A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése"

Átírás

1 Balatonfüred Város Önkormányzata 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése Előadó: Répásy Ildikó osztályvezető

2 A zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése ELŐADÁS - TEMATIKA I. Belső kontrollrendszer fogalmi meghatározása II. III. Beszámoló, zárszámadás készítés folyamata 1) Jogszabályi háttér külső jogi környezet 2) Belső szabályozás, belső szabályzatok 3) Határidők 4) Belső kontrollok a beszámoló készítés folyamatában Könyvvezetés Évközi beszámolás Éves beszámoló Leltározás egyeztetések Év végi tárgyi eszköz leltár kiértékelése eltérések kezelése Értékelés egyedi minősítés /részesedés, vevők, adósok, ha van devizás követelések, kötelezettségek (hitelek) Mérlegsorok alátámasztása leltárral Normatív állami hozzájárulások elszámolása Elemi beszámoló készítése leadás MÁK felé 5) Zárszámadási rendelet elkészítése Zárszámadási rendelet előkészítése Zárszámadási rendelet felépítése - zárszámadási rendelet költségvetési rendelettel azonos szerkezetben /összehasonlíthatóság elve miatt - a költségvetési és a zárszámadási rendeletek tartalmára vonatkozóan a képviselő-testület rendeletet alkotott Közzététel, nyilvánosság: képviselő-testület által elfogadott, auditált zárszámadás közzététele, megküldése ÁSZ-nak Összefoglaló - ÁSZ ellenőrzés tapasztalatai, megállapításaik hasznosítása

3 A zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése I. Belső kontrollrendszer fogalmi meghatározásai Azokat az eljárásokat, amelyeket egy szervezet létrehoz a kockázatok kezelésére, belső kontrolltevékenységeknek nevezzük. A belső kontroll megvalósításában a szervezet minden dolgozója fontos szerepet játszik. Ugyanakkor a vezetés viseli az átfogó felelősséget a belső kontrollrendszer kialakításáért, megvalósításáért, megfelelő működésének és karbantartásának felügyeletéért és dokumentálásáért. Az Áht. alapján a költségvetési szerv vezetőjének a feladata a belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése és fejlesztése, ezen belül a FEUVE rendszer, azaz a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések kialakítása. A FEUVE keretén belül a költségvetési szerv vezetőjének gondoskodni kell az ellenőrzési nyomvonal kialakításáról és folyamatos működéséről, fejlesztéséről, a szabálytalanságok kezeléséről, a kockázatkezelés rendszeréről. (Ez önkormányzat esetében a jegyzőt jelenti) A FEUVE, mint a kontrolltevékenység része, magában foglalja: a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is, b) az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, c) a gazdasági események elszámolásának kontrollját ami a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetést és beszámolást jelenti. A FEUVE fogalma a fentiek alapján úgy foglalható össze, hogy az: a kontrolltevékenység részeként magában foglalja a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását biztosító szabályzatokat, folyamatokat, kontrollokat. A költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében az Ámr előírása értelmében - nyilatkozik a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. (Ámr. 21. sz. melléklet) Az előadás keretében az önkormányzat belső kontrollrendszerének érvényesülését a beszámoló- illetve zárszámadás készítés folyamatain keresztül kívánom bemutatni. II. A beszámolás, zárszámadás készítés folyamata 1) Külső jogszabályi háttér jelenti azokat a törvényeket, kormányrendeleteket, amelyek az államháztartás rendszerében szabályozzák a számviteli, beszámoló- készítési rendet, illetve folyamatot. Ezek:

4 A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: új Ámr.) A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban Szt.) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 2) Belső szabályozás a jogszabályi előírásoknak eleget téve, jelentik az önkormányzat illetve a költségvetési szervek belső szabályzatait, mint a A Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata tartalmazza a szervezeti egységek feladatainak meghatározását, FEUVE kézikönyv, Ellenőrzési nyomvonal - Ezen belül kell szabályozni a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését, az előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések meghatározását, a gazdasági események elszámolásának kontrollját stb. A gazdasági szervezet ügyrendje Tartalma: a gazdasági szervezet felépítése, a szervezet részletes feladatai, a feladatok ellátásáért felelősök feladat és hatásköre, ellenőrzési tevékenységek kontrollpontjainak meghatározása, alkalmazott informatikai rendszer. Melléklete a gazdasági szervezet dolgozóinak munkaköri leírása Az önkormányzat gazdálkodási rendjéről szóló helyi rendelet, mely előírja, hogy a jegyző által elkészített szabályzatok az Önkormányzat által fenntartott valamennyi költségvetési szervre kötelező érvényűek. Kötelező belső szabályzat a Számviteli politika, aminek melléklete a számlarend, bizonylati rend, bizonylati album, az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata, az eszközök és források értékelésének szabályzata, a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata a pénz- és értékkezelési szabályzat, kötelezettségvállalási szabályzat, önköltségszámítás szabályzat. A felsoroltakon túl még további belső szabályzatokat kell az önkormányzatnak illetve a költségvetési szerveknek elkészítenie, amelyekkel gazdálkodásuk folyamatát szabályozzák, mint pl. a hivatali gépjárművek használatával, a belföldi és külföldi kiküldetéssel, a telefonhasználattal, a reprezentációval, a cafetéria rendszerrel kapcsolatos belső szabályozás, stb 3) Határidők a beszámolásban: az információ-szolgáltatás rendjét, menetét jelenti, többek között el kell készíteni: Az időközi költségvetési jelentéseket ( a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig kell a Magyar Államkincstárhoz benyújtani.) Az időközi mérlegjelentéseket (a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig, illetve a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést 5 munkanapon belül, az éves jelentést az éves beszámoló továbbításának határidejével megegyezően kell a MÁK-hoz benyújtani).

5 A féléves elemi költségvetési beszámolót (a naptári év első félévéről június 30-i fordulónappal, július 31. napját követő 8 munkanapon belül kell benyújtani a MÁK-hoz.) Az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet. Az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet. Az éves elemi költségvetési beszámolót december 31-i fordulónappal ( a tárgyévet követő február 28. napját követő 8 munkanapon belül kell benyújtani a MÁK-hoz.) Az önkormányzat zárszámadási rendeletét, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a tárgyévet követő év április 30-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő év június 30-áig közzé kell tenni és az Állami Számvevőszéknek a könyvvizsgálói jelentéssel együtt meg kell küldeni. 4) Belső kontrollok a beszámoló készítés folyamatában Könyvvezetés A költségvetési szervek könyvvezetéséről a jogszabály kimondja, hogy: Az önkormányzat köteles a vagyonáról, illetve a gazdasági műveleteiről olyan könyvviteli, pénzügyi és számviteli nyilvántartást vezetni, amely az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan és áttekinthetően, zárt rendszerben mutatja be. Balatonfüred Város Önkormányzata kincstári rendszerben működik 1997-től, 2005-től pedig a Gordiusz pénzügyi rendszer bevezetésével a főkönyvi könyvelés mellett a teljes analitika vezetése a Polgármesteri Hivatalban történik. Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját gazdálkodási feladatain túl ellátja az önkormányzat 12 önállóan működő költségvetési szervének pénzügyi, számviteli feladatait is. A könyvviteli nyilvántartásban illetve az analitikus könyvviteli nyilvántartásokban, az adatokat az előirányzatok és teljesítések főkönyvi számláin, szakfeladatonként és intézmények szerinti bontásban rögzítjük: intézmények szerinti szervezeti egység kódok alkalmazásával, intézményen belül a keretgazdák különböző tevékenységeivel, projektekkel, fejlesztésekkel kapcsolatos pénzeszközeinek elkülönített kezelését a témakódok biztosítják. Ezzel az adatfeldolgozással az intézmények, a keretgazdák részére az előirányzatok felhasználásáról megfelelő adatszolgáltatást lehet biztosítani. A könyvviteli nyilvántartásokba adatokat csak olyan eredeti, illetve belső bizonylat alapján szabad bejegyezni, amely megfelel a számviteli törvényben előírtaknak - kivételesen a kibocsátó által igazolt másolat elfogadható. Minden gazdasági eseményről, mely az önkormányzat eszközeinek, illetve forrásainak állományát, vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani.

6 A könyvviteli nyilvántartások vezetésénél megfelelő ellenőrzési pontok vannak beépítve: Az analitikus nyilvántartások egyeztetése a főkönyvi könyveléssel év közben folyamatosan, de legalább negyedévente. Az egyeztetések dokumentálása, az esetleges eltérések helyesbítése belső bizonylat alapján. Az egyeztetések elvégzése és azok dokumentálása a munkaköri leírásokban rögzítésre kerültek. A bizonylatokat a belső és vegyes bizonylatokat is - utalványlappal kell ellátni és a kötelezettségvállalási szabályzatnak és az utalványrendeletnek megfelelően érvényesíteni, ellenjegyezni és utalványozni kell. A bizonylatok ellenőrzése a fenti aláírási jogok gyakorlásával valósul meg. Az előirányzatok felhasználásáról havonta adatot szolgáltatunk az intézményvezetők és a hivatalon belüli szervezeti egységek vezetői (keretgazdák) részére, az intézményi referensek az előirányzatok felhasználását egyeztetik a keretgazdákkal. Az adatszolgáltatást és az egyeztetések elvégzését a munkaköri leírásokban rögzítettük. Évközi beszámolás A féléves beszámoló - az elemi költségvetéssel azonos formában és szerkezetben - tartalmazza az eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat, a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket, a ténylegesen teljesített kiadásokat, a pénzforgalmat tevékenységenként és azon belül főbb jogcímenként, a költségvetési hiányt és többletet. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló-tervezet összeállításakor a Képviselő-testület által jóváhagyott: eredeti költségvetési rendeletből, illetve a hatályos költségvetési rendeletből kell kiindulni. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló összeállításnál figyelembe kell venni: a jogszabályi előírásokat, a költségvetési szerv belső információs igényét, valamint a költségvetési tervdokumentációval való összehasonlíthatóság követelményét. A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál figyelembe kell venni, hogy a tájékoztatás szöveges része kitérjen a jelentős előirányzat eltérések indoklására, illetve előre jelezze az egyes kiadások és bevételek év végéig várható alakulását. A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatást úgy kell összeállítani, hogy szakmailag és számszakilag is könnyen felhasználható legyen a következő évi költségvetési koncepció készítésénél. Az önkormányzat könyvvizsgálója a féléves és a háromnegyed éves beszámolóhoz könyvvizsgálói véleményt csatol, ahol az időarányos teljesülést értékeli. Éves beszámoló Az éves beszámoló összeállításának lépései: a leltár készítése és átvezetése a könyvelés adatain,

7 az előirányzatok egyeztetését a felügyeleti szervvel a kiemelt előirányzatokra, az irányítószervi és saját hatáskörű átcsoportosításokra vonatkozóan, év végi zárlati munkák elvégzése, a mérleg összeállítása, a mérlegtételek értékelésével. Leltár készítése és átvezetése a könyvelés adatain: Leltározási ütemterv, leltározási utasítás elkészítése, ennek keretében a leltározási, selejtezési bizottságok kialakítása (leltározás vezetője, bizottsági tag, leltár ellenőr), felelősök meghatározása, a leltározásban részt vevők megbízása, tájékoztatása a leltározás menetéről a leltározási szabályzat előírásainak ismertetése. Leltározás előtt a selejtezések elvégzése, a selejtezési bizottság javaslata alapján, dokumentálása, döntés a hasznosításról, megsemmisítésről, a selejtezés átvezetése a tárgyi eszköz nyilvántartásban. Az intézményeknél, leltárkörzetekben az eszközök fellelhetőségének biztosítása, december 31.-i fordulónappal a leltározás elvégzése, a leltározás dokumentálása, a szabályzatban meghatározott nyomtatványokon a leltárfelvétel elvégzése. Az ütemtervben meghatározott időpontig a leltárdokumentáció leadása az analitika részére, a tárgyi eszköz nyilvántartó elvégzi leltárívek formai ellenőrzését, a leltárak kiértékelését, leltárhiány, többlet megállapítását és elkészíti a leltározás záró jegyzőkönyveit, felelősök aláírásukkal igazolják. Leltárhiány esetén a felelősség meghatározása, esetleges áthárítása a felelősökre. A leltárhiány, többlet könyvelése az analitikában és feladás alapján a főkönyvi könyvelésben. Az előirányzatok egyeztetése a felügyeleti szervvel: A beszámoló elkészítése előtt az államháztartási beszámoló előirányzataival való egyezőség érdekében a központi támogatások eredeti, módosított előirányzatait és a tényadatait egyeztetjük a Kincstárral. Az előirányzatok egyezősége érdekében az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet lehetőséget ad, hogy a költségvetési rendelet módosítását december 31-i hatállyal a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig lehet elvégezni. Az év végi zárlati munkák során el kell elvégezni: a bankszámlák egyenlegének egyeztetését a december havi utolsó bankszámla-kivonat adataival, az értékpapír számlák egyenlegének egyeztetését a pénzintézet értesítése alapján, a pénztárjelentés december havi utolsó adatainak egyeztetését a főkönyvi pénztárszámla adatával, tényleges pénzkészlettel, a hitel számlák egyenlegét a hitelt folyósító pénzintézet december 31-i állapotra vonatkozó bankkivonatával, illetve egyenlegközlő levelével. a decemberben kifizetett bérek elszámolását feladás alapján, a bevételek és kiadások könyvelését december 31-ig intézményenként, főkönyvi számonként, szakfeladatonként, a pénzforgalom egyeztetését a módosított előirányzatokhoz, a leltárral megállapított készletek, követelések (adósok, vevők, egyéb követelések) rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek (szállítók, hitelek, egyéb kötelezettségek) állományváltozásának elszámolását a tőkeváltozással szemben, egyeztetését az analitikus nyilvántartással,

8 pénzmaradvány bevonást a tényleges pénzmaradvány felhasználásnak megfelelően, a pénzmaradvány számlák egyenlegének egyeztetését intézményenként és évenkénti bontásban, tárgyévi pénzmaradvány egyeztetését, a pénzforgalmi jelentés elkészítését követően az állományi és forgalmi számlák átvezetését az állományi számlákra - a tőkeváltozással történő egyidejű elszámolással, az értékcsökkenések elszámolását, egyedi minősítések alapján értékvesztések, leírások elvégzését. A mérleg összeállítása a mérlegtételek értékelésével Az eszközök és források értékelésének ellenőrzését az osztályvezető munkaköri leírásában írtuk elő. A mérlegtételeket egyedileg kell értékelni, az egyedi értékelés körébe tartozó eszközök az önkormányzatnál: a tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékelés elvégzése előtt a cégbírósági bejegyzéssel való egyeztetés, a gazdasági társaságoktól az előző évi éves beszámolók bekérése, követelések: vevők, adósok (kivéve az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések), kölcsönök az értékelés elvégzése előtt a könyvvizsgáló megbízásából, az önkormányzat megbízott ügyvédjétől jogi nyilatkozatot kérünk, amiben nyilatkozik a behajtás végett átadott követelésekre vonatkozóan a követelések várható megtérüléséről, vagy azok véleménye szerint - behajthatatlanná minősítéséről. A valutapénztárban lévő valuta értékelése a mérleg fordulónapján érvényes, a Számviteli törvény 60. -a szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéken történik az értékelési szabályzatban meghatároztuk, hogy az önkormányzatnál a hitelintézet (OTP Bank Rt.) által jegyzett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán átszámított forintértéken történik az értékelés. Amennyiben a választott hitelintézet adott napon belül többször is jegyez árfolyamot, úgy azt az adott napi utolsó jegyzett árfolyamot kell figyelembe venni. önkormányzatunknak nincs devizás követelése illetve kötelezettsége év végén azok értékelése a mérleg fordulónapján érvényes, a Számviteli törvény 60. -a szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéken szintén zárlati feladat, az aktív pénzügyi elszámolásokat év közben folyamatosan egyeztetni kell, a behajthatatlan aktív pénzügyi elszámolásokat elszámoljuk végleges költségvetési kiadásként, A helyi adók és az adók módjára behajtható köztartozásokkal kapcsolatos követelések vonatkozásában egyszerűsített értékelési eljárást alkalmazunk, könyvelése az adó program adatszolgáltatása alapján történik, Értékvesztést kell elszámolni, ha a könyv szerinti érték és a várhatóan megtérülő összeg közötti különbözet veszteségjellegű, és ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. A mérlegszámlák egyenlegének alátámasztása leltárral, melyet intézményenként egyeztetünk az intézményi mérlegekhez. Az intézményi leltárak összesítését az önkormányzati szintű főkönyvi kivonattal egyeztetjük, ez az alapja az önkormányzati mérlegnek.

9 A normatív állami hozzájárulások elszámolása a beszámoló keretében A normatív állami hozzájárulások igénylése, elszámolása vonatkozásában az intézményi mutatószám felmérés adatainak megalapozottságát biztosító ellenőrzési feladatokat a FEUVE szabályzatban és a munkaköri leírásokban írtuk elő. Az ellenőrzésben részt vesz a költségvetési csoportvezető, a költségvetési csoport ügyintézője és a belső ellenőr. Ellenőrzési pontok az állami hozzájárulások elszámolása során: Az intézmények részére a belső ellenőr és a költségvetési csoport ügyintézője a korábbi Kincstári ellenőrzések tanúsítványai alapján összeállítja az adott évi költségvetési törvényben rögzített feltételeknek megfelelő tanúsítványokat. A belső ellenőr a tanúsítványok alapján - az intézményeknél helyszíni ellenőrzés során vizsgálja a mutatószámok tényleges alakulását. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, melyben kimutatásra kerül jogcímenként a normatíva visszafizetési kötelezettség, illetve igény. Az ellenőrzés során vizsgáljuk: - a különböző jogcímek és a hozzá tartozó mutatószámok megfeleljenek az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatoknak, költségvetési törvényben (3. és 8. számú mellékletben) rögzített feltételeknek, - az oktatási intézményeknél a létszámadatok megegyeznek-e az oktatási statisztikában szereplő adatokkal, - a nyitó adatok (első 8 hónap) megegyeznek-e az előző évi beszámolóban szereplő adatokkal, illetve a MÁK által esetleg megállapított adatokkal. Az éves beszámoló összeállításáért és a Kincstárhoz határidőre történő továbbításáért az osztályvezető a felelős. 5) Zárszámadási rendelet előkészítése A zárszámadási rendelettervezet elkészítéséért a jegyző felelős, összeállításában a Városi Kincstár költségvetési csoportja működik közre. A feladat elvégzését belső szabályzatokban (ügyrend, FEUVE szabályzat) és a munkaköri leírásokban írtuk elő. A beszámolót a tárgyévet követő év március 31-ig felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat kiterjed: a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok szakmai teljesítésére, értékelésére, felelőse a szakfeladat felett rendelkezni jogosult osztályvezető, illetve az önállóan működő költségvetési szerv vezetője; a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangjára, felelőse a szakfeladat felett rendelkezni jogosult osztályvezető, illetve az önállóan működő költségvetési szerv vezetője; intézményi pénzmaradványok kimutatatásaira, mely kiterjed a kötött előirányzatok teljesítésére, bevételi többletek felülvizsgálatára, az állami támogatások áthárítása az önállóan működő költségvetési szerv részére, elkészítéséért az intézményi referensek, ellenőrzésért az osztályvezető felelős;

10 kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványra, felelőse az osztályvezető, az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésére, felelőse a Polgármesteri Hivatalnál a költségvetési csoportvezető, az önállóan működő költségvetési szerveknél az intézményi referensek. A felülvizsgálat során a vezetői elszámoltathatósághoz valamennyi osztályvezető és az önállóan működő költségvetési szerv intézményvezetője köteles a saját területére vonatkozóan felelősségvállalási nyilatkozatot kitölteni. A jegyző - felelősségvállalási nyilatkozatok alapján - az éves költségvetési beszámoló keretében nyilatkozik (Ámr. 21. sz. melléklet) a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. A zárszámadási rendelet felépítése A zárszámadási rendeletet az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, tehát az adott évre vonatkozó költségvetési rendelettel azonos szerkezetben kell elkészíteni. A zárszámadáskor rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, illetve jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját. Az önkormányzat a zárszámadási rendeletében megállapítja a költségvetési szervei pénzmaradványát. Az önkormányzatnak a zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul - szöveges indoklással együtt be kell mutatni a következő mérlegeket és kimutatásokat: 1. Az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását, 2. A helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal: a.) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, b.) Az adósság állományt lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban, c.) a vagyonkimutatást d.) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e.) a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket, térítési díj kedvezményeket) tartalmazó kimutatást. A helyi kisebbségi önkormányzat elkülönített mérlegét, a kisebbségi önkormányzat zárszámadási határozata alapján kell az önkormányzat zárszámadási rendeletébe beépíteni. Az önkormányzat zárszámadási rendelet-tervezetét a pénzügyi bizottság előzetesen megtárgyalja és írásos véleményét a kiküldésre kerülő anyaghoz csatolni kell. A helyi önkormányzat könyvvizsgálati kötelezettségét az Ötv. határozza meg (köteles könyvvizsgálóval megvizsgáltatni a képviselő-testület elé beterjesztendő költségvetési és zárszámadási rendelettervezeteket, ha az előző évben teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik, vagy hitelt vesz fel. Ez a kötelezettség a hitelfelvétel évétől a hiteltörlesztés utolsó évéig fennáll.) Az önkormányzat könyvvizsgálója a kötelező független könyvvizsgálói jelentésen túl un. kiegészítő jelentést is ad, amiben az egyszerűsített éves beszámoló kimutatásai alapján a gazdálkodást, az önkormányzat pénzügyi- vagyoni helyzetének alakulását részletesen elemzi, az adósságállományt minősíti. A település polgármesterének kötelező az éves belső ellenőrzési jelentést és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentése alapján készített összefoglaló

11 jelentést a zárszámadási rendelettervezet elfogadásával egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszteni. Közzététel, nyilvánosság A költségvetés végrehajtásáról készített beszámolókat (féléves, háromnegyedéves, éves), mint közérdekű adatot az elfogadást követően azonnal az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő év június 30-áig közzé kell tenni és az Állami Számvevőszéknek a könyvvizsgálói jelentéssel együtt meg kell küldeni. III. Összefoglaló Az ÁSZ ellenőrzés tapasztalatai, megállapításaik hasznosítása Az ÁSZ évi ellenőrzése során városunkban a zárszámadás készítési folyamatok szabályozottságát összességében alacsony kockázatúnak minősítette, mivel a jegyző a FEUVE rendszer keretében szabályozta a gazdasági ügyrendben, az ellenőrzési nyomvonalban és a munkaköri leírásokban a zárszámadás készítés rendjét. Ezt megelőzően az ÁSZ az önkormányzat gazdálkodási rendszerét évben ellenőrizte átfogó jelleggel. A jelentésben rögzített hiányosságok megszüntetése érdekében a polgármester és a jegyző intézkedési tervet készített, amit a képviselő-testület elfogadott, valamint az intézkedési terv végrehajtásáról a beszámoló is a képviselő-testület elé került. Az ÁSZ értékelése alapján az előző ellenőrzés javaslatai 97 %-ban megvalósultak és 3 %-ban részben hasznosultak. Annak érdekében, hogy a gazdálkodási, pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok szabályozottsága folyamatosan javuljon önkormányzatunknál az ÁSZ és más szervek (pl.: Kincstár) ellenőrzéseinek javaslatait minden esetben hasznosítani igyekszünk, figyelemmel kísérjük az ÁSZ honlapján a más önkormányzatoknál végzett ellenőrzések nyilvános jelentéseit, azok megállapításaiból tanulunk, a gazdasági szervezet dolgozói folyamatosan részt vesznek továbbképzéseken (pl.: mérlegképes könyvelők továbbképzése), a jogszabályokat folyamatosan figyelemmel kísérjük és a belső szabályzatokat, munkaköri leírásokat a változásokat követően folyamatosan aktualizáljuk. A jogszabályok és a belső szabályzatok minden dolgozó részére a számítógépes hálózaton hozzáférhetőek. Balatonfüred, április 7.

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE 14/2011. sz. Szabályzat POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gazdasági pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységének (pénzügyi

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Költségvetés végrehajtás tanulmány. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft.

Költségvetés végrehajtás tanulmány. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft. Költségvetés végrehajtás tanulmány Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készítette: GKIeNET Kft. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁS TANULMÁNY 2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. Bevezető... 4 1.1. Dokumentum célja... 4

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: a többszörösen módosított 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai alapján alapján. Tartalom:

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL W Kamarai nyi(vántartási száma: 000956 ZsinRj 7100 Lajos SzeíLszár k.gmarai ~Bróőy tag i jinyvvizsgáló kjiz 34~ Te1~fon: 06-20/924-6559 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014.

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0554 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 5.219/2012 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

Zsinkó Lajos könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 000956 7100 Szekszárd, Bródy köz 34. Szám: 6/2014.

Zsinkó Lajos könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 000956 7100 Szekszárd, Bródy köz 34. Szám: 6/2014. Zsinkó Lajos könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 000956 7100 Szekszárd, Bródy köz 34. Szám: 6/2014. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének Botta György Polgármester Úrnak Hőgyész Kossuth

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E Gazdasági szervezet vezetıje: Jóváhagyom:..... Szalai Miklós gazdasági igazgató

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal S Z Á M V I T E L I P O L I T I K Á J A Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben