Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA közötti ciklusra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014. közötti ciklusra"

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA közötti ciklusra A program egy négy esztendőre szóló cselekvési terv, mely meghatározza a megoldandó feladatokat a reálisan megvalósítható célokat. A ciklusprogram a októberben elhangzott polgármesteri programon alapul, figyelembe véve a kormány közötti időszakára elfogadott programját. A kormány célul tűzte aki a nagy rendszerek, az oktatás, az egészségügy, az önkormányzatok reformját. Várható az állam szerepvállalásának erősödése, mely az önkormányzat terheit csökkentheti ugyan, azonban Apátfalva Község Önkormányzatának továbbra is a helyi lakosság igényeit kell kielégíteni a tőle elvárható legmagasabb színvonalon, figyelembe véve a lakosság teherbíró képességét. Apátfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a programban szereplő pénzügyi kihatással járó feladatokról minden évben költségvetési rendeletében dönt. A költségvetési rendelet előkészítése során az Önkormányzat minden egyeztetési kötelezettségének eleget tesz, kikéri az érintettek legnagyobb körének véleményét. A költségvetési rendelet megalkotásakor és végrehajtásakor érvényesülnie kell a takarékosság, a gondosság, a jövőért történő felelősségvállalás elveinek. Az önkormányzatnak gazdálkodása során biztosítania kell a kötelező feladatok finanszírozási hátterét, ugyanakkor törekedni kell a helyi sajátosságok, az önként vállalt feladatok elvégzésére, megvalósítására, a civil szervetek anyagi, infrastrukturális, humán erőforrás területén történő támogatására. A továbbiakban, a már említett elvek alapján - intézményenként és feladatkörönként fogjuk részletezni a négy esztendőre szóló megvalósítandó terveinket, elképzeléseinket, s megoldandó problémáinkat. Ezek egy része a minden napi megoldandó feladatokat jelenti, másik része viszont a szükséges és kívánt fejlesztéseket taglalja. A felsorolt tevékenységek, valamint a velük kapcsolatos fejlesztési elképzelések sorrendjét az önkormányzat számára törvény által előírt kötelező és nem kötelező feladatok szabják meg. Az önkormányzati rendszer átalakulóban van, az előttünk álló ciklus ilyen tekintetben igen sok újdonságot tartogat számunkra. Új együttműködési lehetőségek nyílnak meg, új fejlesztéseket indíthatnak, mindezekhez egy új szemléletmódra is szükség lesz. A feltételek ismeretében szükséges megfogalmazni Apátfalva Község Önkormányzatának elképzeléseit, működésének lehetőségeit, úgy, hogy továbbra is megfeleljenek az önkormányzati törvény által előírt elvárásoknak.

2 I. fejezet FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Településfejlesztési, településrendezés, az épített és természeti környezetvédelem Környezetvédelem Ebben a témában a településünket érintően öt fontos területet kell megemlítenünk - ivóvízminőség javítás, - szennyvízelvezetés és kezelés, - csapadékvíz elvezetés, - hulladékgazdálkodás, - természetvédelem, Ivóvízminőség javítás: Önkormányzatunk részt vesz a Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítását szolgáló programban. A cél, hogy a településünkön a meglévő ivóvíz hálózat korszerűsítése megtörténjen. A képviselő-testület kiemelt feladatának tekinti a település egészséges ivóvízellátásának biztosítását. A Makó Térségi Víziközmű Kft-vel együttműködve pályázati úton törekszik továbbfejleszteni a vízmű hálózatot. A hálózat rekonstrukcióját az üzemeltető Makó Térségi Víziközmű Kft. anyagi eszközeinek bevonásával szükséges megoldani. Szennyvízelvezetés és kezelés: Évek óta probléma településünkön a keletkező szennyvíz elhelyezése, és annak megfelelő kezelése. A szippantott szennyvizet jelenleg a makói szennyvíztisztító telepre kell szállítani, de sajnos ennek nem mindenki tesz eleget. Előfordul a kiskertekbe történő kiszivattyúzás. Ez szennyezi a talajvizet, és ezzel együtt veszélyezteti a vízkészletet is. A megoldás egy korszerű szennyvízkezelő rendszer kiépítése a hozzátartozó szennyvíztisztító teleppel. Makó Város és Térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására március 02-án önkormányzati Társulás jött létre Makó, Kiszombor, Maroslele, Földeák, Magyarcsanád és Apátfalva települések részvételével. A Társulás felelős a projekt menedzseléséért a teljes megvalósítás befejezéséig. Csapadékvíz elvezetés: Az önkormányzat évtizedekkel ezelőtt elindította a belvízelvezető rendszer kiépítését, mely még napjainkra sem fejeződött be, a rendszer nem teljes, vannak még olyan településrészek, ahol jelenleg sem megoldott a csapadékvíz elvezetése. A jelenlegi rendszer rendszeres karbantartást igényel, amit az érintett lakók nem minden esetben tudnak saját erőből elvégezni, ezért szükséges az önkormányzat jelentős szerepvállalása. Az utóbbi években az önkormányzat elkészítette azon utcák csapadékvíz-elvezető csatornahálózatának engedélyes terveit, mely a belvízzel, csapadékvízzel kapcsolatos 2

3 kártételeknek leginkább kitettek. A következő években az önkormányzat törekszik arra, hogy ezek a fejlesztések elkészüljenek, különösen a Maros u. északi oldalán, valamint a Hold utcán. Feladatként jelentkezik még az Aradi utca déli részén lévő zárt csatorna-szakasz rekonstrukciójának elvégzése, mert ez a szakasz nem képes az előírt vízmennyiség elvezetésére. Ugyancsak jelentős fenntartási kapacitás szabadulna fel, ha a Széchenyi utcán a Móricz Zsigmond utcától Magyarcsanádig a jelenleg nyílt földmedrű csatornákat burkolattal látná el az önkormányzat. A fenti beruházások jelentős költségigénye miatt pályázati támogatás nélkül nem képes Önkormányzatunk e fejlesztések elvégzésére, ezért folyamatosan figyelni kell a pályázati lehetőségeket, és támogatási forrás szerzésére kell törekedni. Hulladékgazdálkodás: Kiemelten kell foglalkozni a település tisztaságával, mert nemcsak a településen belül, de az erdők, az utak mellett is megnőtt az illegális szemétlerakások száma. Tudatosítani kell a lakosság körében a kihelyezett szelektív hulladék gyűjtő edények fontosságát, amely elősegíti az ott elhelyezett anyagok újrahasznosítását. A hulladékgyűjtő udvar kialakításával lehetőség nyílik az elkülönítetten gyűjtött szilárd hulladék begyűjtésére, tárolására, újrahasznosítására. Községünk mezőgazdasági település, a komposztáló telep létrehozásával elkerülhető, hogy az értékesítésre nem kerülő mezőgazdasági termékek ne a dűlőutak mentén szennyezzék a környezetet. Fokozott felügyeletet kell biztosítani, és szabálysértési eljárást kell kezdeményezni, az illegális szemétlerakás visszaszorítására. Természetvédelem: Különleges adottság, hogy rendelkezünk egy helyi természetvédelmi területtel, melynek megóvása, mindannyiunk kiemelt feladata. Az erdő, a madár-, és növényvilág védelme különös gondozást igényel. Tudatosítani kell az itt élő emberekben, hogy a terület településünk számára természeti kincs amelyben rendkívüli lehetőségek rejlenek. Óvnunk kell az illegális fakitermelőktől, és szemételhelyezőktől! Biztosítanunk kell, hogy a természetvédelmi terület alkalmas legyen turisztikai terveink megvalósítására. Szükséges hulladékgyűjtő edények kihelyezése, de a védelmet is meg lehet oldani! Az önkormányzat a gazdasági program időszakában a település virágosítására, fásítására törekszik. Településfejlesztés, útfenntartás: Az előzőekben leírtak is részét képezik a településfejlesztésnek, mégis ebben a részben kiemelten kell foglalkozni az alábbi feladatokkal: - helyi közutak - egyéb utak - közterületek, köztemető, parkok fenntartása - járdák 3

4 Helyi közutak: Önkormányzatunk területén a szilárdburkolatú utak százalékos aránya viszonylag jónak mondható. A mintegy 27,5 km úthálózatból, közel 17,3 kilométer kiépített, szilárd burkolattal ellátott. Az évekkel ezelőtt elkészült aszfalt és egyéb burkolattal ellátott utak állapota azonban jelentősen romlott. Ezek felújítása és új utak szilárdburkolattal történő ellátása, miden itt élő ember jogos igénye. Az építéssel azonban célszerű megvárni a szennyvízcsatorna hálózat megépítését. A földben lévő vezetékek elhelyezése után folyamatosan el kell kezdeni az utak helyreállítását és új utak megépítését. Célunk, hogy minden utat szilárd burkolattal lássunk el. A külterületi utak karbantartása hatékonyan a mezőgazdaságban dolgozók segítségével oldható meg. Egyéb közutak: A 43-as főközlekedési út állami út, kezelését az állam végzi, azonban önkormányzatunknak mindent meg kell tenni a forgalom biztonságának javítására, a sebességcsökkentésére, elő kell segíteni a gyalogosok biztonságos átkelését, és a kerékpárosok közlekedését. Pályázati források kihasználásával törekedni kell a 43-as főút mentén a közlekedésbiztonsági kerékpárút folytatására az Aradi utcán Közterületek, köztemető, parkok fenntartása: A Szoborpark, és a Hunyadi utcai park kialakítása több évvel ezelőtt megtörtént. A parkok rendezése, tisztántartása, fák ültetése szintén feladata az önkormányzatnak. Az önkormányzat a gazdasági program időszakában a település fásítására, virágosítására törekszik. Más közterületek, mint a sportpálya és környékének a rendben tartása is önkormányzati feladat. A Nepomuki Szent János emlékmű karbantartására is gondot kell fordítani, hiszen ez turisztikai célkitűzéseink egyik helyszíne lehet. A lakosság figyelmét folyamatosan fel kell hívni az ingatlanok előtti utcarész rendbetételére. Az önkormányzat részt vállal a Virágos Apátfalváért Mozgalom civil kezdeményezésben, saját eszközeivel elősegíti annak minél nagyobb kiteljesedését. A köztemető egyházi tulajdonban van, bár a ravatalozó épülete önkormányzati tulajdon. A dolgozóink többször besegítenek a temető rendben tartásában. Pályázati forrás felhasználásával új ravatalozó építésére törekszik az önkormányzat. Járdák: A település járdáinak nagy része már nagyon elavult. A járdák rekonstrukciójának felgyorsítása csak pályázati támogatás igénybevételével elérhető. E feladat végrehajtásában jelentősen támaszkodunk a közmunkaprogram által biztosítható munkaerőre. 4

5 Településrendezés: A 43-as út Apátfalván átkelő szakasza Apátfalva arca, a Templom utca a Művelődési Háztól a Szent Jánosig Apátfalva szíve. A községben lakók jogos igénye, hogy gondozásukra kiemelt figyelmet kell fordítani. Ezen területek mellett Apátfalva közterületeit a lehetőségekhez mérten az elvárható legnagyobb gondossággal kell rendben tartani. II. fejezet KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Oktatás, egészségügyi ellátás, szociális ellátás, közművelődés, közbiztonság, kisebbségek Apátfalva Község Önkormányzatának célja a közszolgáltatások minél nagyobb számának helyben történő biztosítása magas infrastrukturális és szakmai színvonalon, a helyi civil társadalom közösségi tevékenységének segítése Apátfalva Község élhetőbbé tétele érdekében. Óvodai nevelés, alapfokú oktatás Óvoda: Biztosítanunk kell, hogy a helyi gyerekek a helyi óvodában kapjanak napközbeni ellátást. Ehhez a körülményeket úgy kell alakítani, hogy az megfeleljen a szülők elvárásainak, a gyermekek korosztályi igényeinek. A jelenleg működő három óvoda helyett hosszú távon egy központi óvoda létrehozása a cél, a gazdaságos működtetés elérése érdekében, és az Óvoda Konyha bővítése annak érdekében, hogy az általános iskolában tanuló gyermekek étkeztetését is megvalósíthassuk a saját konyhánkról. Iskola: Az alapfokú oktatást biztosító állami rendszer nagyarányú változások előtt áll, melynek részletei a jelen gazdasági program megalkotásakor nem ismertek. Annak érdekében, hogy ezek a várható változások ne érintsék hátrányosan az apátfalvi alapfokú oktatást sem infrastruktúrájában, sem az oktatás színvonalában, folyamatosan figyelni kell a változások lehetséges és végleges irányát. Az önkormányzat célja, hogy a helyi alapfokú oktatás a társadalmi igényeknek megfelelő ismereteket nyújtson, minden gyermek számára biztosítsa az alapkészségek elsajátítását, lehetőséget biztosítson a továbbtanuláshoz, egyben közreműködjön a gyerekek Apátfalvához való kötődésének kialakulásához, ezzel is hozzájárulva a helyi közösség hosszú távú fennmaradásához. Ehhez a körülményeket úgy kell alakítani, hogy az megfeleljen a szülők elvárásainak, a gyermekek korosztályi igényeinek. Tovább kell folytatni az általános iskola korszerű eszközökkel és berendezési tárgyakkal történő ellátását. 5

6 Közellátás, közigazgatás Egészségügyi ellátás: A háziorvosi, iskolaorvosi, a gyermekorvosi, a fogászati ellátás, valamint az ügyeleti szolgálat vállalkozói szerződés, illetve kistérségi együttműködés keretében érhető el Apátfalván. A képviselő-testület figyelemmel kíséri az egészségügyi ellátás helyzetének alakulását, indokolt esetben intézkedéseket kezdeményez. Rendszeres szűrővizsgálatok szervezésével és egészséges életmódra neveléssel a lakosság egészségi alapellátásának javítása a cél. A védőnői szolgálat működtetése önkormányzati feladat, az önkormányzat biztosítja ezen belül az anya, csecsemő és nővédelem ellátásához szükséges intézményi feltételeket. Az épület, amelyben mindezek működnek önkormányzati tulajdon, 2011-ben teljesen felújítja az önkormányzat. Az egészségügyi alapellátásban közreműködő szakmai szereplőkkel egyeztetve, velük együttműködve továbbra is törekedni kell a alapellátás infrastrukturális, szakmai fejlesztésére, az egészségvédelemmel és betegségmegelőzéssel kapcsolatos ismeretterjesztő, figyelemfelhívó tevékenység kiszélesítésére. Szociális ellátás: Településünkön a házi gondozónők biztosítják, hogy az arra rászoruló időskorúak a lakásukban napi ellátást kapjanak. Községünkben működik a napközi otthonos ellátás az idősek részére, illetve működik a családsegítő szolgálat és gyermekjóléti szolgálat, a szociális étkeztetés lehetőségét is biztosítja önkormányzatunk az arra rászorulóknak. A helyi szociális ellátó rendszer intézményi keretein belül, fizikailag az óvodában, annak szakmai irányítása mellett működik a Családi Napközi óta, mely jelenleg férőhely korlát miatt nem tudja kielégíteni a lakosság körében az általa nyújtott szolgáltatás iránt keletkezett jelentősebb igényt. Ezért törekedni kell ezen szolgáltatási forma bővítésére. A szociális alapellátás különböző területeinek helyet adó épületegyüttes az utóbbi években teljesen megújult, törekedni kell az eddig is magas szakmai munka színvonalának további fejlesztésére, az intézmények közötti együttműködés kiteljesítésére. Apátfalva lakosságának folyamatos elöregedésével egyre nagyobb igény mutatkozik a bentlakásos idősek otthona létrehozására. A beruházás nagyságrendje miatt ezt a célt csak pályázati támogatással lehet megvalósítani. Önkormányzatunk továbbra is fontos feladatnak tartja, hogy az arra rászoruló családok segítséget kapjanak, amennyiben élethelyzetük ezt kívánja. A rendszeres ellátásokat azonban csak annyi időre kell biztosítanunk, amíg a család maga is keresi a lehetőségét, élethelyzetének javítására. Ennek támogatására az önkormányzat szociális ellátó rendszere rendelkezésre áll, melyre kiemelt figyelmet kell fordítanunk. 6

7 Közigazgatás: A köztisztviselői teljesítmény-követelmény rendszer, megfogalmazza, hogy a hivatali munka csak akkor hatékony, ha minden köztisztviselő úgy végzi a munkáját, hogy az önkormányzat szándékaival, a kitűzött közigazgatási, gazdasági céljaival összhangban legyen. Fontos cél, a hatékony, gyors, szakszerű ügyintézés, az ügyfél törvényes pontos tájékoztatása, valamint felelősségteljes munkavégzés. Mindehhez, ma már elvárás a köztisztviselő felé, hogy részt vegyen a továbbképzésen, valamint elengedhetetlen számára az önképzés. Keresi az önkormányzat annak a lehetőségét, hogy a polgármesteri hivatal akadálymentesítését, felújítását pályázati támogatással megvalósítsa. Gyermek- és ifjúságvédelem: Apátfalván nagy számban élnek nehéz anyagi, szociális körülmények között lévő gyermekes családok, melyek nehéz körülményeinek jobbá tételében az önkormányzatnak kisebb nagyobb segítséget kell nyújtania, ennek tárgyi és személyi feltételeit folyamatosan biztosítani, fejleszteni szükséges. Sport: A sporttevékenységek végzése hozzájárul az Apátfalván élők testi, lelki fejlődéshez, a egészségi állapotának fenntartásához, javításához, ezen keresztül Apátfalva élhetőbbé tételéhez, hosszú távú fennmaradásához. Apátfalva Község Önkormányzatának gazdasági körülményeire, pénzügyi helyzetére való tekintettel elsősorban a tömegsport, az iskolai sport, valamint az amatőr sport technikai, infrastrukturális feltételeinek a biztosítására kell törekednie. A versenysport terén legfontosabb tényező az utánpótlás nevelése, és ennek területe a diáksport. Elengedhetetlenül szükséges ennek eredményességéhez a megfelelő személyi és tárgyi feltételek megteremtése. Ebben meghatározó szerep jut az iskolának. A község szűkös anyagi lehetőségeit mindenkor figyelembe véve támogatjuk a helyi, versenysportban érdekelt egyesületeket, az amatőr és tömegsport rendezvényeket. Közművelődés: Apátfalva Község Önkormányzata kiemelten kezeli a közművelődést, a nemzeti értékek megbecsülését, a kulturális értékek megőrzését, melyhez biztosítja a működéshez szükséges alapvető tárgyi és személyi feltételeket. Az Önkormányzat célja a helyi közösség, a civil szervezetek erősítése, a gazdag helyi hagyományok ápolása, a helyi identitás megőrzőse, erősítése. A közművelődési ágazatnak helyet adó Faluházban együtt működik a Könyvtár, Művelődési Ház, e-magyarország Pont, ezzel ezen tevékenységek egymást erősítik, biztosítják az információ-áramlást, a helyi lakosság egy helyen találja meg az általuk nyújtott szolgáltatásokat. 7

8 Közbiztonság: A felsorolt terveink megvalósítását, a napi életünket befolyásolhatja, hogy milyen minőségű falunkban a közbiztonság. Az apátfalvi rendőrőrsön adottak a személyi feltételek az eredményes munka elvégzéséhez. A lakosság megelégedését tapasztalva elmondhatjuk, hogy településünkön rend és nyugalom van, s azt kívánjuk, hogy ez a szint ne romoljon. Közbiztonságunk javításához nagymértékben hozzájárul az Apátfalvi Polgárőr Egyesület, melynek tagjai saját idejüket nem kímélve rendszeresen járőröznek, ezzel hozzájárulva Apátfalván a jó közbiztonsághoz. Az Önkormányzatnak az Apátfalvi Polgárőr Egyesület, valamint a Rendőrőrs munkájához meg kell adni a lehetőségihez mért támogatást. Kisebbség: Településünk esetében cigány és román kisebbségről beszélünk. Mindkét kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete feladatul tűzte ki a kisebbségek életkörülményeinek javítását, és a segítségnyújtást, a etnikai, nemzetiségi identitásuk megőrzését. Önkormányzatunknak támogatni kell a kezdeményezéseiket, és lehetőséget kell biztosítani az őket érintő döntéseknél a véleménynyilvánításra, támogatni kell a kisebbségi önkormányzatok működését technikai, infrastrukturális és humán erőforrás tekintetében egyaránt. III. fejezet ÉLETMÓD, JÖVŐKÉP Foglalkoztatás, munkahelyteremtés, turizmus, mezőgazdaság Foglalkoztatás, munkahelyteremtés Fontos, hogy jó kapcsolat épüljön ki a helyi vállalkozókkal, hiszen az Ő jelenlétük biztosítja a megélhetéshez elengedhetetlen anyagi forrásokat. Az önkormányzat vállalkozó barát politikát kíván megvalósítani, ennek érdekében szervező munkájával közreműködik további új munkahelyek megteremtésében, támogatja a vállalkozók ilyen irányú kezdeményezését. Terület biztosításával továbbra is segíteni kell az új munkahelyek letelepedését. Továbbképzések, tanfolyamok szervezésével, lehetőséget kell biztosítani azoknak is, akik nem tudják felmérni lehetőségeiket, végzettségüknél fogva nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A község közigazgatási, kommunális feladatainak ellátása, valamint az intézmények karbantartási, kisebb felújítási munkáinak gazdaságosabb elvégzése érdekében szükségesnek tartja az anyagi lehetőségektől függően közhasznú foglalkoztatottak alkalmazását. A foglalkoztatás elősegítése érdekében indokoltnak tartja továbbá a meghirdetett közmunkaprogramokban történő részvételt. 8

9 Turizmusfejlesztés, idegenforgalom lehetőségei Apátfalva birtokában van olyan adottságoknak, mely alkalmassá teszi arra, hogy turisztikailag jelentős községgé váljon. Az Önkormányzatnak elsősorban az egyedülálló természeti és épített környezet szépítésére, védelmére, valamint az egyedülálló kulturális hagyományok megőrzésére kell nagy hangsúlyt helyeznie. Ennek érdekében törekedni kell a rendelkezésre álló pályázati források kihasználására. Mezőgazdaság: A falunk lakosságának nagy hányada mezőgazdasággal foglalkozik, ebből teremti elő a megélhetéshez szükséges javakat. Az önkormányzatnak ugyan közvetlenül nem feladata e területtel foglalkozni, a falu jövője és fejlődése végett nem vonulhat ki felmerülő problémák megoldásának elősegítéséből. A mezőgazdaság profitálhat a turizmusból is. Hiszen a falusi turizmus jó része a mezőgazdaságra épül. A mezőgazdaság is egyfajta önfoglalkoztató vállalkozás, valamint munkahelyteremtő vállalkozás is. Fontos cél, hogy a helyi mezőgazdaságot segítse az önkormányzat a lehetőségeihez mérten. Helyet ad a falugazdásznak, segíti ügyintézésüket, segíti a Gazdakör munkáját, ismeretterjesztő, információs előadások szervezésében vesz részt. Adópolitika A helyi önkormányzat adópolitikáját az aktuális törvényi előírások befolyásolják. A kormányzat törekvései között hangsúlyos szerepet kapott az önkormányzati rendszer törvényi hátterének újraszabályozása, a közszolgáltatásokban való nagyobb kormányzati szerepvállalás. A jelen gazdasági program megalkotásakor nem ismertek a kormányzati törekvések részletei. Apátfalva Község Önkormányzatának olyan adópolitikát kell megvalósítania, melynek révén biztosítható a helyben elérhető közszolgáltatások lehető legnagyobb köre, de olyan terhet ró a helyi lakosságra, a vállalkozásokra, mely elviselhető és arányban áll a nyújtott szolgáltatások minőségével, számával, a település fejlődését szolgálja rövid, közép és hosszú távon. ÖSSZEFOGLALÁS Önkormányzatunk felelőssége, hogy világos célokat fogalmazzunk meg. A célokat ismertessük meg a lakossággal, egyeztessünk velük, kérjük a segítségüket, mert csak együtt tehetünk jövőnkért. Az országot, településünket, csak polgárainak, akarata, tudása, szakértelme, kreativitása, és szorgalma teheti sikeressé. Magyarország Európai Uniós csatlakozása után, a hazai önkormányzatok jogosulttá váltak az EU pénzügyi támogatásainak igénybevételére Európai Uniós költségvetési periódus alatt, az Új Széchenyi Terv keretében jelentős pályázati források kerülnek meghirdetésre. Rajtunk múlik, mekkora összeget tud ebből megnyerni Apátfalva, ugyanakkor olyan fejlesztéseket kell végrehajtani, mely rövid távon finanszírozható, közép és hosszú távon padig nem ró elviselhetetlen terhet az önkormányzatra, a helyi lakosságra. A ciklusprogram időszakát nem célszerű a választási időszakhoz kötni, mert a feladatok a 9

10 lehetőségek nem állnak meg, vagy járnak le egy választással. A programban megfogalmazottak, iránymutatást adnak a következő időszak képviselő-testületének is. Az önkormányzat gazdasági célkitűzéseinek elérése érdekében a lakosságot továbbra is be kívánja vonni. A jövőben is azzal kell számolni, hogy a központi költségvetésből az önkormányzatok számára a kötelező feladatellátáshoz nyújtott normatív támogatások összege a működési kiadások fedezésén túlmenően fejlesztésekre nem ad lehetőséget. A célkitűzések elérése érdekében az önkormányzatnak törekednie kell a saját bevételek növelésére, sőt felhalmozási célú bevételi források felkutatására. Felül kell vizsgálnunk a jelenleg üresen álló épületeinket és a közeljövőben dönteni kell hasznosíthatóságáról illetve esetleges értékesítéséről. Az önkormányzat gazdasági programjába felvett célkitűzéseinek megvalósulásához minden lehetséges esetben pályázati támogatást indokolt igénybe venni. Ebből következően a célkitűzések megvalósulása nagymértékben függ a központi pályázati támogatások alakulásáról. A program végrehajtása során a hazai forrásokon túlmenően fel kell tárni az Európai Unió nyújtotta, vagy más pályázati lehetőségeket is. Törekedni kell Apátfalva határ menti helyzetéből, a kiterjedt és jó határon túli kapcsolatiból adódó előnyök kihasználására fejlesztési céljai elérése, ezen kapcsolatok hosszú távú fenntartása érdekében. Az önkormányzat a gazdasági program időszakában a következő beruházásokat, felújításokat tervezi, törekszik megvalósításukra: - szennyvízberuházás végrehajtása, - Óvoda Konyha bővítése, - Faluház felújítása, - az ivóvízhálózat rekonstrukciója, - ravatalozó építése, - falusi turizmus fejlesztése, - központi óvoda létrehozása, A képviselő-testület Apátfalva Község Önkormányzatának a közötti ciklusra vonatkozó gazdasági programját az 51/2011. ( ) Kt. h-val jóváhagyta. Apátfalva, április 13. Varga Péter polgármester 10

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Jászivány Községi önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. Mérk Nagyközség Önkormányzat évekre szóló gazdasági programjáról GAZDASÁGI PROGRAM

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. Mérk Nagyközség Önkormányzat évekre szóló gazdasági programjáról GAZDASÁGI PROGRAM Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 27/2015. (III.17.) határozata Mérk Nagyközség Önkormányzat 2014-2019. évekre szóló gazdasági programjáról A képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzat 2014-2019.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

PROGRAM. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 26/2011.(III.29.) határozata. Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programjáról.

PROGRAM. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 26/2011.(III.29.) határozata. Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programjáról. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 26/2011.(III.29.) határozata Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programjáról. A Képviselő-testület! Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programját

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad, Zádor községi Önkormányzatok K ö r j e g y z ő s é g e E-mail: ketujfalu@korjegyzoseg.hu Honlap: korjegyzoseg.hu 7975 Kétújfalu József Attila u. 34. Tel./Fax.:

Részletesebben

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat 17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat Tárgy: A köztisztviselők teljesítmény értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 2003 évre. Bekecs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja UND község Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági programja 2010-2014. évre 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 2. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati hez.) SIMONTORNY VÁROS ÖNKORMÁNYZT ÁLTL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLLT FELDTOK 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 1 testvérvárosi kapcsolatok

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

2017. évi éves fejlesztési terv

2017. évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. évi éves fejlesztési terv Elfogadva: a 33/2017. (III.30.) Kt. határozattal I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014 2 1. FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ELHELYEZKEDÉSE A község közigazgatási területe: 7.734 hektár 6.334 m2 Közigazgatási határai: - Északon Szilvásvárad,

Részletesebben

PÉCSELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA ALAPCÉLOK

PÉCSELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA ALAPCÉLOK PÉCSELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. ALAPCÉLOK A 2014 október 12-én megválasztott Képviselő-testület alapvető célja, hogy biztosítsa a község működőképességét, az önkormányzat

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Létszám és erőforrás

Létszám és erőforrás Létszám és erőforrás Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban Saját erőforrás összesen Külső szolgáltató Külső erőforrás összesen Erőforrás összesen Adminisztratív személyzet terv tény terv tény terv

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2)

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK - helyi építészeti örökség értékeinek védelme 1997. évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) - településfejlesztés 13. (1) - településrendezés 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-28/2015. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja melléklet a 13/2015.(II. 3.) képviselő-testületi határozathoz Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. 2 A településfejlesztési politika célkitűzései Az Önkormányzat célja az esztétikus,

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Az 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját, amelynek kötelező

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014-2019 2019. ÉVeKRe ELFOGADVA: 2015. MÁJUS 26-ÁN A 25/2015 (V.26.) HATÁROZATTAL 2 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzatának Gazdasági Programja

Ócsa Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Ócsa Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019. BEVEZETÉS Ócsa Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ban meghatározottak alapján gazdasági

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben