Európa válaszút előtt Az euróválság összefüggései és lehetséges szcenáriók a kilábalásra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európa válaszút előtt Az euróválság összefüggései és lehetséges szcenáriók a kilábalásra"

Átírás

1 2012. június 20. Európa válaszút előtt Az euróválság összefüggései és lehetséges szcenáriók a kilábalásra Az eurózóna elhúzódó válsága számos kérdést vet fel, melyekre egyelőre sem az európai politikai vezetők, sem a közgazdász szakma nem képes kielégítő válaszokat kínálni. A krízishelyzet nem pusztán a nemzetközi pénzügyi rendszer diszfunkcióira, az egyes államok súlyos gazdasági problémáira világított rá, de egyúttal az integráció által létrehozott struktúrák sebezhetőségére is felhívta a figyelmet. Ebben a helyzetben a megoldásra váró dilemmák egyszerre két szinten, és több dimenzióban jelentkeznek. Egyrészt nemzetállami szinten, ahol a gazdasági válságmenedzselés eltérő receptjeit próbálgatják, miközben a mentőcsomagok feltételéül szabott megszorító intézkedések és strukturális átalakítások egyre kiélezettebb társadalmi-politikai helyzethez és gazdasági recesszióhoz vezetnek, valamint közösségi szinten, ahol immár az euróövezet megmentéséről és az egész EU-projekt jövőjéről folyik a politikai diskurzus. Ennek egyik dimenziója a pénzügyi stabilitás és gazdasági racionalitás kívánalmai szerint keres relatíve csekély áldozatokkal járó működési alternatívát, míg a másik dimenzió, a politika dimenziója igyekszik minél erőteljesebb reformlépéseket politikai napirendre tűzve gyökeres átalakítást (az eddigi intézményi struktúra átszabása és a tagállamok által követett gazdasági gyakorlat erős közösségi kontroll alá helyezése) eszközölni az általa lényeglátó leegyszerűsítéssel felvázolt helyzetelemzésből kiindulva. A görög, a spanyol, az ír, a portugál, és az olasz helyzet kiválóan rámutatott az eddig folytatott gazdaságpolitika tarthatatlanságára, a monetáris unió gyengeségeire, s a rendszerben rejlő magas kockázati tényezőkre, a nemzetközi pénzügyi válság hosszú távú hatásai pedig a lisszaboni stratégia teljes kudarcára. Európa számára ma már az is áldásos volna, ha csupán a versenyképesség miatti aggodalmak motiválnák cselekvésre a döntéshozókat, ám jelenleg maga az euróövezet fennmaradása a tét. Mindazonáltal nem áll fenn determinált cselekvési kényszerpálya, különböző forgatókönyvek, szcenáriók állnak rendelkezésre mind az Európai Unió válságának kezelésére, mind pedig az egyes tagállamok helyzetének konszolidálására. E kísérlet várható eredményessége ugyanakkor meglehetősen kétséges, hiszen számos gazdasági, politikai, illetve társadalmi természetű akadály veri béklyóba az integráció továbbfejlesztését célul kitűző aktivista hozzáállást és koordinált közösségi erőfeszítéseket. 1. oldal

2 A fekete sas és a gall kakas Közismert, hogy amikor az európai integráció motorjáról beszélünk, ez alatt a németfrancia együttműködést értjük, mivel a Közösség jövőjét, az EU-projekt fő irányvonalát tekintve e két területénél, népességénél és gazdasági erejénél fogva jelentős állam korábban hosszú időn át képes volt közös platformra helyezkedni, illetve az integráció további mélyítésének irányába mutató kezdeményezéseket megtenni. Ezt a képet némileg árnyalta a Merkel-Sarkozy tandemet követő váltás, vagyis Francois Hollande elnökké választása Franciaországban. Bár feszítő jellegű ellentétek továbbra sem húzódnak a német kancellár és a francia köztársasági elnök EU-politikája között, az eurózónát fenyegető válság, valamint az egyes tagállamok gazdasági nehézségeinek megoldása tekintetében némi disszonancia azért megfigyelhető. Míg Merkel továbbra is kitart a költségvetési szigor és a restriktív jellegű fiskális lépések megtételének szükségessége mellett, addig Hollande nagyobb hangsúlyt helyezne a gazdasági növekedés beindítására, s ennek érdekében hajlandó volna enyhíteni a megszorító politikán is. Az elnökválasztási kampányban a szocialista jelölt a fiskális stabilitási paktum újratárgyalásának szükségessége mellett tett hitet, miközben az Európai Központi Bank (EKB) elnökét idézve egy növekedési stratégia kidolgozásának fontosságát hangsúlyozta. Noha az új elnök számos ponton nem osztja a német álláspontot, mégsem beszélhetünk paradigmaváltási kísérletről, hiszen ha az alkalmazandó eszközök kiválasztásában, a helyes makrogazdasági mix megtalálásában nem is az alapvető célok tekintetében egyetértés (de legalábbis kompromisszumkészség) mutatkozik. Az IMF vezetője, Christine Lagarde is engedékenyebbnek mutatkozott a gazdaságélénkítés kontra megszorító politika dilemmában (ami a Valutaalap korábbi irányvonalával való szakítást jelent), noha álláspontja szerint a két törekvés egymással összeegyeztethető, egy időben megvalósítható (eszközei a strukturális reformok és a célirányos forrásfelhasználás). A stagnálás és a recesszió veszélyének elhárítása érdekében az utóbbi időszakban a német fél is határozott lépéseket fontolgat. Angela Merkel javaslatot tett többek közt az Európai Beruházási Bank alaptőkéjének 10 milliárd euróval történő megemelésére a beruházás-élénkítés érdekében. A német politika köztudottan az integráció elmélyítését tűzte zászlajára. Ez a törekvés nem pusztán a pénzügyi krízisre adott határozott válaszként értékelhető, de egyúttal annak a politikai projektnek a következetes folytatásaként is tekinthetünk rá, melynek Németország a XX. század második felétől kezdve egyik legaktívabb támogatója. A korábbi fontolva haladást azonban az utóbbi időszakban merészebb, bizonyos értelemben radikálisabb lépések szándékának hangoztatása váltotta fel, melyek egy része gyanakvást kelt a partnerekben, 2. oldal

3 valamint az egyes nemzetállamok társadalmaiban (különösen a mostani időszakban, amikor a pénzügyi segítségre szoruló államok a mentőcsomagokért cserébe egyébként is jelentős fokú korlátozásokkal szembesülnek, ráadásul a megszorítások felelősségét a tagállami kormányzatok előszeretettel hárítják át az integrációs intézményekre, illetve a nemzetközi pénzügyi szervezetekre). A német megoldási kísérlet elsősorban akkor válhat realitássá, ha a német kancellár valóban képes lesz meggyőzni az eurózóna-tagok állam- és kormányfőit arról, hogy ha elbukik az euró, elbukik Európa. A francia álláspont viszonylag egyértelmű: elzárkózás a radikális intézményi reformoktól és új válságmenedzselési receptek kidolgozása. A francia fél a jelek szerint középtávon a további mélyítés helyett inkább a Lisszaboni Szerződés által meghatározott keretek között képzeli el az euróövezet konszolidálását. (Ráadásul mivel a május 29-i népszavazáson a franciák stabil többsége elutasította az EU Alkotmányszerződését, nem valószínű, hogy néhány év elteltével a francia közvélemény készséget mutatna egy, a jelenleginél jóval szorosabb politikai-gazdasági együttműködésre.) A franciák és a németek által kínált perspektíva közti feszültség nem is annyira az eltérő Európa-jövőképből ered, sokkal inkább pragmatikus tényezők indukálják: a gazdasági érdekek és a politikai racionalitás Németországot egy olyan egységesülő Európa felé terelik, melyben a németek szerepfelfogása (melyet a német politika egyfajta közösségi felelősségvállalást előmozdító integrációs aktivizmussá konvertált) nagyobb befolyásgyakorlást enged a Közösség ügyeire, gazdasági-politikai fejlődéspályájára. Ez a koncepció szükségképpen ellenérdekeltségeket generál, melyben a franciáknak (is) döntő szavuk lesz. Reform vagy bukás Egyelőre úgy tűnik, az integráció továbbvitelének folyamatában érdekelt politikai aktorok és bürokraták nem sokat tanultak a pénzügyi-reálgazdasági válság tapasztalataiból, ugyanis a gazdasági krízishelyzetből kivezető utat nem a kapitalizmus modelljének korábban a politikai szólamok szintjén sokat hangoztatott megreformálásában, sokkal inkább az EU föderalizálásban látják (a folyamat betetőzése lehet a föderalisták által preferált Európai Egyesült Államok létrehozása). Az egyik legfőbb kérdés az, hogy gazdasági paradigmaváltás nélkül egy tervezett költségvetési-pénzügyi unió képes volna-e hatékonyabb válságmenedzselésre, illetve a válsághelyzet kiújulását megakadályozandó, preventív lépések megtételére, mint a nemzetállami kormányok. Egy szigorúbb uniós fiskális szabályozási 3. oldal

4 rendszer, egy hatékonyan működő pénzügyi felügyeleti szisztéma sem képes orvosolni azokat a súlyos problémákat, melyeket a nemzetközi pénzügyi rendszer diszfunkciói, a versenyképesség, a szociális gondoskodás és társadalmi igazságosság, valamint a fenntarthatóság együttes követelményei támasztanak, s melyek gyakran párosulnak túlköltekezéssel. A gazdasági stabilitás megteremtése érdekében az adósságválság megoldása elsődleges feladat. Ennek érdekében az euróövezet válságalapjának (EFSF), illetve várhatóan az Európai Stabilitási Mechanizmusnak (ESM) a forrásait is mobilizálják (melyek a válságban lévő országok hiteligényét tekintve erősen korlátozottak), valamint az IMF által biztosított mentőövet is igénybe veszik. A rendelkezésre bocsátott összeg rendeltetésszerű, célszerű felhasználását, valamint a cserébe kialkudott megszorító intézkedések és strukturális reformok végigvitelét az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és az IMF által alkotott trojka ellenőrzi. Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a támasztott követelményrendszer tekintetében az egyes államok eltérő súlya, gazdasági ereje miatt nem egyforma követelményekkel szembesülnek. Ez a kettős mérce az eltérő hitelnyújtási feltételek mellett óhatatlanul kiütközik a különböző szankciók megállapításakor is. Jó példa erre Spanyolország, amely mind a hiánycél tartásának tekintetében, mind pedig a közel 100 milliárd eurós nagyságrendű mentőcsomag feltételrendszerének szempontjából jóval enyhébb követelményekkel szembesült, mint Írország, Portugália, illetve Görögország (de a kohéziós források egy részének felfüggesztésével összefüggésben Magyarország is említhető e sorban). Az Európai Unió versenyképessége, világgazdaságban betöltött pozíciója, az európai társadalmak állapota, a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitása nagyban függ attól, hogy az európai vezetők a következő időszakban milyen válaszokat találnak a kihívásokra, illetve ezeket a lehetséges válaszlépéseket egymással egyeztetve, egy közös stratégia keretében hozzák-e majd meg, vagy továbbra is érvényesül az a gyakorlat, hogy válság idején minden tagállami kormány elsősorban a saját nemzeti érdekeit tartja szem előtt. Egyelőre úgy tűnik, hogy a németek szorosabb pénzügyi-gazdasági együttműködésre irányuló tervei nem nyerték el az euróövezeti államok vezetőinek osztatlan támogatását, ugyanakkor a német adófizetők is mindinkább helyeselnék a renitens görögök valutaunióból való kilépését, valamint a válságmenedzselésben való német felelősségvállalás csökkentését. (Persze nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy amennyiben Görögország elkerüli az államcsődöt, és nem kerül sor a korábban megállapított feltételek revíziójára, a tőkepiacon alacsony kamattal forráshoz jutó német hitelezők miként eddig jelentős nyereséget könyvelhetnek el.) A fiskális- és bankunió, az eurókötvények bevezetése, a közösségi betétbiztosítási rendszer már egy olyan 4. oldal

5 stádiumát valósítaná meg az integrációnak, amelyben a résztvevő államok viszonylatában gazdasági értelemben már nem beszélhetünk szuverén döntéshozatalról, ráadásul mindezt egyre dominánsabb német szerep mellett. Németország továbblépne, az EU útelágazás előtt áll A német vezetés következetesen vállalja az integráció mind szorosabbra fűzésének programját. A pénzügyi válság óta megfigyelhető egy olyan törekvés az EU-ban, mely felhasználva a fenyegető válsághelyzetet, a fiskális fegyelem követelménye és a monetáris unió mellett célként megjelenő szorosabb gazdasági-gazdaságpolitikai együttműködés igényét hangoztatva szorgalmazza az integráció további mélyítését. Utóbb már a széleskörű költségvetési unió és a bankunió (közös bankfelügyelet, bankbetétek közös biztosítása) terve is előtérbe került az eurózóna országaira (vagy azok egy csoportjára) vonatkoztatva, amivel az aláíró felek jelentős lépéseket tennének a föderatív struktúrák irányába. A nemzetállami szuverenitás korlátozása, illetve egyes nemzeti hatáskörök közösségi szintre emelése (kollektív gyakorlása), esetleges osztott kompetenciába sorolása (EU-tagállam) elkerülhetetlenül demokratikus deficitet okoz, amit csak tovább fokoz a kétsebességes Európa tézisének német részről történő renovációja. Ez szükségképpen vezet az elitklub periféria dichotómiájának erőteljesebbé válásához, ami nagyban befolyásolja az euróövezeten kívüli uniós országok gazdasági pozícióit, politikai érdekérvényesítő-képességét is. A monetáris unió, illetve maga az euró nem pusztán az integrációs folyamat fontos pénzügyi-gazdasági vívmánya, sarokköve, de egyszersmind komoly politikai faktora is, tehát annak feladása, vagy integritásának megbontása (vonatkozzon ez bármily közösségi viszonylatban csekély gazdasági erőt képviselő partikuláris területre) súlyos politikai következményekkel járna. Részben ez az oka annak, hogy a görög távozás az európai közvélemény uralkodó álláspontja, illetve a közgazdász szakma egy szegmensének meggyőződése ellenére nem merült fel vállalható alternatívaként. Bár az uniós országok válságterveket dolgoztak ki egy esetleges görög összeomlás esetére, ennek megakadályozása érdekében az EU legfőbb döntéshozói mindent elkövettek, a német kormányfő még a görög választóknak is üzent a parlamenti választások előtt, amivel tulajdonképpen vállalta, hogy beavatkozik a görög belpolitikai folyamatokba (noha az efféle politikai megnyilvánulások a múltban is gyakran kontraproduktívnak bizonyultak). Az euróválság kihatással van a zónán kívüli, nemzeti valutákra is. Az árfolyam-ingadozás mértéke jelentős kockázatokat rejt, a 5. oldal

6 pénzpiaci folyamatok pedig igencsak megdrágíthatják a hitelfelvétel, az államadósság refinanszírozásának költségeit. Ha az eurózóna, illetve maga az EU jövőjére vonatkozó lehetséges forgatókönyveket vesszük sorba, akkor elsőként a politika által leegyszerűsítve beállított két szélső eshetőséget kell számításba vennünk, nevezetesen az eurózóna összeomlását (mely egyesek szerint maga az unió összeomlásával is járna), valamint az integráció pénzügyi-gazdasági elmélyítését, ami egy sor további, döntően politikai természetű kérdést vet fel (nemzetállami szuverenitás, tagállami és uniós hatáskör-újraelosztás, szubszidiaritás elvének érvényesíthetősége, demokratikus elszámoltathatóság kérdése, demokratikus deficit, stb.). További lehetőségként merül fel a többsebességes Európa, mely az integráció eltérő szintjein együttműködő tagállamokat feltételez. Ez a forgatókönyv korábban kevésbé tűnt realizálhatónak, politikailag védhető alternatívának, ugyanakkor a jelenlegi struktúránál mindenképp racionálisabb volna annyiban, hogy a kooperáció minősége során jobban figyelembe venné az egyes országok gazdasági fejlettségét, társadalomfejlődési pályáját, ráadásul sok szempontból rugalmasabb és adaptívabb noha a periféria államai számára kevésbé igazságos modellt kínálna. Kérdéses, hogy az EU-n belül az együttműködés hány szintjét különböztethetnénk meg. Egyik lehetséges szcenárió az euróövezet országainak szorosabb együttműködése, valamint az integráció egyfajta komplementer-halmazaként a hivatalos fizetőeszközként a nemzeti valutát használó államoknak a csoportja. Más utat kínál az a forgatókönyv, amely az EU-n belül a gazdasági fejlettség, a költségvetési fegyelem és az integráció mélyítése iránti politikai hajlandóság alapján tenne különbséget a kooperáció minősége tekintetében, vagyis létrehozná a magállamok csoportját. Ez az elképzelés inkább elméleti jellegű, a gyakorlatban nehezen, vagy csak nagy politikai áldozatok árán volna realizálható. Szintén érdemes megemlíteni azt az elméleti konstrukciót, mely az euró feladását és egy (korábbi stádiumban alkalmazott) ECU-jellegű elszámolási eszköz (transzferdeviza) bevezetését irányozná elő. Ez a forgatókönyv gyakorlatilag a monetáris unió feladásával járna, ugyanakkor nem zárná ki a szorosabb gazdasági együttműködést. 6. oldal

7 A görög dráma Az Európai Unió fennállásának legjelentősebb gazdasági és egyben politikai krízisét éli. Az eurózónát megroppantó, a PIIGS 1 országokon végigseprő gazdasági válság nemcsak a Monetáris Unió, de az egész Közösség jövőjét meghatározhatja, elindulva akár a szorosabb integráció útján egy esetleges politikai unió, akár az eurózónából való kilépésekkel a dezintegráció irányába. A görög gazdaság többek között versenyképességi problémái már az ország 2001-es Monetáris Unióhoz való csatlakozásával megjelentek, ám a 2008-as válság után majd két évvel eszkalálódtak, illetve jelentkeztek sorra a nagymértékű (állami- és magánszektort egyaránt érintő) eladósodottsággal küzdő államokban, megcáfolva többek között az egykori IMF vezér, Dominique Srauss Kahn kijelentését, miszerint a görög válság nem terjed tovább. Görögország államadóssága 2010-ben elérte a GDP 142,7, 2011-ben pedig már 165,4% 2 -át, ehhez hasonló tendenciát mutat a munkanélküliségi ráta 13,9-ről 20,9% 3 -ra történő emelkedése. A szakértők a válság okait keresve számos hipotézist állítottak fel, kezdve a versenyképességet korlátozó magas adminisztratív terhekkel, az adózási- és munkamorállal, a költségvetés fegyelmezetlenségével és a pazarlással. Az adósságok finanszírozhatatlansága az államot 2010-ben pénzügyi segítségkérésre kényszerítette, melynek következményeképp az euróövezet tagállamai 110 milliárd eurós mentőcsomag (melyet az IMF, a tagállamok, közülük is kimagasló mértékben Németország áll) 2013-ig történő lépcsőzetes folyósításában állapodtak meg. A csomag azonban több szempontból is sikertelennek bizonyult: amellett, hogy a gazdasági mutatók nem javultak, a bailout -ért cserébe megkövetelt megszorító intézkedések komoly állampolgári elégedetlenséghez vezettek, sztrájkokban, tüntetésekben, új politikai erők megjelenésében artikulálódva. Újabb pénzügyi segélycsomagra szorult tehát az ország, melyet az övezet tagállamai és az illetékes szervezetek 130 milliárd euró értékben, 2012 kora tavaszán hagytak jóvá, annak sikerét azonban többek között maga Angela Merkel is kétségesnek vélte. A görög gazdaság továbbra is recesszióban van, az első negyedévben a GDP 6,5%-kal esett vissza. Az államháztartási hiány is hízik, a program értelmében azt idén a tavalyi 9,1%-ról a GDP 6,7%- ra, 2014 végéig pedig 3%-ra kellene csökkenteni a tavalyi 9,1% 4 -ról. A görög társadalom az intézkedéseknek köszönhetően igen megosztott a trojka kínálta hitelekkel kapcsolatban, mely a pártpreferenciák változásában is lecsapódik. A gazdasági 1 Az eredeti PIGS országok immáron Írországgal kibővülve 2 CIA Word Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gr.html 3 Görög Statisztikai Hivatal 4 Uo. 7. oldal

8 válság kirobbanása óta, az arra megfelelőnek tartott válaszok konszenzusának hiányában a kormányozhatóság meggyengült, illetve ellehetetlenült, mely be nem töltött parlamenti ciklusokhoz, előre hozott választásokhoz és eredménytelen kormányalakítási kísérletekhez vezetett. A májusi választásokat követő kormányalakítás is kudarcba fulladt, melyet az eurózóna jövője szempontjából kulcsfontosságúnak vélt júniusi választások követték. A választásokat csupán 3%-kal megelőzve a megszorító intézkedéseket és a mentőcsomag szigorú feltételeit elutasító Radikális Baloldali Koalíciót (Sziriza) az eurózóna tagság és az elvárt kiigazító intézkedések mellett kiálló Új Demokrácia nyerte, mely nemzeti egységkormány kialakítására bár nem lesz képes, a koalíciós tárgyalások eredményeképp valószínűsíthetően kezdeményezi majd a mentőcsomag feltételeinek újratárgyalását. Az Új Demokrácia ugyanis feltehetően a 33 mandátumot szerző Paszok-kal lép koalícióra, melynek külső támogatását a 6%-kal 17 mandátumot szerző Demokratikus Baloldal már bejelentette. Mindkét párt elkötelezett a hitelmegállapodás feltételeinek újratárgyalása mellett, így arra ha a leendő görög kormányon múlik sor kerülhet. Bár a trojka részéről egyelőre nem érezhető a feltételek enyhítését célzó tárgyalásokra való nyitottság (Angela Merkel kijelentette, a hitelcsomag feltételeinek enyhítése elfogadhatatlan), a közös valuta és az övezet fenntartásának politikai szándéka e hozzáállást feltehetően megváltoztatja majd. Az újratárgyalás azonban hullámot generálhat a mentőcsomagban részesülő államok körében, melynek elkerülése érdekében, a görög csomag felülvizsgálatát elutasító nyilatkozatok teljesen érthetőek. A piacok mindenesetre a választások eredményeinek következtében némileg megnyugodtak, a közös valuta vasárnap este kissé erősödött a dollárhoz képest, a bankbetét-kimentések enyhültek, az európai tőzsdék hétfőn pluszban 5 nyitottak. A megnyugvás azonban a mutatók szerint tiszavirág életűnek bizonyult, a kormány mentőcsomaghoz való hozzáállásának nyilvánosságra hozásáig a nemzetközi bizalmatlanság tehát nem csillapodik. Görögország helyzete azonban a mentőcsomagok ellenére sem bíztató. Szakértők egy része szerint az állam előbb-utóbb kétségkívül az eurózóna elhagyására kényszerül. A jelenlegi állapot ugyanis fenntarthatatlan, melyen hosszú távon a sorra felvett hitelek sem képesek segíteni. Kérdéses persze, hogy a trojka egyáltalán hajlandó-e, illetve képes-e újabb hitelcsomagok folyósítására. A kilépés súlyos következményekkel járna, a drachma visszavezetése esetén is különböző forgatókönyvekkel 6 számolhatunk, melyek egyik oldal

9 legmeghatározóbb pontja, hogy a valuta visszavezetésével párhuzamosan megmaradnak-e a külső források. Az államcsőd lehetősége úgy a zóna elhagyásával, mint a bennmaradással fennáll. Kunibert Raffer közgazdász professzor szerint az országot segélyezés helyett már 2010-ben hagyni kellett volna csődbe menni, kímélve az európai adófizetőket és magánbefektetőket. Véleménye szerint megfelelő államcsődeljárás kidolgozásával jóval kisebb kárt okozna Görögország csődje, melyet az állam valutaövezeti tagságának fenntartása mellett is elképzelhetőnek tart 7. A drachmához való visszatéréssel annak minden rövidtávú negatív következménye ellenére az euróövezet egy súlyos ballaszttól szabadulna meg, noha ez kétségtelenül fájdalmasan érintené a többi válsággal küzdő országot, illetve a hiperinflációval való szembenézésre kényszerülő görögöket is. Görögország ehelyett folytathatja a mentőcsomagért cserébe vállalt kötelezettségek teljesítését, ám egyre kétségesebb, hogy jelenlegi makrogazdasági mutatóival, több mint négy éve tartó gazdasági recesszió és nagyarányú munkanélküliség mellett konszolidálni tudná gazdaságát. A kormányalakítási tárgyalásokat követően megalakuló új görög kabinettel való egyeztetések során a német fél várhatóan kevésbé engedékeny álláspontot képvisel majd, noha az elmúlt napokban mind az OECD, mind az Egyesült Államok felvetette a hitel-megállapodás feltételeinek újratárgyalását, sőt a híradások névtelenül nyilatkozó uniós tisztviselők helyeslő megnyilvánulásairól is beszámoltak. Portugál hajós a viharos tengeren A görög gazdaság recessziójával meginduló válság hullámként söpört, illetve söpör végig a magas adóssággal rendelkező PIIGS államokon. A portugál gazdaságot is elérő és megrendítő folyamatok 2011 tavaszára az ibériai ország politikai vezetését is mentőcsomag igénylésére késztették, követve Görögország, valamint Írország példáját. A portugál államadósság 2010 végén elérte a GDP 92,9, 2011 első negyedévében már annak 94%-át. Coelho kormánya 78 milliárdos hitelcsomag (melyből 52 milliárd eurót az EFSF-en keresztül az EU, 26 milliárdot a Valutaalap hitelez) folyósításában állapodott meg az EU-IMF-EKB trojkával, mely negyedik részletének nyújtását 2012 júniusában az említett szervezetek jóváhagyták. A hitelek jó része a portugál bankhálózat megsegítését, elsősorban a három nagy bank feltőkésítését szolgálja. A csomag a portugál kormánytól komoly fiskális kiigazításokat, többek között az államháztartási hiány megszűntetését, az államigazgatás, az egészségügyi oldal

10 rendszer reformját, adóemelést és privatizációs program végrehajtását követelte meg. Ezek teljesülésének eredményeképp kívánja meg a trojka 2013-ra a költségvetési hiány 9,1%-ról 3%-ra való csökkenését 8. Az új politikai vezetés ennek megfelelően folytatta tevékenységét, melyet már a 2010-ben készült IMF-jelentés alapján a szocialista kormány megkezdett, számos területen csökkentve az állami kiadásokat, valamint növelve a bevételeket; megnyirbálva a közszféra béreit, emelve az ÁFA kulcsot. Egy márciusi, újabb megszorító csomag azonban számos európai államhoz hasonlóan végül a kormány bukásához vezetett. A José Socrates vezette szocialista kormányt a jobbközép Szociáldemokrata Párt - konzervatív Demokratikus és Szociális Központ koalíció követte, mely tehát az elvárt kiigazító intézkedések végrehajtásába kezdett. Ennek köszönhetően a trojka 2012 júniusában jóváhagyta a mentőcsomag negyedik részletének folyósítását, megelégedve többek között a költségvetési kiadások csökkentésével. Újabb pénzügyi kisegítő csomag Portugália esetében jelenleg nincs napirenden, a már meglévő hitelek feltételeinek újratárgyalására azonban a valószínűsíthető görög példa alapján az esélyek növekednek. A portugál GDP csökkenése bár úgy tűnik, lassul, az államadósság mértéke 2012 februárjában az egy évvel korábbi 93,4%-ról 107,2%-ra emelkedett. Emellett a munkanélküliségi ráta is magas, az Eurostat adatai szerint 2012 áprilisában 15,2%-os szintet ért el. A megszorító intézkedések Görögországhoz, Spanyolországhoz hasonlóan állampolgári elégedetlenséghez vezetnek, sztrájkokban megnyilvánulva. Bár a görög zavargásokkal összehasonlíthatatlan portugál tüntetések jóval békésebben folynak, a végeláthatatlan kiadáscsökkentő és már-már olykor nevetséges gazdaságélénkítő (munkaszüneti napok ideiglenes felfüggesztése) intézkedésekkel tarkított gazdaságpolitika ennél komolyabb megmozdulásokat is eredményezhet. Süllyedő Armada 2010-ben először a görögöket kellett menteni, majd a portugálokat, év végén az íreket, ám mindezek az erőfeszítések eltörpülnek ahhoz képest, amekkora problémát Spanyolország jelenthet. 8 Domonkos Endre: Merre tovább portugál gazdaság A gazdasági válság hatásai és a válságkezelés tapasztalati Portugáliában: 10. oldal

11 Franco 1975-ös halála után az ország közeledett az Európai Közösség felé, ahová 1986-ban csatlakozott is. A spanyol gazdaság a diktatúra lebontása következtében fellépő erőteljes visszaesés után szárnyra kapott, az ezredforduló után felzárkózott a kibővült EU átlagához. A növekedés motorjává az építőipar vált, a GDP bő 10%-át adva. A beruházások okozta munkaerőigénynek és a javuló kilátásoknak köszönhetően több milliónyi bevándorló özönlött az országba. A növekvő népesség miatt nagy igény támadt az ingatlanokra, melyek jelentősen túlértékelődtek, a bankok viszont igen olcsó hiteleket nyújtottak a lakásokhoz. A konjunktúra elfedte az ország problémáit: a deficites külkereskedelmet, illetve az ingatlanpiaci lufi okozta lakossági eladósodottságot. A lufi végül 2008-ban, a nemzetközi válság hatására pukkadt ki. A nagy ingatlanfejlesztők csődjének hatása átgyűrűzött a reálgazdaság szférájába, majd ben az addig stabil bankszektorra is. Az államnak ekkor már mélyen a zsebébe kellett nyúlnia; egyfelől ki kellett segíteni néhány megroggyant pénzintézetet, másfelől a szocialista kormány a gazdaság visszaesésére ekkor még nem megszorítással, hanem 24 milliárd eurós gazdaságélénkítéssel válaszolt. Akkoriban ezek a lépések mint például az új autók vásárlásához adott hozzájárulás megfeleltek az unióban alkalmazott gazdaságélénkítő döntéseknek. A gazdaságba való állami forrásbevonás azonban hitelből történt, ez mára vissza is ütött, ugyanis a GDP 2007 óta csaknem folyamatosan csökken, idén 2%-kal. A munkanélküliség szinte elképzelhetetlen mértéket ölt, meghaladta a 24%-ot, a pályakezdők körében pedig a 46%-ot ben lemondott a gazdasági válság elmélyülésért, a probléma korai kezelésének elmulasztásáért felelős baloldali kormány, a helyébe lépő jobbközép kabinet pedig rögvest nekilátott a szerkezeti reformoknak és a megszorításoknak. Spanyolország igen nehéz helyzetben van. Költségvetési hiányának javításához tovább kell folytatni a megszorító politikát, a lakosság terheinek növelését, a munkavállalói jogok csorbítását, ezek a lépések viszont a gazdaság teljesítményét tovább rontják. Többek között csökkentették az állami dolgozók bérét, adósságcsökkentésre kötelezték a regionális, illetve a helyi önkormányzatokat, leállítottak több nagyberuházást, megemelték a heti munkaidőt, növelték az szja-t, kiterjesztették az ÁFA-t az ingatlanokra is. Az államháztartás éves hiánya a GDP 8-11%-a volt az utóbbi években, idén is biztosan 5% felett lesz. A bankrendszer kimerült, fel kell tőkésíteni. A késedelmes hitelek aránya folyamatosan emelkedett, 2007-hez képest a tízszeresére, az összes hitelérték közel 9%-ra. A kormányzat már aligha tudja vállalni a bankmentést, ekképp elkerülhetetlennek tűnt a segítségkérés. Bár a spanyol államadósság a GDP-nek 72,1%-át teszi ki (ami nem kirívóan magas érték), de 11. oldal

12 folyamatosan növekszik, az év végére a kormány tervei szerint - 79,8% lesz. Az adósság 2010-ben még csak a GDP 60%-át érte el, a gazdaságélénkítő csomagok, illetve a bankmentések jelentősen megdobták a mutatót. Az EU 4. legnagyobb gazdasága egyre magasabb kamatszinten tudja értékesíteni kötvényeit, maga a gazdasági miniszter ismerte el, hogy a mostani kamatszinten hosszútávon nem tudja finanszírozni magát az állam, nincs előtte nyitott ajtó a kötvénypiacon. Az országkockázati (CDS) felár június elején lépett a kritikusnak tartott 500-as szint fölé. A nemzetközi szervezetekhez való forduláskor a Fitch leminősítése jelenthette a végső lökést, június 7-én egyszerre 3 ponttal rontotta le az ország államadósságának besorolását BBB(-) ra, negatív kilátással jelölve. A költségvetési hiány finanszírozásához a bankmentő csomag nélkül is még 40 milliárd eurót kell előteremtenie az államnak az év végéig a piacról, ám nem mindegy mekkora kamat mellett, hiszen minden 100 bázispontos CDS-felár növekmény 0,15-0,2 százalékponttal emeli meg a jelenlegi, már 7% fölé emelkedett kamatszintet. A nemzetközi szervezetekhez való fordulás formálisan június 9-én bekövetkezett, az unió pénzügyminiszterei telefonos megbeszélést tartottak a spanyol ügyben. A bankmentő-csomag elérheti a 100 milliárd eurót, a vélt kamat 3-4%-os, tehát a piacinál jóval alacsonyabb, a finanszírozása pedig a közös európai mentőalapból történne. A hírre nem estek a kamatok, mivel az ESM-nek törleszési elsőbbsége lehet a piaci szereplőkkel szemben, ami lehet probléma, ha Spanyolország a fizetésképtelenség közelébe kerül. Egy 100 milliárdos kisegítéssel a még meg sem alakult ESM elvesztené a keretének az ötödét, így egy másik nagy ország kisegítése már nem lenne lehetséges. Bár a 100 milliárdos keret körül még sok a bizonytalanság, először úgy tűnt Spanyolország nem lesz kötelezve strukturális átalakításra, vagy költségvetési vasfegyelemre, azonban Joaquín Almunia uniós versenyjogi biztos spanyoloknak szóló üzenete szerint semmi sincs ingyen. Vélhetően a spanyol feltételek igazodni fognak az eddigi mentőcsomagok keretébe. A válságkezelés módjáról még nem tudni részleteket, például azt, hogy a kapott pénzből az állam csak kölcsönt ad a bankoknak, vagy a tőkéért cserébe tulajdonrészt követel, ahogyan korábban tette az egyik kisegített pénzintézettel. Félő azonban, ez csak időleges tűzoltás, hiszen nem látni, miként növik ki a hispánok az egyre mélyülő válságot. A gazdaság idén is biztosan zsugorodik, a folyamatos megszorítások miatt középtávon sem biztos a javulás, pláne a mostani labilis külső környezetben. Amennyiben ikerválság alakul ki, tehát a bankok és az állam is a végletekig eladósodik, és a spanyolok, a 12. oldal

Út a keresztre Görögország kálváriája

Út a keresztre Görögország kálváriája Út a keresztre Görögország kálváriája Artner Annamária Az adósságprobléma kifejlődése Költségvetési hiány Görögország mindig is nagy deficitre hajlamos és magas adósság/gdp aránnyal rendelkező ország volt.

Részletesebben

Eurómentés Kerneuropa útján, avagy hány sebességet bír el Európa?

Eurómentés Kerneuropa útján, avagy hány sebességet bír el Európa? MKI-tanulmányok T-2012/5 kiss j. lászló, avagy hány sebességet bír el Európa? MKI-TANULMÁNYOK A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Magyar Külügyi Intézet Szerkesztés és tördelés: Tevelyné

Részletesebben

Műhelytanulmányok 101.

Műhelytanulmányok 101. Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences Institute of World Economics MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Műhelytanulmányok

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005.

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005. ICEG VÉLEMÉNY XXII Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 I. Írország 5 II. Olaszország 10 III.

Részletesebben

Stratégia 2013. II. negyedév

Stratégia 2013. II. negyedév Forrás: Google Images, www.pbase.com/csw62, flickr.com/creative commons, www.trainweb.org 2013. II. negyedév Magyarország Növekedési fordulat előtt Több olyan területe is van a magyar gazdaságnak, ahol

Részletesebben

Ausztria Európa-politikája és gazdasági pozíciója az Európai Unióban 1

Ausztria Európa-politikája és gazdasági pozíciója az Európai Unióban 1 Ausztria Európa-politikája és gazdasági pozíciója az Európai Unióban 1 Kőrösi István Ausztria Európa-politikájának meghatározó tényezői Az osztrák külpolitikában, s benne Európa-politikájában, a sajátos

Részletesebben

Legkisebb ár helyett korrekt árakat

Legkisebb ár helyett korrekt árakat Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 3. szám Legkisebb ár helyett korrekt árakat Tolnay Tibor, az ÉVOSZ elnöke az építőipar jelenéről és jövőjéről

Részletesebben

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS A válságkezelő kormány egyéves cselekvési terve 2009. április 20. 1 ÖSSZEFOGLALÓ Helyzetértékelés A magyar gazdaság jelenlegi kritikus helyzetét belső és külső okok együtt

Részletesebben

Munkahelyteremtés Magyarországon

Munkahelyteremtés Magyarországon Bíró Nagy András Kadlót Tibor Varga Áron Munkahelyteremtés Magyarországon A Policy Solutions elemzése és javaslatai a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Foglalkoztatottsági

Részletesebben

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai PÉNZÜGYKUTATÓ ZRT. 1023 BUDAPEST, FELHÉVÍZI U. 24. Adószám: 10207291-2-41, Cg. 01-10-041073, MKB 10300002-20381642-00003285; Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet.hu Sajtótájékoztató

Részletesebben

Az európai gazdasági kormányzás előtt álló kihívások

Az európai gazdasági kormányzás előtt álló kihívások Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 2011. szeptember (759 774. o.) Benczes István Az európai gazdasági kormányzás előtt álló kihívások A hármas tagadás lehetetlensége Az európai gazdasági integráció folyamata

Részletesebben

A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK

A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK MTA Világgazdasági Kutatóintézet A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK 6. kötet A VÁLSÁG HATÁSA A MEGHATÁROZÓ ÉS A FELTÖREKVŐ NEM EURÓPAI ORSZÁGOKBAN Szerkesztette Székely-Doby

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések

A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás Szakirány A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések Készítette:

Részletesebben

Kettős kötődés: Németország gazdasági helyzete, szerepe az európai integrációban és Közép- Európában, az 1990 2013-as időszakban

Kettős kötődés: Németország gazdasági helyzete, szerepe az európai integrációban és Közép- Európában, az 1990 2013-as időszakban Kettős kötődés: Németország gazdasági helyzete, szerepe az európai integrációban és Közép- Európában, az 1990 2013-as időszakban Kőrösi István Németország a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban Huszonöt

Részletesebben

EURÓPAI MONETÁRIS UNIÓ, EURÓ

EURÓPAI MONETÁRIS UNIÓ, EURÓ EURÓPAI MONETÁRIS UNIÓ, EURÓ A pénz integrálja igazán a piacokat gazdasági és monetáris unió. Már az integráció alacsonyabb fokozataiban, a vámunióban és a közös piacban is szükséges pénzügyi (árfolyam-politikai)

Részletesebben

Út a szocializmushoz. www.strana-sas.sk

Út a szocializmushoz. www.strana-sas.sk AZ EURÓSÁNC Út a szocializmushoz Már nem Görögországról, hanem az euróról van szó. Ilyen és ehhez hasonló badarságokkal igyekeznek az európai politikusok megrémíteni választóikat, és megmagyarázni nekik,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde- nemzetközi pénzintézetek szakirány A KISVÁLLALATOK A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS FŐ HAJTÓEREJE?! A NÉMET ÉS

Részletesebben

Bulgária és Románia: Az euróhoz vezető út

Bulgária és Románia: Az euróhoz vezető út Bulgária és Románia: Az euróhoz vezető út Bilek Péter Vélemény No 27. 2007. május 1 Bulgária és Románia: az euróhoz vezető út Az elemzést készítette: Bilek Péter Az elemzéshez használt adatbázis 2007.

Részletesebben

Demokratikus politikát a piacok uralmával szemben

Demokratikus politikát a piacok uralmával szemben 1 Demokratikus politikát a piacok uralmával szemben Javaslatok egy integrált európai fejlesztési stratégiára Euromemorandum 2005 2005 november Összefoglalás Bevezetés 1. Gazdasági és társadalmi fejlemények

Részletesebben

Globális befektetési stratégia

Globális befektetési stratégia Hungária Értékpapír Zrt. Globális befektetési stratégia Kegybanki korlátok Stratégiai igazgató: Sarkadi-Szabó Kornél Technikai elemzés: Harsányi Péter Mi a hazugság, végre is? Igazság, mely álarcot hord.

Részletesebben

A monetáris politika szerepe Magyarországon a pénzügyi válság kezelésében

A monetáris politika szerepe Magyarországon a pénzügyi válság kezelésében Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 2009. május (393 421. o.) NEMÉNYI JUDIT A monetáris politika szerepe Magyarországon a pénzügyi válság kezelésében A magyar gazdaságot a nemzetközi pénzügyi válság a költségvetési

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9.

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9. Ki ad ja: Ma gyar Nem ze ti Bank Fe le lős ki adó: Hergár Eszter 154 Bu da pest, Sza bad ság tér 9. www.mnb.hu A Magyar Nemzeti Bankról szóló 213. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljaként

Részletesebben

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 2012. szeptember Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter M e g h a l l g a t á s i h á t t é r a n y a g A Z O R S Z Á G G Y Ű L É S I K É P V I S E L Ő K R É S Z É R E K é p v i s e l ő i I n f

Részletesebben

A monetáris unió hatása az európai tõkepiacokra

A monetáris unió hatása az európai tõkepiacokra EURÓPAI UNIÓ Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. szeptember (800 818. o.) MARJÁN ATTILA A monetáris unió hatása az európai tõkepiacokra Az euró bevezetése lökést adott az európai tõkepiacok növekedéséhez

Részletesebben

Monitoring jelentés 2012

Monitoring jelentés 2012 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT VILÁGGAZDASÁGI INTÉZET HAS RCERS INSTITUTE OF WORLD ECONOMICS Monitoring jelentés 2012 Politikai és gazdasági elemzés az EU10

Részletesebben

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdaságelméleti Intézet A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Szerző: Kiss

Részletesebben

2003. november 24 december 1. Budapest. ICEG Európai Központ

2003. november 24 december 1. Budapest. ICEG Európai Központ 2003. november 24 december 1. Budapest ICEG Európai Központ TARTALOM Tartalom 2 I. Gyengülő forint, növekvő bizonytalanság 3 II. Súlyát vesztő Stabilitási és Növekedési Paktum 6 III. Megszületett az elektronikus

Részletesebben

Vállalkozói Hírlevél 1. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért!

Vállalkozói Hírlevél 1. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért! Vállalkozói Hírlevél 1. Tartalom A svájci népszavazás után....4 Folytatódnak a tárgyalások az EU és az USA közötti kereskedelmi egyezményről...5 A BusinessEurope makrogazdasági kitekintése 2013-14-re....6

Részletesebben

kontextusban való értelmezhetőségéről és néhány ezzel kapcsolatos intézményi kérdésről

kontextusban való értelmezhetőségéről és néhány ezzel kapcsolatos intézményi kérdésről si (jogi) fogalomhasználat mintegy előfeltétele a nemzetközi tudomány vérkeringésébe való fokozottabb bekapcsolódásnak. Enélkül ugyanis az idegen nyelvű, döntően angol terminológia megismerése nemhogy

Részletesebben