BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Bosnyák Zoltánné óvodavezető 7030 Paks, Ifjúság út 1/b Tel.: 75/

2 Tartalomjegyzék Szervezeti és Működési Szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya Az oktatási intézmény meghatározása... 5 Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete Az intézmény felelős vezetője Az intézményvezető felelősségi köre Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség alá tartozó személyek: Az intézményvezető közvetlen munkatársai: Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézmény vezetősége Az azonos tevékenységet végző dolgozók csoportjai Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása Az óvoda működési rendje Az intézmény (intézményegység) működési rendje Nevelési év: Nyári zárás: Nevelésnélküli munkanap: Nem tervezett zárás: A gyermekek, fogadásának rendje Nyitvatartási idő: Rendkívüli nyitva tartás: Az intézmény helyiségeinek hasznosítása: A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje A vezetők közötti feladatmegosztás Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Munkaköri leírás-minták Óvodapedagógus munkaköri leírás mintája Vezető helyettes/tagóvoda-vezető munkaköri leírás mintája Dajka munkaköri leírás mintája Gazdasági ügyintéző munkaköri leírás mintája Takarító munkaköri leírás mintája Óvodai asszisztens munkaköri leírás mintája Belső helyettesítés A vezetők akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje: Óvónők helyettesítésének rendje: Dajka helyettesítése: A belső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája, módja, rendje Tagintézmények és a vezetők között a kapcsolattartás rendje: A szervezeti egységek között a kapcsolattartás rendje:

3 A szülői szervezetek, és a vezetők közötti kapcsolattartás formája, rendje: A nevelőtestület hatáskörébe tartozó feladat(ok) átruházására vonatkozó rendelkezések Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések A tájékoztatás, megismertetés rendje: A tájékoztatás kérésének és erre a tájékoztatás adásának rendje: A dokumentumok hozzáférhető elhelyezésének rendje: A külső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája, módja, rendje Ünnepélyek, megemlékezések rendje hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Társadalmi, családi és egyházi ünnepek óvodánkban: Óvodai élet ünnepei: Ünnepi öltözet: Pedagógiai program megvalósítását támogató, intézményen kívüli programok szervezésének elvei A gyermek felvételének, átvételének feltételei, eljárási rendje Óvodai beíratás: A felvétel és elutasítás rendje: Gyermek átvétele: A gyermek elhelyezésének, jogviszonyának megszűnési szabályai, eljárási rendje A gyermek intézményben tartózkodása alatt a felügyelet folyamatos biztosításának rendje A rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje A tagóvoda vezető feladata az egészségügyi ellátás keretén belül: Ha egy gyerek betegségre gyanús vagy beteg, a következő módon kell eljárni: Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumok Az alapító okirat A pedagógiai program Házirend Az éves munkaterv Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Az intézményi védő, óvó előírások, eljárások rendje A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának rendje Bombariadó és katasztrófariadó esetén szükséges teendők szabályai Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében A szakmai munkaközösség működése A szakmai munkaközösségek kapcsolattartásának rendje Pedagógusok munkájának segítése Záró rendelkezések Legitimáció A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei

4 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat tartalmi elemeit az alábbi törvények, rendeletek, fenntartói döntések alapján készítette az intézményvezetés évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. törvény. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról - A Közoktatásról szóló - többször módosított évi LXXIX. Törvény, - A nevelési - oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet. - Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - Az emberi erőforrások miniszterének 32/2012 (X.8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelésű gyermekek óvodai nevelésének irányelveiről. - A Kormány 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről - Az évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról. - A 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben. - A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. módosításáról szóló évi LXI. törvény (továbbiakban Kjt.) - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról az államháztartás részét képező intézmények számára 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A bevezetőben megjelölt jogszabályokalapján a Benedek Elek Óvoda működési rendjének, szervezeti felépítésének, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezések meghatározása, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, óvodavezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, az óvodával jogviszonyba kerülőkre nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó egyetértését követően lép hatályba, és határozatlan időre szól. 4

5 3. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA Óvodai nevelést végző összetett közoktatási intézmény Elnevezése:Benedek Elek Óvoda Paks Székhelye: 7030 Paks Ifjúság u. 1/b. Levelezési címe:7030 Paks Ifjúság u. 1/b. Tagintézményei, telephelyei: - Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti Tagóvodája 7030 Paks, Kishegyi út Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája 7030 Paks, Tolnai út 10. Azonosítói: - Törzsszáma: OM azonosító: Adószáma: Az intézmény alapító szerve: Paks Városi Önkormányzata7030 Paks, Dózsa György út Az alapító okiratot jóváhagyó határozat száma: Paks Város Önkormányzata Képviselőtestület 5/2013.(I.16.). Kt. Sz.. határozat Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait Paks Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Bélyegzői: 3 db Benedek Elek Óvoda Paks feliratú körbélyegző van, közepén a Magyar Köztársaság címerével jelzésű a székhelyen, - 2. jelzésű a Kishegyi úti tagóvodában - 3. jelzésű a Hétszínvirág tagóvodában 4 db hosszúbélyegző az intézmény nevével és a tagóvodák címével: 1. Benedek Elek Óvoda Paks, Ifjúság út 1/b és az intézmény adószáma 2. Benedek Elek Óvoda Paks, Ifjúság út 1/b és az intézmény OM azonosítója 3. Benedek Elek Óvoda Paks, Kishegyi úti Tagóvodája Paks, Kishegyi út Benedek Elek Óvoda Paks, Hétszínvirág Tagóvodája Paks, Tolnai út 10. Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: - Az intézményi körbélyegzőt (1. jelzésű) az óvoda vezetője, az általános helyettes. - A tagóvodák bélyegzőit a tagóvoda vezetők és a gazdasági ügyintéző. Az intézmény kiadványozás joga: Az intézmény vezetőjét illeti meg. Aláírási jogosultság: Tanügyi okmányok, munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos és szakmai dokumentumok aláírására az intézményvezető jogosult. Az aláírása a körbélyegzővel együtt érvényes. Gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás és szerződéskötés esetében az ágazatvezetővel együtt érvényes az aláírás. Az intézmény alaptevékenysége az alapító okirat szerint: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Építmény üzemeltetés Általános épülettakarítás 5

6 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Fenntartó Ágazatvezető Óvodavezető Tagóvoda vezető Általános helyettes Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Közalkalmazotti Tanács elnöke Gazdasági ügyintéző Munkaközösségvezető Munkaközösségvezető Minőségügyi vezető Munkaközösségvezető Minőségügyi vezető Minőségügyi vezető 6

7 4. AZ INTÉZMÉNY JOGI ÉS GAZDÁLKODÁSI HELYZETE Az óvoda önálló jogi személy, bér és dologi előirányzatai felett rendelkező részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Teljes jogkörű gazdálkodó Paks Város Polgármesteri Hivatala. 4.1.Az intézmény felelős vezetője Paks város Önkormányzati Képviselőtestülete által megbízott óvodavezető Az intézményvezető felelősségi köre - Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. - A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. - A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. - A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként helyettesére, vagy az intézmény más munkavállalójára átruházhatja Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség alá tartozó személyek: - Intézményvezető - Tagóvoda vezetők - Gazdasági ügyintéző Az intézményvezető közvetlen munkatársai: - Tagóvoda vezetők - Minőségügyi vezetők - A szakmai munkaközösség-vezetők - Az intézményben dolgozó óvodapedagógusok - Gazdasági ügyintézők Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat: 7

8 - az általános helyettes számára az intézmény képviselete, tanügyi dokumentumok aláírása - a tagóvoda vezetők számára a tagóvodák biztonságos működéséhez szükséges intézkedések megtétele, helyettesítések megszervezése, kapcsolattartás a Szülők közösségével alkalmazottak értékelése - a munkaközösség-vezetők számára pedagógiai munka értékelése - a gazdasági ügyintéző számára Intézmény nevére érkező küldemények felbontása Az alkalmazottak és a gyermekek adatainak nyilvántartás, kezelése 4.2.Az intézmény vezetősége - Intézmény magasabb vezetője, - Tagóvoda-vezetők, - Munkaközösség-vezetők, - Minőségügyi vezetők - Közalkalmazotti tanács elnöke, - Teljes jogkörű gazdálkodó képviselője. 4.3.Az azonos tevékenységet végző dolgozók csoportjai - Óvodapedagógusok - Dajkák - Technikai dolgozók - Ügyviteli dolgozók 4.4. Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása - Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos feladatait a gazdasági ügyintéző látja el. - Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában meghatározottak alapján a gazdasági ügyintéző a térítési díjak beszedésére, a házipénztár kezelésére, az intézmény bankszámlájáról történő pénzfelvételre (intézményvezető együttes aláírásával) jogosult. - Az intézmény vezetője kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkezik, ellenjegyzésre az ágazatvezető jogosult. Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. 5. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE 5.1. Az intézmény (intézményegység) működési rendje Nevelési év: Nevelési év adott év szeptember 1.-től a következő év augusztus 31.-ig tart. Az óvoda hétfőtől péntekig tartó 5 napos munkarenddel működik. 8

9 Nyári zárás: Az óvoda minden év nyarán 4 hétig zárva tart. A nyári zárás a székhely és a tagintézmények között lépcsőzetesen kerül kijelölésre, így egy feladat-ellátási hely mindig fogadja a gyermekeket. A nyári zárás pontos időtartamáról a szülőt legkésőbb minden év március 31-ig tájékoztatja az intézmény. Amennyiben a szülő ezen időtartam alatt nem tudja gyermeke felügyeletét megoldani, 2 hétre kérheti a nyitva tartó tagóvodában való elhelyezést, az intézményvezetőhöz benyújtott írásbeli kérelemben Nevelésnélküli munkanap: Az óvoda évente 5 alkalommal nevelés nélküli munkanapot szakmai továbbképzés céljából igénybe vehet. A zárva tartásról legalább 7 nappal előbb a szülőt értesíti, szükség esetén a gyermekek felügyeletéről gondoskodik az intézmény Nem tervezett zárás: Ha az iskolai szünetek, ill. munkanap áthelyezések miatt az óvodát igénylő gyermekek száma 10 fő alá csökken, az óvoda csak ügyeletet biztosít. Az ellátást igénylő gyermekek számára az intézményvezető által kijelölt tagóvoda biztosítja az óvodai nevelést. Amennyiben a csoport létszáma a nevelési év során, hiányzás vagy egyéb okok miatt 10 fő alá csökken, akkor a délutáni pihenő alatt más csoportokkal összevonható, maximum 25 főig. Az összevonást a tagóvoda vezető, vagy a vezető rendelheti el A gyermekek, fogadásának rendje Nyitvatartási idő: A napi nyitvatartási időtartam 11 óra, reggel 6 00 órától óráig. A nyitva tartási időtől eltérő intézményhasználat esetén az épület zárásáról a tagóvoda vezető által megbízott alkalmazott gondoskodik. A nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel Rendkívüli nyitva tartás: Rendezvények esetén a nyitva tartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi Az intézmény helyiségeinek hasznosítása: Az intézmény helyiségeit külső szolgáltatás hasznosítására a fenntartó egyetértésével a vezető engedélyezheti, írásos megállapodás alapján A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje - A hivatalos ügyek intézése az óvoda székhelyén történik. - Az óvoda székhelyén nyitvatartási időn belül reggel 8 00 és délután óra között az óvodavezető vagy az általános helyettes az óvodában tartózkodik. - A vezetők benntartózkodásán kívüli időben, a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása. - A tagóvodákban a tagóvoda vezető távollétében a helyettesítési rend szerint történik a vezetői feladatok ellátása. 9

10 5.4. A vezetők közötti feladatmegosztás - Az intézmény élén az óvodavezető áll, feladatait a fenntartó által készített munkaköri leírás alapján végzi. - Közvetlen beosztottai a tagóvoda vezetők, és a gazdasági ügyintézők. - Az óvoda székhelyén lévő tagóvoda vezető általános helyettesi teendőket is ellát. - A tagóvoda vezető irányítja a nevelési program szellemében folyó mindennapi nevelőmunkát. Tagóvodavezető felelős: - a házi továbbképzések megszervezéséért, - a szakmai munkaközösségek működési feltételeinek biztosításáért, - a szülők közössége működésének segítéséért, valamint - a helyettesítési beosztás elkészítéséért, - a munkarendek elkészítésért, - a nevelőmunkát segítők munkájának szervezésért, - az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok elvégzésért, - az alkalmazottak szabadságának kiadásáért, - egészségügyi ellátás feltételeinek biztosításáért. Részletes feladatait a munkaköri leírása határozza meg Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a tagóvoda-vezető állapítja meg, az intézményvezető hagyja jóvá, az intézmény heti rendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében tagóvoda-vezető állapítja meg, az intézményvezető hagyja jóvá. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézmény vezetőségének tagjai tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, tagóvoda-vezető szóbeli vagy írásos utasításával történik Munkaköri leírás-minták Óvodánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja. 10

11 Óvodapedagógus munkaköri leírás mintája Az óvodapedagógus a mindenkor érvényes szakmai dokumentumok Köznevelési Törvény Az óvodai nevelés Országos Alapprogramja A Benedek Elek Óvoda pedagógiai programja Szakmai feladatai: Az óvónő a gyermekek testi-lelki szükségleteit kielégíti, az életkoruknak megfelelő műveltségtartalmat és tevékenységet biztosít számukra. Pedagógiai, pszichológiai ismereteit felhasználva megteremti a játék feltételeit, melyek: nyugodt légkör, elegendő hely és idő,elfogadó óvónői magatartás,modellnyújtás Az ideális körülmények megteremtésével segíti a gyermekek fejlődését, a nevelési feladatokat ennek ismeretében határozza meg. Pontos, naprakész írásbeli munkát végez. Pedagógiai munkájának dokumentuma a csoportnapló, mely tartalmazza:a csoport állandó szokásait, az éves tervet, a megvalósítást /két hetes bontásban/, a gyermek egyéni fejlődéséről készült feljegyzéseket. Egyéb dokumentumok:felvételi és mulasztási napló,étkezési nyilvántartás és összesítő,szobaleltár. Szervezési feladatai: Az esztétikus belső és külső környezetet megteremti a mindenkori aktualitások figyelembevételével, Irányítja, ellenőrzi és értékeli a dajka munkáját, Aktívan vesz részt: továbbképzéseken, nevelőtestületi értekezleteken, nevelési értekezleteken, munkatársi értekezleteken, munkaközösségi összejöveteleken, folyamatos önképzésben. Ápolja az intézmény hagyományait, a szervezőmunkában tevékeny részt vállal (előkészítés, lebonyolítás) Mozgásfejlesztő tevékenységek szervezésében, lebonyolításában szükség szerint részt vesz: úszás, labdajátékok, gyógytestnevelés, néptánc. Részt vállal a gyermekek életét érintő egyéb programok szervezésében, lebonyolításában (színházlátogatás, kirándulás, séta, fogászat) Folyamatos kapcsolatot tart az óvoda közvetlen és közvetett partnereivel. Kötelező feladatain kívüli, a 40 órás munkaidőben ellátandó egyedi megbízatásai: Szakmai: Közösségi: Eseti: Vezető helyettes/tagóvoda-vezető munkaköri leírás mintája Az óvodapedagógus a mindenkor érvényes szakmai dokumentumok Köznevelési Törvény Az óvodai nevelés Országos Alapprogramja Benedek Elek Óvoda pedagógiai programja Szakmai feladatai: Az óvónő a gyermekek testi-lelki szükségleteit kielégíti, az életkoruknak megfelelő műveltségtartalmat és tevékenységet biztosít számukra. 11

12 Pedagógiai, pszichológiai ismereteit felhasználva megteremti a játék feltételeit, melyek: nyugodt légkör, elegendő hely és idő, elfogadó óvónői magatartás, modellnyújtás Az ideális körülmények megteremtésével segíti a gyermekek fejlődését, a nevelési feladatokat ennek ismeretében határozza meg. Pontos, naprakész írásbeli munkát végez. Pedagógiai munkájának dokumentuma a csoportnapló, mely tartalmazza:a csoport állandó szokásait, az éves tervet, a megvalósítást /két hetes bontásban/, a gyermek egyéni fejlődéséről készült feljegyzéseket. Egyéb dokumentumok: Felvételi és mulasztási napló, Étkezési nyilvántartás és összesítő, szobaleltár. Szervezési feladatai: Az esztétikus belső és külső környezetet megteremti a mindenkori aktualitások figyelembevételével, Irányítja, ellenőrzi és értékeli a dajka munkáját, Aktívan vesz részt: továbbképzéseken, nevelőtestületi értekezleteken,nevelési értekezleteken, munkatársi értekezleteken, munkaközösségi összejöveteleken, folyamatos önképzésben. Ápolja az intézmény hagyományait, a szervezőmunkában tevékeny részt vállal (előkészítés, lebonyolítás) Mozgásfejlesztő tevékenységek szervezésében, lebonyolításában szükség szerint részt vesz:úszás,labdajátékok, gyógytestnevelés, néptánc. Részt vállal a gyermekek életét érintő egyéb programok szervezésében, lebonyolításában (színházlátogatás, kirándulás, séta, fogászat) Folyamatos kapcsolatot tart az óvoda közvetlen és közvetett partnereivel. Tagóvoda-vezetői feladatok: Általános helyettes: a vezető 4 héten túli távolléte esetén teljes körű helyettesítés, a gazdálkodás és a munkáltatói jogkörön kívül (operatív, sürgős esetekben), aláírási joggal rendelkezik. Szabadságolási terv készítése, Szabadságok (szabadidő) kiadása, nyilvántartása Helyettesítések megszervezése Munkarend készítése, összehangolása Az óvoda hetirendjének elkészítése, aktualizálása Csoportlétszámok naprakész nyilvántartása Nevelőtestületi értekezletek megszervezése Technikai dolgozók havi értekezletének szervezése, lebonyolítása. Munkaköri leírások aktualizálása Az intézményi ünnepek szervezése, előkészítése, az aktualitásoknak megfelelő dekoráció ellenőrzése. A mulasztási naplók és csoportnaplók ellenőrzése. A csoportnapló lapjainak aktualizálása, használhatóságának ellenőrzése, szükség szerinti javítása Az óvónők munkaidő-nyilvántartásának ellenőrzése, egyeztetése a szabadságok és helyettesítések pontos vezetése érdekében Az intézményvezetővel együtt, ill. eseti megbízás alapján önálló szakmai ellenőrzés, munkaközösségek ellenőrzése. A logopédiai és egyéb szűrővizsgálatok előkészítése, koordinálása. A tagintézményi rendezvények előkészítésének, szervezésének segítése, ellenőrzése A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos ellenőrzés 12

13 A GYIVI munka ellenőrzése A Szülők Közössége munkájának koordinálása Az intézmény közvetlen partnereivel való kapcsolattartás (szülők, alkalmazottak), A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos észrevételek gyűjtése, közvetítése a szolgáltató felé. Kapcsolattartás az óvoda orvosával, védőnőkkel munka-alkalmassági vizsgálat megszervezése, összehangolása Kötelező feladatain kívüli, a 40 órás munkaidőben ellátandó egyedi megbízatásai: Szakmai: Közösségi: Eseti: Dajka munkaköri leírás mintája Munkáját meghatározott munkarendben a tagóvoda-vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját az óvodapedagógusok irányítása alapján végzi. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok: A munkaidőt munkarendjének megfelelően betartja. Az óvodában, olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor a megfelelő öltözékben munkavégzésre rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi a tagóvoda vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Hiányzás esetén a tagóvoda vezető utasítása alapján helyettesít. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát, ill. a munkavégzés helyét (uszoda, sportcsarnok, színház ). Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. Törekszik a tisztítószerek, víz, áram, stb. takarékos felhasználására. A biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaköri kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti a tagóvoda vezetőnek. Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben telefonál, magánügyeit gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézi el. A munkabeosztás alapján az óvoda elhagyásakor áramtalanít, ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását. Takarítási feladatok: Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja (16 óra után folyosók, bejárat környéke...) A portalanítást mindennap elvégzi (portörlés, seprés, felmosás--/--porszívózás szükség szerint Naponta (és szükség szerint) végez fertőtlenítő takarítást a mosdóban Hetente végez takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban, gyermekek öltöző szekrényében. A játékeszközöket tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi. (különös tekintettel: a fogmosó poharak, kefék, fésűk) A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja. 13

14 Ünnepek előtti időszakos takarítást végez (ablaktisztítás, függönymosás, ajtók, bútorok lemosása) Az évszaknak megfelelően gondozza, tisztán tartja a csoportszoba ablaka előtti területet, virágládákat, elvégzi a szükséges udvar és járdatakarítást (levél, hó, tócsák, csúszásmentesítés ). Gondozza a csoport udvarát, virágoskertjét, a kijelölt közös udvar- és kertrészt, a homokozót felássa, locsolja, környékét rendszeresen felsepri, meglocsolja a poros udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban. A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. Hiányzás esetén a tagóvoda vezető utasítása alapján elvégzi a takarítói vagy dajkai feladatokat másik csoportban is Gondozással kapcsolatos feladatok: A csoport óvónői által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában, a szokások, szabályok betartatásában. Ellátja a csoport életével kapcsolatos egyéb konyhai feladatokat (sütés, befőzés, ünnepi készülődés) Gondoskodik a gyermekek életkorának megfelelő étkezés feltételeiről: Tízórai, uzsonna: kistányér, pohár, szükség esetén kiskanál, asztalonként kínáló tányér, kancsó; szalvéta Ebéd: dupla teríték, pohár, kanál, villa, szükség esetén kés, kiskanál, asztalonként levesestál, merőkanál, kancsó; szalvéta Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az óvónőkkel együtt kiosztja, az edényeket étkezések után a mosogatóba viszi. Támogatja a gyermekek önálló önkiszolgálási tevékenységét, szükség szerint segít az óvónők elvárásainak megfelelően. A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, előkészíti, eligazítja az ágyvásznakat, ágyneműket. A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt és szükség esetén a tevékenységek megkezdése előtt. Levegőzési idő alatt az udvarról bejövő gyermekeknek a mosdóban segítséget nyújt Az udvari játék idején biztosítja a gyerekek számára az ivóvizet. A benti teendők elvégzése után az udvaron segít. Az óvodán kívüli gyermeket érintő programok (Úszás, torna stb.) alkalmával részt vesz a gyermekek öltöztetésében, szükség esetén kíséri a csoportot. A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön. Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szükségleteit, igény szerint segít (orrtörlés, vécéhasználat, ruhacsere, stb.) Szervezési feladatok: A teremrendezésben, csoportszobai játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, segít a játékelrakásban a csoport szokásainak megfelelően. Előkészíti az udvari játszóhelyeket, eszközöket, segít az udvari játékok elrakásában az óvónő útmutatásait követve. Az egész óvodai környezet esztétikai rendjének megteremtésében részt vesz, munkatársaival a közös munkákban aktívan együttműködik. A rábízott növények, állatok gondozásban részt vesz. A csoportszoba rendjét helyreállítja a játékidőn kívüli időszakokban. 14

15 Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a tagóvoda-vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. Együttműködés, kapcsolatok: Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja. A tudomásra jutott információkat titokként kezeli. A szabályzatokat, megállapodásokat, elfogadja, betartja. Egyéni érdekekeit összehangolja az intézményivel (szabadságok, csúszók, munkaidőben telefonálás, magánügyek intézése, műszakcsere) A gyerekek helyzetéről, veszélyeztetettségéről szerzett információkat megosztja az óvónőkkel. Kapcsolataiban a tapintat, az elfogadás jellemzi, tiszteli a gyermeket, a szülőt, munkatársait. Beszédével, viselkedéskultúrájával példát mutat. Közös óvodai programokon a más csoportba járó gyermekekre azonos figyelmet fordít. (uszoda, sportnap, kirándulás, ünnepek, udvari játék ) Magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör kialakításához. Egyéb rendelkezések: A munkatársi és technikai értekezleteken részt vesz. Ismeri és elfogadja a Nevelési program elveit. A határidők betartásával kezeli a jelenléti ívet és a szabadságok nyilvántartó lapját Gazdasági ügyintéző munkaköri leírás mintája Munkajogi, munkavédelmi, feladatok: A munkaidőt munkarendjének megfelelően betartja. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhasson. Hiányzás esetén az óvodavezető utasítása alapján helyettesíti a gazdasági ügyintézőt. Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. Az irodatechnikai gépek állapotát figyelemmel kíséri, a szükséges javításokat a vezetővel történt egyeztetés alapján megrendeli. Feladatai: A házi pénztárat önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Gondoskodik feltöltéséről. Vezeti a pénztárkönyvet. Elszámol minden hónap 15-ig, ill. 30-ig a Polgármesteri hivatal óvodai ágazat vezetője felé. A bejövő számlákat utalvánnyal látja el, és az ágazatvezetőhöz továbbítja. A rezsi-számlák elszámolását kéri a pénzügyi osztálytól Gondoskodik a szigorú számadású nyomtatványokról és nyilvántartja azokat. Év végén a Polgármesteri Hivatal pénztárában elszámol velük. Nyilvántartja a munkaruhákat. Évente egyszer érvényesítteti az utazási igazolványokat. Érvényesíti a pedagógus igazolványokat évente egy alkalommal. Felméri a tagóvodákban az étkezési jegy igényeket, a megigényelt utalványokat elhozza a hivatalból, kiadja a dolgozóknak, majd az átvételről elszámol. Minden év szeptemberében elkészíti az étkező óvódások névsorát és továbbítja a hivatalba. 15

16 Kezeli a dolgozók személyi anyagát. Hónap végén számítógépen rögzíti az óvodapedagógusok munkaidő nyilvántartását, Ellenőrzi és kezeli a pedagógiai munkát segítők munkaidő nyilvántartását Havonta lejelenti a táppénzen lévőket, a műszakpótlékot, túlórát. Lejelenti a szabadságokat. Havonta a kijelölt napon beszedi a Mesevár tagóvoda étkezési térítési díjait. Az iratkezelési szabályzatnak megfelelően iktatja a bejövő és kimenő leveleket. Az intézmény leveleit, tájékoztató anyagait gépeli, és ellátja a postázással kapcsolatos teendőket Részt vesz a selejtezésben, vezeti a selejtezéssel kapcsolatos iratokat. Nyilvántartja a szolgáltatókkal kötött szerződéseket. Elkészíti a Mesevár tagóvoda éves kiegészítő támogatásban részesülők listáját. Fogadja az intézménybe jövő telefonokat, és átadja az üzenetet az érintett alkalmazottnak. Kapcsolatok, együttműködés: Kapcsolataiban a tapintat, az elfogadás jellemzi, tiszteli a gyermeket, a szülőt, munkatársait. Beszédével, viselkedéskultúrájával példát mutat. Magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör kialakításához Takarító munkaköri leírás mintája Munkáját meghatározott munkarendben a tagóvoda-vezető irányítása és ellenőrzése alapján, helyettesítéskor csoportmunkáját az óvodapedagógus irányítása alapján végzi. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok: A munkaidőt érkezéskor és távozáskor munkarendjének megfelelően betartja. Az óvodában, olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor a munkavégzésre rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi a tagóvoda vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Hiányzás esetén a tagóvoda vezető utasítása alapján helyettesít. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát, ill. a munkavégzés helyét (uszoda, sportcsarnok, színház ). Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. A biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti a tagóvoda vezetőnek. A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja, azokat a takarékosság elveinek megfelelően használja. Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben telefonál, magánügyeit gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézi el. A munkabeosztás alapján az óvoda elhagyásakor áramtalanít, ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását. Takarítói feladatok: Napi állandó feladatok: 16

17 Tisztán tartja, szükség esetén naponta többször fertőtleníti a felnőtt mosdót, vécéket, pótolja a papírt, a tisztálkodáshoz szükséges eszközöket. A folyosók, irodák, közös helyiségek (nevelői szoba, felnőtt öltöző, előtér ) szükség szerinti takarítását elvégzi. Gondoskodik a bejáratok tisztaságáról, télen a csúszás-mentesítésről, a hó eltakarításáról a főbejáratoknál. Gondozza a kijelölt virágágyásokat, virágládákat. Folyamatosan takarítja a közös használatú udvarrészeket, gondoskodik a levél eltakarításáról. Időszakos feladatok: Aktívan vesz részt az óvodai rendezvények előkészítésében, a teremrendezésben, a nevelői szoba előkészítésében, rendezvényt követően helyreállításban. Segítséget nyújt a labdás testnevelés, úszás, és a gyógytestnevelés szervezési feladataiban. Gondoskodik a tisztítószerek biztosságos tárolásáról, nyilvántartást vezet a tisztítószerkészletről, és folyamatosan ellátja a dajkákat a szükséges vegyszerekkel. Fogadja az óvodába érkező idegeneket, és a vezetőhöz kíséri. Egyéb, alkalmankénti megbízatásoknak eleget tesz (posta, városháza, tagóvodák ) A tagóvoda vezető megbízása alapján a hiányzó dajka feladatait ellátja az alábbiak szerint: Dajkai feladatok ellátása Takarítási feladatok: Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja. Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban. A portalanítást mindennap elvégzi. A játékeszközöket tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi.(különös tekintettel: a fogmosó poharak, kefék, fésűk) A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja. Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja. Az évszaknak megfelelően gondozza, tisztán tartja a csoportszoba ablaka előtti területet, virágládákat. Gondozza a csoport udvarát, virágoskertjét, a homokozó környékét rendszeresen felsöpri, nyáron locsolja a poros udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban. A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. Gondozással kapcsolatos feladatok: A csoport óvónői által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Ellátja a csoport életével kapcsolatos egyéb konyhai feladatokat (sütés, befőzés, ünnepi készülődés) Gondoskodik a gyermekek életkorának megfelelő, kulturált étkezés feltételeiről: Tízórai, uzsonna: kistányér, pohár, szükség esetén kiskanál, asztalonként kínáló tányér, kancsó; Ebéd: dupla teríték, pohár, kanál, villa, szükség esetén kés, kiskanál, asztalonként levesestál, merőkanál, kancsó; Az étkezések lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az óvónőkkel együtt kiosztja, az edényeket étkezések után a mosogatóba viszi. 17

18 Támogatja a gyermekek önálló önkiszolgálási tevékenységét, szükség szerint segít az óvónők elvárásainak megfelelően. A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, előkészíti, eligazítja az ágyneműket. A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt és szükség esetén a tevékenységek megkezdése előtt. Levegőzési idő alatt az udvarról bejövő gyermekeknek a mosdóban segítséget nyújt Az udvari játék idején folyamatosan biztosítja a gyerekek számára az ivóvizet. Az óvodán kívüli gyermeket érintő programok (Úszás, torna stb.) alkalmával részt vesz a gyermekek öltöztetésében, szükség esetén kíséri a csoportot. A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte jön. Szervezési feladatok: A teremrendezésben, csoportszobai játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, segít a játékelrakásban a csoport szokásainak megfelelően. Segíti az udvari játszóhelyek, eszközök előkészítését, az udvari játékok elrakását, az óvónő útmutatásait követve. Az egész óvodai környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik. A rábízott növények, állatok napi gondozásban részt vesz. A csoportszoba és egyéb helyiségek rendjét helyreállítja a játékidőn kívüli időszakokban (kuckó-öltöző, tároló, folyosó ). Az óvodai ünnepélyeken, a hagyományos programokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a tagóvoda-vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. Együttműködés, kapcsolatok: Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja. A tudomásra jutott információkat titokként kezeli. A szabályzatokat, megállapodásokat, elfogadja, betartja. Egyéni érdekekeit összehangolja az intézményivel (szabadságok, csúszók, munkaidőben telefonálás, magánügyek intézése, műszakcsere) A gyerekek helyzetéről, veszélyeztetettségéről szerzett információkat megosztja az óvónőkkel. Kapcsolataiban a tapintat, az elfogadás jellemzi, tiszteli a gyermeket, a szülőt, munkatársait. Beszédével, viselkedéskultúrájával példát mutat. Közös óvodai programokon a más csoportba járó gyermekekre azonos figyelmet fordít. (uszoda, sportnap, kirándulás, ünnepek, udvari játék ) Magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör kialakításához. Egyéb rendelkezések: A munkatársi és technikai értekezleteken részt vesz. Ismeri és elfogadja a Nevelési program elveit. A határidők betartásával kezeli a jelenléti ívet és a szabadságok nyilvántartó lapját. 18

19 Óvodai asszisztens munkaköri leírás mintája Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok: A munkaidőt munkarendjének megfelelően betartja. Az óvodában, olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor a megfelelő öltözékben munkavégzésre rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi a tagóvoda vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Hiányzás esetén a tagóvoda vezető utasítása alapján helyettesít. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát, ill. a munkavégzés helyét (uszoda, sportcsarnok, színház ). Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. A biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben telefonál, magánügyeit gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézi el. Gondozással kapcsolatos feladatok: A kijelölt csoportban az udvarra indulás előtt és a levegőzés után a fürdőszobában és az öltözködésben, vetkőzésben segíti a gyerekeket az óvónők útmutatásai alapján. Támogatja a gyermekek önálló önkiszolgálási tevékenységét, szükség szerint segít az óvónők elvárásainak megfelelően. Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az óvónőkkel együtt kiosztja. Segít az altatásban, az alvó gyermekcsoportra szükség szerint felügyel. Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szükségleteit, igény szerint segít (orrtörlés, vécéhasználat, ruhacsere, stb.) Labdás testnevelésre - előzetes beosztás szerint - a gyermekeket a Sportcsarnokba kíséri, vetkőzésben, öltözésben segítséget nyújt a visszakísért csoportnak is. Az uszodai programok ideje alatt a tagóvoda vezető megbízása alapján a csoportok munkáját segíti. Szükség szerint részt vesz az uzsonna előkészítésében. Ébredés után a csoport szokásainak megfelelően segít az öltözésben, tisztálkodásban. A hitoktatásra a nevelői szobába kíséri a gyerekeket. Gyógytestnevelés előtt és után segít az öltözésben, vetkőzésben, a gyermekeket kíséri a folyosón. Szervezési feladatok: Egyezteti a létszámokat, leadja a konyhára. A technikai dolgozók számára megnyitja a jelenléti íveket, havi zárás után lefűzi. Alkalmanként küldeményeket kézbesít a másik tagóvodába, intézménybe. Az óvodai ünnepélyeken, programokon aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a tagóvoda-vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. Együttműködés, kapcsolatok: Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja. A tudomásra jutott információkat titokként kezeli. A szabályzatokat, megállapodásokat, elfogadja, betartja. Kapcsolataiban a tapintat, az elfogadás jellemzi, tiszteli a gyermeket, a szülőt, munkatársait. 19

20 Beszédével, viselkedéskultúrájával példát mutat. Közös óvodai programokon a más csoportba járó gyermekekre azonos figyelmet fordít. Magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör kialakításához. Elvégzi a vezetők alkalmi megbízásait. Hiányzó felnőtt esetén a kijelölt csoportban segít a tagóvoda vezető utasításai szerint Egyéb rendelkezések: A munkatársi és technikai értekezleteken részt vesz. A határidők betartásával kezeli a jelenléti ívet és a szabadságok nyilvántartó lapját Belső helyettesítés A vezetők akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje: - Az óvoda magasabb vezetőjét az általános helyettes helyettesíti, a tagóvoda vezetőket a közalkalmazotti tanács tagja, a közalkalmazotti tanács tagját távolléte, akadályoztatása esetén pedig, a munkaközösség vezető helyettesíti. - Ha a vezető 10 munkanapnál többet hiányzik egyfolytában, akkor a helyettesítési rend szerint őt helyettesítő óvónő, a vezető kötelező óraszámán túli időt túlórában tölti. (Ez alól kivétel a nyári időszak.) Óvónők helyettesítésének rendje: - Ha a csoportból az egyik óvónő hiányzik, elsősorban a vele párban dolgozó óvónőnek feladata a helyettesítés. - Ha a hiányzás a 3 napot meghaladja, akkor a csoportot jól ismerő más óvónőt is be kell vonni a helyettesítésbe. Ha a csoport létszáma délután 10 fő alá csökken, összevonással kell megoldani a hiányzó óvónő kiváltását. Az összevont csoport létszáma nem haladhatja meg a 25 főt. A helyettesítést végző óvónő délután akkor veszi át a csoportot, amikor a délelőttös óvónő munkaideje lejárt Dajka helyettesítése: - Dajka hiányzása esetén a szomszédos csoport dajkája, vagy a takarító látja el a munkáját. A dajka helyettesítését a tagóvoda vezető szervezi meg. - Kéthetet meghaladó hiányzás, helyettesítés esetén, a tagóvoda vezető módosíthatja a dajkák munkaidő beosztását. A teljes alkalmazotti körre vonatkozó szabály, hogy ha betegség, egyéb akadályozó tényező miatt a dolgozó nem tudja felvenni a munkát, köteles a tagóvoda vezetőjét a munkaidő kezdete előtt legkésőbb 1 órával értesíteni. Távollét esetén a munkába állás várható időpontját a munkavállaló köteles egy nappal (24 órával) a munka felvétele előtt jelezni A belső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája, módja, rendje Tagintézmények és a vezetők között a kapcsolattartás rendje: Minden hónap első hétfőjén vezetői értekezletet tartunk a magasabb vezető és a tagóvoda vezetők részvételével. Ha a napirendi pontok indokolják, akkor a munkaközösség vezetők, a minőségi vezető, a közalkalmazotti tanács vezetője és a szakszervezeti képviselők részvételét is biztosítani kell. 20

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Viola Óvoda OM azonosító: 034309 1042 Budapest Viola u. 11-13. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza 1. Általános rendelkezések 1.1 Az SZMSZ szabályozási köre

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014.

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika intézményvezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata [] Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A módosítás oka a 228/2013.(V.24.sz.) Székesfehérvár Megyei

Részletesebben

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 029447 Készült: 2013.augusztus 30. Készítette: Kosztyu Gyuláné óvodavezető 1 Tartalom 1. Bevezető...4 2. A szervezeti

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA Intézmény OM azonosítója: 026993 Készítette: Dr. Battyáni Istvánné óvodavezető Legitimációs eljárás Érvényességet igazoló aláírások II/ 2014 határozatszámon

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az óvoda OM-azonosító száma: 201564 Neve: Decs Tesz-Vesz Óvoda Székhelye: Decs, Ady E. u. 12.-16. Tagintézménye: Decs Tesz-Vesz Óvoda Bogár István Óvodája Telephelye: Sárpilis, Nyéki

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata A Karate Kölyök Magánóvoda Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata BEVEZETŐ Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária.

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária. ö ö é Í é í Ó ö ö é ú Ó Ö É í ó é é ó é é ő ó ő á ü Ö á á é í ó á ő ő Intézmény neve: Törökvész úti Kézműves Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, cím:

Részletesebben

Rákosmenti Százszorszép Óvoda 1171 Budapest, Rezgő utca 15. OM azonosító: 034639

Rákosmenti Százszorszép Óvoda 1171 Budapest, Rezgő utca 15. OM azonosító: 034639 Rákosmenti Százszorszép Óvoda 1171 Budapest, Rezgő utca 15. OM azonosító: 034639 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 1-től Készítette: Béres Károlyné Dátum: 2013.02.20. A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE...

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése,

Részletesebben

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA

SZEGEDI WALDORF ÓVODA SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta a Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2013.

Részletesebben