TELEFONSZÁMOK VÉSZHELYZET ESETÉN. CASszám. TWA a OSHA PEL b : nincs ACGIH TLV c : 5 mg/m 3 NIOSH REL d : 5 mg/m 3 50 NA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEFONSZÁMOK VÉSZHELYZET ESETÉN. CASszám. TWA a OSHA PEL b : nincs ACGIH TLV c : 5 mg/m 3 NIOSH REL d : 5 mg/m 3 50 NA 133-06-2"

Átírás

1 TomenAgro CAPTAN 50WP BIZTONSÁGI ADATLAP 1/11. oldal Kérjük, hogy olvassa el az egész adatlapot. Ez a biztonsági adatlap fontos környezetvédelmi, egészségügyi és toxikológiai információkat tartalmaz mindazok számára, akik ezt a terméket használják, szállítják, tárolják, ártalmatlanítják vagy kezelik. Kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy ezek az információk eljutottak a megfelelő személyekhez. Az adatlap a Közösségi jogokra vonatkozó adatokat / a SARA III. fejezet alatt a veszélyhelyzetek esetén szükséges jelentési követelményeket és egyéb törvényi információkat is tartalmaz. Ha a termék viszonteladásra kerül, ezt a biztonsági adatlapot át kell adni a vásárlónak, vagy a benne szereplő adatokat be kell építeni az adatlapba. 1. A TERMÉK NEVE ÉS A GYÁRTÓ ADATAI A TERMÉK MEGNEVEZÉSE: Captan 50WP EPA REGISZTRÁCIÓS SZÁM(OK): SZINONIMA: Orthocid 50 WP GYÁRTÓ Tomen Agro, Inc. 100 First Street, Suite 1700 San Francisco, CA TELEFONSZÁMOK VÉSZHELYZET ESETÉN EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ESETÉN: KIÖMLÉS ESETÉN: / 174 ill (nemzetközi) ÖSSZETÉTEL Hatóanyag(ok)/veszélyes összetevő(k) kaptán: N-[(triklórmetil)tio]-4- ciklohexén-1,2-dikarboximid CASszám Expozíciós határértékek * tömeg % térfogat % TWA a OSHA PEL b : nincs ACGIH TLV c : 5 mg/m 3 NIOSH REL d : 5 mg/m 3 50 A táblázatban kizárólag a hatóanyag(ok) és a veszélyes segédanyag(ok) vannak feltüntetve. A termék ezen összetevőire az expozíciós és kiömléses esetek kezeléséhez illetve a biztonsági értékeléshez szükséges speciális információkat a kezelőorvostól vagy a kiömlés esetén az elhárításért felelős személytől lehet kérni. * Forrás: Guide to Occupational Exposure Values 2000, ACGIH kiadvány =No Data Available (adatok nem állnak rendelkezésre) = Not Applicable (nem alkalmazható)

2 2/11. oldal a TWA: Time-weighted average exposure concentration for a conventional 8-hour (TLV, PEL) or up to a 10-hour (REL) workday and a 40-hour workweek. b OSHA PEL: Occupational Safety and Healt Administration Permissible Exposure Limits. c ACGIH TLV: American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc., Threshold Limit Values. d NIOSH REL: National Institute for Occupational Safety and Health Recommended Exposure Limits. 3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS VESZÉLYESSÉG SZERINTI ÁTTEKINTÉS FIGYELMEZTETÉS: - MARADANDÓ SZEMKÁROSODÁST OKOZHAT - BŐRREL ÉRINTKEZVE TÚLÉRZÉKENYSÉGET OKOZHAT - KERÜLENDŐ A BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS ÉS A SZEMBEJUTÁS - A PERMETET NEM SZABAD BELÉLEGEZNI - GYERMEKEK KEZÉBE NEM KERÜLHET - GYON MÉRGEZŐ A HALAKRA Akut egészségi problémákat okozó veszélyek: Szem: Súlyos szemirritációt okozhat. A károsodás mértéke függ a szembe került anyag mennyiségétől, az érintkezés időtartamától valamint az elsősegélynyújtás gyorsaságától és alaposságától. Bőr: Rövid ideig tartó érintkezés esetén enyhe bőrirritáció alakulhat ki; hosszabb idejű érintkezés növelheti az irritáció súlyosságát. Ismételt expozíció a bőrt túlérzékennyé teheti. A kaptán a bőrön keresztül nehezen szívódik fel, ezért dermális expozíció esetén minimális a mérgező hatás. Lenyelve: A termék lenyelése esetén minimális mérgező hatás fordulhat elő. A károsodás mértéke függ a felszívódott anyagmennyiségtől, valamint az elsősegélynyújtás gyorsaságától és alaposságától. Belélegezve: A termék porának belélegzése légúti irritációt okozhat. Rövid ideig tartó inhaláció esetén csak minimális mérgező hatás alakulhat ki. A károsodás mértéke függ a belélegzett anyag mennyiségétől, az expozíció időtartamától valamint az elsősegélynyújtás gyorsaságától és alaposságától. =No Data Available (adatok nem állnak rendelkezésre) = Not Applicable (nem alkalmazható)

3 3/11. oldal Krónikus egészségi problémákat okozó veszélyek (beleértve a rákot is): A technikai kaptán patkányok esetében az egész életen át tartó etetési kísérlet során nem bizonyult rákkeltő hatásúnak. Egerek esetében egy életen át tartó etetés során a technikai kaptán nagy dózisú ismételt expozíciót követően a vékonybélben (különösen a nyombélben) a tumorok számának szignifikáns növekedését okozta. A rákkeltő hatás a bél nyálkahártyájának kémiai irritációjából ered, s nem az anyag genotoxikus hatásából. A teratogén (az embriót károsító) hatásra vonatkozó információk: A technikai kaptán az állatkísérletek során fetotoxikus (nem teratogén) hatásúnak bizonyult. 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Szem: A szemhéjakat nyitva tartva a szemet azonnal friss vízzel vagy szemmosó oldattal ki kell öblíteni legalább 15 percen át. A sérült kontaktlencséket el kell távolítani. Azonnal orvoshoz kell fordulni. Bőr: A beszennyeződött ruházatot le kell vetni, a bőrt bő vízzel és szappannal le kell mosni. A nem mosható szennyezett cipőt és csizmát le kell selejtezni. A beszennyeződött ruhát a következő használat előtt ki kell mosni. Tartós irritáció esetén orvoshoz kell fordulni. Lenyelve: A termék lenyelése esetén a sérültnek meg kell inni 1 vagy két pohár vizet és az ujjat a torkon ledugva hányást kell előidézni. A hánytatás előtt lehetőség szerint vegyük fel a kapcsolatot egy orvossal, toxikológiai központtal vagy mentőszolgálattal. Eszméletlen személyt ne hánytassunk és semmit ne adjunk be neki szájon keresztül. A sérültet a termék dobozával együtt a legközelebbi segélynyújtó helyre kell vinni. Belélegezve: A sérültet a veszélyeztetett területről el kell távolítani, melegen kell tartani és pihentetni kell. Elővigyázatosságból helyezzük orvosi megfigyelés alá. Információ az orvosok számára/ elsősegélynyújtás: Tüneti kezelés, szupportív terápia. =No Data Available (adatok nem állnak rendelkezésre) = Not Applicable (nem alkalmazható)

4 4/11. oldal 5. TŰZVESZÉLYESSÉG Gyulladási határértékek levegőben (tf %) Alsó: Felső: Lobbanáspont: Módszer: Öngyulladási hőmérséklet: o C LEL/UEL: NFPA veszélyességi besorolás: Egészség: 4 Éghetőség: 2 Reaktivitás: 2 Egyéb: nincs Tűzoltószerek: hab, szén-dioxid, száraz porral vagy halonnal oltó, vízpermet Speciális tűzoltási eljárások: A tűznek kitett tárolóedényeket vízpermettel hűteni kell. Az elfolyó oltóvizet ideiglenes földgátak segítségével vissza kell tartani. Az oltás során a környezet levegőjétől független légzőkészüléket és megfelelő védőruházatot kell viselni. Veszélyes égéstermékek: Az anyagból magasabb hőmérsékleten éghető por képződhet. 6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN VÉSZHELYZET ESETÉN HÍVHATÓ TELEFONSZÁMOK EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ESETÉN (PROSAR): / 174 vagy (nemzetközi) KIÖMLÉS ESETÉN (CHEMTREK): A kiömlött anyag eltávolítása során biztosítani kell a megfelelő személyi védőfelszereléseket, a mérgező porok ellen védő maszkot, szemvédőt, vegyszerálló védőkesztyűt, bakancsot és overallt. Kerüljük el, hogy az anyag a csatornahálózatba vagy más vizekbe jusson. A kiömlött terméket azonnal fel kell szedni. Az anyagot nedves homokkal, földdel vagy fűrészporral le kell fedni és ártalmatlanítás céljára egy tárolóedénybe kell összegyűjteni. A beszennyeződött területet vízzel le kell mosni. Meg kell előzni, hogy a termék a felszíni vizekbe jusson. Az anyag nagyon mérgező a halakra. =No Data Available (adatok nem állnak rendelkezésre) = Not Applicable (nem alkalmazható)

5 5/11. oldal A termék kiömlése vagy folyóvízbe történt véletlen bejutása esetén riasztani kell az illetékes szerveket. A szennyezett vizet össze kell gyűjteni elszállítás vagy kezelés céljából. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS A terméknek a címkén feltüntetettel összeegyeztethetetlen módon történő felhasználása a szövetségi jog megsértését vonja maga után. A címke teljes szövegét el kell olvasni. A terméket szigorúan a címkén szereplő biztonsági előírásoknak megfelelően kell felhasználni. Bőrrel és szemmel való érintkezését el kell kerülni. Az anyag porát nem szabad belélegezni. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Evés, ivás vagy dohányzás előtt kezet és arcot kell mosni. A terméket eredeti csomagolásban, szorosan lezárva, gyermekektől elzárva kell tartani. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol kell tartani. Fagytól védeni kell. Ez a termék az eredeti, felbontatlan csomagolásban, környezeti hőmérsékleten tárolva fizikailag és kémiailag legalább két éven át stabil marad. 8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI Szemvédelem: Vigyázzunk, hogy az anyag szembe ne kerüljön. A termék kezelése közben vegyszerálló védőszemüveg viselése ajánlott. Légzésvédelmi/szellőztetési követelmények: Amennyiben a munkahelyre vonatkozó expozíciós határérték túllépése valószínűsíthető, megfelelő légzésvédő készüléket kell viselni. Szükség esetén a peszticidek elleni védelemre az MSHA/NIOSH által jóváhagyott légzésvédőt kell viselni. A szer szabadban történő felhasználása esetén mérnöki ellenőrzés nem szükséges. Ha a felhasználás körülményei eltérőek (pl. melegház, a termék átformulázása vagy átcsomagolása) a dolgozók expozícióját olyan hagyományos technológiák alkalmazásával kell csökkenteni, mint a zárt rendszer és/vagy a helyi légelszívás. Bőrvédelem: A termék bőrrel való érintkezésének elkerülése érdekében megfelelő védőruhát, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni. A beszennyeződött ruházatot le kell vetni és a következő használat előtt ki kell mosni. =No Data Available (adatok nem állnak rendelkezésre) = Not Applicable (nem alkalmazható)

6 6/11. oldal 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Megjelenés: Szag: Halmazállapot: A szállítási forma ph-ja: ph (egyéb): Forráspont: Olvadáspont: Fagyáspont: Gőznyomás (Hgmm xx o C/xx o F): Gőzsűrűség (levegő=1, xx o C/xx o F): Fajsúly (H 2 O=1, xx o C/xx o F): Párolgási sebesség: Bázis (=1): Oldhatóság vízben: Szilárdanyag tartalom (tömeg%): Illékony anyag (tömeg % / tf % xx o C/xx o F): Illékony szerves vegyület (VOC) vízzel: víz nélkül: Molekulasúly: Viszkozitás (xx o C/xx o F): vörösesbarna színű, szabadon folyó por szilárd diszpergálható 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Kémiai stabilitás: Veszélyes polimerizáció: Lobbanáspont: Gyulladáspont: Öngyulladás: Összeférhetetlenség egyéb anyagokkal: Veszélyes bomlástermékek: o C Égés vagy termikus bomlás során toxikus és irritáló hatású gőzök keletkeznek. =No Data Available (adatok nem állnak rendelkezésre) = Not Applicable (nem alkalmazható)

7 7/11. oldal 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK Akut: Szemirritáció: A termék nagyon irritáló hatású a szemre. Nyúlszemre erősen / nagyon erősen irritáló hatású. Bőrirritáció: A bőrre enyhén irritáló hatású. Bőrérzékenyítő hatás: A kaptán a bőrre mérsékelten érzékenyítő hatású. Dermális toxicitás: A termék dermális toxicitása alacsony. LD 50 dermális, kaptán: > mg/kg Orális toxicitás: A termék orális toxicitása alacsony. kaptán: LD 50 orális, patkány > mg/kg Inhalációs toxicitás: A termék belélegezve várhatóan mérsékelten toxikus hatású. A technikai kaptán 4 órás LC 50 értéke hím és nőstény patkányokon 0,72 mg/l illetve 0,87 mg/l. Szubkrónikus toxicitás (a technikai anyag adatai): A 21 napos dermális LD 50 (nyúl) = 110 mg/kg/nap. A 90 napos inhalációs LC 50 (patkány) > 13 mg/l. Krónikus / karcinogenitás: A technikai kaptán nem mutatott karcinogén hatást patkányok vagy kutyák tartós élelmezési vizsgálatai során. Egereknél hosszú ideig tartó technikai kaptánnal való etetés során nőtt a vékonybél tumorok száma, ám csak nagy dózisok esetében. A daganatok kialakulásának oka a bél kémiai irritációja, és nem a mutagén hatás volt. A tumorképződés NOEL-értéke az élelmezés során 400 ppm technikai Captan volt. Teratogenitás / fejlődési rendellenességet okozó hatás: A kaptán nyulak és hörcsögök vizsgálata során nem mutatott teratogén hatást. Az állatkísérletekben az anyát mérgező dózis esetén figyeltek meg embriotoxikus és fetotoxikus hatást. Reprodukció: A patkányok 3 generáción át történő vizsgálata során a technikai kaptán nem volt hatással a fertilitásra, a vemhesség hosszára vagy az alom nagyságára. A kölykök életben maradása >250 mg/kg/nap dózis esetén csökkent. Az 1 generáción át történő megfigyelés során a patkánykölykök 12,5 mg/kg/nap súlycsökkenést mutattak. Mutagenitás: In vivo: A kaptánt sok rendszerben megvizsgálva az volt az általános következtetés, hogy nem rendelkezik szignifikáns genotoxikus aktivitással. Genotoxikus hatást az in vitro kísérletekben tapasztaltak elsősorban prokarióták és nem emlős eukarióta sejtekben, mikor a sejt védelmi mechanizmusai ( (GSH, stb.) hiányoznak. Neurotoxicitás: A kaptán nem neurotoxikus hatású. =No Data Available (adatok nem állnak rendelkezésre) = Not Applicable (nem alkalmazható)

8 8/11. oldal 12. ÖKOTOXICITÁS Az anyag sorsa és eloszlása a környezetben: Közepes illékonyságú szilárd anyag. Az anyag vízben mérsékelten oldódik. Az anyag bioakkumulációs potenciálja alacsony. DT 50 < 1 nap aerob és anaerob talajban Természetes vizekben gyorsan hidrolizál (DT 50 < 24 óra) A talajból nem illan el. Nem könnyen szivárog át a talajvízbe. Mérgező hatás madarakra (a technikai anyag adatai): Fürj: LD 50 orális > mg/kg LC 50 etetett (5 napos takarmányozás) > ppm Vadkacsa: LD 50 orális > mg/kg LC 50 etetett (5 napos takarmányozás) > ppm Mérgező hatás vízi szervezetekre (a technikai anyag adatai): Halakra toxikus hatású. Mivel a termék vízben rövid ideig marad meg, valószínűleg nem veszélyezteti a víz élővilágát. Szivárványos pisztráng: LC 50, 96 óra = 50 µg/l Tükrösponty: LC 50, 96 óra = 240 µg/l Daphnia magna: EC 50, 48 óra = 4,7 mg/l Mérgező hatás egyéb, nem-célszervezetre (a technikai anyag adatai): Mérgező hatás algára: Zöldalga (biomassza): EC 50, 96 óra = 1,6 mg/l Zöldalga (növekedési ráta): EC 50, 96 óra = 11 mg/l Mérgező hatás baktériumokra: Pseudomonas putida: EC 50 = 0,22 mg/l Az anyag a mézelő méhekre alacsony toxicitású LD 50, 24 órás érintkezés > 200 µg a.i./méh LD 50, orális, 24 óra > 100 µg a.i./méh 13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS Hulladékkezelési eljárás: A termék végfelhasználójának az összes fel nem használt terméket ártalmatlanítani kell a címkén szereplő ajánlásokkal és az összes vonatkozó törvény előírásaival összhangban. Az anyag engedélyezett ártalmatlanításával kapcsolatban figyelembe kell venni a hivatalos szabályokat és a helyi hatósági előírásokat. RCRA veszélyességi osztály: =No Data Available (adatok nem állnak rendelkezésre) = Not Applicable (nem alkalmazható)

9 9/11. oldal 14. SZÁLLÍTÁSRA VOTKOZÓ ELŐÍRÁSOK D.O.T. szállítási megnevezés: Environmentally Hazardous Substance, solid, N.O.S. (Környezetre veszélyes, szilárd anyag, m.n.n.) Technikai szállítási megnevezés: Captan 50%, RQ Csomagolási csoport: III. D.O.T. veszélyességi osztály: 9 U.N./N.A. szám: UN3077 Termék RQ (lbs): 10 lbs (4,54 kg) D.O.T. címke: 9. osztály különféle veszélyes anyag D.O.T. felirat: 9. osztály különféle veszélyes anyag IMO: Tengerszennyezés: igen IMO címke: IMO felirat: IMDG osztály: 9 különféle veszélyes anyag Szabályszerű szállítási név: Environmentally Hazardous Substance, solid, N.O.S. (contains Captan 50%) Marine Pollutant, RQ Európai közúti/vasúti szállítás: osztály: 9 Item No.: 12(c) 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK U.S. Szövetségi szabályozás FIFRA (Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act): Minden peszticid a FIFRA hatálya alá esik. Ennek következtében az alább leírt rendelkezések csak a peszticidek szabadban történő szokásos kezelésére és alkalmazására érvényesek. Ez magában foglalja a gyártó/formulázó berendezésekből származó hulladékokat, a kiömlött vagy helytelenül felhasznált termékeket és a veszélyes vagy különösen veszélyes anyagot tartalmazó termékek nagy mennyiségű tárolását. CERCLA (Comprehensive Response Compensation, and Liability Act): RQ = 10 lbs OSHA (Occupational Safety and Health Administration): A termék a Federal OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR kritériumai szerint veszélyes. =No Data Available (adatok nem állnak rendelkezésre) = Not Applicable (nem alkalmazható)

10 10/11. oldal SARA Title III (SUPERFUND Amendments and Reauthorization Act): Section 302 (EHS) TPQ: nem Section 304 (EHS) RQ: nem Section 311/312 kategóriák: 1. Azonnali (akut) hatások az egészségre; IGEN 2. Késleltetett (krónikus) hatások az egészségre; IGEN 3. Tűzveszélyesség; NEM 4. Hírtelen gázfejlődés miatti túlnyomásveszély; NEM 5. Reakcióképességgel összefüggő veszélyek; TSCA (Toxic Substance Control Act): Ez a termék peszticidként alkalmazva nem esik a FIFRA 3. fejezet, (2)(B)(ii) TSCA szabályozás hatálya alá. Nemzeti szabályozások: Az érvényben lévő szabályozások bármely államban szigorúbbak lehetnek, mint a szövetségi előírások, ezért a felhasználónak érdemes egyeztetni az állami ill. a helyi hatóságokkal. Nemzetközi szabályozások: EEC besorolás: irritáló R-mondatok: R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat R36: Szemizgató hatású S-mondatok: S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet S13: Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó S20/21: A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő 16. EGYÉB Az új kiadás oka: a formátum megváltozása Készítette: James J. Reilly, Jr. A jóváhagyás dátuma: A lecserélt kiadás dátuma: A biztonsági adatlap száma: CP-008 =No Data Available (adatok nem állnak rendelkezésre) = Not Applicable (nem alkalmazható)

11 11/11. oldal Ezen biztonsági adatlap információi a rendelkezésünkre álló adatokon alapulnak és megfelelnek a jelenlegi ismereteinknek. Amennyiben kiegészítő adatokra és információkra van szüksége, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Tomen Agro Információs Szolgálatának Biztonsági, Egészségügyi és Környezetvédelmi Irodájával a (415) es telefonszámon vagy a (415) es faxszámon. A megadott információk egyéni felhasználási célokra való alkalmazhatóságának megítélése szükségképpen saját, egyéni felelősség. Bár ezen információk elkészítésében gondosan járt el, a Tomen Agro nem ad garanciát és nem vállal felelősséget ezen információk pontosságáért vagy megfelelőségéért az egyéni célú felhasználás vagy annak következményei során. =No Data Available (adatok nem állnak rendelkezésre) = Not Applicable (nem alkalmazható)

HÉLIOSZ TRIÓ 1/15 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 02.03.2015 102000030446 Nyomtatás Dátuma: 02.03.2015. A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza:

HÉLIOSZ TRIÓ 1/15 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 02.03.2015 102000030446 Nyomtatás Dátuma: 02.03.2015. A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza: Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK szabályozás szerint HÉLIOSZ TRIÓ 1/15 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 02.03.2015 102000030446 Nyomtatás Dátuma: 02.03.2015 A gyűjtőcsomag

Részletesebben

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév Termék kódja (UVP) 04287673 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap MYCOSTAR

Biztonsági adatlap MYCOSTAR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás:

Részletesebben

Verzió 3 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.11.2012 102000001385 Nyomtatás Dátuma: 27.11.2012

Verzió 3 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.11.2012 102000001385 Nyomtatás Dátuma: 27.11.2012 FICAM D ROVARIRTÓ POROZÓSZER 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FICAM D ROVARIRTÓ POROZÓSZER Termék kódja (UVP) 05936500 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása felülvizsgálat dátuma: 2012. december 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

FOLICUR SOLO 1/10 Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.02.2015 102000026019 Nyomtatás Dátuma: 27.02.2015

FOLICUR SOLO 1/10 Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.02.2015 102000026019 Nyomtatás Dátuma: 27.02.2015 FOLICUR SOLO 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FOLICUR SOLO Termék kódja (UVP) 80253036 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági Adatlap TERCEL. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás.

Biztonsági Adatlap TERCEL. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás. Biztonsági Adatlap Oldal: 1/14 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító TERCEL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PEAK 75 WG. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód

Biztonsági adatlap PEAK 75 WG. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód Peak 75 WG 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ACROBAT MZ WG 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KORIT 420 FS Kiszerelés: műanyag kanna

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

PONCHO PRO 1/10 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 30.11.2012 102000007886 Nyomtatás Dátuma: 30.11.2012

PONCHO PRO 1/10 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 30.11.2012 102000007886 Nyomtatás Dátuma: 30.11.2012 PONCHO PRO 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév PONCHO PRO Termék kódja (UVP) 05669669 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító POLYRAM DF 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP DOW AGROSCIENCES HUNGARY KFT. Az EU 453/2010 rendeletének megfelelő biztonságiadatlap. Termék neve: N-LOCK Felülvizsgálat dátuma: 2014- Nyomtatás Dátuma: 2014- DOW AGROSCIENCES HUNGARY

Részletesebben

Biztonsági Adatlap FORUM R. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás.

Biztonsági Adatlap FORUM R. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás. Biztonsági Adatlap Oldal: 1/12 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító FORUM R Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint FINALE 14 SL 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FINALE 14 SL Termék kódja (UVP) 06470025 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma SANMITE 20% WP 1 2011. február 15.

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma SANMITE 20% WP 1 2011. február 15. Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma SANMITE 20% WP 1 2011. február 15. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat 453/2010 sz. módosított rendelete szerint)

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint DECIS MEGA 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév DECIS MEGA Termékkód (UVP) 06481361 Alkalmazás Rovarölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP ( EC 1907/2006 )

BIZTONSÁGI ADATLAP ( EC 1907/2006 ) 1. Anyag, illetve készítmény és a cég megnevezése 1.1 Az anyag / a készítmény megnevezése: Kereskedelmi megnevezés: 1.2 Az anyag / a készítmény alkalmazása: Poliuretán bázisú egykomponensű faipari ragasztó

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ORVEGO 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company Terméknév: BIOBAN(TM) IPBC 100 Antimicrobial Kinyomtatás dátuma: 07 Mar 2011 The Dow Chemical Company kéri és reméli, hogy Ön elolvassa és megérti az egész (anyag)biztonsági

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. DPX-QKS91 66.5 WG

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. DPX-QKS91 66.5 WG Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2012 102000007798 Nyomtatás Dátuma: 20.01.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2012 102000007798 Nyomtatás Dátuma: 20.01.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA ZATO 50 WG 1/7 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév ZATO 50 WG Termékkód (UVP) 05584493 Alkalmazás Gombaölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben