A Pitypangos Óvoda Helyi nevelési Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pitypangos Óvoda Helyi nevelési Programja"

Átírás

1 A Pitypangos Óvoda Helyi nevelési Programja "Nézd, feléd nyújtja kis kezét: gyönge virágszirom. Össze ne törd, mert nem ismer bűnt és fájni fog nagyon. Mert bízik benned: Te felnőtt vagy kis szemében és rád bízza magát. Vágyak, álmok élnek a szívében, és egy tündérvilág. Tündérmeséknek fátyla lebben, s vele száz csengő kacagás. Ő elhiszi még, hogy szép, hogy jó, hogy gyönyörű ez a nagy világ. Ő elhiszi még, hogy jók az emberek, elhiszi, igaz minden szavunk: Legalább benned váljon valóra: ne legyen perc, ne legyen óra, amikor benned csalódni fog."

2 - Páskulyné Kovács Erzsébet: A gyermek Módosítva: Küldetésnyilatkozatunk: Nevelőtestületünk minden tagja és a nevelőmunkánkat segítők szakmailag elhivatottak. Egységes pedagógiai elveket vallunk. A régi, jól bevált értékeinket megőrizzük, de nyitottak vagyunk az új lehetőségek kipróbálására is. Törekszünk: a játék elsődleges szerepének biztosítására, az egészséges életmód feltételeinek kialakítására, a környezeti kultúra alapjainak lerakására, a szülőkkel közösen kialakított pedagógiai elvek, értékek kialakítására, betartására és betartatására a kisebbségi kultúrához kötődő értékek megőrzésére, és arra, hogy külső, belső partnereink elégedettek legyenek az óvoda szolgáltatásával. Önmagunkkal szemben támasztott követelmények: - Óvodánkban gyermek és felnőtt egyaránt érezze jól magát, önmagához képest maximálisan fejlődjenek. - Teljes felelőséggel tevékenykedjünk a gyermek testi-, értelmi-, érzelmi,- és erkölcsi fejlődéséért. - Differenciált bánásmód alkalmazásával segítjük a valamilyen okból hátrányos helyzetű, eltérő fejlődést mutató gyermekeket. - Törekszünk arra, hogy tiszta beszédű, jobb felfogású, beszédértésű gyermeket neveljünk. Nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésére, mert nem közömbös számunkra, milyen lesz felnövekvő nemzedékünk beszédkultúrája, anyanyelvi műveltsége. - Arra törekszünk, hogy minden felnőtt alakítsa ki saját dicsérő, értékelő, elmarasztaló, fegyelmező módszereinek olyan pedagógiai eszköztárát, amely legjobban szolgálja a gyermekek testi, lelki fejlődését. - Nevelés szempontjából a barátságos, megengedő (de nem szabatos), megértő (de nem bíráskodó), elfogadó (de nem mindent elfogadó), együtt érző attitűdöt tartjuk a legkedvezőbbnek. - Hiszünk a pozitív gondolkodásban, a gyermekekben is a pozitív érzelmeket erősítjük. - Azt valljuk, hogy a pedagógus viselkedésével, érzelmi viszonyulásával példaként áll a gyermekek és szülők előtt, ezzel jelentősen befolyásolja őket. Kapcsolatainkat a pozitív érzelmi viszony, szeretet, empátia, tolerancia, a másság elfogadása, a türelem, és kölcsönös bizalom jellemzi. Hisszük, hogy a szeretet, a bizalom, a törődés az egyetlen út minden kisgyermek felé. Arra törekszünk, hogy ezt a szeretetet mindennap érezzék óvodásaink. Előszó helyett: "..Ő elhiszi még, hogy szép, hogy jó, hogy gyönyörű ez a nagy világ.." Valljuk, hogy ez a dolgunk, hogy a gyermek számára elérhető közelségbe vigyük ezt a nagy, gazdag világot, úgy, hogy közben alkotó légkörben segítsük a gyermek önkibontakozását. Amikor fejlesztjük a gyermek képességeit, alakítjuk, gazdagítjuk személyiségjegyeit, közben igyekszünk saját magunk és mások életét is harmonikusabbá tenni: ha szükséges oly módon megváltoztatni 2

3 közvetlen környezetünket az élet közeliséggel, természet közeliséggel, hogy mi is jól érezzük magunkat benne. Az életre szeretnénk felkészíteni a ránk bízottakat. A lakótelepi emeletes lakóházak között zöldellő oázisként áll óvodánk, a Pitypangos Óvoda. Nevét az udvarunkon tavasszal sárgálló pitypangoktól kölcsönözte 1992-ben. Tagóvodánk pedig családi házakkal körülvett övezetben segíti a gyermekek fejlődését. Fagyalbokrokkal szegélyezve, juharfák, platán és kőrisfák árnyékában, homokozók, csúszdák, mászókák, játékvárak és hintaágy között, ha nem is mézeskalács házikóval, de 6 babaházzal. Gyönyörködni enged a sziklakert a kis minitóval, a madárkerttel és a rózsakerttel. Nap, mint nap sok-sok játékkal, mesével, verssel, énekkel várjuk a kicsinyeket, itt kedvükre játszhatnak, nevetgélhetnek, tevékenykedhetnek. Szeretetteljes karácsonyi készülődés, mulatságos farsang, séták, kirándulások, barlanglátogatások, ötletes tevékenységek és sok mozgás van a fiúk és lányok szívében, eszében, izmaiban. Itt az évek alatt óvodásaink nemcsak magasabbak, és súlyosabbak, de többek, értelmesebbek, értékesebbek is lesznek. Hisszük, hogy óvodánkban is igaz az a makarenkói gondolat, hogy: ÓVODÁSAINK NÉVJEGYEINK A Pitypangos Óvodában a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési program bizonyos elemeit - adatbanki száma: (OKI 96OVITOP) használjuk fel a nevelési programunkban, a környezeti nevelés kiemelésével és a szerb nemzetiségi nyelvvel való ismerkedéssel, neveléssel. Köszönetet mondunk Kanczler Gyuláné dr.-nak és Nagy Jenőnének, akiktől szakmai segítséget, buzdítást, ösztönzést kaptunk programunk megírásához. Ugyanúgy köszönettel tartozunk a szülőknek, akik megerősítettek bennünket, hogy jó úton járunk, további lendületet öntve nevelőkollektívánkba. A Szerzők 3

4 Tartalomjegyzék KÜLDETÉSNYILATKOZAT - ELŐSZÓ HELYETT AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI BEVEZETŐ 1. ÓVODÁINK BEMUTATKOZÁSA 1.1. Óvodánk nevelési filozófiája 1.2. Óvodánk tartalmi munkájáról NEVELÉSI GYAKORLATUNK 2.1. Az óvodánk cél-, és feladatrendszere 2.2. Általános feladataink A NEVELÉS TARTALMA 3.1. Az egészséges életmód alakítása 3.2. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 3.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés - nevelés megvalósítása TEVÉKENYSÉGI FORMÁK 4.1. Játék 4.2. A külső világ tevékeny megismerése 4.3. Művészeti tevékenységek Vers, mese Ének - zene, énekes játékok Rajzolás, mintázás, kézimunka 4.4. Mozgás 4.5. Matematikai nevelés 4.6. Munka jellegű tevékenységek 4.7. A tevékenységekben megvalósuló tanulás Szervezeti és időkeretek A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére6-7 éves korra Sajátos nevelési igényű gyermek AZ ÓVODA SAJÁTOS FELADATAI 5.1. Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység 5.2. Szerb kisebbségi feladatok 5.3. Migráns gyermekek interkultúrális nevelése 5.4. Óvodánk speciális szolgáltatásai ÜNNEPEK, ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK A NEVELÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK A PEDAGÓGIAI MUNKA ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI GYERMEKI FEJLŐDÉS NYOMONKÖVETÉSE A ÓVODAI INTÉZMÉNYÜNK KAPCSOLATRENDSZERE 62 4

5 Érvényességi nyilatkozat Legitimációs záradék Felhasznált irodalom 10. MELLÉKLETEK: A Pitypangos Óvoda jellemző adatai: * Az óvoda hivatalos elnevezése, címe, telefonszáma: Önkormányzat Pitypangos Óvoda 2440, Liszt F. st Központi Óvoda Telefon: 06-23/ , 06-23/ , Szent László u Tagóvoda Telefon: 06-23/ * Az óvoda fenntartója, címe, telefonszáma: Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2440, Szent István tér 3. Telefonszám: 06-23/ * Az óvoda Alapító Okiratának száma, kelte: 225/1992 (IX.24.) Ök. sz. határozattal elfogadott alapító okirat szövege. 101/1994 /III.31.) Ök. sz. határozattal megállapított módosítás szövege. 527/2003 (XI.27.) Ök. sz. határozattal megállapított módosítás szövege. 289/2009. (IX.24.) Ök. sz. határozattal megállapított módosítás szövege. Az Óvárosi Tagóvodában a szakfeladat nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás. 198/2011. /VI.30/ Ök. sz. határozattal megállapított módosítás szövege. * A programot készítették: Az óvoda nevelőtestülete az óvodavezető irányításával * Az óvoda vezetője, a program benyújtója: Zsidákovits Sándorné óvodavezető 5

6 Bevezető Az óvoda sajátos arculatának kialakítása már több mint 10 éve foglalkoztatta a testületet. A lehetőségek felmérésekor figyelembe vettük az óvoda lakókörnyezetét, az itt elvárható igényeket, az óvoda adottságait, a nevelőtestület érdeklődését és irányultságát, valamint azokat a szakmai továbbképzéseket, melyeket testületünk tagjai elvégeztek, és amelyeket a továbbiakban munkájuk színvonalának emelése érdekében elvégezni kívánnak. A 255/2009. (XI.20.) Kormányrendelet szerint módosításra került az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, ezért elvégeztük Helyi Nevelési Programunk felülvizsgálatát az alábbi szempontok szerint: - Felülvizsgáltuk, hogy az ONOAP-ban megfogalmazott követelményeknek mennyire felel meg a jelenlegi Helyi Nevelési Programunk. Megállapítottuk, hogy: Helyi Nevelési programunk 90%-ban megfelel a módosított ONOAP elvárásainak. Kidolgozásra kerültek a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, valamint a migráns gyermekek nevelésével kapcsolatos elveink, feladataink. Továbbá az ONOAP által előírt kötelezettségeket hangsúlyozzuk erőteljesebben. Megállapítottuk továbbá, hogy a jelenlegi programunk cél-, feladat rendszere továbbra is eredményesen megvalósítható a létező feltételeinkkel. Erősségeinkre építettünk. Az általunk jónak vélt hatékony módszerekkel, eszközökkel dolgozunk, a helyi igények figyelembevételével, partnereink megelégedésére. Az eddig többször elvégzett partneri igény-, elégedettségmérés tapasztalatai pozitívak. Programunk erősségeként jelent meg: a célkitűzések tudatos megvalósítása, a feladatok hatékony, magas színtű teljesítése, a partnerekkel való jó kommunikáció megléte, a stabil, gyermekszerető kollektíva, tisztelet a szülők, gyermekek felé, belső innováció megléte, az iskolai pozitív visszajelzések, volt nagycsoportosaink iskolai beilleszkedéséről, teljesítményéről. Nevelőmunkánkban arra törekszünk, hogy a szakmai elvárásoknak továbbra is magas szinten feleljünk meg. Miért tartjuk fontosnak továbbra is a környezeti kultúrára való nevelést? Embervoltunk hanyatlása a kultúra hanyatlásával kezdődött Konrád Lorenz A társadalmi és gazdasági környezet gyors változásai nyomán egyre több elvárás fogalmazódik meg az intézményes neveléssel szemben. Amiről néhány évvel ezelőtt még csak olvashattunk, a globalizáció következtében elérte mindennapjainkat. A világ elsősorban nem a kultúráról, hanem a kereskedelemről és fogyasztásról szól. Vizuális korban élünk. TV videó reklám - számítógép neveli a nemzedéket. Bombáznak bennünket a színes dobozok, hirdetőtáblák, dohányzás, evés, ivás, akciók hívják fel magukra a figyelmet. Az ökológiai gondolkodás, az elektronikus kultúra, új fogyasztói magatartás, a tudás még csak kezdeményekben érezhetők. 6

7 A környezeti nevelés globális szükségességét mutatja környezetünk állapotának romlása, a megfontolatlan energiahasználat, a nem megfelelően kezelt hulladék, levegő és a víz szennyezése, a fák, növények pusztítása, az emberi agresszió és a türelmetlenség. A helyes etikai döntés, a tisztességes polgári élet, a környezeti, kulturális, emberi értékek megőrzése megállíthatnák a folyamatot. Belső környezetünk testi, lelki, szellemi állapotának fejlesztése, harmonizálása életfeladatunk lehetne. Az emberi méltóság megtartása, az egyéniség frissessége, önmagunk és a másik ember megbecsülése olyan érték számunkra, mely neveléssel átörökíthető a jövő nemzedékre. Tudjuk, hogy az óvodai nevelés alapozó jellegű, így meghatározó szerepe van a megfelelő színvonalú környezeti kultúra és gondolkodás kialakításában. Úgy gondoljuk, hogy a társadalmi hatásokat az óvoda kevéssé tudja befolyásolni, ezért azokra a nevelési területekre tesszük programunkban a hangsúlyt, melyeken belül úgy érezzük, hogy komplex nevelő hatást tudunk kifejteni. Továbbra is célul tűzzük ki a szemléletformálást, az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlesztését. A nevelésben kiemelten kezeljük, az egészséges életmódra nevelés és a környezeti nevelési területet. 1. Óvodáink bemutatkozása Óvodánk kapuját 1972-ben nyitotta meg, az ipari város 1. óvodájaként, a város központjában szeptemberétől tagóvodánk lett az Óvárosi Óvoda, amely kb. 5 km-re fekszik a várostól, szép családiházas, " falusias " környezetben. A hozzánk járó óvodások szülei évekre visszamenőleg értelmiségiek, ipari dolgozók, Gyesen, Gyeden lévő anyukák és munkanélküliek. A gyermekek más-más szociális háttérből érkeznek, különböző kultúrákkal. Általában többgyermekes családból Óvodánk nevelésfilozófiai értékrendjén alapuló óvodaképünk, gyermekképünk. Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon, és jóakaraton épülhet. 7

8 Szent-Györgyi Albert Gyermekképünk: Nyitott, kiegyensúlyozott, testileg, lelkileg harmonikusan fejlett, vidám gyermekek nevelésén fáradozunk, akik szeretik és védik környezetüket, kooperációra és igényes kommunikációra képesek. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik. Biztosítja minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, segíti az előítéletek lebontását. Gyermeki jogok érvényesülése: Az óvoda működését elsősorban a gyermekek mindenek felett álló érdekei határozzák meg. A gondozás nevelés mentes a hátrányos megkülönböztetés minden formájától. Az egyéni szokásokat, kívánságokat az óvoda lehetőségei és a többiek személyiségi jogai által szabott határok között a lehető legnagyobb mértékben vesszük figyelembe. Óvodai nevelésünk befogadó, biztosítja minden gyermek számára az esélyegyenlőséget, függetlenül attól, hogy egészséges, vagy fogyatékossággal él, milyen a származása, vagy az anyagi helyzete. Nem adunk helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb szinten. Biztosítjuk a sokszínű, változatos szabad tevékenységválasztás lehetőségét az egész óvodai élet során. Óvodánkban a gyermekekkel való bánásmódban az elfogadás, a gyermek iránti pozitív viszony, erősítő, elismerő, támogató nevelői módszerek érvényesülnek. Valljuk, hogy a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermekeket megillető jogok megerősítésére kell törekednünk az egyenlő hozzáférés biztosításával. A rászoruló gyermekek gondozását, nevelését, közösségi életbe való beillesztését komplex, differenciált ellátással biztosítjuk. A gyermek fejlődését elősegítő szakemberek segítését és a kiegészítő szolgáltatásokat a gyermek igénybe veheti szülei kérésére, az intézményvezetővel történt egyeztetéssel. Nevelésünk mentes minden olyan magatartástól, késztetéstől, melynek célja a gyermek megalázása, megfélemlítése, emberi méltóságának megsértése, ill. ilyen hatást kiváltó légkör, környezet kialakítása. Az esélyegyenlőség alapja a diszkrimináció-mentesség. A gyermek jogainak korlátozása csak olyan mértékben megengedett, amilyen mértékben a többi gyermek jogainak érvényesítése érdekében szükség van. A gyermeknek joga van a lehető legjobb egészségi állapothoz. Ennek érdekében óvodánkban biztosított: - az egészséges és biztonságos környezet - a korszerű, egészséges táplálkozás - a gyermek életkorának, fejlettségének megfelelő napirend, az alvásigényben jelentkező különbségek figyelembevétele - rendszeres egészségügyi felügyelet - kötelező szűrővizsgálaton való részvétel - szükség szerint gyógytestnevelésen való részvétel - a mozgásigény minél teljesebb kielégítése Óvodánkban a gyermekek családjuk anyagi helyzetétől függően, a szülők kérésére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülnek. Óvodásaink nemzeti önazonosságát tiszteletben tartjuk. Óvodaképünk: 8

9 Derűs, nyugodt, szeretetteljes légkörben neveljük a gyermekeket, biztosítva számukra a mással nem helyettesíthető SZABAD játékot. A gyermekek testi lelki szellemi képességeinek differenciált fejlesztését - az életkorhoz és egyéni képességeikhez igazodó játékos, élményszerű, sokszínű, változatos tevékenységrendszeren keresztül valósítjuk meg. Óvodánkban egymással a gyermekek érdekeiért munkálkodunk. A családi nevelés elsődleges szerepét tiszteletben tartva a szülőkkel jó együttműködésre törekszünk. Elfogadtatjuk a gyermekekkel, hogy környezetünkben szerb nemzetiségű emberek is élnek. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését. Segítjük az identitástudat és a tradicionális értékek megőrzését. Pedagógusképünk: Amilyen a nevelő, olyan a nevelés Comenius Az óvónő a nevelési folyamat legfontosabb tényezője, a nevelőmunka kulcsszereplője. Nevelőtestületünk képzettsége, magatartása, módszertani kultúrájának színvonala garanciája programunk megvalósulásának. Óvodai programunk megköveteli az óvónőktől, hogy főiskolai végzettségük mellett szakirányú tanfolyamokon és továbbképzéseken folyamatosan fejlesszék tudásukat. Csak hiteles pedagógus tud cselekedeteivel, a gyermekekre hatni. A pedagógus mintaként áll a gyermekek előtt. Modell szerepe életrendi mintáiban, szokásaiban, mindennapi viselkedési kultúrájában felerősödik. Fontosnak tartjuk a pozitív hozzáállást, az elfogadó, segítő, támogató attitüdöt a gyermekkel kapcsolatosan, a kedvességet, tapintatot, gyengédséget, megértést, az érzelemgazdagságot. Az életvidám hangulat, a rugalmasság, a kreativitás mind olyan emberi érték, melynek megléte segíti az óvónőt a munkálkodásban. Emberszeretete, türelme, következetessége a program megvalósításának záloga. A nevelőtestület minden tagja lehetőséget kap arra, hogy újabb dolgokat tegyen, alkotó és kezdeményező módon azzal a biztos tudattal, hogy a vezetés a hátuk mögött áll. Szeretnénk elérni, hogy minden óvónő önálló sikereket érjen el munkájában. Az óvónők fontos feladatának tartjuk, hogy a nevelőmunkába vonják be a dajkákat, különösen a közösségi élet, a környezeti nevelés és az egészséges életmód szokásainak megtervezésébe, elemzésébe, értékelésébe. A dajkák az óvónő irányításával szorosan kapcsolódjanak a csoportjuk mindennapi életéhez, eseményeihez, szokásaihoz, hagyományaihoz, ünnepeihez. Nevelőtestületünket jellemzi a belső megújulás, melynek során alkotóerőinket sikeresen mozgósítjuk. A pozitív változás a gyermekek személyiségének fejlődésében, a pedagógusok felkészültségében, a pedagógiai munkájukban és magatartásukban mutatkozik meg. Tárgyi feltételeink: Óvodánk 2 épületben működik. Az épületek állapota a folyamatos karbantartásnak köszönhetően elég jó, különösen a Lakótelepi Óvodában. Tagóvodánkban azonban a 2006ban beindított csoporttal területünk leszűkült. Óvodánk belső, külső környezeti adottsága, optimális feltételrendszere jó alapul szolgál a nevelési program gyakorlati megvalósításához. Tárgyi feltételek teljes mértékben biztosítva 9

10 vannak. Karbantartásuk, bővítésük, cseréjük, azonban folyamatosan szükséges. A program céljához rendelt eszközrendszer fejlesztésére tudatosan törekszünk. Költségvetési kereten túl alapítványi, pályázati, szponzori támogatás megszerzésével igyekszünk a forrásokat bővíteni. Nevelőmunkánk során óvodásaink tárgyakhoz való viszonyát is alakítjuk. Büszkék vagyunk esztétikus, nyugodtságot és szépet árasztó berendezéseinkre. A szinte minden gyermek igényét kielégítő játékokra, ill. eszközökre, amelyek legnagyobb részt természetes alapanyagúak - mert mi is úgy ítéljük meg, hogy ezek sokkal közelebb állnak a gyermekhez, hiszen melegséget, lágyságot, meghittséget sugároznak. A nevelőmunkát segítő játékok és eszközök a gyermekek létszámának megfelelően állnak rendelkezésre. Innovációs munkáink, publikációk, kiadványaink: - "Utazás a bolygókra nyelvi játékokkal"- anyanyelvi nevelés az óvodában (1996) - "Álomországban jártam?!" Mese-valóság, környezetismeret-természetvédelem (1997) - "Hej óvoda, óvoda..." Gyermekem óvodás lett (1998) - A Természet Búvár, Az óvodai nevelés, Az óvodai élet, Családi lap című kiadványok, folyóiratok hasábjain megjelenő cikkek - "Pitypangos mesék" című negyedévente megjelenő óvodai újságunk (1998-tól) - A hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak - oktatási segédkönyv néhány fejezete - Dohányzásmentes magatartásra nevelés alternatív programjai az óvodában módszertani segédanyag egyik programfejlesztői vagyunk Büszkék vagyunk az udvarunkon fellelhető nem öncélú, hanem nevelőmunkánk eszközei fa mászókákra, KRESZ-pályánkra, mikrodombra, magaslesre, kinti játékszerekre (autók, kerékpárok, mozgáskészség fejlesztő játék stb. ), "madárkertünkre", sziklakertre a minitóval és az ivókútra. Az éves tervezett költségvetés ez idáig biztosította az intézmény működését az eszközök, felszerelések tekintetében Óvodáink tartalmi munkájáról: Alapelveink az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban és a gyermeki jogok tükrében: Esélyegyenlőséget biztosítunk óvodánkban, mint szociális funkció betöltését, az egészséges életmód feltételeinek megteremtésével, érzelmi nevelés dominanciájával. Sok szeretetet adunk a gyermekeknek, hogy mindegyikük biztonságban, védelemben érezze magát. Szívesen tevékenykedjenek életkoruknak megfelelő szinten. Biztosítjuk a szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatását. Hozzájárulunk a szerb nemzetiségi kultúra és nyelv megismeréséhez. A tehetséges gyermekeket felkutatjuk, a szülői házzal karöltve segítjük. Helyes, kultúrált viselkedésre nevelünk, a személyiségfejlesztő funkció érvényesítésével. Kirándulásokat, sétákat, természetben történő megfigyeléseket szervezünk, miközben észrevétlenül neveljük gyermekeinket a természet szeretetére, környezetünk védelmére, a FÖLD élővilágának óvására, természetesen a szülői házzal karöltve. A gyermeket hozzásegítjük az iskolai készültség fokának eléréséhez. A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program bázisóvodája vagyunk, évente több 10

11 alkalommal lehetőséget adunk szakmai tapasztalatcserére a hasonló programmal dolgozó óvodai kollektíváknak, hogy tapasztalatot merítsenek óvodánk ilyen irányú szellemiségéből. Nevelési filozófiánk gyakorlati megvalósítását felkérésre többször bemutattuk különböző szakmai konferenciákon, pedagógiai napokon előadások formájában. 2. Nevelési gyakorlatunk 2.1. Az óvodánk cél -, és feladatrendszere Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott központi céloknak megfelelően: A gyermekek sokoldalú fejlődésének megteremtése derűs, szeretetteljes légkörben A gyermekek harmonikus fejlődésének megteremtése az érzelmi biztonság feltételeivel óvjuk, védjük Őket. Az életkori sajátosságokra nagy súlyt fektetünk. A nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének feladatait teljesítjük. A gyermekek egyéni sajátosságaihoz eltérő fejlődési üteméhez igazodva segítjük a differenciált fejlesztéssel a gyermeki személyiség minél szélesebb körű kibontakoztatását, mindenek felett álló érdekeinek érvényesítését. Tevékenységközpontú programból átvállalt célok Együttműködési és érintkezési képességek fejlesztése. A gyermek szükségleteinek, tevékenységeinek, képességeinek figyelembevétele. Tevékenységek hangsúlyos megjelenése. Matematikai jellegű foglalkozások, tevékenységek szervezése. Művészeti tevékenységek egysége. Komplex foglalkozások rendszere. A kötetlen és kötött kezdeményezések és foglalkozások megjelentetése. Helyi lehetőségek, körülmények alapján választott céljaink 11

12 Környezeti nevelés hangsúlyozása Egészséges életmódra nevelés hangsúlyozása. Anyanyelvi nevelés hangsúlyozása. Szerb nemzetiségi nyelven való ismerkedés Programunk vizuális megjelenítése: 2.2. Az óvodai nevelés általános feladatai: A nevelés alapvető feladatának a gyermek középpontba helyezését tekintjük és a mindenek felett álló érdekeinek érvényesítését. Valljuk, hogy a gyermeket, mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg. Szükségletek kielégítése a nevelési cél érdekében: Tisztában vagyunk azzal, hogy a 12

13 gyermek fejlődő személyiség, ezért életkoronként, életkori szakaszonként és egyénenként változó testi - lelki szükségletei vannak. A szükségletek kielégítésében a gyermeki személyiség alakulásában maximálisan biztosítjuk az: - egészséges életmód kialakításának feltételeit - szocializáció, érzelmi nevelés kiemelt szerepét - az értelmi nevelést, hogy: a gyermekek életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően tájékozottak legyenek az őket körülvevő világról Tevékenységek szerepe a nevelési cél érdekében: Arra építünk, hogy a 3-8 éves korú gyermeket tevékenységi vágy jellemzi. Bármilyen mozgás, cselekvés, változás felkelti a gyermek figyelmét, és utánzásra ösztönzi. A megismerési vágy, a kíváncsiság életkori sajátossága e korosztálynak. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a különböző tevékenységek a gyermek életmegnyilvánulásaiban ne különüljenek el élesen. A környezetvédelmi tevékenységek környezeti nevelési célkitűzéseink megvalósulását segítik. A képességek szerepe a nevelési cél elérésében: Számolunk azzal, hogy az életkori, de még az életkoron belüli egyéni képességszintek is nagy szóródást mutatnak. - A gyermek folyamatos megfigyelése útján tiszta képet alkotunk a gyermek meglévő képességeiről. Ennek ismeretében segítjük az egyéni illetve differenciált fejlesztést. - A kiemelkedő képességű, tehetséges gyermekeket felkutatjuk és egyénre szabott fejlesztést alkalmazunk. A gyermek képességét önmagához viszonyítva fejlesztjük. 3. A nevelés tartalma 3.1. Az egészséges életmód alakítása A kisgyermekek egészségi szempontból is különbözőek, ezért az egészségvédő, egészségfejlesztő nevelésünknek is egyedi jellegűnek kell lennie minden gyermekkel kapcsolatosan. Az óvodai neveléssel elősegítjük az egészséges életvitel iránti igény kifejlődését, az egészséges életmód választását, az egészséget károsító magatartások visszaszorítását, ezzel a betegségek megelőzésére, kivédésére törekszünk. Gyakorlati tapasztalataink meggyőztek bennünket arról, hogy programunk az emberi életminőség javításának gyermekszempontú megközelítése, valamint segíti a fenntartható fejlődés biztosítását is. Az egészségnevelés így válik az óvoda megalapozó jellegű, minden nevelési mozzanatban jelenlévő feladatává. Abból indulunk ki, hogy: mivel az emberi szervezet a személyiség útján van kapcsolatban a társadalmi - szociális környezettel, egészségének kialakításában, edzésében, megőrzésében, gyógyításában is a személyiségre kell hatnia. Mindenkor az életkori sajátosságokra és a gyermek egyéni képességeire építünk. Az egészségre való nevelés, az egészségi állapot kérdése az a nevelési terület, amibe a szülők közvetlenül is bekapcsolódnak és gyakran bele is szólnak. Ezért nagy súlyt fektetünk az óvoda és a család egészségnevelő feladatainak összehangolására is. A megalapozott, következetes, rugalmasan kezelt szokásrendszer, mint a kompetencia alapú nevelés egyik eleme is figyelembe veszi : -a gyermek egyéni szükségleteit, 13

14 -az életkori sajátosságokat, -a rendszeres életritmust, és -a megfelelő napirend kialakítását. Feladatunk: AZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKA TARTALMI ELEMEI TÜKRÉBEN: a) Testi nevelés: Higiénés nevelés: A személyi higiénia és az intimitás igényét alakítjuk, fejlesztjük. Figyelemmel kísérjük a gyermek egészségi állapotát, külsejét, személyi tisztaságát, zsebkendő meglétét, használatát. Odafigyelünk az eszközök személyes használatára (fésű, fogkefe stb.). Felfigyelünk az érzékszervi mozgásos rendellenességekre. Egészséges ruházkodás terén odafigyelünk, hogy: mindenkor feleljen meg a gyermek méretének, a hőmérsékletnek, a gyermek mozgásos tevékenységének. Óvja őt a sérülésektől. A réteges öltözködés fontosságára is felhívjuk a szülők és a gyermekek figyelmét. Étkezés: A kultúrált étkezési szokások kialakítását kiscsoporttól kezdődően mindig magasabb szinten valósítjuk meg. Óvodánk az egészséges táplálkozás alapelveire a kiegészítő táplálék fogyasztására nagy hangsúlyt fektet. (különféle csírák, pelyhek, szezámmag, müzli, lenmag, snidling, méz stb. fogyasztása) b) Környezethigiéniára való nevelés: Óvodánk csoportszobai és udvari játékai is az egészségnevelést szolgálják, mint környezeti, tárgyi miliőben. Külön szerephez jut az óvoda tisztaságának, rendjének megteremtése, a feltételek biztosítása, amikor csak lehetséges a gyermekek aktív közreműködésével. A szabadban való tartózkodást: az egészségvédelem alapvető elvének és gyakorlatának tekintjük, ahol a környezetbarát eszközök alkalmazásával elősegítjük a pozitív érzelmi viszonyok kialakítását a környezethez, természethez. Szépítés, higiénia: szoros kapcsolatban áll egymással, nevelő hatásukat kölcsönösen erősítik. Odafigyelünk a berendezés, a dekoráció, színben, formában harmonizáló, nyugalmat biztosító hatására. Az élő virágok, akváriumok, terráriumok, aulai csobogó, udvari sziklakert, kerti tavacska, s a természetsarok szépségük mellett testi, lelki harmóniánkat is kedvezően érintik. c) Betegségek megelőzése Fertőző betegségek megelőzése: Az egyéni higiénés felszereléssel való tisztálkodást jelenti. Különösen a szezonális megbetegedések idején tartjuk fontosnak a fertőtlenítő eljárás betartására figyelmeztetni a gyermeket. Az alapvető fertőtlenítések szellőztetés, megfelelő hőmérséklet biztosítása mellett alkalmazunk aromaterápiát illóolajok párologtatását is. Csak egészséges gyermek látogathatja az óvodát, a gyermek óvodai gyógyszerelését nem vállalhatjuk. A prevencióval a gyermekek szervezetének edzését, ellenálló képességük növelését, a stresszhatások feldolgozására felkészítésüket, egészségben való megtartásukat célozzuk meg. Egyszerűbb rendellenességek megelőzése ill. korrekciója: Az egyszerűbb rendellenességek felderítésére, majd korrekciójukra a testnevelési foglalkozások és más tevékenységek során nyílik alkalom. Felismerőjük lehet az óvodapedagógus, de jelezheti szülő is. 14

15 Kondicionálás, testnevelés, testedzés, sportolás: A gyermekek testi képességének fejlesztését, - életkornak megfelelő terheléssel segíti a nagycsoportos torna, a vízhez szoktatás, amely kialakítja a gyermekekben a kondicionális és koordinációs képességeket. A felnőtt élet számára biztosítja az egészséget alapozó szokásrend kialakítását is. A gyermekek testi képességének fejlesztését szolgálja városunkban a vízhez szoktatás. Ahhoz hogy a kisgyermek szervezete el tudja viselni a környezeti stresszhatásokat, hogy alkalmazkodó képes legyen, szervezetét az időjáráshoz, a fizikai megterheléshez kondicionálni, edzeni kell, a szabad levegőn mozgásos tevékenységek végzésével, sétákkal, kirándulásokkal. Eddzük a gyermek bőrét a vízhez, levegőhöz, napfürdőzéshez, a nyári pancsolással, zuhanyozással. A szülőknek is ajánljuk a gyermekek hideg-melegvizes váltakozó zuhanyozását, mert valóságos "értorna" és a gyermeket ellenállóbbá, edzettebbé teszi. Ugyanakkor a gyermek központi idegrendszerét megnyugtatja, pihenteti, alvását is elősegíti. A nyári hőség enyhítésére csoportszobáinkban mobil ventillátorokat kapcsolunk be. Óvodánk udvarán a sok fából készült tornaszer, mászóka biztosítja a gyermekek testi fejlődését, mozgásuk összerendezettségét. A csoportszobában rendelkezünk néhány mozgási képességfejlesztő eszközzel, amelyek nagyon jól felhasználhatók terápiás célokra is, mint testtartásjavításra, izomerősítésre és mozgáskoordináció fejlesztésére. Baleset megelőzésre nevelés: Nem elég az egészséget edzeni, a váratlan balesetek megelőzésével védeni is kell. Éppen ezért felhívjuk óvodásaink figyelmét a balesetveszélyes helyekre, alkalmakra, de rávezetjük őket az ezt megelőző helyes magatartásra, viselkedésre. Ezt szolgálja a helyes közlekedésre való nevelési programunk is. Lelki egészségvédelem A higiénés nevelés speciális területe a lelki egészségvédelem. A gyermek szempontjából alapvető jelentőségű: - a gyermek biztonságérzetének megteremtése - a személyiség szabad kibontakozásának lehetősége - és a harmonikus társkapcsolat alakítás lehetősége Az óvónő oldaláról pedig: - az óvónő empátiás készsége - a feszültségek felismerésének képessége - a lelki vezetési készsége és - az egyszerűbb korrekcióra való felkészültség Egészséges életvezetés, érzelmi nevelés: Hibás viselkedési szokások megelőzését, idegrendszeri feszültségek, agresszivitás, nevelési hibák kiküszöbölését, javítását tartalmazza. A szokásbeli rendellenességek (ujjszopás, körömrágás stb.) pótcselekvések. Azt tapasztaltuk, hogy a szeretetteljes figyelmeztetés, lágy hangszín, simogatás hatására elmaradnak. A pszichomotoros rendellenességeknél (beszédzavarok, kapkodó cselekvések és túlmozgékonyság különféle fajtái) az okok feltárását orvossal, logopédussal végezzük. Valamennyi esetben a problémát a szülőkkel is megbeszéljük. Feszültség elhárítás: - A feszültséget keltő jelenségek kiküszöbölése és kompenzációja: Záloga a nyugodt miliő, az óvoda otthonosságának biztosítása. A gyermeki szervezet alkalmazkodó képességét megtámadó okokat mindenképpen igyekszünk kiküszöbölni. (zaj, hideg, meleg, párateltség egyhangúsága, változatlansága). 15

16 Az óvodában dolgozó felnőttek a gyermekkel nem csak szeretettel beszélnek, de szeretettel simogatnak is (testbeszéd-metakommunikáció jelentősége). Az óvodában tartózkodó valamennyi felnőtt és gyermek érzelmi kötödésének alapja: - az együttjátszás, egymás segítése, egymás érzelmeinek tiszteletben tartása, együttes élményszerzés, élményfeldolgozás, a gyermek szeretete, barátságos, kellemes hangulatú, kiegyensúlyozott pszichés klíma, amely nagyon kedvezően befolyásolja a gyermek teljes személyiségének fejlesztését, így egészségnevelését is. Szociálhigiénés nevelés Sok éve tapasztaljuk, hogy derűs légkörben a gyermek kreatívvá válik, nyitottá a feléje irányuló ismeretek iránt, az estenkénti feszültségeket könnyebben elviseli. Sok beszéltető játékhelyzetet biztosítunk, hogy a kommunikációs zavarokkal küszködő gyermekeknek segítsünk, beszédhibáikat korrigáljuk, úgyszintén a viselkedési rendellenességeket is. A szituációs játékokat, szerepjátékokat, a bábozást, dramatizálást, különféle beszélgetéseket, az óvó nénit, mint partnert a játékban, a feszültségoldás széleskörű lehetőségeinek tekintjük. Az óvónő első számú segítője az egészségvédelmi megvalósításban a gyermekorvos, az óvoda orvosa és a védőnő. A vizsgálatok az egészségnevelés jelentős alkalmai, itt tanulja meg a gyermek, hogy az orvostól nem kell félni. A szülők körében végzendő egészségnevelő munkánk célja a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítása családon belül, a szülők korszerű egészségügyi ismereteinek bővítése és az óvoda, valamint a családi ház nevelési módszereinek összehangolása. A szülők egészségügyi tájékoztatása, pl. a faliújságon akár időszakos betegségek idején, ill. járványmentes időszakban. Ezzel már jelentős preventív intézkedést hajtottunk végre. Ilyen témáink, pl. a gyermekek helyes öltöztetése, levegőztetése, otthoni kiegészítő étkeztetés, korszerűbb, egészségesebb táplálkozás, láb-és testtartásjavítás lehetőségei otthon Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása A közösségi lét az ember számára életszükséglet. A közösségben való együttélés során szerezhetünk tapasztalatokat az igazságos, rendezett és felelősségteljes együttélés alapfeltételeiről és mindazokról a nehézségekről, amelyek mindezt jelentik. A mi óvodánk a szocializáció, a közösségi élet kialakításánál törekszik a biztonságos, nyugodt, félelemmentes, mindennapok biztosításával, a gyermek - gyermek, a gyermek - felnőtt közötti bizalomteljes kontaktus felvételre. A természetes szituációkban, a gyermekekkel és felnőttekkel való helyes viselkedés kialakítására az együttműködés, együttjátszás, együttdolgozás képességének kialakítására, gyakorlására. A konfliktusok kezelésére, demokratikus szabályok betartására. A nevelés folyamatában igyekszünk megértésre, toleranciára szoktatni a gyermekeket, A közösségi nevelés segíti, serkenti a szocializációt, amelyet - a családi és a bölcsődei szocializációra építve - az óvoda folytat és ezzel tovább szélesíti a gyermek bevezetését a társadalmi környezetbe. Szem előtt kell tartanunk az óvodáskorú gyermek jellemző sajátosságaként az érzelem-vezéreltséget. Akkor érezzük sikeresnek, ha: élmény gazdag mindennapok megteremtésével, változatos tevékenységek biztosításával olyan szociális képességekkel rendelkező gyermekeket nevelünk akiket az együttérzés, egymásra figyelés, segítőkészség, egymás elfogadása, a másik iránti tisztelet és szeretet jellemez. Alapvető nevelési feladatunk és magatartásformánk, hogy az óvoda minden dolgozója különös szeretettel, odafigyeléssel, megértéssel és türelemmel forduljon gyermekeink felé. Az új környezet elfogadásához az érzelembiztonság és a tevékenységszükséglet kielégítése segít, amelyben, tiszteletben tartjuk a gyermek egyéni sajátosságait, jogait. - Elegendő időt biztosítunk a beszoktatásra, beilleszkedésre. A gyermek behozhatja 16

17 - otthonról kedvenc játékszerét, illetve más tárgyat, amihez ragaszkodik. Lehetővé tesszük a szülővel együtt történő beszoktatást, akár egész napra vagy csak a nap egy bizonyos részére. Óvodánk nyitottsága nemcsak a beszoktatás alatt, hanem az óvodáskor végéig biztosítja a szülőknek a nevelőmunkába való betekintést. Úgy gondoljuk kezdettől fogva jelentős közösségformáló szerepe van az állandó személyes érintkezésnek, a kommunikációnak. A nevelés folyamatában az egyén és közösség nevelése szervesen összefonódik. A csoport az egyént, az egyén a csoportot gazdagítja. A helyes szociális viselkedés megtanulásának színtere az óvodai csoportközösség. A felnőtt és gyermek között nem a feltétlen szófogadást tartjuk fontosnak: célunk a demokratikus partnerviszony kialakítása, amelyben a nyitott légkör, a demokratikus és szeretetteljes irányítás hatására a gyermek önálló, tenni akaró és döntőképes lesz. Társas - közösségi szokások alakítása, közösségi életre való felkészítés: Akkor érezzük sikeresnek, ha: - a gyermek - gyermek, gyermek óvodapedagógus - dajka viszonyában megmutatkozik a pozitív érzelmi töltés, attitüd erősítése. - a konstruktív, együttműködő társas kapcsolatok, az egészséges önérvényesítés. - a gyermek fejlettségéhez alkalmazkodó szokás-, szabályrendszert kialakítottuk, folyamatosan alkalmazzuk, így segítjük a gyermek beilleszkedését. Ezért feladatunk: - mindig határozottan, barátságosan, szeretetteljesen és őszintén forduljuk a gyermekek felé - igyekszünk megértők és toleránsak lenni, mert csak ennek alapján értékelhetjük helyesen a gyermekeket - törekszünk arra, hogy a gyermekekkel igazságosan és differenciáltan, egyéni sajátosságaikat figyelembe véve bánjunk - szokás és normarendszerünk megalapozását az óvoda mindennapjaiba fokozatosan építjük be. - a gyermeket segítjük abban, hogy óvodáskor végére a helyesen kialakított szokások a gyermekek természetes igényévé válnak - elfogadják az adott tevékenység által megkívánt magatartási formákat - ezeket önként vállalják. A közösség számára végzett hasznos munka iránt felkeltjük az érdeklődésüket, pl. naposságnál. - közös élmények, közös tevékenységek, közös együttlétek megteremtése - engedjünk teret önkifejező, önérvényesítő törekvéseinek A közösségi életre felkészítés tartalma: Érzelmekre épülő, kapcsolatteremtő képességek megerősítésének segítségével: - a baráti kapcsolatokat alakítjuk, erősítjük - minden gyermek találja meg helyét és szerepét a csoportban A szociális érzékenység kialakításával segítjük a különbözőségek elfogadását, tiszteletét. A társas együttélés alábbi alapvető szabályait megismertetjük és gyakoroltatjuk. - egymásra figyelés, egymáshoz való alkalmazkodás, egymásnak való segítés - együttérzés - illemszabályok. Ezt segíti a szülőkkel közösen megalkotott Pitypangos Illemkódex is. A gyermekek helyes erkölcsi tulajdonságait alakítjuk, a saját élethelyzeteikben való tapasztalással, a pedagógus személyes példaadásával: - jó rossz felismerése 17

18 - őszinteség, igazságosság, igazmondás - felelősségvállalás, gyengébb védelme, segítése Olyan érzelmi, akarati, erkölcsi tulajdonságok fejlesztését tartjuk fontosnak, amelyek segítségével elérjük, hogy a gyermekek tudjanak rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben található jóra, szépre és tiszteljék, becsüljék azt. Megfelelő szakemberek közreműködésével szükség esetén, - viselkedési, beilleszkedési nehézségek - speciális fejlesztést biztosítunk. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása A beszéd az, ami az emberek lelkét összeköti. Bródy Sándor Akkor tartjuk sikeresnek, ha: - a gyermek sokoldalú érdeklődését felkeltettük, kíváncsiságát, felismerési vágyát kielégítettük. Olyan változatos tevékenységeket biztosítunk, amelyeken keresztül a gyermek a természeti és társadalmi környezetéről minél többoldalú tapasztalatokat szerezhet. Szűkebb és tágabb környezetük megismertetésével megalapozzuk a szülőföldhöz való kötődést. - Olyan lehetőségeket kínálunk a gyermek számára, amelyben olyan szituációkat él át, ahol megismerheti a felfedezés, a kutatás örömét. Feladatunk: - A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosításával a gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, illetve bővítése. - Miközben sokat beszélgetünk a gyermekekkel, kérdezünk, meghallgatjuk, válaszolunk kérdéseikre, az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása mellett a gyermeki kreativitás és értelmi képességek fejlesztésére törekszünk. (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) - Tehetségek felkutatása, kibontakoztatása a gyermek képességének megfelelő területen, a szülői házzal karöltve. Helye a nevelési folyamatban: Az emberek közötti kommunikációnak és a szociális kapcsolatok kiépítésének legfontosabb eszköze az anyanyelv. Anyanyelvünk sokrétű jelrendszer, melyet az óvodában a gyermekek sokféle tevékenység közben sajátítanak el, az óvodai élet minden mozzanatában, a nevelés egész folyamatában. A beszéd és a gondolkodás szoros kapcsolatban áll egymással, fontos tehát a gyermekek anyanyelvi fejlesztése, mert, ezáltal nemcsak jobban és tisztábban fognak beszélni, hanem fejlődik a gondolkodásuk is. A szocializáció folyamán a beszéd a gyermek környezetével való érintkezésének, önkifejezésének, gondolkodásának legfőbb eszközévé válik. A beszéd által erősödik a gyermekek biztonságérzete, gazdagodnak ismeretei. Akkor tarjuk sikeresnek, ha: - a gyermekek szívesen, örömmel beszélnek, kezdeményezők a beszélgetéseknél, - önkifejezésük biztos, gondolkodásuk fejlődik a beszéd által, - szépen, tisztán, jól artikuláltan beszélnek, - aktív szókincsük bővül, - igényesen tudnak kommunikálni. Feladataink: - érthető, szép, kifejező beszéd készségének alakítása, 18

19 - - anyanyelvünk szépségének, kifejezőerejének megláttatása, a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve. Biztosítjuk a gyermekek változatos tevékenységét, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhetnek az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről. helyes nyelvhasználattal a biztonságos önkifejezés megalapozása, a kommunikáció különböző formáinak alakítása, beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel. helyes légzéstechnika elsajátíttatása játékos feladatok végzésével. Tartalma: Az anyanyelvi programot minden tevékenységi szinten - játék - munka tanulás- igyekszünk megvalósítani a komplexitás elvének érvényesítésével nyelvi, irodalmi, zenei anyag színesítésével, szóbeli és mozgáshoz kötött cselekvések beiktatásával, nyelvi játékok, feladatok megoldásával. - A játékos helyzetekkel a gyermekeket vidám, önfeledt kitárulkozásra, beszédaktivitásra késztetjük. Tanulási folyamatoknál is előtérbe helyezzük a szóbeli megnyilatkoztatásokat a feladatlapok helyett. Valljuk, hogy a feladatlapok gátolják a beszédet, ami a kommunikációs képességek fejlesztésére is negatívan hat. A mennyiséget, az időtartamot mindig az adott helyzet, az alkalom és a gyermekek érdeklődése határozza meg. A család, a környezet megismeréséből indulunk ki és a gyermek egyéni képességeinek megismerésén keresztül fejtjük ki a hatását. A fejlesztést a gyermek élményeihez kapcsolódva és tapasztalatszerzéssel egybekötve tervezzük. A beszéd formai és tartalmi oldalának fejlesztése játékos formában történik. - A beszéd formai oldalának fejlesztése: a beszédképzés, a hanghallás, a ritmus, a szünet, beszédszervek fejlesztése, hangmagasság - hangmélység, artikuláció, hanglejtés, hangszín, hangsúly megfigyelése. - A beszéd tartalmi jegyeinek fejlesztése játékos formában: szókincsbővítés, szövegmondás, önálló szöveg, - mondatalkotás, kérdés-felelet játékok, relációs szókincs fejlesztése (matematika, vizuális nevelés, testnevelés-foglalkozásokon főként), dramatizálás, bábozás, mesefeldolgozások, metakommunikáció fejlesztésén keresztül történik. Az óvodapedagógus feladatai: Az anyanyelvi fejlesztés terén ahhoz, hogy bármit is el lehessen kezdeni, meg kell nyerni a gyerekeket: biztonságérzetet, bizalmas légkört kell teremteni, hisz a beszédkapcsolatok kialakulásának alapja a jó, oldott csoportlégkör. - Olyan érzelmileg gazdag, beszélő környezet, légkör kialakítása, amelyben szívesen beszélnek, kitárulkoznak a gyermekek. - Őszinte, érdeklődő meghallgatás és segítségnyújtás a természetes beszéd és kommunikációs kedv fenntartására, ösztönzésére. - Mivel minden gyermek beszédét meghatározza a család kultúrája, az otthoni nyelvi környezet, nekünk óvodapedagógusoknak kell lehetőséget biztosítani arra, hogy a gyermekek egyéni képességeinek megismerése után ezekre építve kezdjük el a fejlesztést. - Biztosítani kell, hogy nyugodt légkörben, minden gyerek beszélhessen arról, ami érdekli, ami foglalkoztatja. - Minden napnak legyen egy olyan nyugodt időszaka, amely jó hangulatú együttlétet, a közösségi érzések felerősítését, a nyugodt beszélgetést biztosítja. 19

20 - - Dicsérettel, buzdítással a gyermekek beszédkommunikációs kedvének fenntartásával serkentjük őket a beszédre, nem vesszük el a kedvüket az állandó javítgatásokkal, figyelmeztetéssel. Azoknál a gyermekeknél, akik beszédhibával, beszédgátlásossággal, beszédbeli elmaradással küzdenek, logopédus segítségét kérjük. 4. Tevékenységi formák 4.1. Játék A játék a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek zavartalanul ki kell elégülnie. Megítélésünk szerint a játék helye a nevelési folyamatban: Minden egészséges kisgyermek, amikor csak teheti, játszik. Mivel a játék a gyermek legfontosabb tevékenysége, személyisége alakulásának fontos tényezője, ezért nagyon odafigyelünk a játékidő védelmére. A játék, mint a kompetencia alapú nevelés egyik eleme kimondja, hogy a JÁTÉK a gyermek legelemibb szükséglete, létformája. A gyermek napi 7-9 órányi játékszükségletét ki kell elégíteni! Ezáltal a játék - a megtapasztalás, - az élményforrás, - a személyiség fejlesztés színtere, és - a tanulás, a készség, képességfejlesztés leghatékonyabb módja. A játék éppen ezért az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenysége, semmi mással nem helyettesíthető, a tevékenység öröméért végzett, spontán és önkéntes, élményt adó tevékenység. Játék útján tanul meg a gyermek ismerkedni a világgal, tárgyakkal, azok tulajdonságaival, a valóság jelenségeivel, gyarapítja értelmi erőit, általa ügyesedik, fejleszti manuális készségét. Tág teret biztosít a kreativitásnak. A játékban gyakorolja a gyermek folyamatosan az egymáshoz való alkalmazkodást, együttműködést. A játék a közösségi élet fejlesztésének alapvető eszköze. A közös játékban alakulnak a játékhagyományok, amelyek a "mi tudat" létrejöttét erősítik. Fejlesztő hatását fokozzák a játékot kísérő pozitív érzelmek. A szabadban történő játékoknál kihasználjuk az évszakok adta lehetőségeket. A játék áthatja az egész óvodai nevelőmunkát. 20

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOM Bevezetés 4.oldal Törvényi háttér.5.oldal Intézmény adatai..5.oldal Óvodánk jellemzői 6.oldal 1. Helyi óvodai pedagógiai programunk alapelvei 6.oldal 1.1 Az

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az óvoda nevelési alapelvei Az óvoda küldetésnyilatkozata 2.Az óvoda jellemző adatai 3.Az óvodai élet megszervezése Az óvoda

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013 Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151 Szendehely 2013 1 Tartalomjegyzék I.Bevezető... 4 II. Gyermekkép, óvodakép... 5 1. Az óvoda értékei... 5 2. Az óvodai nevelés célja... 6 3. Az óvodai

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

BOCSKAI ÓVODA KLAPKA ÓVODA. Pedagógiai Program 2013.

BOCSKAI ÓVODA KLAPKA ÓVODA. Pedagógiai Program 2013. KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Pedagógiai Program 2013. RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA 1154. Budapest, Klapka György u. 27. Tel./ fax: 307-6374 e-mail: klapkaovi@freemail.hu Web: www.hetedhetovoda.hu OM azonosító:201554

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Óvodai nevelés célja, alapelvei... 7 III. Gyermekkép, óvodakép,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

Hepp Attiláné intézményvezető. Grafika: Karsai Ildikó grafikus

Hepp Attiláné intézményvezető. Grafika: Karsai Ildikó grafikus A MAKÓI ÚJVÁROSI ÓVODA N E V E L É S I P R O G R A M J A Hepp Attiláné intézményvezető 2011 Grafika: Karsai Ildikó grafikus Program szerkezete, tartalma: 1.) Bevezető 2.) Az óvoda jellemző adatai 2.1 Az

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA (1043 Budapest, Erzsébet u. 30.) OM: 200264 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJÁNAK 2014. 0 Készítette: A Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem óvodájának Nevelőtestülete a vezető irányításával. KÓTAJ 2014. Mindenek felett játszódjék

Részletesebben

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje Bölcsőde Szakmaiés Óvoda Pedagógiai Programja 2013. szeptember 1-től. 1 Tartalomjegyzék +I. Általános rész... 4 I. Általános rész... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános helyzetkép...

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2013.

Pedagógiai Programja 2013. B U D A P E S T I. K E R Ü L E T C S E P E L Ö N K O R M Á N Y Z A TA A P R A J A F A L V A - G Y E R M E K S Z I G E T Ó V O D A O M a z o n o s í t ó : 0 3 4 7 5 8 1214 Budapest I. ker. Béke tér 13.

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül 1 Nevelés a tevékenységeken és tapasztalatszerzésen keresztül Napsugár Óvoda-Sonnenschein Kindergarten /Ágfalva, Fő u. 1./ Nevelési Programja Szakértve: 2010 Felülvizsgálva, módosítva: 2013 1 Légy kicsiny

Részletesebben

Magonc Óvoda. Módosításokkal egybeszerkesztett Pedagógiai Programja 2013.

Magonc Óvoda. Módosításokkal egybeszerkesztett Pedagógiai Programja 2013. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Módosításokkal egybeszerkesztett Pedagógiai Programja 2013. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 200535 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA DUNASZENTGYÖRGY

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA DUNASZENTGYÖRGY i Óvoda DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA DUNASZENTGYÖRGY 2013. Tartalomjegyzék i Óvoda I. Bevezető.. 4. Az óvodai nevelés alapelvei 5. II. Gyermekkép, óvodakép... 6. Helyzetelemzés az óvodákról...

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA

Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA TÖRVÉNYI HÁTTÉR: Törvények: 1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról,

Részletesebben

Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém,

Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Szirombontogató HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ha nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE A MŰVÉSZETEK PEDAGÓGIAI ESZKÖZEIVEL, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSÁVAL

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben