GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Bevezető Intézményünk bemutatása Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelveink Pedagógiai céljaink, feladataink A kompetencia alapú oktatás Kötelezően megvalósított tevékenységek: Fenntartási kötelezettség A kompetencia alapú oktatás bevezetéséből adódóan az intézményben folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei eljárásai A személyiségfejlesztés feladatainak megvalósulását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiség és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységek rendszere, szervezeti formái Tanítási órák Tanórán kívüli tevékenységek A pedagógusok helyi intézményi feladatai Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai: Évente ismétlődő feladatok: Tennivalók belépő osztályok esetén:

3 8.3. Fő feladatok az egyes évfolyamokon Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Kiemelten tehetséges tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló A tanulók részvételi jogai gyakorlásának rendje az intézményi döntési folyamatokban A tanulók közösségei: a Diákönkormányzat (DÖK) A DÖK feladata A DÖK szervezete: A tanulmányok alatti vizsgák, alkalmassági vizsga szabályai A felvétel helyi szabályai Az átvétel (iskolaváltás) helyi szabályai A szülő, a tanuló, az iskola és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke II. FEJEZET HELYI TANTERV Gyulai Dürer Albert Általános Iskola helyi tanterve Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény III. FEJEZET Egészségfejlesztési program EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS Az egészségfejlesztéshez kapcsolódó fogalmak

4 1.2. Az egészségfejlesztés célja, feladatai, követelményei Az egészségfejlesztési program tartalma Baleset megelőzési program Biztonság megőrzése, balesetvédelem Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Az elsősegélynyújtás oktatása A tanuló kötelessége, hogy Teendők baleset esetén Az egészségfejlesztési program megvalósulásának színterei Az egészségesebb életmód kialakítására irányuló módszerek Hagyományos egészségfejlesztés, felvilágosítás Rizikócsoportos megközelítés Érzelmi intelligenciát, társas kompetenciát, alkalmazkodást fokozó beavatkozások Kortárshatások az egészségfejlesztésben Színtér programok Közösségi alapú komplex egészségfejlesztő programok Fórumok, képzések Az egészségfejlesztés eszközei Az egészségfejlesztésben részt vevők köre, és feladataik A segítő kapcsolatok színterei A mindennapos iskolai testnevelés, testmozgás program Iskoláink drogstratégiája A programhoz kapcsolódó jeles napok: Fogyasztóvédelmi nevelés A környezeti nevelés programja

5 13.1. A környezeti nevelés tartalma A környezeti nevelés közoktatási stratégiai céljai A környezeti nevelés intézményi céljai IV. Fejezet INTERKULTURÁLIS PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi és jogszabályi háttér Definíció és törvényi háttér A tankötelezettséggel kapcsolatos törvények Bevándorlási adatok Pedagógiai alapelveink Az interkulturális oktatás, mint egyetemes pedagógiai elv Az interkulturális pedagógiai hármas szabálya A pályázatban megfogalmazott pedagógiai céljaink Pedagógiai feladataink Az erkölcsi nevelés terén Nemzeti öntudat, hazafias nevelés terén Állampolgárságra, demokráciára nevelés terén Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése terén A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása A migráns tanulók belépését megelőző feladatok

6 5.1. A pedagógusok felkészülése Eljárások A tanuló felvétele Évfolyamba helyezés Évfolyam ismétlése A tanuló egyéni haladása, értékelése Alkalmazott tanulói módszerek, munkaformák A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Egyéni tanulási útvonal biztosítása A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok rendszere, szervezeti formái Az osztályfőnök személye, kiválasztása A fogadó osztály és az iskolaközösség felkészítése Hasznos megoldások kelléktára Az együttműködést segítő programok Személyi feltételek, humán erőforrás biztosítása Pedagógiai intézetek A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A szülő, a tanuló, az iskola és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A Pedagógiai Szakszolgálatok V.fejezet KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK OKTATÁSÁNAK HELYE A NAT-BAN AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR A KÖNYVTÁRHASZNÁLATI NEVELÉS ÉS OKTATÁS CÉLKITÛZÉSEI A KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA A TANANYAG SZERKEZETE:

7 6. TANESZKÖZÖK: A TANTESTÜLET FELELÕSSÉGE TANULÓI TEVÉKENYSÉGTÍPUSOK: ELLENÕRZÉS, ÉRTÉKELÉS ÓRASZÁMOK: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK Az ismeretkör jellege Az alapfokú nevelés-oktatás VI.fejezet ZÁRADÉK

8 I. FEJEZET 1. BEVEZETŐ A köznevelésért felelős államtitkár a Gyulai Tankerület előterjesztése alapján a 2007-től működő Gyulai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezését támogatta. Így a Gyulai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola különválással három önálló intézményre bomlott szeptember 1-jei hatállyal Gyulai Dürer Albert Általános Iskola néven folytatjuk munkánkat, tagintézményünkkel a Gyulai Bay Zoltán Általános Iskolával. Székhelyintézmény Gyulai Dürer Albert Általános Iskola, 5700 Gyula, Szt. István u. 29. Tagintézmény Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény, 5711 Gyula, Illyés Gy. u. 1 3, Illyés Gy. u. 2. A pedagógiai program az iskola pedagógiai stratégiai terve, amely hosszú illetve középtávra az intézményben működő évfolyamok számához kapcsolódva legalább egy képzési ciklusra határozza meg az iskolában folyó nevelés-oktatás rendszerét: céljait, feladatait és tevékenységeit. A pedagógiai program ebből következően az iskola szakmai önmeghatározásának dokumentuma, egyben szakmai autonómiájának biztosítéka is. A pedagógiai programban, mint stratégiai tervben foglaltak akkor valósíthatók meg, ha ahhoz kapcsolódva: évente meghatározásra kerülnek az aktuális célok és az ehhez kapcsolódó feladatok teljesülnek. A pedagógiai program megvalósításának meghatározó feltétele az iskola éves, rövid távú pedagógiai célokat és feladatokat is tartalmazó munkatervének elkészítése és végrehajtása. Intézményünk jelen Pedagógiai programjának készítése során beépítésre kerültek a jogelőd intézmény Pedagógiai programjainak nevelési-oktatási alapelvei, céljai, feladatai, eszközei. A 8

9 dokumentum egységes részét képezi a Pedagógiai Program, az Egészségfejlesztési program és a Helyi tanterv, melyben egységekként jelennek meg a székhelyintézmény és tagintézményének Helyi tantervei, biztosítva az integráción belül az önálló arculatot, az egyediséget. Intézményünk legfontosabb küldetése: Olyan magas szintű alapképzést, változatos programokat nyújtani a tanulóknak, melyekből egész életükön át meríthetnek, melyek biztos alapot szolgáltatnak személyiségük kibontakoztatásához, tartalmas felnőtt életük megvalósításához. Feladataik sikeres megoldásához kompetenciákra, azaz ismeretekre, képességekre és attitűdökre tesznek szert. Ezek megszerzésének alapjai az egyénre alapozott fejlesztés, az integráció, az esélyegyenlőség biztosítása. Jelen módosított Pedagógiai program tartalmazza az eredeti Pedagógiai program jogszabály szerint továbbra is kötelező elemeit, valamint a hatályos jogi szabályzók által előírt új tartalmi elemeket. Az új Pedagógiai program november 04-től válik hatályossá. Az eddig alkalmazott pedagógiai program Helyi tantervi része augusztus 31-én kifutó rendszerben hatályát veszti. A pedagógiai program tartalmát meghatározó jogszabályok évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (Nkt.), évi CXXIV. törvény a Nemzeti köznevelési törvény módosításáról, 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról, 26/2013. (II. 12.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet módosításáról, 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (EMMI), 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (NAT), 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, 9

10 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998.(VI.10.) MKM rendelet módosításáról, 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről, az intézmény Alapító okirata A Pedagógiai program kifutó részeit illetően az alábbi jogszabályok hatályos rendelkezései: az évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet a Kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, a 32/1997. (XI. 5.) MKM-rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvéről, a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről, 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról, 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és a tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról. 1.1 Intézményünk bemutatása Székhelyintézmény: A Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Gyulán, a Szent István út 29. szám alatt található. A jogelődjének tekinthető II. Számú Általános Iskolát 1948-ban a katolikus iskola (Petőfi tér) és a református iskola (Árpád út) összevonásából alakították. A Szent István úti 4 tantermes 10

11 iskolaépületet 1960-ban adták át, majd 1970-ben új emeletes épületrésszel bővítették, re pedig újabb tantermek és kiszolgáló helyiségek készültek el. Több évtizeden át két épületben működött az iskola: a Petőfi téri régi létesítményben tanultak az alsó tagozatosok, a Szent István úton a felsősök ben a Petőfi téri ingatlant a katolikus egyháznak visszaadták, azóta csak a Szent István úti iskolaépületben tanulnak diákjaink szeptember 1-jétől iskolánk neve Dürer Albert Általános Iskola. Intézményünk infrastrukturális adottságai biztosítják, hogy tanulóink nyugodt légkörben, a kor elvárásainak megfelelő környezetben tanuljanak. A 17 osztályterem mellett 2 fejlesztőszoba, 4 szaktanterem, 1 tornaszoba, egy tágas tornaterem és egy jól felszerelt könyvtár biztosítja a helyszínt a tanítási órákhoz és a szabadidős foglakozásokhoz. A tantermek berendezései lehetőséget biztosítanak a kooperatív tanulási technika alkalmazásához és a tanulók egyéni foglakoztatásához. A TIOP 1.1.1/07 pályázatnak köszönhetően 9 tantermünkben található digitális tábla, és a HEFOP 3.1.3/B projekt fejlesztésének köszönhetően 30 db tanulói laptoppal és komplex digitális tananyagcsomagokkal gazdagodott intézményünk. A modern taneszközök nemcsak a tanítási órákat teszik színesebbé, de kiválóan alkalmazhatók a tanórai differenciálás, a tehetséges tanulók fejlesztése, és a lemaradó diákok felzárkóztatása során. Szervezeti felépítésünk változásával átalakult a szakmai illetve nevelési munkaközösségünk rendszere is. A nevelőtestület tagjai két intézményi (felsős humán, felsős reál) és három székhelyintézményi (alsós humán, alsós reál, osztályfőnöki) munkaközösségben tevékenykednek. Szakmai nevelési munkájukat szoros együttműködés jellemzi. Nevelő-oktató programunkban olyan személyiségfejlesztést tűztünk ki célul, melynek eredményeként tanulóink probléma érzékeny, rugalmas gondolkodású, nyitott, érdeklődő emberekké válnak. Ismerik és alkalmazni tudják a hatékony tanulás módszereit, képesek igazodni a változásokhoz. Egész tanévben igyekszünk egyedi programjainkkal színesebbé tenni a gyerekek mindennapjait. Alsó tagozatban a környező óvodákkal napi kapcsolatban vagyunk, minden rendezvényünkre hívjuk-várjuk az óvodásokat. 11

12 Egyedi programjaink a teljesség igénye nélkül: járdarajz névadónk tiszteletére, Dürer-nap (kapcsolatban állunk a gyulai Tűzoltósággal, az Országos Mentőszolgálattal, a Vöröskeresztes Csoporttal, a Rendőrséggel, az Agility Kutyás Klub tagjaival, a Mi Egymásért Alapítvánnyal, akik e rendezvényünket segítik) az 5. osztályosok felső tagozatba lépését a Sárgulási bállal ünnepeljük meg, Egészségnap főzőszakkör, tevékenységi köre kiegészült főzőverseny és rajzpályázat szervezésével, adventi projekthét, projekthónap Dürer-paletta Kulturális bemutató Családi nap. Tantestületünk - korábban önálló intézményként és a GYAKI tagintézményeként is - igyekszik kihasználni azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik a nevelőoktató munka tartalmi megújítását, az iskola felszereltségének korszerűsítését. Ennek eredményeként 2005 óta több, jelentős pályázati projektet valósíthattunk meg: HEFOP Érték és innováció a térségi közoktatásban - A kompetencia alapú oktatás bevezetése, a programcsomagok tesztelése HEFOP 3.1.3/B Korszerű módszerekkel és eszközökkel a GYAKI Dürer Albert Általános Iskola Tagintézményében TÁMOP Géniusz-palánta program TÁMOP Pedagógusok az oktató-nevelő munka megújításáért TÁMOP Összefogással az egészségért TIOP Az oktatási informatikai infrastruktúra fejlesztése Gyulán TÁMOP Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása A TÁMOP A migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése, COMENIUS Iskolai együttműködések pályázati rendszer, GA-11-HA-01 Határtalanul! pályázati rendszer. 12

13 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény Iskolánk Gyulaváriban, az 1977 óta közigazgatásilag Gyulához tartozó településrészen található. Korábban önálló község, viszonylag zárt közösség volt, de az idők folyamán egybeépült Gyulával. Falusi jellegét máig megőrizte. A szabadidő kulturált eltöltésére a településrészen nincs lehetőség a létesítmények hiánya miatt. Kivételt képez iskolánk március 18-án átadott tornaterme. Lehetőségek többnyire csak Gyulán vannak, de az utaztatás, a kisebb gyerekek szülői kísérése korlátot szab ezeknek a lehetőségeknek. Ez az objektív tényező megnöveli az iskola értékét az itt lakó emberek szemében. Az intézmény központi épülete 1895-ben épült, két részből állt. Az egyik egyházi, a másik állami iskola volt. Az államosítás után 8 tantermes iskola lett. Az egyházi részben, a Gyulavári Református Felekezeti Fiúiskolában végezte elemi iskolai tanulmányait ( ) iskolánk névadója, a világhírű fizikus BAY ZOLTÁN, akinek munkássága előtt tisztelegve 1994-ben vettük fel a nevét. Az oktató-nevelő munka jelenleg 2 épületben folyik (központi épület: felső tagozat Illyés Gyula u új épület: alsó tagozat Illyés Gyula u. 2.), köszönhető mindez az 1994-ben beindult fejlesztési programnak, amely közel 60 milliós átalakítás, beruházás következményeképpen vált valóra. Központi épületünket az elmúlt évtizedekben ugyan toldozgatták, javítgatták, de mindezek ellenére mára elavulttá vált, teljes felújítást igényelne. Az Illyés Gyula u. 2. alatti épületünkben az 6 alsó tagozatos tanterem mellett jól felszerelt fejlesztő szoba, valamint technika-, és számítástechnika szaktanterem található. Iskolánk alsó tagozatos udvara, befüvesített tere, jó lehetőséget ad az iskolaotthonos oktatás keretein belül szervezett programokhoz, a szabadidő kellemes eltöltéséhez. A mindennapos testnevelést az alapvető sporteszközökkel felszerelt tornatermünk és egy tornaszoba biztosítja. Iskolai könyvtárunk folyamatosan bővülő állománnyal segíti a tanórai munkát és az önművelést. Tanulóink étkeztetésével kapcsolatos feladataink ellátását melegítőkonyha, igényesen felújított ebédlő biztosítja. 13

14 A Bay Zoltán Általános Iskola hosszú múltra tekint vissza, s ez alatt, sikerült kialakítani arculatát, hagyományait. Iskolánk körzeti feladatokat ellátó, zöldövezeti iskola. Nevelésünk alapja az emberi értékek megbecsülése, a tanulók személyiségének ápolása, az egyéni adottságok kibontakoztatása és jó közösségi élet kialakítása. Célunk, hogy a felnövekvő nemzedéknek legyen erkölcsi tartása, és fel legyen vértezve az őket körülvevő negatív hatásokkal szemben. A tanórai és tanórán kívüli iskolai tevékenység alapja a személyiségfejlesztő, tudatos, tervszerű, következetes gyermekközpontú nevelő-oktató munka. Ehhez igazodnak szakmai programjaink, módszereink, innovációink, pályázataink: A TÁMOP Pedagógusok az oktató-nevelő munka megújításáért, A TÁMOP 3.1.4/08/2 Kompetencia alapú oktatás bevezetése, A TÁMOP Géniusz-palánta program, A TÁMOP Összefogással az egészségért projekt, A TÁMOP A migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése, A TIOP /09/1 Tanulói laptop program, A TIOP /07/ A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése, COMENIUS Iskolai együttműködések pályázati rendszer, BGA-11-HA-01 Határtalanul! pályázati rendszer. Nevelő-oktató tevékenységünk kiemelt területei: Matematika oktatása a szorobán eszköz használatával, 1-4. évfolyamon tantárgyi keretben minden tanulónak, 5-8. évfolyamon szakköri formában. (1998/99. tanévtől) Kompetencia alapú oktatás matematika, szövegértés-szövegalkotás, szociális kulcskompetencia területen a 2009/2010-es tanévtől kezdődően. Közlekedési ismeretek oktatása első osztálytól kezdve. Az informatikát első osztálytól kezdve órarendi kereteken belül oktatjuk. Az angol nyelv oktatása szintén első osztályban kezdődik, tanítási órákon. Leendő elsőseinknek Iskolakóstoló címmel közös foglalkozásokat tartunk annak érdekében, hogy enyhítsük az iskolába lépő tanulók esetleges szorongását. Úszásoktatáson vesz részt minden tanuló 1-3. évfolyamon. 14

15 A tehetséggondozás területén kínáljuk tanulóinknak: énekkar, rajz, ügyes kezek, angol szakkör, sakk, néptánc, hangszeres zene, karate, sport, rádió. Iskolánk egyik színfoltja az Iskolarádió, amely hetente szórakoztatja a diákokat. Iskolánk nevelőtestülete vallja tanulóiról, hogy minden diák potenciálisan tehetséges valamiben, sikerre született, és mindegyike más és más. Az iskola nevelőtestülete törekszik, hogy a tanulói tehetséget felszínre hozza, kibontakoztassa, ugyanakkor esélyt adjon a kompenzációra, a felzárkóztatásra. Ennek érdekében vállaltuk fel 2001/2002. tanévtől a speciális fejlesztési igényű gyermekek nevelését-oktatását szegregált (biztosítva az átjárhatóságot), majd integrált formában. Differenciálással, tehetséggondozó program szervezésével, fejlesztő pedagógus támogatásával segítjük a gyermekek munkáját. Ehhez igazítottuk első osztályban az olvasástanítást is. Áttértünk a Meixner Ildikó logopédus által kidolgozott dyslexia prevenciós módszerre. A gondosan kialakított betűtanítási sorrenddel megelőzhetők a betűtévesztések. A módszer nagy hangsúlyt fektet az irányok gyakorlására, mely az olvasás, írás, helyesírás alapja. Sokféle eszközzel dolgoznak a gyerekek, mely változatosabbá és eredményesebbé teszi az olvasástanulást. A Graph Art Kiadó Partneriskolája vagyunk, a program keretén belül 1. és 2. évfolyamon a Tappancs, évfolyamon a Tudorka újság havonta megjelenő számait is használjuk az alsós tanulóinkkal tanórákon, illetve a szabadidős tevékenységek során. A fent felsoroltakon kívül az egyik legnagyobb előny az iskolánk közösségi jellege, családias hangulata, amely biztosítja, hogy minden diák személyisége kibontakozhasson, és boldog legyen. Tagintézményen belül egy alsós és egy felsős munkaközösség működik, melyek a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottak szerint működnek, s az abban megjelölt feladatok végrehajtására törekszenek. Egyediségeink, tradícióink: Bay - napok, 3 témakörben meghirdetett városi vetélkedővel fűszerezve: Zöldfülűek Zenés Zaklatása 1 és 5. osztályosok, "érettségi vizsgája" Orgonabál (szülői kezdeményezés) 15

16 Családi nap: Ahol szülő, nagyszülő, szomszéd, barát együtt örül, szórakozik. E programot a mi iskolánk indította el, melyet átvettek a város más iskolái. Programok a településrészen, illetve a településrész intézményeivel: Közös ünneplés a Gyulavári Óvodával és a Gyulavári Idősek Klubjával: Halloween, karácsony, farsang, március 15. Az Idősek Világnapja /okt.1./ alkalmából műsorral köszöntjük az Idősek Klubja tagjait. A településrészen az október 6-i, és október 23-ai emlékműsor rendezése. Nyusziparádé 2. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 2.1. Pedagógiai alapelveink Az iskola nevelőtestületének pedagógiai hitvallása, embereszménye: Az intézmény vezetése, nevelői és alkalmazotti közössége azt vallja, hogy a legmodernebb pedagógia sem értelmezhető önmagában, a jelen kapcsolatban áll a múlt értékeivel, arra épül, attól elválaszthatatlan. Ezért hitvallásunkban továbbra is az antik eszményt képviseljük, a szép jó (Platón) harmóniáját, az emberi értékek összhangját. Ugyanakkor előre is tekintünk, jövőképünkben olyan általunk oktatott, nevelt emberek szerepelnek, akik válaszokat tudnak adni az adott kor kihívásaira. Megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek ahhoz, hogy a való életben is megállják a helyüket, alkalmazkodva a változásokhoz, aktívan alakítva is azokat. A csak értelmi erőket fejlesztő iskola csonka, ezért tagintézményeink tantestületei a szellem, a test és a lélek egységét fogadják el nemzedékformáló értékként. Az oktatás nevelés során biztosítanunk kell a tanulók testi és erkölcsi fejlődését, kellő egyensúlyban tartva a személyiség fent nevezett három aspektusát. Másik rendezőelvünk pedig a gyermekközpontúság, a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek a figyelembe vétele. Az iskola a szellemi, lelki kibontakozásnak az otthona, amely teret ad értelmi és erkölcsi gyarapodásnak, és tudatosan tevékenykedik az egészséges testi fejlődés érdekében is. Az iskolát nem tekintjük csupán oktató bázisnak, amely információkat közöl a világról, hanem arra is felkészíti a tanulókat, hogy hogyan éljenek benne. Ennek biztosítéka a gyakorlatközpontúság, a hétköznapi életből vett példák felhasználása, a tevékenykedtetés, a tapasztalatszerzés, az élményt nyújtó, játékos módszerek, eszközök előtérbe helyezése. A 16

17 szellemi erők fejlesztése mellett tehát tudatos jellemnevelésre, igényes testkultúra kialakítására törekszünk. Hitvallásunkban alaptételként fogadjuk el, hogy pedagógiai munkánk gyűjtőlencséje a kommunikáció. A beszéd nem csupán nyelvhasználat, valójában magatartás, gondolkodásmód. Minden megnyilatkozásunk voltaképpen értelmi és erkölcsi döntés, választás helyes és helytelen megfogalmazás között. A nyelviség, a kommunikáció tanítását ezért tartjuk kiemelkedően fontos, társadalmi horderejű feladatnak. Összegezve tehát, pedagógiai programunk három alappillére: a szellem a test és a lélek, melyek alapján az alábbi embereszményt fogalmazzuk meg Olyan tanulóért munkálkodunk, aki szellemi kondícióit tekintve továbbépíthető alapműveltséggel rendelkezik, probléma-érzékeny, ismeri önmagát, kreatív és rugalmas gondolkodású, érdeklődése nyitott, tudását folyamatosan gyarapítja, felismerve az élethossziglani tanulás szükségességét, ismeri a tanulás hatékony módszereit, kész eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, tiszteli a szorgalmas tanulást, becsüli a tudást, jó eredmények elérésére törekszik, céltudatos, kitartó és elkötelezett, Tettei során nem sérti meg az együttélés morális normáit, mert megfelelő szociális kompetenciákkal rendelkezik; tiszteletben tartja a másik ember autonómiáját, toleráns, érzelmi kötődéseit ápolja, képes szeretetet adni és kapni, empatikus, ismeri az emberi és természeti környezet szükséges humánus magatartásformákat, együttműködő, tiszteli az életet, védelmezi a természet értékeit, szereti hazáját, tiszteli nemzeti kultúránkat, történelmünket. Egészséges életvitelű, szeret sportolni, 17

18 testileg edzett, ismeri a fair play szabályait, elutasítja a káros szenvedélyeket, önmagáról reális énképet alkot, megjelenését ápoltság, igényesség jellemzi, személyes környezete gondozott, tiszta. Gondolatait kulturáltan, választékosan közli, árnyalt szóbeli és írásbeli kommunikációra egyaránt képes, tiszteli és ápolja anyanyelvét, szabatosan fogalmaz, szókincse gazdag. Önmagunkra a pedagógus hitvallásra nézve az embereszmény a következőket jelenti. A tanár nem kizárólag oktatásszervező, nem csupán médium tudomány és tantárgy között, hanem olyan ember aki szakmai tudását, műveltségét tekintve hiteles, szeretetteljes egyéniség: segítő és támogató, képes felelős irányításra: innovatív és reflektív, határozott követelményeket támaszt, és viselkedésével, megnyilatkozásával példázza is azokat Pedagógiai céljaink, feladataink A nevelő-oktató munka ismeret- és értékátadó tevékenység, amely csak akkor lehet eredményes, ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira, a tanulócsoportok heterogén összetételére, és kellő teret biztosít a tanulói aktivitásnak az ismeretszerzés folyamatában. A tanítási folyamatban a diákok aktív részvételére helyeződik a hangsúly, ami a kompetencia alapú oktatás módszereinek alkalmazását jelenti. 18

19 I. EGÉSZSÉGES SZELLEM TERÉN: A) Értelmi nevelés: Cél: a tanuló értelmi képességeinek és egész személyiségének folyamatos fejlesztése, az önálló ismeretszerzés, önművelés képességének és igényének kialakítása, módszereinek megismerése, a hatékony tanulás technikáinak elsajátítása. Az iskolai műveltség fontos tartalmi elemei a kulcskompetenciák, amelyeknek birtoklása alkalmassá teszi gyermekeinket a változásokkal átszőtt világhoz való alkalmazkodásra és az azt formáló aktív szerepvállalásra egyaránt. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre mindenkinek szüksége van a személyes boldoguláshoz és az aktív állampolgári léthez. Ezek a következők: az anyanyelvi kommunikáció, amely segíti a helyes és kreatív nyelvhasználatot, az idegen nyelvi kommunikáció, amely segíti más kultúrák megismerését és megértését, a matematikai, amely a matematikai gondolkodás fejlesztésével segíti elő a mindennapok problémáinak megoldását, a természettudományos, amelynek segítségével a tanulók képesek lesznek az ember és a természet kapcsolatát megérteni, a digitális, amellyel az információs társadalom technológiáit magabiztosan és kritikusan tudják használni, a tanulási, amellyel önállóan, hatékonyan, kitartóan tudnak tanulni, megszervezve annak kereteit is, a szociális-állampolgári, amely lehetővé teszi a közügyekben való aktív és építő részvételt, a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia, amely képessé teszi gyermekeinket a kínálkozó lehetőségek megragadására, az esztétikai-művészeti, amely segíti az esztétikai megismerés és kifejezés fontosságának felismerését. Az országos kompetenciamérések eredményei- a pedagógiai hozzáadott érték figyelembe vételével- országos átlagnak megfelelő legyen. 19

20 Sikerkritérium: továbbtanulási mutatók, országos kompetenciamérés országos átlagot elérő, vagy azt meghaladó eredményei. Eszközök, eljárásrendek: Annak érdekében, hogy a fent említett céljainkat megvalósíthassuk a helyi tantervünkben B) Kommunikációs nevelés a) anyanyelvi nevelés Cél: A kulturált és tudatos nyelvi magatartás kialakítása különböző kommunikációs közegben. Tudjanak dönteni helyes és helytelen megnyilatkozásaik között, ismerve a nyelv másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét. Pozitív attitűdjük magába foglalja a kritikus és építő párbeszédre való törekvést, az esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének igényét. Sikerkritérium: Tudnak hatékonyan kommunikálni, fejlett vitakultúrával rendelkeznek. Feladatok: Nyomatékos hangsúlyt helyezünk a művelt, választékos nyelvhasználat kialakítására, a kommunikáció elfogadott normáinak betartására. Arra ösztönözzük tanítványainkat nyelvészeti ismeretanyaggal, a mindennapi életből vett szituációkkal, példaadással hogy gondolataikat kulturáltan, igényesen közöljék. b) idegen nyelvi nevelés Cél: Az idegen nyelven történő kommunikációs képesség kifejlesztése; a több nyelven, írásban és szóban kommunikálni képes ember képzése. Fontosnak tartjuk a társadalom ez irányú elvárásainak kielégítését, ezért a nyelvoktatás fokozott figyelmet kap mind az óraszámot, mind pedig csoportbontást illetően. Az idegen nyelvek oktatása kommunikációközpontú, játékos, kreatív, így a gyerekeknek alkalmuk van számos helyzetben tanítási órák, versenyek, rendezvények, ünnepségek, fakultációk 20

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben