Ister-Granum Szolidaritási Alap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ister-Granum Szolidaritási Alap"

Átírás

1 Ister-Granum Szolidaritási Alap PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Ister-Granum Szolidaritási Alap Esztergom Város Önkormányzata, mint az Ister-Granum Szolidaritási Alap létrehozója pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatásra 1. A pályázat célja A pályázat célja az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (a továbbiakban: Csoportosulás) céljainak támogatása, illetve a Csoportosulás tagönkormányzatai közötti területi együttműködés hatékonyságának elősegítése, ezen belül a Csoportosulás tagjai között található, forráshiányos települések eredményességi mutatószámokkal is mérhető beruházásainak, fejlesztéseinek, valamint regionális rendezvényeinek támogatása. 2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás eredete és mértéke Esztergom városának jelentős bevételt biztosítanak az itt működő vállalkozások. Ezen vállalkozások alkalmazottai azonban zömében nem esztergomiak, hanem elsősorban a környező települések lakói, akik így saját lakóhelyük fejlődéséhez nem tudnak hozzájárulni. Esztergom Város Önkormányzata 474/2008. (VI. 12.) esztergomi öh.. határozatával úgy döntött, hogy szolidaritást vállalva a környékbeli forráshiányos településekkel, alapot hoz létre iparűzésiadó-bevételének 1 %-ából, amelyet minden évben pályázat formájában juttat a Csoportosulás tagtelepüléseinek fejlesztésére, valamint az általuk szervezett regionális jelentőségű rendezvények lebonyolítására. A évi pályázatok támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke a évi esztergomi helyi iparűzési adó 0,5 %-a, összesen Ft, melyből az egy-egy pályázó által igénybe vehető összeg mértéke maximálisan: Ft. A benyújtott pályázatokról előminősítés után Esztergom Város Önkormányzata dönt. 3. A támogatottak köre 3.1. Pályázatot nyújthat be: a) minden magyar és szlovák helyi önkormányzat, amely a május 6-án létrehozott Ister-Granum EGTC alapító vagy csatlakozó tagja.

2 3.2. Nem nyújthat be pályázatot a 3.1. a) pontban megjelölt szervezetek közül az, amely saját tagállamának joga szerint a) csődeljárás alatt áll; b) 60 napon túli adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozása van, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is kivéve, ha fizetési halasztást, vagy részletfizetési kedvezményt kapott; c) az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségét nem teljesítette Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye az adott tagállam joga szerint a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül; b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért; c) a magyar, illetve a szlovák nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik. 4. A támogatás formai kellékei A pályázathoz be kell nyújtani: - a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot, - a projekt megvalósításához szükséges valamennyi kötelező mellékletet (építési projektek esetén a tulajdonviszonyokat igazoló hivatalos igazolások másolatait és amennyiben ezt jogszabály írja elő az engedélyes terveket), - valamint az adott önkormányzat előző évi lezárt mérlegkimutatását és zárszámadását, - a 3.2. pontban szereplő, köztartozásokkal kapcsolatos igazolásokat. Egy önkormányzat egy kiírásra több pályázatot is benyújthat. 5. A pályázat tartalmi kellékei 5.1 A projekt célja Pályázni az alábbi célokra lehet: az EGTC tagtelepülésén az önkormányzat által megvalósítandó beruházásra; az önkormányzat által egyéb támogatásból megvalósuló beruházás önerejére; az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, intézmények, szervezetek fejlesztéséhez kapcsolódó tervek elkészítésére; regionális hatókörű (kiemelt) rendezvények előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására. A regionális hatókörű (kiemelt) rendezvények minősítési kritériumait az Ister-Granum Eurorégió november 28-i közgyűlésén az alábbiak szerint határozta meg: 1. hagyományos, minimum 3 éves múltra visszatekintő rendezvény (nem különböztetve meg az egy- és többnapos rendezvényeket); 2. az utóbbi 3 évben összesen 30 fellépő részvétele az adott programon. A résztvevők közül legalább egy határon túlról érkezzen (ezt a tényt az előző évek 2

3 programismertetőjével szórólap, plakát, hirdetés stb. igazolni kell, illetve a következő rendezvényre nézve vállalni kell); 3. a látogatók száma 3 év alatt összesen 2000 fő, amelyet dokumentumokkal, illetve statisztikával és a rendezvényről szóló beszámolóval kell alátámasztani; 4. kulturális program megtartása (tehát nemcsak szórakoztatási célú rendezvény); 5. a rendezvény vonzáskörzete minimum kistérségi szinten legyen mérhető; 6. a rendezvény mutasson egyedi vonásokat. További pozitív elbírálási szempontok: 1. amennyiben a település legalább 6 eurorégiós kistérséget érintő rendezvényt szervez; 2. népművészeti, képzőművészeti kiállítások, hagyományos kézműves mesterségek bemutatása, valamint foglalkozások tartása A támogatható kiadások köre A pályázat keretében minden olyan költség elszámolható, amely a projekt megvalósításához indokolhatóan szükséges. A pályázat elbírálójának joga van az indokolatlannak tartott költségekhez kapcsolódóan külön magyarázatot bekérni az adott önkormányzattól, illetve annak megalapozatlansága esetén a költségvetést csökkenteni. A fősorok közötti 20 %-os mértéket meghaladó átcsoportosításhoz a támogatási szerződés módosítását kell kérni! 6. A pályázati kiírás közzététele, a pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 6.1. A pályázati kiírás közzététele A pályázati felhívásról elektronikus úton ( ), valamint postai úton értesülnek az érintett önkormányzatok. A teljes pályázati dokumentáció az Ister-Granum Eurorégió honlapjáról (www.istergranum.hu) tölthető le, vagy az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Kht. székhelyén (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.), illetve a Párkányi Régiófejlesztési Ügynökség irodájában ( Štúrovo, Ul. Svätého Štefana 79) papíralapon és elektronikus formában személyesen, térítésmentesen vehető át A benyújtás módja: A pályázatokat magyar nyelven, 3 példányban, a pályázati űrlap szerkezetének megváltoztatása nélkül, az előírt mellékletekkel együtt, kizárólag papíralapon lehet benyújtani. A pályázatok személyesen az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Kht. és a Párkányi Régiófejlesztési Ügynökség székhelyén, vagy postacímükre postai úton nyújthatók be november 13-ig. 3

4 Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat, ha azt a határidő utolsó napjáig ajánlott küldeményként adták postára. Kétség esetén a Pályázónak kell bizonyítania, hogy a postára adott pályázat határidőben benyújtottnak minősül. A pályázat postai úton történő benyújtása esetén a pályázat beérkezésének időpontját, illetve a pályázat tartalmi és formai elemeit az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Kht. nyilvántartása hitelesen igazolja. A pályázat személyes benyújtása esetén a benyújtás határideje a pályázati határidő utolsó napján, órakor jár le. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti, ünnep- vagy szabadnapra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le. A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 2 másolati, egymástól külön rendezett és lefűzött példányban, zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatban további információ a óra között hívható / vagy / telefonszámon, / , valamint a címen is kapható. 7. A pályázat érvényességének vizsgálata A benyújtott (vagy véglegesített) pályázatokat a Kezelő Szervezet iktatja, és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor A formai bírálat szempontjai: a) postára adás vagy személyes benyújtás dátuma, b) a pályázati űrlap formátuma, kitöltöttsége, megfelelősége, c) a mellékletek formátuma, példányszáma, megfelelősége, d) a pályázó szervezet jogosultságvizsgálata, e) kizárás fennállásának vizsgálata. Amennyiben a Kezelő Szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a szervezetet egyszeri alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlásnak 8 napon belül kell eleget tenni. A hiánypótlást a pályázattal azonos módon és helyen kell benyújtani A pályázat érvénytelen, hiánypótlásnak nincs helye a következő esetekben: a) a papíralapú pályázatot határidőn túl adták postára vagy nyújtották be a Kezelő Szervezet székhelyén; b) nem a pályázati kiírás szerinti, illetve nem egyértelműen beazonosítható kedvezményezett nyújtott be pályázatot; c) a pályázó szervezet korábbi pályázata alapján kizárásra került a támogatási rendszerből. 8. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai A pályázat elbírálásánál a jelen kiírás mellékletében megtalálható pontozási rendszer kritériumait vesszük figyelembe. A tartalmi bírálatot felkért külső szakértők végzik. Az önkormányzat végső döntését a pályázó által elnyert pontszámok határozzák meg. 4

5 9. Döntéshozatal és a pályázók döntést követő kiértesítése Esztergom Város Önkormányzata a bírálatok lezárását követő legközelebbi képviselő-testületi ülésén, a bírálatokat követően legkésőbb 30 napon belül hozza meg támogatási döntését, amelyről a Kezelő Szerv 15 napon belül értesíti a pályázókat. Ebben a levélben kerülnek felsorolásra a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok is. A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati igény benyújtásának helye nincs! 10. Szerződéskötés és a támogatás folyósítása A Kezelő Szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a Kezelő Szervezet a kedvezményezettet 10 munkanapos határidővel, egyszeri alkalommal hiánypótlásra szólítja fel, postai úton. Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a Kezelő Szervezet tájékoztatja a döntéshozót. Esztergom Város Önkormányzata döntését követő 30 napon belül történik meg a támogatási szerződések aláírása és a támogatási összeg átutalása. A kifizetés módja: egy összegben történő átutalás a pályázó által megadott számlaszámra. 11. A támogatás ellenőrzése és elszámolása A Kezelő Szervnek, mint a kiíró által megbízott intézménynek jogában áll a projekt helyszínén előre be nem jelentett módon is megbizonyosodni a projekt megvalósulásáról. Amennyiben a kedvezményezett a támogatást nem a támogatási szerződésben meghatározott célra használja fel, az a pályázati rendszerből történő végleges kizárást von maga után. A jelen kiírás keretében elnyerhető támogatás felhasználásának végső dátuma: október 1. Az e dátum után keletkezett teljesítések nem elszámolhatóak! A projektzárás határideje a szerződésben meghatározott feltételekkel maximum egy alkalommal módosítható. A kedvezményezett pályázók a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje a projekt befejezésétől számított 30 nap. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról Esztergom Város Önkormányzata dönt. A beszámoló elfogadásáról a Kezelő Szerv az elfogadást követő 15 napon belül értesíti a Kedvezményezettet. A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok jelen felhívás mellékleteként szerezhetőek be. 5

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 3. A támogatottak köre

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 3. A támogatottak köre PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-KM-09) Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Éves sporttámogatásaira a pályázatok kiírásának, beadásának és elbírálásának szabályai

Rétság Város Önkormányzat Éves sporttámogatásaira a pályázatok kiírásának, beadásának és elbírálásának szabályai Rétság Város Önkormányzat Éves sporttámogatásaira a pályázatok kiírásának, beadásának és elbírálásának szabályai 1. Általános információk Jelen pályázati szabályzat azzal a céllal került kialakításra,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak! PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET ZENEI JELLEGŰ MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA TÉMAKÖRBEN A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B A Gyermek- és Ifjúsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C A Gyermek-

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HOTDKR-M-14. A meghirdetés dátuma: 2014. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HOTDKR-M-14. A meghirdetés dátuma: 2014. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. december 23. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza 1 / 6 2012.11.02. 9:11 Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu Vissza Cím: Gyermekek és fiatalok közösségeinek, valamint ifjúsági civil szervezetek téli

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására. (A pályázat kódja: ROM-RKT-13)

A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására. (A pályázat kódja: ROM-RKT-13) 1 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására (A pályázat kódja: ROM-RKT-13) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint

Részletesebben

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázati kiírása magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázati kiírása magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázati kiírása magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: PRO-RENO-14) A Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

civil szervezetek működési célú támogatására (Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M)

civil szervezetek működési célú támogatására (Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M) PÁLYÁZATI KIÍRÁS civil szervezetek működési célú támogatására (Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M) A Nemzeti összetartozás Kollégium; az Új nemzedékek jövőjéért Kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás Kollégium;

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

ROMA KULTÚRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: ROM-RKT-15. A meghirdetés dátuma: 2015. április 15.

ROMA KULTÚRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: ROM-RKT-15. A meghirdetés dátuma: 2015. április 15. Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályázati kategória kódja: ROM-RKT-15 A meghirdetés dátuma: 2015. április

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyi Államtitkársága megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A tehetségeket segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programok kidolgozására és a támogatás odaítélésére (A pályázat kódja: NTP-OKD-M-12) Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HTTSZ-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HTTSZ-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. március 4. Módosítás dátuma: 2014. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. március 1 0. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31.

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31. Pályázati útmutató a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz Budapest, 2015. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1 A pályázat célja... 4 1.1 Alapvető cél és háttér-információ... 4 1.2 Pályázati felhívás tárgya...

Részletesebben

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2015

Részletesebben

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi költségvetési támogatására Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-15 Meghirdetés dátuma: 2014. december 30. Az Emberi

Részletesebben