialakítása több évvel ezelőtt megtörtént. A parkok rendezése, tisztántartása, fák ültetése szintén feladata az önkormányzatnak. Az önkormányzat a gazdasági program időszakában a település fásítására, virágosítására törekszik. Más közterületek, mint a sportpálya és környékének a rendben tartása is önkormányzati feladat. A Nepomuki Szent János emlékmű karbantartására is gondot kell fordítani, hiszen ez turisztikai célkitűzéseink egyik helyszíne lehet. A lakosság figyelmét folyamatosan fel kell hívni az ingatlanok előtti utcarész rendbetételére. Az önkormányzat részt vállal a Virágos Apátfalváért Mozgalom civil kezdeményezésben, saját eszközeivel elősegíti annak minél nagyobb kiteljesedését. A köztemető egyházi tulajdonban van, bár a ravatalozó épülete önkormányzati tulajdon. A dolgozóink többször besegítenek a temető rendben tartásában. Pályázati forrás felhasználásával új ravatalozó építésére törekszik az önkormányzat. Járdák: A település járdáinak nagy része már nagyon elavult. A járdák rekonstrukciójának felgyorsítása csak pályázati támogatás igénybevételével elérhető. E feladat végrehajtásában jelentősen támaszkodunk a közmunkaprogram által biztosítható munkaerőre. 4

5 Településrendezés: A 43-as út Apátfalván átkelő szakasza Apátfalva arca, a Templom utca a Művelődési Háztól a Szent Jánosig Apátfalva szíve. A községben lakók jogos igénye, hogy gondozásukra kiemelt figyelmet kell fordítani. Ezen területek mellett Apátfalva közterületeit a lehetőségekhez mérten az elvárható legnagyobb gondossággal kell rendben tartani. II. fejezet KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Oktatás, egészségügyi ellátás, szociális ellátás, közművelődés, közbiztonság, kisebbségek Apátfalva Község Önkormányzatának célja a közszolgáltatások minél nagyobb számának helyben történő biztosítása magas infrastrukturális és szakmai színvonalon, a helyi civil társadalom közösségi tevékenységének segítése Apátfalva Község élhetőbbé tétele érdekében. Óvodai nevelés, alapfokú oktatás Óvoda: Biztosítanunk kell, hogy a helyi gyerekek a helyi óvodában kapjanak napközbeni ellátást. Ehhez a körülményeket úgy kell alakítani, hogy az megfeleljen a szülők elvárásainak, a gyermekek korosztályi igényeinek. A jelenleg működő három óvoda helyett hosszú távon egy központi óvoda létrehozása a cél, a gazdaságos működtetés elérése érdekében, és az Óvoda Konyha bővítése annak érdekében, hogy az általános iskolában tanuló gyermekek étkeztetését is megvalósíthassuk a saját konyhánkról. Iskola: Az alapfokú oktatást biztosító állami rendszer nagyarányú változások előtt áll, melynek részletei a jelen gazdasági program megalkotásakor nem ismertek. Annak érdekében, hogy ezek a várható változások ne érintsék hátrányosan az apátfalvi alapfokú oktatást sem infrastruktúrájában, sem az oktatás színvonalában, folyamatosan figyelni kell a változások lehetséges és végleges irányát. Az önkormányzat célja, hogy a helyi alapfokú oktatás a társadalmi igényeknek megfelelő ismereteket nyújtson, minden gyermek számára biztosítsa az alapkészségek elsajátítását, lehetőséget biztosítson a továbbtanuláshoz, egyben közreműködjön a gyerekek Apátfalvához való kötődésének kialakulásához, ezzel is hozzájárulva a helyi közösség hosszú távú fennmaradásához. Ehhez a körülményeket úgy kell alakítani, hogy az megfeleljen a szülők elvárásainak, a gyermekek korosztályi igényeinek. Tovább kell folytatni az általános iskola korszerű eszközökkel és berendezési tárgyakkal történő ellátását. 5

6 Közellátás, közigazgatás Egészségügyi ellátás: A háziorvosi, iskolaorvosi, a gyermekorvosi, a fogászati ellátás, valamint az ügyeleti szolgálat vállalkozói szerződés, illetve kistérségi együttműködés keretében érhető el Apátfalván. A képviselő-testület figyelemmel kíséri az egészségügyi ellátás helyzetének alakulását, indokolt esetben intézkedéseket kezdeményez. Rendszeres szűrővizsgálatok szervezésével és egészséges életmódra neveléssel a lakosság egészségi alapellátásának javítása a cél. A védőnői szolgálat működtetése önkormányzati feladat, az önkormányzat biztosítja ezen belül az anya, csecsemő és nővédelem ellátásához szükséges intézményi feltételeket. Az épület, amelyben mindezek működnek önkormányzati tulajdon, 2011-ben teljesen felújítja az önkormányzat. Az egészségügyi alapellátásban közreműködő szakmai szereplőkkel egyeztetve, velük együttműködve továbbra is törekedni kell a alapellátás infrastrukturális, szakmai fejlesztésére, az egészségvédelemmel és betegségmegelőzéssel kapcsolatos ismeretterjesztő, figyelemfelhívó tevékenység kiszélesítésére. Szociális ellátás: Településünkön a házi gondozónők biztosítják, hogy az arra rászoruló időskorúak a lakásukban napi ellátást kapjanak. Községünkben működik a napközi otthonos ellátás az idősek részére, illetve működik a családsegítő szolgálat és gyermekjóléti szolgálat, a szociális étkeztetés lehetőségét is biztosítja önkormányzatunk az arra rászorulóknak. A helyi szociális ellátó rendszer intézményi keretein belül, fizikailag az óvodában, annak szakmai irányítása mellett működik a Családi Napközi óta, mely jelenleg férőhely korlát miatt nem tudja kielégíteni a lakosság körében az általa nyújtott szolgáltatás iránt keletkezett jelentősebb igényt. Ezért törekedni kell ezen szolgáltatási forma bővítésére. A szociális alapellátás különböző területeinek helyet adó épületegyüttes az utóbbi években teljesen megújult, törekedni kell az eddig is magas szakmai munka színvonalának további fejlesztésére, az intézmények közötti együttműködés kiteljesítésére. Apátfalva lakosságának folyamatos elöregedésével egyre nagyobb igény mutatkozik a bentlakásos idősek otthona létrehozására. A beruházás nagyságrendje miatt ezt a célt csak pályázati támogatással lehet megvalósítani. Önkormányzatunk továbbra is fontos feladatnak tartja, hogy az arra rászoruló családok segítséget kapjanak, amennyiben élethelyzetük ezt kívánja. A rendszeres ellátásokat azonban csak annyi időre kell biztosítanunk, amíg a család maga is keresi a lehetőségét, élethelyzetének javítására. Ennek támogatására az önkormányzat szociális ellátó rendszere rendelkezésre áll, melyre kiemelt figyelmet kell fordítanunk. 6

7 Közigazgatás: A köztisztviselői teljesítmény-követelmény rendszer, megfogalmazza, hogy a hivatali munka csak akkor hatékony, ha minden köztisztviselő úgy végzi a munkáját, hogy az önkormányzat szándékaival, a kitűzött közigazgatási, gazdasági céljaival összhangban legyen. Fontos cél, a hatékony, gyors, szakszerű ügyintézés, az ügyfél törvényes pontos tájékoztatása, valamint felelősségteljes munkavégzés. Mindehhez, ma már elvárás a köztisztviselő felé, hogy részt vegyen a továbbképzésen, valamint elengedhetetlen számára az önképzés. Keresi az önkormányzat annak a lehetőségét, hogy a polgármesteri hivatal akadálymentesítését, felújítását pályázati támogatással megvalósítsa. Gyermek- és ifjúságvédelem: Apátfalván nagy számban élnek nehéz anyagi, szociális körülmények között lévő gyermekes családok, melyek nehéz körülményeinek jobbá tételében az önkormányzatnak kisebb nagyobb segítséget kell nyújtania, ennek tárgyi és személyi feltételeit folyamatosan biztosítani, fejleszteni szükséges. Sport: A sporttevékenységek végzése hozzájárul az Apátfalván élők testi, lelki fejlődéshez, a egészségi állapotának fenntartásához, javításához, ezen keresztül Apátfalva élhetőbbé tételéhez, hosszú távú fennmaradásához. Apátfalva Község Önkormányzatának gazdasági körülményeire, pénzügyi helyzetére való tekintettel elsősorban a tömegsport, az iskolai sport, valamint az amatőr sport technikai, infrastrukturális feltételeinek a biztosítására kell törekednie. A versenysport terén legfontosabb tényező az utánpótlás nevelése, és ennek területe a diáksport. Elengedhetetlenül szükséges ennek eredményességéhez a megfelelő személyi és tárgyi feltételek megteremtése. Ebben meghatározó szerep jut az iskolának. A község szűkös anyagi lehetőségeit mindenkor figyelembe véve támogatjuk a helyi, versenysportban érdekelt egyesületeket, az amatőr és tömegsport rendezvényeket. Közművelődés: Apátfalva Község Önkormányzata kiemelten kezeli a közművelődést, a nemzeti értékek megbecsülését, a kulturális értékek megőrzését, melyhez biztosítja a működéshez szükséges alapvető tárgyi és személyi feltételeket. Az Önkormányzat célja a helyi közösség, a civil szervezetek erősítése, a gazdag helyi hagyományok ápolása, a helyi identitás megőrzőse, erősítése. A közművelődési ágazatnak helyet adó Faluházban együtt működik a Könyvtár, Művelődési Ház, e-magyarország Pont, ezzel ezen tevékenységek egymást erősítik, biztosítják az információ-áramlást, a helyi lakosság egy helyen találja meg az általuk nyújtott szolgáltatásokat. 7

8 Közbiztonság: A felsorolt terveink megvalósítását, a napi életünket befolyásolhatja, hogy milyen minőségű falunkban a közbiztonság. Az apátfalvi rendőrőrsön adottak a személyi feltételek az eredményes munka elvégzéséhez. A lakosság megelégedését tapasztalva elmondhatjuk, hogy településünkön rend és nyugalom van, s azt kívánjuk, hogy ez a szint ne romoljon. Közbiztonságunk javításához nagymértékben hozzájárul az Apátfalvi Polgárőr Egyesület, melynek tagjai saját idejüket nem kímélve rendszeresen járőröznek, ezzel hozzájárulva Apátfalván a jó közbiztonsághoz. Az Önkormányzatnak az Apátfalvi Polgárőr Egyesület, valamint a Rendőrőrs munkájához meg kell adni a lehetőségihez mért támogatást. Kisebbség: Településünk esetében cigány és román kisebbségről beszélünk. Mindkét kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete feladatul tűzte ki a kisebbségek életkörülményeinek javítását, és a segítségnyújtást, a etnikai, nemzetiségi identitásuk megőrzését. Önkormányzatunknak támogatni kell a kezdeményezéseiket, és lehetőséget kell biztosítani az őket érintő döntéseknél a véleménynyilvánításra, támogatni kell a kisebbségi önkormányzatok működését technikai, infrastrukturális és humán erőforrás tekintetében egyaránt. III. fejezet ÉLETMÓD, JÖVŐKÉP Foglalkoztatás, munkahelyteremtés, turizmus, mezőgazdaság Foglalkoztatás, munkahelyteremtés Fontos, hogy jó kapcsolat épüljön ki a helyi vállalkozókkal, hiszen az Ő jelenlétük biztosítja a megélhetéshez elengedhetetlen anyagi forrásokat. Az önkormányzat vállalkozó barát politikát kíván megvalósítani, ennek érdekében szervező munkájával közreműködik további új munkahelyek megteremtésében, támogatja a vállalkozók ilyen irányú kezdeményezését. Terület biztosításával továbbra is segíteni kell az új munkahelyek letelepedését. Továbbképzések, tanfolyamok szervezésével, lehetőséget kell biztosítani azoknak is, akik nem tudják felmérni lehetőségeiket, végzettségüknél fogva nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A község közigazgatási, kommunális feladatainak ellátása, valamint az intézmények karbantartási, kisebb felújítási munkáinak gazdaságosabb elvégzése érdekében szükségesnek tartja az anyagi lehetőségektől függően közhasznú foglalkoztatottak alkalmazását. A foglalkoztatás elősegítése érdekében indokoltnak tartja továbbá a meghirdetett közmunkaprogramokban történő részvételt. 8

9 Turizmusfejlesztés, idegenforgalom lehetőségei Apátfalva birtokában van olyan adottságoknak, mely alkalmassá teszi arra, hogy turisztikailag jelentős községgé váljon. Az Önkormányzatnak elsősorban az egyedülálló természeti és épített környezet szépítésére, védelmére, valamint az egyedülálló kulturális hagyományok megőrzésére kell nagy hangsúlyt helyeznie. Ennek érdekében törekedni kell a rendelkezésre álló pályázati források kihasználására. Mezőgazdaság: A falunk lakosságának nagy hányada mezőgazdasággal foglalkozik, ebből teremti elő a megélhetéshez szükséges javakat. Az önkormányzatnak ugyan közvetlenül nem feladata e területtel foglalkozni, a falu jövője és fejlődése végett nem vonulhat ki felmerülő problémák megoldásának elősegítéséből. A mezőgazdaság profitálhat a turizmusból is. Hiszen a falusi turizmus jó része a mezőgazdaságra épül. A mezőgazdaság is egyfajta önfoglalkoztató vállalkozás, valamint munkahelyteremtő vállalkozás is. Fontos cél, hogy a helyi mezőgazdaságot segítse az önkormányzat a lehetőségeihez mérten. Helyet ad a falugazdásznak, segíti ügyintézésüket, segíti a Gazdakör munkáját, ismeretterjesztő, információs előadások szervezésében vesz részt. Adópolitika A helyi önkormányzat adópolitikáját az aktuális törvényi előírások befolyásolják. A kormányzat törekvései között hangsúlyos szerepet kapott az önkormányzati rendszer törvényi hátterének újraszabályozása, a közszolgáltatásokban való nagyobb kormányzati szerepvállalás. A jelen gazdasági program megalkotásakor nem ismertek a kormányzati törekvések részletei. Apátfalva Község Önkormányzatának olyan adópolitikát kell megvalósítania, melynek révén biztosítható a helyben elérhető közszolgáltatások lehető legnagyobb köre, de olyan terhet ró a helyi lakosságra, a vállalkozásokra, mely elviselhető és arányban áll a nyújtott szolgáltatások minőségével, számával, a település fejlődését szolgálja rövid, közép és hosszú távon. ÖSSZEFOGLALÁS Önkormányzatunk felelőssége, hogy világos célokat fogalmazzunk meg. A célokat ismertessük meg a lakossággal, egyeztessünk velük, kérjük a segítségüket, mert csak együtt tehetünk jövőnkért. Az országot, településünket, csak polgárainak, akarata, tudása, szakértelme, kreativitása, és szorgalma teheti sikeressé. Magyarország Európai Uniós csatlakozása után, a hazai önkormányzatok jogosulttá váltak az EU pénzügyi támogatásainak igénybevételére Európai Uniós költségvetési periódus alatt, az Új Széchenyi Terv keretében jelentős pályázati források kerülnek meghirdetésre. Rajtunk múlik, mekkora összeget tud ebből megnyerni Apátfalva, ugyanakkor olyan fejlesztéseket kell végrehajtani, mely rövid távon finanszírozható, közép és hosszú távon padig nem ró elviselhetetlen terhet az önkormányzatra, a helyi lakosságra. A ciklusprogram időszakát nem célszerű a választási időszakhoz kötni, mert a feladatok a 9

10 lehetőségek nem állnak meg, vagy járnak le egy választással. A programban megfogalmazottak, iránymutatást adnak a következő időszak képviselő-testületének is. Az önkormányzat gazdasági célkitűzéseinek elérése érdekében a lakosságot továbbra is be kívánja vonni. A jövőben is azzal kell számolni, hogy a központi költségvetésből az önkormányzatok számára a kötelező feladatellátáshoz nyújtott normatív támogatások összege a működési kiadások fedezésén túlmenően fejlesztésekre nem ad lehetőséget. A célkitűzések elérése érdekében az önkormányzatnak törekednie kell a saját bevételek növelésére, sőt felhalmozási célú bevételi források felkutatására. Felül kell vizsgálnunk a jelenleg üresen álló épületeinket és a közeljövőben dönteni kell hasznosíthatóságáról illetve esetleges értékesítéséről. Az önkormányzat gazdasági programjába felvett célkitűzéseinek megvalósulásához minden lehetséges esetben pályázati támogatást indokolt igénybe venni. Ebből következően a célkitűzések megvalósulása nagymértékben függ a központi pályázati támogatások alakulásáról. A program végrehajtása során a hazai forrásokon túlmenően fel kell tárni az Európai Unió nyújtotta, vagy más pályázati lehetőségeket is. Törekedni kell Apátfalva határ menti helyzetéből, a kiterjedt és jó határon túli kapcsolatiból adódó előnyök kihasználására fejlesztési céljai elérése, ezen kapcsolatok hosszú távú fenntartása érdekében. Az önkormányzat a gazdasági program időszakában a következő beruházásokat, felújításokat tervezi, törekszik megvalósításukra: - szennyvízberuházás végrehajtása, - Óvoda Konyha bővítése, - Faluház felújítása, - az ivóvízhálózat rekonstrukciója, - ravatalozó építése, - falusi turizmus fejlesztése, - központi óvoda létrehozása, A képviselő-testület Apátfalva Község Önkormányzatának a közötti ciklusra vonatkozó gazdasági programját az 51/2011. ( ) Kt. h-val jóváhagyta. Apátfalva, április 13. Varga Péter polgármester 10

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Jászivány Községi önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

PROGRAM. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 26/2011.(III.29.) határozata. Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programjáról.

PROGRAM. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 26/2011.(III.29.) határozata. Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programjáról. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 26/2011.(III.29.) határozata Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programjáról. A Képviselő-testület! Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programját

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad, Zádor községi Önkormányzatok K ö r j e g y z ő s é g e E-mail: ketujfalu@korjegyzoseg.hu Honlap: korjegyzoseg.hu 7975 Kétújfalu József Attila u. 34. Tel./Fax.:

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja UND község Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági programja 2010-2014. évre 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014 2 1. FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ELHELYEZKEDÉSE A község közigazgatási területe: 7.734 hektár 6.334 m2 Közigazgatási határai: - Északon Szilvásvárad,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja melléklet a 13/2015.(II. 3.) képviselő-testületi határozathoz Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. 2 A településfejlesztési politika célkitűzései Az Önkormányzat célja az esztétikus,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014-2019 2019. ÉVeKRe ELFOGADVA: 2015. MÁJUS 26-ÁN A 25/2015 (V.26.) HATÁROZATTAL 2 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-28/2015. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld.

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Az 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját, amelynek kötelező

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA

GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 2 Bevezetés Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját. Az Mötv. 116. (5) bekezdése szerint a gazdasági programot

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM CSŐVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre Elfogadva: 2015. március 31-én a 22/2015. sz. önkormányzati határozattal 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi

Részletesebben

2014-2019. Monostorapáti község Önkormányzata

2014-2019. Monostorapáti község Önkormányzata 2014-2019 Monostorapáti község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről

Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről Ikt.sz.: K13/00031/2013. Ea.: dr. Ortutay Miklós Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről Kiszombor Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! I. Makó

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023.

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. (1) bekezdése

Részletesebben