Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei"

Átírás

1 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: június 30. napjától

2 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Munkás utca 53., Cégjegyzékszám: , Adószám: ) - a továbbiakban: - és ügyfelei (a továbbiakban: ) közötti bérleti jogviszonyra (a továbbiakban: Bérleti Szerződés ) és az ehhez kapcsolódó üzleti kapcsolatra terjednek ki, és valamennyi bérleti szerződésnél irányadó általános jellegű szerződéses feltételeket jelentik. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései mind a ra, mind a re külön kikötés nélkül is kötelezően kiterjednek, amennyiben a Bérleti Szerződés másként nem rendelkezik. A és a az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől közös megegyezéssel a Bérleti Szerződésben eltérhetnek. Ilyen esetekben az eltérő rendelkezések vonatkozásában a Bérleti Szerződés rendelkezései az irányadóak. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a és a által létesített jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a az az egyéni vállalkozó vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet, akinek/amelynek részére a - bérleti jogviszony keretében - a Bérleti Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettség teljesítése ellenében eszközt ad használatba Az Általános Szerződési Feltételek által történő elfogadása A gondoskodik arról, hogy a az Általános Szerződési Feltételeket a Bérleti Szerződés megkötése előtt megismerhesse. Ennek érdekében az Általános Szerződési Feltételeket a a bérlet után érdeklődők részére megküldi, illetve internetes honlapján is közzéteszi, valamint egy példányát a Bérleti Szerződés megkötésével egyidejűleg díjtalanul a rendelkezésére bocsátja. A bérleti jogviszony létrejöttének feltétele, hogy a az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. A az Általános Szerződési Feltételek megismerését és elfogadását a Bérleti Szerződés aláírásával tanúsítja. A a Bérleti Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket ismeri és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el Együttműködés A és a a bérleti jogviszony fennállása alatt, illetve a bérleti jogviszony lezárása során

3 3 is egymás érdekeinek szem előtt tartásával, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Az együttműködési kötelezettségét nem megfelelően teljesítő vagy azt elmulasztó felet az ebből eredő károkért felelősség terheli. A kizárja a felelősségét a e kötelezettségének elmulasztásából eredő, a t vagy harmadik felet ért károkért. A a val fennálló üzleti kapcsolata során a részére megad minden olyan információt, amely szükséges a bérleti jogviszony létrejöttéhez vagy fenntartásához, illetve a Bérleti Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésének ellenőrzéséhez. A a részére megadott valamely adatában bekövetkező változást köteles haladéktalanul bejelenteni a részére és köteles bemutatni a változás igazolására szolgáló okiratot. A jogszabályba ütköző célból nem veheti igénybe a által nyújtott szolgáltatást, illetve jogszabályba ütköző módon nem használhatja a Bérleti Szerződés alapján átvett eszközt Felelősség A üzleti tevékenysége során az ilyen vállalkozásoktól általában elvárható gondossággal és körültekintéssel, a érdekeinek lehetséges figyelembevételével köteles eljárni. A az ilyen vállalkozástól elvárható gondossággal vizsgálja meg a személyi azonosságot, a képviseleti jogosultságot, illetve a meghatalmazás igazolására bemutatott okmányokat és egyéb megbízásokat. Okmányok kiszolgáltatása és/vagy pénz kifizetése esetén a annak teljesít, akit igazoló dokumentumainak megvizsgálása alapján az okmányok, illetőleg a fizetés elfogadására jogosultnak tart. A t nem terheli felelősség, ha a hozzá benyújtott iratok és egyéb okmányok hamis vagy hamisított voltát a tőle elvárható gondossággal történő megvizsgálás mellett sem lehetett felismerni, továbbá amennyiben a eljárása vagy mulasztása a által szolgáltatott adatok valótlan vagy pontatlan jellegéből, vagy a jogszabály, illetve szerződés alapján a t terhelő kötelező adatszolgáltatás elmulasztásából ered. A nem felel az erőhatalomból (vis maior), a belföldi vagy a külföldi hatóságok rendelkezéséből, vagy a jogszerű működésének harmadik személy általi megzavarásából eredő károkért Közreműködő igénybevétele A jogosult a Bérleti Szerződések megkötéséhez, illetve azok teljesítése érdekében közreműködőt igénybe venni, ha azt megítélése szerint szükségesnek tartja. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály korlátozza, a felelőssége is ehhez igazodik.

4 4 A által kijelölt harmadik személy tevékenységéért a felelősséget nem vállal Képviseleti jog A bármikor jogosult meggyőződni a, illetőleg annak képviselője személyazonosságáról, valamint a képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról. A nevében és képviseletében csak olyan személy járhat el, akit a magánszemély erre felhatalmazott, ha nem személyesen kíván eljárni, illetőleg aki a szervezet jogszabály alapján képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselője, vagy akit a szervezet nevében eljáró ilyen képviselő hatalmazott fel a képviseletre és képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően igazolni tudja. A vezető tisztségviselő képviseleti jogosultságának igazolásához a képviselőnek be kell nyújtani a hoz eredetiben vagy hiteles másolat formájában a létesítő okiratát, az eredeti aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát és a cégbíróság, illetőleg ha a szervezetet más nyilvántartásba jegyezték be, ez utóbbi nyilvántartó érkeztető pecsétjével ellátott nyilvántartásba vételi vagy változásbejegyzési kérelmet és annak mellékleteit (cégeljárás esetén az elektronikus tértivevényt). Amennyiben a képviselő a képviseleti jogosultságát a nyilvántartásba való bejegyzéstől kezdődően gyakorolhatja, az eredeti aláírási címpéldányt vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát, valamint a bejegyzést igazoló, 30 napnál nem régebbi dokumentumot kell benyújtani. A nem köteles vizsgálni, hogy a részére átadott dokumentumok tartalma a gazdasági társaságokra és egyéb szervezetekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelel-e. A képviselőnek adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A megkövetelheti a képviselőnek adott meghatalmazás közokiratba foglalását. A meghatalmazásnak pontosan tartalmaznia kell a képviseleti jogosultság terjedelmét, tartalmát és esetleges időbeli korlátait. A nem fogad el az ügyek vitelére szóló általános jellegű meghatalmazást, illetve olyan meghatalmazást, amelyből a előtt történő eljárás jogosultsága pontosan nem állapítható meg. A a által képviselőként bejelentett személyt mindaddig a képviselőjének tekinti, amíg a a t a képviseleti jog megszűnéséről, illetve módosulásáról írásbeli nem értesíti. A a hozzá benyújtott okmányokon szereplő aláírások és egyéb adatok valódiságát megvizsgálja a rendelkezésre álló aláírás-minta, illetve természetes személyek esetében a személyi adatok (személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, útlevél) egyeztetése és ellenőrzése alapján. Ha az aláírás ettől eltérő módon történt, a megbízás vagy a meghatalmazás valódisága kétséges, vagy a személyi adatok nem egyeznek, a megtagadja a szolgáltatás teljesítését. Erről a a távol levő t az ok megjelölésével írásban tájékoztatja.

5 5 Felszámolás vagy végelszámolás esetén a felszámolónak/végelszámolónak igazolnia kell a felszámolás/végelszámolás elrendelését és képviseleti jogosultságát. Ehhez be kell nyújtania a felszámoló cég hatályos cégkivonatát, a felszámoló személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát és a felszámolást/végelszámolást elrendelő jogerős bírósági végzés eredeti példányát. Ha vitatott az, hogy a szervezet képviseletében eljárni kívánó személy jogosult-e a szervezet képviseletére, a képviseletre jogosultnak tekinti a személyt mindaddig, amíg a cégnyilvántartásra, illetőleg ha a szervezetet más nyilvántartásba jegyezték be, ez utóbbi nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint a szervezet képviseletére jogosult. Vitatott képviselet esetén a a károsodásának megóvása végett jogosult az általa a nek nyújtandó bérletet a jogvita befejezéséig felfüggeszteni, vagy a szolgáltatás teljesítését az eljáró képviselők együttes rendelkezéséhez kötni. A kizárja a felelősségét a szolgáltatás felfüggesztéséből, korlátozásából eredően a t ért esetleges károkért. Az egyéni vállalkozóként működő egyéni vállalkozó halála esetén a jogosult a halotti anyakönyvi kivonat, valamint az örökösök rendelkezésére álló jogerős öröklési bizonyítvány vagy hagyatékátadó végzés - külföldiek esetén az ezzel egyenrangú okirat - hiteles kiadmányát bekérni. Amennyiben az örökös a vállalkozói tevékenységet nem folytatja, a Bérleti Szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerül Szerződéskötés A a bérlet iránti igényekről egyedileg dönt, és a döntéséről a t értesíti. A a döntését nem köteles indokolni. A döntés közlését megelőzően tett, akár szóbeli, akár írásbeli i nyilatkozatok, illetve magatartások sem közvetlen, sem közvetett formában nem tekinthetők szerződéskötésnek vagy szerződéskötésre való kötelezettségvállalásra utaló magatartásnak. A és a közötti Bérleti Szerződés érvényességéhez a Bérleti Szerződés írásba foglalása szükséges. A Bérleti Szerződés egy eredeti példányát át kell adni a nek. A t bérbeadói tevékenységében nem terheli szerződéskötési kötelezettség. A megkövetelheti egyes szerződések, nyilatkozatok közjegyzői okiratba foglalását. A kérésére a saját költségére 8 napon belül köteles - közjegyző előtt - a Bérleti Szerződés alapján fennálló összes fizetési kötelezettségének teljesítésére vonatkozó tartozáselismerő nyilatkozatot tenni. Olyan személlyel, aki olvasni vagy írni nem tud, vagy a szerződéskötés nyelvét nem érti, a csak közjegyzői okiratba foglaltan, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglaltan köt szerződést, fogad el meghatalmazást, vagy egyéb nyilatkozatot, amelyben a tanuk vagy a hitelesítő

6 6 személy tanúsítja(k), hogy a szerződés tartalmát a szerződéskötő félnek megmagyarázta, és azt az megértette Biztosítékok, beszedési megbízás a) Biztosítékok A jogosult arra, hogy követelései megtérülése érdekében a től a Bérleti Szerződés tartama alatt - a szerződés megkötésével egyidejűleg vagy azt követően - bármely időpontban megfelelő biztosíték adását vagy meglévő biztosíték kiegészítését kérje olyan mértékben, mely szükséges a val szemben fennálló valamennyi követelésének biztosításához, abban az esetben is, ha a követelések még nem esedékesek. A biztosítékok értéke a tartozás összegét a által igényelt mértékben meghaladhatja. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt a biztosíték értékét - piaci értékének esetleges megváltozása miatt - a újraértékelheti, az újraértékelés költsége a t terheli. Amennyiben az esedékesség időpontjában a valamely fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a jogosult bármely biztosítékból származó jogát érvényesíteni, a jogszabályoknak megfelelően oly módon, hogy az a i követelések megtérülését a érdekeinek lehetséges figyelembevételével a legeredményesebben szolgálja. A jogosult közreműködőt igénybe venni a biztosítékok megőrzéséhez és érvényesítéséhez. b) Beszedési megbízás A a Bérleti Szerződés aláírásával és a pénzforgalmi számláját (számláit) vezető hitelintézet(ek) által záradékolt felhatalmazó levél (levelek) átadásával feljogosítja a t arra, hogy pénzforgalmi számlájáról (számláiról) a a Bérleti Szerződésből eredő követelését felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás útján beszedje, amennyiben valamely fizetési kötelezettségét a határidőre nem teljesíti. A a Bérleti Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a felhatalmazó levele(ke)t a számlavezető hitelintézet(ek)hez benyújtani. A számlavezető(k) által befogadott és záradékolt felhatalmazó levele(ke)t a köteles a Bérleti Szerződés aláírását követő 10 napon belül átadni a nak. A köteles a nak bejelenti, ha a Bérleti Szerződés szerinti bérlet tartama alatt bármely pénzforgalmi számláját megszünteti vagy új pénzforgalmi számlá(ka)t nyit. Pénzforgalmi számla nyitása esetén a 10 napon belül köteles az új pénzforgalmi számlá(i)ra is átadni a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelet a részére. Amennyiben a nem azon a pénzforgalmi számlán keresztül intézi a pénzforgalmát, amelyre

7 7 vonatkozóan a nak a beszedési megbízás benyújtására felhatalmazást adott, akkor külön felszólítás nélkül 10 napon belül köteles a nak arra a pénzforgalmi számlára vonatkozóan is átadni a beszedési megbízás benyújtására jogosító felhatalmazó levelet, amely pénzforgalmi számlán keresztül a pénzforgalmát lebonyolítja. 2. ESZKÖZ BESZERZÉSE, ÁTVÉTELE 2.1. Beszerzés A a Bérleti Szerződés 2. sz. mellékletét képező adásvételi szerződés vagy ahhoz hasonló tartalmú adásvételi/szállítási szerződés alapján megvásárolja az eszközt (a továbbiakban: Eszköz ), azzal a céllal, hogy azt - a Bérleti Szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a tartós és kizárólagos használatába adja. Az adásvételi/szállítási szerződés és a Bérleti Szerződés egymásra tekintettel jön létre. Annak következtében, hogy az Eszközt és annak eladóját (a továbbiakban: Szállító ) a maga választotta ki, a nem felel a Szállító szállítási képességéért és szállítási akaratáért, hajlandóságáért. Amennyiben a Szállító az adásvételi/szállítási szerződésben meghatározott határidőre nem szállítja le az Eszközt, a és a a határidő lejártát követő 8 napon belül megállapodnak, hogy a milyen lépéseket tegyen a szerződés hatályban tartása vagy megszüntetése érdekében. A t terheli a nak a Szállítóval kötött adásvételi/szállítási szerződésében rögzített vagy azzal kapcsolatos mindennemű bérbeadói kötelezettség teljesítése, kivéve a vételár megfizetését. Ezen kötelezettségek teljesítését a a Bérleti Szerződés aláírásával vállalja át. A a re engedményezi a Szállítóval szembeni, az adásvételi/szállítási szerződésből fakadó jogait, a tulajdonjogra vonatkozó igénye és a vételár részbeni vagy teljes visszatérítésére vonatkozó igénye kivételével. A vételár részbeni vagy teljes visszatérítésére (vételár leszállítás/elállás) vonatkozó igények érvényesítése is a kötelezettsége, amely szavatossági igények engedményezésére vonatkozóan a kezdeményezésére a és a külön megállapodást kötnek azzal, hogy a Szállító által visszafizetendő vételárat/vételárrészt a részére kell teljesíteni, tekintettel a és a közti elszámolási jogviszonyra. A a jelen pontban nevesített jogokat nem ruházhatja át harmadik személyre, és érvényesítésük esetén köteles a érdekeit maximálisan figyelembe venni. Amennyiben a Szállító ellen bármilyen jogcímen indokolttá válna az adásvételi/szállítási szerződés alapján a perindítás, úgy az átruházásra tekintettel a köteles a Szállítóval szembeni közvetlen perbeli fellépésre, és a viseli a perrel kapcsolatos összes költséget.

8 8 Amennyiben a Szállító indítana pert olyan okból kifolyólag, amelyért nem a a felelős, a a fenti módon köteles a per vitelében részt venni, egyúttal annak következményeit viselni, illetve az alól a t mentesíteni. Elmarasztaló ítélet esetén a köteles a marasztalás összegének megfizetésére, illetve, ha a marasztalás összegét a n hajtják be, úgy a teljes kártalanítására. Amennyiben a vételár eltér az adásvételi/szállítási szerződésben rögzített értéktől, a bérleti díjak a vételár változásával arányosan változnak Átadás-átvétel A kötelezettsége az Eszköz átvétele, az üzemeltetés műszaki előkészítése és az üzembe helyezés, ha arra korábban még nem került sor. A a Bérleti Szerződéshez 3. sz. mellékleteként csatolt, az átadás átvétel időpontját is tartalmazó, kitöltött, a és a Szállító által is aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv megküldésével 3 napon belül visszaigazolja a nak az Eszköz szerződés szerinti kifogástalan leszállítását. A jegyzőkönyv megküldése a olyan nyilatkozatának minősül, amely alapján a vételár számla kifizethető. A köteles az átadás-átvétel megtörténtét, valamint az átadás-átvétel során felmerült esetleges problémákat minőségi vagy mennyiségi kifogásokat a val haladéktalanul közölni, és az erről szóló dokumentumot 3 napon belül a részére megküldeni. Amennyiben a a jelen pontban előírt, az átadás-átvételi jegyzőkönyv, illetve az esetleges problémákat rögzítő dokumentum megküldésére vonatkozó kötelezettségének elmulasztása miatt a Szállítóval szemben késedelembe esik, az ebből adódó összes többletköltség és kiadás megtérítésére a köteles. Az átadás-átvétel, illetve az üzembe helyezés kapcsán felmerülő költségeket a viseli. Az üzembe helyezés késedelme nem érinti a Bérleti Szerződés szerint esedékes bérleti díj megfizetésének esedékességét. Az üzembe helyezés késedelme/elmaradása miatt felmerülő károkat a viseli. A kötelezettsége az Eszköz átvételével, üzembe helyezésével kapcsolatos hatósági engedélyek, igazolások beszerzése és az ezzel kapcsolatos költségek (illeték, adó, stb.) viselése. 3. VÉTELÁR MEGFIZETÉSE A első befizetésének a javára történt teljesítése mellett a az alábbi okmányok kézhezvétele után fizeti meg a vételár összegét a Szállító részére: a) a által aláírt Bérleti Szerződés, valamint az aláírt biztosítéki dokumentumok,

9 9 b) a Szállító által is aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv, valamint az adásvételi/szállítási szerződés, c) a Szállító eredeti, a nevére kiállított számlája, d) Vagyonbiztosítás esetén a Biztosítási Ajánlat/kötvény és zálogkötelezetti/társbiztosítotti biztosítói nyilatkozat (a és a biztosító hivatalos képviselőjének aláírásával). Amennyiben a benyújtott okmányok bármelyike eltérést mutat a Szállító és/vagy a által korábban közölt adatokhoz képest, a jogosult a vételár megfizetését megtagadni. Az ebből eredő esetleges károkat a viseli. 4. ESZKÖZ TULAJDONJOGA, NYILVÁNTARTÁSA A Bérleti Szerződés hatálya alatt az Eszköz a tulajdonában, és - a Bérleti Szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a birtokában és használatában van. Az Eszközt a csak a írásbeli hozzájárulásával viheti Magyarország területén kívülre és - a Bérleti Szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a írásbeli hozzájárulásával engedheti át az Eszköz használatát harmadik személynek. Ez a szavatossági és jótállási igények érvényesítésére is vonatkozik. Amennyiben a hozzájárult ahhoz, hogy a átengedje harmadik személy részére az Eszköz használatát, akkor a a kérésére köteles haladéktalanul tájékoztatást adni a használó személyéről, a használat céljáról, feltételeiről, és lehetővé tenni az Eszköz állapotának ellenőrzését. A köteles a t írásban, haladéktalanul tájékoztatni bármilyen, a t és/vagy a Eszközt érintő zár alá vételről, elkobzásról, végrehajtásról, csőd- és felszámolási eljárásról, végelszámolásról, és köteles az eljáró hivatalos személyeknek haladéktalanul jelezni, hogy az Eszköz tulajdonosa a. A nem jogosult az Eszközt biztosítékként lekötni, zálogba adni vagy bármely más módon megterhelni. A nem rendelkezhet sajátjaként az Eszköz egyetlen része fölött sem, kivéve annak meghibásodás miatti kicserélését vagy javítását. Az Eszközt a tartja nyilván a könyveiben. 5. ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS, GARANCIA, SZAVATOSSÁG Az Eszköz tulajdonjogának megszerzése miatt felmerülő illetéket, költségeket, adókat a viseli. A bérlet tartama alatt a köteles a tulajdonosi vagy az üzembentartói kötelezettségként jelentkező adót, illetve a bérlet tartama alatt a Eszköz terheként bevezetendő bármely adót, járulék terheket a vonatkozó jogszabály szerinti módon bevallani és megfizetni. Ha jogszabály rendelkezése alapján a

10 10 köteles az adót bevallani és megfizetni, akkor a az általa megfizetett adót továbbterheli a re. Amennyiben az Eszköz üzemeltetéséhez hatósági igazolvány vagy bizonyítvány beszerzése szükséges, úgy ez is a kötelezettsége, és az ő költségére történik, miként ezen engedélyek folyamatos meghosszabbítása is. A az Eszközön olyan módosítást, amely a szokásos használat körén túlmegy, és amely a Eszköz állagában, értékében a normál kopást meghaladó értékváltozást okoz (pl. részegység eltávolítása, fődarab cseréje, stb.), a előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem eszközölhet. A az Eszközt saját költségére és kockázatára tárolja, üzemelteti, fizeti az üzemeltetéssel és fenntartással járó valamennyi járulékos költséget, saját költségére gondoskodik a kezelési utasításban foglaltak betartásáról, a szak- és kezelőszemélyzet alkalmazásáról és ennek költségeiről, a folyamatos karbantartásról és javításról, a szükséges állagmegóvásról, valamint a vagyonvédelmi intézkedések megtételéről. Ennek megfelelően a köteles elvégeztetni az Eszköz műszaki dokumentációjában előírt, illetve a szükséges szervizeket és javításokat. A köteles eleget tenni azoknak a kötelezettségeknek, amelyek a t, mint vevőt terhelik az Eszköz üzemeltetésével kapcsolatban. A köteles az Eszközt saját költségére kifogástalan műszaki és működőképes állapotban tartani, az ehhez szükséges, a Szállító által előírt rendes és egyéb szükséges javításokat elvégeztetni a Szállító által meghatározott keretek között (szervizhálózat). Ha a a karbantartási/javítási kötelezettségek teljesítésével késedelembe esik, akkor a a költségére elvégeztetheti a szükséges javításokat. A jogosult az Eszközt a nél bármikor ellenőrizni, annak műszaki állapotáról, illetve az üzemeltetés feltételeiről a helyszínen tájékozódni. Az ellenőrzés feltételeit a köteles biztosítani. A az Eszközzel, annak használatával kapcsolatban a kérésére köteles adatokat szolgáltatni. Az Eszköz működőképességének csökkenése vagy megszűnése - bármilyen okra is vezethető vissza - nem érinti a fizetési kötelezettségét. A köteles a által a tulajdonjogra vonatkozó igénye és a vételár részbeni vagy teljes visszatérítésére vonatkozó igénye kivételével reá átruházott jótállási és szavatossági igényeket saját felelősségére, költségére és kockázatára minden esetben haladéktalanul érvényesíteni olyan formában, ahogy azt a jogszabály és a Szállító garanciális feltételei megkövetelik. A jótállási, szavatossági, karbantartási, javítási szolgáltatások keretében beépített alkatrész - kicserélés esetén a csere-alkatrész is - a tulajdonát képezi és bérelt eszköznek tekintendő. A jótállási és szavatossági igények késedelmes érvényesítéséből eredő esetleges károk a t terhelik, és erre vonatkozóan semminemű kártérítési igényt nem támaszthat a val szemben, és felel a ezzel kapcsolatos káráért is. A köteles haladéktalanul értesíteni a t

11 11 minden jótállási, szavatossági igényre jogosító esetről, és minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy neki vagy a nak ne keletkezzen kára. A nek gondoskodnia kell arról, hogy a jótállási, szavatossági jogok gyakorlásából fakadó kifizetéseket a részére teljesítsék. Az ilyen kifizetésekkel - azok természetétől függően - a a vel haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül elszámol. A bármely, a val szemben fennálló kötelezettségének határidőre történő teljesítését semmilyen jótállási, szavatossági probléma miatt nem tagadhatja meg, és nem kérheti a bérleti díj csökkentését és/vagy a fizetés felfüggesztését sem. Amennyiben a jótállási, szavatossági igény keretében az Eszközt ki kell cserélni, úgy a Bérleti Szerződés minden rendelkezése változatlanul hatályban marad. Változás csak akkor következhet be, ha a csere-eszköz nem azonos értékű a kicserélt Eszközzel. A csere-eszköz is a tulajdonát fogja képezni. A az Eszköz cseréje előtt köteles tájékoztatni a t a csere-eszköz tervezett szállításáról, és a csere során ugyanolyan átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni, mint az eredeti Eszköz átvételénél (amely tartalmazza a csere-eszköz gyári számát és egyéb azonosító adatait), és azt haladéktalanul meg kell küldenie a nak. A cserét követően a csere-eszköz lép az Eszköz helyébe. Ha a Szállító minőségi hibák miatt csökkenti az árat vagy az eredetitől eltérő értékű csere-eszközt kínál és azt a, valamint a is elfogadja, a a vételár változásának megfelelően változtatni jogosult a hátralékos bérleti díjakat. Miután az Eszközt a választotta ki és vette át mennyiségileg és minőségileg a Szállítótól, a nem felel azért, hogy az rendeltetésszerű használatra alkalmas-e. E címen a a val szemben nem támaszthat igényt sem a bérleti díj csökkentésére, sem a bérleti díj fizetésének beszüntetésére, illetve nem követelhet semminemű kártérítést. A felelősségének kizárását a Ptk (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az az előny egyenlíti ki, hogy az Eszköz kiválasztása és beszerzése ügyében a jogosult eljárni, továbbá, hogy a a 2.1. pontban és az 5. pontban foglaltak szerint a re átruházta a Szállítóval szembeni jogait. 6. KÁRFELELŐSSÉG, KÁRESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK, AZ ESZKÖZ BIZTOSÍTÁSA 6.1. Kárfelelősség A ról a re a kárveszély a Bérleti Szerződés alapján abban az időpontban száll át, amikor a kárveszély a Szállítóról a ra száll át. Az Eszköz leszállításakor a köteles azt haladéktalanul megvizsgálni, kipróbálni és írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót és a t

12 12 az esetleges hibákról és hiányosságokról. A felel mindazokért a károkért, amelyek a fenti kötelezettség elmulasztásából eredhetnek, beleértve a Szállítóval szembeni szavatossági igények esetleges elvesztését is. A az Eszköz felülvizsgálatára irányuló kötelezettsége elmulasztása esetén semminemű kártérítési igényt nem támaszthat a val szemben, és megtéríti a mindazon kárát, amely az említett mulasztásból származik. A viseli az Eszköz ellopásának (eltűnésének) és teljes vagy részleges megrongálódásának (megsemmisülésének) kockázatát (objektív felelősség). Ilyen események bekövetkezése nem mentesíti a t a val szembeni fizetési kötelezettségei alól. A haladéktalanul köteles írásban értesíteni a t minden ilyen esemény bekövetkezéséről. A jelen bekezdésben hivatkozott eseményeket a igazolni köteles. A közvetlenül felel azokért a károkért vagy balesetekért, amelyeket az Eszköz idézett elő, vagy amelyek annak üzemeltetése kapcsán keletkeztek. A az ilyen eseteket a Szállítóval és a val haladéktalanul közli, és a t köteles minden esetben mentesíteni harmadik személy ezzel összefüggő igényével kapcsolatosan, egyúttal köteles megtéríteni a harmadik személy eljárásával kapcsolatban felmerült összes költségét és kiadását Biztosítás A csak akkor jogosult az Eszközt a Szállítótól átvenni, ha az Eszköz vagyonbiztosítással rendelkezik, mely az alábbi feltételeknek megfelel: rendelkezik vagyonbiztosítással, amely az elemi-, lopás és töréskockázatokra terjed ki. A vagyonbiztosításokban megjelölt önrészesedés mértéke legfeljebb 10%, illetve maximum Ft lehet, de nem haladhatja meg a Bérleti Szerződésben vállalt saját erő mértékét. Amennyiben nincs a saját erő mértékét meg nem haladó önrészesedésű biztosítás a választott biztosító kínálatában, akkor az adott biztosítónál elérhető legalacsonyabb önrészesedésű biztosítást kell megkötni. Az Eszköznek a teljes bérlet tartama alatt a fentiek szerinti vagyonbiztosítási fedezetben kell állnia, ellenkező esetben a a Bérleti Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Amennyiben a biztosítási szerződés érvényességét a biztosító feltételhez köti, úgy ennek teljesítése saját költségén a kötelezettsége A biztosítás megkötése a) A által kötött biztosítás A vagyonbiztosítást a köti és a biztosítás részletes feltételeit tartalmazó biztosítási szabályzat

13 13 átadásával egyidejűleg tájékoztatja a t a biztosítás megkötéséről, feltételeiről. Ennek tényét, a módozatot és az önrészesedés mértékét, valamint a biztosítási területi hatályát a vagyonbiztosítási kötvény tartalmazza. A vagyonbiztosítás díját a fizeti, éves díjfizetéssel A biztosításra vonatkozó egyéb rendelkezések Amennyiben bármilyen jogszabály vagy egyéb rendelkezés a fenti biztosításokon túlmenően az Eszköz további biztosítását írja elő, vagy az Eszköz üzemeltetése azt szükségessé teszi, azok megkötése, illetve a bérlet tartama alatti fenntartása és költségeinek viselése a kötelezettsége. A kérése esetén a köteles a biztosítás megkötését a felé a mindenkor hatályos kötvény másolatának megküldésével igazolni. A köteles - a külön előzetes írásbeli engedélyén túl - a biztosítási szerződés módosítása, illetve kiterjesztése érdekében a biztosításközvetítőt illetve egyénileg kötött biztosítás esetén a saját biztosítóját, illetve a biztosításközvetítőjét egyidejűleg haladéktalanul értesíteni, és a biztosítási szerződést módosíttatni abban az esetben, ha: a) jótállási, szavatossági okból az Eszköz cseréjére kerül sor, vagy b) harmadik személynek engedi át az Eszközt Káresemények Káresemény bekövetkezése esetén a - a és a biztosításközvetítő értesítése mellett - köteles közvetlenül a biztosítási szerződés szerinti biztosítót, annak telephelye vagy lakóhelye szerinti illetékes egységét haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül értesíteni a káresemény bekövetkezéséről. A a kárügyintézéssel kapcsolatban a t hatalmazza meg. A köteles a biztosítónak a kár ügyintézéséhez szükséges dokumentumokat benyújtani és a biztosítóval szemben eljárni a kár megtérítése érdekében akkor is, ha a biztosítási szerződést a kötötte. A tudomásul veszi, hogy a késedelmes vagy nem előírásszerű kárbejelentésből származó károk őt terhelik. Ha a akár a jogalapot, akár az összegszerűséget tekintve nem ért egyet a biztosító álláspontjával, a biztosítóval szembeni kárigényt saját költségére köteles érvényesíteni, amennyiben ahhoz a előzetesen hozzájárul. Az Eszköz által harmadik személynek okozott károkért, balesetekért a tartozik felelősséggel. Amennyiben a károsult a, mint tulajdonos ellen lép fel, a köteles a t minden kötelezettség alól mentesíteni. A t teljes anyagi felelősség terheli azokra a káreseményekre, amelyekre a biztosítási szerződés kizárásokat tartalmaz. A köteles ilyen esetekben az Eszközt saját költségére teljes egészében a káreseményt megelőző állapotnak megfelelően helyreállítani.

14 A kártérítési összeg elszámolása Az ÁFÁ-val és önrészesedéssel csökkentett, Ft összeghatárig a biztosítási kártérítési összeget a biztosító a nek fizeti ki. Az ÁFÁ-val és önrészesedéssel csökkentett, a Ft összeghatárt meghaladó biztosítási kártérítési összegnek a részére történő kifizetéséhez a írásbeli engedélye szükséges. A biztosítási összeget az Eszköz helyreállítására kell fordítani. Amennyiben az Eszköz totálkárossá válik vagy azt ellopják, a biztosító kárrendezéséig (kárrendezés: a kártérítési összeg pénzforgalmi számláján történő jóváírása) a továbbra is köteles a bérleti díjakat azok esedékességekor megfizetni. A biztosító kárrendezésekor a teljes, 8.2. pont szerinti fennálló fizetési kötelezettsége egy összegben esedékessé válik. A kártérítés összegével a felek a pénzforgalmi számláján történő jóváírás dátuma figyelembevételével elszámolnak. Amennyiben a kártérítés összege nagyobb, mint a 8.2. pont szerinti fizetési kötelezettsége, úgy a különbözet a nek visszajár, ha azonban a kártérítés összege kevesebb, mint a 8.2. pont szerinti fizetési kötelezettsége, akkor a különbözetet köteles 8 napon belül megfizetni. Amennyiben a biztosító a kárt - bármely, nem a nak felróható okból - nem téríti meg, úgy a a fennálló fizetési kötelezettségét - a kamatokkal együtt - 8 napon belül köteles megfizetni. Ebben az esetben a teljes 8.2. pont szerinti kötelezettségének esedékessé válása az az időpont, mikor a káreseménnyel kapcsolatos, az eset körülményeit vizsgáló hatóság, szakértő vagy a biztosító dokumentumából a valószínűsítheti, hogy a biztosító a kárt nem téríti meg. 7. A BÉRLET PÉNZÜGYI FELTÉTELEI A a Bérleti Szerződés alapján bérleti díjat, illetve egyéb díjakat köteles fizetni Bérleti díj Az Eszköz bérlet tartama alatti használatáért járó bérleti díjak összegét, a fizetési ütemezést, esedékességet a Bérleti Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A kezdő bérleti díj legkésőbb az Eszköz átadás-átvételekor válik esedékessé.

15 Késedelmi kamat Ha a a val szemben fennálló bármely fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor a késedelmesen megfizetett összeg után a késedelem időtartamára a Ptk. 6:48 paragrafusában foglalt mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni nak. A késedelmi kamat a és a közti szerződésben meghatározott fizetési határidő vagy fizetési időszak lejártát követő naptól válik esedékessé Egyéb költségek a) A szerződéskötés költségei A szerződéskötés költségei, ideértve a szerződés és/vagy a kapcsolódó nyilatkozatok esetleges közjegyzői okiratba foglalásának költségeit is, ellenkező szerződéses kikötés hiányában a t terhelik. b) A szerződésmódosítás és a felmondás ügyintézésének díja A által kezdeményezett, a Bérleti Szerződést érintő bármilyen változtatás (pl. a bérlet tartamának módosítása, bérbeadási engedély, bérlet átvállalása, a bérlet lejárata előtti megszüntetése, stb.) miatt szükséges szerződésmódosítás után a - módosításonként Ft összegű díjat számít fel, mely a t terheli. A t terheli továbbá a szerződésszegése miatti azonnali hatályú felmondás ügyintézésének díja, melynek nettó összege: Ft. c) Egyéb továbbhárítható költségek A jogosult áthárítani a re a szerződésmódosítás, illetve az azonnali hatályú felmondás kapcsán ténylegesen felmerülő igazolt költségeit is. A a Bérleti Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő és általa megelőlegezett járulékos költségeket - melyeket a Bérleti Szerződésben rögzített külön megállapodás hiányában a 7.1 pont alatti bérleti díj nem tartalmaz - szintén továbbhárítja a re. Ide értendők különösen, de nem kizárólagosan a mindenkori jogszabályi rendelkezések alapján a t, mint az Eszköz tulajdonosát terhelő adók, illetékek illetve hatósági eljárási költségek. Amennyiben az Eszköz vételárának megfizetése a Szállító részére több részletben történik, illetve a vételár megfizetésére (részben vagy egészében) az adásvételi/szállítási szerződés alapján - a jelen Általános Szerződési Feltételek 2. pontjától eltérően - a Eszköz által történő átvétele előtt kerül

16 16 sor, akkor a jogosult az átadás-átvétel és a vételár-fizetés közötti időszakra jutó költségeit kamatként a re továbbhárítani, melyet a köteles a által kiállított kamatfizetésiértesítő (számla) alapján megfizetni az első bérleti díjjal megegyező esedékességgel. Az alkalmazott kamatláb a referencia kamatláb három százalékponttal növelt értéke. Amennyiben az Eszközzel összefüggésben a nak környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettsége keletkezik, ezen kötelezettség ellenértékét a Bérleti Szerződés pénzügyi melléklete nem tartalmazza. A környezetvédelmi termékdíj ÁFA-val növelt összege az Eszköz birtokbaadásával egyidejűleg külön számlában a felé átterhelésre kerül. A termékdíj mértékét és összegét tételenként a számla melléklete tartalmazza. d) Körülmények megváltozása Amennyiben bármilyen (i) jogszabály vagy rendelkezés, vagy annak a bírói vagy közigazgatási értelmezésében bekövetkezett változás, vagy (ii) bármely jelenlegi vagy későbbi jegybanki vagy hatósági rendelkezésnek a részéről történő megfelelése többletköltséget okoz a részére a Bérleti Szerződés alapján nyújtott szolgáltatás fenntartásával kapcsolatban, akkor azt a jogosult a re továbbhárítani. A megnövekedett költségek felmerülése esetén a a t értesíti, és egyúttal közli azok várható nagyságát. e) Fizetési felszólítások díja Amennyiben a a Bérleti Szerződéssel összefüggő bármilyen jogcímen Forintot meghaladó mértékben 15 napos késedelembe esik, a képviselője írásbeli felszólítást küld öt napos fizetési határidővel, melynek díja Ft+ÁFA. Amennyiben a tartozását az írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi, a késedelem minden újabb 10 napja után képviselője ismét írásbeli felszólítást küld öt napos fizetési határidővel, melynek díja Ft+ÁFA. Amennyiben a az írásbeli felszólításokban foglaltak szerint nem rendezi tartozását és Forintot meghaladó összeggel 30 napot meghaladó kesedelembe esik, a képviselője jogosult az ÁSZF 8.1.e). pontja alapján a Bérleti Szerződés rendkívüli felmondására. A felszólítások és felmondás díjának megfizetése alól mentesül a amennyiben igazolja, hogy tartozását az írásbeli felszólítás megküldéséig szerződésszerű módon határidőben megfizette. f) Beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél benyújtásának díja Amennyiben a fizetési 20 napos késedelmével összefüggésben benyújtja bankszámlája ellen a beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelet, Forint + ÁFA díjat köteles fizetni minden egyes benyújtott beszedési megbízás után nak.

17 Bérlet tartama A Bérleti Szerződés - amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg - határozott időtartamra jön létre a és a között a Bérleti Szerződésben foglaltak szerint Bérleti díj-fizetés A köteles a Bérleti Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott fizetési ütemezés szerint a bérleti díjakat megfizetni. A a bérleti díjról kiállított ÁFA-s számlát - minden naptári hónap 20. napjáig - postán küldi meg a részére. A a fizetési kötelezettségének köteles akkor is eleget tenni, ha a számlát az esedékességig bármely okból nem veszi kézhez, amely körülményről köteles a t haladéktalanul tájékoztatni. A teljesítésének időpontja a fizetett összegnek a számláján történt jóváírásának napja. Átutalással történő fizetés esetén a köteles a díjfizetésről úgy gondoskodni, hogy annak összege a banki átfutási idők figyelembevételével az esedékesség időpontjáig a megjelölt pénzforgalmi számláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben a által megfizetett összeg a már esedékessé vált tartozásainak teljes összegét nem fedezi, úgy a től a hoz beérkező összegekből - azok jogcímétől függetlenül - először az esetlegesen felmerült jogi és egyéb költségek, díjak, fizetendő ÁFA, majd a által a helyett megfizetett biztosítási díjak, ezt követően az esedékessé vált késedelmi kamatok kerülnek törlesztésre. A fennmaradó összeg pedig a bérleti díj tartozását csökkenti. Az egyes jogcímeken belül mindig a legkorábban esedékessé vált tartozás kerül kiegyenlítésre. A pénzügyi rendezés módjáról az egyező számviteli nyilvántartás érdekében a - igény szerint - értesítést küld. A jogosult a által bármely Bérleti Szerződésre való hivatkozással, bármely jogcímen történő befizetést (az átutaláson feltüntetett hivatkozástól függetlenül) mindig a val kötött azon Bérleti Szerződés alapján fennálló tartozás teljesítésére elszámolni, mely i tartozás legkorábban vált esedékessé A fizetés módja A a fizetési kötelezettségét a alábbi pénzforgalmi számlájára köteles átutalni vagy befizetni: A által az adásvételi/szállítási szerződés alapján megfizetett előleg a nak fizetendő bérleti díjba beszámításra kerül.

18 18 8. A BÉRLET LEJÁRATA ELÖTTI MEGSZŰNÉS, ELSZÁMOLÁS A felek célja a hosszú távú gazdasági együttműködés, ezért a Bérleti Szerződést egyik fél sem jogosult rendes felmondással felmondani Megszűnés esetei A Bérleti Szerződés megszűnik a bérlet lejárata előtt, - ha az adásvételi/szállítási szerződés nem jön létre, vagy - ha az adásvételi/szállítási szerződés alapján fennálló szállítói teljesítés véglegesen ellehetetlenül, vagy - ha az Eszközt ellopják, elvész vagy véglegesen használhatatlanná válik, vagy - a felek írásbeli közös megegyezésével, vagy - a 8.1. e) pontbeli vagy a pontbeli azonnali hatályú felmondása esetén. a) Adásvételi/szállítási szerződés létrejöttének hiánya Amennyiben az adásvételi/szállítási szerződés nem jön létre a Bérleti Szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül, a jogosult a Bérleti Szerződéstől elállni. b) A szállítói teljesítés ellehetetlenülése A Bérleti Szerződés megszűnik, amennyiben az adásvételi/szállítási szerződés alapján fennálló szállítói teljesítés véglegesen ellehetetlenül. Ha a szállítói teljesítés olyan okból lehetetlenül el, amelyért a a felelős, akkor a Bérleti Szerződés megszűnése nem mentesíti a t a kártérítési kötelezettség alól. Amennyiben a Szállítóval kötött adásvételi/szállítási szerződés a magatartására visszavezethető okból kifolyólag megszűnik, úgy a Szállító által esetlegesen támasztott kártérítési követelésen túlmenően a köteles a nak a Eszköz adásvételi/szállítási szerződésben meghatározott nettó vételára 10 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni. c) Eszköz ellopása, elvesztése, végleges használhatatlanná válása Az Eszköz ellopása/elvesztése esetén a nek visszaszolgáltatási kötelezettsége van, ha az Eszköz utóbb előkerül. Ha az Eszköznek csak egy része vész el vagy rongálódik meg, a jogkövetkezményeket hasonló módon a megrongálódott/elveszett rész vonatkozásában értékarányosan kell érvényesíteni. A Bérleti Szerződés megszűnésének időpontja az esemény általi tudomás szerzésének napja, kivéve, ha az Eszköz biztosítási fedezetben áll, és a körülmények figyelembevételével a valószínűsítheti, hogy a kárt a biztosító megtéríti. Ebben az esetben a szerződés megszűnésének időpontja tekintetében a 6.6. pontban leírtak az irányadók, és a Bérleti Szerződés a tartozásának egy összegben történő esedékessé válásával egyidejűleg szűnik meg.

19 19 d) A felek írásbeli közös megegyezése A írásbeli hozzájárulása esetén a nek lehetősége van a Bérleti Szerződés bérlet lejárata előtti, közös megegyezéssel történő megszüntetésére is. e) Azonnali hatályú felmondás A Bérleti Szerződést a azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha, a nem tesz eleget a pont szerinti adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségének, vagy bármely adatszolgáltatás során a val valótlan adatokat közöl; a a t a Bérleti Szerződés megkötésekor valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtéveszti, a a 2.2. pontban foglalt kötelezettségeket nem teljesíti; a bérleti díj fizetési késedelme a 30 napot meghaladja vagy a beszedési megbízás benyújtása nem vezetett eredményre; a nem tesz eleget az 1.9. b.) pontban foglaltaknak, nem jelenti be a nak a Bérleti Szerződés megkötése után nyitott új pénzforgalmi számláját, vagy nem adja át a részére a beszedési megbízás benyújtásához szükséges felhatalmazó levelet; a bérleti díj fizetési késedelme 12 egymást követő hónapban három ízben meghaladta a 20 napot; a az 5. és a 6. pontokban foglalt kötelezettségeket nem teljesíti; a végelszámolást kezdeményez, illetve saját vagy harmadik fél kezdeményezésére felszámolási eljárás indul ellene; a társaság szervezeti formáját a előzetes jóváhagyása nélkül megváltoztatja (átalakul), illetve a társaságnak megváltozik a tulajdonosi vagy irányítási struktúrája (pld.: többségi részesedés, tulajdonosi jogosítványok) és a megítélése szerint ezek a változások veszélyeztethetik a Bérleti Szerződés teljesítését; a vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a bérleti díj fizetését, a Bérleti Szerződéshez kapcsolódó biztosíték(ok) értéke jelentősen csökkent és azt a a felszólítására nem egészíti ki, továbbá ha a biztosíték hatályát veszti, vagy ha a biztosítékot nyújtó harmadik személy a biztosítéki szerződésben vállalt valamely kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, és a felszólítás után sem nyújt új biztosítékot (biztosítékokat) a részére; a az Eszközzel vagy a Bérleti Szerződés biztosítékával, vagy a Bérleti Szerződés céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot figyelmeztetés ellenére akadályozza, ideértve azt is, ha az előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi; a vállalkozói tevékenységét szünetelteti, illetve tevékenységi engedélyét az illetékes hatóság visszavonja; a a val kötött bármely másik Bérleti Szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, és emiatt a felmondja a másik Bérleti Szerződést; a más súlyos szerződésszegést követ el.

20 20 A az azonnali hatályú felmondást írásban köteles a vel közölni. Amennyiben az írásbeli értesítést a nem veszi át, mert időközben ismeretlen helyre költözött, vagy az értesítés "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy az értesítést 5 nap elteltével átvettnek kell tekinteni. A felmondás átvételével egy időben megszűnik a birtoklási és használati joga az Eszköz vonatkozásában. A Bérleti Szerződés az azonnali hatályú felmondás közlésével szűnik meg. Ez nem érinti a fizetési és az Eszköz visszaszolgáltatási kötelezettségét. A Bérleti Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a 8.2. pont szerinti teljes tartozása egy összegben - 8 napos fizetési határidővel - esedékessé válik Fizetési kötelezettség A Bérleti Szerződés bérlet lejárata előtti megszűnése esetén a teljes fizetési kötelezettsége: a hátralévő, még esedékessé nem vált bérleti díjak és a bérlet tartama végére prognosztizált várható piaci érték, és minden a Bérleti Szerződéssel és az Eszközzel kapcsolatos jövőbeni, a t terhelő díj és költség diszkontált összege, a 7.3 b), c) és d) pont szerinti díjak és egyéb költségek, valamint minden egyéb, már hátralékos bérleti díj, egyéb hátralékos díj és költség késedelmi kamattal növelt összege egy összegben esedékessé válik Várható piaci érték, tényleges piaci érték a) Várható piaci érték A Bérleti Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott összeg, mely az Eszköz bérlet tartama végére prognosztizált piaci értéke, melyet a felek az Eszköz általi használati módjából adódó fizikai és erkölcsi avulásának és az eszköz piaci keresettségének figyelembevételével határoznak meg. b) Tényleges piaci érték A tényleges piaci érték az Eszköz értékesítéséből befolyt nettó vételár Az Eszköz visszaszolgáltatása A Bérleti Szerződésnek a bérlet lejárata előtti megszűnésénél, a saját költségére és kockázatára, a által megszabott határidőre (amennyiben az Eszköz jellege ezt szükségessé teszi) leszereli az Eszközt, és leszállítja a által megadott belföldi címre. Ha a az Eszközt nem szállítja a megadott címre, úgy a jogosult azt saját maga vagy egy általa megbízott harmadik személy által birtokba venni akként, hogy annak fellelési helyére jogosultak belépni, és az Eszközt - a tartozékaival együtt - jogosultak elvinni.

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Nyomtatványszám: NV3001 NV3001 Oldal: 1 / 26

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben