3. Pedagógiai vezetési program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Pedagógiai vezetési program"

Átírás

1 3. Pedagógiai vezetési program A közeljövőben várható a közoktatási törvény módosítása, de az Óvodai nevelés országos alapprogramjának változtatása a törvény koncepciója szerint nincs tervbe véve. A törvénytervezet egyebek mellett a tehetséggondozás, a fejlesztés, és a nevelés hármas egységét tűzte ki célul. A nevelés és a fejlesztés az óvoda legfontosabb feladata, de óvodánk nevelési programjában a tehetséggondozás is kiemelt terület. Mindezek függvényében továbbra is a kipróbált, jó minőségű, a gyermekek nevelését, fejlesztését eredményesen szolgáló, pedagógiai gyakorlatunkat kell folytatnunk. 3.1 Környezettudatos magatartás formálása Napjainkban a fenntarthatóság pedagógiájának érvényesítése egyre inkább előtérbe kerül. A fenntarthatóság pedagógiája és a környezeti nevelés kapcsolata történeti eredetű. A környezeti nevelés eddig is nagyon hangsúlyos volt intézményünkben, de a jövőben, a fenntartható fejlődés érvényesítése érdekében, még intenzívebben kell kezelnünk ezt a területet. Az óvodáskorban szerzett tapasztalatok meghatározó jelentőségűek a gyermekek személyiségfejlődésében, ezért már ebben az életkorban is kiemelt fontossággal bír a környezettudatos magatartás és szemlélet formálása. A napi nevelőmunkánk során olyan ismeretek megalapozását, olyan szokások, szabályok, kialakítását kell közvetítenünk, amelyek a gyermekek környezettudatos viselkedésének alapjait jelenthetik, a későbbiekben pedig meghatározzák a természethez való kötődésüket, a természet védelméhez való hozzáállásukat, illetve kialakítják a gyermekekben a környezettudatos életvitel igényét. A környezettudatos magatartás és szemlélet formálása azért is döntő fontosságú, mert a gyermekeken keresztül mintát adhatunk a családoknak. Világszerte felismert jelenség, hogy a környezettudatos életvitelt illetően a tudatosabb gyermekek nevelik a szüleiket. A környezeti nevelés eredményesebb megvalósítása, és a fenntartható fejlődés érvényesítése érdekében fontosnak tartom az óvodapedagógusok környezettudatos szemléletének megerősítését, illetve a Zöld Óvoda cím elnyerésére való pályázást. Ennek koordinálása óvodánk környezeti nevelés mentorának feladata lesz. A környezettudatos nevelésben egyebek mellett drámapedagógia eszközeit is kiválóan fel tudjuk használni. 1

2 3.2 Esélyegyenlőség, integrált nevelés A gyermekek esélyegyenlőségének megvalósítási módjait az Intézményi Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben megfogalmazottak alapján beépítettük a stratégiai dokumentumainkba. A módosított dokumentumokat 2011 márciusában hagyta jóvá Sárvár Város Képviselőtestülete. Óvodánk Integrációs Programjában (IP) eddig csak az éves HH és HHH gyermekek vettek részt. Célom, hogy ezen túl a 3-4 éves HH és HHH gyermekek körében is kerüljön bevezetésre az óvodai IP. Személyi és tárgyi feltételeink csak a beszédfogyatékos sajátos nevelésű igényű (SNI) gyermekek integrált neveléséhez, fejlesztéséhez adottak. Más fogyatékossággal küzdő SNI gyermekek fogadását - abban az esetben, ha rendelkezésre áll megfelelő képzettségű szakember -, ezen túl is csak a fenntartó anyagi támogatásával tudjuk megoldani. 3.3 Egyéb szakmai feladatok Bázisóvodai működés A Drámajáték gyakorlati alkalmazása az óvodai életben és a Fejlesztőpedagógia bázisóvodai státusz fenntartását továbbra is indokoltnak tartom. A státuszból adódó feladatok hatékony megvalósítása - a drámajáték gyakorlati alkalmazásának bemutatása megyei szinten; a fejlesztő óvodapedagógusok munkájának koordinálása, segítése, fejlesztő klub működtetése területi szinten; a bázisnapok és a pedagógiai napok, az előadások szervezése, mindkét területen - nagyban elősegítik óvodánk szakmai fejlődését és hozzájárulnak presztízsének emeléséhez Minőségfejlesztés A teljes körű intézményi önértékelést háromévente tervezzük elvégezni, mivel ez kapcsolódik a gyermekek cserélődésének periódusaihoz. Teljesítményértékelési rendszerünk a gyakorlati alkalmazás során működőképesnek bizonyult. Elmondható, hogy a tesztelését (próbaértékelés) követő kisebb korrekciók elvégzése után teljes mértékben megfelel a közalkalmazottak munkájának objektív megítélésére, reális értékelésére. Ennek megfelelően a minőségfejlesztési programunkban meghatározott intervallum szerint, a már kipróbált rendszer alapján javaslom folytatni az alkalmazotti kör teljesítményértékelését. Szeretném megjegyezni, hogy a fenntartói és intézményi minőségirányítást a közoktatási törvénytervezet jelenleg nem említi. A törvénykoncepcióban az országos szakmai ellenőrzés 2

3 lép a minőségfejlesztés, a minőségirányítás helyébe. Úgy gondolom azonban, hogy az intézménynek és az óvodavezetőnek érdeke, hogy folytassák a belső minőségfejlesztést. Ennek hiányában ugyanis nem tudunk felkészülni a külső értékelésre A Helyi Nevelési Program követésvizsgálata A Helyi Nevelési Programunk és a mellékletét képező Cseperedő Nevelési Program beválásvizsgálatát az IMIP-ben meghatározott szempontok szerint háromévente kell elvégeznünk. A programok kötelező felülvizsgálatát, és szükség szerinti módosítását a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően 2010-ben végeztük el legutóbb. Az átfogó vizsgálatot ezért a 2013/2014-es nevelési évben tartom szükségesnek Szakmai munkaközösségek Jelenleg a Drámajáték gyakorlati alkalmazása illetve a Játék munkaközösség működik óvodánkban. Céljuk a pedagógiai hatékonyság fejlesztése, az innovációra való ösztönzés. A drámajáték munkaközösség működését óvodánk profilja és a bázisóvodai státusz miatt továbbra is indokoltnak tartom. A játék munkaközösség néhány éves múltra tekint vissza. Működését a játék kiemelt szerepe, és a munkaközösségnek az óvoda életében való tevékeny részvétele miatt továbbra is támogatom. 4. Működési vezetési program A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közzé tette az új közoktatási törvénytervezet és a pedagógus életpálya-modell koncepcióját, de a parlamenti elfogadásuk még hátra van. Az új közoktatási törvényt előreláthatólag 2012 szeptemberében fogják bevezetni, ezáltal a 2011/2012-es nevelési évet még a jelenlegi jogszabályok alapján kezdjük. A pedagógus életpálya-modell bevezetése 2012-re, vagy 2013-ra várható. A törvények életbe lépésekor szükség szerint módosítjuk a stratégiai dokumentumainkat, az új törvényi előírásoknak megfelelően végezzük a pedagógiai munkát, és az életpálya-modell alapján történik a pedagógusok alkalmazása, előmenetele továbbképzése, ellenőrzése, minősítése. 3

4 4.1 Vezetési koncepcióm Az óvoda eddigi vezetési struktúrája és felelősi rendszere véleményem szerint a továbbiakban is biztosítja az intézmény zavartalan, kiegyensúlyozott működését. Majd két évtizedes vezetői munkám ideje alatt intézményünkben a nevelőtestület és a technikai dolgozók összetétele szinte alig változott. Fluktuáció egyáltalán nem volt, kollégáim, munkatársaim nyugdíjba vonulás miatt mentek el az intézményből. Elmondható, hogy a közel két évtized alatt az óvodavezetés és az alkalmazotti közösség között kialakult az a kölcsönös bizalom, tisztelet, elismerés és felelősség, amely a minőségi munka elengedhetetlen feltétele. Közös erővel megteremtettük azt a pedagógiai klímát, amely lehetővé teszi, hogy nemcsak a nevelőtestület, de a többi dolgozó is jól ismeri az óvoda célkitűzéseit, és elkötelezetten tevékenykednek azok megvalósításáért. Vezetői munkám során fontos feladatomnak tartom az egyéni képességek figyelembe vételével, a munkatársaim motiválását annak érdekében, hogy mindenki a képességei maximumát hozza ki magából. Törekszem a színvonalas nevelő-fejlesztő munkához szükséges, a közösség erősítését és megfelelő formálását elősegítő, a jó közérzetet biztosító munkahelyi klíma fenntartása. Alkalmazom a tanulmányaim során megismert vezetési technikákat, és motivációs lehetőségeket. Kiemelt figyelmet fordítok, úgy az óvoda, mint a munkatársaim menedzselésére; törekszem a munka biztonságának megteremtésére, vezetői ismereteim tudatos fejlesztésére és az őszinte, hiteles vezetői magatartásra. 4.2 A humán erőforrás fejlesztése A nevelőtestület szakmai fejlesztését a jövőben is egyik legfontosabb feladatomnak tekintem, hisz a nevelés hatékonysága leginkább az óvodapedagógusok felkészültségén múlik. Az idei évtől a költségvetés ismét biztosítja a továbbképzési keretet, de az állami normatíva szűkös volta miatt csupán néhány kolléganő (szakvizsga estén csak 1 fő) külső továbbképzését tudjuk megoldani. Jelenleg egy óvodapedagógus vesz részt, drámapedagógusi szakvizsgát adó iskolarendszerű továbbképzésen. Van ugyan drámapedagógusunk, de mivel a drámapedagógia óvodánkban 4

5 speciális nevelési terület, és bázisóvodai státuszt is betöltünk ezen a téren, mindenképpen szeretném megoldani az utódlás kérdését. A környezettudatos magatartásra nevelés kiemelt volta miatt szorgalmazni fogom, hogy egy, a környezeti nevelés iránt fokozottan érdeklődő kolléganő ilyen irányú szakképesítést szerezzen. Amennyiben a továbbképzésre biztosított normatíva nem fedezné a tandíjat, az Óvó Kezek Alapítvány anyagi bázisát is felhasználjuk erre a célra. A nevelőtestület belső továbbképzésének egyik módja a Jó gyakorlat módszer adaptálása lehetne. Javaslom, hogy a kolléganők hospitáljanak egymásnál, figyeljék meg egymás jól bevált nevelő-fejlesztő gyakorlatait. A közeljövőben néhány dolgozónk óvodapedagógus, dajka, technikai dolgozó nyugdíjba készül. Az alkalmazotti közösség fiatalítása érdekében a nyugdíjba vonulók helyett lehetőség szerint fiatal (pályakezdő) munkatársakat szeretnék alkalmazni. Át kell gondolnunk, hogy megválasztásom esetén, a vezetői megbízásom lejártát követően érdeklődnének-e belső pályázók a vezetői munka iránt, és vállalnák-e az óvoda vezetését. Amennyiben igen, támogatást nyújtok a vezetői munkára való felkészülésben. A közösségformálás, a nevelőtestület szemléletének alakítása érdekében szorgalmazom a kolléganőimnek a város életében, a városi programokban való aktívabb részvételét. Fontosnak tartom a nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák szakmai ismereteinek bővítését is. Részükre az óvodavezető-helyettesek irányításával belső továbbképzéseket szervezünk. (előadók: óvodavezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, mentorok) Amennyiben lesz ilyen, támogatom a dajkák szakmamegújító -n való részvételét is. Az óvodatitkár és az élelmezésvezető szakirányú továbbképzését is szorgalmazom és támogatom. A nem pedagógus munkakörben dolgozók továbbképzését a pedagógiai szakmai szolgáltatások vásárlására nyújtott összegből finanszírozzuk. 5

6 4.3 Az óvoda kapcsolatrendszere Kapcsolataink rendszerét, és a partnerközpontú működés módját stratégiai dokumentumaink szabályozzák. A következő vezetői ciklusban is törekednünk kell a már kialakított, és jól működő kapcsolatok fenntartására, erősítésére. Természetesen keresnünk kell a bővítés, illetve a partneri igényeknek megfelelően a fejlesztés lehetőségeit. Külső partnereink közül a legfontosabbakat emelném ki. Hangsúlyozni szeretném Sárvár Város, valamint Sitke Község Önkormányzataival való kapcsolatunk fontosságát. Mindkét önkormányzat részéről odafigyelést, segítő szándékot, munkánk elismerését tapasztaljuk. A jövőben is törekedni fogok a velük való korrekt, építő jellegű kapcsolattartásra. A Városgazdálkodással jó minőségű együttműködésre, és naprakész, a kölcsönös információáramláson alapuló munkakapcsolatra törekszem. Az általános iskolákkal (állami és egyházi) az átmenet megkönnyítése, a folyamatosság biztosítása érdekében továbbra is tartalmas, a kölcsönös nyitottságon alapuló, rendszeres kapcsolattartásra törekszünk. Vezetői programomban egyik legfontosabb belső partnerünkkel, a családdal való kapcsolatunkat szeretném részletezni Család és óvoda Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. A szülők igényeinek, véleményének figyelembe vételével igyekszünk közös nevezőre hozni a család és az óvoda értékrendjét. A közoktatási intézmények közül az óvodában kezdődik meg a gyermekek társadalmi szocializációja. Miközben a lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk a gyermekek szociális fejlődéséért, szembesülnünk kell azzal a problémával, hogy a szülők egy részének szocializációjával komoly gondok vannak. Szeretném leszögezni, hogy óvodánkban a szülők döntő többségével jól, vagy éppen nagyon jól együtt tudunk működni. Megjelent azonban a szülőknek egy új, nálunk még szerencsére szűk réteget kitevő csoportja, akik az óvodát olyan szolgáltatásnak tekintik, ahol ők szabályozhatják a belső működés rendjét. Nekik gyakran nehézséget jelent az intézményi szabályok és a közösségi magatartási formák elfogadása és betartása. 6

7 A velük való együttműködés esetenként gondot jelent számunkra, de a pozitívumokat kiemelve, azokra építve, keresnünk kell a kapcsolatépítés, -tartás megfelelő formáit. A helyes nevelői magatartás és értékek közvetítésével törekednünk kell a szemléletük formálására. Ügyelnünk kell arra, hogy az együttműködés alapját a mi szakmai kompetenciánk képezze, és ragaszkodnunk kell pedagógiai elveinkhez, értékeinkhez. A családokkal való kapcsolattartásban kiemeltebb szerepet szánunk a Szülői Közösség és az Óvodaszék tagjainak. Számítunk rájuk a közös szabadidős tevékenységek megszervezésében, lebonyolításában; a szülői észrevételek és igények közvetítésében; a szülőknek szervezett pedagógiai-pszichológiai programokon (pl. Szülők iskolája) való aktívabb részvételre ösztönzésben; az információ áramlás segítésében. Az információáramlás és a kapcsolattartás megkönnyítését segíti óvodánk honlapja oly módon, hogy rajta keresztül is tájékoztatjuk a szülőket az óvodai eseményekről, programokról. 4.4 Tárgyi feltételek Nevelési programjaink megvalósításának tárgyi feltételei mindhárom feladatellátási helyünkön rendelkezésre állnak, de természetesen szükséges az elavult eszközök cseréje, és a hiánypótlás. Pályázati lehetőségek híján tárgyi feltételeink javításához az eddigi gyakorlatunknak megfelelően, ezután is felhasználjuk alapítványaink anyagi bázisát. Sitkén alapítvány nem működik, a farsangi rendezvény bevételét fordítják eszközbeszerzésre. Az alapítványokkal való együttműködésre, menedzselésükre továbbra is nagy gondot fordítunk: bevételes rendezvények szervezése; az SZJA 1%-ának kérése a szülőktől és egyéb támogatóktól; anyagi lehetőségeink növeléséhez támogatók keresése; pályázatok készítése. Óvodánk dolgozói a székhelyen és a telephelyen egyaránt rendszeres, önkéntes munkával támogatják az alapítványokat. Ezt a szép gesztust a jövőben is támogatni, illetve szorgalmazni fogom. Sárvár Város Önkormányzata évek óta az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság által kiírt pályázati támogatásokkal segítette alapítványainkat. Remélhetőleg erre a Humán Erőforrás Bizottságnak is lehetősége nyílik majd. 7

8 Számíthatunk a szülők önkéntes munkájára és közvetlen vagy közvetett anyagi támogatásukra is. Ezek közül ki kell emelni Schuller Henriette és zenésztársai által, az Óvó Kezek Alapítvány javára adott jótékonysági koncertet, amelyet a szülők, sárvári cégek, vállalkozók, és Sárvár Város Önkormányzata is támogatott. A 2010 márciusában megrendezett koncert fővédnöke Dr. Szijártó Valéria Sárvár Város jegyzője volt, és a rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kondora István úr, akkor még alpolgármesterként, és az önkormányzati képviselők közül is néhányan. A műsorban fellépett a Gárdonyi iskola Ágacska színjátszó csoportja és óvodánk drámajáték tehetséggondozó csoportja is. A kötelező eszköz és felszerelés jegyzékben foglaltakhoz viszonyítva a legnagyobb problémát a Várkerületen a tornaszoba hiánya jelenti. Kialakításához az önkormányzat segítségét kérjük. Mindhárom óvodaegységünkben gondot okoz az elhasználódott eszközök, felszerelések pótlása. Felújításra, az épületek állagmegóvására az önkormányzat által biztosított felújítási alapból, illetve a fenntartó által készített pályázatokból van lehetőségünk. A közeljövőben az alábbi munkák elvégzése lenne indokolt: Várkerület: - az első épületben az ablakok cseréjének folytatása, - tornaszoba építése, - a parketták csiszolása, lakkozása, - az elkorrodálódott kerítés cseréje, - a fűtésrendszer korszerűsítése, - akadálymentesítés megoldása. Szatmár út: - a fűtésrendszer javítása, - a bejárati ajtó és a mellette lévő ablak cseréje, - a csoportszobák ablakainak cseréje, - a parketták lakkozása, - homlokzat felújítása. Sitke: - a játszóudvar fejlesztése, mászóka, egyensúlyozó játékok felállítása, - az udvarra levezető út kiépítése, - az óvoda helyiségeiben a világítás korszerűsítése, - az elektromos hálózat felújítása, 8

9 - a terasz korlátjának cseréje, - falburkolat cseréje a csoportszobában, - a belső nyílászárók felújítása, - műpadló cseréje a csoportszobában. Mindhárom óvodaegységünkben szükséges a játszóudvarok eszközeinek folyamatos karbantartása. Ebben az esetben ugyancsak a fenntartó támogatására számítunk. Szükséges lenne ezen kívül a csoportszobák, öltözők, mosdók, az egyéb helyiségek, és a konyhák rendszeres festése, úgy higiéniai, mint esztétikai szempontból. 5. Összegezés A következő évekre vonatkozó, a pedagógiai munkával és az óvoda működésével kapcsolatos elképzeléseimet az óvodavezetéssel, a munkaközösség-vezetőkkel, a bázisóvodai mentorokkal és az egyes nevelési területek mentoraival konzultálva fogalmaztam meg. Végrehajtásukban számítok a nevelőtestület aktív közreműködésére. Ma egy közoktatási intézmény vezetőjének szembe kell néznie az anyagi lehetőségek beszűkülésével, a családok élethelyzetének, életmódjának, és az óvodával szembeni elvárásainak megváltozásával. Vezetői munkám során mindezek figyelembevételével fontosnak tartom az alábbiakat: - a külső elvárások ellenére óvodánkban a gyermekek mindenek felett álló érdeke valósuljon meg, - továbbra is biztosítanunk kell partnereink számára az egyenletes, magas színvonalú nevelő- fejlesztő munkát, a szabályozott, kiszámítható működést, - az új kihívásokra nyitottan, törekednünk kell a szakmai megújulásra, a sokszínű pedagógiai kultúra biztosítására. 9

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát.

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 2. Bevezetés Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 15 éves vezetői tevékenység eredményeként - nevelőtestületemmel

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának 2030. Érd Ács u. 18. Képviselő testülete

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2. Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE

VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE Az elkövetkező évek óvodai gyakorlatát alapjaiban meghatározó új köznevelési törvény végrehajtására vonatkozó rendeletek, a pályázat írásakor már megjelentek.

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk

Részletesebben

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Petőfi Sándor Napköziotthonos Óvoda 2510 Dorog, Iskola út 2. A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Készítette: Schmeráné Eichardt Gizella Óvodavezető Bevezető gondolatok Tartalmas és összességében

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata és a "Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

/\ ;( k{ ?KEÍ:TT 2üiMÁi 2 2O1/ MÁJ 21. Kissné Wagné Mária. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L

/\ ;( k{ ?KEÍ:TT 2üiMÁi 2 2O1/ MÁJ 21. Kissné Wagné Mária. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L Siklosi Istvan Polgarmester Ur reszere Tárgy: pályázat benyújtása 2O1/ MÁJ 21 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Beszámoló 2015.

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Beszámoló 2015. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Beszámoló 2015. Készítette: Sárik Jánosné intézményvezető Tisztelt Képviselő-testület! Pásztó Város Önkormányzat képviselő testülete a 359/2014./XII.18./sz. határozatával

Részletesebben

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31.

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31. GYÖNGYSZEM ÓVODA Óvodavezetői pályázat Az én ovim Gajdosné Szabó Anita Budapest, 2013. 03. 31. Tartalomjegyzék 1. Szakmai Önéletrajz... 3 2. A pályázat törvényi háttere... 5 3. Vezetői hitvallásom... 6

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT A DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT BARTÓK-BABITS UTCAI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2013-2018. Készítette: Illés Jánosné

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására Pályázat a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola intézményvezetői megbízására Pályáztató: Pályázó: Intézmény: Emberi Erőforrások Minisztere (KLIK Aszódi Tankerülete, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59.)

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette:

Részletesebben

Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja

Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja A Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: Klesitz Gabriella Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK Bevezető A Pedagógiai Program jogszabályi háttere 1. ÓVODÁNK 6. oldal

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA

VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: dr. Wéber Attiláné Molnárné Mohos Magdolna Tóthné Vass Mária Székács Anita Hábelné Rákos Tünde Kuszkó Gabriella TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben