Nők, civil szervezetek és a nyilvánosság a HÍR-NŐK beszélgetések műsorának tapasztalatai a Civil Rádióban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nők, civil szervezetek és a nyilvánosság a HÍR-NŐK beszélgetések műsorának tapasztalatai a Civil Rádióban"

Átírás

1 Nők, civil szervezetek és a nyilvánosság a HÍR-NŐK beszélgetések műsorának tapasztalatai a Civil Rádióban Elekes Irén Borbála Elhangzott Pécsett a Női jogok civil társadalom című konferencián október 25-én. "Van egy régi tanári anekdota, amely rendkívül szellemesen mutatja be a helyzet lényegét. Valahogy így szól: Az a különbség, ha egy tiszta fiúosztályt vagy egy tiszta lányosztályt tanít az ember, hogy amikor belép a fiúosztályba, és azt mondja, 'jó reggelt', akkor a felének azért van fenn a keze, mert azt akarja tudni, hogy mit jelent a 'jó', a másik fele pedig azt, hogy mit jelent a 'reggelt'. Amikor egy lányosztályban mondja azt az ember, hogy 'jó reggelt', akkor ők ezt mind leírják a füzetükbe." Madonna Kolbenschlag nagyszerű könyvéből 1 származik az idézet, amely a hetvenes évek nem koedukált, amerikai osztályaira találó igazán. Tömören benne van azonban jó néhány előítélet, amely a nemekről létezik. Nos, én most felteszem a kezem és megpróbálom értelmezni, mit jelent számomra az, hogy nők, mit jelent az, hogy civil szervezetek és mit jelent az, hogy nyilvánosság. Végül bemutatom HÍR-NŐK beszélgetéseket. Személyesen (aki személy volt, és akivel személy voltam) sok-sok embert jelentenek a nők, akikkel a nők tömegéből mint e tömeg egy tagja, találkoztam. Örömet és bánatot, támaszt és árulást, csodálatot és unalmat, szeretetet és dühöt minden jelző mögött egy-egy arcot. A női lét mélyebb megértéséhez, múltunk és jelenünk elemzéséhez már nem csak a saját tapasztalatainkra hagyatkozhatunk, ismeretségi körünket kibővítetjük réges-rég élt, vagy másik kontinensen lakó, és könyvekben átlényegült emberekkel. Ha el akarunk merülni a tárgyban könyvtárnyi irodalom áll rendelkezésünkre. Saját hagyománnyal is büszkélkedhetünk: A századfordulón működött Feministák Egyesülete és lapjuk, A Nő és a Társadalom felvetette szinte az összes olyan kérdést, amelyet a mai gender kutatások taglalnak a nőknek a családban, a munkában, a közéletben elfoglalt szerepéről, helyéről. Igaz, hosszú-hosszú évtizedek teltek el úgy, hogy annyi más mellett ezt a hagyományt sem ismerhettük. A huszadik század hatvanas-hetvenes éveinek második hullámos feminizmusáról is csak ijesztő, torzított formában volt szó ha egyáltalán. Pedig a belőle kinövő kutatások eredményei átformálták az egész modern tudományt. S mivel a gyakorlati döntések elfogadhatóságát általában a tudományos érvelés súlyával szokták alátámasztani, egyáltalán nem mindegy, mit állít a mindenkori tudomány. (Alig száz éve még például kétségei voltak a nők szellemi képességei felől.) A feminizmus második hullámát elindító nők Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban is legalább kétféleképpen képzelték el a nők valódi egyenjogúságának elérését. Az egyik fő irány a kemény, profi politizálásban hitt, a másik az informális csoportok ön- és egymást segítő, a női lét kérdéseit igényesen újragondoló mozgalmaiban. Az öntudatra ébredő csoportok a szolidaritás nagy iskolái voltak. (Soraikból indultak el azok a tehetséges nők, akik az egyetemeken teret és lehetőséget szereztek olyan új diszciplínáknak, amelyek azután módosították a tudományos gondolkodást.) A kicsi, informális közösségek egyik legfontosabb célja a hatalom természetrajzának megértése volt: hogyan működik az a mechanizmus, amely az újabb és újabb női generációk 1 Kolbenschlag, Madonna: Búcsúcsók Csipkerózsikának. Debrecen

2 alárendelődését létrehozza; vagy, hogy mi a szerepük a bezzeg nőknek egy alapjaiban változatlan, a nők nélkül kialakított struktúrájú világban? Mindezeket az izgalmas kérdéseket az említett magyarországi feministák már száz évvel ezelőtt felvetették. Mi több, okos és néhol máig érvényes válaszokat is találtak rájuk. Gondolataikkal megnyerték a korabeli társadalom nagyon sok szereplőjét a balmazújvárosi földműves asszonytól az arisztokratáig. Magas színvonalú folyóiratot tartottak fenn, előadókörútjaik során pedig bejárták a történelmi Magyarország városait. Az 1907-es Pécsi Szabadtanítási Kongresszus eseményein többen is aktívan részt vettek közülük, például Glücklich Vilma és Bédy-Schwimmer Rózsa. 2 Rosika Schwimmer neve ma is széles körben ismert a külföldi kutatók előtt. A feminista történetírás sokat tesz azért, hogy a női teljesítmények ne merüljenek feledésbe. Számos egyéb tudományszak is kialakult: feminista földrajz, feminista teológia, feminista közgazdaságtan és így tovább. Ha arra a lételméleti tényre gondolunk, hogy az igazán tárgyilagos ismeret számol a megismerő alany adottságaival, tudati tevékenységeinek összetevőivel, máris jogosnak érezzük, hogy a világ jelenségeit női szemmel is megvizsgáljuk. Mint ahogy állandó késztetésünk van arra is, hogy méltányosabb társadalomról gondolkodjunk. A demokrácia az a forma, amely a leginkább kecsegtet azzal, hogy igazságosabb, bölcsebben berendezett világban éljünk. Éppen Pécsett adták ki nem is olyan régen (másodszor) Meleg Csilla és Schadt Mária szöveggyűjteményét 3, amely Bibó István tanulmányát is tartalmazza, benne a sokat, de legtöbbször hiányosan idézett híres mondattal: "Demokratának lenni mindenekelőtt annyit tesz, mint nem félni a más véleményűektől, a más nyelvűektől, a más fajúaktól, a forradalomtól, az összeesküvésektől, az ellenség ismeretlen gonosz szándékaitól, az ellenséges propagandától, a lekicsinyléstől és egyáltalán mindazoktól az imaginárius veszedelmektől, amelyek azáltal válnak valódi veszedelmekké, hogy félünk tőlük." Bibó a "szabadság kis körei"-ben látja a közösség dönteni képes tagjainak edzőterepét. Jürgen Habermas is a demokratikus társadalmat elemzi klasszikus, a társadalmi nyilvánosságot vizsgáló művében 4. A könyvet időtálló megállapításai miatt évtizedek műltán ismét ki kellett adni, de szerzője úgy érezte, hogy a közben eltelt évek alatt megkerülhetetlen felismerések születtek a tudományban, például a feminista mozgalmak és kutatások révén, ezért hosszú, negyven oldalas előszót írt az új kiadás elé, figyelmet szentelve a feminizmus megállapításainak is. Ha civil társadalomról akarunk beszélni, nagyon fontos átgondolni Habermas megállapításait a valóban demokratikus társadalom működéséről, melynek legfontosabb ismérvei: legitim döntések csak úgy jöhetnek létre, ha a lehető legtöbb ember vitatja meg őket, a lehető legtöbb információ alapján; többségi döntés csak a fentiek szellemében hozható, és a vitát csak a döntéskényszer miatt zárják le átmenetileg, s nem azért, mintha csalhatatlan eredményekre jutottak volna. Lényeges új szempont, gyökeresen új helyzet felmerülése esetén új vitát kell lefolytatni. És ami a legfontosabb: Egy politikailag működő nyilvánosság nemcsak a jogállami intézmények biztosítékait igényli, hanem rá van utalva a kulturális hagyományok és szocializációs minták támogatására, a szabadsághoz szokott népesség politikai kultúrájára is. 5 Íme eljutottunk a hetvenes évek azon feminista irányzatához, amelyben a nők meg akarják ismerni, sőt teremteni önmagukat, belső utakon elérni saját autonómiájukat. Megszabadulva a 2 A szabad tanítás Pécsett 1907-ben tartott magyar országos kongresszusának naplója. Szerk.: Vörösváry Ferenc. Bp Meleg Csilla-Schadt Mária: Politikai szociológiai és családszociológiai szöveggyűjtemény. Pécs, Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Bp Habermas i. m. 2

3 sztereotip nőtől 6, szembenézve azokkal a démonokkal, amelyek útját állják a személyiség kiteljesedésének, megtalálni kreatív énjüket. Az útonállók leggyakrabban: a mintanő -ség, a passzivitás, az irigység; a leselkedő csapdák pedig a nőkre testált olyan társadalmi szerepek, amelyek (a mégoly boldogan vállalt) anyaságuknak indokolatlan kiterjesztései olyan emberekre, sőt ügyekre, akik/amelyek már nem függvényei biológiai létüknek. Valakinek gondját kellett viselnie a férfi sikergépezetéből származó mellékterméknek és emberi törmeléknek, és a választás a nőkre esett. 7 Az iparosodás kezdetétől volt ez így, ekkortól buzdították a nőket a jótékonykodásra és az önkéntes munkára, többek között azért, hogy feleslegesség érzésüket enyhítsék. A már jogokat és lehetőségeket is követelő nőmozgalmakat megelőzően jótékony egyesületek sokasága működött, Magyarországon is több száz. Éppen a Feministák Egyesülete volt az, amely a jótékonykodás tulajdonképpeni álságosságára figyelmeztetett. Ezt tette működése során a dán Grundtvig 8 is. Az ő eszméi váltak az elmúlt száz évben a civil társadalom dán koncepciójának alapjává. Az általa folkelighed -nek nevezett jelenség késztet egy embert arra, hogy tudjon és akarjon a másikra figyelni, a másikért cselekedni. Legfontosabb eleme a szolidaritás. Nem jótékonykodás, hanem belülről fakadó felelősség. (A dán modell -t egyik nagy csodálója, Németh László követendő példaként emlegette.) Egy önkéntes így fogalmazott egyszer: A 'folkelighed' az, amikor az ember hagyja, hogy rajta kívül másokra is süssön a nap... Amikor Grundtvig nyomán megkülönböztetjük a gyámkodást és a szolidaritást, az altruizmust és a kölcsönösséget, a missziót és a részvételt, akkor jó eséllyel kerülhetjük ki a már említett csapdákat. Például azt, mely szerint, mivel a nők erkölcsileg érzékenyebbek, alkalmasak arra, hogy "ingyenmunkásai legyenek a nemzet lelkiismeretének." A "szolgai" önkéntesség helyett, amely fenntartja a nő függő és mellékes helyzetét, meg kell találni a változás reményében végezhető önkéntes munkát. 9 Nem könnyű ez akkor, amikor a hazai civil társadalom sajátos problémákkal küzd. Szalai Erzsébet 10 nyomán ezek a következők: a) A szervezetek nagy része nem tudja elkerülni, hogy valamely politikai párt holdudvarához tartozzon. b) Ismét másik része döntően szolgáltató funkciókat lát el. (Tevékenysége nagyon is hasznos, de a hatalmi viszonyokat nem érinti) c) Folytatódik az a tendencia, hogy az első társadalom visszakebelezi önmagába a civil társadalmat. d) a gazdaságban érvényesülő minimális ráfordítás maximális nyereség elve a civil szférát is eléri. e) hiányzik egy valóban hiteles és árnyalt társadalomkép, amelyre a szervezetek kritikájukat alapozhatnák. Mindehhez hozzáteszem, hogy valóban hiteles és árnyalt történelemképünk sincs, nem is lehet. A korábbi időszakok virágzó egyesületi életéről például igen keveset tudunk. Közvetlen múltunkról, az államszocialista rendszerekről szólva Julia Kristeva találóan jegyzi meg: Ha a kapitalizmus elszigetelte a nőt és a házimunkát, akkor a szocializmus beolvasztotta az elidegenedett munka férfias világába Kolbenschlag i. m. 7 Kolbenschlag i. m. 8 Habermann, Ulla: A nép lelkiismerete és az önkéntes munka = Szenvedélybetegségek évf.1.sz. és Nőszemély évf. 3. sz. 9 Kolbenschlag i. m. 10 Szalai Erzsébet: Civil társadalom: Mítosz vagy valóság = Élet és irodalom május évf.18. sz old. 11 Kristeva, Julia: A nők ideje. In: Testes könyv II. Szeged

4 Váratlan jogok zúdultak a nőkre, szinte minden szakmához és a magasabb iskolázottsághoz is hozzájuthattak. Még különböző szintű hatalmi posztokat is betölthettek. Az ilyen formán hatalomba került nők hálából igyekeztek mind lojálisabbak lenni, míg végül "a status quo őreivé, legbuzgóbb védőivé" váltak. Akkor is és később is jellemző, hogy "az intézmények annyira várt demokratizálódása azáltal, hogy nők is bekerülnek, leggyakrabban azzal végződik, hogy néhány 'főnököt' gyártanak közülük." 12 Ahhoz, hogy mindez megváltozzon, képesnek kell lennünk arra, hogy saját gondolataink legyenek, melyek abban is segíthetnek, hogy felismerjük a manipulációt. Jó, ha egyenrangúságon alapuló, biztonságos közegben készülünk fel erre. Az eredeti gondolkodás nem azt jelenti, hogy valami előttem még senkinek sem jutott eszébe, hanem azt, hogy elmélyülten foglalkoztam valamivel, és saját összpontosításom révén jutottam egy felismerésre. Ehhez nagyon alaposan kell tájékozódnom, s amennyire csak lehet, törekednem kell arra, hogy hiteles forrásokat, hiteles embereket találjak. Az eddig elmondottak lényegében talán bemutatják azt az értékrendet, amely alapján tevékenységeink így a HÍR-NŐK beszélgetések is működnek. Tevékenységeink, mondtam, s a többes szám Thun Éva és az én sok-sok külön és együtt végzett önkéntes munkáját jelenti, természetesen kenyérkereső, választott, hivatásunk mellett. Mindketten hosszú évekkel ezelőtt kezdtünk a feminizmussal, a gender (társadalmi nem) kutatásokkal foglalkozni, de sohasem csak az elmélettel, hanem a gyakorlattal is. Nem célom most az előző munkáink bemutatása, csak egy-egynek a jelzése: 13 A jegyzetben felsorolt sokféle tevékenység tapasztalatai mindig egy lépéssel tovább visznek minket új területek megismerése felé. Amikor három-négy évvel ezelőtt felmerült a rádiózás lehetősége, kézenfekvőnek látszott összekapcsolni egy már működő szolgáltatással, a HÍR-NŐK elektronikus forrásgyűjteménnyel (ld. a 13. jegyzetet) s ezt már a névvel is jelezni. A Civil Rádió (URH Mhz) az emberi hang rádiója, mint non-profit közösségi rádió, célkitűzéseivel és értékrendjével olyan szellemiséget képvisel, amelybe a HÍR-NŐK Beszélgetések műsora könnyen beilleszthető. (A Civil Rádió műsora a civil szféra híreire, értékeire, eseményeire koncentrál, a helyi kulturális és szociális egyesületeknek, önszervező csoportoknak ad hasznos információkat és megszólalási lehetőséget is.) A HÍR-NŐK beszélgetések feminista nézőpontból tárgyalja a különféle, nőket érintő aktuális, vagy történeti kérdéseket. Élő műsorként a párbeszédre törekszik, fontosnak tartja az aktív állampolgári magatartásra való ösztönzést, ezen belül a nők kommunikációhoz, beleszóláshoz való jogát hangsúlyozza. Elősegíti ezáltal a nemek közötti esélyegyenlőség gondolatának népszerűsítését. A szerkesztésnél jellemzően négytípusú műsor váltogatja egymást. Az első típusban megvitatunk egy-egy klasszikus feminista témakört, lehetőség szerint a kérdéssel behatóan foglakozó vendég segítségével (például: a nők és a közélet, a nők és a konfliktusok, a nők és az erőszak, nőtörténelem stb.), a másodikban új kutatási eredményeikről beszélgetünk a szakértőkkel gyakran egy elkészült könyv vagy egy megvédett diplomamunka kapcsán (nők a vezetésben, nők az államszocializmusban stb.); a harmadikban aktuális hazai és nemzetközi eseményekről számolunk be (konferenciákról, kampányokról, évfordulókról, a nőket érintő politikai döntésekről), a negyedikben vendégül látjuk a különféle nőszervezetek képviselőit. 12 Kristeva i. m. 13 T.É.: főiskolai gender studies kurzus vezetése (hét éve), a HÍR-NŐK elektronikus forrásgyűjtemény megalapítása és folyamatos aktualizálása, a GESTH-L levelező lista elindítása (szintén kb. hét évvel ezelőtt) és folyamatos gondozása. E.I.B.: a Nőszemély című feminista folyóirat szerkesztése ([Acsády Judittal, Bozzi Verával, Bullain Nildával] négy évig)), a Negyedik kedd című beszélgetéssorozat vezetése (öt évig), A Nő és a társadalom ( ) című folyóirat és a Feministák Egyesülete történetének kutatása. Együtt: NŐITAN-KÖR előadássorozat a feminizmusról előítéletek nélkül

5 Ez utóbbit tartjuk talán a legfontosabb feladatunknak. Arra törekszünk, hogy tükröződjön az a hallatlan sokszínűség, amely a nőcsoportok között megtalálható. A kismamákból álló néhány fős közösségtől a nagy költségvetéssel működő, fontos közfeladatot ellátó non-profit szervezetig terjed vendégeink sora. Egyre gyakrabban igyekszünk vidéken működő társainkat is bemutatni. Technikai lehetőségeink bővülése révén ki tudjuk tágítani hatókörünket úgy is, hogy a női civil közélet eseményein részt veszünk mikrofonunkkal. Az eddigi ilyen próbálkozásaink sikerrel jártak. A HÍR-NŐK Beszélgetések szakmai téren is kitágította horizontját. Thun Éva személyében részt vesz a Közösségi Rádiók Európai Szövetsége (AMARC Europe) Nők Hálózata munkacsoportjának tevékenységében. Végezetül a hét év óta nagy becsben tartott és mos is nálam lévő, a dán önszerveződésről szóló cikkből idézek még egy gondolatot. Az idézet idézete lesz ez, mivel Ulla Habermann Vaclav Havel 1991-ben írt mondataival kezdi cikkét, amely így szól: Az egész országot behálózza majd az igen változatos célokat szolgáló helyi, regionális és országos klubok, s szervezetek és egyesületek láncolata. Ez a hálózat olyan összetett lesz, hogy nehézséget jelent majd pontos térképének elkészítése. Ezen keresztül fog kibontakozni és fejlődésnek indulni egy civilizált európai társadalom gazdag, árnyalt és színes élete. [Havel] beszél a politikáról, a morálról, a tisztességtudásról, s tudja, hogy bátorság kell ahhoz, hogy morális és spirituális motivációt leheljünk mindenbe, s megkeressük a dolgok emberi dimenzióját. A tudomány, a technológia, a szakértelem és az ún. professzionalizmus nem elég. Valami több kell. Az egyszerűség kedvéért nevezzük ezt léleknek. Vagy érzésnek. Vagy lelkiismeretnek. Számomra és a környezetem jó néhány tagja számára ezek a több mint tíz évvel ezelőtti gondolatok semmit sem veszítettek érvényességükből, és segítenek bízni abban, hogy mindig van esély a lélek és a lelkiismeret szavára hallgatni. 5

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

A századforduló feminista folyóirata A NÕ ÉS A TÁRSADALOM

A századforduló feminista folyóirata A NÕ ÉS A TÁRSADALOM A századforduló feminista folyóirata A NÕ ÉS A TÁRSADALOM Elekes Irén Borbála Megjelent: Könyv Könyvtár Könyvtáros, 2002. szeptember A történelem faggatása, tanulságainak felhasználása arra, hogy erőt

Részletesebben

Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez

Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez KOMPASZ Szerzők: Patricia Brander Rui Gomes Ellie Keen Marie-Laure Lemineur Bárbara Oliveira Jana Ondráčková Alessio Surian Olena Suslova A rajzokat készítette:

Részletesebben

A rendszerváltás utáni (feminista) szerveződés kihívásai

A rendszerváltás utáni (feminista) szerveződés kihívásai 118 TANULMÁNYOK Kulcsár Zsófia Szegedi Tudományegyetem A rendszerváltás utáni (feminista) szerveződés kihívásai A rendszerváltás komplex folyamat, melynek során egyes intézmények teljes mértékben megszűntek,

Részletesebben

HELYI TÁRSADALOM FEJLESZTÉSE

HELYI TÁRSADALOM FEJLESZTÉSE DEBRECENI EGYETEM SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK GICZEY PÉTER HELYI TÁRSADALOM FEJLESZTÉSE Dolgozat Rénes László, szociálpolitika szak, II. évfolyam. Debrecen 2003. május 1 Helyi társadalmak fejlesztése 1. Bevezetés

Részletesebben

A család minden tagja számára

A család minden tagja számára NOE Levelek A család minden tagja számára 193-194. 2007. december Nagycsalád 2007. december 1 Tartalomjegyzék 20 éve a családok szolgálatában.................... 3 Így ünnepeltünk.............................

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

CIVIL TÖRTÉNELEM. A Történelemtanárok Egyletének 15 éve. Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita és Miklósi László

CIVIL TÖRTÉNELEM. A Történelemtanárok Egyletének 15 éve. Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita és Miklósi László CIVIL TÖRTÉNELEM A Történelemtanárok Egyletének 15 éve Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita és Miklósi László Budapest, 2005 Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita Miklósi László A kötetben szereplő interjúkat

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN SEBESTÉNY ISTVÁN A nonprofit szektorra vonatkozó első, egyeztetett fogalomrendszert és megközelítést alkalmazó nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

KONYVHET. Akinek Karády Katalin nyitott ajtót Beszélgetés Hernádi Gyulával. Az Interneten is a Libri...

KONYVHET. Akinek Karády Katalin nyitott ajtót Beszélgetés Hernádi Gyulával. Az Interneten is a Libri... KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2002. FEBRUÁR 21. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Ranschburg Jenô Nyerges András Vargas Llosa nekünk, az idô neki dolgozik Tarján Tamás Templom

Részletesebben

Nők Sándor Bea. A multikulturalizmus és a nők

Nők Sándor Bea. A multikulturalizmus és a nők Nők Sándor Bea A multikulturalizmus és a nők Ha a nők emberi jogai sérülnek, és a nők részvétele a társadalomban bármilyen szempontból korlátozott, az az emberiség fogalmát kérdőjelezi meg, és a társadalom

Részletesebben

A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában

A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában MESTERHÁZY GURMAI STETTER SZABÓ MARINOVIC KLEVA SEHNALOVA DEMETER SILOVIC LEAKOVIC SCHMÖGNEROVÁ LOKAR REISIG KORÓZS JAVORNIK ALFÖLDI SZEKERES A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában Az Európai

Részletesebben

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Takáts Péter Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Azt a szomorú tényt, hogy az emberiséget az életmódjából fakadóan elkorcsosulás veszélye

Részletesebben

VAN KÖZÜNK EGYMÁSHOZ ÖNKÉNTESSÉG A GYAKORLATBAN. Módszertani füzetek 1.

VAN KÖZÜNK EGYMÁSHOZ ÖNKÉNTESSÉG A GYAKORLATBAN. Módszertani füzetek 1. VAN KÖZÜNK EGYMÁSHOZ ÖNKÉNTESSÉG A GYAKORLATBAN Módszertani füzetek 1. 2005 Kiadja a Nap Klub Alapítvány a Phare ACCESS 2002 Program támogatásával A projekt közremûködô munkatársai: Dulai Ágoston (közösségivizsgálat-vezetô),

Részletesebben

Tehetséggondozó Műhely Füzetek 2. Egyenlőtlen utakon. Szerkesztette: Barna László Fekete Sándor Kegyesné Szekeres Erika Major Ágnes

Tehetséggondozó Műhely Füzetek 2. Egyenlőtlen utakon. Szerkesztette: Barna László Fekete Sándor Kegyesné Szekeres Erika Major Ágnes Tehetséggondozó Műhely Füzetek 2. Egyenlőtlen utakon Szerkesztette: Barna László Fekete Sándor Kegyesné Szekeres Erika Major Ágnes Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács 2014

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány VEZETŐI TÍPUSOK, VEZETÉSI GYAKORLAT Készítette: Kutai Orsolya Budapest, 2010

Részletesebben

Térkép csata után Konferencia

Térkép csata után Konferencia POLGÁR 02 * A Magyar Polgári Együttműködés hírlevele * KÜLÖNKIADÁS Térkép csata után Konferencia Szent Margit Gimnázium * 2002. november 30. STUMPF ISTVÁN előadása Nem vagyok egyszerű helyzetben, hiszen

Részletesebben

LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL

LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL Vercseg Ilona LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL Módszertani segédlet a közösségi egészségtervek készítéséhez Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA Vállalati adományok Vállalati adományozás Nonprofit szektor Vállalati jótékonyság Vállalatok társadalmi felelôssége Vállalati támogatás Nonprofit szervezetek Civil szervezetek

Részletesebben

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA Vállalati adományok Vállalati adományozás Nonprofit szektor Vállalati jótékonyság Vállalatok társadalmi felelôssége Vállalati támogatás Nonprofit szervezetek Civil szervezetek

Részletesebben

Szabadság felelősen. története. Gödöllő, 2002 2013

Szabadság felelősen. története. Gödöllő, 2002 2013 Szabadság felelősen a története A REGINA Modell Program gyakorlati tapasztalatai Gödöllő, 2002 2013 Egy átfogó vidékfejlesztési model a fenntarthatóság és a nemek közötti egyenlőség elérése érdekében Ez

Részletesebben

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat szakdiplomácia AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Laczkovszki Bernadett Budapest, 2008

Részletesebben

Szerkesztői bizottság: Bodó Barna Kolumbán Gábor Magyari Tivadar Potozky László Sebestény István (HU) Somai József Szenkovics Dezső

Szerkesztői bizottság: Bodó Barna Kolumbán Gábor Magyari Tivadar Potozky László Sebestény István (HU) Somai József Szenkovics Dezső 2 civil fórum Tartalomjegyzék Cuprins 3. oldal Somai József: Civil felelősség 4. oldal Csáki Rozália: Kényszer vagy felismerés? 5. oldal Scsaurszki Tamás: Hálózatok 8. oldal Bullain Nilda: Európai civil

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

konferencia ifjúság- és kortárssegítőknek

konferencia ifjúság- és kortárssegítőknek konferencia ifjúság- és kortárssegítőknek 2 konferencia ifjúság- és kortárssegítőknek Szeged, 2007. április 28-29. NAGYÍTÓ Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése ALAPÍTVÁNY 3 E kiadvány a Nagyító Alapítvány

Részletesebben

Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon

Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon Különös tekintettel a nemek közötti esélyegyenlőségre Kutatási előzmények jelenlegi helyzet Készült Az Esélyegyenlőség megteremtése az új tagállamokban

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Szerkesztõbizottság Bíró Endre, Belia Anna, Harsányi László, Kirschner Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferenc, Németh Ferenc Szerkesztõség

Részletesebben

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság Nonprofit Szektor Analízis Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról Nizák Péter Péterfi Ferenc Mindenki elég okos, hogy saját magát irányíthassa

Részletesebben