INFORMÁCIÓSZABADSÁG ADATVÉDELEM STATISZTIKA (V.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMÁCIÓSZABADSÁG ADATVÉDELEM STATISZTIKA (V.)"

Átírás

1 MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK INFORMÁCIÓSZABADSÁG ADATVÉDELEM STATISZTIKA (V.) DR. LAKATOS MIKLÓS Jelen tanulmánnyal tovább folytatjuk azt a sorozatot, 1 amelynek célja, hogy röviden, közérthető formában különböző szakirodalmi háttéranyagok, a törvények indoklásának segítségével bemutassuk a statisztikai információs rendszerre ható az adatvédelemmel kapcsolatos legfontosabb jogszabályokat, és rámutassunk azokra az összefüggésekre, amelyek alapvetően befolyásolják a statisztikai munkát. Témánk szempontjából döntő jelentőségű volt, hogy az Alkotmánybíróságnak a személyi számról és annak használatáról szóló határozata (11/1990. (V.1.) AB hat.; 15/1991. (IV.13.) AB hat.) hatására az Országgyűlés elfogadta az ún. Adatvédelmi (1992. évi LXIII.) és az ún. Nyilvántartási (1992. évi LXVI.) törvényt. Ez utóbbi törvény szabályozta a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos teendőket, és igyekezett eleget tenni az Alkotmánybíróság által előírt kívánalmaknak. Ennek keretében szabályozta a személyiadat- és lakcímnyilvántartás működésének törvényes feltételeit, így többek között a nyilvántartás adattartalmát, szervezetét és a személyazonosító jel képzésének módját. Fontos rendelkezése volt, hogy határidő megjelölésével szűkítette a személyazonosító jel használatára feljogosított közigazgatási, illetőleg közfeladatot ellátó szervek körét, valamint a célhoz kötöttség figyelembevételével határozta meg a nyilvántartásból történő adatszolgáltatások rendjét, és rögzítette a polgároknak a nyilvántartással kapcsolatos alapvető jogait és kötelességeit. A Nyilvántartási törvény a személyazonosító jel alkalmazását december 31-ig tette lehetővé, illetőleg kimondta, hogy a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módot és annak használatát külön törvénynek kell megállapítania. A kormányzat különböző okoknál fogva időzavarba került, nem tudott eleget tenni az alkotmánybírósági határozatoknak, ezért az ún. Bokros csomagot tartalmazó törvény keretében (1995. évi XLVIII. tv.) a Nyilvántartási törvény egyes rendelkezéseit módosította, többek között a személyazonosító jel használatát december 31-ig meghosszabbította. Az Alkotmánybíróság határozata (46/1995. (VI.30.)) nem meglepő módon a személyazonosító jel használatának meghosszabbítására és alkalmazásának kiterjesztésére 1 Lásd: Statisztikai Szemle évi 7. sz old., 8 9. sz old., 10. sz old., évi 4. sz old.

2 494 DR. LAKATOS MIKLÓS tett kísérletet alkotmányellenesnek nyilvánította. Az Alkotmánybíróság lényegében megismételte a 15/1991. (IV.13.) AB határozatban foglaltakat, és megsemmisítette a törvény vonatkozó rendelkezéseit. Határozatában kifejtette, hogy a személyazonosító jel használatának további időbeli kiterjesztésére kényszerítő ok nem áll fenn, és a jövőben a jogalkotás számára mintegy követelményként annak az igénynek adott hangot, miszerint Az Alkotmányból a személyes adatok felhasználását illetően az alapjogi védelem szempontjait érvényesítve a célhoz kötöttség elve és az osztott információs rendszernek alkotmányos követelménye határozható meg. Ez a megállapítás azt jelenti, hogy az Alkotmánybíróság elfogadhatónak tartja a nehezen összekapcsolható ágazatspecifikus nyilvántartásokat és e nyilvántartások azonosító jelrendszereit. Az alkotmányosság biztosítása érdekében a kormány javaslatára az Országgyűlés a személyazonosító jel használatát december 31-ig meghosszabbította és egyidejűleg elfogadta a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény szabályozási koncepcióját tartalmazó országgyűlési határozatot is (122/1995. (XII. 22.) OGY határozat). Törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról 2 A törvény az említett országgyűlési határozatnak megfelelően a következő alapelvekre épül: csak az ágazatspecifikus (osztott) nyilvántartási rendszerek tekinthetők alkotmányosnak; több személyazonosító kód együttes és kötelező használata ugyanarra a célra alkotmányellenes; a személyes adatoknak az azonosító kódok segítségével történő felhasználása az érintettek számára (adatalanyoknak) legyen átlátható. Az ágazatspecifikus (osztott) nyilvántartási rendszerek elvének megfelelően a törvény három szakazonosító jel bevezetéséről rendelkezik oly módon, hogy szabályozza az azonosító kódok képzését, kezelését, továbbítását, rögzíti az adatkezelőknek és az azonosító kódokkal érintett polgároknak az azonosító kódok használatával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. A három azonosító jel (kód) a következő. 1. Adóazonosító jel: az adózással kapcsolatos nyilvántartások azonosító jele, amelynek használata az állami adóhatóság nyilvántartásában kötelező, de a használatára jogosultak (kötelezettek) között találhatók a más adóhatóságok (az önkormányzat jegyzője, a vámhatóság, az illetékhivatal), valamint az állami adóhatóság számára adatszolgáltatást teljesítő szervek és polgárok is. 2. Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ): a jóléti és szociális igazgatással kapcsolatos azonosító jel, melyet főleg a nyugdíj- és egészségbiztosítás, az egészségügyi, a munkaügyi és a szociális igazgatás használ (ez az azonosító jel már e törvény megalkotása előtt is létezett). 3. Személyi azonosító: ezt az azonosítást alkalmazzák a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, a honvédelmi és ingatlan-nyilvántartás, a bíróságok, a nemzetbiztonsági szol- 2 Az évi XX. törvényt a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról az Országgyűlés az 1996.március 26-i ülés napján fogadta el (Megjelent: Magyar Közlöny évi 26. sz old.)

3 INFORMÁCIÓSZABADSÁG ADATVÉDELEM 495 gálatok, a választási, népszavazási, népi kezdeményezési, népiülnök-választási eljárásban érintett polgárok és szervek, valamint a nyomozóhatóságok január 1-jétől a személyi azonosítón a korábban kiadott személyazonosító jelet (ún. személyi számot) is érteni kell. 3 Ez azt is jelenti, hogy a személyazonosító jellel (ún. személyi számmal) rendelkező polgárok nem kapnak új személyi azonosítót. E megoldás költségkímélő, és így elkerülhetővé vált, hogy minden érintett polgár számára új azonosító kód kerüljön képzésre és kiadásra. (Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy bár az Alkotmánybíróság korábban kifogásolta a személyi számnak az egyén nemére és korára utaló ún. beszélő jellegét, de belátva a változtatással járó anyagi terheket e törvény kapcsán nem emelt kifogást a személyi azonosító eddig használt képzésével szemben. Ugyanakkor január 1. után az ún. ellenőrző számjegy algoritmusát már másképpen képezik, mint január 1. előtt.) Kapcsolati kód A kapcsolati kód alkalmazása lehetővé teszi, hogy az érintett polgárnak természetes személyazonosító adatokkal történt azonosítása után az adatkezelők közötti kapcsolat egymás azonosító kódjának megismerése, illetve a természetes személyazonosító adatok rendszeres átadása nélkül valósuljon meg. A kapcsolati kódot mindig az az adatkezelő képezi, akinek a rendszeréből az adatigénylés történik, azt rajta és az adatigénylőn kívül más nem ismerheti meg. A kapcsolati kód a különböző nyilvántartások összekapcsolását és ezzel új tartalmi adatállomány létrehozását nem teszi lehetővé, csupán a törvény által engedélyezett adatátadások lebonyolítását egyszerűsíti. A kapcsolati kód használatának lényege tehát, hogy az adatok átadása átvétele úgy történjen meg, hogy az egyes rendszerekben meglevő adatállományok a törvényben engedélyezett mértéken túl ne kapcsolódjanak össze és ne sérüljön a személyes adatok kezelésének célhoz kötöttséggel kapcsolatos alapelve. A törvény külön megemlíti, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a törvényes adatátadások megkönnyítésére kapcsolati kódot képezhet. (26. ) A kapcsolati kódnak ugyanazon polgárra vonatkozóan adatkérőnként eltérőnek kell lennie és csak addig az időtartamig kezelhető, amíg az adatkezelés törvényi feltételei adottak. Az adatkezelési cél teljesítése után a kapcsolati kódot mind az adatkérő, mint az adatátadó nyilvántartásából törölni kell. A törvény az okban összefoglalja a szabályozás célját és hatályát, és meghatározza az alapvető fogalmakat. Kimondja, hogy csak a jelzett azonosítási módokról rendelkezik, és nem kívánja tiltani a hatálya alá tartozó adatkezelők számára más azonosító kódok vagy belső azonosításra szolgáló technikai kódok alkalmazását. (Például továbbra is használható a nyugdíjfolyósítási törzsszám, de egyéni vállalkozók esetén ide sorolhatjuk a statisztikai számjelet is.) A jogalkotó a okban az azonosító módokkal kapcsolatos általános szabályokat foglalta össze. Lényeges megállapítás, hogy a főszabály szerint a polgárt a természetes személyazonosító adataival (például családi és utónév, nem, anyja neve, születési idő, hely) kell azonosítani. (Lényegében azokkal az adatokkal, amelyek a személyi igazol- 3 A törvény egy kissé erőltetett módon úgy próbál különbséget tenni a régi és az új azonosító között, hogy a régit személyazonosító jelnek az újat pedig személyi azonosító -nak nevezi.

4 496 DR. LAKATOS MIKLÓS ványban megtalálhatók.) A törvény rendezi az azonosító kód kiadásával kapcsolatos szabályokat. Kimondja, hogy az azonosító kódok mindegyikéről külön hatósági igazolványt kell kiadni, és szabályozza a kiadással kapcsolatos egyéb részleteket. Az azonosító kód olyan személyes adat, amely nem utalhat különleges (például nemzetiségi) adatra. Kezelni csak akkor szabad, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy alkalmazását törvény rendeli el. A továbbiakban a jogalkotó részletezi az egyes azonosító módokkal kapcsolatos alapvető szabályokat. A törvény a az adóazonosító jelről rendelkezik. Az adóazonosító jelet az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) képezi, használata e hivatal nyilvántartásaiban kötelező, de az adózással kapcsolatos tevékenységük ellátásához más adóhatóságok (vámhatóság, az önkormányzat jegyzője, illetőleg az illetékhivatal) is használhatják. Az adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolványt a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján állították ki. (Ez bizonyos összhangot feltételez a személyiadat- és lakcímnyilvántartással.) A 15. arra kötelezi a polgárt, hogy az adóigazolvány adatait különösen az adóazonosító jelet a törvény által felhatalmazott szerveknek mutassa be. (Fel kell hívni a figyelmet, hogy annak a polgárnak, akinek valamilyen vállalkozása van vagy forgalmi adó fizetésére kötelezett, az ún. adószámát is meg kell tartania, ugyanis ez az azonosító az egyént nem mint magánszemélyt, hanem mint vállalkozót azonosítja. Ez a kettősség a statisztikai rendszer működését is befolyásolja, melyre a későbbiekben visszatérek.) A jogalkotó lényegében az adatkezelés célhoz kötöttséggel kapcsolatos elvének tesz eleget, amikor felsorolja, hogy az adóazonosító jelet mely szervek, mely feladataikkal összhangban kezelhetik. (Például ide tartoznak a bíróságok, a nyomozóhatóságok, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a munkaügyi központok, de nem tartozik ebbe a körbe a Központi Statisztikai Hivatal.) A törvény óvatosságból, az egyértelműség biztosítása érdekében kimondja, hogy amikor az adóhatóság részére az adatszolgáltatásra kötelezett szerv (például a munkabért kifizető munkáltató) az adóazonosító jelet kezeli, akkor azt csak e feladat teljesítésével összefüggésben használhatja. A törvény a a társadalombiztosítási jellel (továbbiakban: TAJ-szám) kapcsolatos szabályokat tartalmazza. A TAJ-szám az egészségbiztosítási, szociális, egészségügyi és munkaügyi nyilvántartásokban szereplő személyek egyedi azonosítására szolgáló azonosító kód, melyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) képez. A személyi számmal kapcsolatos alkotmánybírósági határozat szellemében és az egészségügyi szolgáltatási rendszer átalakításának, illetve jobb működésének biztosítása érdekében már e törvény hatálybalépése előtt kiosztásra került a TAJ-számot is tartalmazó hatósági bizonyítvány, illetve a külön törvény szerint kiállított, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére is jogosító okmány. A törvény úgy rendelkezik, hogy ezek az okiratok is hatósági igazolványnak minősülnek. A törvény ebben az esetben is rendelkezik a TAJ-szám kezeléséről és továbbításáról, melyre az egészségbiztosítási szervet, a kifizetőhellyel rendelkező munkáltatót, a társadalombiztosítási törvényben adatszolgáltatásra kötelezett szerveket, valamint az egyes feladatokat nevesítve célhoz kötötten az egészségügyi ellátó hálózat szerveit, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot, a szociális és munkaügyi igazgatás szerve-

5 INFORMÁCIÓSZABADSÁG ADATVÉDELEM 497 it, továbbá az egészségügyi ellátással összefüggésben a büntetés-végrehajtási (fogvatartó) szerveket jogosítja fel. (A felsorolásból kitűnik, hogy a KSH nem tartozik ebbe a körbe.) A jogalkotó a célhoz kötöttség elvének tisztább érvényesülése érdekében a TAJ-szám kezelésével, illetve továbbításával kapcsolatos rendelkezéseket külön-külön paragrafusban szabályozza. Szintén a pontosabb szabályozást szolgálja, hogy a törvény rendelkezik arról, hogy az OEP a törvényes adatátadások érdekében hogyan és milyen feltételekkel képezhet kapcsolati kódot. A törvény jelentős mértékben újraszabályozta a volt személyazonosító jellel (személyi számmal) kapcsolatos jogviszonyokat. (A törvény-előkészítés stádiumában még az is felmerült, hogy e törvény rendelkezéseit az ún. Nyilvántartási törvény (1992. évi LXVI. tv.) keretében szabályozzák.) Végül a megoldás az lett, hogy a személyi azonosítóval kapcsolatos legfontosabb szabályokat e törvény tartalmazza, és e mellett az ún. Nyilvántartási törvény is hatályban marad, igaz jelentős módosításokkal. A törvény ai foglalják össze a személyi azonosítóval kapcsolatos szabályokat. A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban a személyazonosító jel helyébe lépő személyi azonosító kód képzését e törvény a továbbiakban is a nyilvántartás központi szervének a hatáskörébe utalja. Ez a szerv lényegében a volt Állami Népességnyilvántartó Hivatal (ÁNH) illetve az Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal (OSZH) örökébe lépett Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal (a bürokráciában használatos, némiképpen találó rövidítés szerint KÖNYV). Az Adatvédelmi törvénnyel összhangban a szabályozás abból indul ki, hogy a személyi azonosító személyes adat, ezért azt a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervei csak a törvény felhatalmazása vagy a polgár írásbeli hozzájárulása alapján kezelhetik. A jelen törvény a személyi azonosító kezelésére jelentős számú felhatalmazást tartalmaz. A célhoz kötöttség elvének érvényesítése érdekében a 32. alatt felsorolja mindazokat a szerveket, amelyek e törvényben meghatározott feladataik ellátásához jogosultak a polgárok személyi azonosítóját kezelni. (A teljesség igénye nélkül például adatkezelésre jogosult az anyakönyvvezető, a külképviseleti hatóság, a hadkiegészítő parancsnokság, a választási szerv, a polgármester meghatározott feladatok vonatkozásában.) A személyi szám miatti alkotmányos aggályok is hozzájárultak ahhoz, hogy a törvény nemcsak a személyi azonosító kezelésére jogosultakról rendelkezik, hanem külön paragrafusban (36. ) szabályozza a személyi azonosító továbbítására jogosultak körét, sőt külön rendelkezik arról (37. ), hogy rendszeresen kik kaphatnak adatot a személyiadatés lakcímnyilvántartásból. A személyi azonosítóval kapcsolatos jogszabályi rendelkezések tehát nemcsak e törvény keretein belül találhatók, hanem az ún. Nyilvántartási törvény is tartalmaz szabályokat a személyi azonosító használatról. A jogszabályok összehangolása érdekében e törvény egyfelől átmeneti rendelkezéseket tartalmaz a korábbi személyazonosító jel használatával kapcsolatban, másfelől pedig az ún. Nyilvántartási törvény azon rendelkezéseit módosítja, amelyek e törvény elfogadása miatt szükségessé váltak. E módosítások érintik a statisztikai információrendszerrel kapcsolatos rendelkezéseket is. E törvény rendelkezéseinek ismertetéséből látható, hogy a személyi azonosító kezelését, továbbítását és rendszeres adatátadását szabályozó részekből hiányzik a statisztikai

6 498 DR. LAKATOS MIKLÓS információrendszerre, illetve a KSH-ra mint intézményre történő utalás. Ugyanakkor az ún. Nyilvántartási törvény néhány rendelkezése tartalmazott ezzel kapcsolatos szabályokat, és a szabályok némelyikét módosítja e törvény. (Témánk szempontjából kiemelt fontosságú, hogy ismertessük a statisztikai információ-rendszerrel kapcsolatos módosított szabályokat, ezért e paragrafusokat szó szerint idézzük.) E törvény 43. -a tartalmazza a módosított rendelkezéseket. a) A Nytv 2. -ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A nyilvántartás szervei statisztikai célra a népszámlálással kapcsolatos feladatok és a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célú adatkezelése kivételével csak olyan módon szolgáltathatnak adatot, amellyel a polgár és az adat kapcsolata nem állítható helyre. g) A Nytv 21. -a az alábbi h) ponttal egészül ki:...adatokat jogosultak igényelni: h) a Központi Statisztikai Hivatal a statisztikáról szóló évi XLVI. törvényben meghatározott feladatai ellátásához. i) A Nytv 23. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 23. E törvény felhatalmazása alapján a 17. (2) bekezdésének c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak: a) a választási szerv és a választási munkacsoport az országgyűlési, a helyi önkormányzati képviselők, a kisebbségi önkormányzati képviselők a polgármesterek, a társadalombiztosítási képviselők választásáról, a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló törvényekben és önkormányzati rendeletekben, továbbá a népszámlálásról szóló törvényben előírt feladatok ellátásához. E módosítások alapvetően nem változtatták meg a polgárok személyi adatainak és lakcímének statisztikai célú adatkezeléséről szóló szabályozást. Az a) pontban jelezett módosítás, a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célú adatkezelése című kitétel csak pontosította, illetve kiterjesztette azt, hogy e nyilvántartás szervei mikor szolgáltathatnak azonosításra alkalmas módon adatokat. A g) pontban jelzett új bekezdés pedig kimondja, hogy a KSH a nyilvántartás szerveitől a természetes azonosítók alkalmazásával mikor igényelhet adatot. (Ez azt jelenti, hogy csak olyan adatokról lehet szó, amelyek a személyi azonosítót nem tartalmazzák.) Az i) pont pedig jelzi, hogy a népszámlálásról szóló törvényben lehetőség van a nyilvántartás szerveitől olyan adatokat is igényelni, melyek a személyi azonosítót is tartalmazzák. (Ez a szabály viszont azt jelenti, hogy ebben az esetben mód van a személyi azonosító kezelésére is.) Összességében ezek a szabályok azt jelentik, hogy a statisztikai célú adatkezelések főleg olyanok lehetnek, amelyekből a polgár és az adat kapcsolata nem állítható helyre, ha viszont a jogszabály engedi, akkor főleg az ún. természetes azonosítás használata lehetséges, és csak kivételes esetben lehet a személyi azonosítót statisztikai célból alkalmazni. A törvény még számos ponton módosítja az ún. Nyilvántartási törvényt, azonban ezek a módosítások főleg jogtechnikai szempontból igazítják egymáshoz a két törvény rendelkezéseit. (A módosítások új elemként tartalmazzák többek között a kapcsolati kód személyiadat- és lakcímnyilvántartásban történő használatának részletes szabályait. Erre azért van szükség, mert az azonosító kódot kezelő szervezetek főleg a kapcsolati kód révén igényelhetnek adatot a nyilvántartási szervezetektől.) Már az azonosítási módokkal foglalkozó országgyűlési határozat is kötelezte a kormányt, hogy terjessze elő az ágazati törvényeknek, az ágazatok adatkezelésének, adattovábbításának részletes szabályozásáról szóló törvényjavaslatot. (Mintegy folytatásaként az ismertetett törvénynek.)

7 INFORMÁCIÓSZABADSÁG ADATVÉDELEM 499 Adóazonosító Társadalombiztosítási azonosító Személyi azonosító Az adóazonosító jel, a társadalombiztosítási azonosító jel és a személyi azonosító használatával kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvény 4 elsősorban azokat a törvényeket kívánja összhangba hozni a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról szóló évi XX. törvény (továbbiakban SZÁZ tv.) rendelkezéseivel, amelyek eddig a személyazonosító jel használatára adtak felhatalmazást. Ennek a törvénynek megfelelően: a SZÁZ törvény alapján a személyi azonosító használatára jogosult adatkezelők tekintetében meghatározza, hogy e jelet milyen célból és mely adatok kezeléséhez használhatják, továbbá e jel segítségével milyen más adatkezelésekkel tarthatnak kapcsolatot (igényelhetnek adatot); a vonatkozó törvények módosításával rendelkezik a személyazonosító jelnek adóazonosító jellel történő kiváltásáról azokra az adatkezelőkre kiterjedően, akiket a SZÁZ törvény e jel használatára feljogosít, valamint más adatkezelőkkel elsősorban a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerveivel való kapcsolattartás módjáról; a törvény tartalmazza azon adatkezelőkre vonatkozó részletes szabályokat, amelyek eddig a személyi azonosító jelet használhatták, azonban a hivatkozott törvény szerint TAJ-szám kezelésére kapnak felhatalmazást. A törvény továbbá néhány kiegészítő rendelkezést tartalmaz abból a célból, hogy az azonosító jelek alkalmazásának jogalapját törvényi szintre emelje. Jelen dolgozatnak nem célja, hogy az összes ágazati törvény módosításával kapcsolatos rendelkezést bemutassa. Ezért csak felsorolásszerűen jelezzük, hogy milyen sokrétű életviszonyokat érint a különböző azonosító jelek használata: adó- és vámigazgatás, nyugdíj- és egészségbiztosítás, egészségügyi és szociális igazgatás, ingatlan-nyilvántartás, anyakönyvi igazgatás, választási eljárás, honvédelmi igazgatás, rendészeti igazgatás, büntetés-végrehajtás, nemzetbiztonság, statisztika. Néhány területet érintő rendelkezésekhez bővebb magyarázatot fűzünk. Az adó- és vámigazgatás területén a vonatkozó törvény gyűjtő fogalomként használja az adóazonosító szám -ot, amelyen az ún. adószámot (amelyet a vállalkozók is használnak) és az adóazonosító jelet (ami minden adózó polgárnak van) is érteni kell. Fontos rendelkezés, hogy a törvény igyekszik olyan jogi környezetet teremteni, melynek eredményeképpen a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint az adózással kapcsolatos nyilvántartás összhangja az azonosíthatóság tekintetében biztosítva legyen. (Például a lakcímváltozást elég legyen csak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervének bejelenteni.) 4 Az évi LXVI. törvényt az adóazonosító jel, a társadalombiztosítási azonosító jel és a személyi azonosító használatával kapcsolatos törvények módosításáról az Országgyűlés az július 3-i ülésnapján fogadta el. (Megjelent: Magyar Közlöny évi 61. sz old.)

8 500 DR. LAKATOS MIKLÓS Az Egészségügyi törvény egészségügyi és szociális igazgatás területét érintő, statisztikai célú adatkezelésekkel kapcsolatos kitételeiről a következőképpen rendelkezik. 12. Az Eütv. a következő 90/B. -sal egészül ki: 90/B. (1) A 90/A. (1) bekezdése szerinti adatok a TAJ-szám kivételével személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználhatók és átadhatók. (2) A 90/A. (1) bekezdése szerinti adatok statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmas módon a) az érintett személy hozzájárulásával, b) az élveszületésekről és halálozásokról a születés, illetve halálozás helye szerint illetékes anyakönyvvezető útján a Központi Statisztikai Hivatalnak átadhatók. A főszabály az, hogy a statisztikai célra felhasználható adatok (például foglalkozás, lakóhely) azonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Kivéve, ha az adott személy hozzájárul, illetve népmozgalmi adatfeldolgozás a cél. (Ez a rendelkezés megteremti az Egészségügyi törvény és a Statisztikai törvény összhangját.) Azonban a TAJ-szám átvétele ebben az esetben is tilos, az adatátadás természetes azonosítók révén történik. 37. (1) A statisztikáról szóló évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Stt.) 6. -a szövegének számozása (1) bekezdésre módosul, és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A KSH feladata:) f) az Országos Statisztikai Tanács bevonásával a statisztikai módszerek, fogalmak, osztályozások kialakítása, a számjelek meghatározása, készítése, nyilvánosságra hozatala, valamint használatuk kötelezővé tétele, statisztikai regiszter működtetése és ennek alapján névjegyzék készítése, (2) Az Stt. 6. -a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki: (2) A statisztikai regiszter az adatszolgáltatók nyilvántartása érdekében a jogi személyiségű gazdasági szervezet, a gazdasági tevékenységet (vállalkozást) folytató természetes személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét, statisztikai azonosítóját, statisztikai csoportképző ismérveinek kódját, valamint az annak meghatározásához szükséges alapadatokat, székhelyét és levelezési címét, telefon-, telex- és telefaxszámát tartalmazza. (3) A statisztikai regiszter (2) bekezdés szerinti tartalma a csoportképzés alapjául szolgáló alapadatok kivételével nyilvános. A statisztikai adatgyűjtési rendszerek nélkülözhetetlen kelléke a gazdasági szervezetek (vállalkozások) regisztere (névjegyzéke). A gazdaságstatisztika nem képes hiteles, a gazdasági élet szereplőit azonosítani tudó regiszter nélkül működni. Ez a kérdés a korábbi évtizedekben azért nem vetődött fel ilyen élesen, mert a gazdasági szervezetek száma nagyságrendekkel kisebb volt, mint jelenleg, és a statisztikai adatgyűjtések jelentős részben teljes körűek voltak. Jelenleg viszont terjedőben vannak a reprezentatív adatfelvételek és a reprezentativitás elve jelentős sérülést szenved, ha a minta kialakítása pontatlan, hibás regiszterek alapján történik. A nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás is szükségessé teszi azt, hogy a nemzetközi statisztikai adatszolgáltatás hiteles és pontos statisztikai regiszterek alapján működjön. Ennek érdekében a törvény úgy módosította a statisztikai törvényt, hogy még inkább világossá váljon, hogy a KSH feladatai közé tartozik a statisztikai regiszter(ek) működtetése és ennek alapján névjegyzék készítése. A törvénymódosítás a nyilvánosságra hozás kötelezettsége miatt a regiszter tartalmát pontosan meghatározza, ezzel elhatárolja a vállalkozó azonosítóját annak szemé-

9 INFORMÁCIÓSZABADSÁG ADATVÉDELEM 501 lyi azonosítójától. (Ez azt jelenti, hogy a statisztikai regiszter a természetes személyt kizárólag vállalkozói minőségében tartja nyilván.) Fontos része még a törvénymódosításnak, hogy a nyilvánosságra hozás a csoportképzés alapjául szolgáló alapadatokra nem terjed ki. (Például nem lehet a névjegyzéket a konkrét dolgozói létszám szerint nyilvánosságra hozni, csak azt, hogy a gazdasági szervezetek között milyen nagyságkategóriába tartoznak.) A népmozgalmi statisztikai rendszer működése szempontjából a törvénymódosítás pontosította a személyes adatok körét, és felvette a személyes adatok közé az állampolgárság ismérvét. (3) Az Stt ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A népmozgalmi események statisztikai felmérése céljából a KSH a következő személyes adatokat gyűjti: név, lakcím, állampolgárság, születési hely és idő, nem, családi állapot, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkahely, gyermekek száma, a népmozgalmi eseménnyel összefüggő egészségi állapot, az anyakönyvezés helye, az anyakönyvi bejegyzés folyószáma, a népmozgalmi esemény és a kapcsolódó népmozgalmi események helye és ideje. Az ismertetett két jogszabály kapcsán feltételezhetjük, hogy a személyi számmal kapcsolatos, az Alkotmánybíróság által kifogásolt jogi diszharmónia megszűnt, olyan igaz kissé bonyolultra sikerült jogi környezet alakult ki, amely megfelel az alkotmányosság követelményeinek. A kialakult ún. osztott információs rendszerek szisztémája ugyan megfelel az alkotmányosság követelményeinek, azonban ez a rendszer felvet néhány olyan problémát, amely már a személyi szám bevezetése előtt is jellemezte a magyar közigazgatást. 5 A személyi szám bevezetése előtti évtizedekben ugyanis amikor szintén voltak osztott információs rendszerek az egyes igazgatási apparátusok monopolizálták az adatokat, nem voltak igazán érdekeltek az egységesítésben és a különböző állami hivatalokban bolyongó polgároktól külön-külön kérték ugyanazokat az információkat. Remélhető, hogy ez a helyzet nem fog újratermelődni, és az alkotmányosság keretein belül olyan józan a személyiség jogait maximálisan figyelembe vevő, a célhoz kötöttség elvét alkalmazó rendszer alakul ki, amely biztosítja az osztott információs rendszerek minimális összhangját. E kívánalom teljesülését elősegítheti az, hogy az egyes azonosító módokat kezelő információs rendszereknek módjuk lesz legalább önmagukon belül biztosítani az egységességet, és az információszabadsággal, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok megalkotása és alkalmazása révén, a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével megoldhatóvá válik az információrendszereknek egymás közötti az állam és a polgár érdekeit figyelembe vevő hatékony kommunikációja. E kereteken belül külön téma a statisztikai információrendszer működése, kapcsolódása az osztott információs rendszerekhez. Mint a jogszabályok elemzéséből kitűnik, a statisztikai szolgálat általában nem kapott felhatalmazást az adóazonosító és a társadalombiztosítási azonosító jel használatára, és a személyi azonosítót is csak meghatározott feltételek mellett használhatja. Mint már jeleztük, a statisztikai szolgálattal kapcsolatos legfontosabb szabályokat a statisztikai törvény tartalmazza. A törvény 21. (4) bekezdése kimondja, hogy a statisztikai szolgálat iránti bizalom jeleként a KSH statisztikai 5 Lásd dr. Lakatos Miklós: A személyiség joga, az állam működőképességének joga. (Valóság évi 3. sz old.)

10 502 DR. LAKATOS: INFORMÁCIÓSZABADSÁG ADATVÉDELEM célú feldolgozásra egyedi azonosításra alkalmas módon is átvehet adatokat. Az adatátvétel azonban főleg a természetes azonosítók alkalmazásával valósulhat meg, és a személyes adatok vonatkozásában, adatfajtánként az ún. ágazati törvények felhatalmazására is szükség van. A statisztikai munka természetéből adódik, hogy főleg olyan adathalmazokkal dolgozik, amelyeknél az információk egyediségének nincs jelentősége, ezért csak kivételesen lehet szükség az egyedi azonosításra. (Ez a megállapítás nem vonatkozik a statisztikai regiszterekre, amelyeknek lényege az egyedi azonosíthatóság, azonban ezt a kérdést mint jeleztük törvényi szintű szabályozás rendezte.) * Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a jelen tanulmányban elemzett két törvény megalkotásával újabb lépés történt az információszabadsággal és adatvédelemmel kapcsolatos életviszonyok szabályozására. Ez azt jelenti, hogy lassan végéhez közeledik az e témakört szabályozó törvények megalkotása, és a jövőben főleg a meglévő jogszabályok a felgyülemlett tapasztalatok alapján történő módosítása, a jogharmonizáció biztosítása, az alacsonyabb szintű végrehajtási típusú jogszabályok megalkotása lesz a fő feladat, melynek alakulásáról megfelelő időközönként szintén beszámolunk. TÁRGYSZÓ: Információ. Adatvédelem. SUMMARY The study is the fifth part of the series of articles made for that purpose to present the most important statutory provisions concerning data protection which exert influence on the statistical information system. For this reason the author drew on various materials of special literature as well as on the preambles to bills. The correlations influencing fundamentally statistical activity are also shown in the article.

1993. évi XLVI. törvény. a statisztikáról. A törvény célja. A törvény hatálya. A hivatalos statisztikai szolgálat

1993. évi XLVI. törvény. a statisztikáról. A törvény célja. A törvény hatálya. A hivatalos statisztikai szolgálat 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról A törvény célja 1. A statisztika feladata és célja, hogy valósághű, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a tulajdonviszonyok, a környezet állapotáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (...

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (... PÉNZÜGYMINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET 4791/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (...)

Részletesebben

AZ ADATVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA A MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁSOK TÖRTÉNETÉBEN

AZ ADATVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA A MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁSOK TÖRTÉNETÉBEN AZ ADATVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA A MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁSOK TÖRTÉNETÉBEN DR. LAKATOS MIKLÓS A tanulmány áttekintés ad a népszámlálások jogi szabályozásának eddig még fel nem tárt kérdéseiről, ismerteti a

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI *

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 SZABÓ MÁTÉ CSABA AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * A TÁMOP projekt keretében

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a szociális igazgatási területen Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009.

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a szociális igazgatási területen Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a szociális

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

T/6585. számú. törvényjavaslat. a közadatok újrahasznosításáról

T/6585. számú. törvényjavaslat. a közadatok újrahasznosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6585. számú törvényjavaslat a közadatok újrahasznosításáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2012. március 2012. évi törvény a közadatok újrahasznosításáról

Részletesebben

I. Okmány- és Ügyfélszolgálati Iroda adatvédelme

I. Okmány- és Ügyfélszolgálati Iroda adatvédelme 3. számú különös részi szabályozó (szabályzat) GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA AZ ADATVÉDELMRŐL Az Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Okmány- és Ügyfélszolgálati

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

FELHŐ ALAPÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA A MAGYAR ADATVÉDELMI KÖRNYEZETBEN

FELHŐ ALAPÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA A MAGYAR ADATVÉDELMI KÖRNYEZETBEN FELHŐ ALAPÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA A MAGYAR ADATVÉDELMI KÖRNYEZETBEN Készítette: Advanced Network Technologies Kft 2013 1 1. Általában a felhőszolgáltatás és a jog kapcsolatáról A hagyományos jogi gondolkodás

Részletesebben

Dr. Jóri András A 2003/98/EK számú irányelv átültetése

Dr. Jóri András A 2003/98/EK számú irányelv átültetése Dr. Jóri András A 2003/98/EK számú irányelv átültetése A PSI irányelv (DIRECTIVE 2003/98/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 November 2003 on the re-use of public sector information)

Részletesebben

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és Tájékoztató a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő jogszabályváltozásokról Jogszabály: - 2013. évi CLXVIII. törvény egyes

Részletesebben

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére 1015 Budapest, Donáti u. 35-45 1535 Budapest, Pf. 773. dr. Homoki Péter. dr.

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére 1015 Budapest, Donáti u. 35-45 1535 Budapest, Pf. 773. dr. Homoki Péter. dr. Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére 1015 Budapest, Donáti u. 35-45 1535 Budapest, Pf. 773. dr. Homoki Péter dr. Kiss József Kleinheincz Gábor dr. Kovács Tamás dr. Réti László Sikolya Zsolt i n

Részletesebben

adatkezelése H A T Á R O Z A T

adatkezelése H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-826-13/2014/H. Tárgy: termékbemutató adatkezelése H A T Á R O Z A T A... (a továbbiakban: Kötelezett) (...) által folytatott jogellenes adatkezelést megtiltom azáltal, hogy elrendelem adatkezelési

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA

AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA Készítette az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából az 2004 júniusában Bevezetés BEVEZETÉS Az Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T

Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-573-16/2013/H. Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T A [ ] (a továbbiakban: Kötelezett), [ ] jogellenes adatkezelés miatt az információs önrendelkezési

Részletesebben

Hazai Istvánné dr. ügyosztályvezető részére. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály

Hazai Istvánné dr. ügyosztályvezető részére. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály Ügyiratszám: ABI-2757-3/2010/P, ABI-2758-3/2010/P, 2759-3/2010/P Ügyintéző: dr. Árvay Viktor, Csajági István, dr. Rajos Krisztina Tel.: 06-1/ 47 57 143 Hiv. szám: FPH025 /88 43 /2010 Hazai Istvánné dr.

Részletesebben

A felsıoktatási intézményi adatszolgáltatás jelenlegi jogi háttere

A felsıoktatási intézményi adatszolgáltatás jelenlegi jogi háttere A felsıoktatási intézményi adatszolgáltatás jelenlegi jogi háttere TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1

Részletesebben

AZ ADATVÉDELMI BIZTOS BESZÁMOLÓJA 2007

AZ ADATVÉDELMI BIZTOS BESZÁMOLÓJA 2007 AZ ADATVÉDELMI BIZTOS BESZÁMOLÓJA 2007 AZ ADATVÉDELMI BIZTOS BESZÁMOLÓJA 2007 Adatvédelmi Biztos Irodája Budapest, 2008 Kiadja az Adatvédelmi Biztos Irodája Felelôs kiadó: Dr. Péterfalvi Attila HU ISSN

Részletesebben

A lakosság nyilvántartása

A lakosság nyilvántartása A lakosság nyilvántartása Fő témakörök: 1. Történeti áttekintés 2. Az anyakönyvi nyilvántartás 3. Az állami népesség-nyilvántartás 1. Történeti áttekintés A személyi nyilvántartások kialakulása az állami

Részletesebben

Mûkincs vagy mûködõ tõke?

Mûkincs vagy mûködõ tõke? Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. október (902 918. o.) CSERES-GERGELY ZSOMBOR CSORBA GERGELY Mûkincs vagy mûködõ tõke? Gondolatok a kutatási célú adatok hozzáférhetõségérõl A cikk célja a közérdekû

Részletesebben

T/12337. számú törvényjavaslat

T/12337. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12337. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA NATIONALITÄTENKINDERGARTEN MÁRKÓ 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér. 8 Telefon: 06/88-271-486 Telefax: 88/504-015 Honlap: www.marko.hu E-mail: ovoda@marko.hu S Z E R V E

Részletesebben

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: Közérdekű adatok: dr. Kókay Éva Mária +36-30/771-5098 Kokay.EvaMaria@posta.hu Adatvédelem: dr. Hencz János László +36-30/771-3416

Részletesebben

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a választási eljárással kapcsolatos adatkezelésekről

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a választási eljárással kapcsolatos adatkezelésekről A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a választási eljárással kapcsolatos adatkezelésekről Adatvédelmi szempontból az országgyűlési választás és az azt megelőző kampány kiemelt

Részletesebben

III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat

III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: dr. Cséve Lajos +36/30/771-4111 DrCseve.Lajos@posta.hu Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Magyar Köztársaság Kormánya T/233. számú törvényjavaslat Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény 1. oldal foglalkoztatók és a biztosítottak részvételi, illetve fizetési kötelezettségeit. Alapelvek a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint

Részletesebben