A hagyomány ereje Változatok a társadalmi együttműködésre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hagyomány ereje Változatok a társadalmi együttműködésre"

Átírás

1 Zsolt Péter - Paár Ádám A hagyomány ereje Változatok a társadalmi együttműködésre Magyarországon huszonhárom év alatt sokan elsősorban az értelmiség köréből követelték, hogy a politikai erők működjenek együtt az ország érdekében. Azonban azok, akik ilyen igényt fogalmaznak meg a politika felé, adósak maradnak az együttműködés receptjével. Kivel, és hogyan kell együttműködni? Magyarországnak nincsenek kooperációs tradíciói. A politikai szférában az együttműködés kultúrája csak akkor alakul ki, ha a társadalomban is norma a kooperáció. Ha ilyen normák nincsenek, akkor az együttműködés nehezebb. Ebben az esetben az emberek fásultan tudomásul veszik ugyan az együttműködést sürgető szavakat, de nem veszik azokat komolyan, legyintenek rájuk. Ebből nem lesz kooperáció! Itt az ideje, hogy túllépjünk a szokásos értelmiségi sirámokon! Az értelmiség túlzottan Magyarországra koncentrált, és a Nyugatot, amelyet mintaadónak vélt, sterilnek látta. Nem akarta megérteni, hogy a Nyugat fokozatosan, évszázadokon keresztül jutott el oda, hogy a politikai, társadalmi erők képesek és készek bár régiónként, országonként különböző mértékben kooperálni az alapvető kérdésekben! Az értelmiség, főleg annak liberális része nem akarta megérteni, hogy Magyarország a 16. századtól kezdve nem a nyugatias utat járja, arra az útra 1989-ben tért véglegesen vissza, és nem ugorhatja át azt a konfliktusos fejlődési utat, amelyeket a Nyugat ugyanezen időszakban bejárt. Magyarországon éppen az az időszak hiányzik a Nyugat történelméből (a 18. századtól a 20. század második feléig terjedő időszak), amikor a nyugatiak fokozatosan nyugatosították, európaizálták és Észak-Amerikában amerikanizálták magukat, egyszóval kiforrott a Nyugat mai arculata (kapitalizmus, - 1 -

2 parlamentarizmus, jogállam kialakulása, egyház és állam szétválasztása, szekularizáció, a választójog lassú bővítése, a centrum-periféria, tőke-munka törésvonalak mentén a konfliktusok kihordása, a nemzet fogalmának letisztázása). A Nyugat arculatának kialakulásához hozzátartozott az ellentétek feloldása az együttműködés különböző formáiban. Magyarországon még nem ez a helyzet: a hagyományok nem összekötnek, hanem elválasztanak, és így a magyar politika legalábbis retorikailag vérre menő folyamat. Lehet-e tanulni az együttműködést? Véleményünk szerint igen. Természetesen nem egy-két év, hanem generációk kellenek hozzá. Ha Magyarország a nyugatias fejlődést akarja követni hitünk szerint, igen, akkor meg kell tanulnia az együttműködést, amelyik a Nyugatot a világ vezető erejévé tette. A Nyugat számos mechanizmust alakított ki az évszázados konfliktusok, ellentétek békés kihordására. Sorozatunkban arra vállalkozunk, hogy bemutassuk azokat a politikai hagyományokat, amelyek segítik a nyugati társadalmak együttműködési képességeinek megerősítését. Mindezt azzal a céllal tesszük, hogy világossá tegyük azt, amit eddig az értelmiség nem tett meg: hogyan, kiktől várjuk az együttműködést! Sorozatunkban olyan hagyományok nyomába eredünk, amelyek egy-egy politikai közösségen belül átívelnek a politikai, eszmei ellentéteken, és amelyek során a politikai közösségek bizonyítják, hogy képesek az együttműködésre, és ezekből az együttműködésekből tartós szokásokat, struktúrákat képesek létrehozni

3 Mit tekintünk hagyománynak? A nyugati politikai kultúrában nagy szerepet játszanak a tradíciók, amelyek segítenek a politikai, állampolgári közösség összetartásában. A hagyományok nem oktrojáltak, hanem az egyének és közösségek önként, belső késztetésből fogadják el azokat. A hagyomány értelmezését megnehezíti, hogy az európai kultúrában a szó eredetileg két jelentéstartalommal rendelkezik. A latin traditio és a superstitio kifejezések egyaránt a hagyományra utalnak, ámde a két kifejezés jelentésrétege eltér egymástól. A legtöbb európai nyelvben a hagyományt jelentő tradíció (pl. angol: tradition, francia: tradition, német: die Tradition, spanyol: tradición) alapját a latin tradere (átadni) igéből képzett traditio képezi. A traditio a rómaiak számára a nemzedékről nemzedékre továbbörökítendő javak átadását jelentette. Ma ezt a jelentésréteget értik közkeletűen a hagyomány kifejezés alatt. A superstitio kifejezést viszont az ókori Rómában mindannak a jelölésére alkalmazták, ami rossz, káros, babonás. 1 A hagyomány tehát kezdettől fogva kettős jelentéstartománynyal rendelkezik az európai kultúrában: a jó és a rossz, a nemes, emelkedett és az alantas, visszahúzó szokásokat, intézményeket egyaránt a hagyomány fogalma alá sorolták. A két jelentésréteg elmosódik a hagyomány fogalmában, amelyik jól kifejezi, hogy a szokások nemcsak megnemesítenek, hanem vissza is húznak. De mi a hagyomány értelme? A legfontosabb, hogy a hagyomány segíti az egyént abban, hogy képes legyen eligazodni a világban, és legyen egy mérce, amelyhez az 1 Nyíri Kristóf: A hagyomány filozófiája

4 egyének cselekedeteit mérni lehet. 2 Nyilvánvaló, hogy egyetlen személy sem függetlenítheti magát attól a történelmi, kulturális közösségtől, amelyben szocializálódott. A hagyomány emellett kialakítja a társas együttélés és az együttműködés formáit egy adott közösségen belül. Ha a társadalom tagjai azonos értékeket vallanak magukénak, akkor elméletben kevésbé valószínű, hogy egymás ellen forduljanak, és a közöttük lévő konfliktusok szétbomlasszák a közösséget. Természetesen a hagyományok nemcsak befelé, hanem kifelé is hatnak elválasztják az adott közösség tagjait másoktól, akik nem gyakorolják ugyanazokat a hagyományokat (nem ugyanazt a vallást követik, nem ugyanolyan szokásokat gyakorolnak, nem ugyanúgy étkeznek stb.). A hagyományok tudatosítják a közösség tagjaiban, hogy egymás nélkül, atomizáltan nem sokat érnek (ahogyan a Bréma város főterén álló brémai muzsikusok is csak együtt tudtak boldogulni, ld. két képünket). A hagyományoknak tehát van egy olyan szerepük, hogy segítik a közösség tagjainak összezárását, elkülönítését más közösségektől, a saját identitás fenntartását. Talán még ennél is érdekesebbek azonban azok a hagyományok és mi ezúttal ezt fogjuk kutatni amelyek, még akkor is, ha látszólag az elkülönülés érzelmeit mozgósítják, valójában valamiképpen a társadalom integrációjának szolgálatában állnak (az elkülönülés bizonyos fajtái nem sértik a kohéziót, sőt vannak országimázs szempontjából is kihasználható elkülönülések, pl. turisták által kiemelten látogatott kulturális közösségek). Ilyen kihívásoknak kell megfelelnie ma már minden országmarketingnek. Ezek ugyanis nem vezethetik le saját kohéziójukat valamilyen ellenségképből. Például ha a minket körülvevő tárgyak mögötti magyar feltalálókat sorolunk fel, azzal nem sértünk másokat, ellenben növeljük a kohéziót nemzeti szinten. Egy hagyomány kohezivitását is annak alapján tudjuk körbejárni, hogy megvizsgáljuk: 2 Molnár Attila Károly: A hagyományról. Valóság. 2008/12. -

5 1. Hogyan fejezi ki az adott esemény, cselekvés, szokás, rítus, a közösség önállóságát, autonómiáját. 2. Ha az esemény kapcsán valaki a kritikáját, egyéni véleményét fogalmazza meg, akkor azt büntetik vagy tolerálják? Azaz a közösség miként kezeli az újítási vágyakat, elég erős-e ahhoz, hogy állandóságot mutasson, de ne is kriminalizálja a változtatási szándékot? A hagyományok alapfeladata az együttműködés, a társadalmon belüli kooperáció ösztönzése, illetve megteremtése. Az együttműködés, mint láthattuk, lehet oktrojált és önkéntes. Véleményünk szerint csak az önkéntes együttműködés vezethet el a közösség kohéziójához. De mit is értünk a kohézió fogalma alatt? A kohézió szó alapja a latin cohaereo ige, amelyet összefügg, összetevődik jelentéssel használtak. A fizika tudománya a molekulák és atomok közötti összetartó erőre alkalmazza a kohézió fogalmát, és a szociológiában is hasonló értelemben használják: az egyének közötti önkéntes kapcsolatot fejezi ki, anélkül, hogy az egyének kénytelenek lennének lemondani önbecsülésükről, identitásukról (hasonlóképpen, ahogyan az atomok és molekulák közötti vonzóerő is természetes folyamat eredménye). A társadalmi kohézió általánosan elterjedt értelmezése szerint ez biztosítja, hogy a polgárok önbecsülésük feladása nélkül legyenek képesek harmonikusan együtt élni. 3 Mára a kohézió fogalmát leginkább az Európai Unió vitte be a köztudatba, hiszen az Uniónak is van kohéziós politikája, amelyik a fejletlenebb területek felzárkózását célozza, és megalakult egy kohézió barátai nevű országcsoport. Mindez arra utal, hogy a kohézió értéke egyre fontosabb lesz, nem csupán egyes országokon, társadalmakon belül, hanem uniós szinten is. 3 Winch, Christopher-Gingell, John: Key Concepts in the Philosophy of Education. Routledge, 1992., London-New York idézi: Tausz Katalin: Előszó. In: Tausz Katalin (szerk.): A társadalmi kohézió erősítése. Stratégiai kutatások-magyarország Bp., 2006., Új Mandátum Kiadó. 7. o

6 A jó hagyomány nyomában Nem véletlen, hogy a hagyományok kutatása a 19. században kezdődött meg, abban az évszázadban, amikor az ipari forradalom és a nemzetállamok új világa formálódott a falvakból tömegek áramlottak a nagyvárosokba, a falusias közösségek bomlásnak indultak, kis régiók, tartományok, amelyeknek a népei sokszor egymás nyelvét sem beszélték, az egy és oszthatatlan és öröktől fogva létező nemzet jelszavával egy nemzetállamba tömörültek (vagy tömörítették őket). Sokakat foglalkoztatott a kérdés: vajon az új társadalmi és politikai rendszerek elég szilárd lábakon állnak-e? Elegendőe az új politikai közösségek kohéziójának biztosításához a francia minta szerint, mint Szekfű Gyula nevezte, papirosalkotmányokban 4 rögzíteni valamennyi ember és polgár jogát? Nagyon hamar kiderült, hogy az ilyen hirtelen változások nyomán a közösségek felbomlásával együtt járó értékvesztés, az anómia romboló hatású lehet a társadalomra. A hagyomány kohézióteremtő erejét már Émile Durkheim francia szociológus megsejtette a 19. században. Durkheim felhívta a figyelmet arra, hogy az intézményeken kívül a társadalmi normáknak is szerepe van az állampolgári közösség fenntartásában. Az egyén csak akkor igazítja magatartását bizonyos szabályokhoz, ha ezek a szabályok olyan erkölcsi tekintélytől erednek, amely kellő kényszerítő erővel rendelkezik. 5 A kényszerítő erőt ebben az esetben nem valamely hatóság, hanem a tekintély biztosítja, amelynek gyökere az időtlenség, a múlt ködébe vesző eredet (noha Durkheim billegett annak eldöntésében, hogy vajon az erkölcs valami olyasmi-e, amit ránk kényszerít intézmény, hagyomány stb., vagy éppen ellenkezőleg, amellyel minden kényszer hatására is azonosulunk). 4 Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. Bp., 1989., ÁKV-Maecenas Kiadó. 81. o. 5 Émile Durkheim: A vallási jelenségek maghatározásáról. In: Émile Durkheim: A társadalmi tények magyarázatához. Bp., 1978., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó o

7 Durkheim megkülönböztette a mechanikus és organikus szolidaritást. Az első a homogén közösségek, a másik pedig a heterogén közösségek sajátja. Ferdinand Tönnies ezekre a közösségekre a Gemeinschaft és a Gesellschaft fogalmát használta. A homogén közösség vagy Gemeinschaft belső rendezőelve a személyi kötődések fontossága. Ezeket a közösségeket a közös szokások, hiedelmek strukturálják. Az alapegység a család, és lényegében a közösség is egy család vonásait hordozza. A heterogén közösség vagy Gesellschaft a tulajdonképpeni társadalom. Jellegzetessége, hogy az egyén mobilitási lehetőségei kibővülnek, azonban a közösen vallott értékek, normák meggyengülnek. A Gemeinchaftban az egyén feloldódik a közösségben és annak normarendszerében, a Gesellschaft középpontjában viszont az egyén áll. A heterogén közösség vagy Gesellschaft jellemzője a társadalmi, etnikai, vallási konfliktusok sokasága, és az, hogy a tagok közti kapcsolat közvetett jellegű. Egy ilyen bonyolult társadalmi szerveződés természetesen szétesik, felbomlik, ha nincsenek olyan intézmények és mechanizmusok, amelyek képesek kialakítani az állampolgárok együttérzését és együttműködését. Az egyik ilyen intézmény a törvény, a jogrend, amelynek az állampolgárok önként alávetik magukat. A másik a politikai rendszer (pl. az alkotmány) tisztelete. Végül az évszázadok alatt kifejlődött szimbólumok, rítusok a belőlük fakadó tekintély révén szintén alkalmasak az állampolgárok összetartozás-tudatának erősítésére. Ez utóbbiak különösen jól megragadhatók az állampolgárok számára, mert látványosak, vizuálisan is megjelenítettek vagy jól megjeleníthetőek. Az állami és nemzeti ünnepek, a politikusi szónoklatokkal kiváló alkalmat jelentenek a médianyilvánosság számára. Ezek a közösségi rituálék a tekintély hordozója iránti önkéntes alávetést fejezik ki. Hagyományok az együttműködés szolgálatában Sorozatunkban olyan hagyományokat mutatunk be a nyugati világból, amelyek egyegy, világnézeti, politikai, társadalmi törésvonalak mentén megosztott társadalomban - 7 -

8 a kohézió fenntartását szolgálják. A hagyomány kifejezést itt a lehető legtágabban értelmezzük, ennek megfelelően a példák tárháza is gazdag. Tradíció, azaz a szó eredeti értelmében jó hagyomány alatt egyaránt értünk politikai struktúrát, intézményt, szertartást. De az, amit egy adott szituációban jónak értékelünk, az lehet rossz egy másik helyzetben, és fordítva. Például a holland társadalom zárt szubkultúrás tagozódása a 19. század végén a társadalom természetes felekezeti és társadalmi megosztottságából fakadt, míg mára például a felekezeti (katolikus-református) törésvonal elhalványult, így ez a megosztottság értelmét veszítette. Lássuk be, Magyarországról egy rendkívül szekuláris, vallástalan országból nézve a felekezeti elkülönülés ilyen erőltetése maradinak látszik (ebben az attitűdben sok tényező játszik szerepet: nem csak a szocializmus évtizedei, mint ahogyan azt sokan felületesen gondolják, hanem az is, hogy 19. században, a reformkorban és a dualizmus korában a katolikus-protestáns ellentétet a nemzeti kérdéshez való viszonyulás fokozatosan felülírta). A jó és rossz hagyomány relatív voltát mutatja, hogy közép- és kelet-európai szemmel nézve a holland és svájci közéletnek a zárt felekezeti és nemzetiségi pillérek menti tagolódása retrográdnak, maradinak tűnik. Amennyiben úgy fogjuk fel ezeket a szubkultúrákat, mint amelyek nem szétfeszítik, hanem színesítik a társadalmat, akkor már inkább csodálatunkat kell kifejezni a holland és svájci társadalom és politika iránt, amelyik ilyen éles elkülönülések ellenére is működőképes. Ennek oka a társadalmak fegyelmezettsége és szolidaritása, amelyik a történelemben, és sokszor a természetföldrajzi viszonyokban gyökerezik. Megmutatjuk, hogy a világnézeti, társadalmi törésvonalak mentén történő éles megosztottság, a zárt szubkultúrák szimbiózisa maga is egyfajta hagyomány, amelyik nem feltétlenül vezet társadalmi robbanáshoz, feltéve, hogy van egy minimális közös cél, amelyben mindegyik politikai szubkultúra megegyezik. Bemutatjuk, hogy az állam és - 8 -

9 egyház szétválása miért hasznos a nyugati vallásosság számára, és hogy ez a vallásosság miért lehet alkalmas megfelelő társadalmi körülmények között a demokrácia erősítésére. Egyszóval, olyan kérdésekre keressük a választ, amelyek Magyarországon a közmegegyezés szerint kényes témáknak számítanak. Olvasóinkat arra kérjük, hogy tartsanak velünk ebben az utazásban! Sorozatunk első részében a holland politikai kultúrát vizsgáljuk. Lehet-e egy fundamentalista vagy bevándorlás-ellenes párt a demokratikus kultúra reprezentánsa? Következő elemzésünkből kiderül

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Kiss Gabriella 2009 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Kiss Gabriella INTERKULTURÁLIS KIHÍVÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK

Részletesebben

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás)

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás) I. fejezet A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai (Bencze Mátyás) 1. A jogszociológia célja 2000. március 1. napján hatályba lépett a magyar Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amelyik szigorúbb

Részletesebben

Lánczi András: Rendszerváltás vagy rezsimváltás? 1

Lánczi András: Rendszerváltás vagy rezsimváltás? 1 Lánczi András: Rendszerváltás vagy rezsimváltás? 1 A kelet-európai rendszerváltás intellektuális feldolgozását és politikai értelmezését ma is, huszonöt évvel a szovjet rendszerek összeomlása után, a liberális-normatív

Részletesebben

Európai identitás és az Európai Unió

Európai identitás és az Európai Unió Nagy Mariann Veronika nemzetközi tanulmányok (MA) szakos hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar OTDK pályamunka Európai identitás és az Európai Unió Az identitástudat kifejlett tartalmában

Részletesebben

Szükség van-e írott alkotmányra?

Szükség van-e írott alkotmányra? Lánczi András Szükség van-e írott alkotmányra? Ma már nagyon kevés olyan ország van, amelynek nincs írott alkotmánya. Ilyen Nagy-Britannia, Új-Zéland vagy Izrael. Több mint kétszáz évvel ezelőtt azonban

Részletesebben

TÚL A TUDOMÁNY NORMÁL ÁLLAPOTÁN?

TÚL A TUDOMÁNY NORMÁL ÁLLAPOTÁN? CZIBERE IBOLYA FÓNAI MIHÁLY 1 TÚL A TUDOMÁNY NORMÁL ÁLLAPOTÁN? Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P. Tóth Tamás és Takács Judit (szerk.) (2012): Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Tanulmányok.

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Révész Barbara XVI. Benedek társadalmi tanítása Globalizáció és gazdaság a Caritas in veritate c. enciklika tükrében

Révész Barbara XVI. Benedek társadalmi tanítása Globalizáció és gazdaság a Caritas in veritate c. enciklika tükrében Révész Barbara XVI. Benedek társadalmi tanítása Globalizáció és gazdaság a Caritas in veritate c. enciklika tükrében A teológiai dimenzió nélkülözhetetlen az emberi együttélés jelenlegi problémáinak megértéséhez

Részletesebben

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat szakdiplomácia AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Laczkovszki Bernadett Budapest, 2008

Részletesebben

Önkéntesség számokban 1

Önkéntesség számokban 1 CZIKE KLÁRA Önkéntesség számokban 1 A 2001-es évet az ENSZ az Önkéntesek Évének nyilvánította. A deklaráció nyomán nemzetközi és hazai szinten is egymást érve szervezõdtek konferenciák, kutatások, fórumok.

Részletesebben

A társadalom térszerkezete (Társadalom a térben)

A társadalom térszerkezete (Társadalom a térben) Cross border training of economic experts in distance learning network project (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1-0300 G.Fekete Éva-Siposné Nándori Eszter A társadalom térszerkezete (Társadalom a térben) Miskolc,

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL 3. szám 2007. tavasz ôsz progresszívpolitika AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL ANTHONY GIDDENS, WOLFGANG MERKEL, LENA HALLENGREN, TANYI ATTILA, JOHN MACNICOL SZAJP SZABOLCS ÚJ TÁRSADALMI SZERZÔDÉSEKKEL AZ AKTÍV

Részletesebben

Az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultása képzési kínálatának bővítése, fejlesztése HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0047/1.0.

Az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultása képzési kínálatának bővítése, fejlesztése HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0047/1.0. Médiaelmélet Szerző: Gömzsik Anikó Az Európai Szociális Alap támogatásával Oktatási segédanyag a Médiaelmélet tárgyhoz A XX. század a tömegkommunikáció százada nő az emberi tudás, specializálódik az üzenetek

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

Identitás és előítéletesség a kolozsvári diákok körében

Identitás és előítéletesség a kolozsvári diákok körében 140 kutatás közben roma történelmet, kultúrát és nyelvet elsajátítani szándékozó pedagógusok előtt nyitott, amelyen már csak nagyon kevés Bihar megyei tanerő (5) vett részt. Általános jelenség, hogy a

Részletesebben

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai DEBRECENI EGYETEM Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

Társadalmi rendszerek és funkciók

Társadalmi rendszerek és funkciók Terestyéni Tamás Társadalmi rendszerek és funkciók Budapest, 2009. június, 40. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88287-3-6 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021 Hűvösvölgyi

Részletesebben

DUDÁS ANIKÓ * A hazai pénzügyi és gazdasági ismeretek tanításának hatása a gazdasági kultúrára

DUDÁS ANIKÓ * A hazai pénzügyi és gazdasági ismeretek tanításának hatása a gazdasági kultúrára DUDÁS ANIKÓ * A hazai pénzügyi és gazdasági ismeretek tanításának hatása a gazdasági kultúrára THE IMPACT OF THE HUNGARIAN FINANCIAL AND BUSINESS EDUCATION ON THE BUSINESS/ECONOMIC CULTURE The study presents

Részletesebben

Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban --

Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban -- Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban -- BEVEZETÉS... 3 I. TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG: EGYENLŐSÉG ÉS INDIVIDUALIZMUS... 8 I.1. AZ IGAZSÁGOSSÁG SZEREPE HAYEK ÉS RAWLS GONDOLKODÁSÁBAN...

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kátai Gábor

Kedves Olvasó! Kátai Gábor T-kit Beköszöntô a T-kit sorozathoz Kedves Olvasó! Mit is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A

Részletesebben

A KAPCSOLATI TŐKE. 1 Ilyen hősi tettre vállalkozott például Csizmadia (2004), akinek munkája végén tetszetősen elrendezett

A KAPCSOLATI TŐKE. 1 Ilyen hősi tettre vállalkozott például Csizmadia (2004), akinek munkája végén tetszetősen elrendezett A KAPCSOLATI TŐKE A címben szereplő fogalom elemzéséhez csak némi után foghatunk hozzá. Ez a fogalom ugyanis a társadalmi tőke fogalom látni fogjuk részleges alternatívája. Ezért az elemzés annak a sokak

Részletesebben

AZ ÁLLAM SZEREPE A XXI. SZÁZADBAN 1

AZ ÁLLAM SZEREPE A XXI. SZÁZADBAN 1 Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 JUHÁSZ LILLA MÁRIA AZ ÁLLAM SZEREPE A XXI. SZÁZADBAN 1 Az állam szerepéről, mechanizmusairól számos

Részletesebben

Kisebbségpolitika, kisebbségi érdekérvényesítés Magyarországon

Kisebbségpolitika, kisebbségi érdekérvényesítés Magyarországon Kisebbségpolitika, kisebbségi érdekérvényesítés Magyarországon Jegyzet Összeállította Koller Inez 2008. május 6. 1 Tartalom 1. Etnikai struktúra Magyarországon 2. Kisebbségelméleti fogalmak, megközelítések

Részletesebben

Demeter M. Attila A politika szerkezetváltása

Demeter M. Attila A politika szerkezetváltása Demeter M. Attila A politika szerkezetváltása Nem kétséges, hogy a mai kelet-európai politikai közgondolkodás egyik legnépszerűbb közhelye az, amelyik az ideológia és az ideológiai alapokon való politizálás,

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Lakatos Gábor: Beavatási szertartások

Lakatos Gábor: Beavatási szertartások Lakatos Gábor: Beavatási szertartások - Funkciói, története, régi és modern változatai, különös figyelemmel a mai iskolai rítusokra- I. Bevezetés Egyedül voltam én sokáig. Majd eljöttek hozzám sokan. Magad

Részletesebben

Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban OTKA K48820 szakmai beszámoló. Pusztai Gabriella

Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban OTKA K48820 szakmai beszámoló. Pusztai Gabriella Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban OTKA K48820 szakmai beszámoló Pusztai Gabriella 2008 Tartalom ELŐSZÓ 4 1. A TÁRSADALMI TŐKE ÉS AZ OKTATÁS VILÁGA 8 1.1. A fogalom nevelésszociológiai

Részletesebben

INTERKULTURÁLIS NEVELÉS Választható tárgy

INTERKULTURÁLIS NEVELÉS Választható tárgy Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Lélektan és neveléstudományi kar Módszertan tanszék INTERKULTURÁLIS NEVELÉS Választható tárgy Oktatási segédlet Szöveggyűjtemény Dr. Kovács Zoltán 2005. 2 Tartalom

Részletesebben