EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: társadalmi részvétel, közösségfejlesztés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: /1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a /2013 számon kiadom. Jóváhagyta: Gerencsér Balázs főosztályvezető 2013 NEMZETI CSLÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKI INTÉZET Érvényes: től

2 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Ifjúságsegítő Ifjúságsegítő tételsor a (4/2012. (VI. 12.) EMMI rendelettel módosított) 1/2008. (VIII.13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/46

3 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés záródolgozat az alább felsorolt témákból és a képző intézmény képzési programjában megfogalmazott témákból választható: Ifjúsági munka 1. gyakorlat során megismert települési önkormányzat gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatos tevékenységének bemutatása 2. gyakorlat során megismert, gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó intézmény tevékenységének bemutatása 3. gyakorlat során megismert települési gyermek- és ifjúsági önkormányzat, diákönkormányzat, ifjúsági kerekasztal/fórum tevékenységének bemutatása 4. gyermekjóléti szolgálatnál teljesített gyakorlat során megismert gyermek támogatásával kapcsolatos tevékenységek elemzése. gyermeki jogok érvényesülése a gyakorlat során megismert gyermek/fiatal élethelyzetének alakulásában 6. gyakorlat során megismert civil szervezet gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatos tevékenységének bemutatása 7. gyakorlat során megismert fiatal problémáinak elemzése, a problémák lehetséges megoldásainak bemutatása 8. gyakorlat során megismert felkereső ifjúsági munka bemutatása 9. gyakorlat során megismert integrált közösségi szolgáltató tér (IKSZT) ifjúsággal kapcsolatos tevékenységének bemutatása 10. gyakorlat során megismert ifjúsági projekt bemutatása a tervezéstől és megvalósítás értékeléséig Ifjúsági közösségek, közösségfejlesztés 11. gyakorlat során megismert ifjúsági közösség sajátosságai, fejlesztésének lehetőségei 12. szociokulturális animáció alkalmazása a gyakorlat során megfigyelt ifjúsági csoportban 13. gyakorlat során megismert ifjúsági közművelődési tevékenység elemzése az érintett ifjúsági közösség fejlesztése szempontjából 14. gyakorlat során megismert és alkalmazott közösségfejlesztési módszerek bemutatása 1. z önkéntes munka szerepe és jelentősége a gyakorlat során megismert, ifjúsággal foglalkozó intézmény, szervezet tevékenységében 3/46

4 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés Ifjúságszociológia 16. Egy önállóan végzett ifjúságszociológiai vizsgálat céljának, módszerének, eredményeinek bemutatása, értékelése 17. z ifjúsági helyzetelemzés jelentősége egy adott település ifjúságpolitikai stratégiájának, cselekvési tervének kialakítása szempontjából Ifjúságpolitika 18. gyakorlat során megismert ifjúságpolitikai dokumentum (települési ifjúsági stratégia, ifjúsági cselekvési terv stb.) elemzése 19. gyakorlat során megismert, a fiatalokkal kapcsolatos érdekvédelmi tevékenység tapasztalatainak összegzése 20. gyakorlat során megismert, a fiatalok társadalmi részvételét elősegítő modellek bemutatása záródolgozattal kapcsolatos szerkesztési, terjedelmi követelmények: záródolgozat terjedelme a szakmai és vizsgakövetelmények szerint minimum 1, maximum 20 oldal (a záródolgozat másfeles sortávolsággal, Times New Roman betűtípussal írandó, a terjedelemnek nem képezik részét a táblázatok, a képek, a grafikonok, irodalomjegyzék, illetve más mellékletek). záródolgozat készítésénél be kell tartani az adatvédelmi törvény és a szakmai titoktartás szabályait, követelményeit. záródolgozatot a szakmai vizsga előtt az intézményi képzési programban meghatározott módon, a fent leírt formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. záródolgozat bírálatának szempontjai: vizsgált téma megfelelése a szakmai követelményeknek dolgozat tartalmi tagoltsága (bevezetés, elemzés és összegezés) téma tanulmányozásához szükséges szakirodalom ismerete z ifjúságsegítés hazai és/vagy európai gyakorlatának ismerete választott téma kifejtésének következetessége, rendszerezettsége, koherenciája záródolgozat önállósága és eredetisége z alkalmazott módszerek témának és a gyakorlat igényeinek való megfelelése z irodalmi hivatkozások helyessége záródolgozat arányossága, gördülékenysége és szakszerű stílusa, nyelvi helyessége 4/46

5 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés Feladat a szóbeli vizsgán, a dolgozat védésén: - szakmai vizsga a záródolgozat védése a gyakorlati tapasztalatok, a prezentáció és a tétel alapján - fenti követelményeknek megfelelő záródolgozat prezentációja PowerPoint bemutató segítségével, maximum 12 1 képpel - Reflexió a bírálat megállapításaira - védést vezető szakértő és a vizsgabizottság tagjai által feltett kérdések megválaszolása /1 szóbeli vizsgatevékenységnél az értékelés a következőképpen történik: dolgozat értékelése: max. 0 pont szóbeli feleletre adható: max. 0 pont Összesen: 100 pont /46

6 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:... Tartalmi követelmények DOLGOZT ÉRTÉKELÉSE (Bírálat) Pontszámok Max. Elért vizsgált téma megfelelése a szakmai követelményeknek 3 dolgozat tartalmi tagoltsága (bevezetés, elemzés és összegezés) 2 téma tanulmányozásához szükséges szakirodalom ismerete 6 z ifjúsági munka hazai és/vagy európai gyakorlatának ismerete 8 választott téma kifejtésének következetessége, rendszerezettsége, koherenciája záródolgozat önállósága és eredetisége z alkalmazott módszerek témának és a gyakorlat igényeinek való megfelelése z irodalmi hivatkozások helyessége 3 Formai követelmények Max. Elért záródolgozat terjedelme a szakmai és vizsgakövetelmények szerint minimum 1, maximum 20 oldal (a záródolgozat másfeles sortávolsággal, Times New Roman betűtípussal írandó, a terjedelemnek nem képezik részét a táblázatok, a képek, a grafikonok, irodalomjegyzék, illetve más mellékletek) záródolgozat készítésénél be kell tartani az adatvédelemi törvény és a szakmai titoktartás szabályait, követelményeit záródolgozatot a szakmai vizsga előtt az intézményi képzési programban meghatározott módon, a fent leírt formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani Összesen dátum aláírás 6/46

7 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés 1. gyakorlat során megismert helyi önkormányzat gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatos tevékenységének bemutatása Információtartalom vázlata z önkormányzatiság fogalma, az önkormányzatok felépítése, szervezetrendszere, az önkormányzati "gondolkodás" z önkormányzati intézményi rendszer feladatainak megszervezése, működtetése z önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatai helyi önkormányzatok ifjúsági feladatai: helyi ifjúságkutatás vagy helyzetelemzés, ifjúságpolitikai szabályozók z ifjúsági részvétel, a strukturált párbeszéd formái és keretei Ifjúságért felelős bizottság, ifjúsági referens (koordinátor), önkormányzati ifjúságsegítő intézmények z önkormányzati finanszírozás rendszere. Közfeladat-ellátási modellek többcélú kistérségi társulások rendszere, az általuk ellátott feladatok, finanszírozásuk 7/46

8 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:. Értékelő lap 1. gyakorlat során megismert helyi önkormányzat gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatos tevékenységének bemutatása Szakmai ismeretek Pontszámok Típus alkalmazása a szakmai és z információtartalom vázlata alapján vizsgakövetelmény szerint Max. Elért z önkormányzatiság fogalma, az z állampolgári kultúra és az önkormányzatok felépítése, európai identitás fejlesztésének szervezetrendszere, az önkormányzati B lehetőségei "gondolkodás" z önkormányzati intézményi rendszer feladatainak megszervezése, működtetése z önkormányzatok kötelező és önként gyermeki, tanulói és emberiállampolgári jogok vállalt feladatai z önkormányzati finanszírozás rendszere. érvényesítése az ifjúsági Közfeladat-ellátási modellek munkában többcélú kistérségi társulások rendszere, az általuk ellátott feladatok, finanszírozásuk helyi önkormányzatok ifjúsági feladatai: helyi ifjúságkutatás vagy helyzetelemzés, társadalmi részvétel erősítése: ifjúságpolitikai szabályozók a fiatalok bevonása, az z ifjúsági részvétel, a strukturált párbeszéd érdekérvényesítés folyamata formái és keretei Ifjúságért felelős bizottság, ifjúsági referens (koordinátor), önkormányzati ifjúságsegítő intézmények Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 1 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 Összesen 3 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 1 Szervezőkészség 1 Kapcsolatfenntartó készség 1 Társas Kezdeményezőkészség 1 Motiválókészség 1 Módszer Kreativitás, ötletgazdagság 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen 7 Mindösszesen dátum aláírás 8/46

9 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés 2. gyakorlat során megismert, gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó intézmény tevékenységének bemutatása Információtartalom vázlata z intézmény helye az ifjúsági munka intézményeinek, szervezeteinek rendszerében z intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott ifjúságsegítő feladatok z intézmény jogszabályok által előírt ifjúsági feladatai z intézmény önként vállalt ifjúsági feladatai, szolgáltatásai z intézmény humánerőforrásai z intézmény működésének anyagi erőforrásai z intézmény munkakultúrája, minőségbiztosítási rendszere z intézményhez forduló gyermekek és fiatalok érdekvédelmének lehetséges fórumai, formái z intézmény működésére vonatkozó etikai kódex, szabályzat 9/46

10 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:... Értékelő lap 2. gyakorlat során megismert, gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó intézmény tevékenységének bemutatása Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint z információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért z intézmény helye az ifjúsági munka intézményeinek, gyermek és ifjúsági szervezeteinek rendszerében programok szervezésének z intézmény alapdokumentumaiban alapelvei és gyakorlati megfogalmazott ifjúságsegítő feladatai feladatok z intézmény jogszabályok által előírt ifjúsági feladatai z intézmény önként vállalt ifjúsági közösségfejlesztés feladatai, szolgáltatásai lehetőségei és módszerei z intézmény humánerőforrásai z intézmény működésének anyagi erőforrásai 2 z intézményhez forduló gyermekek és fiatalok érdekvédelmének gyermeki, tanulói és lehetséges fórumai, formái emberi-állampolgári jogok z intézmény munkakultúrája, érvényesítése az ifjúsági 3 minőségbiztosítási rendszere munkában z intézmény működésére vonatkozó etikai kódex, szabályzat Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 1 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 Összesen 3 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 2 Döntésképesség 1 Szervezőkészség 1 Társas Kezdeményezőkészség 1 Motiválókészség 1 Módszer Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen 7 Mindösszesen dátum aláírás 10/46

11 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés 3. gyakorlat során megismert települési gyermek- és ifjúsági önkormányzat, diákönkormányzat, ifjúsági kerekasztal/fórum tevékenységének bemutatása Információtartalom vázlata z ifjúsági munka szervezeti keretei gyermek- és ifjúsági önkormányzat, diákönkormányzat céljai, funkciója z ifjúsági kerekasztal/fórum célja, szerepe a gyermekek és fiatalok érdekeinek érvényesítésében gyermek- és ifjúsági önkormányzat, diákönkormányzat szerepe a fiatalok érdekérvényesítésében z önkéntes ifjúsági munka jelenléte a gyermek- és ifjúsági önkormányzatban, diákönkormányzatban gyermek- és ifjúsági önkormányzat, diákönkormányzat szerepe a fiatalok jogainak és kötelességeinek tudatosításában gyermek- és ifjúsági önkormányzat, diákönkormányzat szerepe az interkulturális tapasztalatszerzésben gyermek- és ifjúsági önkormányzat, diákönkormányzat szerepe a nem formális tanulásban z ifjúságsegítő munkája a gyermek- és ifjúsági önkormányzatban, diákönkormányzatban mások iránti tolerancia kialakításának és erősítésének módszerei és technikái a gyermek- és ifjúsági önkormányzatban, diákönkormányzatban 11/46

12 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:. Értékelő lap 3. gyakorlat során megismert települési gyermek- és ifjúsági önkormányzat, diákönkormányzat, ifjúsági kerekasztal/fórum tevékenységének bemutatása Szakmai ismeretek alkalmazása a Pontszámok Típus szakmai és vizsgakövetelmény z információtartalom vázlata alapján szerint Max. Elért társadalmi részvétel erősítése: a z ifjúsági munka szervezeti keretei 2 fiatalok bevonása, az gyermek- és ifjúsági önkormányzat, érdekérvényesítés folyamatba diákönkormányzat céljai, funkciója z önkéntes ifjúsági munka jelenléte a gyermek- és ifjúsági önkormányzatban, 2 z ifjúsági önkéntes tevékenység diákönkormányzatban sajátosságai, lehetőségei z ifjúságsegítő munkája a gyermek- és ifjúsági önkormányzatban, diákönkormányzatban z ifjúsági kerekasztal/fórum célja, szerepe gyermekek és fiatalok érdekeinek érvényesítésében gyermeki, tanulói és emberiállampolgári gyermek- és ifjúsági önkormányzat, jogok érvényesítése az diákönkormányzat szerepe a fiatalok ifjúsági munkában jogainak és kötelességeinek tudatosításában z ifjúsági munka szerepe a fiatalok jogainak és kötelességeinek tudatosításában gyermek- és ifjúsági önkormányzat, z interkulturális nevelés alapelvei diákönkormányzat szerepe az 3 interkulturális tapasztalatszerzésben gyermek- és ifjúsági önkormányzat, nem-formális tanulás módszerei, diákönkormányzat szerepe a nem formális eszközei tanulásban 3 B mások iránti tolerancia kialakításának mások iránti tolerancia és erősítésének módszerei és technikái a kialakításának és erősítésének gyermek- és ifjúsági önkormányzatban, módszerei és technikái diákönkormányzatban Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 1 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 3 Komplex jelzésrendszerek 1 Összesen 4 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Döntésképesség 1 Szervezőkészség 1 Társas Kezdeményezőkészség 1 Motiválókészség 1 Módszer Új ötletek, megoldások kipróbálása 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen 6 Mindösszesen dátum aláírás 12/46

13 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés 4. gyermekjóléti szolgálatnál teljesített gyakorlat során megismert gyermek támogatásával kapcsolatos tevékenységek elemzése Információtartalom vázlata gyermekek védelmének jogi szabályozása gyermekjóléti szolgálat feladatai z intézmény organogramja gyermekjóléti szolgálat külső kapcsolatai jelzőrendszer szerepe a gyermekek védelmében gyermek családi kapcsolatainak bemutatása gyermek problémáinak bemutatása z esetmegoldás során alkalmazott tájékoztatás, tanácsadás jelentősége z eset megoldását segítő és nehezítő körülmények z iskolai előmenetel támogatásának jelentősége z ifjúságsegítő lehetőségei és feladatai a gyermek támogatásában 13/46

14 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:. Értékelő lap 4. gyermekjóléti szolgálatnál teljesített gyakorlat során megismert gyermek támogatásával kapcsolatos tevékenységek elemzése Szakmai ismeretek alkalmazása Pontszámok Típus a szakmai és vizsgakövetelmény z információtartalom vázlata alapján szerint Max. Elért gyermekek védelmének jogi szabályozása 3 gyermeki, tanulói és emberiállampolgári gyermekjóléti szolgálat feladatai 4 jogok érvényesítése z intézmény organogramja 3 az ifjúsági munkában gyermekjóléti szolgálat külső kapcsolatai 2 jelzőrendszer szerepe a gyermekek védelmében 3 gyermek problémáinak bemutatása B gyermek családi kapcsolatainak bemutatása mások iránti tolerancia z esetmegoldás során alkalmazott kialakításának és erősítésének tájékoztatás, tanácsadás jelentősége módszerei és technikái z eset megoldását segítő és nehezítő 4 körülmények z iskolai előmenetel támogatásának nem-formális tanulás módszerei, jelentősége 2 eszközei z ifjúságsegítő lehetőségei és feladatai a gyermek támogatásában 4 Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 1 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 3 Komplex jelzésrendszerek 1 Összesen 4 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Döntésképesség 1 Szervezőkészség 1 Társas Kapcsolatfenntartó készség 1 Motiváló készség 1 Módszer Új ötletek, megoldások kipróbálása 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen 6 Mindösszesen dátum aláírás 14/46

15 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés. gyermeki jogok érvényesülése a gyakorlat során megismert gyermek/fiatal élethelyzetének alakulásában Információ tartalom vázlata Gyermekjogi Egyezmény létrejötte, tartalmi felépítése Gyermekjogi Egyezmény három alapelvének ismertetése z adott esett, probléma gyermekjogi azonosítása megismert eset, probléma kialakulásának előzményei, körülményei z eset, probléma által érintettek körének, érdekeinek bemutatása z érintettek feladat- és hatásköri lehetőségei, kötelezettségei, esetleges átfedések, összeférhetetlenségek gyermek(ek) szerepe, képviselete, bevonása jogérvényesítés menete, eredménye konkrét eset kapcsán leszűrt tapasztalok, javaslatok z ifjúságsegítő lehetséges feladatai a jogok megismerésében, érvényesítésében 1/46

16 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:. Értékelő lap. gyermeki jogok érvényesülése a gyakorlat során megismert gyermek/fiatal élethelyzetének alakulásában Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmények szerint z információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Gyermekjogi Egyezmény létrejötte, tartalmi felépítése 3 Gyermekjogi Egyezmény három alapelvének ismertetése z adott esett, probléma gyermekjogi gyermeki, tanulói és emberiállampolgári jogok érvényesítése az azonosítása megismert eset, probléma ifjúsági munkában 3 kialakulásának előzményei, körülményei z eset, probléma által érintettek körének, érdekeinek bemutatása z érintettek feladat- és hatásköri lehetőségei, kötelezettségei, esetleges 3 átfedések, összeférhetetlenségek gyermek(ek) szerepe, képviselete, bevonása társadalmi részvétel erősítése: a jogérvényesítés menete, eredménye 3 fiatalok bevonása, az konkrét eset kapcsán leszűrt érdekérvényesítés folyamata tapasztalok, javaslatok 4 z ifjúságsegítő lehetséges feladatai a jogok megismerésében, 4 érvényesítésében Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 1 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 3 Komplex jelzésrendszerek 1 Összesen 4 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Elhivatottság, elkötelezettség 1 Döntésképesség 1 Kapcsolatfenntartó készség 1 Kezdeményezőkészség 1 Új ötletek, megoldások kipróbálása 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen 6 Mindösszesen 0 Elért dátum aláírás 16/46

17 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés 6. gyakorlat során megismert civil szervezet gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatos tevékenységének bemutatása Információtartalom vázlata civil szervezet fogalma, típusai z adott civil szervezet jellege, felépítése, működése z adott civil szervezet tevékenysége z adott civil szervezet szerepe a helyi és nemzeti ifjúságpolitikai feladatok megvalósításában z adott civil szervezet kapcsolatrendszere megismert civil szervezet tevékenysége a gyakorlat idején z önkéntesek szerepe a civil szervezet tevékenységében z ifjúságsegítő szerepe a civil szervezetekben 17/46

18 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:. Értékelő lap 6. gyakorlat során megismert civil szervezet gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatos tevékenységének bemutatása Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint z információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. civil szervezet fogalma, típusai Elért B z adott civil szervezet jellege, civil szervezetek működése, felépítése, működése tevékenysége, ifjúsági civil z adott civil szervezet tevékenysége szerveződések megismert civil szervezet tevékenysége a gyakorlat idején z adott civil szervezet kapcsolatrendszere z önkéntesek szerepe a civil z ifjúsági önkéntes szervezet tevékenységében tevékenység sajátosságai, z ifjúságsegítő szerepe a civil lehetőségei szervezetekben z állampolgári kultúra és az z adott civil szervezet szerepe a B európai identitás fejlesztésének nemzeti ifjúságpolitikai feladatok lehetőségei megvalósításában Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 1 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 Összesen 3 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 1 Szervezőkészség 1 Kapcsolatfenntartó készség 1 Társas Kezdeményezőkészség 2 Motiváló készség 1 Módszer Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen 7 Mindösszesen dátum aláírás 18/46

19 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés 7. gyakorlat során megismert fiatal problémáinak elemzése, a problémák lehetséges megoldásainak bemutatása Információtartalom vázlata gyakorlóintézmény/szervezet típusa, feladatai fiatal problémája, amivel az intézményhez/szervezethez fordult fiatal elsődleges kérése az intézménytől/szervezettől z interjú során felmerült szükségletek listája mozgósítható erőforrások z intézmény/szervezet tájékoztatási, segítségnyújtási lehetőségei tájékoztatás, segítségnyújtás során kialakult feladatmegosztás szakosodott tanácsadás szükségessége, igénybevételének indoklása problémák megoldásának ütemezése z ifjúságsegítő lehetséges feladatai a probléma megoldásában 19/46

20 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:... Értékelő lap 7. gyakorlat során megismert fiatal problémáinak elemzése, a problémák lehetséges megoldásainak bemutatása Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint z információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért gyakorlóintézmény/szervezet típusa, feladatai 2 gyermeki, tanulói és fiatal problémája, amivel az emberi-állampolgári jogok intézményhez/szervezethez fordult 3 érvényesítése az ifjúsági fiatal elsődleges kérése az munkában intézménytől/szervezettől 3 szakosodott tanácsadás szükségessége, igénybevételének 4 indoklása z interjú során felmerült szükségletek listája B mozgósítható erőforrások mások iránti tolerancia problémák megoldásának ütemezése kialakításának és z intézmény/szervezet tájékoztatási, erősítésének módszerei és segítségnyújtási lehetőségei technikái tájékoztatás, segítségnyújtás során 4 kialakult feladatmegosztás z ifjúságsegítő lehetséges feladatai a probléma megoldásában 4 Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Olvasott szakmai szöveg megértése 1 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 Komplex jelzőrendszerek 1 Összesen 4 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Elhivatottság, elkötelezettség 1 Döntésképesség 1 Kapcsolatfenntartó készség 1 Motiváló készség 1 Kreativitás, ötletgazdagság 1 Új ötletek, megoldások kipróbálása 1 Összesen 6 Mindösszesen dátum aláírás 20/46

21 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés 8. gyakorlat során megismert felkereső ifjúsági munka bemutatása Információtartalom vázlata felkereső ifjúsági munka jelentősége, sajátosságai felkereső ifjúsági munka lehetőségei és módszerei helyi erőforrások és ellátási hiányok feltérképezésének jelentősége Kapcsolatrendszer kiépítése a felkereső ifjúsági munkában z alkalmazott információ-szolgáltatási eszközök z alkalmazott tanácsadás lehetőségei z alkalmazott közösségfejlesztési eszközök, módszerek z alkalmazott szociokulturális animáció eszközrendszere z alkalmazott ifjúsági közművelődési eszközök, lehetőségek Szolgáltatásfejlesztési javaslat z ifjúságsegítő feladatai a felkereső ifjúsági munkában z elemzett felkereső tevékenység eredményessége 21/46

22 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:. Értékelő lap 8. gyakorlat során megismert felkereső ifjúsági munka bemutatása Szakmai ismeretek alkalmazása a Típus szakmai és vizsgakövetelmény z információtartalom vázlata alapján szerint Pontszámok Max. Elért felkereső ifjúsági munka jelentősége, sajátosságai 4 társadalmi részvétel erősítése: a felkereső ifjúsági munka lehetőségei és fiatalok bevonása, az módszerei 4 érdekérvényesítés folyamata helyi erőforrások és ellátási hiányok feltérképezésének jelentősége 4 Kapcsolatrendszer kiépítése a felkereső ifjúsági munkában 4 z alkalmazott információ-szolgáltatási eszközök 4 z alkalmazott tanácsadás lehetőségei 3 z alkalmazott közösségfejlesztési z ifjúsági szubkultúrák eszközök, módszerek kialakulásának mechanizmusai és z alkalmazott szociokulturális animáció közösségteremtő sajátosságai eszközrendszere 3 z alkalmazott ifjúsági közművelődési eszközök, lehetőségek 2 z ifjúságsegítő feladatai a felkereső ifjúsági munkában 3 mások iránti tolerancia Szolgáltatásfejlesztési javaslat 2 B kialakításának és erősítésének z elemzett felkereső tevékenység módszerei és technikái eredményessége 2 Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 3 Komplex jelzésrendszerek 1 Összesen 3 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 2 Szervezőkészség 1 Társas Kapcsolatfenntartó készség 1 Motiváló készség 1 Módszer Kreativitás, ötletgazdagság 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen 7 Mindösszesen dátum aláírás 22/46

23 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés 9. gyakorlat során megismert integrált közösségi szolgáltató tér (IKSZT) ifjúsággal kapcsolatos tevékenységének bemutatása Információtartalom vázlata z integrált közösségi szolgáltató terek kialakulása, hálózata z integrált közösségi szolgáltató terek szervezeti keretei, működése z integrált közösségi szolgáltató terek közreműködése az állami ifjúsági feladatok ellátásában z integrált közösségi szolgáltató terek lehetőségei az ifjúsági közösségek támogatásában megismert integrált közösségi szolgáltató tér szolgáltatásai (kötelező, opcionális) megismert integrált közösségi szolgáltató tér szolgáltatásokhoz kapcsolódó programjai z ifjúságsegítők szerepe az integrált közösségi szolgáltató tér tevékenységében 23/46

24 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:. Értékelő lap 9. gyakorlat során megismert integrált közösségi szolgáltató tér (IKSZT) ifjúsággal kapcsolatos tevékenységének bemutatása Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint z információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért z integrált közösségi szolgáltató közösségfejlesztés lehetőségei terek kialakulása, hálózata és módszerei z integrált közösségi szolgáltató társadalmi részvétel erősítése: a terek szervezeti keretei, működése fiatalok bevonása, az z integrált közösségi szolgáltató érdekérvényesítés folyamata terek közreműködése az állami ifjúsági feladatok ellátásában z integrált közösségi szolgáltató terek lehetőségei az ifjúsági 10 közösségek támogatásában mások iránti tolerancia megismert integrált közösségi kialakításának és erősítésének szolgáltató tér szolgáltatásai B módszerei és technikái (kötelező, opcionális) z ifjúsági önkéntes tevékenység megismert integrált közösségi sajátosságai, lehetőségei szolgáltató tér szolgáltatásokhoz kapcsolódó programjai z ifjúságsegítők szerepe az integrált közösségi szolgáltató tér tevékenységében Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 1 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 Összesen 3 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 1 Döntésképesség 1 Társas Kapcsolatfenntartó készség 1 Kezdeményezőkészség 1 Kreativitás, ötletgazdagság 1 Módszer Új ötletek, megoldások kipróbálása 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen 7 Mindösszesen dátum aláírás 24/46

25 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés 10. gyakorlat során megismert ifjúsági projekt bemutatása a tervezéstől a megvalósítás értékeléséig Információtartalom vázlata gyakorlóintézmény/szervezet típusa, feladatai gyakorlóintézmény/szervezet működése, tevékenységei megismert projekt célja, célcsoportja, a megvalósítók köre z ifjúsági projekt tervezésének folyamata projekt megvalósításának fázisai z önkéntesek, segítők szerepe a projekt megvalósításában partnerek szerepe a projekt megvalósításában megvalósítás értékelése z ifjúságsegítő szerepe a projekt előkészítésében és megvalósításában 2/46

26 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:. Értékelő lap 10. gyakorlat során megismert ifjúsági projekt bemutatása a tervezéstől a megvalósítás értékeléséig Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint z információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért gyakorlóintézmény/szervezet típusa, lapvető szervezési, 3 feladatai művelődésszervezési és gyakorlóintézmény/szervezet közösségszervezési ismeretek 2 működése, tevékenységei megismert projekt célja, célcsoportja, a megvalósítók köre gyermek és ifjúsági z ifjúsági projekt tervezésének programok szervezésének folyamata alapelvei és gyakorlati feladatai projekt megvalósításának fázisai megvalósítás értékelése z önkéntesek, segítők szerepe a projekt z ifjúsági önkéntes tevékenység megvalósításában sajátosságai, lehetőségei z ifjúságsegítő szerepe a projekt előkészítésében és megvalósításában z interkulturális nevelés partnerek szerepe a projekt alapelvei megvalósításában Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 3 Komplex jelzésrendszerek 1 Összesen 4 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Szervezőkészség 1 Döntésképesség 1 Társas Módszer Kapcsolatfenntartó készség 1 Motiváló készség 1 Kreativitás, ötletgazdagság 1 Új ötletek, megoldások kipróbálása 1 Összesen 6 Mindösszesen dátum aláírás 26/46

Ifjúságsegítő II. EGYÉB ADATOK

Ifjúságsegítő II. EGYÉB ADATOK IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 762 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ifjúságsegítő 3.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1863-06/1 Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1866-06/1 Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1864-06/1 A fogyatékos gondozás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

KÉPZÉSI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÉPZÉSI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÉPZÉSI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 140 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁM LTT KIDOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZKEMER II. SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 0000 00

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ. alapján készült.

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Azonosítószám: 54 762 01 0010 54 01

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Azonosítószám: 54 762 01 0010 54 01 SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 01 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális segítő

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár Ügyviteli titkár 2/62

54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár Ügyviteli titkár 2/62 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06/5 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 15 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

Részletesebben

Házi időszakos gyermekgondozó. szakmai képzés a drámapedagógia módszerével. Budapest, 2010. június 21.

Házi időszakos gyermekgondozó. szakmai képzés a drámapedagógia módszerével. Budapest, 2010. június 21. Házi időszakos gyermekgondozó szakmai képzés a drámapedagógia módszerével Budapest, 2010. június 21. 1 Bevezető A program-akkreditáció célja olyan szakemberek képzése a drámapedagógia módszerének segítségével,

Részletesebben

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI NEVELŐSZÜLŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Nevelőszülő 3. Szakképesítések

Részletesebben

AZ 55 345 03 0000 00 00 KÖZÖSSÉGI-CIVILSZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

AZ 55 345 03 0000 00 00 KÖZÖSSÉGI-CIVILSZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.) 3. számú melléklet AZ 55 345 03 0000 00 00 KÖZÖSSÉGI-CIVILSZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. A képzés szabályozásának

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GYAKORLATI OKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GYKORLTI OKTTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 146 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Gyakorlati oktató

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI EGÉSZSÉGÜGYI GYKORLTVEZETŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 146 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Egészségügyi

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

IDEGENFORLAMI SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK

IDEGENFORLAMI SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK IDEGENFORLAMI SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK (Összevont dokumentumok a BGF GKZ ISZM hallgatói számára) TARTALOM: 2356-06/1 Adott terület turisztikai felkészültségének elemzése 2356-06/2 Az elemzés alapján

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 34. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MOZGÓKÉPGYÁRTÓ SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 34. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MOZGÓKÉPGYÁRTÓ SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 34. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MOZGÓKÉPGYÁRTÓ SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás

Részletesebben