Kiegészítő melléklet december 3l.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l."

Átírás

1 Adószám: Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk /1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca Kiegészítő melléklet december 3l. Keltezés: Budapest, március 05.

2 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A Magyar Olimpiai Bizottság bemutatása A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban MOB) tevékenységét 1989-ben társadalmi szervezetként kezdte meg, majd az március 25-én kelt Fővárosi Bírósági végzésben foglaltak szerint feladatait önkormányzati elven szervezett jogi személyként működő köztestületként látja el, mely feladatokat a sporttörvény határozza meg. A MOB a Fővárosi Bíróságnál a 14. sorszám alatt köztestületként nyilvántartásba vett szervezet, a sportról szóló I. törvény (továbbiakban sporttörvény) 38. (1) bekezdése alapján a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény szerint, közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezetnek minősül. Tevékenységét a évi egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló CLXXV. törvény szerint végzi. A sportról szóló évi I. törvény (Stv.) 38. (1) bekezdése és a Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabályának 1. (2) bekezdése szerint a MOB a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kizárólagos nemzeti olimpiai bizottságként elismert, a sporttal összefüggő országos közfeladatokat ellátó köztestület, amely a Civil tv. szerinti nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezetnek minősül. A MOB hatásköreit és feladatait az Stv. és az Alapszabály határozza meg. A MOB január 28-i székhelyváltoztatását a Fővárosi Bíróság július 10-étől hatályos végzéssel a Budapest, Csörsz utca címen bejegyezte. A MOB rendszeres gazdasági tevékenységet január 28-tól az új székhelyen folytat. A MOB induló tőkéje: eft A beszámoló közreműködői: A könyvviteli szolgáltatásokat a MOB Iroda gazdasági szervezete látja el. A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Juhász Erika gazdasági vezető Könyvviteli szolgáltatási tev. nyilvántartási száma: A Magyar Olimpiai Bizottság a sporttörvény 39 (5) bekezdése alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló: RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.(nyilvántartási szám: ) Szabó István könyvvizsgáló Győr, Hegymester út 50. Könyvvizsgálati szolgáltatási tev. nyilvántartási száma:

3 A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló részét képező mérleget, eredmény kimutatást, a kiegészítő mellékletet valamint a közhasznúsági jelentést, a hely és a kelet feltüntetésével a MOB elnöke és főtitkára írja alá A MOB által ellátott tevékenységek A MOB által ellátott alaptevékenység (alapcél szerinti tevékenység, közhasznú tevékenység) körét a sporttörvény, illetve a MOB Alapszabálya határozza meg. A MOB az alapcél szerinti, illetve közhasznú tevékenységét nem veszélyeztetve, évi 131/2013/KH elnökségi határozat alapján az alábbi gazdasági-vállalkozási tevékenységeket folytathatja: a) válogatott nemzeti felszerelések értékesítése, b) könyvek és egyéb kiadványok értékesítése, c) MOB/Magyar Csapat merchandise termékek értékesítése. A MOB a gazdasági-vállalkozási tevékenységéről elkülönített nyilvántartást vezet, eredményét az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre (alapcél szerinti) fordíthatja. 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre Alkalmazott számviteli szabályok Az eszközök és források értékelése a Számviteli törvény és a MOB számvitel politikai előírásai szerint történik A beszámoló formája, a mérlegkészítés időpontja A MOB egyszerűsített éves beszámolót készít - "A" változat -, eredmény kimutatását összköltség eljárással készíti, kiegészítő melléklet és közhasznúsági melléklet készítésére kötelezett. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérlegkészítés fordulónapja tárgyév december 31. A MOB a mérlegkészítés napját a számviteli politikájában a közhasznúsági jelentéssel foglalkozó közgyűlés időpontját megelőző 30. napon határozta meg. A évi beszámoló összeállítására vonatkozó mérlegkészítés időpontját főtitkári utasítás a évi mérleg fordulónapját követő 31. napban, január 31. időponttal határozta meg. 3

4 A könyvvizsgálói záradékkal ellátott évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolót, a kiegészítő mellékletet, közhasznúsági mellékletet a MOB Közgyűlése által elfogadott tartalommal május 31-ig letétbe kell helyezni és a MOB hivatalos honlapján közzé kell tenni Jelentős összegű hibák értelmezése Jelentős összegűnek tekintjük a hibát a Szt. 3. (3) bek. 3.pontjában foglaltakkal egyezően ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, de legalább 1 millió Ft Lényeges hibák értelmezése A MOB számviteli politikájában foglaltak szerint a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekintjük, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik 2.6. Jelentős összegű különbözetek értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 100 eft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott Jelentős összhatás értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik Devizás tételek értékelése A külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek a teljesítés napjára vonatkozó MNB által közzétett, hivatalos deviza középárfolyamon átszámított forintértéken kerülnek kimutatásra. Az év végi értékelési különbözet elszámolásra került Értékcsökkenési leírás elszámolása Az értékcsökkenést az üzembehelyezés/használatbavétel napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig havonta számoljuk el, kivéve a kivezetett eszközök törtévi értékcsökkenését, melyek a kivezetéskor elszámolásra kerülnek. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. 4

5 A használatba vett tárgyi eszközök és immateriális javak állományának alakulását a 3.2. ponthoz készült kimutatás tartalmazza. A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk Értékvesztés elszámolása Valamennyi érintett eszközcsoport esetében az értékvesztés elszámolását, azok esetleges visszaírását egyedileg állapítjuk meg Vásárolt készletek értékelése A MOB a vásárolt készleteket a mérlegben beszerzési áron megállapított értéken mutatja ki Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik Pénzkezelési szabályok A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk A MOB a közfeladat ellátásával összefüggésben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. A kiegészítő melléklet az egyszerűsített éves beszámolóra kötelezően előírt tartalommal készült, csak azokat az adatokat és információkat tartalmazza, amelyek vonatkoznak a MOBra Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos információk A MOB mint köztestület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg, azzal összhangban közhasznúsági mellékletet készíteni, melyet a Közgyűlésnek kell elfogadni. A közhasznúsági mellékletet az erre rendszeresített formanyomtatványon (PK-142) kell elkészíteni, melyben többek között a közhasznú tevékenységeket, célcsoportjait, a közhasznú jogálláshoz szükséges adatokat, mutatókat, a vagyon felhasználását, a közhasznú cél szerinti juttatásokat, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét kell bemutatni. A közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében támogatásonként be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket, a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat. 5

6 3. Elemzések 3.1. Adatok változása Mérlegadatok változása Előző év Tárgyév adatok eft-ban Abszolút változás 01. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi Eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási 18. tevékenységből E. Céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

7 Eredmény-kimutatás adatainak változása Alaptevékenység Változás Előző év Tárgyév eft % Vállakozási tevékenység Előző év Tárgyév Változás Összesen Változás eft % Előző év Tárgyév eft % eft 1. Értékesítés nettó árbevétele , ,08 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek , ,23 a) tagdíj, alapítótól kapott befizetés b) támogatások , ,18 c) adományok , ,79 4. Pénzügyi műveletek bevételei , ,01 5. Rendkívüli bevételek , ,32 a) tagdíj, alapítótól kapott befizetés b) támogatások A) ÖSSZES BEVÉTEL , ,76 ebből: közhasznú tevékenység bevételei , ,80 6. Anyagjellegű ráfordítások , ,28 7. Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai , , , ,70 8. Értékcsökkenési leírás , ,38 9. Egyéb ráfordítások , , Pénzügyi műveletek ráfordításai , , Rendkívüli ráfordítások , ,00 B) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS , ,88 ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B) , , , , Adófizetési kötelezettség D) ADÓZOTT EREDMÉNY (C-12) , ,98 7

8 Tájékoztató adatok: A) Központi költségvetési támogatás Alaptevékenység Változás Előző év Tárgyév eft % Vállakozási tevékenység Előző év Tárgyév Változás Összesen Változás eft % Előző év Tárgyév eft % , ,85 eft Személyi jellegű ráfordítások , ,26 1. Bérköltség , ,11 - állományba tartozók bérköltsége , ,09 - megbízási díjak , ,33 - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések , ,19 3. Bérjárulékok , ,82 A szervezet által nyújtott támogatások , , Mérlegtételek megoszlása Eszközök összetétele és annak változása Eszközök Előző év Tárgyév (eft) % (eft) % 01. A. Befektetett eszközök , , I. Immateriális javak , , II. Tárgyi Eszközök , , III. Befektetett pénzügyi eszközök 05. B. Forgóeszközök , , I. Készletek , , II. Követelések , , III. Értékpapírok 09. IV. Pénzeszközök , , C. Aktív időbeli elhatárolások , , ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN , ,00 A mérlegben szereplő immateriális javak és tárgyi eszközök állományának évi változását az alábbi táblázatban mutatjuk be. 8

9 Nyitó érték Évközi változások Záró (halmozott) érték Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, járművek Tárgyi eszközök összesen eft Mindösszesen Bruttó érték Értékcsökkenési leírás Nettó érték Bruttó érték Tárgyévi Écs (+) Écs leírás csökkenés (-) Nettó érték Bruttó érték Értékcsökkenési leírás Nettó érték A mérlegben szereplő immateriális javak nyitó bruttó értéke eft, tárgyidőszaki növekedés eft, tárgyévi záró bruttó értéke eft. A halmozott értékcsökkenés nyitó értéke eft, a tárgyidőszaki változás eft, tárgyévi halmozott záró értéke eft. A tárgyi eszközök nyitó bruttó értéke eft, a tárgyidőszaki növekedés eft, a záró bruttó érték eft. A halmozott értékcsökkenés az év első napján eft volt, a tárgyidőszaki változás 4.701eFt, a tárgyévi halmozott záró érték eft. A mérlegben a tárgyi eszközök nyitó állománya - a táblázatban szereplő adatokon kívül - tartalmazza a befejezetlen beruházások értékét is eft értékben, melynek üzembe helyezése évben megtörtént. A mérlegben az immateriális javak záró állománya - a táblázatban szereplő adatokon kívül eft értékben tartalmazza a vagyoni értékű jogok beszerzésére adott előleg összegét is. A MOB a beszámolási időszakban 863 eft terven felüli értékcsökkenést számolt el. Készletek: A készletek időszak végi záró értékét raktári állomány képezi, mely a Héraklész sportruházatokból, sportfelszerelésekből, táplálék kiegészítőkből ( eft); az adidas sportruházatokból, sportfelszerelésekből ( eft), sportszakmai könyvekből (3.996 eft) áll, továbbá a befektetett eszközök közül átminősített készleteket (149 eft) tartjuk nyilván. Követelések: eft-ban 31 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból Szolgáltatásra adott előlegek Munkavállalókkal szembeni követelések Különféle egyéb követelések Követelések összesen:

10 Pénzeszközök: A beszámolóban szereplő pénzeszközök értékét az alábbiak szerint alakult: eft-ban 381 Forintpénztárak Valutapénztárak * Forintszámlák Deviza számlák* Pénzeszközök összesen: *A valuta és a deviza adatok értékelése a december 31-i MNB középárfolyamok alapján történt. Aktív időbeli elhatárolások (adatok eft-ban) Bevételek: Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 415 Tárgyidőszakot illető januárban befolyt támogatás Ráfordítások: évre vonatkozó költségek, ráfordítások Összesen: Források összetétele és annak változása Források Előző év Tárgyév (eft) % (eft) % 12. D. Saját tőke , , I. Induló tőke , , II. Tőke változás , , III. Lekötött tartalék 16. IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből , ,09 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási 18. tevékenységből 192 0, E. Céltartalék , F. Kötelezettségek , , I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek , , G. Passzív időbeli elhatárolások , , FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN , ,00 10

11 Saját tőke része: eft-ban - induló tőke: tőke változás: tárgyévi eredmény alaptevékenységből tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 192 összesen: Céltartalék: évi mérlegben szereplő értéke: eft, amelyet a MOB a várható kötelezettségekre a tárgyévben képzett. Rövid lejáratú kötelezettségek: eft-ban 453 Vevőtől kapott előlegek Szállítók Szja Szociális hozzájárulási adó, TB járulék Rehabilitációs hj Munkaerőpiaci járulékok Egbizt járulék levont Nyugdíjjárulék levont EKHO levont EKHO munkáltatói Egyéb NAV befizetési kötelezettség ÁFA elszámolások Jövedelem elszám TB kötelezettség Munkavállalók rövid lej. kötelezettség Különféle rövid lejáratú kötelezettség 105 Kötelezettségek összesen: Passzív időbeli elhatárolások (adatok eft-ban) Passzív időbeli elhatárolás a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, melyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban kerültek leszámlázásra. Passzív időbeli elhatárolásként került kimutatásra a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott költségvetési támogatások összegéből az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összegek. Passzív időbeli elhatárolások között került kimutatásra halasztott bevételként a fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz összege, a térítés nélkül átvett eszközök értéke. 11

12 Bevételek: évben fel nem használt állami támogatások Térítés nélkül átvett eszközök miatt Támogatásból beszerzett eszközök miatt Ráfordítások: évre vonatkozó költségek Összesen: Vagyoni helyzet Befektetett eszközök fedezettsége A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 1021,57 %-ban, a tárgyévben 354,50 %-ban fedezte. Befektetett eszközök, illetve forgóeszközök aránya Nyitó Záró % % Befektetett eszközök aránya 4,50 12,44 Forgóeszközök aránya 93,21 79,62 A forgóeszközök aránya évközi csökkenését döntően a pénzeszközök állományának eft értékű csökkenése, a befektetett eszközök állományának eft értékű növekedése továbbá az aktív időbeli elhatárolások eft értékű növekedése együttes hatásként okozta. Az arányszámot az előzőeken kívül a követelések állományának eft értékű csökkenése, s a készletek állományának eft értékű növekedése is módosította. Saját tőke változása A saját tőke az előző évhez képest eft értékkel, 1,15 %-kal csökkent. A saját tőkén belül az induló tőke az előző évhez képest eft értékkel, 59,78 %-kal csökkent. 12

13 Tőkeerősség MOB saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 44,67 %, a tárgyévben 44,10 %. A gazdálkodó tőkeerőssége kis mértékben csökkent. Tőkeszerkezeti mutató A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 14,73 %-át tették ki, a tárgyévben 24,37 %-át. Kötelezettségek dinamikája A MOB mérlegben kimutatott kötelezettségei az előző évhez képest eft értékkel nőttek Likviditás és fizetőképesség A rövid távú pénzügyi helyzet elemzéséhez a négyfokozatú likviditási mérleg a beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakult: ESZKÖZÖK FORRÁSOK I. Likvid eszközök I. Azonnal esedékes kötelezettségek II. Mobil eszközök II. Rövid határidőn belül esedékes kötelezettségek III. Mobilizálható eszközök III. Később esedékes kötelezettségek 0 IV. Immobil eszközök IV. Vissza nem fizetendő források Összesen Összesen eft Pénzeszközök változása A pénzeszközök záró állománya eft, mely az előző időszaki záró állományhoz képest csökkent, a legjelentősebb változást az állami támogatások költségterveinek megfelelő ütemezése szerint befolyt támogatási részletek okozták. Likviditási gyorsráta A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1413,37 %, a tárgyévben 708,06 % volt. Likvid eszközök aránya A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 93,00 %, a tárgyévben 76,08 % volt. 13

14 Hosszú távú likviditás A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 1419,61 %, a tárgyévben 741,04 % volt. A hosszú távú likviditás ennek ellenére is rendkívül kedvező maradt. A változást a pénzeszközök eft értékű, illetve a követelések eft értékű állománycsökkenésének, valamint a készletek eft értékű, továbbá a kötelezettségek eft értékű állománynövekedésének együttes hatása okozta. Kötelezettségek és kinnlevőség A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 29,67 %-a teljesíthető. Kötelezettségek és likvid eszközök A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, pénzeszközök) 708,06 %-ban fedezték a kötelezettségeket Jövedelmezőség Bevétel alakulása A MOB összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben eft, a tárgyévben eft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest eft értékkel, 18,76 %-kal csökkent. A tárgyévi eredmény dinamikája A tárgyévi (alap- és vállalkozási tevékenységre összesített) eredmény az előző évben eft, a tárgyévben eft volt. Az előző évhez képest a tárgyévi eredmény eft értékkel csökkent. 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Előző évek módosítása A mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciót tartalmaz. Részletezése a 4.8 pont alatt kerül bemutatásra Sajátos tételbesorolások A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna. 14

15 4.3. Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok A MOB mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. Tétel átsorolások A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése nem változott. Értékelési elvek változása Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl - nem változtak A mérleg tagolása Új tételek a mérlegben A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. Tételek továbbtagolása a mérlegben A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a MOB a tárgyidőszakban nem élt Mérlegen kívüli tételek Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek A MOB pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő- mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény valamint az egyéb szervezetek beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről szóló 224/2000. számú Kormányrendelet által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek. 15

16 4.6. Befektetett eszközök Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor Forgóeszközök Hátrasorolt eszközök A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel Saját tőke Saját tőke változása A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak: Tőkeelem Előző év Tárgyév Változás Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási eredményből Saját tőke összesen eft Induló tőke alakulása Az induló tőke az előző időszakhoz képest e Ft-al csökkent. Az induló tőke évi beszámolóban szereplő összege helyesbítésre került, a évi mérlegben szerepelt eft értékre visszaállításra került. Változások: eft változás a megszüntetett Wesselényi Miklós Sportközalapítvány (WESKA) eszközeinek átadás-átvételéhez kapcsolódik, mely vagyont a 1153/2011. (V.18) számú kormányhatározatban foglaltak szerint egyéb bevételként kellett a MOB-nak mint feladat átvevőnek nyilvántartásba venni, ezért nem érint induló tőke változást eft változás a megszűnt Nemzeti Sportszövetség induló tőkéjének nyilvántartási értéke, a vagyont tőkeváltozásként vettük nyilvántartásba. 16

17 Lekötött tartalék jogcímei A mérlegben lekötött tartalék nem szerepel, a MOB fejlesztési tartalékot nem képzett Céltartalékok évben folyamatban lévő peres eljáráshoz kapcsolódóan a felmerült kár, valamint a nem vagyoni kár esetleges jövőbeni pénzügyi teljesítésére eft céltartalék képzésére került sor Kötelezettségek Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. Hosszú lejáratú kötelezettségek kezelésbe vett eszközökre A mérlegben törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra. Kötelezettségek átsorolása A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése miatt átsorolásra nem került sor. Biztosított kötelezettségek A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel. 5. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 5.1. Előző évek módosítása A MOB a korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés keretében feltárt hibát (WESKA) a tárgyévi események között számolta el Össze nem hasonlítható adatok Az eredmény-kimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 17

18 5.3. Az eredmény-kimutatás tagolása Alaptevékenység, alapcél szerinti közhasznú tevékenység eredménye: Bevételek (adatok eft-ban) évben befolyt költségvetési támogatás NOB-tól, valamint MOB támogatóktól kapott pénzbeli és nem pénzbeli támogatások Adományok A Magyar Olimpiai Csapat támogatói, partnerei támogatói kategória használati díja Alaptevékenység egyéb számlázott bevételei (regisztrációs díjak, közvetített szolgáltatások, eszközértékesítés bevétele) Egyéb bevételek (WESKÁ-tól átvett eszközök forrása) Pénzügyi bevételek Rendkívüli bevételek (térítés nélkül átvett eszközök időbeli elhatárolással korrigált értéke) Összesen: Időbeli elhatárolások miatt korrekciók: évről évre elhatárolt támogatás évre elhatárolt fel nem használt támogatás támogatásból beszerzett eszközök miatt elhatárolás évben befolyt évben felhasznált támogatás elhatárolása Az alaptevékenység időbeli elhatárolásokkal korrigált összes bevétele: Ráfordítások (adatok eft-ban) Sportszövetségek, sportszervezetek, egyéb partnerek támogatására felhasznált összeg Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb, illetve rendkívüli ráfordítások Alaptevékenység összes ráfordítása: Alaptevékenység tárgyévi eredmény (bevételi többlet): Eredmény felhasználási javaslat: az alaptevékenység tárgyévi eredményét a MOB az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre (alaptevékenység, közhasznú tevékenység) fordítja. 18

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

-2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze. Az Alapítvány

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Adószám: 11088640-2-06 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága 06-09-002643 CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Kiegészítő melléklet 2013.

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Hajdúböszörmény, 2014 május 20. Készítette: Will Csaba igazgatóság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 215. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 214. évi gazdálkodásáról Előadó: Schreindorfer Károly

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

Ha nincs a névnek második része, akkor hagyd üresen! dátum A számviteli politikával egyezően! dátum. évszám

Ha nincs a névnek második része, akkor hagyd üresen! dátum A számviteli politikával egyezően! dátum. évszám Kattints az elérni kívánt oldal linkjére! Kiegészítő melléklet >>> Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának mérlege >>> Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása >>>

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben