GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Bevezető Intézményünk bemutatása Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelveink Pedagógiai céljaink, feladataink A kompetencia alapú oktatás Kötelezően megvalósított tevékenységek: Fenntartási kötelezettség A kompetencia alapú oktatás bevezetéséből adódóan az intézményben folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei eljárásai A személyiségfejlesztés feladatainak megvalósulását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiség és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységek rendszere, szervezeti formái Tanítási órák Tanórán kívüli tevékenységek A pedagógusok helyi intézményi feladatai Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai: Évente ismétlődő feladatok: Tennivalók belépő osztályok esetén:

3 8.3. Fő feladatok az egyes évfolyamokon Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Kiemelten tehetséges tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló A tanulók részvételi jogai gyakorlásának rendje az intézményi döntési folyamatokban A tanulók közösségei: a Diákönkormányzat (DÖK) A DÖK feladata A DÖK szervezete: A tanulmányok alatti vizsgák, alkalmassági vizsga szabályai A felvétel helyi szabályai Az átvétel (iskolaváltás) helyi szabályai A szülő, a tanuló, az iskola és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke II. FEJEZET HELYI TANTERV Gyulai Dürer Albert Általános Iskola helyi tanterve Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény III. FEJEZET Egészségfejlesztési program EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS Az egészségfejlesztéshez kapcsolódó fogalmak

4 1.2. Az egészségfejlesztés célja, feladatai, követelményei Az egészségfejlesztési program tartalma Baleset megelőzési program Biztonság megőrzése, balesetvédelem Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Az elsősegélynyújtás oktatása A tanuló kötelessége, hogy Teendők baleset esetén Az egészségfejlesztési program megvalósulásának színterei Az egészségesebb életmód kialakítására irányuló módszerek Hagyományos egészségfejlesztés, felvilágosítás Rizikócsoportos megközelítés Érzelmi intelligenciát, társas kompetenciát, alkalmazkodást fokozó beavatkozások Kortárshatások az egészségfejlesztésben Színtér programok Közösségi alapú komplex egészségfejlesztő programok Fórumok, képzések Az egészségfejlesztés eszközei Az egészségfejlesztésben részt vevők köre, és feladataik A segítő kapcsolatok színterei A mindennapos iskolai testnevelés, testmozgás program Iskoláink drogstratégiája A programhoz kapcsolódó jeles napok: Fogyasztóvédelmi nevelés A környezeti nevelés programja

5 13.1. A környezeti nevelés tartalma A környezeti nevelés közoktatási stratégiai céljai A környezeti nevelés intézményi céljai IV. Fejezet INTERKULTURÁLIS PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi és jogszabályi háttér Definíció és törvényi háttér A tankötelezettséggel kapcsolatos törvények Bevándorlási adatok Pedagógiai alapelveink Az interkulturális oktatás, mint egyetemes pedagógiai elv Az interkulturális pedagógiai hármas szabálya A pályázatban megfogalmazott pedagógiai céljaink Pedagógiai feladataink Az erkölcsi nevelés terén Nemzeti öntudat, hazafias nevelés terén Állampolgárságra, demokráciára nevelés terén Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése terén A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása A migráns tanulók belépését megelőző feladatok

6 5.1. A pedagógusok felkészülése Eljárások A tanuló felvétele Évfolyamba helyezés Évfolyam ismétlése A tanuló egyéni haladása, értékelése Alkalmazott tanulói módszerek, munkaformák A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Egyéni tanulási útvonal biztosítása A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok rendszere, szervezeti formái Az osztályfőnök személye, kiválasztása A fogadó osztály és az iskolaközösség felkészítése Hasznos megoldások kelléktára Az együttműködést segítő programok Személyi feltételek, humán erőforrás biztosítása Pedagógiai intézetek A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A szülő, a tanuló, az iskola és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A Pedagógiai Szakszolgálatok V.fejezet KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK OKTATÁSÁNAK HELYE A NAT-BAN AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR A KÖNYVTÁRHASZNÁLATI NEVELÉS ÉS OKTATÁS CÉLKITÛZÉSEI A KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA A TANANYAG SZERKEZETE:

7 6. TANESZKÖZÖK: A TANTESTÜLET FELELÕSSÉGE TANULÓI TEVÉKENYSÉGTÍPUSOK: ELLENÕRZÉS, ÉRTÉKELÉS ÓRASZÁMOK: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK Az ismeretkör jellege Az alapfokú nevelés-oktatás VI.fejezet ZÁRADÉK

8 I. FEJEZET 1. BEVEZETŐ A köznevelésért felelős államtitkár a Gyulai Tankerület előterjesztése alapján a 2007-től működő Gyulai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezését támogatta. Így a Gyulai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola különválással három önálló intézményre bomlott szeptember 1-jei hatállyal Gyulai Dürer Albert Általános Iskola néven folytatjuk munkánkat, tagintézményünkkel a Gyulai Bay Zoltán Általános Iskolával. Székhelyintézmény Gyulai Dürer Albert Általános Iskola, 5700 Gyula, Szt. István u. 29. Tagintézmény Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény, 5711 Gyula, Illyés Gy. u. 1 3, Illyés Gy. u. 2. A pedagógiai program az iskola pedagógiai stratégiai terve, amely hosszú illetve középtávra az intézményben működő évfolyamok számához kapcsolódva legalább egy képzési ciklusra határozza meg az iskolában folyó nevelés-oktatás rendszerét: céljait, feladatait és tevékenységeit. A pedagógiai program ebből következően az iskola szakmai önmeghatározásának dokumentuma, egyben szakmai autonómiájának biztosítéka is. A pedagógiai programban, mint stratégiai tervben foglaltak akkor valósíthatók meg, ha ahhoz kapcsolódva: évente meghatározásra kerülnek az aktuális célok és az ehhez kapcsolódó feladatok teljesülnek. A pedagógiai program megvalósításának meghatározó feltétele az iskola éves, rövid távú pedagógiai célokat és feladatokat is tartalmazó munkatervének elkészítése és végrehajtása. Intézményünk jelen Pedagógiai programjának készítése során beépítésre kerültek a jogelőd intézmény Pedagógiai programjainak nevelési-oktatási alapelvei, céljai, feladatai, eszközei. A 8

9 dokumentum egységes részét képezi a Pedagógiai Program, az Egészségfejlesztési program és a Helyi tanterv, melyben egységekként jelennek meg a székhelyintézmény és tagintézményének Helyi tantervei, biztosítva az integráción belül az önálló arculatot, az egyediséget. Intézményünk legfontosabb küldetése: Olyan magas szintű alapképzést, változatos programokat nyújtani a tanulóknak, melyekből egész életükön át meríthetnek, melyek biztos alapot szolgáltatnak személyiségük kibontakoztatásához, tartalmas felnőtt életük megvalósításához. Feladataik sikeres megoldásához kompetenciákra, azaz ismeretekre, képességekre és attitűdökre tesznek szert. Ezek megszerzésének alapjai az egyénre alapozott fejlesztés, az integráció, az esélyegyenlőség biztosítása. Jelen módosított Pedagógiai program tartalmazza az eredeti Pedagógiai program jogszabály szerint továbbra is kötelező elemeit, valamint a hatályos jogi szabályzók által előírt új tartalmi elemeket. Az új Pedagógiai program november 04-től válik hatályossá. Az eddig alkalmazott pedagógiai program Helyi tantervi része augusztus 31-én kifutó rendszerben hatályát veszti. A pedagógiai program tartalmát meghatározó jogszabályok évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (Nkt.), évi CXXIV. törvény a Nemzeti köznevelési törvény módosításáról, 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról, 26/2013. (II. 12.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet módosításáról, 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (EMMI), 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (NAT), 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, 9

10 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998.(VI.10.) MKM rendelet módosításáról, 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről, az intézmény Alapító okirata A Pedagógiai program kifutó részeit illetően az alábbi jogszabályok hatályos rendelkezései: az évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet a Kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, a 32/1997. (XI. 5.) MKM-rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvéről, a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről, 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról, 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és a tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról. 1.1 Intézményünk bemutatása Székhelyintézmény: A Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Gyulán, a Szent István út 29. szám alatt található. A jogelődjének tekinthető II. Számú Általános Iskolát 1948-ban a katolikus iskola (Petőfi tér) és a református iskola (Árpád út) összevonásából alakították. A Szent István úti 4 tantermes 10

11 iskolaépületet 1960-ban adták át, majd 1970-ben új emeletes épületrésszel bővítették, re pedig újabb tantermek és kiszolgáló helyiségek készültek el. Több évtizeden át két épületben működött az iskola: a Petőfi téri régi létesítményben tanultak az alsó tagozatosok, a Szent István úton a felsősök ben a Petőfi téri ingatlant a katolikus egyháznak visszaadták, azóta csak a Szent István úti iskolaépületben tanulnak diákjaink szeptember 1-jétől iskolánk neve Dürer Albert Általános Iskola. Intézményünk infrastrukturális adottságai biztosítják, hogy tanulóink nyugodt légkörben, a kor elvárásainak megfelelő környezetben tanuljanak. A 17 osztályterem mellett 2 fejlesztőszoba, 4 szaktanterem, 1 tornaszoba, egy tágas tornaterem és egy jól felszerelt könyvtár biztosítja a helyszínt a tanítási órákhoz és a szabadidős foglakozásokhoz. A tantermek berendezései lehetőséget biztosítanak a kooperatív tanulási technika alkalmazásához és a tanulók egyéni foglakoztatásához. A TIOP 1.1.1/07 pályázatnak köszönhetően 9 tantermünkben található digitális tábla, és a HEFOP 3.1.3/B projekt fejlesztésének köszönhetően 30 db tanulói laptoppal és komplex digitális tananyagcsomagokkal gazdagodott intézményünk. A modern taneszközök nemcsak a tanítási órákat teszik színesebbé, de kiválóan alkalmazhatók a tanórai differenciálás, a tehetséges tanulók fejlesztése, és a lemaradó diákok felzárkóztatása során. Szervezeti felépítésünk változásával átalakult a szakmai illetve nevelési munkaközösségünk rendszere is. A nevelőtestület tagjai két intézményi (felsős humán, felsős reál) és három székhelyintézményi (alsós humán, alsós reál, osztályfőnöki) munkaközösségben tevékenykednek. Szakmai nevelési munkájukat szoros együttműködés jellemzi. Nevelő-oktató programunkban olyan személyiségfejlesztést tűztünk ki célul, melynek eredményeként tanulóink probléma érzékeny, rugalmas gondolkodású, nyitott, érdeklődő emberekké válnak. Ismerik és alkalmazni tudják a hatékony tanulás módszereit, képesek igazodni a változásokhoz. Egész tanévben igyekszünk egyedi programjainkkal színesebbé tenni a gyerekek mindennapjait. Alsó tagozatban a környező óvodákkal napi kapcsolatban vagyunk, minden rendezvényünkre hívjuk-várjuk az óvodásokat. 11

12 Egyedi programjaink a teljesség igénye nélkül: járdarajz névadónk tiszteletére, Dürer-nap (kapcsolatban állunk a gyulai Tűzoltósággal, az Országos Mentőszolgálattal, a Vöröskeresztes Csoporttal, a Rendőrséggel, az Agility Kutyás Klub tagjaival, a Mi Egymásért Alapítvánnyal, akik e rendezvényünket segítik) az 5. osztályosok felső tagozatba lépését a Sárgulási bállal ünnepeljük meg, Egészségnap főzőszakkör, tevékenységi köre kiegészült főzőverseny és rajzpályázat szervezésével, adventi projekthét, projekthónap Dürer-paletta Kulturális bemutató Családi nap. Tantestületünk - korábban önálló intézményként és a GYAKI tagintézményeként is - igyekszik kihasználni azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik a nevelőoktató munka tartalmi megújítását, az iskola felszereltségének korszerűsítését. Ennek eredményeként 2005 óta több, jelentős pályázati projektet valósíthattunk meg: HEFOP Érték és innováció a térségi közoktatásban - A kompetencia alapú oktatás bevezetése, a programcsomagok tesztelése HEFOP 3.1.3/B Korszerű módszerekkel és eszközökkel a GYAKI Dürer Albert Általános Iskola Tagintézményében TÁMOP Géniusz-palánta program TÁMOP Pedagógusok az oktató-nevelő munka megújításáért TÁMOP Összefogással az egészségért TIOP Az oktatási informatikai infrastruktúra fejlesztése Gyulán TÁMOP Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása A TÁMOP A migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése, COMENIUS Iskolai együttműködések pályázati rendszer, GA-11-HA-01 Határtalanul! pályázati rendszer. 12

13 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény Iskolánk Gyulaváriban, az 1977 óta közigazgatásilag Gyulához tartozó településrészen található. Korábban önálló község, viszonylag zárt közösség volt, de az idők folyamán egybeépült Gyulával. Falusi jellegét máig megőrizte. A szabadidő kulturált eltöltésére a településrészen nincs lehetőség a létesítmények hiánya miatt. Kivételt képez iskolánk március 18-án átadott tornaterme. Lehetőségek többnyire csak Gyulán vannak, de az utaztatás, a kisebb gyerekek szülői kísérése korlátot szab ezeknek a lehetőségeknek. Ez az objektív tényező megnöveli az iskola értékét az itt lakó emberek szemében. Az intézmény központi épülete 1895-ben épült, két részből állt. Az egyik egyházi, a másik állami iskola volt. Az államosítás után 8 tantermes iskola lett. Az egyházi részben, a Gyulavári Református Felekezeti Fiúiskolában végezte elemi iskolai tanulmányait ( ) iskolánk névadója, a világhírű fizikus BAY ZOLTÁN, akinek munkássága előtt tisztelegve 1994-ben vettük fel a nevét. Az oktató-nevelő munka jelenleg 2 épületben folyik (központi épület: felső tagozat Illyés Gyula u új épület: alsó tagozat Illyés Gyula u. 2.), köszönhető mindez az 1994-ben beindult fejlesztési programnak, amely közel 60 milliós átalakítás, beruházás következményeképpen vált valóra. Központi épületünket az elmúlt évtizedekben ugyan toldozgatták, javítgatták, de mindezek ellenére mára elavulttá vált, teljes felújítást igényelne. Az Illyés Gyula u. 2. alatti épületünkben az 6 alsó tagozatos tanterem mellett jól felszerelt fejlesztő szoba, valamint technika-, és számítástechnika szaktanterem található. Iskolánk alsó tagozatos udvara, befüvesített tere, jó lehetőséget ad az iskolaotthonos oktatás keretein belül szervezett programokhoz, a szabadidő kellemes eltöltéséhez. A mindennapos testnevelést az alapvető sporteszközökkel felszerelt tornatermünk és egy tornaszoba biztosítja. Iskolai könyvtárunk folyamatosan bővülő állománnyal segíti a tanórai munkát és az önművelést. Tanulóink étkeztetésével kapcsolatos feladataink ellátását melegítőkonyha, igényesen felújított ebédlő biztosítja. 13

14 A Bay Zoltán Általános Iskola hosszú múltra tekint vissza, s ez alatt, sikerült kialakítani arculatát, hagyományait. Iskolánk körzeti feladatokat ellátó, zöldövezeti iskola. Nevelésünk alapja az emberi értékek megbecsülése, a tanulók személyiségének ápolása, az egyéni adottságok kibontakoztatása és jó közösségi élet kialakítása. Célunk, hogy a felnövekvő nemzedéknek legyen erkölcsi tartása, és fel legyen vértezve az őket körülvevő negatív hatásokkal szemben. A tanórai és tanórán kívüli iskolai tevékenység alapja a személyiségfejlesztő, tudatos, tervszerű, következetes gyermekközpontú nevelő-oktató munka. Ehhez igazodnak szakmai programjaink, módszereink, innovációink, pályázataink: A TÁMOP Pedagógusok az oktató-nevelő munka megújításáért, A TÁMOP 3.1.4/08/2 Kompetencia alapú oktatás bevezetése, A TÁMOP Géniusz-palánta program, A TÁMOP Összefogással az egészségért projekt, A TÁMOP A migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése, A TIOP /09/1 Tanulói laptop program, A TIOP /07/ A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése, COMENIUS Iskolai együttműködések pályázati rendszer, BGA-11-HA-01 Határtalanul! pályázati rendszer. Nevelő-oktató tevékenységünk kiemelt területei: Matematika oktatása a szorobán eszköz használatával, 1-4. évfolyamon tantárgyi keretben minden tanulónak, 5-8. évfolyamon szakköri formában. (1998/99. tanévtől) Kompetencia alapú oktatás matematika, szövegértés-szövegalkotás, szociális kulcskompetencia területen a 2009/2010-es tanévtől kezdődően. Közlekedési ismeretek oktatása első osztálytól kezdve. Az informatikát első osztálytól kezdve órarendi kereteken belül oktatjuk. Az angol nyelv oktatása szintén első osztályban kezdődik, tanítási órákon. Leendő elsőseinknek Iskolakóstoló címmel közös foglalkozásokat tartunk annak érdekében, hogy enyhítsük az iskolába lépő tanulók esetleges szorongását. Úszásoktatáson vesz részt minden tanuló 1-3. évfolyamon. 14

15 A tehetséggondozás területén kínáljuk tanulóinknak: énekkar, rajz, ügyes kezek, angol szakkör, sakk, néptánc, hangszeres zene, karate, sport, rádió. Iskolánk egyik színfoltja az Iskolarádió, amely hetente szórakoztatja a diákokat. Iskolánk nevelőtestülete vallja tanulóiról, hogy minden diák potenciálisan tehetséges valamiben, sikerre született, és mindegyike más és más. Az iskola nevelőtestülete törekszik, hogy a tanulói tehetséget felszínre hozza, kibontakoztassa, ugyanakkor esélyt adjon a kompenzációra, a felzárkóztatásra. Ennek érdekében vállaltuk fel 2001/2002. tanévtől a speciális fejlesztési igényű gyermekek nevelését-oktatását szegregált (biztosítva az átjárhatóságot), majd integrált formában. Differenciálással, tehetséggondozó program szervezésével, fejlesztő pedagógus támogatásával segítjük a gyermekek munkáját. Ehhez igazítottuk első osztályban az olvasástanítást is. Áttértünk a Meixner Ildikó logopédus által kidolgozott dyslexia prevenciós módszerre. A gondosan kialakított betűtanítási sorrenddel megelőzhetők a betűtévesztések. A módszer nagy hangsúlyt fektet az irányok gyakorlására, mely az olvasás, írás, helyesírás alapja. Sokféle eszközzel dolgoznak a gyerekek, mely változatosabbá és eredményesebbé teszi az olvasástanulást. A Graph Art Kiadó Partneriskolája vagyunk, a program keretén belül 1. és 2. évfolyamon a Tappancs, évfolyamon a Tudorka újság havonta megjelenő számait is használjuk az alsós tanulóinkkal tanórákon, illetve a szabadidős tevékenységek során. A fent felsoroltakon kívül az egyik legnagyobb előny az iskolánk közösségi jellege, családias hangulata, amely biztosítja, hogy minden diák személyisége kibontakozhasson, és boldog legyen. Tagintézményen belül egy alsós és egy felsős munkaközösség működik, melyek a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottak szerint működnek, s az abban megjelölt feladatok végrehajtására törekszenek. Egyediségeink, tradícióink: Bay - napok, 3 témakörben meghirdetett városi vetélkedővel fűszerezve: Zöldfülűek Zenés Zaklatása 1 és 5. osztályosok, "érettségi vizsgája" Orgonabál (szülői kezdeményezés) 15

16 Családi nap: Ahol szülő, nagyszülő, szomszéd, barát együtt örül, szórakozik. E programot a mi iskolánk indította el, melyet átvettek a város más iskolái. Programok a településrészen, illetve a településrész intézményeivel: Közös ünneplés a Gyulavári Óvodával és a Gyulavári Idősek Klubjával: Halloween, karácsony, farsang, március 15. Az Idősek Világnapja /okt.1./ alkalmából műsorral köszöntjük az Idősek Klubja tagjait. A településrészen az október 6-i, és október 23-ai emlékműsor rendezése. Nyusziparádé 2. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 2.1. Pedagógiai alapelveink Az iskola nevelőtestületének pedagógiai hitvallása, embereszménye: Az intézmény vezetése, nevelői és alkalmazotti közössége azt vallja, hogy a legmodernebb pedagógia sem értelmezhető önmagában, a jelen kapcsolatban áll a múlt értékeivel, arra épül, attól elválaszthatatlan. Ezért hitvallásunkban továbbra is az antik eszményt képviseljük, a szép jó (Platón) harmóniáját, az emberi értékek összhangját. Ugyanakkor előre is tekintünk, jövőképünkben olyan általunk oktatott, nevelt emberek szerepelnek, akik válaszokat tudnak adni az adott kor kihívásaira. Megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek ahhoz, hogy a való életben is megállják a helyüket, alkalmazkodva a változásokhoz, aktívan alakítva is azokat. A csak értelmi erőket fejlesztő iskola csonka, ezért tagintézményeink tantestületei a szellem, a test és a lélek egységét fogadják el nemzedékformáló értékként. Az oktatás nevelés során biztosítanunk kell a tanulók testi és erkölcsi fejlődését, kellő egyensúlyban tartva a személyiség fent nevezett három aspektusát. Másik rendezőelvünk pedig a gyermekközpontúság, a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek a figyelembe vétele. Az iskola a szellemi, lelki kibontakozásnak az otthona, amely teret ad értelmi és erkölcsi gyarapodásnak, és tudatosan tevékenykedik az egészséges testi fejlődés érdekében is. Az iskolát nem tekintjük csupán oktató bázisnak, amely információkat közöl a világról, hanem arra is felkészíti a tanulókat, hogy hogyan éljenek benne. Ennek biztosítéka a gyakorlatközpontúság, a hétköznapi életből vett példák felhasználása, a tevékenykedtetés, a tapasztalatszerzés, az élményt nyújtó, játékos módszerek, eszközök előtérbe helyezése. A 16

17 szellemi erők fejlesztése mellett tehát tudatos jellemnevelésre, igényes testkultúra kialakítására törekszünk. Hitvallásunkban alaptételként fogadjuk el, hogy pedagógiai munkánk gyűjtőlencséje a kommunikáció. A beszéd nem csupán nyelvhasználat, valójában magatartás, gondolkodásmód. Minden megnyilatkozásunk voltaképpen értelmi és erkölcsi döntés, választás helyes és helytelen megfogalmazás között. A nyelviség, a kommunikáció tanítását ezért tartjuk kiemelkedően fontos, társadalmi horderejű feladatnak. Összegezve tehát, pedagógiai programunk három alappillére: a szellem a test és a lélek, melyek alapján az alábbi embereszményt fogalmazzuk meg Olyan tanulóért munkálkodunk, aki szellemi kondícióit tekintve továbbépíthető alapműveltséggel rendelkezik, probléma-érzékeny, ismeri önmagát, kreatív és rugalmas gondolkodású, érdeklődése nyitott, tudását folyamatosan gyarapítja, felismerve az élethossziglani tanulás szükségességét, ismeri a tanulás hatékony módszereit, kész eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, tiszteli a szorgalmas tanulást, becsüli a tudást, jó eredmények elérésére törekszik, céltudatos, kitartó és elkötelezett, Tettei során nem sérti meg az együttélés morális normáit, mert megfelelő szociális kompetenciákkal rendelkezik; tiszteletben tartja a másik ember autonómiáját, toleráns, érzelmi kötődéseit ápolja, képes szeretetet adni és kapni, empatikus, ismeri az emberi és természeti környezet szükséges humánus magatartásformákat, együttműködő, tiszteli az életet, védelmezi a természet értékeit, szereti hazáját, tiszteli nemzeti kultúránkat, történelmünket. Egészséges életvitelű, szeret sportolni, 17

18 testileg edzett, ismeri a fair play szabályait, elutasítja a káros szenvedélyeket, önmagáról reális énképet alkot, megjelenését ápoltság, igényesség jellemzi, személyes környezete gondozott, tiszta. Gondolatait kulturáltan, választékosan közli, árnyalt szóbeli és írásbeli kommunikációra egyaránt képes, tiszteli és ápolja anyanyelvét, szabatosan fogalmaz, szókincse gazdag. Önmagunkra a pedagógus hitvallásra nézve az embereszmény a következőket jelenti. A tanár nem kizárólag oktatásszervező, nem csupán médium tudomány és tantárgy között, hanem olyan ember aki szakmai tudását, műveltségét tekintve hiteles, szeretetteljes egyéniség: segítő és támogató, képes felelős irányításra: innovatív és reflektív, határozott követelményeket támaszt, és viselkedésével, megnyilatkozásával példázza is azokat Pedagógiai céljaink, feladataink A nevelő-oktató munka ismeret- és értékátadó tevékenység, amely csak akkor lehet eredményes, ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira, a tanulócsoportok heterogén összetételére, és kellő teret biztosít a tanulói aktivitásnak az ismeretszerzés folyamatában. A tanítási folyamatban a diákok aktív részvételére helyeződik a hangsúly, ami a kompetencia alapú oktatás módszereinek alkalmazását jelenti. 18

19 I. EGÉSZSÉGES SZELLEM TERÉN: A) Értelmi nevelés: Cél: a tanuló értelmi képességeinek és egész személyiségének folyamatos fejlesztése, az önálló ismeretszerzés, önművelés képességének és igényének kialakítása, módszereinek megismerése, a hatékony tanulás technikáinak elsajátítása. Az iskolai műveltség fontos tartalmi elemei a kulcskompetenciák, amelyeknek birtoklása alkalmassá teszi gyermekeinket a változásokkal átszőtt világhoz való alkalmazkodásra és az azt formáló aktív szerepvállalásra egyaránt. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre mindenkinek szüksége van a személyes boldoguláshoz és az aktív állampolgári léthez. Ezek a következők: az anyanyelvi kommunikáció, amely segíti a helyes és kreatív nyelvhasználatot, az idegen nyelvi kommunikáció, amely segíti más kultúrák megismerését és megértését, a matematikai, amely a matematikai gondolkodás fejlesztésével segíti elő a mindennapok problémáinak megoldását, a természettudományos, amelynek segítségével a tanulók képesek lesznek az ember és a természet kapcsolatát megérteni, a digitális, amellyel az információs társadalom technológiáit magabiztosan és kritikusan tudják használni, a tanulási, amellyel önállóan, hatékonyan, kitartóan tudnak tanulni, megszervezve annak kereteit is, a szociális-állampolgári, amely lehetővé teszi a közügyekben való aktív és építő részvételt, a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia, amely képessé teszi gyermekeinket a kínálkozó lehetőségek megragadására, az esztétikai-művészeti, amely segíti az esztétikai megismerés és kifejezés fontosságának felismerését. Az országos kompetenciamérések eredményei- a pedagógiai hozzáadott érték figyelembe vételével- országos átlagnak megfelelő legyen. 19

20 Sikerkritérium: továbbtanulási mutatók, országos kompetenciamérés országos átlagot elérő, vagy azt meghaladó eredményei. Eszközök, eljárásrendek: Annak érdekében, hogy a fent említett céljainkat megvalósíthassuk a helyi tantervünkben B) Kommunikációs nevelés a) anyanyelvi nevelés Cél: A kulturált és tudatos nyelvi magatartás kialakítása különböző kommunikációs közegben. Tudjanak dönteni helyes és helytelen megnyilatkozásaik között, ismerve a nyelv másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét. Pozitív attitűdjük magába foglalja a kritikus és építő párbeszédre való törekvést, az esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének igényét. Sikerkritérium: Tudnak hatékonyan kommunikálni, fejlett vitakultúrával rendelkeznek. Feladatok: Nyomatékos hangsúlyt helyezünk a művelt, választékos nyelvhasználat kialakítására, a kommunikáció elfogadott normáinak betartására. Arra ösztönözzük tanítványainkat nyelvészeti ismeretanyaggal, a mindennapi életből vett szituációkkal, példaadással hogy gondolataikat kulturáltan, igényesen közöljék. b) idegen nyelvi nevelés Cél: Az idegen nyelven történő kommunikációs képesség kifejlesztése; a több nyelven, írásban és szóban kommunikálni képes ember képzése. Fontosnak tartjuk a társadalom ez irányú elvárásainak kielégítését, ezért a nyelvoktatás fokozott figyelmet kap mind az óraszámot, mind pedig csoportbontást illetően. Az idegen nyelvek oktatása kommunikációközpontú, játékos, kreatív, így a gyerekeknek alkalmuk van számos helyzetben tanítási órák, versenyek, rendezvények, ünnepségek, fakultációk 20

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT

TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT 10. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Szeged 2010

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja

A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Pedagógiai program 2014. 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A székhelyintézmény

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek. Kaposi József Szolnok, 2012. február 15.

Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek. Kaposi József Szolnok, 2012. február 15. Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek Kaposi József Szolnok, 2012. február 15. A Nat törvényi háttere Nemzeti alaptanterv biztosítja: az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

2012.08.31. Tartalom. Informatika. Jogszabályok. Fejlesztési alapelvek. Miniszteri rendelet

2012.08.31. Tartalom. Informatika. Jogszabályok. Fejlesztési alapelvek. Miniszteri rendelet Tartalom Informatika Dancsó Tünde Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Jogszabályok Fejlesztési alapelvek Fejlesztési területek, nevelési célok Kerettantervi célok A kerettanterv felépítése Kapcsolatok a

Részletesebben

A fenti célok megvalósulását az alábbi kiemelt részcélok támogatják: a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének

A fenti célok megvalósulását az alábbi kiemelt részcélok támogatják: a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének Innovatív iskolák fejlesztése TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innováció a jövő útja 2013.01.01-2014.12.31. A pályázati konstrukció célja: Elősegíti a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

A tartalmi fejlesztések lehetőségei

A tartalmi fejlesztések lehetőségei A tartalmi fejlesztések lehetőségei dr. Pompor Zoltán főigazgató-helyettes Mesterpedagógusok I. Szabadegyeteme Sonkád, 2015. július 3. Tartalomfejlesztési feladatok Tantervek, irányelvek: - Nemzeti alaptanterv;

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

Aktuális pályázatok. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem Aktuális pályázatok Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem TÁMOP-3.1.4.C-14 Pályázat célja: A magyar köznevelési rendszer megújítása, kiemelt célja: a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test,

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése A kiszombori Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK szakértői véleményezése Készítette: Tóth Géza közoktatási szakértő (SZ022480) Cegléd 2012 1. Az iskola Pedagógiai Programjának

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása Siófok, 2009-05-09 1 Készítette: Gáthy Péterné minőségügyi vezető, alsós munkaközösségvezető Részt

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kedves Szülők! 1125. Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó 06-1-395-81-67

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben A pályázat megvalósításának kötelező elemei szolgáltatói szempontból 1 A TÁMOP T közoktatk zoktatási prioritásának

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

EGÉSZSÉGES ÉLETVITEL KIALAKÍTÁSA AZ ÖKOISKOLÁBAN

EGÉSZSÉGES ÉLETVITEL KIALAKÍTÁSA AZ ÖKOISKOLÁBAN EGÉSZSÉGES ÉLETVITEL KIALAKÍTÁSA AZ ÖKOISKOLÁBAN című modellprogram bemutatása ALSÓ TAGOZAT Dr. Tárkányi Ferenc Tiborné intézményvezető Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

1. BEVEZETŐ Pedagógiai Programunk a a 2004-ben módosított, és a 2004/2005-ös tanévben - az 1. osztályban felmenő rendszerben - életbe lépett Pedagógiai Programunk átdolgozása. A program újabb felülvizsgálatának

Részletesebben

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2010. szeptember 16-i ülésére

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2010. szeptember 16-i ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 18. napirendi pont POLGÁRMESTERE 8440, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 23-12/2010. Tárgy: Tájékoztató A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0257 számú Kompetencia

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét 1. Az Az II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét A tantárgytömbösítés tanulásszervezési eljárásának bevezetése, módszertanának kidolgozása Készítette: Molnárné Földes Ágnes Schóber Ottó László Szliváné

Részletesebben

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, amelyben általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben