BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Bosnyák Zoltánné óvodavezető 7030 Paks, Ifjúság út 1/b Tel.: 75/

2 Tartalomjegyzék Szervezeti és Működési Szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya Az oktatási intézmény meghatározása... 5 Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete Az intézmény felelős vezetője Az intézményvezető felelősségi köre Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség alá tartozó személyek: Az intézményvezető közvetlen munkatársai: Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézmény vezetősége Az azonos tevékenységet végző dolgozók csoportjai Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása Az óvoda működési rendje Az intézmény (intézményegység) működési rendje Nevelési év: Nyári zárás: Nevelésnélküli munkanap: Nem tervezett zárás: A gyermekek, fogadásának rendje Nyitvatartási idő: Rendkívüli nyitva tartás: Az intézmény helyiségeinek hasznosítása: A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje A vezetők közötti feladatmegosztás Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Munkaköri leírás-minták Óvodapedagógus munkaköri leírás mintája Vezető helyettes/tagóvoda-vezető munkaköri leírás mintája Dajka munkaköri leírás mintája Gazdasági ügyintéző munkaköri leírás mintája Takarító munkaköri leírás mintája Óvodai asszisztens munkaköri leírás mintája Belső helyettesítés A vezetők akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje: Óvónők helyettesítésének rendje: Dajka helyettesítése: A belső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája, módja, rendje Tagintézmények és a vezetők között a kapcsolattartás rendje: A szervezeti egységek között a kapcsolattartás rendje:

3 A szülői szervezetek, és a vezetők közötti kapcsolattartás formája, rendje: A nevelőtestület hatáskörébe tartozó feladat(ok) átruházására vonatkozó rendelkezések Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések A tájékoztatás, megismertetés rendje: A tájékoztatás kérésének és erre a tájékoztatás adásának rendje: A dokumentumok hozzáférhető elhelyezésének rendje: A külső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája, módja, rendje Ünnepélyek, megemlékezések rendje hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Társadalmi, családi és egyházi ünnepek óvodánkban: Óvodai élet ünnepei: Ünnepi öltözet: Pedagógiai program megvalósítását támogató, intézményen kívüli programok szervezésének elvei A gyermek felvételének, átvételének feltételei, eljárási rendje Óvodai beíratás: A felvétel és elutasítás rendje: Gyermek átvétele: A gyermek elhelyezésének, jogviszonyának megszűnési szabályai, eljárási rendje A gyermek intézményben tartózkodása alatt a felügyelet folyamatos biztosításának rendje A rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje A tagóvoda vezető feladata az egészségügyi ellátás keretén belül: Ha egy gyerek betegségre gyanús vagy beteg, a következő módon kell eljárni: Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumok Az alapító okirat A pedagógiai program Házirend Az éves munkaterv Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Az intézményi védő, óvó előírások, eljárások rendje A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának rendje Bombariadó és katasztrófariadó esetén szükséges teendők szabályai Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében A szakmai munkaközösség működése A szakmai munkaközösségek kapcsolattartásának rendje Pedagógusok munkájának segítése Záró rendelkezések Legitimáció A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei

4 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat tartalmi elemeit az alábbi törvények, rendeletek, fenntartói döntések alapján készítette az intézményvezetés évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. törvény. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról - A Közoktatásról szóló - többször módosított évi LXXIX. Törvény, - A nevelési - oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet. - Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - Az emberi erőforrások miniszterének 32/2012 (X.8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelésű gyermekek óvodai nevelésének irányelveiről. - A Kormány 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről - Az évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról. - A 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben. - A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. módosításáról szóló évi LXI. törvény (továbbiakban Kjt.) - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról az államháztartás részét képező intézmények számára 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A bevezetőben megjelölt jogszabályokalapján a Benedek Elek Óvoda működési rendjének, szervezeti felépítésének, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezések meghatározása, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, óvodavezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, az óvodával jogviszonyba kerülőkre nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó egyetértését követően lép hatályba, és határozatlan időre szól. 4

5 3. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA Óvodai nevelést végző összetett közoktatási intézmény Elnevezése:Benedek Elek Óvoda Paks Székhelye: 7030 Paks Ifjúság u. 1/b. Levelezési címe:7030 Paks Ifjúság u. 1/b. Tagintézményei, telephelyei: - Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti Tagóvodája 7030 Paks, Kishegyi út Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája 7030 Paks, Tolnai út 10. Azonosítói: - Törzsszáma: OM azonosító: Adószáma: Az intézmény alapító szerve: Paks Városi Önkormányzata7030 Paks, Dózsa György út Az alapító okiratot jóváhagyó határozat száma: Paks Város Önkormányzata Képviselőtestület 5/2013.(I.16.). Kt. Sz.. határozat Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait Paks Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Bélyegzői: 3 db Benedek Elek Óvoda Paks feliratú körbélyegző van, közepén a Magyar Köztársaság címerével jelzésű a székhelyen, - 2. jelzésű a Kishegyi úti tagóvodában - 3. jelzésű a Hétszínvirág tagóvodában 4 db hosszúbélyegző az intézmény nevével és a tagóvodák címével: 1. Benedek Elek Óvoda Paks, Ifjúság út 1/b és az intézmény adószáma 2. Benedek Elek Óvoda Paks, Ifjúság út 1/b és az intézmény OM azonosítója 3. Benedek Elek Óvoda Paks, Kishegyi úti Tagóvodája Paks, Kishegyi út Benedek Elek Óvoda Paks, Hétszínvirág Tagóvodája Paks, Tolnai út 10. Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: - Az intézményi körbélyegzőt (1. jelzésű) az óvoda vezetője, az általános helyettes. - A tagóvodák bélyegzőit a tagóvoda vezetők és a gazdasági ügyintéző. Az intézmény kiadványozás joga: Az intézmény vezetőjét illeti meg. Aláírási jogosultság: Tanügyi okmányok, munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos és szakmai dokumentumok aláírására az intézményvezető jogosult. Az aláírása a körbélyegzővel együtt érvényes. Gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás és szerződéskötés esetében az ágazatvezetővel együtt érvényes az aláírás. Az intézmény alaptevékenysége az alapító okirat szerint: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Építmény üzemeltetés Általános épülettakarítás 5

6 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Fenntartó Ágazatvezető Óvodavezető Tagóvoda vezető Általános helyettes Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Közalkalmazotti Tanács elnöke Gazdasági ügyintéző Munkaközösségvezető Munkaközösségvezető Minőségügyi vezető Munkaközösségvezető Minőségügyi vezető Minőségügyi vezető 6

7 4. AZ INTÉZMÉNY JOGI ÉS GAZDÁLKODÁSI HELYZETE Az óvoda önálló jogi személy, bér és dologi előirányzatai felett rendelkező részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Teljes jogkörű gazdálkodó Paks Város Polgármesteri Hivatala. 4.1.Az intézmény felelős vezetője Paks város Önkormányzati Képviselőtestülete által megbízott óvodavezető Az intézményvezető felelősségi köre - Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. - A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. - A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. - A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként helyettesére, vagy az intézmény más munkavállalójára átruházhatja Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség alá tartozó személyek: - Intézményvezető - Tagóvoda vezetők - Gazdasági ügyintéző Az intézményvezető közvetlen munkatársai: - Tagóvoda vezetők - Minőségügyi vezetők - A szakmai munkaközösség-vezetők - Az intézményben dolgozó óvodapedagógusok - Gazdasági ügyintézők Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat: 7

8 - az általános helyettes számára az intézmény képviselete, tanügyi dokumentumok aláírása - a tagóvoda vezetők számára a tagóvodák biztonságos működéséhez szükséges intézkedések megtétele, helyettesítések megszervezése, kapcsolattartás a Szülők közösségével alkalmazottak értékelése - a munkaközösség-vezetők számára pedagógiai munka értékelése - a gazdasági ügyintéző számára Intézmény nevére érkező küldemények felbontása Az alkalmazottak és a gyermekek adatainak nyilvántartás, kezelése 4.2.Az intézmény vezetősége - Intézmény magasabb vezetője, - Tagóvoda-vezetők, - Munkaközösség-vezetők, - Minőségügyi vezetők - Közalkalmazotti tanács elnöke, - Teljes jogkörű gazdálkodó képviselője. 4.3.Az azonos tevékenységet végző dolgozók csoportjai - Óvodapedagógusok - Dajkák - Technikai dolgozók - Ügyviteli dolgozók 4.4. Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása - Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos feladatait a gazdasági ügyintéző látja el. - Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában meghatározottak alapján a gazdasági ügyintéző a térítési díjak beszedésére, a házipénztár kezelésére, az intézmény bankszámlájáról történő pénzfelvételre (intézményvezető együttes aláírásával) jogosult. - Az intézmény vezetője kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkezik, ellenjegyzésre az ágazatvezető jogosult. Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. 5. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE 5.1. Az intézmény (intézményegység) működési rendje Nevelési év: Nevelési év adott év szeptember 1.-től a következő év augusztus 31.-ig tart. Az óvoda hétfőtől péntekig tartó 5 napos munkarenddel működik. 8

9 Nyári zárás: Az óvoda minden év nyarán 4 hétig zárva tart. A nyári zárás a székhely és a tagintézmények között lépcsőzetesen kerül kijelölésre, így egy feladat-ellátási hely mindig fogadja a gyermekeket. A nyári zárás pontos időtartamáról a szülőt legkésőbb minden év március 31-ig tájékoztatja az intézmény. Amennyiben a szülő ezen időtartam alatt nem tudja gyermeke felügyeletét megoldani, 2 hétre kérheti a nyitva tartó tagóvodában való elhelyezést, az intézményvezetőhöz benyújtott írásbeli kérelemben Nevelésnélküli munkanap: Az óvoda évente 5 alkalommal nevelés nélküli munkanapot szakmai továbbképzés céljából igénybe vehet. A zárva tartásról legalább 7 nappal előbb a szülőt értesíti, szükség esetén a gyermekek felügyeletéről gondoskodik az intézmény Nem tervezett zárás: Ha az iskolai szünetek, ill. munkanap áthelyezések miatt az óvodát igénylő gyermekek száma 10 fő alá csökken, az óvoda csak ügyeletet biztosít. Az ellátást igénylő gyermekek számára az intézményvezető által kijelölt tagóvoda biztosítja az óvodai nevelést. Amennyiben a csoport létszáma a nevelési év során, hiányzás vagy egyéb okok miatt 10 fő alá csökken, akkor a délutáni pihenő alatt más csoportokkal összevonható, maximum 25 főig. Az összevonást a tagóvoda vezető, vagy a vezető rendelheti el A gyermekek, fogadásának rendje Nyitvatartási idő: A napi nyitvatartási időtartam 11 óra, reggel 6 00 órától óráig. A nyitva tartási időtől eltérő intézményhasználat esetén az épület zárásáról a tagóvoda vezető által megbízott alkalmazott gondoskodik. A nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel Rendkívüli nyitva tartás: Rendezvények esetén a nyitva tartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi Az intézmény helyiségeinek hasznosítása: Az intézmény helyiségeit külső szolgáltatás hasznosítására a fenntartó egyetértésével a vezető engedélyezheti, írásos megállapodás alapján A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje - A hivatalos ügyek intézése az óvoda székhelyén történik. - Az óvoda székhelyén nyitvatartási időn belül reggel 8 00 és délután óra között az óvodavezető vagy az általános helyettes az óvodában tartózkodik. - A vezetők benntartózkodásán kívüli időben, a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása. - A tagóvodákban a tagóvoda vezető távollétében a helyettesítési rend szerint történik a vezetői feladatok ellátása. 9

10 5.4. A vezetők közötti feladatmegosztás - Az intézmény élén az óvodavezető áll, feladatait a fenntartó által készített munkaköri leírás alapján végzi. - Közvetlen beosztottai a tagóvoda vezetők, és a gazdasági ügyintézők. - Az óvoda székhelyén lévő tagóvoda vezető általános helyettesi teendőket is ellát. - A tagóvoda vezető irányítja a nevelési program szellemében folyó mindennapi nevelőmunkát. Tagóvodavezető felelős: - a házi továbbképzések megszervezéséért, - a szakmai munkaközösségek működési feltételeinek biztosításáért, - a szülők közössége működésének segítéséért, valamint - a helyettesítési beosztás elkészítéséért, - a munkarendek elkészítésért, - a nevelőmunkát segítők munkájának szervezésért, - az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok elvégzésért, - az alkalmazottak szabadságának kiadásáért, - egészségügyi ellátás feltételeinek biztosításáért. Részletes feladatait a munkaköri leírása határozza meg Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a tagóvoda-vezető állapítja meg, az intézményvezető hagyja jóvá, az intézmény heti rendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében tagóvoda-vezető állapítja meg, az intézményvezető hagyja jóvá. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézmény vezetőségének tagjai tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, tagóvoda-vezető szóbeli vagy írásos utasításával történik Munkaköri leírás-minták Óvodánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja. 10

11 Óvodapedagógus munkaköri leírás mintája Az óvodapedagógus a mindenkor érvényes szakmai dokumentumok Köznevelési Törvény Az óvodai nevelés Országos Alapprogramja A Benedek Elek Óvoda pedagógiai programja Szakmai feladatai: Az óvónő a gyermekek testi-lelki szükségleteit kielégíti, az életkoruknak megfelelő műveltségtartalmat és tevékenységet biztosít számukra. Pedagógiai, pszichológiai ismereteit felhasználva megteremti a játék feltételeit, melyek: nyugodt légkör, elegendő hely és idő,elfogadó óvónői magatartás,modellnyújtás Az ideális körülmények megteremtésével segíti a gyermekek fejlődését, a nevelési feladatokat ennek ismeretében határozza meg. Pontos, naprakész írásbeli munkát végez. Pedagógiai munkájának dokumentuma a csoportnapló, mely tartalmazza:a csoport állandó szokásait, az éves tervet, a megvalósítást /két hetes bontásban/, a gyermek egyéni fejlődéséről készült feljegyzéseket. Egyéb dokumentumok:felvételi és mulasztási napló,étkezési nyilvántartás és összesítő,szobaleltár. Szervezési feladatai: Az esztétikus belső és külső környezetet megteremti a mindenkori aktualitások figyelembevételével, Irányítja, ellenőrzi és értékeli a dajka munkáját, Aktívan vesz részt: továbbképzéseken, nevelőtestületi értekezleteken, nevelési értekezleteken, munkatársi értekezleteken, munkaközösségi összejöveteleken, folyamatos önképzésben. Ápolja az intézmény hagyományait, a szervezőmunkában tevékeny részt vállal (előkészítés, lebonyolítás) Mozgásfejlesztő tevékenységek szervezésében, lebonyolításában szükség szerint részt vesz: úszás, labdajátékok, gyógytestnevelés, néptánc. Részt vállal a gyermekek életét érintő egyéb programok szervezésében, lebonyolításában (színházlátogatás, kirándulás, séta, fogászat) Folyamatos kapcsolatot tart az óvoda közvetlen és közvetett partnereivel. Kötelező feladatain kívüli, a 40 órás munkaidőben ellátandó egyedi megbízatásai: Szakmai: Közösségi: Eseti: Vezető helyettes/tagóvoda-vezető munkaköri leírás mintája Az óvodapedagógus a mindenkor érvényes szakmai dokumentumok Köznevelési Törvény Az óvodai nevelés Országos Alapprogramja Benedek Elek Óvoda pedagógiai programja Szakmai feladatai: Az óvónő a gyermekek testi-lelki szükségleteit kielégíti, az életkoruknak megfelelő műveltségtartalmat és tevékenységet biztosít számukra. 11

12 Pedagógiai, pszichológiai ismereteit felhasználva megteremti a játék feltételeit, melyek: nyugodt légkör, elegendő hely és idő, elfogadó óvónői magatartás, modellnyújtás Az ideális körülmények megteremtésével segíti a gyermekek fejlődését, a nevelési feladatokat ennek ismeretében határozza meg. Pontos, naprakész írásbeli munkát végez. Pedagógiai munkájának dokumentuma a csoportnapló, mely tartalmazza:a csoport állandó szokásait, az éves tervet, a megvalósítást /két hetes bontásban/, a gyermek egyéni fejlődéséről készült feljegyzéseket. Egyéb dokumentumok: Felvételi és mulasztási napló, Étkezési nyilvántartás és összesítő, szobaleltár. Szervezési feladatai: Az esztétikus belső és külső környezetet megteremti a mindenkori aktualitások figyelembevételével, Irányítja, ellenőrzi és értékeli a dajka munkáját, Aktívan vesz részt: továbbképzéseken, nevelőtestületi értekezleteken,nevelési értekezleteken, munkatársi értekezleteken, munkaközösségi összejöveteleken, folyamatos önképzésben. Ápolja az intézmény hagyományait, a szervezőmunkában tevékeny részt vállal (előkészítés, lebonyolítás) Mozgásfejlesztő tevékenységek szervezésében, lebonyolításában szükség szerint részt vesz:úszás,labdajátékok, gyógytestnevelés, néptánc. Részt vállal a gyermekek életét érintő egyéb programok szervezésében, lebonyolításában (színházlátogatás, kirándulás, séta, fogászat) Folyamatos kapcsolatot tart az óvoda közvetlen és közvetett partnereivel. Tagóvoda-vezetői feladatok: Általános helyettes: a vezető 4 héten túli távolléte esetén teljes körű helyettesítés, a gazdálkodás és a munkáltatói jogkörön kívül (operatív, sürgős esetekben), aláírási joggal rendelkezik. Szabadságolási terv készítése, Szabadságok (szabadidő) kiadása, nyilvántartása Helyettesítések megszervezése Munkarend készítése, összehangolása Az óvoda hetirendjének elkészítése, aktualizálása Csoportlétszámok naprakész nyilvántartása Nevelőtestületi értekezletek megszervezése Technikai dolgozók havi értekezletének szervezése, lebonyolítása. Munkaköri leírások aktualizálása Az intézményi ünnepek szervezése, előkészítése, az aktualitásoknak megfelelő dekoráció ellenőrzése. A mulasztási naplók és csoportnaplók ellenőrzése. A csoportnapló lapjainak aktualizálása, használhatóságának ellenőrzése, szükség szerinti javítása Az óvónők munkaidő-nyilvántartásának ellenőrzése, egyeztetése a szabadságok és helyettesítések pontos vezetése érdekében Az intézményvezetővel együtt, ill. eseti megbízás alapján önálló szakmai ellenőrzés, munkaközösségek ellenőrzése. A logopédiai és egyéb szűrővizsgálatok előkészítése, koordinálása. A tagintézményi rendezvények előkészítésének, szervezésének segítése, ellenőrzése A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos ellenőrzés 12

13 A GYIVI munka ellenőrzése A Szülők Közössége munkájának koordinálása Az intézmény közvetlen partnereivel való kapcsolattartás (szülők, alkalmazottak), A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos észrevételek gyűjtése, közvetítése a szolgáltató felé. Kapcsolattartás az óvoda orvosával, védőnőkkel munka-alkalmassági vizsgálat megszervezése, összehangolása Kötelező feladatain kívüli, a 40 órás munkaidőben ellátandó egyedi megbízatásai: Szakmai: Közösségi: Eseti: Dajka munkaköri leírás mintája Munkáját meghatározott munkarendben a tagóvoda-vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját az óvodapedagógusok irányítása alapján végzi. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok: A munkaidőt munkarendjének megfelelően betartja. Az óvodában, olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor a megfelelő öltözékben munkavégzésre rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi a tagóvoda vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Hiányzás esetén a tagóvoda vezető utasítása alapján helyettesít. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát, ill. a munkavégzés helyét (uszoda, sportcsarnok, színház ). Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. Törekszik a tisztítószerek, víz, áram, stb. takarékos felhasználására. A biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaköri kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti a tagóvoda vezetőnek. Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben telefonál, magánügyeit gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézi el. A munkabeosztás alapján az óvoda elhagyásakor áramtalanít, ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását. Takarítási feladatok: Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja (16 óra után folyosók, bejárat környéke...) A portalanítást mindennap elvégzi (portörlés, seprés, felmosás--/--porszívózás szükség szerint Naponta (és szükség szerint) végez fertőtlenítő takarítást a mosdóban Hetente végez takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban, gyermekek öltöző szekrényében. A játékeszközöket tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi. (különös tekintettel: a fogmosó poharak, kefék, fésűk) A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja. 13

14 Ünnepek előtti időszakos takarítást végez (ablaktisztítás, függönymosás, ajtók, bútorok lemosása) Az évszaknak megfelelően gondozza, tisztán tartja a csoportszoba ablaka előtti területet, virágládákat, elvégzi a szükséges udvar és járdatakarítást (levél, hó, tócsák, csúszásmentesítés ). Gondozza a csoport udvarát, virágoskertjét, a kijelölt közös udvar- és kertrészt, a homokozót felássa, locsolja, környékét rendszeresen felsepri, meglocsolja a poros udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban. A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. Hiányzás esetén a tagóvoda vezető utasítása alapján elvégzi a takarítói vagy dajkai feladatokat másik csoportban is Gondozással kapcsolatos feladatok: A csoport óvónői által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában, a szokások, szabályok betartatásában. Ellátja a csoport életével kapcsolatos egyéb konyhai feladatokat (sütés, befőzés, ünnepi készülődés) Gondoskodik a gyermekek életkorának megfelelő étkezés feltételeiről: Tízórai, uzsonna: kistányér, pohár, szükség esetén kiskanál, asztalonként kínáló tányér, kancsó; szalvéta Ebéd: dupla teríték, pohár, kanál, villa, szükség esetén kés, kiskanál, asztalonként levesestál, merőkanál, kancsó; szalvéta Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az óvónőkkel együtt kiosztja, az edényeket étkezések után a mosogatóba viszi. Támogatja a gyermekek önálló önkiszolgálási tevékenységét, szükség szerint segít az óvónők elvárásainak megfelelően. A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, előkészíti, eligazítja az ágyvásznakat, ágyneműket. A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt és szükség esetén a tevékenységek megkezdése előtt. Levegőzési idő alatt az udvarról bejövő gyermekeknek a mosdóban segítséget nyújt Az udvari játék idején biztosítja a gyerekek számára az ivóvizet. A benti teendők elvégzése után az udvaron segít. Az óvodán kívüli gyermeket érintő programok (Úszás, torna stb.) alkalmával részt vesz a gyermekek öltöztetésében, szükség esetén kíséri a csoportot. A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön. Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szükségleteit, igény szerint segít (orrtörlés, vécéhasználat, ruhacsere, stb.) Szervezési feladatok: A teremrendezésben, csoportszobai játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, segít a játékelrakásban a csoport szokásainak megfelelően. Előkészíti az udvari játszóhelyeket, eszközöket, segít az udvari játékok elrakásában az óvónő útmutatásait követve. Az egész óvodai környezet esztétikai rendjének megteremtésében részt vesz, munkatársaival a közös munkákban aktívan együttműködik. A rábízott növények, állatok gondozásban részt vesz. A csoportszoba rendjét helyreállítja a játékidőn kívüli időszakokban. 14

15 Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a tagóvoda-vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. Együttműködés, kapcsolatok: Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja. A tudomásra jutott információkat titokként kezeli. A szabályzatokat, megállapodásokat, elfogadja, betartja. Egyéni érdekekeit összehangolja az intézményivel (szabadságok, csúszók, munkaidőben telefonálás, magánügyek intézése, műszakcsere) A gyerekek helyzetéről, veszélyeztetettségéről szerzett információkat megosztja az óvónőkkel. Kapcsolataiban a tapintat, az elfogadás jellemzi, tiszteli a gyermeket, a szülőt, munkatársait. Beszédével, viselkedéskultúrájával példát mutat. Közös óvodai programokon a más csoportba járó gyermekekre azonos figyelmet fordít. (uszoda, sportnap, kirándulás, ünnepek, udvari játék ) Magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör kialakításához. Egyéb rendelkezések: A munkatársi és technikai értekezleteken részt vesz. Ismeri és elfogadja a Nevelési program elveit. A határidők betartásával kezeli a jelenléti ívet és a szabadságok nyilvántartó lapját Gazdasági ügyintéző munkaköri leírás mintája Munkajogi, munkavédelmi, feladatok: A munkaidőt munkarendjének megfelelően betartja. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhasson. Hiányzás esetén az óvodavezető utasítása alapján helyettesíti a gazdasági ügyintézőt. Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. Az irodatechnikai gépek állapotát figyelemmel kíséri, a szükséges javításokat a vezetővel történt egyeztetés alapján megrendeli. Feladatai: A házi pénztárat önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Gondoskodik feltöltéséről. Vezeti a pénztárkönyvet. Elszámol minden hónap 15-ig, ill. 30-ig a Polgármesteri hivatal óvodai ágazat vezetője felé. A bejövő számlákat utalvánnyal látja el, és az ágazatvezetőhöz továbbítja. A rezsi-számlák elszámolását kéri a pénzügyi osztálytól Gondoskodik a szigorú számadású nyomtatványokról és nyilvántartja azokat. Év végén a Polgármesteri Hivatal pénztárában elszámol velük. Nyilvántartja a munkaruhákat. Évente egyszer érvényesítteti az utazási igazolványokat. Érvényesíti a pedagógus igazolványokat évente egy alkalommal. Felméri a tagóvodákban az étkezési jegy igényeket, a megigényelt utalványokat elhozza a hivatalból, kiadja a dolgozóknak, majd az átvételről elszámol. Minden év szeptemberében elkészíti az étkező óvódások névsorát és továbbítja a hivatalba. 15

16 Kezeli a dolgozók személyi anyagát. Hónap végén számítógépen rögzíti az óvodapedagógusok munkaidő nyilvántartását, Ellenőrzi és kezeli a pedagógiai munkát segítők munkaidő nyilvántartását Havonta lejelenti a táppénzen lévőket, a műszakpótlékot, túlórát. Lejelenti a szabadságokat. Havonta a kijelölt napon beszedi a Mesevár tagóvoda étkezési térítési díjait. Az iratkezelési szabályzatnak megfelelően iktatja a bejövő és kimenő leveleket. Az intézmény leveleit, tájékoztató anyagait gépeli, és ellátja a postázással kapcsolatos teendőket Részt vesz a selejtezésben, vezeti a selejtezéssel kapcsolatos iratokat. Nyilvántartja a szolgáltatókkal kötött szerződéseket. Elkészíti a Mesevár tagóvoda éves kiegészítő támogatásban részesülők listáját. Fogadja az intézménybe jövő telefonokat, és átadja az üzenetet az érintett alkalmazottnak. Kapcsolatok, együttműködés: Kapcsolataiban a tapintat, az elfogadás jellemzi, tiszteli a gyermeket, a szülőt, munkatársait. Beszédével, viselkedéskultúrájával példát mutat. Magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör kialakításához Takarító munkaköri leírás mintája Munkáját meghatározott munkarendben a tagóvoda-vezető irányítása és ellenőrzése alapján, helyettesítéskor csoportmunkáját az óvodapedagógus irányítása alapján végzi. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok: A munkaidőt érkezéskor és távozáskor munkarendjének megfelelően betartja. Az óvodában, olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor a munkavégzésre rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi a tagóvoda vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Hiányzás esetén a tagóvoda vezető utasítása alapján helyettesít. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát, ill. a munkavégzés helyét (uszoda, sportcsarnok, színház ). Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. A biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti a tagóvoda vezetőnek. A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja, azokat a takarékosság elveinek megfelelően használja. Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben telefonál, magánügyeit gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézi el. A munkabeosztás alapján az óvoda elhagyásakor áramtalanít, ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását. Takarítói feladatok: Napi állandó feladatok: 16

17 Tisztán tartja, szükség esetén naponta többször fertőtleníti a felnőtt mosdót, vécéket, pótolja a papírt, a tisztálkodáshoz szükséges eszközöket. A folyosók, irodák, közös helyiségek (nevelői szoba, felnőtt öltöző, előtér ) szükség szerinti takarítását elvégzi. Gondoskodik a bejáratok tisztaságáról, télen a csúszás-mentesítésről, a hó eltakarításáról a főbejáratoknál. Gondozza a kijelölt virágágyásokat, virágládákat. Folyamatosan takarítja a közös használatú udvarrészeket, gondoskodik a levél eltakarításáról. Időszakos feladatok: Aktívan vesz részt az óvodai rendezvények előkészítésében, a teremrendezésben, a nevelői szoba előkészítésében, rendezvényt követően helyreállításban. Segítséget nyújt a labdás testnevelés, úszás, és a gyógytestnevelés szervezési feladataiban. Gondoskodik a tisztítószerek biztosságos tárolásáról, nyilvántartást vezet a tisztítószerkészletről, és folyamatosan ellátja a dajkákat a szükséges vegyszerekkel. Fogadja az óvodába érkező idegeneket, és a vezetőhöz kíséri. Egyéb, alkalmankénti megbízatásoknak eleget tesz (posta, városháza, tagóvodák ) A tagóvoda vezető megbízása alapján a hiányzó dajka feladatait ellátja az alábbiak szerint: Dajkai feladatok ellátása Takarítási feladatok: Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja. Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban. A portalanítást mindennap elvégzi. A játékeszközöket tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi.(különös tekintettel: a fogmosó poharak, kefék, fésűk) A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja. Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja. Az évszaknak megfelelően gondozza, tisztán tartja a csoportszoba ablaka előtti területet, virágládákat. Gondozza a csoport udvarát, virágoskertjét, a homokozó környékét rendszeresen felsöpri, nyáron locsolja a poros udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban. A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. Gondozással kapcsolatos feladatok: A csoport óvónői által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Ellátja a csoport életével kapcsolatos egyéb konyhai feladatokat (sütés, befőzés, ünnepi készülődés) Gondoskodik a gyermekek életkorának megfelelő, kulturált étkezés feltételeiről: Tízórai, uzsonna: kistányér, pohár, szükség esetén kiskanál, asztalonként kínáló tányér, kancsó; Ebéd: dupla teríték, pohár, kanál, villa, szükség esetén kés, kiskanál, asztalonként levesestál, merőkanál, kancsó; Az étkezések lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az óvónőkkel együtt kiosztja, az edényeket étkezések után a mosogatóba viszi. 17

18 Támogatja a gyermekek önálló önkiszolgálási tevékenységét, szükség szerint segít az óvónők elvárásainak megfelelően. A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, előkészíti, eligazítja az ágyneműket. A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt és szükség esetén a tevékenységek megkezdése előtt. Levegőzési idő alatt az udvarról bejövő gyermekeknek a mosdóban segítséget nyújt Az udvari játék idején folyamatosan biztosítja a gyerekek számára az ivóvizet. Az óvodán kívüli gyermeket érintő programok (Úszás, torna stb.) alkalmával részt vesz a gyermekek öltöztetésében, szükség esetén kíséri a csoportot. A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte jön. Szervezési feladatok: A teremrendezésben, csoportszobai játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, segít a játékelrakásban a csoport szokásainak megfelelően. Segíti az udvari játszóhelyek, eszközök előkészítését, az udvari játékok elrakását, az óvónő útmutatásait követve. Az egész óvodai környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik. A rábízott növények, állatok napi gondozásban részt vesz. A csoportszoba és egyéb helyiségek rendjét helyreállítja a játékidőn kívüli időszakokban (kuckó-öltöző, tároló, folyosó ). Az óvodai ünnepélyeken, a hagyományos programokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a tagóvoda-vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. Együttműködés, kapcsolatok: Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja. A tudomásra jutott információkat titokként kezeli. A szabályzatokat, megállapodásokat, elfogadja, betartja. Egyéni érdekekeit összehangolja az intézményivel (szabadságok, csúszók, munkaidőben telefonálás, magánügyek intézése, műszakcsere) A gyerekek helyzetéről, veszélyeztetettségéről szerzett információkat megosztja az óvónőkkel. Kapcsolataiban a tapintat, az elfogadás jellemzi, tiszteli a gyermeket, a szülőt, munkatársait. Beszédével, viselkedéskultúrájával példát mutat. Közös óvodai programokon a más csoportba járó gyermekekre azonos figyelmet fordít. (uszoda, sportnap, kirándulás, ünnepek, udvari játék ) Magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör kialakításához. Egyéb rendelkezések: A munkatársi és technikai értekezleteken részt vesz. Ismeri és elfogadja a Nevelési program elveit. A határidők betartásával kezeli a jelenléti ívet és a szabadságok nyilvántartó lapját. 18

19 Óvodai asszisztens munkaköri leírás mintája Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok: A munkaidőt munkarendjének megfelelően betartja. Az óvodában, olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor a megfelelő öltözékben munkavégzésre rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi a tagóvoda vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Hiányzás esetén a tagóvoda vezető utasítása alapján helyettesít. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát, ill. a munkavégzés helyét (uszoda, sportcsarnok, színház ). Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. A biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben telefonál, magánügyeit gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézi el. Gondozással kapcsolatos feladatok: A kijelölt csoportban az udvarra indulás előtt és a levegőzés után a fürdőszobában és az öltözködésben, vetkőzésben segíti a gyerekeket az óvónők útmutatásai alapján. Támogatja a gyermekek önálló önkiszolgálási tevékenységét, szükség szerint segít az óvónők elvárásainak megfelelően. Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az óvónőkkel együtt kiosztja. Segít az altatásban, az alvó gyermekcsoportra szükség szerint felügyel. Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szükségleteit, igény szerint segít (orrtörlés, vécéhasználat, ruhacsere, stb.) Labdás testnevelésre - előzetes beosztás szerint - a gyermekeket a Sportcsarnokba kíséri, vetkőzésben, öltözésben segítséget nyújt a visszakísért csoportnak is. Az uszodai programok ideje alatt a tagóvoda vezető megbízása alapján a csoportok munkáját segíti. Szükség szerint részt vesz az uzsonna előkészítésében. Ébredés után a csoport szokásainak megfelelően segít az öltözésben, tisztálkodásban. A hitoktatásra a nevelői szobába kíséri a gyerekeket. Gyógytestnevelés előtt és után segít az öltözésben, vetkőzésben, a gyermekeket kíséri a folyosón. Szervezési feladatok: Egyezteti a létszámokat, leadja a konyhára. A technikai dolgozók számára megnyitja a jelenléti íveket, havi zárás után lefűzi. Alkalmanként küldeményeket kézbesít a másik tagóvodába, intézménybe. Az óvodai ünnepélyeken, programokon aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a tagóvoda-vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. Együttműködés, kapcsolatok: Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja. A tudomásra jutott információkat titokként kezeli. A szabályzatokat, megállapodásokat, elfogadja, betartja. Kapcsolataiban a tapintat, az elfogadás jellemzi, tiszteli a gyermeket, a szülőt, munkatársait. 19

20 Beszédével, viselkedéskultúrájával példát mutat. Közös óvodai programokon a más csoportba járó gyermekekre azonos figyelmet fordít. Magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör kialakításához. Elvégzi a vezetők alkalmi megbízásait. Hiányzó felnőtt esetén a kijelölt csoportban segít a tagóvoda vezető utasításai szerint Egyéb rendelkezések: A munkatársi és technikai értekezleteken részt vesz. A határidők betartásával kezeli a jelenléti ívet és a szabadságok nyilvántartó lapját Belső helyettesítés A vezetők akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje: - Az óvoda magasabb vezetőjét az általános helyettes helyettesíti, a tagóvoda vezetőket a közalkalmazotti tanács tagja, a közalkalmazotti tanács tagját távolléte, akadályoztatása esetén pedig, a munkaközösség vezető helyettesíti. - Ha a vezető 10 munkanapnál többet hiányzik egyfolytában, akkor a helyettesítési rend szerint őt helyettesítő óvónő, a vezető kötelező óraszámán túli időt túlórában tölti. (Ez alól kivétel a nyári időszak.) Óvónők helyettesítésének rendje: - Ha a csoportból az egyik óvónő hiányzik, elsősorban a vele párban dolgozó óvónőnek feladata a helyettesítés. - Ha a hiányzás a 3 napot meghaladja, akkor a csoportot jól ismerő más óvónőt is be kell vonni a helyettesítésbe. Ha a csoport létszáma délután 10 fő alá csökken, összevonással kell megoldani a hiányzó óvónő kiváltását. Az összevont csoport létszáma nem haladhatja meg a 25 főt. A helyettesítést végző óvónő délután akkor veszi át a csoportot, amikor a délelőttös óvónő munkaideje lejárt Dajka helyettesítése: - Dajka hiányzása esetén a szomszédos csoport dajkája, vagy a takarító látja el a munkáját. A dajka helyettesítését a tagóvoda vezető szervezi meg. - Kéthetet meghaladó hiányzás, helyettesítés esetén, a tagóvoda vezető módosíthatja a dajkák munkaidő beosztását. A teljes alkalmazotti körre vonatkozó szabály, hogy ha betegség, egyéb akadályozó tényező miatt a dolgozó nem tudja felvenni a munkát, köteles a tagóvoda vezetőjét a munkaidő kezdete előtt legkésőbb 1 órával értesíteni. Távollét esetén a munkába állás várható időpontját a munkavállaló köteles egy nappal (24 órával) a munka felvétele előtt jelezni A belső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája, módja, rendje Tagintézmények és a vezetők között a kapcsolattartás rendje: Minden hónap első hétfőjén vezetői értekezletet tartunk a magasabb vezető és a tagóvoda vezetők részvételével. Ha a napirendi pontok indokolják, akkor a munkaközösség vezetők, a minőségi vezető, a közalkalmazotti tanács vezetője és a szakszervezeti képviselők részvételét is biztosítani kell. 20

GYÁLI TÁTIKA ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzat

GYÁLI TÁTIKA ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Gyáli Tátika Óvoda SzMSz - 2013 GYÁLI TÁTIKA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat Gyáli Tátika Óvoda 2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5 T/fax: 06-29-340-175 Email: tatika@monornet.hu OM azonosító: 032992

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Hatályos: 2016 október 1.napjától. Kazincbarcikai Összevont Óvodák

Hatályos: 2016 október 1.napjától. Kazincbarcikai Összevont Óvodák Hatályos: 2016 október 1.napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcikai Összevont Óvodák Az Kazincbarcikai Összevont Óvodák 700 Kazincbarcika Csokonai út 1. sz. köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Az óvoda szervezeti felépítése A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, folyamata Szervezeti működési felépítés

Az óvoda szervezeti felépítése A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, folyamata Szervezeti működési felépítés 2005. évi XC. törvény értelmében különös közzétételi lista: 1. Szervezeti és személyi adatok: Matisz Lászlóné - óvodavezető 1083 Budapest, Szigony u. 18. Tel: 3334-532; Fax: 323-1296 e-mail cím:szivarvanyovi@freemail.hu

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV. A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet

BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV. A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016.NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet 23. -a (1-2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A székhelyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: 200251 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető A KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA OM: 200251 köznevelési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE 2013. Tóthné Darabánt Anikó óvodavezető 1 Intézmény neve: Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde Szabályzat típusa: Közalkalmazotti

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben