A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése"

Átírás

1 Balatonfüred Város Önkormányzata 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése Előadó: Répásy Ildikó osztályvezető

2 A zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése ELŐADÁS - TEMATIKA I. Belső kontrollrendszer fogalmi meghatározása II. III. Beszámoló, zárszámadás készítés folyamata 1) Jogszabályi háttér külső jogi környezet 2) Belső szabályozás, belső szabályzatok 3) Határidők 4) Belső kontrollok a beszámoló készítés folyamatában Könyvvezetés Évközi beszámolás Éves beszámoló Leltározás egyeztetések Év végi tárgyi eszköz leltár kiértékelése eltérések kezelése Értékelés egyedi minősítés /részesedés, vevők, adósok, ha van devizás követelések, kötelezettségek (hitelek) Mérlegsorok alátámasztása leltárral Normatív állami hozzájárulások elszámolása Elemi beszámoló készítése leadás MÁK felé 5) Zárszámadási rendelet elkészítése Zárszámadási rendelet előkészítése Zárszámadási rendelet felépítése - zárszámadási rendelet költségvetési rendelettel azonos szerkezetben /összehasonlíthatóság elve miatt - a költségvetési és a zárszámadási rendeletek tartalmára vonatkozóan a képviselő-testület rendeletet alkotott Közzététel, nyilvánosság: képviselő-testület által elfogadott, auditált zárszámadás közzététele, megküldése ÁSZ-nak Összefoglaló - ÁSZ ellenőrzés tapasztalatai, megállapításaik hasznosítása

3 A zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése I. Belső kontrollrendszer fogalmi meghatározásai Azokat az eljárásokat, amelyeket egy szervezet létrehoz a kockázatok kezelésére, belső kontrolltevékenységeknek nevezzük. A belső kontroll megvalósításában a szervezet minden dolgozója fontos szerepet játszik. Ugyanakkor a vezetés viseli az átfogó felelősséget a belső kontrollrendszer kialakításáért, megvalósításáért, megfelelő működésének és karbantartásának felügyeletéért és dokumentálásáért. Az Áht. alapján a költségvetési szerv vezetőjének a feladata a belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése és fejlesztése, ezen belül a FEUVE rendszer, azaz a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések kialakítása. A FEUVE keretén belül a költségvetési szerv vezetőjének gondoskodni kell az ellenőrzési nyomvonal kialakításáról és folyamatos működéséről, fejlesztéséről, a szabálytalanságok kezeléséről, a kockázatkezelés rendszeréről. (Ez önkormányzat esetében a jegyzőt jelenti) A FEUVE, mint a kontrolltevékenység része, magában foglalja: a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is, b) az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, c) a gazdasági események elszámolásának kontrollját ami a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetést és beszámolást jelenti. A FEUVE fogalma a fentiek alapján úgy foglalható össze, hogy az: a kontrolltevékenység részeként magában foglalja a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását biztosító szabályzatokat, folyamatokat, kontrollokat. A költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében az Ámr előírása értelmében - nyilatkozik a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. (Ámr. 21. sz. melléklet) Az előadás keretében az önkormányzat belső kontrollrendszerének érvényesülését a beszámoló- illetve zárszámadás készítés folyamatain keresztül kívánom bemutatni. II. A beszámolás, zárszámadás készítés folyamata 1) Külső jogszabályi háttér jelenti azokat a törvényeket, kormányrendeleteket, amelyek az államháztartás rendszerében szabályozzák a számviteli, beszámoló- készítési rendet, illetve folyamatot. Ezek:

4 A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: új Ámr.) A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban Szt.) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 2) Belső szabályozás a jogszabályi előírásoknak eleget téve, jelentik az önkormányzat illetve a költségvetési szervek belső szabályzatait, mint a A Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata tartalmazza a szervezeti egységek feladatainak meghatározását, FEUVE kézikönyv, Ellenőrzési nyomvonal - Ezen belül kell szabályozni a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését, az előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések meghatározását, a gazdasági események elszámolásának kontrollját stb. A gazdasági szervezet ügyrendje Tartalma: a gazdasági szervezet felépítése, a szervezet részletes feladatai, a feladatok ellátásáért felelősök feladat és hatásköre, ellenőrzési tevékenységek kontrollpontjainak meghatározása, alkalmazott informatikai rendszer. Melléklete a gazdasági szervezet dolgozóinak munkaköri leírása Az önkormányzat gazdálkodási rendjéről szóló helyi rendelet, mely előírja, hogy a jegyző által elkészített szabályzatok az Önkormányzat által fenntartott valamennyi költségvetési szervre kötelező érvényűek. Kötelező belső szabályzat a Számviteli politika, aminek melléklete a számlarend, bizonylati rend, bizonylati album, az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata, az eszközök és források értékelésének szabályzata, a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata a pénz- és értékkezelési szabályzat, kötelezettségvállalási szabályzat, önköltségszámítás szabályzat. A felsoroltakon túl még további belső szabályzatokat kell az önkormányzatnak illetve a költségvetési szerveknek elkészítenie, amelyekkel gazdálkodásuk folyamatát szabályozzák, mint pl. a hivatali gépjárművek használatával, a belföldi és külföldi kiküldetéssel, a telefonhasználattal, a reprezentációval, a cafetéria rendszerrel kapcsolatos belső szabályozás, stb 3) Határidők a beszámolásban: az információ-szolgáltatás rendjét, menetét jelenti, többek között el kell készíteni: Az időközi költségvetési jelentéseket ( a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig kell a Magyar Államkincstárhoz benyújtani.) Az időközi mérlegjelentéseket (a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig, illetve a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést 5 munkanapon belül, az éves jelentést az éves beszámoló továbbításának határidejével megegyezően kell a MÁK-hoz benyújtani).

5 A féléves elemi költségvetési beszámolót (a naptári év első félévéről június 30-i fordulónappal, július 31. napját követő 8 munkanapon belül kell benyújtani a MÁK-hoz.) Az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet. Az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet. Az éves elemi költségvetési beszámolót december 31-i fordulónappal ( a tárgyévet követő február 28. napját követő 8 munkanapon belül kell benyújtani a MÁK-hoz.) Az önkormányzat zárszámadási rendeletét, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a tárgyévet követő év április 30-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő év június 30-áig közzé kell tenni és az Állami Számvevőszéknek a könyvvizsgálói jelentéssel együtt meg kell küldeni. 4) Belső kontrollok a beszámoló készítés folyamatában Könyvvezetés A költségvetési szervek könyvvezetéséről a jogszabály kimondja, hogy: Az önkormányzat köteles a vagyonáról, illetve a gazdasági műveleteiről olyan könyvviteli, pénzügyi és számviteli nyilvántartást vezetni, amely az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan és áttekinthetően, zárt rendszerben mutatja be. Balatonfüred Város Önkormányzata kincstári rendszerben működik 1997-től, 2005-től pedig a Gordiusz pénzügyi rendszer bevezetésével a főkönyvi könyvelés mellett a teljes analitika vezetése a Polgármesteri Hivatalban történik. Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját gazdálkodási feladatain túl ellátja az önkormányzat 12 önállóan működő költségvetési szervének pénzügyi, számviteli feladatait is. A könyvviteli nyilvántartásban illetve az analitikus könyvviteli nyilvántartásokban, az adatokat az előirányzatok és teljesítések főkönyvi számláin, szakfeladatonként és intézmények szerinti bontásban rögzítjük: intézmények szerinti szervezeti egység kódok alkalmazásával, intézményen belül a keretgazdák különböző tevékenységeivel, projektekkel, fejlesztésekkel kapcsolatos pénzeszközeinek elkülönített kezelését a témakódok biztosítják. Ezzel az adatfeldolgozással az intézmények, a keretgazdák részére az előirányzatok felhasználásáról megfelelő adatszolgáltatást lehet biztosítani. A könyvviteli nyilvántartásokba adatokat csak olyan eredeti, illetve belső bizonylat alapján szabad bejegyezni, amely megfelel a számviteli törvényben előírtaknak - kivételesen a kibocsátó által igazolt másolat elfogadható. Minden gazdasági eseményről, mely az önkormányzat eszközeinek, illetve forrásainak állományát, vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani.

6 A könyvviteli nyilvántartások vezetésénél megfelelő ellenőrzési pontok vannak beépítve: Az analitikus nyilvántartások egyeztetése a főkönyvi könyveléssel év közben folyamatosan, de legalább negyedévente. Az egyeztetések dokumentálása, az esetleges eltérések helyesbítése belső bizonylat alapján. Az egyeztetések elvégzése és azok dokumentálása a munkaköri leírásokban rögzítésre kerültek. A bizonylatokat a belső és vegyes bizonylatokat is - utalványlappal kell ellátni és a kötelezettségvállalási szabályzatnak és az utalványrendeletnek megfelelően érvényesíteni, ellenjegyezni és utalványozni kell. A bizonylatok ellenőrzése a fenti aláírási jogok gyakorlásával valósul meg. Az előirányzatok felhasználásáról havonta adatot szolgáltatunk az intézményvezetők és a hivatalon belüli szervezeti egységek vezetői (keretgazdák) részére, az intézményi referensek az előirányzatok felhasználását egyeztetik a keretgazdákkal. Az adatszolgáltatást és az egyeztetések elvégzését a munkaköri leírásokban rögzítettük. Évközi beszámolás A féléves beszámoló - az elemi költségvetéssel azonos formában és szerkezetben - tartalmazza az eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat, a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket, a ténylegesen teljesített kiadásokat, a pénzforgalmat tevékenységenként és azon belül főbb jogcímenként, a költségvetési hiányt és többletet. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló-tervezet összeállításakor a Képviselő-testület által jóváhagyott: eredeti költségvetési rendeletből, illetve a hatályos költségvetési rendeletből kell kiindulni. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló összeállításnál figyelembe kell venni: a jogszabályi előírásokat, a költségvetési szerv belső információs igényét, valamint a költségvetési tervdokumentációval való összehasonlíthatóság követelményét. A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál figyelembe kell venni, hogy a tájékoztatás szöveges része kitérjen a jelentős előirányzat eltérések indoklására, illetve előre jelezze az egyes kiadások és bevételek év végéig várható alakulását. A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatást úgy kell összeállítani, hogy szakmailag és számszakilag is könnyen felhasználható legyen a következő évi költségvetési koncepció készítésénél. Az önkormányzat könyvvizsgálója a féléves és a háromnegyed éves beszámolóhoz könyvvizsgálói véleményt csatol, ahol az időarányos teljesülést értékeli. Éves beszámoló Az éves beszámoló összeállításának lépései: a leltár készítése és átvezetése a könyvelés adatain,

7 az előirányzatok egyeztetését a felügyeleti szervvel a kiemelt előirányzatokra, az irányítószervi és saját hatáskörű átcsoportosításokra vonatkozóan, év végi zárlati munkák elvégzése, a mérleg összeállítása, a mérlegtételek értékelésével. Leltár készítése és átvezetése a könyvelés adatain: Leltározási ütemterv, leltározási utasítás elkészítése, ennek keretében a leltározási, selejtezési bizottságok kialakítása (leltározás vezetője, bizottsági tag, leltár ellenőr), felelősök meghatározása, a leltározásban részt vevők megbízása, tájékoztatása a leltározás menetéről a leltározási szabályzat előírásainak ismertetése. Leltározás előtt a selejtezések elvégzése, a selejtezési bizottság javaslata alapján, dokumentálása, döntés a hasznosításról, megsemmisítésről, a selejtezés átvezetése a tárgyi eszköz nyilvántartásban. Az intézményeknél, leltárkörzetekben az eszközök fellelhetőségének biztosítása, december 31.-i fordulónappal a leltározás elvégzése, a leltározás dokumentálása, a szabályzatban meghatározott nyomtatványokon a leltárfelvétel elvégzése. Az ütemtervben meghatározott időpontig a leltárdokumentáció leadása az analitika részére, a tárgyi eszköz nyilvántartó elvégzi leltárívek formai ellenőrzését, a leltárak kiértékelését, leltárhiány, többlet megállapítását és elkészíti a leltározás záró jegyzőkönyveit, felelősök aláírásukkal igazolják. Leltárhiány esetén a felelősség meghatározása, esetleges áthárítása a felelősökre. A leltárhiány, többlet könyvelése az analitikában és feladás alapján a főkönyvi könyvelésben. Az előirányzatok egyeztetése a felügyeleti szervvel: A beszámoló elkészítése előtt az államháztartási beszámoló előirányzataival való egyezőség érdekében a központi támogatások eredeti, módosított előirányzatait és a tényadatait egyeztetjük a Kincstárral. Az előirányzatok egyezősége érdekében az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet lehetőséget ad, hogy a költségvetési rendelet módosítását december 31-i hatállyal a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig lehet elvégezni. Az év végi zárlati munkák során el kell elvégezni: a bankszámlák egyenlegének egyeztetését a december havi utolsó bankszámla-kivonat adataival, az értékpapír számlák egyenlegének egyeztetését a pénzintézet értesítése alapján, a pénztárjelentés december havi utolsó adatainak egyeztetését a főkönyvi pénztárszámla adatával, tényleges pénzkészlettel, a hitel számlák egyenlegét a hitelt folyósító pénzintézet december 31-i állapotra vonatkozó bankkivonatával, illetve egyenlegközlő levelével. a decemberben kifizetett bérek elszámolását feladás alapján, a bevételek és kiadások könyvelését december 31-ig intézményenként, főkönyvi számonként, szakfeladatonként, a pénzforgalom egyeztetését a módosított előirányzatokhoz, a leltárral megállapított készletek, követelések (adósok, vevők, egyéb követelések) rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek (szállítók, hitelek, egyéb kötelezettségek) állományváltozásának elszámolását a tőkeváltozással szemben, egyeztetését az analitikus nyilvántartással,

8 pénzmaradvány bevonást a tényleges pénzmaradvány felhasználásnak megfelelően, a pénzmaradvány számlák egyenlegének egyeztetését intézményenként és évenkénti bontásban, tárgyévi pénzmaradvány egyeztetését, a pénzforgalmi jelentés elkészítését követően az állományi és forgalmi számlák átvezetését az állományi számlákra - a tőkeváltozással történő egyidejű elszámolással, az értékcsökkenések elszámolását, egyedi minősítések alapján értékvesztések, leírások elvégzését. A mérleg összeállítása a mérlegtételek értékelésével Az eszközök és források értékelésének ellenőrzését az osztályvezető munkaköri leírásában írtuk elő. A mérlegtételeket egyedileg kell értékelni, az egyedi értékelés körébe tartozó eszközök az önkormányzatnál: a tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékelés elvégzése előtt a cégbírósági bejegyzéssel való egyeztetés, a gazdasági társaságoktól az előző évi éves beszámolók bekérése, követelések: vevők, adósok (kivéve az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések), kölcsönök az értékelés elvégzése előtt a könyvvizsgáló megbízásából, az önkormányzat megbízott ügyvédjétől jogi nyilatkozatot kérünk, amiben nyilatkozik a behajtás végett átadott követelésekre vonatkozóan a követelések várható megtérüléséről, vagy azok véleménye szerint - behajthatatlanná minősítéséről. A valutapénztárban lévő valuta értékelése a mérleg fordulónapján érvényes, a Számviteli törvény 60. -a szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéken történik az értékelési szabályzatban meghatároztuk, hogy az önkormányzatnál a hitelintézet (OTP Bank Rt.) által jegyzett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán átszámított forintértéken történik az értékelés. Amennyiben a választott hitelintézet adott napon belül többször is jegyez árfolyamot, úgy azt az adott napi utolsó jegyzett árfolyamot kell figyelembe venni. önkormányzatunknak nincs devizás követelése illetve kötelezettsége év végén azok értékelése a mérleg fordulónapján érvényes, a Számviteli törvény 60. -a szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéken szintén zárlati feladat, az aktív pénzügyi elszámolásokat év közben folyamatosan egyeztetni kell, a behajthatatlan aktív pénzügyi elszámolásokat elszámoljuk végleges költségvetési kiadásként, A helyi adók és az adók módjára behajtható köztartozásokkal kapcsolatos követelések vonatkozásában egyszerűsített értékelési eljárást alkalmazunk, könyvelése az adó program adatszolgáltatása alapján történik, Értékvesztést kell elszámolni, ha a könyv szerinti érték és a várhatóan megtérülő összeg közötti különbözet veszteségjellegű, és ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. A mérlegszámlák egyenlegének alátámasztása leltárral, melyet intézményenként egyeztetünk az intézményi mérlegekhez. Az intézményi leltárak összesítését az önkormányzati szintű főkönyvi kivonattal egyeztetjük, ez az alapja az önkormányzati mérlegnek.

9 A normatív állami hozzájárulások elszámolása a beszámoló keretében A normatív állami hozzájárulások igénylése, elszámolása vonatkozásában az intézményi mutatószám felmérés adatainak megalapozottságát biztosító ellenőrzési feladatokat a FEUVE szabályzatban és a munkaköri leírásokban írtuk elő. Az ellenőrzésben részt vesz a költségvetési csoportvezető, a költségvetési csoport ügyintézője és a belső ellenőr. Ellenőrzési pontok az állami hozzájárulások elszámolása során: Az intézmények részére a belső ellenőr és a költségvetési csoport ügyintézője a korábbi Kincstári ellenőrzések tanúsítványai alapján összeállítja az adott évi költségvetési törvényben rögzített feltételeknek megfelelő tanúsítványokat. A belső ellenőr a tanúsítványok alapján - az intézményeknél helyszíni ellenőrzés során vizsgálja a mutatószámok tényleges alakulását. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, melyben kimutatásra kerül jogcímenként a normatíva visszafizetési kötelezettség, illetve igény. Az ellenőrzés során vizsgáljuk: - a különböző jogcímek és a hozzá tartozó mutatószámok megfeleljenek az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatoknak, költségvetési törvényben (3. és 8. számú mellékletben) rögzített feltételeknek, - az oktatási intézményeknél a létszámadatok megegyeznek-e az oktatási statisztikában szereplő adatokkal, - a nyitó adatok (első 8 hónap) megegyeznek-e az előző évi beszámolóban szereplő adatokkal, illetve a MÁK által esetleg megállapított adatokkal. Az éves beszámoló összeállításáért és a Kincstárhoz határidőre történő továbbításáért az osztályvezető a felelős. 5) Zárszámadási rendelet előkészítése A zárszámadási rendelettervezet elkészítéséért a jegyző felelős, összeállításában a Városi Kincstár költségvetési csoportja működik közre. A feladat elvégzését belső szabályzatokban (ügyrend, FEUVE szabályzat) és a munkaköri leírásokban írtuk elő. A beszámolót a tárgyévet követő év március 31-ig felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat kiterjed: a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok szakmai teljesítésére, értékelésére, felelőse a szakfeladat felett rendelkezni jogosult osztályvezető, illetve az önállóan működő költségvetési szerv vezetője; a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangjára, felelőse a szakfeladat felett rendelkezni jogosult osztályvezető, illetve az önállóan működő költségvetési szerv vezetője; intézményi pénzmaradványok kimutatatásaira, mely kiterjed a kötött előirányzatok teljesítésére, bevételi többletek felülvizsgálatára, az állami támogatások áthárítása az önállóan működő költségvetési szerv részére, elkészítéséért az intézményi referensek, ellenőrzésért az osztályvezető felelős;

10 kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványra, felelőse az osztályvezető, az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésére, felelőse a Polgármesteri Hivatalnál a költségvetési csoportvezető, az önállóan működő költségvetési szerveknél az intézményi referensek. A felülvizsgálat során a vezetői elszámoltathatósághoz valamennyi osztályvezető és az önállóan működő költségvetési szerv intézményvezetője köteles a saját területére vonatkozóan felelősségvállalási nyilatkozatot kitölteni. A jegyző - felelősségvállalási nyilatkozatok alapján - az éves költségvetési beszámoló keretében nyilatkozik (Ámr. 21. sz. melléklet) a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. A zárszámadási rendelet felépítése A zárszámadási rendeletet az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, tehát az adott évre vonatkozó költségvetési rendelettel azonos szerkezetben kell elkészíteni. A zárszámadáskor rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, illetve jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját. Az önkormányzat a zárszámadási rendeletében megállapítja a költségvetési szervei pénzmaradványát. Az önkormányzatnak a zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul - szöveges indoklással együtt be kell mutatni a következő mérlegeket és kimutatásokat: 1. Az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását, 2. A helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal: a.) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, b.) Az adósság állományt lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban, c.) a vagyonkimutatást d.) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e.) a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket, térítési díj kedvezményeket) tartalmazó kimutatást. A helyi kisebbségi önkormányzat elkülönített mérlegét, a kisebbségi önkormányzat zárszámadási határozata alapján kell az önkormányzat zárszámadási rendeletébe beépíteni. Az önkormányzat zárszámadási rendelet-tervezetét a pénzügyi bizottság előzetesen megtárgyalja és írásos véleményét a kiküldésre kerülő anyaghoz csatolni kell. A helyi önkormányzat könyvvizsgálati kötelezettségét az Ötv. határozza meg (köteles könyvvizsgálóval megvizsgáltatni a képviselő-testület elé beterjesztendő költségvetési és zárszámadási rendelettervezeteket, ha az előző évben teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik, vagy hitelt vesz fel. Ez a kötelezettség a hitelfelvétel évétől a hiteltörlesztés utolsó évéig fennáll.) Az önkormányzat könyvvizsgálója a kötelező független könyvvizsgálói jelentésen túl un. kiegészítő jelentést is ad, amiben az egyszerűsített éves beszámoló kimutatásai alapján a gazdálkodást, az önkormányzat pénzügyi- vagyoni helyzetének alakulását részletesen elemzi, az adósságállományt minősíti. A település polgármesterének kötelező az éves belső ellenőrzési jelentést és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentése alapján készített összefoglaló

11 jelentést a zárszámadási rendelettervezet elfogadásával egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszteni. Közzététel, nyilvánosság A költségvetés végrehajtásáról készített beszámolókat (féléves, háromnegyedéves, éves), mint közérdekű adatot az elfogadást követően azonnal az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő év június 30-áig közzé kell tenni és az Állami Számvevőszéknek a könyvvizsgálói jelentéssel együtt meg kell küldeni. III. Összefoglaló Az ÁSZ ellenőrzés tapasztalatai, megállapításaik hasznosítása Az ÁSZ évi ellenőrzése során városunkban a zárszámadás készítési folyamatok szabályozottságát összességében alacsony kockázatúnak minősítette, mivel a jegyző a FEUVE rendszer keretében szabályozta a gazdasági ügyrendben, az ellenőrzési nyomvonalban és a munkaköri leírásokban a zárszámadás készítés rendjét. Ezt megelőzően az ÁSZ az önkormányzat gazdálkodási rendszerét évben ellenőrizte átfogó jelleggel. A jelentésben rögzített hiányosságok megszüntetése érdekében a polgármester és a jegyző intézkedési tervet készített, amit a képviselő-testület elfogadott, valamint az intézkedési terv végrehajtásáról a beszámoló is a képviselő-testület elé került. Az ÁSZ értékelése alapján az előző ellenőrzés javaslatai 97 %-ban megvalósultak és 3 %-ban részben hasznosultak. Annak érdekében, hogy a gazdálkodási, pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok szabályozottsága folyamatosan javuljon önkormányzatunknál az ÁSZ és más szervek (pl.: Kincstár) ellenőrzéseinek javaslatait minden esetben hasznosítani igyekszünk, figyelemmel kísérjük az ÁSZ honlapján a más önkormányzatoknál végzett ellenőrzések nyilvános jelentéseit, azok megállapításaiból tanulunk, a gazdasági szervezet dolgozói folyamatosan részt vesznek továbbképzéseken (pl.: mérlegképes könyvelők továbbképzése), a jogszabályokat folyamatosan figyelemmel kísérjük és a belső szabályzatokat, munkaköri leírásokat a változásokat követően folyamatosan aktualizáljuk. A jogszabályok és a belső szabályzatok minden dolgozó részére a számítógépes hálózaton hozzáférhetőek. Balatonfüred, április 7.

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE 14/2011. sz. Szabályzat POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gazdasági pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységének (pénzügyi

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK Ü G Y R E N D J E

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK Ü G Y R E N D J E Iktatószám: 05-5/539-1/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK Ü G Y R E N D J E Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala előirányzatok felett teljes jogkörrel

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar Ü G Y R E N D Az Intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2013. január 1.-től Jóváhagyta:... igazgató Ü G Y R E N D A Győri Filharmonikus

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u 3. SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Hatályos: 2014. április 1. Az ügyrend célja A Számviteli, Költségvetési

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu./2015. (X..) számú

Részletesebben

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26 -i ülésére Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 8700. Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-004. Pf.: 5. Ügyiratszám: 1.576/2015. 19. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Városi Önkormányzat

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Könyvvizsgálói vélemény Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Készült: az Önkormányzat megbízása alapján a Képviselő-testület részére szerződéses kötelezettségem

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Ü G Y R E N D

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Ü G Y R E N D Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Ü G Y R E N D Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal gazdálkodással összefüggő feladataira 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Fővárosi Bíróság 2010. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése Az vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft 6640 Csongrád, Csemegi Károly. u. 6. Tel: 63/570-130, Fax: 63/570-132 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelet Képviselő-testület!

Tisztelet Képviselő-testület! Tisztelet Képviselő-testület! Putnok Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének felülvizsgálatát elvégeztem. A költségvetés előterjesztése a polgármester, a költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online.

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online. KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Mezőkövesd Városi Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelettervezetének és egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról Tisztelt Képviselő Testület! Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére 1 Siófok Város Polgármestere 8600.Siófok,Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2012. május 21. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012.

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Tartalomjegyzék I. Általános rész... 1 1. A Számlarend célja... 1 2. A Számlarenddel szembeni követelmények...

Részletesebben

Költségvetés végrehajtás tanulmány. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft.

Költségvetés végrehajtás tanulmány. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft. Költségvetés végrehajtás tanulmány Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készítette: GKIeNET Kft. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁS TANULMÁNY 2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. Bevezető... 4 1.1. Dokumentum célja... 4

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal S Z Á M V I T E L I P O L I T I K Á J A Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

1. számú előterjesztés

1. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: a többszörösen módosított 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai alapján alapján. Tartalom:

Részletesebben

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A kisebbségi

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Mérleg, leltár 47. lecke Mérleg, eredménykimutatás A mérleg:

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online.

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online. KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Mezőkövesd Városi Önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendelettervezetének és egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról Tisztelt Képviselő Testület! Az

Részletesebben

Kiegészítés Nemti Községi Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolójáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

Kiegészítés Nemti Községi Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolójáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez Kiegészítés Nemti Községi Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolójáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez Készült: Képviselő-testület tagjai részére A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti

Részletesebben

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1..

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet a 2013.évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi zárszámadásáról, valamint éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról és könyvvizsgálói hitelesítéséről Készítette: BÉTA-AUDIT

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék 1 Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék Hévízgyörk Község Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18084/ 2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. április 28 -i ülésére.

7. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18084/ 2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. április 28 -i ülésére. 7. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18084/ 2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2005. évi belső ellenőrzésekről

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online.

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online. KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Mezőkövesd Városi Önkormányzat 2009. évi zárszámadási rendelettervezetének és egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról Tisztelt Képviselő Testület! Az

Részletesebben