Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll s a kivételnek, mely holnapra talán szabály; /Illyés Gyula/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll s a kivételnek, mely holnapra talán szabály; /Illyés Gyula/"

Átírás

1 1 PARK ÓVODA - L A KKOZÓ TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll s a kivételnek, mely holnapra talán szabály; /Illyés Gyula/

2 2 Tartalomjegyzék AZ ÓVODA JOGI STÁTUSA, ADATAI... 6 BEVEZETŐ... 7 AZ ÓVODAI NEVELÉS ÉS FEJLESZTÉS ÁTFOGÓ ÉS GLOBÁLIS TERVE GYERMEKKÉPÜNK Milyen is az általunk ismert és a bennünk kialakult gyermekkép? Óvodánk sajátos arculata Óvodánk erőforrásai, szerkezete ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA Az óvodai nevelésünk feladatai a személyiség-fejlesztés területén Az Alapprogram alapján a fejlődés jellemzői az óvodáskor végére EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM Szomatikus (testi) nevelés, egészséges életmód alakítása Lelki egészségvédelem (pszicho higiénés nevelés), értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása (lásd Az érzelmi nevelés, az erkölcsi és a közösségi nevelés fejezetben) Szociális egészség fejlesztése (szociohigiénés nevelés) (lásd Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés és a Gyermekvédelem az óvodában fejezetekben) PARK ÓVODA NEVELÉSI RENDSZERE A rendszer elemeinek rövid felvázolása A PEDAGÓGIAI FELTÉTELRENDSZER ÉS TARTALMA A NEVELÉS ALAPVETŐ KERETEI Egészséges életmód alakítása, gondozás Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés A GYERMEK TEVÉKENYSÉGFORMÁI Játék Munka jellegű tevékenység A tevékenységekben megvalósuló tanulás A FEJLESZTÉS TARTALMI ESZKÖZEI A külső világ tevékeny megismerése A mozgás Verselés, mesélés Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, mintázás, kézi munka A LAKKOZÓ TAGÓVODAI NEVELÉS RENDSZERE A RENDSZER ELEMEINEK RÖVID FELVÁZOLÁSA KIEMELT NEVELÉSI ELVEINK A PEDAGÓGIAI FELTÉTELRENDSZER ÉS TARTALMA Szervezeti és időkeretek az óvodában A NEVELÉS ALAPVETŐ KERETEI Egészséges életmód alakítás Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés GYERMEKI TEVÉKENYSÉGFORMÁK Játék Munkajellegű tevékenységek A tevékenységekben megnyilvánuló tanulás A FEJLESZTÉS TARTALMI ESZKÖZEI Mozgás

3 Anyanyelvi értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Külső világ tevékeny megismerése Komplex művészeti nevelés SAJÁTOS FELADATOK, SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK GYERMEKVÉDELEM AZ ÓVODÁBAN SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK PEDAGÓGIAI ADATRÖGZÍTÉS LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A KOMPLEX PREVENCIÓS ÓVODAI PROGRAMBÓL ÁTVETT FEJLESZTŐPROGRAM A LAKKOZÓ TAGÓVODA RÉSZÉRE Mozgásfejlesztés Testséma fejlesztés Észlelésfejlesztés (percepciófejlesztés) Verbális fejlesztés FELHASZNÁLT IRODALOM ÉVI CXC. TV. A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL /2012. (VIII.31.) EMMI RENDELET /2012 (XII. 17.) KORM. RENDELETE AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁRÓL EMMI RENDELET A SNI GYERMEKEK ÓVODAI ÉS ISKOLAI NEVELÉSÉNEK IRÁNYELVEIRŐL

4 4 Mottó: "Ne erőszakkal oktasd... a gyermeket tanulmányokra... hanem játszva tanuljanak, már csak azért is, hogy jobban megfigyelhesd, melyiknek mire van hajlama." (Platon Összes művei)

5 5 A helyi pedagógiai programok előkészítésében, a felülvizsgálatban és a módosításban a Park Óvoda - Lakkozó Tagóvoda nevelőtestülete vett részt. A kompetencia alapú óvodai nevelés beépítését írta és szerkesztette a részanyagok alapján: Kyriacou Krisztina A részanyagok és a konzultáció alapján a programot írta és szerkesztette: Kyriacou Krisztina Majzik Ferencné Somogyváriné Tóth Erika Szaniszlóné Radványi Katalin Szeidermann Ilona Tamás Enikő Formai kivitelező: Majzik Ferencné Török Ferencné

6 6 Az óvoda jogi státusa, adatai Az óvoda hivatalos elnevezése: OM azonosítója: Székhelye: Telephely: Az óvoda alapító okiratának száma: Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda Budapest, Külső Szilágyi út Budapest, Lakkozó utca 3. Lakkozó Tagóvoda 119/2013 (VI.27.) Kelte, ebben megfogalmazott alaptevékenysége: Alapító, fenntartó, irányító:: Az intézmény gazdálkodási jogköre: Jogállása: 2011.május Óvodai nevelés, ellátás - SNI gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Óvodai intézményi étkeztetés - Munkahelyi étkeztetés - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 1042 Budapest, IV. István út 14. Önállóan működő költségvetési szerv Önálló jogi személy Az óvoda befogadóképessége: Park Óvoda: 150 fő Lakkozó Tagóvoda: 200 fő Tel.: Az óvoda telefonszáma: ( ) Fax: Az óvodai csoportok száma: Park Óvoda: 6 Lakkozó Tagóvoda: 8 Az óvoda vezetője, (a program jóváhagyója): Majzik Ferencné (Horváth Erzsébet)

7 7 Bevezető Az Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat döntése alapján augusztus 31-től két, eddig önállóan működő óvoda összevonásra került. Mindkét intézmény az elmúlt évtizedekben kialakította sajátos arculatát, a Park Óvoda 20, a Lakkozó Óvoda 25 éve fogadja a gyermekeket, elsősorban Káposztásmegyerről. Negyedik alkalommal került sor, immáron a két testülettel közösen az óvoda helyi nevelési programjának átdolgozására. A jelenlegi munka kicsit más volt, mint az eddigiek, hiszen két, jól bevált nevelési programot kellet egységes szerkezetbe ötvözni, oly módon, hogy az eddigi sajátosságokat meg tudjuk tartani ben a közoktatási törvény előírta valamennyi intézmény számára, hogy az Óvodai nevelés országos alapprogramja (továbbiakban Alapprogram) alapján nevelési programot kell készíteni, vagy valamelyik válaszható program közül átvenni, illetve adaptálni. Hosszas előkészítő munka után a két intézmény nevelőtestülete kétféle utat választott. A Park Óvodában úgy döntöttünk, saját programot készítünk. Akkori döntésünket nagyban befolyásolta, hogy az óvodánk 8 éves megléte alatt az Alapprogram által biztosított lehetőségeket kiaknázva új módszereket, sajátos szervezeti kereteket alakítottunk ki. A magyar óvodapedagógia eddigi eredményeit megtartottuk. Felhasználtuk a továbbképzéseken és a szakirodalomból megismert, nevelő munkánkhoz illeszkedő alternatív módszereket és programokat. A Lakkozó Óvoda nevelőtestülete hasonló megfontolások alapján arra a következtetésre jutott, hogy az akkori gyakorlat és a környezet elvárásai alapján, oly módon készíti el saját nevelési programját, hogy beépíti a Komplex Prevenciós Óvodai Program mozgásfejlesztő és verbális fejlesztő anyagát. A két óvoda nevelési programjában nemcsak az a közös, hogy mindkettő az Alapprogramra épül, hanem több olyan hangsúly, kiemelés is található, amelyek a Park Óvodára és a Lakkozó Óvodára is egyaránt jellemző: a mozgásfejlesztés hangsúlyossága, az anyanyelvi nevelés és értelmi nevelés összehangolása, különösen figyelve a

8 8 kommunikáció verbális és nonverbális fejlesztésére, az egyéni differenciált bánásmód és a differenciált fejlesztés, a sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI) gyermekek integrált nevelése. A programok készítésekor hozott döntéseket mindkét óvodában megerősítette, a felülvizsgálatok eredménye, ezért nem változtattunk tartalmi szempontból. Jó alkalom volt ez az időszak arra, hogy a sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI) gyermekekkel kapcsolatos speciális nevelési feladatokat, a számukra szükséges tárgyi feltételeket is beépítettük a programjainkba. A törvényi változás értelmében lehetőséget kell adnunk olyan gyerekeknek is a fejlődésre, az integrált nevelésre, akik érzékszervi fogyatékosok, beszédfogyatékosok, enyhe értelmi fogyatékosok, autisták, megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. Az elmúlt években mindkét intézményben fogadtak már SNI gyermekeket. A Park Óvodában olyan gyermekek fejlesztésére került sor, akiknek beszédfogyatékosságuk/súlyos, akadályozott beszédfejlődésük: szenzoros, motoros, vagy szenzomotoros problémájuk (pl.: megkésett beszédfejlődés, centrális dyslalia, súlyos orrhangzósság, stb.), illetve a beszédhibákhoz csatlakozó és/vagy magatartási zavaruk, látássérültségük, gyengénlátásuk miatt eltérően fejlődnek. A Lakkozó Óvodában a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek integrált nevelése folyt. Az érintett gyermekeknek családi nevelését, közösségbe való beilleszkedését elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel együtt történő integrált nevelés. Óvodánk az együttneveléssel többet vállal, magasabb értékeket kínál a SNI gyermekeknek, mint részvétet és védettséget. A SNI gyermekek nevelése és fejlesztése során mindkét óvodában felhasználjuk a kompetencia alapú óvodai programcsomagban megismert kiegészítő köteteket, melyek sérülés

9 9 specifikus eszköztárat adnak az együttneveléshez, valamint ajánlások találhatóak a fejlesztéshez. Az óvodában történő együttnevelés az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének figyelembevételével minden esetben egyéni döntést, esetenként egyéni fejlesztést igényel A programok eddigi felülvizsgálata alapján egyértelművé vált, hogy az iskolába lépés időpontjában gyermekeink személyisége olyan fejlődést mutat, hogy alkalmasak az iskolai tanulásra. A programban leírtak eddigi nevelő munkánkat tükrözik, melynek során folyamatosan kértük és kaptuk a szülők támogatását. A ránk bízott gyermekekkel megismertetjük az őket körülvevő való világot, és ez alatt alakítjuk, formáljuk őket. Olyan nevelési módokat kerestünk, amelyben óvodásaink minden kényszer nélkül saját magukhoz viszonyítva a legoptimálisabban fejlődhetnek. A Park Óvodában vegyes életkorú csoportokat szerveztünk, hiszen a családokban is különböző korosztályok együttélése közben valósul meg a nevelés komplex formája. A családban gyermekeket érő hatások alakították, formálták a viselkedésüket, magatartásukat és észrevétlenül gyarapodott ismeretük, fejlődött készségük. A vegyes életkorú csoportokban lehetőség nyílik a szociális tanulásra, a közösségi élet szokásainak kialakítására az olyan családból érkezett gyermekek számára is, ahol csak egy-két gyermek van (az óvodába járók 33%-a 1 gyermekes, 54%-a 2 gyermekes, 13%-a 3 és több gyermekes családban élnek). A vegyes életkorú csoport lehetőséget ad a testvérkapcsolatok és a szorosabb társas kapcsolatok kialakítására. Annak a gyermeknek, akinek nincs testvére, többnyire kimaradnak az életéből azok a nevelési helyzetek, amelyek egy többgyermekes családban jelen vannak. A Lakkozó Óvodában az elmúlt években arra törekedtek a csoportok kialakítása során, hogy homogén, vagy részben osztott csoportokat legyenek. Mióta a Közoktatási Törvény szerint a rugalmas beiskolázás /tankötelezettség május 31./, egyre nehezebb a tisztacsoportok létrehozása, így már a Lakkozóban is vannak vegyes- illetve részben osztott életkorú csoportok. Olyan óvodát szerveztünk, mely kötöttségmentes, családias, érzelmi biztonságra épül, ahol a gyermeki személyiség szabadon bontakozhat ki, ahol érvényesül a kompetencia alapú integrált nevelés.

10 10 A délelőtti folyamatos napirend teszi lehetővé, hogy a gyermek kedve és érdeklődése szerint válasszon a különböző tevékenységek közül, és önállóan döntsön, kivel és mit játszik, milyen tevékenységbe kapcsolódik be, vagy egyszerűen csak szemlélődik. A SNI gyermekek egyéni fejlesztésének is jobb feltételeket biztosít, a rugalmasan kialakított napirend Az egyéni bánásmód alkalmazása és az ehhez elengedhetetlen differenciált eljárások, módszerek nem csak a gyakorlatban fedezhetők fel, hanem az óvónők tervező és értékelő munkájában is. Az SNI gyermekek nevelése, fejlesztése során különösen fontos, hogy az elvárások igazodjanak a gyermek fejlődésének üteméhez, fejlesztésük a számukra megfelelő területen valósuljon meg, a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl őket, a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiákat ismerjék és alkalmazzák az óvodában. Nevelési feladatainkat továbbra is a szülőkkel közösen kívánjuk végezni, oly módon, hogy gyermekeink rendelkezzenek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel. Az egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk, a különböző tevékenységekben megvalósuló a tanuláshoz szükséges készségek, képességek folyamatos alakítását. Természetesen az iskolai életre való alkalmasság óvodai nevelésünknek csak egy része, hiszen az itt töltött évek alatt a gyermek egész személyiségét fejlesztjük. Az új Alapprogram megjelenése abban erősített meg minket, hogy jó úton haladunk, hogy továbbra is helyt kell kapnia az innovációnak a munkánkban. A most elkészült módosítások árnyaltabbá, sokszínűbbé teszik a programunkat. A Park Óvodában a kompetencia alapú óvodai nevelés elveit is beépítettük, valamint a pedagógiai attitűd újszerű értelmezése is helyet kapott, ezt a szemléletet szeretnénk a Lakkozó Óvodában is elfogadottá tenni a nevelőtestület tagjai számára. A programmódosítás, lehetőség volt arra is, hogy az elmúlt időszakban elnyert pályázatok adta változások és a bevezetésre kerülő innovációs folyamatok beépüljenek. Ilyen volt: Park Óvodában: KMOP /2 Ingerdús nevelés feltételeinek megteremtése lakótelepi óvodákban.

11 11 A kompetencia alapú oktatás a Bp., Főv. IV.ker. Újpest Önkormányzat intézményeiben. TÁMOP / Zöld óvoda cím elnyerése Lakkozó Óvodában: EU szabványoknak megfelelő udvari játékszerek elhelyezése. Újpest, augusztus 31. Majzik Ferencné A 2012/13-as nevelési évben úgy indultunk el, hogy tudtuk ismételten módosítani kell a programunkat! Miért volt szükséges az előző mosósítást követően ilyen hamar erre sort keríteni? A Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC törvény kihirdetése után folyamatosan jelentek azon jogszabályok, melyek előírták a pedagógiai programok felülvizsgálati kötelezettségét. A változtatást az is indokolta, hogy a jogszabályok kötelezettségeket írtak elő. Új fejezetként beépítettük az óvoda Egészségfejlesztési programját. A felülvizsgálat során, a viták és a munkaközösségekben folyó munka eredményeként közeledett a két óvoda külön-külön program része egymáshoz. A változtatások nem jelentik azt, hogy elveszett az egyéni arculat. A Lakkozó Tagóvodában eddig a program részeként szereplő komplex prevenciós fejlesztéssel foglalkozó rész módszertani ajánlásként jelenik meg. A Park Óvoda fejezetébe bekerült a néphagyományőrzés, mint terület. Az egyes átemelések és korrekciók az óvodákban folyó nevelő munkát színesítik és továbbra is a gyermekek érdekeinek figyelembe vételét erősítik. A Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda pedagógiai tevékenységrendszere, a személyi feltételeke és tárgyi környezete biztosítja a ránk bízott gyermekek nevelésének, fejlődésének mindenre kiterjedő, magas színvonalú megvalósíthatóságát. Újpest,2013. augusztus 30. Majzik Ferencné

12 12 Az óvodai nevelés és fejlesztés átfogó és globális terve 1.1.Gyermekképünk "Szükségem van rád, mert szeretlek" (Franz) Az Alapprogram az emberi személyiségből indul ki. Általunk is elfogadott tény, hogy a gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is önálló személyiség, de egyben szociális lény is. Az óvodánkba járó gyermek, fejlődő személyiség, akinek fejlődését genetikai adottságok és az érési folyamat sajátos törvényszerűségei befolyásolják. A gyermeket érő spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások fontos szerepet töltenek be a fejlődés során, ennek megtervezésében nagyon fontos szerepe van az óvodapedagógusnak. Az előzőekben felsorolt összetevők együttes hatása következtében minden gyermeknek életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A szükségletek kielégítése során meghatározó szerepet kap a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet. Ezért az óvoda összes dolgozójának minden tettéből sugározni kell a feltétel nélküli szeretetnek, a gyermek iránt érzett tiszteletnek, az odafigyelésnek, a segítőkészségnek, az egyes gyermek igénye szerint. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodánk kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. Óvodánkban a gyermekek személyiségének kibontakoztatására törekszünk, szükségleteiből indulunk ki, biztosítva a magas színvonalú nevelést, így meglévő hátrányai csökkennek. Bátran vallhatjuk, hogy óvodánk gyermekközpontú, befogadó és nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.

13 Milyen is az általunk ismert és a bennünk kialakult gyermekkép? Legyen igényes önmagával, környezetével szemben. Igénye legyen a szépre, a gondozottságra és ezért tenni is tudjon és akarjon. Legyen érdeklődő, kíváncsi, tudjon elmélyülten foglalkozni dolgokkal. Képes legyen rácsodálkozni a természeti és társadalmi környezetében megmutatkozó jóra és szépre. Egyéniségét megtartva tudjon közösségben élni, környezetéhez alkalmazkodni. Legyen képes önmagát elfogadni és értékelni. Figyeljen környezetére, a természetre, a társaira és empátiával, toleranciával, példamutatással, segítőkészséggel, felelősséggel, őszintén, jó szándékkal forduljon feléjük. Legyen képes a másság elfogadására. Igényelje és lelje örömét a mozgásban, a testedzésben. Legyen lelkileg egészséges az érzelmi biztonságot nyújtó környezetében. Legyen játékos, jellemes, eltökélt és autonóm. Tudjon szeretni és figyelni másokra, ha kell együtt érezni. Legyen képes a művészeti élmény befogadására és azok kreatív kifejezésére, megjelenítésére. Legyen képes szavakkal, gesztusokkal kifejezni mondanivalóját, és tudjon figyelmesen hallgatni. Gyermekképünk alapja a szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy valósul meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot és bizalmat ad a gyermeknek. Fontosnak tartjuk a SNI gyermekek beilleszkedését, fejlődését, együtt haladását társaikkal. Az együttneveléssel magasabb értéket kínálunk a SNI gyermekeknek, hiszen nemcsak részvétet és védettséget kapnak.

14 14 Biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét a nemzetiséghez tartozó, a migráns gyermekek óvodai nevelésében is Óvodánk sajátos arculata A Park Óvoda 1990-ben épült a káposztásmegyeri lakótelepen. Eredetileg nem szerepelt a tervekben, de az óvodás korú gyermekek száma elengedhetetlenné tette egy új intézmény létesítését. A Lakkozó Óvodát 1985-ben vették birtokba a káposztásmegyeri gyermekek. A tervezett 8 csoport mellet még 3 csoportot indítottak az akkori Lakkozó iskola épületében. A gyermeklétszám az óvodák nyitása után igen magas volt, elérte a férőhelyhez képest, %-ot is. A helyi nevelési programok bevezetésével párhuzamosan a férőhellyel megegyező 150, illetve a 200 fős létszámot vettük figyelembe a felvételek alkalmával, és csak a törvényes %-kal léptük túl esetenként. A minket választó családok többsége (kb. 85 %) Káposztásmegyeren él, ha nem is szorosan az intézmény körzetében. Az elmúlt évek alatt egyre többen keresnek minket a lakótelepen kívülről, így van gyermekünk Újpest más részéről, Rákospalotáról és a környező településekről, akik olyan családokból érkeznek, ahol a szülők Újpesten dolgoznak. A szülők elvárása, hogy gyermeküket biztonságban tudják a nap folyamán. Igényük, hogy szeretetteljes gondoskodással vegyék körül a kicsiket, és olyan nevelést, fejlesztést kapjanak, mely egész személyiségük fejlődését eredményezi. A családok igénylik a folyamatos tájékoztatást gyermekük fejlődéséről és a kölcsönös bizalomra épülő együttnevelést. Nagyon sok segítséget ad ebben a munkában a jól működő Szülők Tanácsa a Park Óvodában, míg a Lakkozóban a Szülők Közössége. A program készítése, bevezetése, felülvizsgálata, és módosítása során folyamatosan kikértük a szülők véleményét, az igényeket felmértük. Az óvodába járó gyermekek többségének szülei közalkalmazottak, köztisztviselők és vállalkozók (jellemzően nem az úgynevezett kényszervállalkozók). A szülők kevés időt töltenek gyermekeikkel, a legtöbb szülő a megélhetésért nagyon sok időt tölt a családon kívül. A szülők elfoglaltsága, a lakótelep elzártsága következtében szűkös a gyermekek mozgástere, távol vagyunk uszodától, hegyektől és közművelődési, kulturális intézményektől.

15 15 A fentiek miatt sajátos közművelődési funkciókat is felvállaltunk játszóház, színházi előadás, sportolási lehetőségek és a kölcsön könyvtár megvalósítása. Az önkormányzat támogatásával úszni járnak az évesek minden évben 10 alkalommal. A szülők mindent megpróbálnak megtenni annak érdekében, hogy gyermekeik fejlődésének ne legyen akadálya az idő hiánya és a távolság nagysága a várostól. Az óvodai csoportokban biztosítjuk a gyermekek szabad mozgását, a mindennapok szervezésénél fontos szempont, hogy minél több időt töltsenek szabadban. Változatos mozgásra ad lehetőséget az udvar korszerű EU-s szabványnak megfelelő felszereltsége és a különböző burkolatok. A es nevelési évben mindkét óvodában új játékszerek kerültek telepítésre. A szülők igénye alapján különböző foglalkozásoknak adtunk lehetőséget, nevelési időn kívül (lásd speciális szolgáltatások), melyeknek helyszíne a tornatér/tornaterem, illetve a nevelői szoba. A családok nagy része vidékről illetve Budapest távolabbi részéről költözött a lakótelepre, így nagyon ritka a többgenerációs együttélés. A családok eléggé zártan, magányosan élnek - kevés igazi fórum áll rendelkezésre, ahol a problémákat és a sikereket megbeszélhetnék. Ezen próbálunk hagyományok kialakításával segíteni, talán ezért is népszerű a családokkal közösen szervezett program, a szülők-nevelők bálja vagy például a nagyszülők napja, az apák napja a Park Óvodában, míg a Lakkozó Óvodában a hétvégeken szervezett családi programok. Intézményünkben folyó nevelés kiegészíti a családi nevelést, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltünk be, hiszen azt pótolni nem tudjuk és nem is akarjuk átvenni annak szerepét. Biztosítja az óvodás korú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Az óvodában folyó személyiségfejlesztés során óvó-védő, szociális és nevelő funkciókat látunk el, így a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba való átlépés belső pszichikus feltételei. A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a személyiség kibontakoztatását úgy kívánjuk segíteni, hogy minden helyzetben és alkalommal szem előtt tartjuk az egyéni és életkori sajátosságokat és az eltérő fejlődési ütemet, (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is), az SNI-t, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőséget. A nevelési feladatokat egységben kezeljük és megpróbáljuk az egészséges életmód alakítását, az érzelmi, az erkölcsi, közösségi nevelést megfelelően ötvözni az értelmi neveléssel, mely az egészségfejlesztési program szerint rögzített.

16 16 Olyan légkör megteremtése a célunk, ahol minden gyermek biztonságban érzi magát. Pedagógiai programunkat úgy próbáltuk kialakítani, hogy gyermek és tevékenység központú legyen és olyan megoldási lehetőségeket alkalmazzunk, amely kreativitásra önkifejezésre ösztönöz. A Park Óvodában a kompetencia alapú óvodai nevelés megvalósítását támogató pedagógusi attitűd érvényesül, melyet a Jó gyakorlat -ból megismerve építettünk be a programunkba. A Lakkozó Tagóvoda nevelőtestületét is megismertetettük ezzel az attitűddel, és egyes elemeit beépítették nevelőmunkájukba. Az óvodai nevelés eddigi eredményeit megtartva, Park Óvoda programjában továbbra is kiemelt szerepet kap a gyermekek tevékenysége: a játék, a mozgás, a környező világ élményekre alapozott megismerése, a szociális érzékenység, mint az önérvényesítés formájának megalapozása, az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés, valamint a mindent átfogó anyanyelvi nevelés. A Lakkozó Tagóvoda pedagógiai programjában fontos helye van a Komplex Prevenciós Óvodai Program által kidolgozott mozgásfejlesztő és verbális fejlesztő résznek, mely módszertani ajánlásként szerepel. Szem előtt kell tartanunk, hogy a játék, szabad játék semmivel sem helyettesíthető. Valamennyi csoportban alkalmazzuk az egyéni bánásmódot. Az egyéni bánásmód, az eltérő fejlődési, érési ütem követéséhez, az esetleges lemaradások kompenzálásához, illetve a tehetségek gondozásához sok segítséget ad az óvodapedagógusok tudatos tervező és a fejlődést nyomon követő munkája (lásd pedagógiai adatrögzítés) és a speciális végzettségű szakemberek segítése (pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus). A SNI gyermekek esetében a fogyatékuknak megfelelő speciális intézményekkel szoros kapcsolatot tartunk, esetenként együttműködési megállapodást kötünk. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények szak- és pedagógiai szakmai szolgáltatását, az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét igénybe vesszük. Lehetőséget teremtünk a tehetséggondozásra, a dyslexia-, dysgráfia prevencióra és a tanulási zavarok kialakulásának megelőzésére. A részképességzavarok kiszűrésére és azok korrigálására, a logopédus jelenléte teremti meg a feltételt. A Park Óvodában tanköteles korú gyermekeknek - kihasználva a testvér csoportok adta előnyöket és lehetőségeket hetente szervezünk közös fejlesztő tevékenységeket, ahol mozognak, énekelnek.

17 17 Testvér csoportok: Park Óvoda Süni Gyöngyvirág Tulipán Hóvirág Pingvin Nyuszi Lakkozó Tagóvoda Katica - Százszorszép Süni - Pillangó Babóca Csiga Teknős - Maci Októbertől - júliusig óvodánkban heti rendszerességgel mennek az évesek sétálni, kirándulni - esetenként egész napra -, hogy közvetlen élményeket szerezzenek az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről. Ilyen alkalmakkor a 3-4 évesek az egyik óvodapedagógusukkal "itthon" maradnak, hiszen számukra az állandóság, a biztonságérzet nyújtása az elsődleges feladat, ők az első nevelési év második felétől egyéni fejlettségüknek megfelelően csatlakoznak ezekhez a sétákhoz. A Lakkozó Óvodában a 3-4 évesekből álló kiscsoportok alkalmanként vesznek részt sétákon, kiránduláson. A helyi adottságokat a minket körülvevő környezet igényét figyelembe véve olyan érzelmileg gazdag gyermekeket szeretnénk nevelni, akik ennek a lakótelepnek a hagyományait, arculatát alakítani tudják és akarják.

18 Óvodánk erőforrásai, szerkezete Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda 6 csoportos, 150 férőhelyes 8 csoportos, 200 férőhelyes Az EU-s pályázat során megújult óvodánk, az így kialakított esztétikus, megfelelő méretű és korszerű felszereltségű épületünk és udvarunk segíti programunk megvalósulását. Az udvaron EU-s szabványoknak megfelelő játékszerek kerültek elhelyezésre, ez segíti a programunk megvalósítását. Rendelkezésünkre álló lehetőségek: Minden csoportnak megfelelő méretű (25 főre) csoportszoba és jól körülhatárolt öltöző és mosdó. Speciális elhelyezésű, de nagyon jól kihasználható, jól felszerelt "tornatér" az aulában, ami egyben a színháztermünk is és ez ad otthont a játszóházaknak, a sportfoglalkozásnak, néptáncnak, illetve a közös ünnepeknek. Rendelkezésünkre álló lehetőségek: Minden csoportnak megfelelő méretű (25 főre) csoportszoba és 2-2 csoportnak kialakított mosdó és 4-4 csoport által használt öltöző. Az előtérből leválasztott, nagyon jól felszerelt tornaterem, ami egyben színházterem és itt kap helyet a néptánc, a különféle sportfoglalkozás is. Fejlesztőszobánk, ahol a logopédus nyugodt körülmények közt, a szükséges speciális eszközökkel végzi munkáját és így mód van a SNI gyermekek fejlesztésére is.

19 19 Könyvtárunk, mely a folyosó egy nyugodt zugában található kötet könyvvel segíti munkánkat, illetve áll a szülők rendelkezésére heti 1 délután. Ezen felül csoportonként átlagosan könyv található, elsősorban a gyermekek részére. A könyvtár a nevelői szobában kapott helyet, itt található 1507 kötet könyvvel segíti munkánkat, illetve áll a szülő rendelkezésére, igény szerint heti rendszerességgel. Ezen felül a csoportokban átlagosan könyv található, elsősorban a gyermekek részére. Nevelői szobánk, ahol immáron számítógépek és internetes kapcsolat is van, ami az óvodapedagógusok munkáját segíti. Ez a helység ad helyet a szülői értekezleteknek., a fogadó óráknak. A fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok a nevelői szobát használják a foglalkozásaikon, amit megfelelő módon átalakítunk. A nevelői szoba ad helyet az óvodapedagógusok felkészülésére, a fogadó órák megtartására. A logopédus, a fejlesztő pedagógus és a pszichológus is itt tartja meg a fejlesztő foglalkozásokat, amit ilyenkor a szükségnek megfelelő módon rendezünk be. Az óvoda két teraszrészét 3-3 csoport használja közösen a hozzá tartozó udvarrésszel együtt, ahol hinták, pancsolók, homokozók, és mozgáslehetőséget biztosító

20 20 játékszerek vannak. Az udvaron két nagy terület közös használatú (kerékpározáshoz, különféle mozgásos tevékenységhez), ahol, fa mászóka, csúszda, hinták, kalandpark, vizes játszóhely, ívó kút áll a gyermekek rendelkezésére Az óvoda udvara három részből áll, de a középső részt, ahol nem található árnyékoló és csak betonos terület alkotja, nagyon kevés tevékenységre tudjuk használni. A másik két udvar részt 4-4 csoport használja, beleértve az itt található teraszokat és udvari mosdókat is. A közös használatú udvarokon a gyermekek rendelkezésére állnak különféle mászókák, csúszdák, mászó fal, homokozók, babaházak, hinta, foci pálya. Két pancsoló, ahol a nyári időszakban vizes edzésekre, vízhez szoktatásra van lehetőség. A nyári időszakban a pancsoló hiányát zuhannyal pótoljuk Virágoskertek, veteményeskertek, komposztáló. Virágoskertek, komposztáló. Saját gázfűtéses kazán, ami abban segít, hogy az igényeknek megfelelően fűtsünk, illetve biztosítsunk meleg vizet. A A bölcsödével közös rendszerű távfűtés került kiépítésre, melyet ma már kérésnek megfelelően kapcsolnak be, ha az időjárás úgy

21 21 Széchenyi Terv keretében napkollektor került elhelyezésre a tetőn, mely kiegészíti a fűtés rendszerünket. kívánja. Tálalókonyha Tálalókonyha Orvosi szoba, amelyben az elsősegélyhez szükséges eszközök találhatók, valamint a védőnő végezheti el munkáját. A megbetegedett gyermekeket ebben a szobában helyezzük el a szülő érkezéséig. A bölcsőde területén kialakított orvosi szoba, melyben a szükséges eszközök megtalálhatók és itt végzi munkáját az óvoda védőnője.

PARK ÓVODA - LAKKOZÓ TAGÓVODA PARK KINDERGARTEN LAKKOZÓ GLIEDER- KINDERGARTEN PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PARK ÓVODA - LAKKOZÓ TAGÓVODA PARK KINDERGARTEN LAKKOZÓ GLIEDER- KINDERGARTEN PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 PARK ÓVODA - LAKKOZÓ TAGÓVODA PARK KINDERGARTEN LAKKOZÓ GLIEDER- KINDERGARTEN PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll s a kivételnek, mely holnapra talán szabály;

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Az óvoda hivatalos elnevezése: ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE Az óvoda pontos címe, elérhetőségei: 9941. Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a Tel.:

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben