Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei"

Átírás

1 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: június 30. napjától

2 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Munkás utca 53., Cégjegyzékszám: , Adószám: ) - a továbbiakban: - és ügyfelei (a továbbiakban: ) közötti bérleti jogviszonyra (a továbbiakban: Bérleti Szerződés ) és az ehhez kapcsolódó üzleti kapcsolatra terjednek ki, és valamennyi bérleti szerződésnél irányadó általános jellegű szerződéses feltételeket jelentik. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései mind a ra, mind a re külön kikötés nélkül is kötelezően kiterjednek, amennyiben a Bérleti Szerződés másként nem rendelkezik. A és a az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől közös megegyezéssel a Bérleti Szerződésben eltérhetnek. Ilyen esetekben az eltérő rendelkezések vonatkozásában a Bérleti Szerződés rendelkezései az irányadóak. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a és a által létesített jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a az az egyéni vállalkozó vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet, akinek/amelynek részére a - bérleti jogviszony keretében - a Bérleti Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettség teljesítése ellenében eszközt ad használatba Az Általános Szerződési Feltételek által történő elfogadása A gondoskodik arról, hogy a az Általános Szerződési Feltételeket a Bérleti Szerződés megkötése előtt megismerhesse. Ennek érdekében az Általános Szerződési Feltételeket a a bérlet után érdeklődők részére megküldi, illetve internetes honlapján is közzéteszi, valamint egy példányát a Bérleti Szerződés megkötésével egyidejűleg díjtalanul a rendelkezésére bocsátja. A bérleti jogviszony létrejöttének feltétele, hogy a az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. A az Általános Szerződési Feltételek megismerését és elfogadását a Bérleti Szerződés aláírásával tanúsítja. A a Bérleti Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket ismeri és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el Együttműködés A és a a bérleti jogviszony fennállása alatt, illetve a bérleti jogviszony lezárása során

3 3 is egymás érdekeinek szem előtt tartásával, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Az együttműködési kötelezettségét nem megfelelően teljesítő vagy azt elmulasztó felet az ebből eredő károkért felelősség terheli. A kizárja a felelősségét a e kötelezettségének elmulasztásából eredő, a t vagy harmadik felet ért károkért. A a val fennálló üzleti kapcsolata során a részére megad minden olyan információt, amely szükséges a bérleti jogviszony létrejöttéhez vagy fenntartásához, illetve a Bérleti Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésének ellenőrzéséhez. A a részére megadott valamely adatában bekövetkező változást köteles haladéktalanul bejelenteni a részére és köteles bemutatni a változás igazolására szolgáló okiratot. A jogszabályba ütköző célból nem veheti igénybe a által nyújtott szolgáltatást, illetve jogszabályba ütköző módon nem használhatja a Bérleti Szerződés alapján átvett eszközt Felelősség A üzleti tevékenysége során az ilyen vállalkozásoktól általában elvárható gondossággal és körültekintéssel, a érdekeinek lehetséges figyelembevételével köteles eljárni. A az ilyen vállalkozástól elvárható gondossággal vizsgálja meg a személyi azonosságot, a képviseleti jogosultságot, illetve a meghatalmazás igazolására bemutatott okmányokat és egyéb megbízásokat. Okmányok kiszolgáltatása és/vagy pénz kifizetése esetén a annak teljesít, akit igazoló dokumentumainak megvizsgálása alapján az okmányok, illetőleg a fizetés elfogadására jogosultnak tart. A t nem terheli felelősség, ha a hozzá benyújtott iratok és egyéb okmányok hamis vagy hamisított voltát a tőle elvárható gondossággal történő megvizsgálás mellett sem lehetett felismerni, továbbá amennyiben a eljárása vagy mulasztása a által szolgáltatott adatok valótlan vagy pontatlan jellegéből, vagy a jogszabály, illetve szerződés alapján a t terhelő kötelező adatszolgáltatás elmulasztásából ered. A nem felel az erőhatalomból (vis maior), a belföldi vagy a külföldi hatóságok rendelkezéséből, vagy a jogszerű működésének harmadik személy általi megzavarásából eredő károkért Közreműködő igénybevétele A jogosult a Bérleti Szerződések megkötéséhez, illetve azok teljesítése érdekében közreműködőt igénybe venni, ha azt megítélése szerint szükségesnek tartja. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály korlátozza, a felelőssége is ehhez igazodik.

4 4 A által kijelölt harmadik személy tevékenységéért a felelősséget nem vállal Képviseleti jog A bármikor jogosult meggyőződni a, illetőleg annak képviselője személyazonosságáról, valamint a képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról. A nevében és képviseletében csak olyan személy járhat el, akit a magánszemély erre felhatalmazott, ha nem személyesen kíván eljárni, illetőleg aki a szervezet jogszabály alapján képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselője, vagy akit a szervezet nevében eljáró ilyen képviselő hatalmazott fel a képviseletre és képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően igazolni tudja. A vezető tisztségviselő képviseleti jogosultságának igazolásához a képviselőnek be kell nyújtani a hoz eredetiben vagy hiteles másolat formájában a létesítő okiratát, az eredeti aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát és a cégbíróság, illetőleg ha a szervezetet más nyilvántartásba jegyezték be, ez utóbbi nyilvántartó érkeztető pecsétjével ellátott nyilvántartásba vételi vagy változásbejegyzési kérelmet és annak mellékleteit (cégeljárás esetén az elektronikus tértivevényt). Amennyiben a képviselő a képviseleti jogosultságát a nyilvántartásba való bejegyzéstől kezdődően gyakorolhatja, az eredeti aláírási címpéldányt vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát, valamint a bejegyzést igazoló, 30 napnál nem régebbi dokumentumot kell benyújtani. A nem köteles vizsgálni, hogy a részére átadott dokumentumok tartalma a gazdasági társaságokra és egyéb szervezetekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelel-e. A képviselőnek adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A megkövetelheti a képviselőnek adott meghatalmazás közokiratba foglalását. A meghatalmazásnak pontosan tartalmaznia kell a képviseleti jogosultság terjedelmét, tartalmát és esetleges időbeli korlátait. A nem fogad el az ügyek vitelére szóló általános jellegű meghatalmazást, illetve olyan meghatalmazást, amelyből a előtt történő eljárás jogosultsága pontosan nem állapítható meg. A a által képviselőként bejelentett személyt mindaddig a képviselőjének tekinti, amíg a a t a képviseleti jog megszűnéséről, illetve módosulásáról írásbeli nem értesíti. A a hozzá benyújtott okmányokon szereplő aláírások és egyéb adatok valódiságát megvizsgálja a rendelkezésre álló aláírás-minta, illetve természetes személyek esetében a személyi adatok (személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, útlevél) egyeztetése és ellenőrzése alapján. Ha az aláírás ettől eltérő módon történt, a megbízás vagy a meghatalmazás valódisága kétséges, vagy a személyi adatok nem egyeznek, a megtagadja a szolgáltatás teljesítését. Erről a a távol levő t az ok megjelölésével írásban tájékoztatja.

5 5 Felszámolás vagy végelszámolás esetén a felszámolónak/végelszámolónak igazolnia kell a felszámolás/végelszámolás elrendelését és képviseleti jogosultságát. Ehhez be kell nyújtania a felszámoló cég hatályos cégkivonatát, a felszámoló személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát és a felszámolást/végelszámolást elrendelő jogerős bírósági végzés eredeti példányát. Ha vitatott az, hogy a szervezet képviseletében eljárni kívánó személy jogosult-e a szervezet képviseletére, a képviseletre jogosultnak tekinti a személyt mindaddig, amíg a cégnyilvántartásra, illetőleg ha a szervezetet más nyilvántartásba jegyezték be, ez utóbbi nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint a szervezet képviseletére jogosult. Vitatott képviselet esetén a a károsodásának megóvása végett jogosult az általa a nek nyújtandó bérletet a jogvita befejezéséig felfüggeszteni, vagy a szolgáltatás teljesítését az eljáró képviselők együttes rendelkezéséhez kötni. A kizárja a felelősségét a szolgáltatás felfüggesztéséből, korlátozásából eredően a t ért esetleges károkért. Az egyéni vállalkozóként működő egyéni vállalkozó halála esetén a jogosult a halotti anyakönyvi kivonat, valamint az örökösök rendelkezésére álló jogerős öröklési bizonyítvány vagy hagyatékátadó végzés - külföldiek esetén az ezzel egyenrangú okirat - hiteles kiadmányát bekérni. Amennyiben az örökös a vállalkozói tevékenységet nem folytatja, a Bérleti Szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerül Szerződéskötés A a bérlet iránti igényekről egyedileg dönt, és a döntéséről a t értesíti. A a döntését nem köteles indokolni. A döntés közlését megelőzően tett, akár szóbeli, akár írásbeli i nyilatkozatok, illetve magatartások sem közvetlen, sem közvetett formában nem tekinthetők szerződéskötésnek vagy szerződéskötésre való kötelezettségvállalásra utaló magatartásnak. A és a közötti Bérleti Szerződés érvényességéhez a Bérleti Szerződés írásba foglalása szükséges. A Bérleti Szerződés egy eredeti példányát át kell adni a nek. A t bérbeadói tevékenységében nem terheli szerződéskötési kötelezettség. A megkövetelheti egyes szerződések, nyilatkozatok közjegyzői okiratba foglalását. A kérésére a saját költségére 8 napon belül köteles - közjegyző előtt - a Bérleti Szerződés alapján fennálló összes fizetési kötelezettségének teljesítésére vonatkozó tartozáselismerő nyilatkozatot tenni. Olyan személlyel, aki olvasni vagy írni nem tud, vagy a szerződéskötés nyelvét nem érti, a csak közjegyzői okiratba foglaltan, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglaltan köt szerződést, fogad el meghatalmazást, vagy egyéb nyilatkozatot, amelyben a tanuk vagy a hitelesítő

6 6 személy tanúsítja(k), hogy a szerződés tartalmát a szerződéskötő félnek megmagyarázta, és azt az megértette Biztosítékok, beszedési megbízás a) Biztosítékok A jogosult arra, hogy követelései megtérülése érdekében a től a Bérleti Szerződés tartama alatt - a szerződés megkötésével egyidejűleg vagy azt követően - bármely időpontban megfelelő biztosíték adását vagy meglévő biztosíték kiegészítését kérje olyan mértékben, mely szükséges a val szemben fennálló valamennyi követelésének biztosításához, abban az esetben is, ha a követelések még nem esedékesek. A biztosítékok értéke a tartozás összegét a által igényelt mértékben meghaladhatja. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt a biztosíték értékét - piaci értékének esetleges megváltozása miatt - a újraértékelheti, az újraértékelés költsége a t terheli. Amennyiben az esedékesség időpontjában a valamely fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a jogosult bármely biztosítékból származó jogát érvényesíteni, a jogszabályoknak megfelelően oly módon, hogy az a i követelések megtérülését a érdekeinek lehetséges figyelembevételével a legeredményesebben szolgálja. A jogosult közreműködőt igénybe venni a biztosítékok megőrzéséhez és érvényesítéséhez. b) Beszedési megbízás A a Bérleti Szerződés aláírásával és a pénzforgalmi számláját (számláit) vezető hitelintézet(ek) által záradékolt felhatalmazó levél (levelek) átadásával feljogosítja a t arra, hogy pénzforgalmi számlájáról (számláiról) a a Bérleti Szerződésből eredő követelését felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás útján beszedje, amennyiben valamely fizetési kötelezettségét a határidőre nem teljesíti. A a Bérleti Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a felhatalmazó levele(ke)t a számlavezető hitelintézet(ek)hez benyújtani. A számlavezető(k) által befogadott és záradékolt felhatalmazó levele(ke)t a köteles a Bérleti Szerződés aláírását követő 10 napon belül átadni a nak. A köteles a nak bejelenti, ha a Bérleti Szerződés szerinti bérlet tartama alatt bármely pénzforgalmi számláját megszünteti vagy új pénzforgalmi számlá(ka)t nyit. Pénzforgalmi számla nyitása esetén a 10 napon belül köteles az új pénzforgalmi számlá(i)ra is átadni a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelet a részére. Amennyiben a nem azon a pénzforgalmi számlán keresztül intézi a pénzforgalmát, amelyre

7 7 vonatkozóan a nak a beszedési megbízás benyújtására felhatalmazást adott, akkor külön felszólítás nélkül 10 napon belül köteles a nak arra a pénzforgalmi számlára vonatkozóan is átadni a beszedési megbízás benyújtására jogosító felhatalmazó levelet, amely pénzforgalmi számlán keresztül a pénzforgalmát lebonyolítja. 2. ESZKÖZ BESZERZÉSE, ÁTVÉTELE 2.1. Beszerzés A a Bérleti Szerződés 2. sz. mellékletét képező adásvételi szerződés vagy ahhoz hasonló tartalmú adásvételi/szállítási szerződés alapján megvásárolja az eszközt (a továbbiakban: Eszköz ), azzal a céllal, hogy azt - a Bérleti Szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a tartós és kizárólagos használatába adja. Az adásvételi/szállítási szerződés és a Bérleti Szerződés egymásra tekintettel jön létre. Annak következtében, hogy az Eszközt és annak eladóját (a továbbiakban: Szállító ) a maga választotta ki, a nem felel a Szállító szállítási képességéért és szállítási akaratáért, hajlandóságáért. Amennyiben a Szállító az adásvételi/szállítási szerződésben meghatározott határidőre nem szállítja le az Eszközt, a és a a határidő lejártát követő 8 napon belül megállapodnak, hogy a milyen lépéseket tegyen a szerződés hatályban tartása vagy megszüntetése érdekében. A t terheli a nak a Szállítóval kötött adásvételi/szállítási szerződésében rögzített vagy azzal kapcsolatos mindennemű bérbeadói kötelezettség teljesítése, kivéve a vételár megfizetését. Ezen kötelezettségek teljesítését a a Bérleti Szerződés aláírásával vállalja át. A a re engedményezi a Szállítóval szembeni, az adásvételi/szállítási szerződésből fakadó jogait, a tulajdonjogra vonatkozó igénye és a vételár részbeni vagy teljes visszatérítésére vonatkozó igénye kivételével. A vételár részbeni vagy teljes visszatérítésére (vételár leszállítás/elállás) vonatkozó igények érvényesítése is a kötelezettsége, amely szavatossági igények engedményezésére vonatkozóan a kezdeményezésére a és a külön megállapodást kötnek azzal, hogy a Szállító által visszafizetendő vételárat/vételárrészt a részére kell teljesíteni, tekintettel a és a közti elszámolási jogviszonyra. A a jelen pontban nevesített jogokat nem ruházhatja át harmadik személyre, és érvényesítésük esetén köteles a érdekeit maximálisan figyelembe venni. Amennyiben a Szállító ellen bármilyen jogcímen indokolttá válna az adásvételi/szállítási szerződés alapján a perindítás, úgy az átruházásra tekintettel a köteles a Szállítóval szembeni közvetlen perbeli fellépésre, és a viseli a perrel kapcsolatos összes költséget.

8 8 Amennyiben a Szállító indítana pert olyan okból kifolyólag, amelyért nem a a felelős, a a fenti módon köteles a per vitelében részt venni, egyúttal annak következményeit viselni, illetve az alól a t mentesíteni. Elmarasztaló ítélet esetén a köteles a marasztalás összegének megfizetésére, illetve, ha a marasztalás összegét a n hajtják be, úgy a teljes kártalanítására. Amennyiben a vételár eltér az adásvételi/szállítási szerződésben rögzített értéktől, a bérleti díjak a vételár változásával arányosan változnak Átadás-átvétel A kötelezettsége az Eszköz átvétele, az üzemeltetés műszaki előkészítése és az üzembe helyezés, ha arra korábban még nem került sor. A a Bérleti Szerződéshez 3. sz. mellékleteként csatolt, az átadás átvétel időpontját is tartalmazó, kitöltött, a és a Szállító által is aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv megküldésével 3 napon belül visszaigazolja a nak az Eszköz szerződés szerinti kifogástalan leszállítását. A jegyzőkönyv megküldése a olyan nyilatkozatának minősül, amely alapján a vételár számla kifizethető. A köteles az átadás-átvétel megtörténtét, valamint az átadás-átvétel során felmerült esetleges problémákat minőségi vagy mennyiségi kifogásokat a val haladéktalanul közölni, és az erről szóló dokumentumot 3 napon belül a részére megküldeni. Amennyiben a a jelen pontban előírt, az átadás-átvételi jegyzőkönyv, illetve az esetleges problémákat rögzítő dokumentum megküldésére vonatkozó kötelezettségének elmulasztása miatt a Szállítóval szemben késedelembe esik, az ebből adódó összes többletköltség és kiadás megtérítésére a köteles. Az átadás-átvétel, illetve az üzembe helyezés kapcsán felmerülő költségeket a viseli. Az üzembe helyezés késedelme nem érinti a Bérleti Szerződés szerint esedékes bérleti díj megfizetésének esedékességét. Az üzembe helyezés késedelme/elmaradása miatt felmerülő károkat a viseli. A kötelezettsége az Eszköz átvételével, üzembe helyezésével kapcsolatos hatósági engedélyek, igazolások beszerzése és az ezzel kapcsolatos költségek (illeték, adó, stb.) viselése. 3. VÉTELÁR MEGFIZETÉSE A első befizetésének a javára történt teljesítése mellett a az alábbi okmányok kézhezvétele után fizeti meg a vételár összegét a Szállító részére: a) a által aláírt Bérleti Szerződés, valamint az aláírt biztosítéki dokumentumok,

9 9 b) a Szállító által is aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv, valamint az adásvételi/szállítási szerződés, c) a Szállító eredeti, a nevére kiállított számlája, d) Vagyonbiztosítás esetén a Biztosítási Ajánlat/kötvény és zálogkötelezetti/társbiztosítotti biztosítói nyilatkozat (a és a biztosító hivatalos képviselőjének aláírásával). Amennyiben a benyújtott okmányok bármelyike eltérést mutat a Szállító és/vagy a által korábban közölt adatokhoz képest, a jogosult a vételár megfizetését megtagadni. Az ebből eredő esetleges károkat a viseli. 4. ESZKÖZ TULAJDONJOGA, NYILVÁNTARTÁSA A Bérleti Szerződés hatálya alatt az Eszköz a tulajdonában, és - a Bérleti Szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a birtokában és használatában van. Az Eszközt a csak a írásbeli hozzájárulásával viheti Magyarország területén kívülre és - a Bérleti Szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a írásbeli hozzájárulásával engedheti át az Eszköz használatát harmadik személynek. Ez a szavatossági és jótállási igények érvényesítésére is vonatkozik. Amennyiben a hozzájárult ahhoz, hogy a átengedje harmadik személy részére az Eszköz használatát, akkor a a kérésére köteles haladéktalanul tájékoztatást adni a használó személyéről, a használat céljáról, feltételeiről, és lehetővé tenni az Eszköz állapotának ellenőrzését. A köteles a t írásban, haladéktalanul tájékoztatni bármilyen, a t és/vagy a Eszközt érintő zár alá vételről, elkobzásról, végrehajtásról, csőd- és felszámolási eljárásról, végelszámolásról, és köteles az eljáró hivatalos személyeknek haladéktalanul jelezni, hogy az Eszköz tulajdonosa a. A nem jogosult az Eszközt biztosítékként lekötni, zálogba adni vagy bármely más módon megterhelni. A nem rendelkezhet sajátjaként az Eszköz egyetlen része fölött sem, kivéve annak meghibásodás miatti kicserélését vagy javítását. Az Eszközt a tartja nyilván a könyveiben. 5. ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS, GARANCIA, SZAVATOSSÁG Az Eszköz tulajdonjogának megszerzése miatt felmerülő illetéket, költségeket, adókat a viseli. A bérlet tartama alatt a köteles a tulajdonosi vagy az üzembentartói kötelezettségként jelentkező adót, illetve a bérlet tartama alatt a Eszköz terheként bevezetendő bármely adót, járulék terheket a vonatkozó jogszabály szerinti módon bevallani és megfizetni. Ha jogszabály rendelkezése alapján a

10 10 köteles az adót bevallani és megfizetni, akkor a az általa megfizetett adót továbbterheli a re. Amennyiben az Eszköz üzemeltetéséhez hatósági igazolvány vagy bizonyítvány beszerzése szükséges, úgy ez is a kötelezettsége, és az ő költségére történik, miként ezen engedélyek folyamatos meghosszabbítása is. A az Eszközön olyan módosítást, amely a szokásos használat körén túlmegy, és amely a Eszköz állagában, értékében a normál kopást meghaladó értékváltozást okoz (pl. részegység eltávolítása, fődarab cseréje, stb.), a előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem eszközölhet. A az Eszközt saját költségére és kockázatára tárolja, üzemelteti, fizeti az üzemeltetéssel és fenntartással járó valamennyi járulékos költséget, saját költségére gondoskodik a kezelési utasításban foglaltak betartásáról, a szak- és kezelőszemélyzet alkalmazásáról és ennek költségeiről, a folyamatos karbantartásról és javításról, a szükséges állagmegóvásról, valamint a vagyonvédelmi intézkedések megtételéről. Ennek megfelelően a köteles elvégeztetni az Eszköz műszaki dokumentációjában előírt, illetve a szükséges szervizeket és javításokat. A köteles eleget tenni azoknak a kötelezettségeknek, amelyek a t, mint vevőt terhelik az Eszköz üzemeltetésével kapcsolatban. A köteles az Eszközt saját költségére kifogástalan műszaki és működőképes állapotban tartani, az ehhez szükséges, a Szállító által előírt rendes és egyéb szükséges javításokat elvégeztetni a Szállító által meghatározott keretek között (szervizhálózat). Ha a a karbantartási/javítási kötelezettségek teljesítésével késedelembe esik, akkor a a költségére elvégeztetheti a szükséges javításokat. A jogosult az Eszközt a nél bármikor ellenőrizni, annak műszaki állapotáról, illetve az üzemeltetés feltételeiről a helyszínen tájékozódni. Az ellenőrzés feltételeit a köteles biztosítani. A az Eszközzel, annak használatával kapcsolatban a kérésére köteles adatokat szolgáltatni. Az Eszköz működőképességének csökkenése vagy megszűnése - bármilyen okra is vezethető vissza - nem érinti a fizetési kötelezettségét. A köteles a által a tulajdonjogra vonatkozó igénye és a vételár részbeni vagy teljes visszatérítésére vonatkozó igénye kivételével reá átruházott jótállási és szavatossági igényeket saját felelősségére, költségére és kockázatára minden esetben haladéktalanul érvényesíteni olyan formában, ahogy azt a jogszabály és a Szállító garanciális feltételei megkövetelik. A jótállási, szavatossági, karbantartási, javítási szolgáltatások keretében beépített alkatrész - kicserélés esetén a csere-alkatrész is - a tulajdonát képezi és bérelt eszköznek tekintendő. A jótállási és szavatossági igények késedelmes érvényesítéséből eredő esetleges károk a t terhelik, és erre vonatkozóan semminemű kártérítési igényt nem támaszthat a val szemben, és felel a ezzel kapcsolatos káráért is. A köteles haladéktalanul értesíteni a t

11 11 minden jótállási, szavatossági igényre jogosító esetről, és minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy neki vagy a nak ne keletkezzen kára. A nek gondoskodnia kell arról, hogy a jótállási, szavatossági jogok gyakorlásából fakadó kifizetéseket a részére teljesítsék. Az ilyen kifizetésekkel - azok természetétől függően - a a vel haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül elszámol. A bármely, a val szemben fennálló kötelezettségének határidőre történő teljesítését semmilyen jótállási, szavatossági probléma miatt nem tagadhatja meg, és nem kérheti a bérleti díj csökkentését és/vagy a fizetés felfüggesztését sem. Amennyiben a jótállási, szavatossági igény keretében az Eszközt ki kell cserélni, úgy a Bérleti Szerződés minden rendelkezése változatlanul hatályban marad. Változás csak akkor következhet be, ha a csere-eszköz nem azonos értékű a kicserélt Eszközzel. A csere-eszköz is a tulajdonát fogja képezni. A az Eszköz cseréje előtt köteles tájékoztatni a t a csere-eszköz tervezett szállításáról, és a csere során ugyanolyan átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni, mint az eredeti Eszköz átvételénél (amely tartalmazza a csere-eszköz gyári számát és egyéb azonosító adatait), és azt haladéktalanul meg kell küldenie a nak. A cserét követően a csere-eszköz lép az Eszköz helyébe. Ha a Szállító minőségi hibák miatt csökkenti az árat vagy az eredetitől eltérő értékű csere-eszközt kínál és azt a, valamint a is elfogadja, a a vételár változásának megfelelően változtatni jogosult a hátralékos bérleti díjakat. Miután az Eszközt a választotta ki és vette át mennyiségileg és minőségileg a Szállítótól, a nem felel azért, hogy az rendeltetésszerű használatra alkalmas-e. E címen a a val szemben nem támaszthat igényt sem a bérleti díj csökkentésére, sem a bérleti díj fizetésének beszüntetésére, illetve nem követelhet semminemű kártérítést. A felelősségének kizárását a Ptk (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az az előny egyenlíti ki, hogy az Eszköz kiválasztása és beszerzése ügyében a jogosult eljárni, továbbá, hogy a a 2.1. pontban és az 5. pontban foglaltak szerint a re átruházta a Szállítóval szembeni jogait. 6. KÁRFELELŐSSÉG, KÁRESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK, AZ ESZKÖZ BIZTOSÍTÁSA 6.1. Kárfelelősség A ról a re a kárveszély a Bérleti Szerződés alapján abban az időpontban száll át, amikor a kárveszély a Szállítóról a ra száll át. Az Eszköz leszállításakor a köteles azt haladéktalanul megvizsgálni, kipróbálni és írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót és a t

12 12 az esetleges hibákról és hiányosságokról. A felel mindazokért a károkért, amelyek a fenti kötelezettség elmulasztásából eredhetnek, beleértve a Szállítóval szembeni szavatossági igények esetleges elvesztését is. A az Eszköz felülvizsgálatára irányuló kötelezettsége elmulasztása esetén semminemű kártérítési igényt nem támaszthat a val szemben, és megtéríti a mindazon kárát, amely az említett mulasztásból származik. A viseli az Eszköz ellopásának (eltűnésének) és teljes vagy részleges megrongálódásának (megsemmisülésének) kockázatát (objektív felelősség). Ilyen események bekövetkezése nem mentesíti a t a val szembeni fizetési kötelezettségei alól. A haladéktalanul köteles írásban értesíteni a t minden ilyen esemény bekövetkezéséről. A jelen bekezdésben hivatkozott eseményeket a igazolni köteles. A közvetlenül felel azokért a károkért vagy balesetekért, amelyeket az Eszköz idézett elő, vagy amelyek annak üzemeltetése kapcsán keletkeztek. A az ilyen eseteket a Szállítóval és a val haladéktalanul közli, és a t köteles minden esetben mentesíteni harmadik személy ezzel összefüggő igényével kapcsolatosan, egyúttal köteles megtéríteni a harmadik személy eljárásával kapcsolatban felmerült összes költségét és kiadását Biztosítás A csak akkor jogosult az Eszközt a Szállítótól átvenni, ha az Eszköz vagyonbiztosítással rendelkezik, mely az alábbi feltételeknek megfelel: rendelkezik vagyonbiztosítással, amely az elemi-, lopás és töréskockázatokra terjed ki. A vagyonbiztosításokban megjelölt önrészesedés mértéke legfeljebb 10%, illetve maximum Ft lehet, de nem haladhatja meg a Bérleti Szerződésben vállalt saját erő mértékét. Amennyiben nincs a saját erő mértékét meg nem haladó önrészesedésű biztosítás a választott biztosító kínálatában, akkor az adott biztosítónál elérhető legalacsonyabb önrészesedésű biztosítást kell megkötni. Az Eszköznek a teljes bérlet tartama alatt a fentiek szerinti vagyonbiztosítási fedezetben kell állnia, ellenkező esetben a a Bérleti Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Amennyiben a biztosítási szerződés érvényességét a biztosító feltételhez köti, úgy ennek teljesítése saját költségén a kötelezettsége A biztosítás megkötése a) A által kötött biztosítás A vagyonbiztosítást a köti és a biztosítás részletes feltételeit tartalmazó biztosítási szabályzat

13 13 átadásával egyidejűleg tájékoztatja a t a biztosítás megkötéséről, feltételeiről. Ennek tényét, a módozatot és az önrészesedés mértékét, valamint a biztosítási területi hatályát a vagyonbiztosítási kötvény tartalmazza. A vagyonbiztosítás díját a fizeti, éves díjfizetéssel A biztosításra vonatkozó egyéb rendelkezések Amennyiben bármilyen jogszabály vagy egyéb rendelkezés a fenti biztosításokon túlmenően az Eszköz további biztosítását írja elő, vagy az Eszköz üzemeltetése azt szükségessé teszi, azok megkötése, illetve a bérlet tartama alatti fenntartása és költségeinek viselése a kötelezettsége. A kérése esetén a köteles a biztosítás megkötését a felé a mindenkor hatályos kötvény másolatának megküldésével igazolni. A köteles - a külön előzetes írásbeli engedélyén túl - a biztosítási szerződés módosítása, illetve kiterjesztése érdekében a biztosításközvetítőt illetve egyénileg kötött biztosítás esetén a saját biztosítóját, illetve a biztosításközvetítőjét egyidejűleg haladéktalanul értesíteni, és a biztosítási szerződést módosíttatni abban az esetben, ha: a) jótállási, szavatossági okból az Eszköz cseréjére kerül sor, vagy b) harmadik személynek engedi át az Eszközt Káresemények Káresemény bekövetkezése esetén a - a és a biztosításközvetítő értesítése mellett - köteles közvetlenül a biztosítási szerződés szerinti biztosítót, annak telephelye vagy lakóhelye szerinti illetékes egységét haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül értesíteni a káresemény bekövetkezéséről. A a kárügyintézéssel kapcsolatban a t hatalmazza meg. A köteles a biztosítónak a kár ügyintézéséhez szükséges dokumentumokat benyújtani és a biztosítóval szemben eljárni a kár megtérítése érdekében akkor is, ha a biztosítási szerződést a kötötte. A tudomásul veszi, hogy a késedelmes vagy nem előírásszerű kárbejelentésből származó károk őt terhelik. Ha a akár a jogalapot, akár az összegszerűséget tekintve nem ért egyet a biztosító álláspontjával, a biztosítóval szembeni kárigényt saját költségére köteles érvényesíteni, amennyiben ahhoz a előzetesen hozzájárul. Az Eszköz által harmadik személynek okozott károkért, balesetekért a tartozik felelősséggel. Amennyiben a károsult a, mint tulajdonos ellen lép fel, a köteles a t minden kötelezettség alól mentesíteni. A t teljes anyagi felelősség terheli azokra a káreseményekre, amelyekre a biztosítási szerződés kizárásokat tartalmaz. A köteles ilyen esetekben az Eszközt saját költségére teljes egészében a káreseményt megelőző állapotnak megfelelően helyreállítani.

14 A kártérítési összeg elszámolása Az ÁFÁ-val és önrészesedéssel csökkentett, Ft összeghatárig a biztosítási kártérítési összeget a biztosító a nek fizeti ki. Az ÁFÁ-val és önrészesedéssel csökkentett, a Ft összeghatárt meghaladó biztosítási kártérítési összegnek a részére történő kifizetéséhez a írásbeli engedélye szükséges. A biztosítási összeget az Eszköz helyreállítására kell fordítani. Amennyiben az Eszköz totálkárossá válik vagy azt ellopják, a biztosító kárrendezéséig (kárrendezés: a kártérítési összeg pénzforgalmi számláján történő jóváírása) a továbbra is köteles a bérleti díjakat azok esedékességekor megfizetni. A biztosító kárrendezésekor a teljes, 8.2. pont szerinti fennálló fizetési kötelezettsége egy összegben esedékessé válik. A kártérítés összegével a felek a pénzforgalmi számláján történő jóváírás dátuma figyelembevételével elszámolnak. Amennyiben a kártérítés összege nagyobb, mint a 8.2. pont szerinti fizetési kötelezettsége, úgy a különbözet a nek visszajár, ha azonban a kártérítés összege kevesebb, mint a 8.2. pont szerinti fizetési kötelezettsége, akkor a különbözetet köteles 8 napon belül megfizetni. Amennyiben a biztosító a kárt - bármely, nem a nak felróható okból - nem téríti meg, úgy a a fennálló fizetési kötelezettségét - a kamatokkal együtt - 8 napon belül köteles megfizetni. Ebben az esetben a teljes 8.2. pont szerinti kötelezettségének esedékessé válása az az időpont, mikor a káreseménnyel kapcsolatos, az eset körülményeit vizsgáló hatóság, szakértő vagy a biztosító dokumentumából a valószínűsítheti, hogy a biztosító a kárt nem téríti meg. 7. A BÉRLET PÉNZÜGYI FELTÉTELEI A a Bérleti Szerződés alapján bérleti díjat, illetve egyéb díjakat köteles fizetni Bérleti díj Az Eszköz bérlet tartama alatti használatáért járó bérleti díjak összegét, a fizetési ütemezést, esedékességet a Bérleti Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A kezdő bérleti díj legkésőbb az Eszköz átadás-átvételekor válik esedékessé.

15 Késedelmi kamat Ha a a val szemben fennálló bármely fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor a késedelmesen megfizetett összeg után a késedelem időtartamára a Ptk. 6:48 paragrafusában foglalt mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni nak. A késedelmi kamat a és a közti szerződésben meghatározott fizetési határidő vagy fizetési időszak lejártát követő naptól válik esedékessé Egyéb költségek a) A szerződéskötés költségei A szerződéskötés költségei, ideértve a szerződés és/vagy a kapcsolódó nyilatkozatok esetleges közjegyzői okiratba foglalásának költségeit is, ellenkező szerződéses kikötés hiányában a t terhelik. b) A szerződésmódosítás és a felmondás ügyintézésének díja A által kezdeményezett, a Bérleti Szerződést érintő bármilyen változtatás (pl. a bérlet tartamának módosítása, bérbeadási engedély, bérlet átvállalása, a bérlet lejárata előtti megszüntetése, stb.) miatt szükséges szerződésmódosítás után a - módosításonként Ft összegű díjat számít fel, mely a t terheli. A t terheli továbbá a szerződésszegése miatti azonnali hatályú felmondás ügyintézésének díja, melynek nettó összege: Ft. c) Egyéb továbbhárítható költségek A jogosult áthárítani a re a szerződésmódosítás, illetve az azonnali hatályú felmondás kapcsán ténylegesen felmerülő igazolt költségeit is. A a Bérleti Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő és általa megelőlegezett járulékos költségeket - melyeket a Bérleti Szerződésben rögzített külön megállapodás hiányában a 7.1 pont alatti bérleti díj nem tartalmaz - szintén továbbhárítja a re. Ide értendők különösen, de nem kizárólagosan a mindenkori jogszabályi rendelkezések alapján a t, mint az Eszköz tulajdonosát terhelő adók, illetékek illetve hatósági eljárási költségek. Amennyiben az Eszköz vételárának megfizetése a Szállító részére több részletben történik, illetve a vételár megfizetésére (részben vagy egészében) az adásvételi/szállítási szerződés alapján - a jelen Általános Szerződési Feltételek 2. pontjától eltérően - a Eszköz által történő átvétele előtt kerül

16 16 sor, akkor a jogosult az átadás-átvétel és a vételár-fizetés közötti időszakra jutó költségeit kamatként a re továbbhárítani, melyet a köteles a által kiállított kamatfizetésiértesítő (számla) alapján megfizetni az első bérleti díjjal megegyező esedékességgel. Az alkalmazott kamatláb a referencia kamatláb három százalékponttal növelt értéke. Amennyiben az Eszközzel összefüggésben a nak környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettsége keletkezik, ezen kötelezettség ellenértékét a Bérleti Szerződés pénzügyi melléklete nem tartalmazza. A környezetvédelmi termékdíj ÁFA-val növelt összege az Eszköz birtokbaadásával egyidejűleg külön számlában a felé átterhelésre kerül. A termékdíj mértékét és összegét tételenként a számla melléklete tartalmazza. d) Körülmények megváltozása Amennyiben bármilyen (i) jogszabály vagy rendelkezés, vagy annak a bírói vagy közigazgatási értelmezésében bekövetkezett változás, vagy (ii) bármely jelenlegi vagy későbbi jegybanki vagy hatósági rendelkezésnek a részéről történő megfelelése többletköltséget okoz a részére a Bérleti Szerződés alapján nyújtott szolgáltatás fenntartásával kapcsolatban, akkor azt a jogosult a re továbbhárítani. A megnövekedett költségek felmerülése esetén a a t értesíti, és egyúttal közli azok várható nagyságát. e) Fizetési felszólítások díja Amennyiben a a Bérleti Szerződéssel összefüggő bármilyen jogcímen Forintot meghaladó mértékben 15 napos késedelembe esik, a képviselője írásbeli felszólítást küld öt napos fizetési határidővel, melynek díja Ft+ÁFA. Amennyiben a tartozását az írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi, a késedelem minden újabb 10 napja után képviselője ismét írásbeli felszólítást küld öt napos fizetési határidővel, melynek díja Ft+ÁFA. Amennyiben a az írásbeli felszólításokban foglaltak szerint nem rendezi tartozását és Forintot meghaladó összeggel 30 napot meghaladó kesedelembe esik, a képviselője jogosult az ÁSZF 8.1.e). pontja alapján a Bérleti Szerződés rendkívüli felmondására. A felszólítások és felmondás díjának megfizetése alól mentesül a amennyiben igazolja, hogy tartozását az írásbeli felszólítás megküldéséig szerződésszerű módon határidőben megfizette. f) Beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél benyújtásának díja Amennyiben a fizetési 20 napos késedelmével összefüggésben benyújtja bankszámlája ellen a beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelet, Forint + ÁFA díjat köteles fizetni minden egyes benyújtott beszedési megbízás után nak.

17 Bérlet tartama A Bérleti Szerződés - amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg - határozott időtartamra jön létre a és a között a Bérleti Szerződésben foglaltak szerint Bérleti díj-fizetés A köteles a Bérleti Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott fizetési ütemezés szerint a bérleti díjakat megfizetni. A a bérleti díjról kiállított ÁFA-s számlát - minden naptári hónap 20. napjáig - postán küldi meg a részére. A a fizetési kötelezettségének köteles akkor is eleget tenni, ha a számlát az esedékességig bármely okból nem veszi kézhez, amely körülményről köteles a t haladéktalanul tájékoztatni. A teljesítésének időpontja a fizetett összegnek a számláján történt jóváírásának napja. Átutalással történő fizetés esetén a köteles a díjfizetésről úgy gondoskodni, hogy annak összege a banki átfutási idők figyelembevételével az esedékesség időpontjáig a megjelölt pénzforgalmi számláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben a által megfizetett összeg a már esedékessé vált tartozásainak teljes összegét nem fedezi, úgy a től a hoz beérkező összegekből - azok jogcímétől függetlenül - először az esetlegesen felmerült jogi és egyéb költségek, díjak, fizetendő ÁFA, majd a által a helyett megfizetett biztosítási díjak, ezt követően az esedékessé vált késedelmi kamatok kerülnek törlesztésre. A fennmaradó összeg pedig a bérleti díj tartozását csökkenti. Az egyes jogcímeken belül mindig a legkorábban esedékessé vált tartozás kerül kiegyenlítésre. A pénzügyi rendezés módjáról az egyező számviteli nyilvántartás érdekében a - igény szerint - értesítést küld. A jogosult a által bármely Bérleti Szerződésre való hivatkozással, bármely jogcímen történő befizetést (az átutaláson feltüntetett hivatkozástól függetlenül) mindig a val kötött azon Bérleti Szerződés alapján fennálló tartozás teljesítésére elszámolni, mely i tartozás legkorábban vált esedékessé A fizetés módja A a fizetési kötelezettségét a alábbi pénzforgalmi számlájára köteles átutalni vagy befizetni: A által az adásvételi/szállítási szerződés alapján megfizetett előleg a nak fizetendő bérleti díjba beszámításra kerül.

18 18 8. A BÉRLET LEJÁRATA ELÖTTI MEGSZŰNÉS, ELSZÁMOLÁS A felek célja a hosszú távú gazdasági együttműködés, ezért a Bérleti Szerződést egyik fél sem jogosult rendes felmondással felmondani Megszűnés esetei A Bérleti Szerződés megszűnik a bérlet lejárata előtt, - ha az adásvételi/szállítási szerződés nem jön létre, vagy - ha az adásvételi/szállítási szerződés alapján fennálló szállítói teljesítés véglegesen ellehetetlenül, vagy - ha az Eszközt ellopják, elvész vagy véglegesen használhatatlanná válik, vagy - a felek írásbeli közös megegyezésével, vagy - a 8.1. e) pontbeli vagy a pontbeli azonnali hatályú felmondása esetén. a) Adásvételi/szállítási szerződés létrejöttének hiánya Amennyiben az adásvételi/szállítási szerződés nem jön létre a Bérleti Szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül, a jogosult a Bérleti Szerződéstől elállni. b) A szállítói teljesítés ellehetetlenülése A Bérleti Szerződés megszűnik, amennyiben az adásvételi/szállítási szerződés alapján fennálló szállítói teljesítés véglegesen ellehetetlenül. Ha a szállítói teljesítés olyan okból lehetetlenül el, amelyért a a felelős, akkor a Bérleti Szerződés megszűnése nem mentesíti a t a kártérítési kötelezettség alól. Amennyiben a Szállítóval kötött adásvételi/szállítási szerződés a magatartására visszavezethető okból kifolyólag megszűnik, úgy a Szállító által esetlegesen támasztott kártérítési követelésen túlmenően a köteles a nak a Eszköz adásvételi/szállítási szerződésben meghatározott nettó vételára 10 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni. c) Eszköz ellopása, elvesztése, végleges használhatatlanná válása Az Eszköz ellopása/elvesztése esetén a nek visszaszolgáltatási kötelezettsége van, ha az Eszköz utóbb előkerül. Ha az Eszköznek csak egy része vész el vagy rongálódik meg, a jogkövetkezményeket hasonló módon a megrongálódott/elveszett rész vonatkozásában értékarányosan kell érvényesíteni. A Bérleti Szerződés megszűnésének időpontja az esemény általi tudomás szerzésének napja, kivéve, ha az Eszköz biztosítási fedezetben áll, és a körülmények figyelembevételével a valószínűsítheti, hogy a kárt a biztosító megtéríti. Ebben az esetben a szerződés megszűnésének időpontja tekintetében a 6.6. pontban leírtak az irányadók, és a Bérleti Szerződés a tartozásának egy összegben történő esedékessé válásával egyidejűleg szűnik meg.

19 19 d) A felek írásbeli közös megegyezése A írásbeli hozzájárulása esetén a nek lehetősége van a Bérleti Szerződés bérlet lejárata előtti, közös megegyezéssel történő megszüntetésére is. e) Azonnali hatályú felmondás A Bérleti Szerződést a azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha, a nem tesz eleget a pont szerinti adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségének, vagy bármely adatszolgáltatás során a val valótlan adatokat közöl; a a t a Bérleti Szerződés megkötésekor valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtéveszti, a a 2.2. pontban foglalt kötelezettségeket nem teljesíti; a bérleti díj fizetési késedelme a 30 napot meghaladja vagy a beszedési megbízás benyújtása nem vezetett eredményre; a nem tesz eleget az 1.9. b.) pontban foglaltaknak, nem jelenti be a nak a Bérleti Szerződés megkötése után nyitott új pénzforgalmi számláját, vagy nem adja át a részére a beszedési megbízás benyújtásához szükséges felhatalmazó levelet; a bérleti díj fizetési késedelme 12 egymást követő hónapban három ízben meghaladta a 20 napot; a az 5. és a 6. pontokban foglalt kötelezettségeket nem teljesíti; a végelszámolást kezdeményez, illetve saját vagy harmadik fél kezdeményezésére felszámolási eljárás indul ellene; a társaság szervezeti formáját a előzetes jóváhagyása nélkül megváltoztatja (átalakul), illetve a társaságnak megváltozik a tulajdonosi vagy irányítási struktúrája (pld.: többségi részesedés, tulajdonosi jogosítványok) és a megítélése szerint ezek a változások veszélyeztethetik a Bérleti Szerződés teljesítését; a vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a bérleti díj fizetését, a Bérleti Szerződéshez kapcsolódó biztosíték(ok) értéke jelentősen csökkent és azt a a felszólítására nem egészíti ki, továbbá ha a biztosíték hatályát veszti, vagy ha a biztosítékot nyújtó harmadik személy a biztosítéki szerződésben vállalt valamely kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, és a felszólítás után sem nyújt új biztosítékot (biztosítékokat) a részére; a az Eszközzel vagy a Bérleti Szerződés biztosítékával, vagy a Bérleti Szerződés céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot figyelmeztetés ellenére akadályozza, ideértve azt is, ha az előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi; a vállalkozói tevékenységét szünetelteti, illetve tevékenységi engedélyét az illetékes hatóság visszavonja; a a val kötött bármely másik Bérleti Szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, és emiatt a felmondja a másik Bérleti Szerződést; a más súlyos szerződésszegést követ el.

20 20 A az azonnali hatályú felmondást írásban köteles a vel közölni. Amennyiben az írásbeli értesítést a nem veszi át, mert időközben ismeretlen helyre költözött, vagy az értesítés "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy az értesítést 5 nap elteltével átvettnek kell tekinteni. A felmondás átvételével egy időben megszűnik a birtoklási és használati joga az Eszköz vonatkozásában. A Bérleti Szerződés az azonnali hatályú felmondás közlésével szűnik meg. Ez nem érinti a fizetési és az Eszköz visszaszolgáltatási kötelezettségét. A Bérleti Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a 8.2. pont szerinti teljes tartozása egy összegben - 8 napos fizetési határidővel - esedékessé válik Fizetési kötelezettség A Bérleti Szerződés bérlet lejárata előtti megszűnése esetén a teljes fizetési kötelezettsége: a hátralévő, még esedékessé nem vált bérleti díjak és a bérlet tartama végére prognosztizált várható piaci érték, és minden a Bérleti Szerződéssel és az Eszközzel kapcsolatos jövőbeni, a t terhelő díj és költség diszkontált összege, a 7.3 b), c) és d) pont szerinti díjak és egyéb költségek, valamint minden egyéb, már hátralékos bérleti díj, egyéb hátralékos díj és költség késedelmi kamattal növelt összege egy összegben esedékessé válik Várható piaci érték, tényleges piaci érték a) Várható piaci érték A Bérleti Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott összeg, mely az Eszköz bérlet tartama végére prognosztizált piaci értéke, melyet a felek az Eszköz általi használati módjából adódó fizikai és erkölcsi avulásának és az eszköz piaci keresettségének figyelembevételével határoznak meg. b) Tényleges piaci érték A tényleges piaci érték az Eszköz értékesítéséből befolyt nettó vételár Az Eszköz visszaszolgáltatása A Bérleti Szerződésnek a bérlet lejárata előtti megszűnésénél, a saját költségére és kockázatára, a által megszabott határidőre (amennyiben az Eszköz jellege ezt szükségessé teszi) leszereli az Eszközt, és leszállítja a által megadott belföldi címre. Ha a az Eszközt nem szállítja a megadott címre, úgy a jogosult azt saját maga vagy egy általa megbízott harmadik személy által birtokba venni akként, hogy annak fellelési helyére jogosultak belépni, és az Eszközt - a tartozékaival együtt - jogosultak elvinni.

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2015. február 13. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. április 28. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

RENTENERGIE Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

RENTENERGIE Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A RENTENERGIE Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2016. július 8. napjától 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

A SAFE-ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SAFE-ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SAFE-ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Safe szolgáltatás A Takarékszövetkezet az ügyféllel kötött megállapodás alapján, az ügyfél számára állandóan őrzött helyiségben safe-rekeszt bocsát rendelkezésre,

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Acélárugyár Zrt. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft.. (2364 Ócsa, Pesti úti major HRSZ 023/6.) az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján vállalja a

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1. Felhasználó-változás fogalma

1. Felhasználó-változás fogalma 1. Felhasználó-változás fogalma A felhasználó-változás azt jelenti, hogy a felhasználó személyében történik változás, azaz egy teljesen új felhasználó vételez az adott felhasználási helyen. Nem minősül

Részletesebben

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS tőkekivonás alapján teljesítendő kifizetés nem pénzbeli vagyoni juttatással követelés átruházásával történő teljesítéséről, és a követelés engedményezéséről Regionális Fejlesztési Zártkörűen

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Viadukt SE részére nyújtandó kölcsönszerződésről

Viadukt SE részére nyújtandó kölcsönszerződésről K i v o n a t Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 1-jén megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 152/2015. (IX.01.) határozata Viadukt SE részére nyújtandó kölcsönszerződésről

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Facere szerződések alaptípusai Eredmény kötelem- vállalkozási szerződés Gondossági kötelem- megbízási szerződés Vállalkozási szerződés: Ptk. 389. 401. Megbízás: Ptk. 474.

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

TARTOZÁSOK KEZELÉSE SZABÁLYZAT

TARTOZÁSOK KEZELÉSE SZABÁLYZAT TARTOZÁSOK KEZELÉSE SZABÁLYZAT Abasár 2016 PREAMBULUM Abasár Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel, az államháztartás

Részletesebben