26. FEJEZET Belsı kontroll és belsı ellenırzés a projektvégrehajtó önkormányzatoknál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "26. FEJEZET Belsı kontroll és belsı ellenırzés a projektvégrehajtó önkormányzatoknál"

Átírás

1 26. FEJEZET Belsı kontroll és belsı ellenırzés a projektvégrehajtó önkormányzatoknál A soron következı fejezetben röviden áttekintjük mindazt, ami egy önkormányzat számára fontos és érdekes lehet egy uniós támogatásból megvalósított projekt ellenırzése kapcsán. Át kell tekinteni a vonatkozó hazai és közösségi jogszabályokat, valamint tisztázni kell az ellenırzés kifejezés értelmezési lehetıségeit. Az önkormányzat, mivel közpénzbıl mőködik, speciális helyzető kedvezményezett. Az ıt érintı ellenırzésnek is megvan a maga sajátossága: a belsı kontroll-mechanizmusokra való fókuszálás. Kitérünk a pénzügyi elszámolhatósági szabályokra a projekt-végrehajtó, mint ellenırzött számára ez a legkényesebb és legfontosabb ellenırzési terület. Végül röviden áttekintjük, hogy melyik szervezet folytathat és milyen módon ellenırzési tevékenységet az önkormányzatnál, mint EU-támogatott kedvezményezettnél. Reméljük, hogy a fejezet végére egyértelmővé válik, hogy az ellenırzés jogszabályi szinten szigorúan meghatározott, szabályozott tevékenység. Sok szempontból automatikus feladatot jelent mind az ellenırzı, mind az ellenırzött részérıl. Ennél jóval nagyobb az önkormányzat önállósága, ha értékelés révén kíván véleményt alkotni saját munkájáról. Errıl olvashatnak a következı, 33. fejezetben. A fejezet elolvasása után a következı kérdésekre fog választ kapni: Mit takar az ellenırzés fogalom? Mit jelent a belsı kontroll, illetve a belsı ellenırzés? Miért van szükség a belsı kontroll és belsı ellenırzés ilyen részletes taglalására? Mennyiben érinti ez az önkormányzatokat? Hogyan mőködtessen irányítási és kontroll-rendszert egy önkormányzat, az uniós fejlesztési projekt megvalósítása során? Mire kell figyelemmel lennie az önkormányzatnak a kifizetések, pénzügyi elszámolások kapcsán? 701

2 Mely szervek és mikor ellenırizhetik az önkormányzatokat mint kedvezményezetteket? Mit takar az ellenırzés fogalom? Az ellenırzés hétköznapi értelemben magában foglal minden olyasfajta tevékenységet, melynek során egy munkafolyamatot vagy annak eredményét, outputját vizsgálat tárgyává teszünk. Ez a definíció azonban túl általánosnak bizonyul a strukturális alapok és általában a közigazgatás kapcsán. A gyakorlati problémák megértéséhez meg kell különbözetnünk egymástól két fogalmat: a belsı kontrollt, illetve a belsı ellenırzést. Mit jelent a belsı kontroll, illetve a belsı ellenırzés? Belsı kontroll (Internal control) Az OECD SIGMA szakértıi csoportjának júliusi magyarországi jelentése így írja körül a belsı kontroll fogalmát: Egy szervezeten belül minden tevékenységnek két szintje van, két rendszerben. Az egyik a mőködési rendszer, amely úgy alakult ki, hogy teljesítse saját célkitőzését, mint például: napi 200 kifizetés feldolgozása; hiba nélkül, és megfelelve az EU elvárásainak. A másik a kontroll rendszer, amelyik a mőködési rendszert fedi le. Ez a (kontroll) rendszer eljárásokból, szabályokból és utasításokból áll, amelyeknek célja azt biztosítani, hogy a mőködési rendszer elérje kitőzött céljait. A kontroll javítja a valószínőségét, hogy a vezetés elvárásai teljesülnek. Belsı ellenırzés (Internal audit) Az IIA (Institute of Internal Auditors) a következı meghatározást adja a belsı ellenırzésre: Független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenırzött szervezet mőködését fejlessze és eredményességét növelje. A belsı ellenırzés az ellenırzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemlélető megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenırzött szervezet kockázatkezelési, ellenırzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. Kontroll és ellenırzés összevetése A fenti meghatározásokból kitőnik, hogy a belsı kontroll egy folyamatba épített irányítási és ellenırzési rendszer, megléte és mőködtetése alapvetıen hozzátartozik a 702

3 szervezet tevékenységeihez. Nem revizori, hanem támogató-szabályozói szerepet tölt be. A belsı ellenırzés feladata pedig ennek az irányítási és kontroll-rendszernek szabályossági és hatékonysági vizsgálata. Érdemes azonban kategorikusan összehasonlítani a két tevékenységet, hogy a kettı közti különbség értelmezhetı legyen. Belsı kontroll kontrollpontok kiépítése és mőködtetése eredményesség biztosítása sz. táblázat Belsı ellenırzés kontroll-tevékenység felülvizsgálata szabályszerőség biztosítása, hatékonyság növelése folyamatba épített tevékenység idıközönként A táblázat értelmezéseként néhány megjegyzést kell tenni. Elıször is, a fentiek és a táblázat alapján is megállapítható, hogy a belsı ellenırzés valamilyen szempontból a belsı kontroll felett áll, hiszen funkciója éppen a belsı kontroll mőködésének ellenırzése: a kontrollok jelentik a belsı ellenırzést végzı személy munkájának alapját. Másrészt fontos hangsúlyozni a belsı ellenırzés hatékonyság-javító és ezzel együtt tanácsadó funkcióját: a modern belsı ellenırzés eltávolodott a hagyományos revizori szerepkörtıl, még ha ezzel az ellenırzés által érintettek nincsenek is feltétlenül tisztában. Végül fontos különbség az is, hogy a belsı ellenırzéssel külön erre delegált személyek vagy szervezeti részlegek foglalkoznak, míg a belsı kontroll mőködtetésére nincsen külön kijelölt személy, legalábbis az államigazgatásban. Terminológiai problémák Az Európai Unióval, valamint a strukturális alapokkal foglalkozó dokumentumokban hemzsegnek az ellenırzéssel kapcsolatos fogalmak, ami megnehezítheti a szövegek értelmezését, saját munkakörünk vagy aktuális feladatunk pontos megértését. Az angol és a magyar szakterminológia tisztázó áttekintésében nagy segítséget jelenthet az alábbi táblázat. 703

4 32.2. sz. táblázat PIFC (Public Internal Financial Control) ÁBPE (Államháztartási Belsı Pénzügyi Ellenırzés) Internal Audit (Függetlenített) Belsı Ellenırzés Internal Control Irányítási és ellenırzési (kontroll-) rendszerek FEUVE Folyamatba épített elızetes, utólagos vezetıi ellenırzés A terminológiai nehézségek akkor jelentkeznek élesen, amikor valamiféle kommunikációs probléma származik abból. A belsı ellenırzési tevékenység számára éppen az az egyik legnagyobb akadály, hogy az ellenırzés tárgyául vett személyek, szervezetek hajlamosak szankcionáló revizort látni a belsı ellenırzést végzı személyben, valójában pedig mára kifejezetten tanácsadó, hatékonyság-növelı funkciója került elıtérbe. Sokszor maga a vezetıség sincsen tisztában ezzel a szereppel, és nem kívánja meghallgatni a belsı ellenırzés tanácsait, ami ugyancsak nehezíti a belsı ellenırzés eredményességét. Felmerült az angol eredető audit szó magyar szakterminológiai átvétele is, azonban az audit kifejezésnek ugyancsak megvan a saját mögöttes jelentéstartalma ( könyvvizsgálás ). Mindazonáltal a belsı ellenırzést végzı személyt gyakran nevezik belsı auditornak. Ugyancsak magyarázatra szorul a FEUVE mozaikszó jelentése. A FEUVE (Folyamatba épített Elızetes, Utólagos Vezetıi Ellenırzés) a belsı kontroll szinonimája. Hangsúlyosan megjelenik benne, hogy a belsı kontroll mőködtetése a vezetıség feladata. Gyakran irányítási és kontroll-rendszerek elnevezéssel jelenik meg a dokumentumokban, jogszabályokban. 704

5 A belsı ellenırzést gyakran nevezik függetlenített belsı ellenırzésnek. Ez a jelzı arra utal, hogy objektivitása megırzése végett a belsı ellenırzési osztályok a szervezeti hiearchiától elkülönítve helyezkednek el, fölöttük csak az adott szervezet vezetıje áll, viszont közvetlenül ık sem állnak más szervezeti egységek fölött. Miért van szükség a belsı kontroll és belsı ellenırzés ilyen részletes taglalására? Mennyiben érinti ez az önkormányzatokat? A speciálisan a strukturális alapokkal foglalkozó uniós és hazai jogszabályok (438/2001. EB Rendelet, illetve 233/2003. Kormányrendelet és az azt módositó 162/2005. Kormányrendelet) az irányítási és ellenırzési rendszerek, azaz a belsı kontroll-mechanizmusok meglétét az alapok kezelésében részt vevı államigazgatási szervekre (KSZ, IH) írja elı kötelezı jelleggel. Elvileg tehát a kedvezményezettekre nem vonatkozik ilyen kötelezettség. De mivel ezek az elvek kellenek hogy érvényesüljenek a strukturális alapok megvalósításának egész folyamatában, logikus módon az ellenırzı szervezetek, illetve személyek az ellenırzés tárgyául szolgáló kedvezményezettnél is azt fogják vizsgálni, hogy mennyire vannak kiépítve kontrollpontok, mennyire mőködıképes a belsı kontroll-rendszer. Az önkormányzat azonban speciális kedvezményezett, mivel a közszférába tartozik. A strukturális alapok kezelésével kapcsolatos elvárások okán átalakították (és átalakítják) az egész magyarországi ÁBPE rendszert, melynek érvényessége az egész hazai közszférára vonatkozik, nem csak a strukturális alapokra. Az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalások 28. fejezete ( Pénzügyi Ellenırzés ) foglalkozott ezzel a kérdéssel; az Unió pénzügyi érdekeinek megvédése érdekében mindenképpen megkövetelte a SA kapcsán egy hatékony ellenırzési rendszer felállítását, valamint javasolta a magyar államháztartási rendszer e logika mentén történı fejlesztését is. Ez a folyamat jelenleg is tart. A 193/2003. Kormányrendelet a belsı ellenırzési munka szabályozását a strukturális alapokkal kapcsolatos EU-elvárások mentén alakítja át az egész magyar államháztartási rendszerre vonatkozóan hatálya kiterjed az önkormányzatokra is. A jogszabály a belsı ellenırzéssel foglalkozik, explicite nem rögzíti 705

6 a FEUVE-elvek önkormányzatokra történı kiterjesztését. Implicit módon azonban ezt mégis megteszi a 8. paragrafusban: A belsı ellenırzés feladata: a) vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszerek kiépítésének, mőködésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését; b) vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszerek mőködésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét A FEUVE, a belsı kontroll tehát az önkormányzatok számára is elıírt, követendı gyakorlat. Ennek explicit megjelenése a jogszabályok szintjén csak idı kérdése. A jelenlegi, kissé felemás helyzet a folyton változó-fejlıdı jogszabályi környezet miatt alakult ki. Egy uniós finanszírozású fejlesztési projektet megvalósító önkormányzat mint kedvezményezett szerepel a SA rendszerében. Azonban, mint államháztartási szerv, speciális pénzügyi és irányítási kötelezettségei vannak, amelyek az ıt érintı SA-ellenırzés fı tárgyát képezik. Végül érdemes az OECD SIGMA szakértıi csoport hazai tapasztalatait ismertetni, az önkormányzatok FEUVE rendszereinek kapcsán. Látható, hogy ha nem is kellı egyértelmőséggel, de a jogszabályok a FEUVE követelményeket a helyi önkormányzatokra is kiterjesztették. A magyar partnereknek az volt az értelmezése (különösen a Pénzügyminisztériumban), hogy az ÁBPE követelményei, melyeket a módosított Áht. tartalmaz mind a központi, mind a helyi önkormányzati költségvetési szervekre azonos módon vonatkozik. jogosan gondolható, hogy a jogszabályok alapján valamennyi (!) költségvetési szervnek, beleértve a helyi önkormányzati szintet is, teljes mértékben meg kell felelni az ÁBPE követelményeinek. Az önkormányzatok irányítási és kontroll-rendszereirıl a következıt állapították meg: A tapasztalat azt mutatja, hogy az esetek többségében a FEUVE követelményei teljesülnek, de nincsenek mindig alaposan dokumentálva és elterjesztve az érintettek között. A közötti pénzügyi idıszakban a korábbinál nagyobb teret kapnak az úgynevezett kiemelt projektek és a kétfordulós pályázatok, melyekben a projektgazda 706

7 valamilyen költségvetési szerv, állami tulajdonú szervezet vagy önkormányzat lehet. Ezekben az esetekben az önkormányzatot még szigorúbban érinti az ún. ellenırzés-tőrési kötelezettség, amelyet a 281/2006. Kormányrendelet is rögzít. Hogyan mőködtessen irányítási és kontroll-rendszert egy önkormányzat, az uniós fejlesztési projekt megvalósítása során? Nem tárgya e tananyagnak, különösen ennek a viszonylag rövid fejezetnek az irányítási és kontroll-rendszerek mőködtetésének részletes bemutatása errıl egy külön kötetet lehetne összeállítani. Két dolgot érdemes ismertetni, ami megfelelı támpontot adhat a FEUVE kiépítéséhez: a FEUVE (belsı kontroll) fıbb típusait; valamint a FEUVE fı alapelvét, a kockázatkezelést. A belsı kontroll fıbb típusai Természetesen a belsı kontroll jellege nagymértékben függ az adott szervezettıl (alkalmazotti létszám), a feldolgozott tranzakciók jellegétıl, és a szervezet vezetési stílusától és ellenırzési kultúrájától. Az belsı kontroll funkciói jellegüknél fogva több csoportba sorolhatóak: 1. Szegregációs (szétválasztási) 2. Szervezeti 3. Felhatalmazási és jóváhagyási 4. Fizikai 5. Felügyeleti 6. Személyzeti 7. Számtani és számviteli 8. Vezetési 1. Kötelezettségek szétválasztása Szükség van a kompetenciák, hatáskörök logikus szétválasztására. Nagy kockázatot jelent, ha egy személy felelıs a teljes tranzakcióért (pl. rögzítésért és 707

8 feldolgozásért). Több ember bevonása, többszöri ellenırzés csökkenti a véletlen hibák valószínőségét, a szándékos manipuláció lehetıségét. Szét kell választani a kezdeményezés, engedélyezés, végrehajtás, tárolás, számla rögzítés és kifizetés folyamatait. A felelısségi körök szétválasztása nagy (3-400 embert foglalkoztató) szervezet esetén nem jelent problémát, ugyanakkor ezt kis szervezetben nehéz lehet kezelni. 2. Szervezeti Szükség van szervezeti térképre, mely tartalmazza a felelısségek meghatározását, elosztását, és meghatározza egyértelmően a jelentési vonalakat és hatásköröket, feladatokat. 3. Engedélyezés és jóváhagyás Az engedélyezés és jóváhagyás a legfontosabb ellenırzési pontok egyike a szervezetben. Minden tranzakciót egy embernek kell engedélyeznie és jóváhagynia, a felelıs személyét jól dokumentálva a visszakereshetıség érdekében. Példák: Minden túlórában történı munkavégzésre vonatkozó kifizetést a munkaügyi vezetınek kell jóváhagynia Fél millió forintig a projekt-menedzser engedélyezheti a kifizetéseket, annál nagyobb összeg esetén az önkormányzat 4. Fizikai ellenırzés Fontos, hogy a szervezet fizikai eszközei biztonságban legyenek, csak a jogusultak férhessenek hozzájuk (raktárhoz való hozzáférés, értékpapírok kezelése, elektronikus eszközök használatának jelszavakkal történı korlátozása, fontos dokumentumok ırzése) Példaként a következık szolgálhatnak: a szervezet gépjármőhasználatának ellenırzése (ne lehessen külföldre vinni azt), az ingóságok, könnyen értékesíthetı, szállítható tárgyak esetében fontos. 708

9 5. Felügyeleti ellenırzés A szervezet minden szintjén végrehajtott összes intézkedést felügyelni kell, eljárási kézikönyvet kell alkalmazni. Tisztázni kell az ellenırzési jogköröket, a felügyelet felelısségét Példaként a következı szolgálhat: az adminisztrációval foglalkozó munkatársnak tudnia kell, hogy ki és milyen felelısségi körrel ellenırizheti İt. 6. Személyzeti ellenırzés Biztosítani kell, hogy az alkalmazottak képesek legyenek elvégezni a rájuk osztott feladatokat. A belsı ellenırzés folyamata, minısége a személyzettıl függ. Nagy jelentısséggel bírnak a megfelelı munkaerı-kiválasztási eljárások, referenciák (ajánlószemélyek, önéletrajz) ellenırzése, karrierfejlesztési lehetıségek, megfelelı kompenzáció, juttatások biztosítása. Kulcsfontosságú a munkaerı megbízhatósága, és ezt egészíti ki a testreszabott feladatleosztás. 7. Számtani és számviteli ellenırzés A rögzítési funkción belül az engedélyezettség, teljesség (minden adat feltüntetése), helyes rögzítés, pontos feldolgozás ellenırzése. Példaként említhetı minden dokumentum, feljegyzés számolási pontosságának ellenırzése, végösszegek ellenırzése, sorrendiség ellenırzése (ellenırzési listák check list, megfelelı őrlap, amin kipipálható a dokumentumok teljessége számla, bizonylat). A hibák ellenırzésérıl van szó, ide tartozik például a banki egyenlegértesítı dokumentumból, számítógépes ellenırzés. 8. Vezetési A vezetési ellenırzés az átfogó, teljes képet vizsgálja, összehasonlítja a megvalósult adatokat a tervekkel, költségvetéssel, továbbá végrehajtja a belsı audit felülvizsgálati eljárásait. Példaként említhetı a megszokottól eltérı kiadások ellenırzése, helyszíni szemle (bejárás). 709

10 Kockázatkezelés, mint kontroll-alapelv 1. Kockázattípusok Mind a belsı kontroll, mind a belsı ellenırzés esetében Uniós alapkövetelmény a kockázatelemzés, mint elméleti háttér alkalmazása. A kockázat természetesen nem önmagában álló jelenség, hanem fontos a környezetbe való elhelyezése. A kockázati események, a kockázat a szervezetben (pl. minisztérium, fıosztály) helyezkedik el. A környezeti elemek közé tartoznak az erıforrások: az infrastruktúra (fizikai erıforrások), emberek (humán erıforrás), informatika (mőszaki erıforrás), pénzügyi erıforrások, vezetés (irányítási erıforrás), szolgáltatási erıforrás, továbbá a környezet szempontjából fontos a külsı környezet: jogalkotás, szabályozás, érintettek. Beszélhetünk inherens, folyamat és reziduális (avagy visszamaradt) kockázatról A kockázattípusok az alábbi táblázatban foglalhatóak össze: sz. táblázat Kockázattípus Definíció Példa Inherens kockázat Kockázatok, melyek magának a rendszerbıl fakadnak, rendszer részei készpénz, külsı megbízott hatóság, eltérı földrajzi elhelyezkedés Folyamatkockázat A rendszer folyamataiban felmerülı kockázatok, egyetlen személy kulcsszerepe, dokumentumok szállítása ellenırzések mőködésével kapcsolatosak Reziduális kockázat Kockázatok, melyek a kockázatkezelés után visszamaradnak ellenırzések nehézségei, erıforrás nehézségek, vezetıi hanyagság Másfajta csoportosítás, ha külsı és belsı kockázatokat különítünk el egymástól. A külsı kockázati környezetbe tartoznak a következı entitások: kormány, részvényesek, választók, Európai Unió, idıjárás (mezıgazdaságra hathat), betegségek (járványok, növény, állatbetegségek - extrém esetben turizmusra is hatnak), közvélemény és természeti csapások. 710

11 A belsı kockázatok közé az emberi erıforrás (nem képzett, nem áll rendelkezésre), a folyamatok (tisztázatlanság, be nem tartás, nem létezés), rossz események tartoznak. 2. Kockázatelemzés A kockázatok fontossága az úgynevezett kockázat-regiszter összeállításából derül ki, szükséges a kockázatok összehasonlíthatósága az elıfordulási valószínőség és bekövetkezı hatás tekintetében. Ennek eszköze lehet az úgynevezett kockázati mátrix: sz. táblázat Kockázati mátrix Valószínőség nagy valószínőség, kis hatás kis valószínőség, kis hatás nagy valószínőség, nagy hatás kis valószínőség, nagy hatás Hatás A legfontosabb a nagy valószínőségő, nagy hatású kockázati események kezelése. 3. Kockázatkezelés A kockázatok kezelésének keretére az úgynevezett 4T alkalmas, amely angol mozaikszóként értelmezhetı. A 4T-t a következı elemek alkotják: Kezelés (Treat Terápia): a rendszer megváltoztatása, jobb ellenırzések beiktatása Megszüntetés (Terminate Terminálás): az adott tevékenység megszüntetése, teljes elkerülés. Ebben az esetben beszélhetünk azonnali vagy fokozatos kivonulásról is. A kormányzati szervek ezt nem tehetik meg, hiszen törvényi feladatokkal bírnak. 711

12 Áthárítás (Transfer Transzferálás): a kockázat felelısségének áthárítása például biztosítással, tevékenység-kiszervezéssel (outsourcing). Elfogadás (Tolerate Tolerálás): A szervezet kockázat éhségét elfogadva beletörıdnek a kockázat létébe, hiszen kockázat felvállalása nélkül nem lehet eredményt elérni. Mire kell figyelemmel lennie az önkormányzatnak a kifizetések, pénzügyi elszámolások kapcsán? Az önkormányzat, mint projekt-végrehajtó számára a belsı kontroll-rendszer mőködtetése leginkább egy feladattípusra, a pénzügyi elszámolásokra koncentrálódik. 1. Operatív feladatok A projekt végrehajtójának a pénzügyi elszámolással kapcsolatos operatív teendıi a következık: fogadják a beszállítóktól a számlákat; azokat a megfelelı módon, a megfelelı mellékletekkel továbbítják a KSZ irányába; elvégzik a projekt-menedzseri feladatból eredı számviteli, pénzügyi-számítási, archiválási feladatokat. 2. Elszámolhatósági szabályok Az operatív jellegő feladatok részét képezi a beérkezett számlák KSz felé történı továbbítása. Ehhez a kedvezményezettnek tudnia kell azt is, hogy melyik költségelemet téríti meg a KSz, és melyiket nem. Ha az adott kiadási tétel EU általi finanszírozására a jogszabályok szerint nincsen mód, és az önkormányzat mégis utólagos visszatérítést kér, akkor szabálytalanságot követ el. Az elszámolhatóságra vonatkozó elveket korábban az Unió központilag szabályozta; új fejlemény, hogy az új általános Rendelet tagállami hatáskörbe utalta az elszámolhatósági kritériumok kialakitását. Az alábbiak inkább irányadó jellegő általános elvek, az elszámolhatóságra vonatkozó konkrét feltételeket a pályázati kiirások rögzitik. Általánosabb szabályok: 712

13 A költségtétel valós kiadást takarjon, azaz valóban lebonyolított tevékenységet fedezzen. A költségtétel a szerzıdésben jóváhagyott jogosultsági idıszakban merüljön fel. A jogosultsági idıszak szinte mindig a szerzıdés megkötésével kezdıdik. Tipikus probléma ennek kapcsán, hogy az elbírálási-szerzıdéskötési folyamat csúszása miatt a pályázó szervezet kitőzött céljai szenvednének csorbát, ha a fejlesztést nem lehetne megkezdeni. Ezért például Magyarországon 2004-ben a nyertes pályázók megkapták az engedélyt a projekt elindítására, még a szerzıdés megkötése elıtt. A jogszabályok, Mőködési Kézikönyvek lehetıvé teszik, hogy a KSZ-ek elızetes helyszíni ellenırzést folytassanak, és ezáltal bizonyosodnak meg afelıl, hogy a pályázó nem kezdett neki a fejlesztésnek a szerzıdés megkötése elıtt. Magyarországon eddig (2004. december) a KSz-ek személyzeti ellátottsága miatt nem igazán volt még példa elızetes helyszíni ellenırzésre. A kiadás által fedezett tevékenység feleljen meg az intézkedés célkitőzéseinek. A kiadási tételek legyenek arányosak a teljesítéssel, azaz feleljenek meg a piaci árnak. Speciálisabb szabályok A felmerült költségeket átvett számlákkal vagy a könyvekbe történı bevitelt igazoló dokumentummal (pl. bankszámla-kivonattal) kell alátámasztani. Minden kifizetési igénnyel benyújtott költségelem mögött valós (készpénzes vagy átutalásos) tranzakció kell hogy álljon, kivéve az alábbi három esetet: értékcsökkenés, természetbeni hozzájárulás, rezsiköltség. Értékcsökkenés. Ha a kérdéses ingatlan vagy berendezés közvetlen szerepet játszik a projekt megvalósításában, úgy értékcsökkenése elszámolható kiadás, amennyiben: 713

14 az eszköz megvásárlásához semmilyen (nemzeti vagy EU) támogatást korábban nem nyújtottak, a vonatkozó számviteli szabályok szerint számolták el (ld. 30. fejezet), az értékcsökkenés kifejezetten a mővelet társfinanszírozási idıszakához kapcsolódik. Természetbeni hozzájárulás. A természetbeni hozzájárulás abban az esetben minısül elszámolható kiadásnak, amennyiben: eszközök/anyagok kutatási vagy szakmai rendelkezésre bocsátását jelenti, vagy ingyenes, önkéntes munkából áll, értéke megállapítható és ellenırizhetı. Ingatlan esetében független, képzett értékbecslınek vagy erre felhatalmazott testületnek kell az értékcsökkenés költségét igazolni. Ingyenes, önkéntes munka esetében a költséget az eltöltött munkaórák, illetve az adott munkáért járó átlagos piaci bérszint alapján kell meghatározni. Rezsiköltség. A rezsiköltség abban az esetben elszámolható, amennyiben: a támogatott projekttel kapcsolatos, valós költségekre alapul, az adott költségelem megfelelıen arányos részét társítják a projekthez Azaz az általánosan, a projekt nélkül is felmerülı költségeket ( mőködési költségeket ) nem lehet elszámolni! Az irodai villanyszámlát nem lehet visszatérítés céljából a KSz-nek benyújtani, ha az irodát egyébként is használnák. De ha az irodában a megszokott délután négy helyett hat óráig folyik a munka a projekt miatt, akkor napi két óra áramfogyasztás a projekt elszámolható költsége. A rezsiköltség projektre esı hányadának megítélése valójában sem a kedvezményezett számára, sem az ellenırzést végzı számára nem könnyő mutatvány. (Éppen ezért az ellenırzést végzı szervezetek is jobban koncentrálnak az ilyen típusú kiadásokra.) A rezsiköltség mind az ellenırzınek, mind a projekt végrehajtójának kellemetlenségeket okozhat, ezért azt tanácsoljuk, hogy ha lehetséges, érdemes azokat elkerülni. Például a szervezet állandó munkatársa napi néhány órában a projekttel 714

15 foglalkozik nem érdemes a bérköltség projektre esı arányát számolgatni, javasolt inkább külön szerzıdést kötni vele a projekt-megvalósításra. Alvállalkozói költség. Az alvállalkozói költség elszámolható, amennyiben úgy növelik a mővelet költségét, hogy arányosan értéket is ad hozzá, nem díj-jellegő, azaz nem a projektköltségek százalékában lett meghatározva (kivéve néhány, igazolt esetet). Bevételek. A bevételeket teljes egészében vagy arányosan (ha csak részben a projekt hatására jöttek létre) le kell vonni az elszámolható költségekbıl. Banki, illetve pénzügyi-tranzakciós díjak. Nem elszámolhatóak, kivéve, ha a projekt megvalósításához feltétlenül szükséges, és ezt a Támogatási Szerzıdés is rögzíti. Jogi díjak. Alapvetıen elszámolhatóak, amennyiben közvetlenül kapcsolódnak a projekthez, és annak megvalósításához feltétlenül szükségesek. Használt berendezés. Elszámolható, amennyiben: a berendezést nem EU vagy nemzeti támogatásból vásárolták az elmúlt 7 évben, az ár nem haladhatja meg a hasonló állapotú eszközök átlagos piaci értékét; a mővelet elvégzéséhez szükséges mőszaki jellemzıkkel rendelkezik. Földvásárlás. A földvásárlás költsége elszámolható, amennyiben: használata és a társfinanszírozott projekt célkitőzése között közvetlen kapcsolat áll fenn, a földvásárlás költsége nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségének 10%-át (hacsak ezt a Bizottság külön jóvá nem hagyta), a vételár nem haladja meg a (független értékbecslı által meghatározott) piaci értéket. Ingatlanvásárlás. Az ingatlanvásárlás költsége elszámolható, amennyiben: az ingatlan a megelızı 10 évben nem részesült nemzeti vagy EU támogatásban, 715

16 a vételár nem haladja meg a (független értékbecslı által meghatározott) piaci értéket, használata és a társfinanszírozott projekt célkitőzése között közvetlen kapcsolat áll fenn. Mely szervek és mikor ellenırizhetik az önkormányzatokat mint kedvezményezetteket? Közremőködı Szervezet/Irányító hatóság Az Irányító Hatóság jogosult az elszámolható költségek folyamatos ellenırzésére, a számlák vagy számlát helyettesítı okmányok ellenırzésére, valamint a kifizetés engedélyezése elıtti ellenırzésekre. 1 Az IH, élve a jogszabály adta lehetıséggel, az ellenırzéssel kapcsolatos egyes feladatokat (pl. helyszíni ellenırzések végzése a projekt pályáztatásának és pénzügyi lebonyolításának megvalósítására vonatkozóan) általában delegálja a KSZ-nek. 2 Ellenırzési Hatóság (KEHI) Az uniós alapokra vonatkozó 1083/2006. Rendelet és a 281/2006. Kormányhatározat alapján az Operativ Programok esetében a teljes támogatható kiadások legalább 5 százalékát érintı, mintavételes ellenırzést kell végrehajtani. Ennek szervezeti lebonyolítója az Ellenırzési Hatóság, aminek szerepét Magyarországon a KEHI tölti be. Az ellenırzési stratégiát kockázatelemzéssel állítják össze; a legnagyobb kockázattal bíró kedvezményezettek a program idıtartama alatt legalább egyszer ellenırzésre kerülnek. 3 A mintavételes ellenırzések többek között felülvizsgálják a belsı kontrolltevékenységet is /2003. Kormányrendelet, 7. e) pont /2003. Kormányrendelet, 8., 2. bekezdés e) pont /2003. Kormányrendelet, bekezdés 716

17 Kifizetı Hatóság A költségigazolás a Kifizetı Hatóság által végzett munka, melynek során a KH igazolja a Bizottság felé az IH és a KSz irányítási és kontroll-rendszereinek meglétét. Ha a definíciót jobban megnézzük, a költségigazolás nem ellenırzési tevékenység. Sem a belsı kontrollhoz, sem a belsı ellenırzéshez nem sorolható. Azonban mégis végezhet ellenırzéseket, abból a célból, hogy meggyızıdhessen az általa Brüsszel felé igazolt összegek valódiságáról, jogosultságáról. Ennek érdekében ún. tényfeltáró vizsgálatot hajthat végre, ami akár helyszíni ellenırzést is magában foglalhat. (A 281/2006. Rendelet különbséget tesz a tényfeltáró vizsgálat és a tényfeltáró látogatás között. Elıbbi folyamatba épitett utólagos dokumentum-alapú ellenırzés, utóbbi pedig fıként személyes interjúkra alapozott folyamatba épített helyszíni ellenırzés.) Külsı ellenırzések A tagállami SA-rendszereken kívül a Bizottság szervei is végezhetnek ellenırzést Magyarországon; ha kívánnak, akkor akár a kedvezményezettek szintjét is vizsgálhatják helyszíni ellenırzések formájában. A Bizottság által létrehozott de attól független szerv, az OLAF (Közösségi Csalásellenes Hivatal) is végezhet helyszíni ellenırzéseket Magyarországon. Ezek az ellenırzések nem kifejezetten a kedvezményezettekre koncentrálnak, hanem a rendszer mőködését vizsgálják. Ennek viszont részét képezheti a kedvezményezettnél lefolytatott helyszíni ellenırzés is. 717

18 26.1. Kapcsolódó jogszabályok A BIZOTTSÁG 438/2001/EK Rendelete a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenırzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról. A BIZOTTSÁG 448/2004/EK Rendelete az elszámolhatósági szabályokról. 233/2003. és a 162/2005. Kormányrendelet az Európai Unió strukturális alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenırzési rendszerek kialakításáról. 193/2003. Kormányrendelet a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl. 718

19 26.2. Felhasznált és ajánlott irodalom Belsı Ellenırök Magyarországi Szervezete honlap. (www.iia.hu) Pénzügyminisztérium portál. (www.pm.gov.hu). Különösen: Az OECD SIGMA jelentése a magyarországi ÁBPE rendszerrıl. (2004. július) Útmutató a szabálytalanságok kezeléséhez (FEUVE módszertan) ( ) Útmutató a kockázatkezelés kialakításához (FEUVE módszertan) ( ) Útmutató az ellenırzési nyomvonal kialakításához (FEUVE módszertan) ( ) A strukturális alapokra való intézményi felkészülés címő Phare-finanszírozású program keretén belül lezajlott SA-KA Ellenırzése Képzési Program tananyaga. (2004. tavasz) 719

20 720 Ez az oldal szándékosan üres!

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2012. május 22-i ülésén ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2011. évben végzett ellenırzések

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció.

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló A térségi elérhetıség javítása prioritás támogatására Elıkészítési konstrukció Kódszám: KÖZOP-2008-3.3. A projektek

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása február 19-i ülésére 6. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása február 19-i ülésére 6. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 6. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Szociális Intézménye 2009. évi belsıi terve elfogadása Tisztelt Polgármester

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában Ordacsehi Község Önkormányzat alapvetı célja, hogy biztosítsa a település mőködı képességét, a kötelezı

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/53-240 Fax: 47/3-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a 204. évi belsı i terv jóváhagyására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 4. sz. melléklet Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040093 A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 2009. Bevezetés 4 I. Folyamatba

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző.

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133- /2014. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 3. számú melléklet az informatikai biztonsági és üzemeltetési kérdések rendjérıl szóló 16/2008. (08.19.) számú elnöki utasításhoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség EMIR jogosultságkezelési szabályzat Tartalom

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7.

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. Az Állami Számvevıszék küldetése 2 Szilárd szakmai alapon

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ÁSZ ellenırzésérıl

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása.

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. E lıterjesztés A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. Az elıterjesztés készítésében részt vett: Mikóné Horváth

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására.

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására. Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására Balkay Attila Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok

Részletesebben

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI LotharideszTímea EEPI, Központi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013. február 13. KÖZÖS FUNKCIÓK Közös s Szakmai Titkárs rság(joint

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Minıségfejlesztés a felsıoktatásban c. kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.4/08/1 A projekt az

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma Debrıdy István Németh Ákos 2013. évi L. törvény Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

BELSİ KONTROLL KÉZIKÖNYV

BELSİ KONTROLL KÉZIKÖNYV A BELSİ KONTROLL KÉZIKÖNYV Hatályos: 00. január -tıl Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistréségi Társulás I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 99. évi VIII. törvény (Áht.) 0.., 0/A., 0/B.,.,

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

A Montenegrói Számvevıszék szerepe és helye az új Alkotmányban és a parlamenti demokráciában c. konferencia Podgorica (Montenegro) 2007. április 3-4.

A Montenegrói Számvevıszék szerepe és helye az új Alkotmányban és a parlamenti demokráciában c. konferencia Podgorica (Montenegro) 2007. április 3-4. A Montenegrói Számvevıszék szerepe és helye az új Alkotmányban és a parlamenti demokráciában c. konferencia Podgorica (Montenegro) 2007. április 3-4. A számvevıszékek eredményes függetlenségének alapvetı

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Ügyiratszám: 1072/2015. 6. számú elıterjesztés Tisztelt Képviselı-testület! E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit)

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Dunaújvárosi Fıiskola Ipari folyamatok minıségirányítási projektje Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Alapkérdések Mit jelent az audit fogalma? Melyek az audit típusai? Mi történik az auditon? Kit

Részletesebben

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7 1 A pénzügyi elszámolásra vonatkozóelőírások, rendelkezések Az EU Bizottság által kiadott Pénzügyi útmutató

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Önkéntesség Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Pap András Ifjúsági Unió Szekszárd - 2005. Törvény Országgyőlés által elfogadott 2005. évi LXXXVIII. törvény A közérdekő önkéntes tevékenységrıl

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. - FELISMERVE az Európai Unió (EU) kibıvítésének fontosságát az európai stabilitás és jólét szempontjából;

KERETMEGÁLLAPODÁS. - FELISMERVE az Európai Unió (EU) kibıvítésének fontosságát az európai stabilitás és jólét szempontjából; A kibıvült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlıtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci- Magyar Együttmőködési Program végrehajtásáról

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ÉVI ELLENİRZÉSEIRİL

A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ÉVI ELLENİRZÉSEIRİL ÉVES ELLENİRZÉSI JELENTÉS A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 2008. ÉVI ELLENİRZÉSEIRİL A kockázat elemzésen alapuló, stratégiai és középtávú tervbıl lebontott 2008.

Részletesebben

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 Mi a PROBLÉMA? Alapértelmezés szerint : Valamely szabványtól / szabálytól való eltérés. A Lean gondolkodásmód szerint : Egy állapot ami számunkra

Részletesebben

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás idıpontja: 2005. december Tartalom Bevezetés 3 I. Folyamatba

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

A belsı kontrollok és a belsı ellenırzés szerepe az önkormányzati gazdálkodás kockázatainak csökkentésében az ÁSZ ellenırzések tapasztalatai tükrében

A belsı kontrollok és a belsı ellenırzés szerepe az önkormányzati gazdálkodás kockázatainak csökkentésében az ÁSZ ellenırzések tapasztalatai tükrében A belsı kontrollok és a belsı ellenırzés szerepe az önkormányzati gazdálkodás kockázatainak csökkentésében az ÁSZ ellenırzések tapasztalatai tükrében Gyüre Lajosné számvevı tanácsos Állami Számvevıszék

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben