GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Bevezető Intézményünk bemutatása Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelveink Pedagógiai céljaink, feladataink A kompetencia alapú oktatás Kötelezően megvalósított tevékenységek: Fenntartási kötelezettség A kompetencia alapú oktatás bevezetéséből adódóan az intézményben folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei eljárásai A személyiségfejlesztés feladatainak megvalósulását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiség és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységek rendszere, szervezeti formái Tanítási órák Tanórán kívüli tevékenységek A pedagógusok helyi intézményi feladatai Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai: Évente ismétlődő feladatok: Tennivalók belépő osztályok esetén:

3 8.3. Fő feladatok az egyes évfolyamokon Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Kiemelten tehetséges tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló A tanulók részvételi jogai gyakorlásának rendje az intézményi döntési folyamatokban A tanulók közösségei: a Diákönkormányzat (DÖK) A DÖK feladata A DÖK szervezete: A tanulmányok alatti vizsgák, alkalmassági vizsga szabályai A felvétel helyi szabályai Az átvétel (iskolaváltás) helyi szabályai A szülő, a tanuló, az iskola és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke II. FEJEZET HELYI TANTERV Gyulai Dürer Albert Általános Iskola helyi tanterve Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény III. FEJEZET Egészségfejlesztési program EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS Az egészségfejlesztéshez kapcsolódó fogalmak

4 1.2. Az egészségfejlesztés célja, feladatai, követelményei Az egészségfejlesztési program tartalma Baleset megelőzési program Biztonság megőrzése, balesetvédelem Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Az elsősegélynyújtás oktatása A tanuló kötelessége, hogy Teendők baleset esetén Az egészségfejlesztési program megvalósulásának színterei Az egészségesebb életmód kialakítására irányuló módszerek Hagyományos egészségfejlesztés, felvilágosítás Rizikócsoportos megközelítés Érzelmi intelligenciát, társas kompetenciát, alkalmazkodást fokozó beavatkozások Kortárshatások az egészségfejlesztésben Színtér programok Közösségi alapú komplex egészségfejlesztő programok Fórumok, képzések Az egészségfejlesztés eszközei Az egészségfejlesztésben részt vevők köre, és feladataik A segítő kapcsolatok színterei A mindennapos iskolai testnevelés, testmozgás program Iskoláink drogstratégiája A programhoz kapcsolódó jeles napok: Fogyasztóvédelmi nevelés A környezeti nevelés programja

5 13.1. A környezeti nevelés tartalma A környezeti nevelés közoktatási stratégiai céljai A környezeti nevelés intézményi céljai IV. Fejezet INTERKULTURÁLIS PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi és jogszabályi háttér Definíció és törvényi háttér A tankötelezettséggel kapcsolatos törvények Bevándorlási adatok Pedagógiai alapelveink Az interkulturális oktatás, mint egyetemes pedagógiai elv Az interkulturális pedagógiai hármas szabálya A pályázatban megfogalmazott pedagógiai céljaink Pedagógiai feladataink Az erkölcsi nevelés terén Nemzeti öntudat, hazafias nevelés terén Állampolgárságra, demokráciára nevelés terén Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése terén A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása A migráns tanulók belépését megelőző feladatok

6 5.1. A pedagógusok felkészülése Eljárások A tanuló felvétele Évfolyamba helyezés Évfolyam ismétlése A tanuló egyéni haladása, értékelése Alkalmazott tanulói módszerek, munkaformák A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Egyéni tanulási útvonal biztosítása A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok rendszere, szervezeti formái Az osztályfőnök személye, kiválasztása A fogadó osztály és az iskolaközösség felkészítése Hasznos megoldások kelléktára Az együttműködést segítő programok Személyi feltételek, humán erőforrás biztosítása Pedagógiai intézetek A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A szülő, a tanuló, az iskola és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A Pedagógiai Szakszolgálatok V.fejezet KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK OKTATÁSÁNAK HELYE A NAT-BAN AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR A KÖNYVTÁRHASZNÁLATI NEVELÉS ÉS OKTATÁS CÉLKITÛZÉSEI A KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA A TANANYAG SZERKEZETE:

7 6. TANESZKÖZÖK: A TANTESTÜLET FELELÕSSÉGE TANULÓI TEVÉKENYSÉGTÍPUSOK: ELLENÕRZÉS, ÉRTÉKELÉS ÓRASZÁMOK: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK Az ismeretkör jellege Az alapfokú nevelés-oktatás VI.fejezet ZÁRADÉK

8 I. FEJEZET 1. BEVEZETŐ A köznevelésért felelős államtitkár a Gyulai Tankerület előterjesztése alapján a 2007-től működő Gyulai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezését támogatta. Így a Gyulai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola különválással három önálló intézményre bomlott szeptember 1-jei hatállyal Gyulai Dürer Albert Általános Iskola néven folytatjuk munkánkat, tagintézményünkkel a Gyulai Bay Zoltán Általános Iskolával. Székhelyintézmény Gyulai Dürer Albert Általános Iskola, 5700 Gyula, Szt. István u. 29. Tagintézmény Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény, 5711 Gyula, Illyés Gy. u. 1 3, Illyés Gy. u. 2. A pedagógiai program az iskola pedagógiai stratégiai terve, amely hosszú illetve középtávra az intézményben működő évfolyamok számához kapcsolódva legalább egy képzési ciklusra határozza meg az iskolában folyó nevelés-oktatás rendszerét: céljait, feladatait és tevékenységeit. A pedagógiai program ebből következően az iskola szakmai önmeghatározásának dokumentuma, egyben szakmai autonómiájának biztosítéka is. A pedagógiai programban, mint stratégiai tervben foglaltak akkor valósíthatók meg, ha ahhoz kapcsolódva: évente meghatározásra kerülnek az aktuális célok és az ehhez kapcsolódó feladatok teljesülnek. A pedagógiai program megvalósításának meghatározó feltétele az iskola éves, rövid távú pedagógiai célokat és feladatokat is tartalmazó munkatervének elkészítése és végrehajtása. Intézményünk jelen Pedagógiai programjának készítése során beépítésre kerültek a jogelőd intézmény Pedagógiai programjainak nevelési-oktatási alapelvei, céljai, feladatai, eszközei. A 8

9 dokumentum egységes részét képezi a Pedagógiai Program, az Egészségfejlesztési program és a Helyi tanterv, melyben egységekként jelennek meg a székhelyintézmény és tagintézményének Helyi tantervei, biztosítva az integráción belül az önálló arculatot, az egyediséget. Intézményünk legfontosabb küldetése: Olyan magas szintű alapképzést, változatos programokat nyújtani a tanulóknak, melyekből egész életükön át meríthetnek, melyek biztos alapot szolgáltatnak személyiségük kibontakoztatásához, tartalmas felnőtt életük megvalósításához. Feladataik sikeres megoldásához kompetenciákra, azaz ismeretekre, képességekre és attitűdökre tesznek szert. Ezek megszerzésének alapjai az egyénre alapozott fejlesztés, az integráció, az esélyegyenlőség biztosítása. Jelen módosított Pedagógiai program tartalmazza az eredeti Pedagógiai program jogszabály szerint továbbra is kötelező elemeit, valamint a hatályos jogi szabályzók által előírt új tartalmi elemeket. Az új Pedagógiai program november 04-től válik hatályossá. Az eddig alkalmazott pedagógiai program Helyi tantervi része augusztus 31-én kifutó rendszerben hatályát veszti. A pedagógiai program tartalmát meghatározó jogszabályok évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (Nkt.), évi CXXIV. törvény a Nemzeti köznevelési törvény módosításáról, 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról, 26/2013. (II. 12.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet módosításáról, 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (EMMI), 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (NAT), 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, 9

10 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998.(VI.10.) MKM rendelet módosításáról, 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről, az intézmény Alapító okirata A Pedagógiai program kifutó részeit illetően az alábbi jogszabályok hatályos rendelkezései: az évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet a Kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, a 32/1997. (XI. 5.) MKM-rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvéről, a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről, 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról, 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és a tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról. 1.1 Intézményünk bemutatása Székhelyintézmény: A Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Gyulán, a Szent István út 29. szám alatt található. A jogelődjének tekinthető II. Számú Általános Iskolát 1948-ban a katolikus iskola (Petőfi tér) és a református iskola (Árpád út) összevonásából alakították. A Szent István úti 4 tantermes 10

11 iskolaépületet 1960-ban adták át, majd 1970-ben új emeletes épületrésszel bővítették, re pedig újabb tantermek és kiszolgáló helyiségek készültek el. Több évtizeden át két épületben működött az iskola: a Petőfi téri régi létesítményben tanultak az alsó tagozatosok, a Szent István úton a felsősök ben a Petőfi téri ingatlant a katolikus egyháznak visszaadták, azóta csak a Szent István úti iskolaépületben tanulnak diákjaink szeptember 1-jétől iskolánk neve Dürer Albert Általános Iskola. Intézményünk infrastrukturális adottságai biztosítják, hogy tanulóink nyugodt légkörben, a kor elvárásainak megfelelő környezetben tanuljanak. A 17 osztályterem mellett 2 fejlesztőszoba, 4 szaktanterem, 1 tornaszoba, egy tágas tornaterem és egy jól felszerelt könyvtár biztosítja a helyszínt a tanítási órákhoz és a szabadidős foglakozásokhoz. A tantermek berendezései lehetőséget biztosítanak a kooperatív tanulási technika alkalmazásához és a tanulók egyéni foglakoztatásához. A TIOP 1.1.1/07 pályázatnak köszönhetően 9 tantermünkben található digitális tábla, és a HEFOP 3.1.3/B projekt fejlesztésének köszönhetően 30 db tanulói laptoppal és komplex digitális tananyagcsomagokkal gazdagodott intézményünk. A modern taneszközök nemcsak a tanítási órákat teszik színesebbé, de kiválóan alkalmazhatók a tanórai differenciálás, a tehetséges tanulók fejlesztése, és a lemaradó diákok felzárkóztatása során. Szervezeti felépítésünk változásával átalakult a szakmai illetve nevelési munkaközösségünk rendszere is. A nevelőtestület tagjai két intézményi (felsős humán, felsős reál) és három székhelyintézményi (alsós humán, alsós reál, osztályfőnöki) munkaközösségben tevékenykednek. Szakmai nevelési munkájukat szoros együttműködés jellemzi. Nevelő-oktató programunkban olyan személyiségfejlesztést tűztünk ki célul, melynek eredményeként tanulóink probléma érzékeny, rugalmas gondolkodású, nyitott, érdeklődő emberekké válnak. Ismerik és alkalmazni tudják a hatékony tanulás módszereit, képesek igazodni a változásokhoz. Egész tanévben igyekszünk egyedi programjainkkal színesebbé tenni a gyerekek mindennapjait. Alsó tagozatban a környező óvodákkal napi kapcsolatban vagyunk, minden rendezvényünkre hívjuk-várjuk az óvodásokat. 11

12 Egyedi programjaink a teljesség igénye nélkül: járdarajz névadónk tiszteletére, Dürer-nap (kapcsolatban állunk a gyulai Tűzoltósággal, az Országos Mentőszolgálattal, a Vöröskeresztes Csoporttal, a Rendőrséggel, az Agility Kutyás Klub tagjaival, a Mi Egymásért Alapítvánnyal, akik e rendezvényünket segítik) az 5. osztályosok felső tagozatba lépését a Sárgulási bállal ünnepeljük meg, Egészségnap főzőszakkör, tevékenységi köre kiegészült főzőverseny és rajzpályázat szervezésével, adventi projekthét, projekthónap Dürer-paletta Kulturális bemutató Családi nap. Tantestületünk - korábban önálló intézményként és a GYAKI tagintézményeként is - igyekszik kihasználni azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik a nevelőoktató munka tartalmi megújítását, az iskola felszereltségének korszerűsítését. Ennek eredményeként 2005 óta több, jelentős pályázati projektet valósíthattunk meg: HEFOP Érték és innováció a térségi közoktatásban - A kompetencia alapú oktatás bevezetése, a programcsomagok tesztelése HEFOP 3.1.3/B Korszerű módszerekkel és eszközökkel a GYAKI Dürer Albert Általános Iskola Tagintézményében TÁMOP Géniusz-palánta program TÁMOP Pedagógusok az oktató-nevelő munka megújításáért TÁMOP Összefogással az egészségért TIOP Az oktatási informatikai infrastruktúra fejlesztése Gyulán TÁMOP Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása A TÁMOP A migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése, COMENIUS Iskolai együttműködések pályázati rendszer, GA-11-HA-01 Határtalanul! pályázati rendszer. 12

13 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény Iskolánk Gyulaváriban, az 1977 óta közigazgatásilag Gyulához tartozó településrészen található. Korábban önálló község, viszonylag zárt közösség volt, de az idők folyamán egybeépült Gyulával. Falusi jellegét máig megőrizte. A szabadidő kulturált eltöltésére a településrészen nincs lehetőség a létesítmények hiánya miatt. Kivételt képez iskolánk március 18-án átadott tornaterme. Lehetőségek többnyire csak Gyulán vannak, de az utaztatás, a kisebb gyerekek szülői kísérése korlátot szab ezeknek a lehetőségeknek. Ez az objektív tényező megnöveli az iskola értékét az itt lakó emberek szemében. Az intézmény központi épülete 1895-ben épült, két részből állt. Az egyik egyházi, a másik állami iskola volt. Az államosítás után 8 tantermes iskola lett. Az egyházi részben, a Gyulavári Református Felekezeti Fiúiskolában végezte elemi iskolai tanulmányait ( ) iskolánk névadója, a világhírű fizikus BAY ZOLTÁN, akinek munkássága előtt tisztelegve 1994-ben vettük fel a nevét. Az oktató-nevelő munka jelenleg 2 épületben folyik (központi épület: felső tagozat Illyés Gyula u új épület: alsó tagozat Illyés Gyula u. 2.), köszönhető mindez az 1994-ben beindult fejlesztési programnak, amely közel 60 milliós átalakítás, beruházás következményeképpen vált valóra. Központi épületünket az elmúlt évtizedekben ugyan toldozgatták, javítgatták, de mindezek ellenére mára elavulttá vált, teljes felújítást igényelne. Az Illyés Gyula u. 2. alatti épületünkben az 6 alsó tagozatos tanterem mellett jól felszerelt fejlesztő szoba, valamint technika-, és számítástechnika szaktanterem található. Iskolánk alsó tagozatos udvara, befüvesített tere, jó lehetőséget ad az iskolaotthonos oktatás keretein belül szervezett programokhoz, a szabadidő kellemes eltöltéséhez. A mindennapos testnevelést az alapvető sporteszközökkel felszerelt tornatermünk és egy tornaszoba biztosítja. Iskolai könyvtárunk folyamatosan bővülő állománnyal segíti a tanórai munkát és az önművelést. Tanulóink étkeztetésével kapcsolatos feladataink ellátását melegítőkonyha, igényesen felújított ebédlő biztosítja. 13

14 A Bay Zoltán Általános Iskola hosszú múltra tekint vissza, s ez alatt, sikerült kialakítani arculatát, hagyományait. Iskolánk körzeti feladatokat ellátó, zöldövezeti iskola. Nevelésünk alapja az emberi értékek megbecsülése, a tanulók személyiségének ápolása, az egyéni adottságok kibontakoztatása és jó közösségi élet kialakítása. Célunk, hogy a felnövekvő nemzedéknek legyen erkölcsi tartása, és fel legyen vértezve az őket körülvevő negatív hatásokkal szemben. A tanórai és tanórán kívüli iskolai tevékenység alapja a személyiségfejlesztő, tudatos, tervszerű, következetes gyermekközpontú nevelő-oktató munka. Ehhez igazodnak szakmai programjaink, módszereink, innovációink, pályázataink: A TÁMOP Pedagógusok az oktató-nevelő munka megújításáért, A TÁMOP 3.1.4/08/2 Kompetencia alapú oktatás bevezetése, A TÁMOP Géniusz-palánta program, A TÁMOP Összefogással az egészségért projekt, A TÁMOP A migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése, A TIOP /09/1 Tanulói laptop program, A TIOP /07/ A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése, COMENIUS Iskolai együttműködések pályázati rendszer, BGA-11-HA-01 Határtalanul! pályázati rendszer. Nevelő-oktató tevékenységünk kiemelt területei: Matematika oktatása a szorobán eszköz használatával, 1-4. évfolyamon tantárgyi keretben minden tanulónak, 5-8. évfolyamon szakköri formában. (1998/99. tanévtől) Kompetencia alapú oktatás matematika, szövegértés-szövegalkotás, szociális kulcskompetencia területen a 2009/2010-es tanévtől kezdődően. Közlekedési ismeretek oktatása első osztálytól kezdve. Az informatikát első osztálytól kezdve órarendi kereteken belül oktatjuk. Az angol nyelv oktatása szintén első osztályban kezdődik, tanítási órákon. Leendő elsőseinknek Iskolakóstoló címmel közös foglalkozásokat tartunk annak érdekében, hogy enyhítsük az iskolába lépő tanulók esetleges szorongását. Úszásoktatáson vesz részt minden tanuló 1-3. évfolyamon. 14

15 A tehetséggondozás területén kínáljuk tanulóinknak: énekkar, rajz, ügyes kezek, angol szakkör, sakk, néptánc, hangszeres zene, karate, sport, rádió. Iskolánk egyik színfoltja az Iskolarádió, amely hetente szórakoztatja a diákokat. Iskolánk nevelőtestülete vallja tanulóiról, hogy minden diák potenciálisan tehetséges valamiben, sikerre született, és mindegyike más és más. Az iskola nevelőtestülete törekszik, hogy a tanulói tehetséget felszínre hozza, kibontakoztassa, ugyanakkor esélyt adjon a kompenzációra, a felzárkóztatásra. Ennek érdekében vállaltuk fel 2001/2002. tanévtől a speciális fejlesztési igényű gyermekek nevelését-oktatását szegregált (biztosítva az átjárhatóságot), majd integrált formában. Differenciálással, tehetséggondozó program szervezésével, fejlesztő pedagógus támogatásával segítjük a gyermekek munkáját. Ehhez igazítottuk első osztályban az olvasástanítást is. Áttértünk a Meixner Ildikó logopédus által kidolgozott dyslexia prevenciós módszerre. A gondosan kialakított betűtanítási sorrenddel megelőzhetők a betűtévesztések. A módszer nagy hangsúlyt fektet az irányok gyakorlására, mely az olvasás, írás, helyesírás alapja. Sokféle eszközzel dolgoznak a gyerekek, mely változatosabbá és eredményesebbé teszi az olvasástanulást. A Graph Art Kiadó Partneriskolája vagyunk, a program keretén belül 1. és 2. évfolyamon a Tappancs, évfolyamon a Tudorka újság havonta megjelenő számait is használjuk az alsós tanulóinkkal tanórákon, illetve a szabadidős tevékenységek során. A fent felsoroltakon kívül az egyik legnagyobb előny az iskolánk közösségi jellege, családias hangulata, amely biztosítja, hogy minden diák személyisége kibontakozhasson, és boldog legyen. Tagintézményen belül egy alsós és egy felsős munkaközösség működik, melyek a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottak szerint működnek, s az abban megjelölt feladatok végrehajtására törekszenek. Egyediségeink, tradícióink: Bay - napok, 3 témakörben meghirdetett városi vetélkedővel fűszerezve: Zöldfülűek Zenés Zaklatása 1 és 5. osztályosok, "érettségi vizsgája" Orgonabál (szülői kezdeményezés) 15

16 Családi nap: Ahol szülő, nagyszülő, szomszéd, barát együtt örül, szórakozik. E programot a mi iskolánk indította el, melyet átvettek a város más iskolái. Programok a településrészen, illetve a településrész intézményeivel: Közös ünneplés a Gyulavári Óvodával és a Gyulavári Idősek Klubjával: Halloween, karácsony, farsang, március 15. Az Idősek Világnapja /okt.1./ alkalmából műsorral köszöntjük az Idősek Klubja tagjait. A településrészen az október 6-i, és október 23-ai emlékműsor rendezése. Nyusziparádé 2. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 2.1. Pedagógiai alapelveink Az iskola nevelőtestületének pedagógiai hitvallása, embereszménye: Az intézmény vezetése, nevelői és alkalmazotti közössége azt vallja, hogy a legmodernebb pedagógia sem értelmezhető önmagában, a jelen kapcsolatban áll a múlt értékeivel, arra épül, attól elválaszthatatlan. Ezért hitvallásunkban továbbra is az antik eszményt képviseljük, a szép jó (Platón) harmóniáját, az emberi értékek összhangját. Ugyanakkor előre is tekintünk, jövőképünkben olyan általunk oktatott, nevelt emberek szerepelnek, akik válaszokat tudnak adni az adott kor kihívásaira. Megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek ahhoz, hogy a való életben is megállják a helyüket, alkalmazkodva a változásokhoz, aktívan alakítva is azokat. A csak értelmi erőket fejlesztő iskola csonka, ezért tagintézményeink tantestületei a szellem, a test és a lélek egységét fogadják el nemzedékformáló értékként. Az oktatás nevelés során biztosítanunk kell a tanulók testi és erkölcsi fejlődését, kellő egyensúlyban tartva a személyiség fent nevezett három aspektusát. Másik rendezőelvünk pedig a gyermekközpontúság, a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek a figyelembe vétele. Az iskola a szellemi, lelki kibontakozásnak az otthona, amely teret ad értelmi és erkölcsi gyarapodásnak, és tudatosan tevékenykedik az egészséges testi fejlődés érdekében is. Az iskolát nem tekintjük csupán oktató bázisnak, amely információkat közöl a világról, hanem arra is felkészíti a tanulókat, hogy hogyan éljenek benne. Ennek biztosítéka a gyakorlatközpontúság, a hétköznapi életből vett példák felhasználása, a tevékenykedtetés, a tapasztalatszerzés, az élményt nyújtó, játékos módszerek, eszközök előtérbe helyezése. A 16

17 szellemi erők fejlesztése mellett tehát tudatos jellemnevelésre, igényes testkultúra kialakítására törekszünk. Hitvallásunkban alaptételként fogadjuk el, hogy pedagógiai munkánk gyűjtőlencséje a kommunikáció. A beszéd nem csupán nyelvhasználat, valójában magatartás, gondolkodásmód. Minden megnyilatkozásunk voltaképpen értelmi és erkölcsi döntés, választás helyes és helytelen megfogalmazás között. A nyelviség, a kommunikáció tanítását ezért tartjuk kiemelkedően fontos, társadalmi horderejű feladatnak. Összegezve tehát, pedagógiai programunk három alappillére: a szellem a test és a lélek, melyek alapján az alábbi embereszményt fogalmazzuk meg Olyan tanulóért munkálkodunk, aki szellemi kondícióit tekintve továbbépíthető alapműveltséggel rendelkezik, probléma-érzékeny, ismeri önmagát, kreatív és rugalmas gondolkodású, érdeklődése nyitott, tudását folyamatosan gyarapítja, felismerve az élethossziglani tanulás szükségességét, ismeri a tanulás hatékony módszereit, kész eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, tiszteli a szorgalmas tanulást, becsüli a tudást, jó eredmények elérésére törekszik, céltudatos, kitartó és elkötelezett, Tettei során nem sérti meg az együttélés morális normáit, mert megfelelő szociális kompetenciákkal rendelkezik; tiszteletben tartja a másik ember autonómiáját, toleráns, érzelmi kötődéseit ápolja, képes szeretetet adni és kapni, empatikus, ismeri az emberi és természeti környezet szükséges humánus magatartásformákat, együttműködő, tiszteli az életet, védelmezi a természet értékeit, szereti hazáját, tiszteli nemzeti kultúránkat, történelmünket. Egészséges életvitelű, szeret sportolni, 17

18 testileg edzett, ismeri a fair play szabályait, elutasítja a káros szenvedélyeket, önmagáról reális énképet alkot, megjelenését ápoltság, igényesség jellemzi, személyes környezete gondozott, tiszta. Gondolatait kulturáltan, választékosan közli, árnyalt szóbeli és írásbeli kommunikációra egyaránt képes, tiszteli és ápolja anyanyelvét, szabatosan fogalmaz, szókincse gazdag. Önmagunkra a pedagógus hitvallásra nézve az embereszmény a következőket jelenti. A tanár nem kizárólag oktatásszervező, nem csupán médium tudomány és tantárgy között, hanem olyan ember aki szakmai tudását, műveltségét tekintve hiteles, szeretetteljes egyéniség: segítő és támogató, képes felelős irányításra: innovatív és reflektív, határozott követelményeket támaszt, és viselkedésével, megnyilatkozásával példázza is azokat Pedagógiai céljaink, feladataink A nevelő-oktató munka ismeret- és értékátadó tevékenység, amely csak akkor lehet eredményes, ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira, a tanulócsoportok heterogén összetételére, és kellő teret biztosít a tanulói aktivitásnak az ismeretszerzés folyamatában. A tanítási folyamatban a diákok aktív részvételére helyeződik a hangsúly, ami a kompetencia alapú oktatás módszereinek alkalmazását jelenti. 18

19 I. EGÉSZSÉGES SZELLEM TERÉN: A) Értelmi nevelés: Cél: a tanuló értelmi képességeinek és egész személyiségének folyamatos fejlesztése, az önálló ismeretszerzés, önművelés képességének és igényének kialakítása, módszereinek megismerése, a hatékony tanulás technikáinak elsajátítása. Az iskolai műveltség fontos tartalmi elemei a kulcskompetenciák, amelyeknek birtoklása alkalmassá teszi gyermekeinket a változásokkal átszőtt világhoz való alkalmazkodásra és az azt formáló aktív szerepvállalásra egyaránt. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre mindenkinek szüksége van a személyes boldoguláshoz és az aktív állampolgári léthez. Ezek a következők: az anyanyelvi kommunikáció, amely segíti a helyes és kreatív nyelvhasználatot, az idegen nyelvi kommunikáció, amely segíti más kultúrák megismerését és megértését, a matematikai, amely a matematikai gondolkodás fejlesztésével segíti elő a mindennapok problémáinak megoldását, a természettudományos, amelynek segítségével a tanulók képesek lesznek az ember és a természet kapcsolatát megérteni, a digitális, amellyel az információs társadalom technológiáit magabiztosan és kritikusan tudják használni, a tanulási, amellyel önállóan, hatékonyan, kitartóan tudnak tanulni, megszervezve annak kereteit is, a szociális-állampolgári, amely lehetővé teszi a közügyekben való aktív és építő részvételt, a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia, amely képessé teszi gyermekeinket a kínálkozó lehetőségek megragadására, az esztétikai-művészeti, amely segíti az esztétikai megismerés és kifejezés fontosságának felismerését. Az országos kompetenciamérések eredményei- a pedagógiai hozzáadott érték figyelembe vételével- országos átlagnak megfelelő legyen. 19

20 Sikerkritérium: továbbtanulási mutatók, országos kompetenciamérés országos átlagot elérő, vagy azt meghaladó eredményei. Eszközök, eljárásrendek: Annak érdekében, hogy a fent említett céljainkat megvalósíthassuk a helyi tantervünkben B) Kommunikációs nevelés a) anyanyelvi nevelés Cél: A kulturált és tudatos nyelvi magatartás kialakítása különböző kommunikációs közegben. Tudjanak dönteni helyes és helytelen megnyilatkozásaik között, ismerve a nyelv másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét. Pozitív attitűdjük magába foglalja a kritikus és építő párbeszédre való törekvést, az esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének igényét. Sikerkritérium: Tudnak hatékonyan kommunikálni, fejlett vitakultúrával rendelkeznek. Feladatok: Nyomatékos hangsúlyt helyezünk a művelt, választékos nyelvhasználat kialakítására, a kommunikáció elfogadott normáinak betartására. Arra ösztönözzük tanítványainkat nyelvészeti ismeretanyaggal, a mindennapi életből vett szituációkkal, példaadással hogy gondolataikat kulturáltan, igényesen közöljék. b) idegen nyelvi nevelés Cél: Az idegen nyelven történő kommunikációs képesség kifejlesztése; a több nyelven, írásban és szóban kommunikálni képes ember képzése. Fontosnak tartjuk a társadalom ez irányú elvárásainak kielégítését, ezért a nyelvoktatás fokozott figyelmet kap mind az óraszámot, mind pedig csoportbontást illetően. Az idegen nyelvek oktatása kommunikációközpontú, játékos, kreatív, így a gyerekeknek alkalmuk van számos helyzetben tanítási órák, versenyek, rendezvények, ünnepségek, fakultációk 20

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

4. AZ ISKOLA CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE. 1. Célunk színvonalas, következetes oktatást biztosítani tanulóink számára.

4. AZ ISKOLA CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE. 1. Célunk színvonalas, következetes oktatást biztosítani tanulóink számára. 4. AZ ISKOLA CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE Alapelveinkből, domináns értékeinkből következő, kiemelten kezelt stratégiai céljaink, ezek megvalósításához szükséges legfontosabb feladataink, legjelentősebb tevékenységeink

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2010. Kiss Tamás közoktatása szakértő ÚÁMK Baja PEDAGÓGIAI MűVELőDÉSI PROGRAM, HELYI TANTERV

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT

TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT 10. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Szeged 2010

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2009/2010. tanév Készítette : igazgató Készült: Kondoros,

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja

A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Pedagógiai program 2014. 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A székhelyintézmény

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja

A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Pedagógiai program 2014. 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A székhelyintézmény

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben