Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a vállalkozás címe, telefonszáma december 31. Éves beszámoló A számvitelről szóló évi C. törvény alapján Keltezés: május 15. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma december 31. MÉRLEG Eszközök (aktivák) 1 1 Sorszám a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok A tétel megnevezése Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgy év III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Keltezés: május 15.

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma december 31. MÉRLEG Eszközök (aktivák) Sorszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 27. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 35. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: május 15.

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma december 31. MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám a 57. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgy év b c d e D. Saját tőke ( sorok) I. JEGYZETT TŐKE I/a. 53. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: május 15.

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma december 31. MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám a Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgy év c d e 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Rövid lejáratú kölcsönök /a. 81. sorból: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások A tétel megnevezése 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelésikülönbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete b G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: május 15.

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma év A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgy év a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek III/a. ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII/a. ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Keltezés: május 15.

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma év A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgy év a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés /a. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14/a. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15/a. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek /a. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei /a. ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18/a. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások /a. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai /a. ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés 0 0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Keltezés: május 15.

8

9

10 B és Társa Könyvvizsgáló Iroda Kft. Független könyvvizsgálói jelentés a BORSOD VOLÁN Zrt évi éves beszámolójáról H Eger, Nagy - Eged u. 13. (+36) ; (+36) ; hu 1

11 Tartalomjegyzék Fő rész A. A megbízás és végrehajtása 3 B. Információk a Társaságról 4 1. Jogi helyzet 4 2. Gazdasági helyzet 5 C. A december 31-i éves beszámoló 7 1. Előző évi beszámoló 7 2. Könyvvezetés 7 3. Kimutatások és bizonylatok 7 4. A kimutatások tagolása és értékelési módszerek 7 E. Független könyvvizsgálói jelentés 9 Magyarázó rész Mérleg 11 Eredménykimutatás 17 Mellékletek 1 Mérleg 2 Eredménykimutatás 2 H Eger, Nagy - Eged u. 13. (+36) ; (+36) ; hu

12 FŐ RÉSZ A. A MEGBÍZÁS ÉS VÉGREHAJTÁSA Az MNV Zrt. mint a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. (rövidített név: BORSOD VOLÁN Zrt. továbbiakban: társaság) tulajdonosa a május 26-án a Kgy.3./ számú közgyűlési határozatában megbízta társaságunkat, hogy auditáljuk a társaság december 31-i éves beszámolóját. A megbízás keretében megvizsgáltuk az éves beszámolót és a társaság könyvvezetését abból a szempontból, hogy az megfelel-e a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) előírásainak, illetve megtartották-e az alapszabály rendelkezéseit. Nem volt azonban feladatunk annak vizsgálata, hogy a társaság megtartotta-e a működésével kapcsolatos valamennyi törvényt, nem történtek-e szabálytalanságok, illetve büntetőjogilag büntetendő események. A könyvvizsgálatot, melynek témáiról és eredményeiről az alábbiakban adunk tájékoztatást januárjától folyamatosan (elővizsgálat) és március hónapban (éves beszámoló vizsgálata) végeztük el. Vizsgálatunk során mindvégig szem előtt tartottuk azt az alapelvet, hogy az elvégzett munkánk ráfordításai arányban álljanak megállapításaink hasznával. A könyvvizsgálat Beszeda István kamarai tag könyvvizsgáló irányítása alatt zajlott. A munkafolyamatokban közreműködött Nagy Zoltánné kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló asszisztens. Kérdéseinkre Fukker Bertalan általános vezérigazgató-helyettes, Béres Éva pénzügyi osztályvezető és Takácsné Ambrus Mariannai számviteli és jövedelem-elszámolás osztályvezető válaszoltak. A társaság vezérigazgatója teljességi nyilatkozatot adott, melyben kijelentette, hogy a mérlegben pontosan szerepel az összes eszköz és forrás valamint helyes ezek értékelése. H Eger, Nagy - Eged u. 13. (+36) ; (+36) ; hu 3

13 B. INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL 1. Jogi helyzet A társaságot január 1. napján alapították részvénytársaságként. A társaság neve Rövidített neve: BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság BORSOD VOLÁN Zrt. Székhelye: 3527 Miskolc, József A. u. 70. Telephelyei 3527 Miskolc, József A. u Miskolc, Búza tér A cég fióktelephelyei: 3600 Ózd, Zrínyi M. u Ózd, Munkás u Kazincbarcika, Mucsonyi út Kazincbarcika, Egressy Béni utca Edelény, Borsodi utca Tiszaújváros, Debreceni u Tiszaújváros, Mátyás király u Sátoraljaújhely, Berecki híd u Sátoraljaújhely, MÁV Pu Sárospatak, MÁV Pu Encs, Baross G. u Encs, Autóbusz Pu Mezőkövesd, Széchenyi u Mezőkövesd, Rákóczi u Mezőcsát, Hősök tere Szerencs, MÁV Pu Dubicsány, Kossuth L. u. 55. A részvénytőke teljes összegben befizetésre került december 31-én az alábbi részvényesek szerepeltek: Részvényesek: Részvények névértéke % MNV Zrt e HUF 98,66 Kisebbségi tulajdonosok e HUF 1,34 H Eger, Nagy - Eged u. 13. (+36) ; (+36) ; hu 4

14 Az Igazgatóság tagjai: A társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) által az igazgatóságokra ruházott jogokat - a Gt szerint határozatlan időtartamra - az önálló cégjegyzési és képviseleti joggal megválasztott Vezérigazgató gyakorolja, aki vezető tisztségviselőnek minősül. A kijelölt vezérigazgató: Dr. Sárközi György 3528 Miskolc, Csokonai Vitéz M. u. 23. A Felügyelő Bizottság tagjai: Andrásik Sándorné 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Kállai Orsolya 1112 Budapest, Vadon u. 22. dr. Srágli Roland 1074 Budapest, Hársfa u. 10/C. 1. em 11. Szilágyi Árpád 3529 Miskolc, Csabai kapu 34. Fehér György Bodnár Zsolt BORSOD VOLÁN Zrt. BORSOD VOLÁN Zrt. A BORSOD VOLÁN Zrt. -t a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium alapította január 1. napjával egyszemélyes részvénytársaságként. A társaság átalakulásakor alaptőkéje e HUF volt. A BORSOD VOLÁN Zrt. esetében a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytárság gyakorolja. A társaság a BAZ. megyei Cégbíróság által bejegyzett okiratban e HUF jegyzett tőkét mutat ki a évi éves beszámolóban. A BORSOD VOLÁN Zrt. fő- és kiegészítő tevékenységi körére vonatkozóan a Kiegészítő Melléklet tartalmaz információkat. Vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy a társaság az okiratban rögzített tevékenységi körökön kívül más tevékenységet nem végzett évben. A Felügyelő Bizottság munkáját a törvényi előírások betartása és a tárgyszerűség jellemezte évi feladataik munkatervben kerültek meghatározásra, s ennek végrehajtása megtörtént az előzetes tervek szerint, a napirenden szereplő témákról írásos előterjesztés készült. Az ülésekről minden esetben az előírásoknak megfelelően jegyzőkönyv készült, melyet társaságunknak megküldtek. Megítélésünk szerint BORSOD VOLÁN Zrt. az Alapszabályának megfelelően működött évben. 2. Gazdasági helyzet Fő tevékenységi körét a közúti személyszállítás jelenti, melyet B-A-Z. megyében 10 műszaki és forgalmi telephelyen, illetve autóbusz-állomásokon látnak el. Feladataikat 536 db autóbusszal, 1.729,1 fő teljes munkaidős munkavállalóval végezték. A menetrend szerinti közúti közlekedéssel szemben megfogalmazódó elvárásokat alapvetően a megye gazdasági életéből fakadó hivatásforgalmi és diákutazásokból származó igények határozzák meg. Befolyásolják még a regionális kapcsolatok, a H Eger, Nagy - Eged u. 13. (+36) ; (+36) ; hu 5

15 térségközpontok vonzáskörzeti szerepe, a kereskedelmi, szolgáltatási és kulturális funkciók területi elhelyezkedése, fejlettsége és elérhetősége. Vevői (az utasok) közül kiemelkedő azoknak a száma, akik a munkahelyüket vagy iskolájukat közelítik meg a menetrend szerinti járatainkkal. A helyközi járatai B-A-Z. megyében 357 települést kapcsoltak az ország közlekedési vérkeringésébe úgy, hogy 77 település összekötő utak építésének hiányában csak egy irányból, betérési szakaszok végpontjaként érhető el. Megyénk 284 db olyan településére lehet eljutni autóbusszal, ahol vasúti összeköttetés nincs. Jellemző megyénkre a lakosság elöregedése, az aprófalvas települések nagy száma, ebből adódóan a kisebb utazási igény. Helyi személyszállítási feladatot Kazincbarcika, Ózd és Tiszaújváros településeken végeznek. Az autójavító tevékenységük a saját járműpark napi karbantartási feladatain kívül a régió legnagyobb szervizhátterével és szakembereivel állt a vevők, azaz a térség tehergépjármű és autóbusz tulajdonosainak rendelkezésére. A társaság fontosabb mutatói: A saját tőke arányos adózás előtti eredmény (%) 3,16 2,63 A társaság adózás előtti eredménye (e HUF) Az értékesítés nettó árbevétele (e HUF) A társaság a év során átlagosan 1.729,1 főt foglalkoztatott (az előző évben főt). A fizikai dolgozók száma 1.315,2 fő (az előző évben 1.305,6 fő), az alkalmazottak száma 413,9 fő (az előző évben 413,4fő). A társaság személyi jellegű ráfordításai e HUF-ot (az előző évben e HUF-ot) tettek ki. A társaság fontosabb gazdasági mutatói: Befektetett eszközök aránya 63,27 60,59 2. Forgóeszközök aránya 29,67 19,40 3. Tőkeszerkezet (Saját tőke/források) 63,08 60, Saját tőke aránya a befektetett eszközökhöz képest 99,69 90,88 Pénzeszközök aránya a rövid lejáratú kötelezettségekhez 147,68 72,67 Követelések és pénzeszközök aránya a rövid lejáratú kötelezettségekhez képest 217,34 132,08 7. Likviditási mutató 242,51 158,15 H Eger, Nagy - Eged u. 13. (+36) ; (+36) ; hu 6

16 Megállapítható, hogy a társaság vagyoni, pénzügyi helyzete stabil, a működés szempontjából jónak mondható. A BORSOD VOLÁN Zrt. vezetése a kiemelt, meghatározó tényezők figyelembevételével hatékony intézkedéseket tett a stabil pénzügyi helyzet megőrzése tekintetében. A társaság minden esetben eleget tett a fennálló fizetési kötelezettségeinek. A BORSOD VOLÁN Zrt közszolgáltatási szerződést kötött a KHEM-el az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási tevékenységek végzésére. A szerződés pénzügyi feltételeket érintő rendelkezései szerint a társaság veszteségkiegyenlítésre jogosult a gazdasági hátrányt okozó közszolgáltatási kötelezettség elrendelése esetén A NFM által megadott tájékoztató szerint társaságot a évi bevételekkel nem fedezett indokolt költségek ellentételezésre E Ft veszteségtérítés illeti meg. A támogatást az egyéb bevételek között költség ellentételezésre kapott támogatásként számolták el. A NFM által jóváhagyott veszteségtérítés összegéből a mérlegkészítés időpontjáig E Ft rendeződött pénzügyileg. A társaság az ÉMOP számú Menetrend szerinti közösségi közlekedés logisztikai és IT fejlesztése a BORSOD VOLÁN Zrt-nél című pályázatra 148,2 millió Ft támogatást kapott évben. A helyi menetrend szerinti közforgalmú közlekedés központi költségvetési és önkormányzati működési támogatásának összege 54,6 millió Ft, mely az egyéb bevételek között került kimutatásra. H Eger, Nagy - Eged u. 13. (+36) ; (+36) ; hu 7

17 C. A DECEMBER 31-I ÉVES BESZÁMOLÓ 1. Előző évi éves beszámoló Az előző éves beszámolót a közgyűlés május 26-án a K.gy.1/e/ számú határozatával fogadta el. A tulajdonosok osztalék kifizetéséről nem döntöttek, így az adózott eredmény megegyezett a mérleg szerinti eredménnyel, mely ( e HUF) az eredmény- tartalékba került. 2. Könyvvezetés A társaság éves beszámoló készítésére kötelezett, könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint készíti. A beszámoló készítésének időpontja tárgyévet követő év február hó 15. napja. Az összeállításra került éves beszámoló az Sztv. -vel összhangban, a bekerülési költség elvének alkalmazásával történik. A társaság összköltség eljárással állapítja meg üzleti tevékenységének eredményét, ennek megfelelően az Sztv. II. számú melléklete szerinti A típusú eredmény-kimutatást készít. Az éves beszámoló adatai ezer HUF-ban értendők. A könyvelés a társaság székhelyén történik. A társaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett. 3. Kimutatások és bizonylatok 3.1. Immateriális javak és tárgyi eszközök Az immateriális javak és a tárgyi eszközök gazdasági év folyamán bekövetkezett minden mozgását (növekedését, csökkenését) számítógépes nyilvántartásban rögzítik. A beszámolóban kimutatott befektetett eszközök fizikailag léteznek, azok a társaság jogos tulajdonát képezik. Ezen eszközök értéke teljes körűen megfelel az Sztv. szerint a kategóriába tartozó tételeknek. Az eszközök bekerülési értékét, és a maradványértékét a számviteli törvénnyel összhangban készített Számviteli Politikában meghatározott elvek alapján állapították meg. A beruházások, felújítások illetve a karbantartások a nyilvántartásokban elkülönítve szerepelnek Készletek A készletek fizikai leltárfelvételére június - december hónapjai között került sor. Néhány leltárfelvételi helyen a helyszínen ellenőriztük a leltározás folyamatát. A leltározás során alkalmazott elvek, valamint a leltározás és annak folyamata megfelelt az előírásoknak. A készletleltár tartalmazza mindazon készletfajták felsorolását, amik a fordulónapon a társaság tulajdonát képezték. A leltárban szereplő tételek fizikailag fellelhetők. 3.3 Követelések Az áruszállításból és szolgáltatásból származó jelentős összegű követelések és kötelezettségek december 31-i állományát egyenlegközlőkkel visszaigazolták. 3.4.Pénzeszközök, értékpapírok A társaság pénztárállományát pénztári jegyzőkönyvek, a bankbetétek összegét pedig banki igazolások és egyenlegközlők támasztják alá. H Eger, Nagy - Eged u. 13. (+36) ; (+36) ; hu 8

18 4. A kimutatások tagolása és értékelési módszerek 4.1. Általános megjegyzések A társaság jelen éves beszámoló elkészítése során az Sztv. előírásaival összhangban járt el minden lényeges szempontot tekintve A beszámoló pénzneme A társaság éves beszámolóját és könyveit magyar forintban vezeti. Jelentésünkben az összes adatot ezer forintban (e HUF) adtuk meg A devizában megadott tételek forintra történő átszámítása A társaság deviza-tranzakcióit az ügylet napján érvényes MNB által megadott hivatalos árfolyamon számolja el. A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmerülésének időpontjában érvényes árfolyamok különbözete az árfolyamnyeresége, illetve árfolyamvesztesége a pénzügyi műveletek között kerül kimutatásra. A mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát, továbbá a külföldi pénzértékre szóló év végén minősített minden követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó az MNB által közzétett hitvatalos devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni Immateriális javak és tárgyi eszközök Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozását a Kiegészítő melléklet részletesen taglalja. Aktiválások és az értékcsökkenési leírások megfelelnek az Sztv. előírásainak: -- Az értékcsökkenés alapja a beszerzési érték beleértve az aktiválandó kapcsolódó költségeket, csökkentve a maradványértékkel. -- A tárgyi eszközök értékcsökkenését időarányosan a lineáris módszerrel számolják el. -- A Társaság által alkalmazott értékcsökkenési kulcsok megfelelnek a várható hasznos élettartamnak, azok részben eltérnek a magyar adótörvény által előírt kulcsoktól. -- Az 100 e HUF-nál alacsonyabb bekerülési értékű, kis értékű tárgyi eszközöket használatbavételkor teljes egészében költségként számolják el. Várható, hasznos élettartam Az immateriális javak hasznos élettartamát a következő táblázat foglalja össze: Megnevezés Hasznos élettartam Leírási kulcs Üzleti, vagy cégérték 5 év 20 % Kísérleti fejlesztés aktivált 5 év 20 % értéke Alapítás átszervezés aktivált értéke 5 év 20 % Ebből ISO minősítő rendszer bevezetése minősített időszak Szellemi termékek 3 év 33% Vagyoni értékű jogok 5 év 20 % H Eger, Nagy - Eged u. 13. (+36) ; (+36) ; hu 9

19 A tárgyi eszközök hasznos élettartamát a következő táblázat foglalja össze: Megnevezés Hasznos Leírási kulcs élettartam Ingatlanok Épületek Hosszú élettartamú 50 év 2 % szerkezetből Közepes élettartamú 33,3 év 3 % szerkezetből Rövid élettartamú 16,7 év 6 % szerkezetből Környezetvédelmi célú 25 év 4 % épületek Bérbeadott épületek 20 év 5 % Építmények Ipari építmény 50 év 2 % Üzemanyag tartály 20 év 5 % Elektromos vezeték (távközlési hálózat vezetékei 12,5 év 8 % is) Kőolaj-, földgáz és 16,7 év 6 % gázvezeték Gőzvezetékek 25 é 4 % Egyéb más vezetékek 33,3 év 3 % Műszaki és egyéb gépek, berendezések, felszerelések Járművek, (kivéve az autóbuszokat) Tehergépjármű Egyéb jármű 10 év 5 év 10 % 20 % Ügyviteltechnikai eszközök 3 év 33 % programvezérlésű szerszámgépek, számvezérlésű gépek, 3 év 33 % berendezések általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, 3 év 33 % berendezések Jegykiadó gépek 10 év 10 % (számítógép alapú jegykiadó gépek) Környezetvédelmet szolgáló berendezése 3 év 33 % Bérbeadott gépek, 3 év 33 % berendezések Hulladéktároló 5 év 20 % Egyéb gépek, berendezések 6,9 év 14,5 % Ft alatti immateriális Azonnali leírás javak és tárgyi eszközök Ft közötti tárgyi eszköz 2 év 50 % 10 H Eger, Nagy - Eged u. 13. (+36) ; (+36) ; hu

20 4.5. Részesedések A részesedések értékelése gazdasági társaságokban lévő tulajdonosi részesedések vásárlása esetén, vételi áron, alapítás esetén a társasági szerződésben meghatározott alapításkori értéken történik mindaddig, amíg piaci értékük nem csökken jelentősen a nyilvántartási érték alá. Ez esetben mérlegkészítéskor piaci áron kerülnek értékelésre. A társaság részesedéseinek változására a magyarázó részben részletesen is kitérünk. H Eger, Nagy - Eged u. 13. (+36) ; (+36) ; hu 11

21 E. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. közgyűlésének! Elvégeztük a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt Miskolc, József Attila u. 70.sz.(cégjegyzék szám: ) - mellékelt évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege e HUF, a mérleg szerinti eredmény e HUF (nyereség) -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelős a pénzügyi kimutatásoknak a hatályos magyar számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése. A mi felelősségünk a pénzügyi kimutatások véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások mentesek-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a pénzügyi kimutatásokban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások beleértve a pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatások gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint a pénzügyi kimutatások átfogó prezentálásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. A könyvvizsgálat során a vállalkozó (BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt Miskolc, József Attila u. 70.sz; cégjegyzék szám: ) évi éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a vállalkozó (BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt Miskolc, József Attila u. 70.sz; cégjegyzék szám: ) december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. H Eger, Nagy - Eged u. 13. (+36) ; (+36) ; hu 12

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

0 Kiegészítő melléklet a 2010. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 3. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 14. szám 2005. június 16. 2005. június 16. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 A/ A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 4 1. A vállalkozás ismertetése... 4 2. Számviteli politika bemutatása...

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Tartalomjegyzék A ÁLTALÁNOS RÉSZ...1 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 1 I/1. A VÁLLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA... 1 I/2. A SZÁMVITELI POLITIKA ISMERTETÉSE... 6 B. SPECIFIKUS RÉSZ... 18 I. A MÉRLEGHEZ

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

2013. évi Éves beszámoló

2013. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/ő60-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 1 1 5 5 3 8 4 9-4 9 3 1-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 2 3 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A vállalkozás

Részletesebben

á á é é á á á é Ö Á Ö á á í á ő á ó íö É ö é ő á ő á é é á ö ö í á á é é ő ő é ő ő é ó í á á é ö ö í á á é á é é í é é á é é Á á é é ű é é é é á é é í é ö é ó ó é é ű ű é é á ű é é é á ű é á á á á á ú

Részletesebben

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről ~ Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről @ l'mj Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben