SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapításának éve: (jogutódlással) OM: Telephelye: Tárnok, Rákóczi u. 78.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78."

Átírás

1 II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: Alapításának éve: (jogutódlással) Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője: Bagdiné Dudog Orsolya Intézmény elérhetősége: www. Iskola/indesc.html SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat célja A szabályzat hatálya Az intézményi dokumentumok nyilvánossága AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A költségvetési szerv szervezeti felépítése Intézményi bélyegzők AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA Szervezeti struktúra Az intézmény szervezeti egységei Az intézmény vezetése A kibővített intézményvezetés AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, KAPCSOLATTARTÁSUK FORMÁI ÉS RENDJE Az iskolaközösség Az intézményi alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége A nevelők közösségei A szülői munkaközösség A tanulók közösségei Az iskola közösségeinek kapcsolattartása AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ KAPCSOLATAI A kapcsolattartás formái, módja, rendje Kapcsolattartás az iskola-egészségügyi szolgálattal Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Nyitvatartási rend Ügyeleti rend Az alkalmazottak munkavégzésének szabályai A helyiségek használati rendje Az intézménnyel jogviszonyban nem állók iskolahasználati rendje Az intézményműködés egyéb szabályai A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK A napközi, tanulószoba és iskolaotthon működésére vonatkozó általános szabályok Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok

3 OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az iskolai belső ellenőrzés feladatai A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE A pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatai A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE A könyvtári szolgáltatások igénybevétele A könyvtárhasználat szabályai A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA Iskola-egészségügyi szolgáltatás Könnyített és gyógy-testnevelés INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése érdekében Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA A FELNŐTTOKTATÁS FORMÁI AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A felülvizsgálat és módosítás rendje Nyilvánosságra hozatal, a tájékoztatás és megismertetés rendje LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK MELLÉKLETEK 51 3

4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése során az Alapító okiratban, Pedagógiai programunkban és egyéb intézményi dokumentumokban foglaltak mellett - az alábbi jogszabályokat és fenntartói előírásokat vettük figyelembe: évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XXXVIII. törvény az államháztartás rendjéről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi LXIII. évi törvény a személyes adatok védelméről évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 138/1992 (X. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 132/2000 (VII.14.) Kormányrendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi szolgálatról 20/1997. (II. 13.) Kormány rendelet a közoktatási törvény végrehajtásáról 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet pedagógiai szakszolgálatokról; 217/1998. (XII. 30.) és 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről Az intézmény működésére releváns Önkormányzati rendeletek, határozatok 1.2. A szervezeti és működési szabályzat célja A szervezeti és működési szabályzat célja, hogy a magasabb jogszabályok előírásainak figyelembevételével meghatározza a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szabályzat az intézmény Alapító okiratában és Pedagógiai Programjában megfogalmazott cél- és 4

5 OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT feladatrendszer tevékenységeinek és folyamatainak összehangolt, racionális és hatékony megvalósítását szolgálja és szabályozza A szabályzat hatálya Területi vonatkozásában kiterjed az intézmény illetékességi körébe tartozó épületekre, létesítményekre, valamint az iskola által szervezett programokon, az iskolán kívüli helyszínekre Személyi hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló tanulókra, a tanulók szüleire, valamint a pedagógusokra és más alkalmazottakra. A szabályzatban foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel munkakapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait Időbeli hatály A szabályzatot az iskola nevelőtestülete fogadja el, a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. A jóváhagyással egyidejűleg hatályát veszti az intézmény 2008 április 17-én jóváhagyott 92/2008. (IV. 17.) Önkormányzati Határozat szervezeti és működési szabályzata Az intézményi dokumentumok nyilvánossága Intézményünk a települési Önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó szerv, melynek kötelezettsége dokumentumai nyilvánosságának biztosítása a személyiségi jogok és adatvédelmi szabályok betartásával. Az intézmény alapvető általános és szakmai dokumentumai (Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program, Házirend, Minőségirányítási Program, éves munkaterv, illetve értékelő beszámolók) nyilvánosak. 1-1 nyomtatott példányukat az igazgatói titkárságon és nevelői szobákban, illetve a Polgármesteri Hivatalban tesszük hozzáférhetővé az érdeklődők számára. A házirend 1 példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak átadjuk. A különös közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében a dokumentumok és szükséges adatok (11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. melléklet alapján) nyilvánosságát az iskola internetes honlapján biztosítjuk. (http://www.tarnok.hu/iskola/iskola/indesc.html) A dolgozókat, tanulókat és szülőket hagyományos iskolai fórumokon (értekezlet, megbeszélés, DÖK gyűlés) az igazgató, vagy az általa megbízott személyek tájékoztatják a dokumentumok előírásairól. További kérésre előzetes időpont egyeztetés után az intézményvezetés tagjai nyújtanak információt a vezetői fogadóórákon, és az iskola hivatalos nyitvatartási idejében. 5

6 OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat OM azonosítója: Az intézmény székhelye, címe: 2461 Tárnok, Iskola u.1. Intézményegysége: Pedagógiai Szakszolgálat, 2461 Tárnok, Rákóczi út 78. Az intézmény telephelye: 2461 Tárnok, Rákóczi út 78. Az alapító neve, az alapítás éve: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete, (jogutódlással) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. Az intézmény képviseletére Az iskola igazgatója, illetve az általa írásban jogosult: meghatalmazott intézményi közalkalmazottak Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, általános iskola, közoktatási típusú sportiskola (évfolyamonként egy osztály) és pedagógiai szakszolgálat (fejlesztő felkészítés, logopédia, gyógy-testnevelés, iskolapszichológia) Az intézmény közfeladata: általános iskola (alapfokú nevelés-oktatás, sportiskolai feladatok, pedagógiai szakfeladatok) Az intézmény fenntartója, Tárnok Nagyközség Önkormányzata felügyeleti és irányító szerve: Az intézmény alapító okiratának száma, kelte: Az intézmény gazdasági jogköre: 2461 Tárnok, Dózsa György út /1994. (1994. VI. 20.) és legutóbbi, 41/2011. (III. 24.) fenntartói határozattal történt módosítása Önállóan működő költségvetési szerv; előirányzatai feletti rendelkezési jogosultsága nem teljes körű. Gazdálkodási feladatait együttműködési megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Irodája végzi. Az intézmény számlaszáma: Adóhatósági azonosító száma: Statisztikai számjele (KSH kód) Általános forgalmi adó alanyisága tárgyi adómentes, és adóköteles Az intézmény gazdasági szervezetének helye: Az intézmény alaptevékenysége, szakágazati besorolása: Az intézmény működési körzete: Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma: 2461 Tárnok, Iskola u.1. Általános iskolai nevelés-oktatás, a tanulók felkészítése az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás nélkül) Kötelező felvételt biztosító általános iskola a Tárnok Nagyközség közigazgatási területén lakók számára. A sportosztályba a térség területéről jogosult beiskolázni a tanulókat. 620 fő 6

7 OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény vezetőjét a hatályos jogszabályok alapján a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázat útján. Ellátandó alaptevékenységek és szakágazati besorolás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon Iskolaotthon működtetése 1-4. évfolyamon általános, sport és művészeti osztályban Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon* Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon* Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelés Tankönyvforgalmazás költségvetési szerveknél Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Versenysport tevékenység támogatása Utánpótlás nevelés tevékenység támogatása Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédia, gyógy-testnevelés, iskolapszichológus) Fejlesztő felkészítés Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Szociális étkeztetés Építményüzemeltetés Általános épülettakarítás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (táboroztatás, iskolarendszeren kívüli oktatás, tanfolyamok szervezése, testvériskolai tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Az ellátandó alaptevékenységen belül speciális oktatási formák sportosztályban emelt szintű testnevelés (1-8. évfolyam 5 óra/hét) emelt szintű oktatás csoportbontásban: matematika-informatika (5+1 óra/hét) és idegen nyelv (angol, német; 5 óra/hét 5-8. évfolyam) emelt óraszámú ének-zene (évfolyamonként 1 osztályban) és művészeti oktatás (1-4. évfolyamon heti 3 óra) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat; nemzeti, etnikai és más, kisebbségi feladatokat nem lát el. Az intézményi vagyonkezelés 7

8 OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény saját döntésével az alapító által meghatározott feladatkörét nem változtathatja meg. A feladatok ellátásához rendelkezésére álló ingatlanok, és a rajtuk található iskola épületek a fenntartó tulajdonát, az Önkormányzati törzsvagyon részét képezik; korlátozottan forgalomképesek, elidegenítésükre, biztosítékként történő felhasználásukra az intézmény nem jogosult. A leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközöket a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja. A helyiségeket az intézmény bérbe adhatja, ez azonban nem zavarhatja az iskolában folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Az Alapító okiratban megjelölt szakfeladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem végezhet. Az intézmény vagyonkezelésébe, tulajdonosi körébe más gazdálkodó szervezet nem tartozik. A működés gazdasági-pénzügyi feltétele Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári (gazdasági) évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. A költségvetés tervezésével és teljesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról és a belső ellenőrzés megszervezéséről az igazgató gondoskodik. A költségvetésben a fenntartó biztosítja az alapfeladatok - és vállalása alapján a speciális feladatok - ellátásához szükséges pénzeszközöket, amit az intézmény saját bevételeivel egészíthet ki az Alapító okiratban meghatározottak szerint. Az alkalmazottak köre, alkalmazási feltételek Az intézmény munkavállalói tekintetében alapvetően a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényt, egyéb jogviszony esetén a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvényt és/vagy megbízásos jogviszony esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényt kell alkalmazni. Pedagógus munkakör ellátására - az óraadó tanár kivételével - polgárjogi jogviszony nem létesíthető. Pedagógus, illetve a nevelő-oktató munkakörben a jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező személy foglalkoztatható. A pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott munkája ellátása során, a tanulókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban, a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatokat ellátó személy. Az intézményi dolgozók feletti teljes munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja A költségvetési szerv szervezeti felépítése A szervezeti felépítést, a szervezeti egységek megnevezését, működési rendjét, illetve a szervezeti egységek vezetőinek jogosítványait - melyekkel a költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak el - az SZMSZ 3. fejezete tartalmazza Intézményi bélyegzők 8

9 OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézményi bélyegzők használata, nyilvántartása Az intézményi ügyben kimenő ügyiratok, levelezés, fejléces levélpapíron, vagy a hosszú bélyegzővel fejlécezett levélpapíron kell intézni. Az intézmény, mint jogi személy nevében főszabály szerint aláírásra az igazgató jogosult. Hivatalos aláírók az igazgató-helyettesek, iskolatitkár, pénzügyi ügyintéző, élelmezésvezető, intézményegység-vezető, könyvtáros a feladatkörükbe tartozó ügyekben. Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, amit az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. A nyilvántartás vezetéséért az iskolatitkár felelős. Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti leltározásáról az iskolatitkár gondoskodik Az intézményi bélyegzők használatára a következő dolgozók jogosultak Igazgató Igazgatóhelyettesek (igazgató akadályoztatása esetén) Pedagógiai Szakszolgálati intézményegység vezetője Élelmezésvezető és pénzügyi ügyintéző (munkaköri leírásának megfelelően) Iskolatitkár és könyvtáros tanár (munkaköri leírásának megfelelően) Az intézmény bélyegzőinek lenyomatán szereplő felirat Felirata Bélyegző lenyomata Hosszú bélyegző II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT OM: Tárnok, Iskola u.1.sz. Tel:: Körbélyegző II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat OM: Tárnok, Iskola u AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 9

10 OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti struktúra IGAZGATÓ Szülői Szervezet Diákönkormányzat Sportegyesületek Közalkalmazotti Tanács szakszervezet Intézményegység vezető Minőségügyi csoport Igazgatóhelyettesek Iskolaorvos, védőnő (külső munkatársak) Nevelési Tanácsadó (külső munkatársak) Technikai dolgozók DÖK patronáló Könyvtáros Logopédusok Gyógytestnevelő Pszichológus Munkaközösség vezetők Osztályfőnökök Gyermekvédelmi felelős Fejlesztő Pedagógus Beosztott pedagógusok Élelmezésvezető Iskolatitkár Ügyintézők Beosztott napközis nevelők Konyhai dolgozók 3.2. Az intézmény szervezeti egységei 10

11 OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nevelési-oktatási szervezeti egységek Az iskola szervezeti egységei: 1-4. évfolyam és napközi, illetve iskolaotthon, 5-8. évfolyam és tanulószoba, pedagógiai szakszolgálati, valamint gazdálkodási szervezeti egység. A szervezeti egységek tagjai és felelős beosztású vezetői Szervezeti egység Tagjai Vezetői 1-4. évfolyam és Az 1-4. évfolyamon tanító és napközi otthonban, igazgatóhelyettes napközi otthon iskolaotthonos osztályokban dolgozó 5-8. évfolyam és tanulószoba Pedagógiai Szakszolgálat Gazdálkodási feladatot ellátók csoportjai pedagógusok Az 5-8. évfolyamon tanító és a tanulószobán dolgozó pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát segítő szakemberek, könyvtáros, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős A szakszolgálati feladatokat ellátó munkatársak (logopédus, gyógy-testnevelő, fejlesztő pedagógus, iskola-pszichológus) Gazdasági, ügyviteli, konyhai és egyéb technikai dolgozók csoportja igazgatóhelyettes intézményegységvezető igazgató A nevelési-oktatási szervezeti egységekben dolgozók alapfeladata, hogy a Nevelőtestület tagjaiként szakterületükön eredményes és hatékony nevelő-oktató munkát végezzenek az 1-8. évfolyam tanulóival. A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársainak feladat- és hatásköre kiterjed a Tárnok Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező, illetve a település nevelésioktatási intézményibe járó minden gyermekre, így az a 3. életévüket betöltött óvodásokra is. Prevenció és korrekció keretében komplex, korszerű logopédiai, fejlesztő, felkészítő, gyógytestnevelési, illetve iskola-pszichológusi szolgáltatást nyújtanak a szülő (egyes terápiás esetekben a család) bevonásával. A nevelő-oktató munkát végző és segítő, valamint a szakszolgálati feladatokat ellátó szervezeti egységek tagjai szakmai feladataikat munkaköri leírásuk, a Pedagógiai program, az intézmény éves munkaterve, tantárgyfelosztása és a mindenkori munkabeosztás (órarend és egyéb, nevelő-oktató munkához kapcsolódó feladatok) alapján végzik. A hatékony feladatellátás érdekében a munkaköri leírásokat az igazgató az intézményegység vezetőjével és az igazgatóhelyettesekkel együttműködve készíti el. 11

12 OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gazdálkodási feladatot ellátók csoportja A gazdálkodási szervezeti egység élén az igazgató áll, aki a jogszabályi előírások alapján közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági és szakmai szervezeti egységek munkáját. Ellátja a jogszabályban előírt vezetői feladatokat, szakmai iránymutatást ad, ellenőrzi a feladatok ellátását, és gazdasági intézkedéseket hoz. A gazdálkodási feladatot ellátók csoportjához tartoznak az iskola konyhai és technikai dolgozói. Közvetlen vezetőjük az élelmezés-vezető. A pénzügyi-gazdasági tevékenységet az intézményben a gazdasági, ügyintézők, az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az élelmezésvezető látja el a konyhai dolgozók közreműködésével. Az ügyviteli, adminisztratív tevékenység az iskolatitkárhoz tartozik. Az épületek karbantartási munkálatait a KÖZ-ÉRT KFT végzi. A gazdálkodási feladatot ellátó csoport dolgozóinak hatás- és jogkörét, feladatait az intézmény optimális és gazdaságos működtetése érdekében - az igazgató a munkaköri leírásokban határozza meg. Az egyes szervezeti egységek létszámáról az ellátandó feladatok és a fenntartó által évente jóváhagyott létszámkereten belül az igazgató dönt Az intézmény vezetése Az intézmény vezetését az igazgató, valamint közvetlen, vezető beosztással megbízott munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az igazgatóhelyettesek és az intézményegység-vezető Az igazgató Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény állapítja meg. Megbízatása az intézmény Alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az igazgató - az intézmény felelős vezetőjeként - munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzataiban előírtak szerint végzi. Ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. a) Felelős: az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési feladatainak, és minőségirányítási programjainak működéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő-oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanulóbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, az intézményi tankönyvellátás rendjének megszervezéséért, és a tankönyvrendelés lebonyolításáért, 12

13 OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az intézmény ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályosságáért, a tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó, különbözeti, javító) lebonyolításáért és rendjéért, a nevelő- és oktatómunkához a következő tanévben szükséges tankönyvekre, tanulmányi segédletekre, taneszközökre, ruházati és más felszerelésekre vonatkozó szülői tájékoztatásért, a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért. b) gyakorolja a munkáltatói, a kötelezettség vállalási és az utalványozási jogkört; c) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe; d) képviseli az intézményt. f) Az igazgató feladatkörébe tartozik különösen: a nevelőtestület vezetése, a nevelő- és oktatómunka irányítása és ellenőrzése, a pedagógus és közalkalmazotti teljesítményértékelési rendszer működtetése, az intézményi nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése és ellenőrzése, az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzattal, illetve a szülői szervezetekkel (közösségekkel) való együttműködés, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása. g) Kizárólagos jogkörébe tartozik: az intézményi dolgozók feletti teljes munkáltatói jogkör, a kötelezettségvállalási jogkör és kiadmányozás gyakorlása, a fenntartó előtti képviselet. h) Közvetlenül irányítja az igazgatóhelyetteseket, az intézményegység-vezetőt, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az élelmezésvezető, a gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár munkáját. A diákönkormányzatot segítő tanár közvetlenül fordulhat hozzá Az igazgatóhelyettesek és az intézményegység vezetője Az igazgató munkáját az alábbi, vezető beosztású munkatársak segítik: az 1-4. évfolyamon tanítók munkáját irányító igazgatóhelyettes, az 5-8. évfolyamon nevelő-oktató munkát irányító igazgatóhelyettes a Pedagógiai Szakszolgálat munkáját irányító intézményegység-vezető. 13

14 OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az igazgató-helyettesek és az intézményegység-vezető megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Vezetői megbízást az intézményben határozatlan időre alkalmazott közalkalmazott kaphat, előnyt élveznek a szakvizsgázott pedagógusok. Vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve, munkaköri leírásuk látják el. Alapvető feladatuk a munkaköri leírásban felsorolt tevékenységek végrehajtása, a hozzájuk tartozó szervezeti egység szakmai munkájának irányítása, képviselete. Beszámolási kötelezettségük kiterjed a vezetésük alatt álló szervezeti és intézményegység egész működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményegységet érintő megoldandó problémák jelzésére. Az igazgató-helyettesek a munkaköri leírásban meghatározott feladat-megosztással a) Közvetlenül irányítják: a hozzájuk tartozó évfolyamokon az intézmény Pedagógiai programjában meghatározott pedagógiai tevékenységet, az iskolai könyvtár működését, a sportiskola tevékenységét, a diákigazolványokkal kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatok ellátását, az intézményi adatszolgáltatás tekintetében az iskolatitkárt, amelyről az igazgatót rendszeresen tájékoztatják; b) Felelősségük kiterjed: a pedagógiai, szakmai, igazgatási munkáért, a közvetlen irányításuk alá tartozó feladatok ellátásáért, átruházott jogkörben: a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, az iskolaorvossal, a védőnővel való együttműködésért, az intézményi tankönyvellátás megszervezéséért, a tankönyvrendelés elkészítéséért, az intézmény ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályosságáért, az intézményi adatszolgáltatásért és az adattovábbítás rendjéért, az iskola-otthoni, napközis, tanulószobai foglalkozások, a sportiskolai és emelt szintű oktatás megszervezéséért, a beiskolázási tervek jóváhagyásra történő elkészítéséért és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, szertárfejlesztési és eszközbővítési tervek elkészítéséért, az intézményi hagyományok őrzésével összefüggő feladatok szervezéséért, koordinálásáért, a nevelőtestületi értekezletek előkészítéséért, szervezéséért, az iskolai könyvtár működtetéséért. Az intézményegység-vezető a) Feladatai: irányítja a szakszolgálat pedagógiai, szakmai és igazgatási munkáját szakmai fórumokon képviseli az intézményt, szakmai területén segíti az igazgató vezetői tevékenységét, elkészíti a szakszolgálat munkatervét 14

15 OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT előkészíti és megszervezi a szűréseket, vizsgálatokat, a javító-, különbözeti és osztályozó vizsgákat, közvetlen munkatársai véleményének figyelembe vételével beosztja az ellátandó gyermekeket a megfelelő szakemberhez, javaslatot tesz az igazgató részére a szűrések, vizsgálatok rendjének, időpontjának meghatározására, a tanuló, szülő kérelmére a tantárgyi felmentésekre, együttműködik az igazgatóval a Pedagógiai Szakszolgálat költségvetési tervezési feladataiban. b) Felelős a szakszolgálat szakmai munkájáért a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásáért, végrehajtatásáért, a szakszolgálat területéről készített beszámolók jelentések, tanügyi és egyéb nyilvántartások, adatszolgáltatás elkészítéséért, vezetéséért, a tanulmányok alatti vizsgák és tantárgyi felmentések szervezéséért, a tanulói jogviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedések jogszerűségéért, a pedagógiai szakszolgálat taneszköz szükségletének biztosításáért, és fejlesztési terveinek elkészítéséért, az integráltan oktatható, sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésével kapcsolatban a pedagógusok belső képzéséért, a szakvélemények értelmezésének, az egyéni fejlesztési tervek kidolgozásának, megvalósításának segítéséért, a szakszolgálati épületrész rendjéért, biztonságáért, a középtávú továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésével, a továbbképzések megvalósításával kapcsolatos feladatokért a szakszolgálat intézmény-egységében. c) Gazdasági vezetéssel kapcsolatos feladatokat nem lát el. Az igazgató-helyettesek és az intézményegység-vezető esetenként, az igazgató felhatalmazása alapján képviselik az intézményt a szülői szervezet és a diákönkormányzat ülésein, egyéb fórumokon A vezetők helyettesítési rendje Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel az intézményegység-vezető helyettesíti betegsége, szabadsága alatt. Egyéb esetekben a felsős igazgató helyettes, mindhármuk egyidejű távolléte esetén az alsós igazgató helyettes látja el a vezetői helyettesítési feladatokat. Az intézményvezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására a fenntartó írásos intézkedésben ad felhatalmazást. A helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben a vezető kizárólagos jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. A hozott döntésről az intézmény vezetőjét az első adandó alkalommal tájékoztatni kell. Az intézményegység-vezető, illetve az igazgató helyettesek helyettesítési rendje Az intézményegység-vezetőt az 1-4. évfolyam igazgatóhelyettese, Az 1-4. évfolyam igazgató-helyettesét az alsós munkaközösség vezető, Az 5-8. évfolyam igazgató-helyettesét az osztályfőnöki munkaközösség vezető helyettesíti távolléte esetén. 15

16 OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény vezetése hetente egyszer az igazgató irányításával - megbeszélést tart az aktuális feladatokról A kibővített intézményvezetés az igazgató, az intézményegység-vezető az igazgatóhelyettesek MICS vezető a szakmai munkaközösségek vezetői, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a diákönkormányzatot patronáló pedagógus, a közalkalmazotti tanács elnöke, a reprezentatív szakszervezet vezetője, A kibővített intézményvezetés az intézményi élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Az intézményvezetés rendszeresen, de legalább évente egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről szükség szerint írásbeli emlékeztető készül. Az intézményvezetés megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Az intézményvezetés tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 16

17 OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, KAPCSOLATTARTÁSUK FORMÁI ÉS RENDJE 4.1. Az iskolaközösség Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik Az intézményi alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége Az intézmény dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az intézményi dolgozók munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a közoktatásról szóló törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és kollektív szerződése rögzítik. Évente egyszer, a tanév indításakor az igazgató tájékoztatást ad alkalmazotti értekezleten az intézmény feladatainak ellátásáról és működéséről, valamint a minőségirányítási program előző évi végrehajtásáról. Alkalmazotti értekezletet kell összehívni a véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói döntések meghozatala előtt, vagy ha összehívását az alkalmazottak egyharmada a napirend megjelölésével kezdeményezi A nevelők közösségei A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. A nevelőtestület döntési jogköre Pedagógiai Program elfogadása, SZMSZ, IMIP és a Házirend elfogadása A tanév munkatervének jóváhagyása Átfogó értékelések és beszámolók elfogadása A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása A tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás 17

18 OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézményvezetői programok szakmai véleményezése A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása A diákönkormányzat működésének jóváhagyása Saját feladatainak és jogainak részleges átruházása A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörei közül a szakmai munkaközösségekre, a szülői munkaközösségre, a diákönkormányzatra az alábbi jogokat ruházza át: a) A döntési jogkörök közül: A nevelőtestület a közoktatási törvényben meghatározott jogköréből a szakmai munkaközösségekre ruházza át az alábbi jogköreit: A Pedagógiai Program helyi tantervének kidolgozása, A taneszközök, tankönyvek kiválasztása, Továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel, Jutalmazásra, kitüntetésre, fizetésemelésre való javaslattétel, A határozott időre kinevezett pedagógusok munkájának véleményezése, A szakmai munkaközösség vezető munkájának véleményezése. A nevelőtestület a kötelező véleményezési jogkörét gyakorolja minden intézményt érintő ügyben. (Pl.: igazgatóválasztás, munkatervek, SZMSZ, Házirend, Rákóczi díj adományozása, stb.) A nevelőtestület által átruházott ügyek intézéséről a nevelőtestület jogkörében eljáró személy, szervezeti egység az éves munkáról szóló beszámoló során ad számot az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi kötelező értekezleteket tartja: tanévnyitó értekezlet, tanévzáró értekezlet, félévi és év végi osztályozó értekezlet, 2 alkalommal nevelési értekezlet, munkaértekezletek szükség szerint, átlag 2 havonta Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 50+1 százaléka kéri, illetve ha az intézmény igazgatója vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven százaléka jelen van, a nevelőtestület döntéseit ha erről magasabb jogszabály, illetve a szervezeti és működési szabályzat másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben a nevelőtestület többségének kérésére titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten. 18

19 OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelők szakmai munkaközösségei Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 1-4. évfolyamon tanítók munkaközössége o tagjai: az alsós nevelők, ide értve a napköziben és az érintett, szakszolgálatban dolgozókat is. Nyelvi, természettudományi, társadalomtudományi, osztályfőnöki munkaközösség az 5-8. évfolyamon tanítókkal és azokkal a szakszolgálati munkatársakkal, akik az 5-8. évfolyamokon is ellátnak tanulókat. A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül: a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, lebonyolítása, ellenőrzése, az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, szakmai korszerűsítése, egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése, pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, az iskolai belső felmérések összeállítása, értékelése, a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, felhasználása, a pályakezdő pedagógusok és egymás munkájának segítése, a munkaközösség vezetőjének megválasztása, javaslattétel az iskola igazgatójának a munkaközösség-vezető személyére, segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. Munkaközösségek közötti együttműködés, kapcsolattartás rendje A munkaközösségek vezetői tanév elején a munkaterveket egymással egyeztetve készítik el, tanév közben félévente minimum egy alkalommal munkamegbeszélést tartanak A munkaközösségek tájékoztatják egymást munkatervükről, programjaikról. Ha szakmailag indokolt, a munkaközösségek tagjai részt vesznek egymás programjain. A munkaközösségek részvétele a pedagógusok munkájának segítésében a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, szakmai segítségnyújtás az azt igénylő pedagógusok számára, javaslattétel képzéseken való részvételre, belső képzések szervezésére, a nevelési-pedagógiai programban, helyi tantervben rögzítettek betartásának nyomon követése. A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslata alapján az igazgató bízza meg. A szakmai munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetőségében és az iskolán kívül. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjainak véleményét. Ezen túlmenően tájékoztatja őket a vezetői értekezletek napirendi pontjaival kapcsolatban. 19

20 OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A munkaközösség vezető további feladatai és jogai: irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért, értekezleteket hív össze, bemutató foglalkozásokat szervez, elbírálja, és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez igazodó tanmeneteit, ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti előrehaladást és annak eredményességét; hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé, összeállítja a Pedagógiai Program és munkaterv alapján a munkaközösség éves munkaprogramját, beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről, javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére, közalkalmazotti átsorolására, stb. A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munka-csoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az intézményvezetés döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgató hozza létre, erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg A szülői munkaközösség Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői munkaközösség működik. Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből elnököt választanak. Az osztályok szülői munkaközössége kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez. Az iskolai szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola szülői munkaközösségének választmánya. Az iskolai szülői munkaközösség választmányának, vezetőségének munkájában az osztály szülői munkaközösség elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt. Az iskolai szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai szülői értekezlet. Az iskolai szülői munkaközösség választmánya az iskolai szülői értekezlet, a szülők javaslatai alapján megválasztja az iskolai szülői munkaközösség elnökét. Az iskolai szülői munkaközösség elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 20

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 2842 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 34. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben