1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: január 1-től 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2"

Átírás

1 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (XI.27.), 8/2014. (V.30.), 5/2014. (III.28.), 18/2013. (XII.13.),1/2013. (I.8.), 23/2012.(XII.13.), 3/2012. (II.17.), 11/2011. (IX.23.), 2/2011. (III.25.), 5/2010. (IV.23.), 4/2010. (IV.1.), 27/2009. (XII.11.), 16/2009. (IX.25.), 6/2009. (III.20.), 27/2008. (XII.12.), 8/2008. (III.1.) és a 19/2007. (XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2007. (IX. 21. ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. Tv (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. Tv-ben (a továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján a helyi támogatásokra vonatkozóan a következő rendeletet alkotja E rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a Szt. rendelkezéseinek megfelelően meghatározni Doboz Nagyközség egyes szociális ellátási formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, a pénzbeli ellátások kifizetésének, valamint azok ellenőrzésének szabályait, ezen belül az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. 2. (1) 2 E rendelet hatálya kiterjed Doboz Nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett lakással rendelkező magyar állampolgárokra, valamint bevándorlási engedéllyel rendelkező és a magyar hatóság által menekültként elismert, valamint letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, hontalanokra illetve azokra a hajléktalan személyekre, akik az Önkormányzat illetékességi területét jelölték meg tartózkodási helyként az adott szociális ellátás igénybevételekor megtett nyilatkozatukban. (2) 3 A rendelet hatálya az önkormányzati segélyre, étkeztetés biztosítása ha ezek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed: a) 4 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének 1 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: január 1-től 2 Módosította: 6/2009. (III.20.) ÖNK rendelet 1. -a Hatályos: március 20-tól 3 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 2. -a. Hatályos: január 1-től 4 Módosította: 19/2007. (XII.14.) ÖNK rendelet 1. -a Hatályos: január 1-től

2 2 nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint b) 5 3. (1) 6 Az e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket az SZMSZ figyelembevételével: a) Doboz Nagyközség Képviselő-testülete b) Doboz Nagyközség Önkormányzata polgármestere c) Doboz Nagyközség Önkormányzata jegyzője Átruházott hatáskörben: d) 7 Doboz Nagyközség Képviselő-testületének Szociális és Gyermek Ügyek Bizottsága, továbbá e) Doboz Nagyközség Polgármestere gyakorolja. (2) A szociális ellátások megállapításáról e rendeletben meghatározott kivételekkel a Képviselőtestület, a bizottság, valamint a polgármester határozattal dönt. (3) 8 A Képviselő-testület Szociális és Gyermek Ügyek Bizottsága által megállapított szociális ellátások: a) önkormányzati segély b) e rendelet 19.. (4) bekezdés alapján megállapított ápolási díj. (4) 9 A polgármester által megállapított szociális ellátás átruházott hatáskörben a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben nyújtott önkormányzati segély, valamint az önkormányzat által megtermelt zöldségfélék természetbeni önkormányzati segélyként való megállapítása. (5) 10 A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmeket a jegyző bírálja el. (6) 11 A bizottság és a polgármester e rendelet és az évi III. törvény alapján köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben. A polgármester a rendkívüli élethelyzetben nyújtott önkormányzati segélyben a kérelem beterjesztésétől számított 5 munkanapon belül dönt, kivéve a 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 31. (2) bekezdés szerinti esetben. (7) 12 A bizottság és a polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be. 4. E rendelet szabályozza a nagyközségben a rászorultak által igénybe vehető pénzbeli, természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, az igénybevétel feltételeit, az egyes támogatások mértékét, a szociális ellátások megszűnési módjait. 5 Hatályon kívül helyezte 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos január 1-től 6 Módosította: 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: január 1-től 7 Módosította: 8/2014. (V.30.) ÖNK rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos 2014 június 1-től. 8 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 3. -a. Hatályos január 1-től. 9 Módosította: 8/2014. (V.30.) ÖNK rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos június 1-től. 10 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 3. -a. Hatályos január 1-től. 11 Módosította: 5/2014. (III.28.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos április 1-től. 12 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 3. -a. Hatályos január 1-től.

3 Az önkormányzat által nyújtott szociális rászorultságtól függő támogatások az alábbiak: a) Pénzbeli ellátások b) Természetben nyújtott szociális ellátások c) Szociális szolgáltatások A pénzbeli ellátások formái a) rendszeres szociális segély b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás c) lakásfenntartási támogatás d) ápolási díj e) önkormányzati segély. (1) 14 (2) Természetbeni szociális ellátások: 7. A természetben nyújtott szociális ellátások a) Köztemetés b) Közgyógyellátásra jogosító igazolvány méltányosságból történő kiadása c) 15 az önkormányzat által megtermelt zöldségfélék természetbeni önkormányzati segélyként való megállapítása. a) Étkeztetés b) Házi segítségnyújtás c) 16 d) Családsegítés e) Támogató szolgáltatás f) Nappali ellátás 8. Szociális szolgáltatások Alapszolgáltatások h) Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Szakosított ellátási formák 13 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 4. -a. Hatályos január 1-től. 14 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 5. -a. Hatályos január 1-től 15 Módosította: 8/2014. (V.30.) ÖNK rendelet 2. -a. Hatályos június 1-től 16 Hatályon kívül helyezte 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 3. (4) bekezdése. Hatályos január 1-től

4 i) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 4 9. Eljárási rendelkezések (1) A szociális ellátásra való jogosultságot az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával készített kérelem alapján a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani. A kérelmet a Szt. 32/A -a szerinti szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el. Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. (2) A kérelemnek tartalmazni kell a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozók személyi adatait, továbbá minden olyan tényt, nyilatkozatot, rendkívüli körülményt, ami a helyi önkormányzati támogatást megalapozza, különösen a) az ellátást igénylő személynek a nevét, születési helyét, idejét, anyja születési nevét; b) a jogosult belföldi lakó-, illetve tartózkodási helyét; c) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét. (3) A jogosultság megállapításához szükséges, a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatok igazolására az ellátást igénylő személy csak akkor köteles, ha a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 36. -ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás nem szerezhető be. (4) A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete. 10. (1) A szociális ellátás iránti igény benyújtásakor a kérelmező köteles saját, valamint családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni. (2) 17 A kérelemhez csatolni kell a 63/2006. (III.27.) számú Kormányrendelet mellékletében meghatározott tartalmú nyilatkozatokat, igazolásokat a kérelem tartalmának megfelelően. 11. (1) A jövedelem nyilatkozat adatait megfelelően igazolni kell. Igazolásnak minősül: a) Kérelmező és családja előző évi SZJA bevallásában szereplő jövedelem, az adóhatóságnak igazoltan leadott bevallása. b) A munkaviszonyból, szövetkezeti tagsági viszonyból származó keresetre nézve a munkáltató által kiállított nettó havi keresetet feltüntető kereseti igazolás. c) A nyugdíj és nyugdíjszerű egyéb ellátások igazolására a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjfolyósító szelvény. 17 Módosította: 6/2009. (III.20.) ÖNK rendelet 4. -a Hatályos: március 20-tól

5 5 d) A gyermekek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES) gyermeknevelési támogatás, gyermekvédelmi támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.) megállapításáról szóló határozat, kifizetési szelvény. e) munkanélküli, álláskeresési járadék, illetve segély esetén az azt megállapító határozat. f) egyéni vállalkozásból származó jövedelem esetén az előző évi adóbevallásnak az adózónál maradó példánya, vagy az APEH által kiadott igazolás. g) mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelem (növénytermesztés, állattenyésztés ) esetén amennyiben a termelő adóalany is az "f" pont szerinti igazolás. h) Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem esetén a bérleti szerződés. (2) Okirattal nem igazolható jövedelemnek kell tekinteni: a) az (1) bek. "g" pontjában jelölt nem adóalany kistermelő jövedelmét, b) az alkalmi, nem rendszeres jövedelmet. 12. (1) 18 A jövedelem számítás alapja rendszeres jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap kereseti, jövedelmi átlaga, kivéve ha a rendszeres jövedelemszerzés a kérelem benyújtásának időpontjában megszünt. (2) A nem havi rendszerességgel megszerzett jövedelmek esetén az illető személy havi jövedelmét az adóévben elért összes jövedelem egy hónapra eső nettó összegével kell figyelembe venni. (3) A rendszeres szociális ellátásokat a 63/2006. /III. 27.) Kormány rendeletben megfelelően kell folyósítani. foglaltaknak 14. (1) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények változásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. (2) A rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogtalanul, és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell: a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, b) a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására, vagy a 18 Módosította: 8/2008. (III.01.) ÖNK rendelet 2. -a Hatályos: március 1-től. 19 Hatályon kívül helyezte 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 6. -a. Hatályos január 1-től.

6 6 szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére. c) személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére. (3) A jogtalanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését az igénybevételről való tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül lehet elrendelni. Nem lehet a visszatérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszüntetésétől egy év már eltelt. (4) 20 A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások megtérítésénél a) a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és b) a kamat összegét amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti, valamint részletekben fizettetheti meg döntése alapján. (5) 21 A jegyző a hatáskörébe tartozó szociális ellátások megtérítésénél a) a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és b) a kamat összegét amennyiben anak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét; valamint részletekben fizettetheti meg döntése alapján. 15. A szociális ellátások folyósítása (1) A szociális ellátást megállapító határozat elrendelheti, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás a jogosult javára, vagy a pénzintézet számlájára nyerjen átutalást. (2) A rendkívüli élethelyzetbe (krízishelyzetbe ) került személyek, családok azonnali megsegítése céljából a határozat engedélyezheti a támogatás összegének készpénzben történő kifizetését. (3) A megállapított szociális ellátást utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani. (4) Az igények elbírálásra történő előkészítése során a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője a kérelmező által közölt adatokat, tényeket, körülményeket ellenőrizni köteles. (5) 22 A pénzbeli ellátások felülvizsgálatára és a tartós jövedelemváltozásra vonatkozó szabályokat az Szt. 25. (4)-(12) bekezdése tartalmazza. (6) 23 (7) A pénzbeli ellátások kifizetése a 3. (2) bekezdése szerint hozott határozat alapján a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőjének feladata, aki további feladatként a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. 20 Módosította: 19/2007. (XII.14.) ÖNK rendelet 3. -a Hatályos: január 1-től 21 Módosította: 19/2007. (XII.14.) ÖNK rendelet 4. -a Hatályos: január 1-től 22 Módosította: 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 4. (1) bekezdése Hatályos: január 1-től 23 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 4. (2) bekezdése. Hatályos: január 1-től

7 7 EGYES ELLÁTÁSI FORMÁK Pénzbeli szociális támogatások formái Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása (1) Az aktív korúak ellátásának megállapítása a Szt a alapján történik. (2) 26 (3) 27 Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra jogosultság kezdő napján a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltötte, vagy 14 éven aluli kisgyermeket nevel feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a Dobozi Gondozási Központ keretében működő családsegítéssel (nyitva álló helyiség Doboz, Ady u. 9.) együttműködik: a) a Dobozi Gondozási Központnál nyilvántartásba veteti magát, és b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik, valamint c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. (4) 28 A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet a) a Dobozi Gondozási Központtal való kapcsolattartásra, b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre, (5) 29 Az együttműködési kötelezettség tartalma: a) A (3) bekezdésben meghatározott személy a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül jelentkezik a Dobozi Gondozási Központ Doboz, Ady u. 9. szám alatti erre nyitva álló helyiségében; b) a rendszeres szociális segélyezésére való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködik, c) a beilleszkedést segítő programban részt vesz a megállapodás alapján. (6) 30 Az együttműködési programoknak a nyilvántartásba vett személy és családja önfenntartó képességének szinten tartására és fejlesztésére kell irányulnia. 24 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 5. -a Hatályos: január 1-től 25 Módosította: 6/2009 (III.20.) ÖNK rendelet 6. -a Hatályos: március 20-tól 26 Hatályon kívül helyezte 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 7. (1) bekezdése. Hatályos január 1-től. 27 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 7. (2) bekezdése. Hatályos január 1-től. 28 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 7. (2) bekezdése. Hatályos január 1-től. 29 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 7. (2) bekezdése. Hatályos január 1-től. 30 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 7. (2) bekezdése. Hatályos január 1-től.

8 8 (7) 31 Az együttműködés megszegésének minősül, ha a (6) bekezdésben foglalt kötelezettségeinek neki felróhatóan nem tesz eleget. (8) 32 A Dobozi Gondozási Központ keretében működő családsegítés a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján a családsegítésnél történő megjelenéskor - nyilvántartásba veszi; b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól; c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt; d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását; e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult bevonásával módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról; f) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget; g) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet Lakásfenntartási támogatás (1) A lakásfenntartási támogatás folyósítása a Szt a alapján történik. Az önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, aki a Szt (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2)-(8) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. (2) A normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a 63/2006. (III.27) Kormányrendelet 12. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (3) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem alapjául szolgáló igazolásokat, jövedelemnyilatkozatokat e rendelet 9. és 10. -ában meghatározottak szerint, valamint a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolására vonatkozó dokumentum fénymásolatát. (4) A lakásfenntartási támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeiben beállt változásokat, annak bekövetkezését követő 15 napon belül köteles a Polgármesteri Hivatalban bejelenteni. A lakásfenntartási támogatás folyósítása a Szt a alapján történik. Az önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, aki a Szt (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2)-(8) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel /A. 31 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 7. (2) bekezdése. Hatályos január 1-től. 32 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 7. (2) bekezdése. Hatályos január 1-től. 33 Módosította: 23/2012. (XII.13.) ÖNK. rendelet 7. -a. Hatályos: január 1-től 34 Módosította: 6/2009. (III.20.) ÖNK rendelet 7. -a Hatályos: március 20-tól 35 Módosította: 11/2011. (IX.23.) ÖNK rendelet 2. -a Hatályos: szeptember 26-tól 36 Hatályon kívül helyezte: 3/2012.(II.17.) ÖNK rendelet 2. -a Hatálytalan: február 20-tól

9 9 Helyi lakásfenntartási támogatás 19. Ápolási díj (1) Ápolási díj adható annak, aki tartósan beteg hozzátartozója otthoni ápolását, gondozását vállalja. (2) 37 Ápolási díjra jogosult a Ptk. 8:1.. (1) bekezdés 2. pontjában felsorolt hozzátartozó, ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló ápolást igénylő, tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi. (3) 38 (4) 39 Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását látja el, ha: a gondozásra szoruló személy önmaga ellátására képtelen, ágyban fekvő beteg. E tényt ezen rendelet 3. melléklete szerinti Kiegészítő Igazolás benyújtásával szükséges igazolni. (5) 40 a) 41 b) 42 c) A Szt. 43/B. (1) bekezdése alapján megállapított ápolási díj: 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozása esetén az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a. (6) 43 Az ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell a Szt 43. (1) ab) és b) pontjában meghatározott igazolást. (7) 44 (8) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó: a) a Szt (1)-(3) bekezdésében meghatározott esetekben, aa) 45 az ápolást végző személy nem teljesíti a kötelezettségét amennyiben a 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdés szerinti feltételek teljesülnek. b) 46 a Szt 43/B (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület által megállapított ápolási díj esetében, amennyiben 37 Módosította 5/2014. (III.28.) ÖNK rendelet 2. -a. Hatályos április 1-től 38 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 8. -a. Hatályos január 1-től. 39 Módosította: 2/2011 (III.25.) ÖNK rendelet 3 -a Hatályos: április 1-től 40 Módosította: 2/2011 (III.25.) ÖNK rendelet 3. -a Hatályos: április 1-től 41 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNk rendelet 8. (2). Hatályos január 1-től 42 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNk rendelet 8. (2). Hatályos január 1-től 43 Módosította a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 8. (3). Hatályos január 1-től 44 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNk rendelet 8. (4). Hatályos január 1-től 45 Módosította a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 8. (5). Hatályos január 1-től 46 Módosította 5/2014. (III.28.) ÖNK rendelet 3. -a. Hatályos április 1-től

10 10 az ápolt és a gondozó közös háztartásban él és az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét meghaladja, illetve amennyiben az ápolt és a gondozó külön háztartásban él és az ápolt háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül álló személy esetén a két és félszeresét meghaladja. (9) Önkormányzati segély (1) Önkormányzati segélyben részesülhet az, aki a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. Önkormányzati segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. A kamatmentes kölcsön összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 3-szorosát. A kölcsönt egy éven belül vissza kell fizetni. (2) A krízis helyzetben adható vissza nem térítendő segély mértéke nem lehet nagyobb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegénél. (3) A kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély csak rendkívüli helyzetben kérelmezhető. Rendkívüli helyzetnek minősül ebben az esetben a nagy összegű, minimum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladó közüzemi díj hátralék, továbbá a Szt. 45. (4) bekezdésében foglalt helyzetek (1) Önkormányzati segélyben részesíthető az is, aki tartósan létfenntartási gondokkal küzd, így időszakosan önmaga, családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, illetve átmeneti, vagy tartós betegsége miatt jelentkező többletkiadása következtében nehéz anyagi és szociális körülmények közé kerül. (2) Különösen betegség, elemi kár, illetve egyéb a 23/A, 25., és 25/A -ban nem szabályozott többletkiadások miatt létfenntartással küzdő személy részére nyújtott önkormányzati segély azon személy számára nyújtható, akinek a családjában az egy főre eső nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő személy esetében a 150%-át (1) A vissza nem térítendő önkormányzati segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. (2) Rendszeres önkormányzati segély évente legfeljebb 4 hónapra állapítható meg. A rendszeres önkormányzati segély havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át. 47 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNk rendelet 8. (6). Hatályos január 1-től. 48 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 9. -a. Hatályos január 1-től. 49 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 10. -a. Hatályos január 1-től. 50 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 11. -a. Hatályos január 1-től.

11 11 (3) Nem részesülhet rendszeres önkormányzati segélyben az a személy, akinek családjában az egy főre eső nettó átlag jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át meghaladja, egyedül élő esetén annak 150% -át, és az a rendszeres szociális segélyben, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesült személy, aki együttműködési kötelezettségének nem tett eleget. (4) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély évente egy alkalommal adható, amennyiben korábban ugyanezen a jogcímen, illetve átmeneti segélyként nyújtott kölcsön teljes összegét visszafizette a kérelmező a önkormányzat számlájára. (5) A havi törlesztőrészletet úgy kell megállapítani az önkormányzat és a kérelmezővel kötött kölcsönszerződésben, hogy a kölcsön összege 12 havi részletre megosztva egy éven belül megtérüljön, a kérelmező vállalhat ennél rövidebb visszafizetési időtartamot. (6) A kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segélyről szintén a Képviselő-testület Szociális és Gyermek Ügyek Bizottsága dönt az e rendeletben meghatározott feltételek vizsgálata mellett, valamint a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg mértékéig (1) Az egyszeri önkormányzati segélyt pénzben, illetve természetben lehet biztosítani. (2) A természetben biztosított önkormányzati segély az Szt. 47. (3) bekezdése szerinti formában nyújtható a rászoruló részére. 23/A 52 (1) 53 Szociális célú tűzifa adható önkormányzati segélyként annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a családjában az egy főre eső nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő személy esetében a 350 %-át. (2) 54 Előnyben részesül az, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint a) aktív korúak ellátására, b) időskorúak járadékára, c)- tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosult; valamint d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. (3) Szociális tűzifa jár minden olyan személy részére, aki az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól függetlenül a támogatás nyújtásának évében betölti, vagy betöltötte a 85. életévét. (4) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható évente. (5) 55 Nem nyújtható támogatás annak a személynek, akinek háztartásában nincs vegyes tüzelésre 51 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 12. -a. Hatályos január 1-től. 52 Hatályba helyezte a 23/2012. (XII.13.) Önk rendelet 10. -a. Hatályos december 14-től. 53 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 13. -a. Hatályos január 1-től. 54 Módosította 5/2014. (III.28.) ÖNK rendelet 4. -a. Hatályos április 1-től. 55 Módosította a 13/2014. (XI.28.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos december 1-től.

12 12 alkalmas eszköze, és ezt a kérelmező nyilatkozata alapján megállapítja a hivatal. (6) A szociális tűzifa iránti kérelem a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be. (7) A rendelet e rendelet 1. melléklete szerinti 4. melléklettel egészül ki (1) Nem részesülhet önkormányzati segélyben ideértve a kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segélyt is - az a család: a) Aki a tárgyévben e rendelet, vagy az Szt. alapján egyéb pénzbeli, vagy természetbeni szociális ellátást vett igénybe kivéve a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, lakásfenntartási támogatást, köztemetést - és a támogatás mértéke meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. b) Akinek családjában az egy főre eső nettó átlagjövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő személy esetében a 150 %- át, kivéve a 23/A -ban szabályozott ellátás esetében. c) Aki a saját tulajdonú és használatú lakásán kívül olyan vagyontárgyakkal rendelkezik, amelynek együttes értéke az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja Temetési segély (1) Önkormányzati segély adható annak, aki az elhalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költség viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati segély összegének: a) Alsó határa: a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének: 10 %-a b) Felső határa: a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének: 100 %-a (3) Helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége a köztemetésre kötött szolgáltatási szerződés szerinti közköltséges temetkezés felső határa. (4) Kérelmező köteles becsatolni: a) A temetkezési vállalat, illetve gazdasági társaság, vagy vállalkozó által kiállított eredeti számlát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot, b) A rendelet 1. melléklet szerinti jövedelem nyilatkozatot. (5) Nem részesülhet az (1) bekezdés szerinti önkormányzati segélyben: c) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedülállók esetében négyszeresét. d) aki a hadigondozásról szóló évi XLV. Tv. alapján temetési hozzájárulásban részesül. 25/A Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 14. -a. Hatályos január 1-től. 57 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 15. -a. Hatályos január 1-től.

13 13 (1) Önkormányzati segély állapítható meg azon gyermeket gondozó család részére, amely család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került különösen az a család, amelyik a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, a gyermek betegsége vagy iskoláztatása miatt anyagi segítségre szorul. (3) A várandós anya szociális válsághelyzete olyan családi, környezeti, társadalmi helyzet vagy ezek következtében kialakult állapot, amely a várandós anya testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ezáltal veszélyezteti az egészséges gyermek megszületését. (4) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati segély akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át. (5) 59 Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati támogatás egyszeri összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 10%-ánál alacsonyabb nem lehet. TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK FORMÁI Köztemetés (1) A haláleset helye szerinti települési önkormányzat a Szt a alapján gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről. (2) A nagyközség a közigazgatási területén elhalt, közköltségen eltemetett személy utolsó állandó lakóhelye szerinti települési önkormányzattól igényli a köztemetés költségeinek megtérítését. A megtérítési igényt a köztemetés elrendelésétől számított két hónapon belül kell bejelenteni. 27. Közgyógyellátás (1) A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógy ellátási igazolvány állítható ki. (2) Méltányosságból annak is megállapítható a közgyógy ellátásra való jogosultsága, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. 58 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 16. -a. Hatályos január 1-től. 59 Módosította 5/2014. (III.28.) ÖNK rendelet 5. -a. Hatályos április 1-től. 60 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 17. -a. Hatályos január 1-től.

14 (3) (4) A méltányosságból kiállított közgyógy igazolvány után az önkormányzat térítési díjat fizet. A térítés összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30 %-a Általában szociálisan rászorultnak kell tekinteni : Az öregségi nyugdíj minimum 25 %-át elérő havi rendszeres gyógyító ellátási költség esetén azt a kérelmezőt, akinek családjában az egy főre eső nettó átlag jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át, egyedül élő személy esetében 250 %-át nem haladja meg A kérelemhez csatolni kell a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztár szakigazgatási szerve által elismert gyógyító szükséglet alapján kiállított egyéni gyógyszerkeretet meghatározó szakhatósági állásfoglalást. 30. Vissza kell vonni a közgyógyellátásra jogosító igazolványt, ha: a) a jogosultság megszünt b) tulajdonosa azzal visszaélt (pl. másra átruházta, meghamisította, stb.) c) tartós gyógyszerfogyasztása megszünt, d) a család anyagi és szociális helyzete a kérelmező és családja vonatkozásában pozitív irányba változott Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (1) Az önkormányzat által megtermelt, másként nem hasznosítható zöldségfélék természetbeni támogatásként megállapítható azon személyek számára, akiknek a családjában az egy főre eső nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő személy esetében a 300 %-át. (2) Előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki a) közfoglalkoztatási programban vesz részt, vagy b) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy c) lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy d) 75. életévét betöltötte. 61 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 11. -a Hatályos: január 1-től 62 Módosította: 4/2010. (IV.1.) ÖNK rendelet 1. -a Hatályos: április 1-től 63 Módosította 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 12. -a. Hatályos január 1-től. 64 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 13. -a. Hatályos: január 1-től 65 Módosította 8/2014. (V.30.) ÖNK rendelet 3. -a. Hatályos június 1-től.

15 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK Szociális alapszolgáltatások (1) Az étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali ellátást, ezen belül az idősek, fogyatékossággal élők nappali ellátását, és a demens betegek nappali ellátását, a családsegítést és a támogató szolgáltatást alapszolgáltatásként a Dobozi Gondozási Központ biztosítja. (2) A szociális rászorultságot a Szt. 59/A. - alapján vizsgálni kell a) a házi segítségnyújtás, és b) a támogató szolgáltatás esetében. 34. Étkeztetés (1) 67 Az étkeztetés igénybevételét a Szt 62. -a szabályozza. (2) 68 Az egészségi állapot miatti rászorultságot háziorvosi igazolással szükséges igazolni. (3) 69 (4) Az étkeztetés igénybevételének módja: a) a jogosult helyben fogyasztja el, vagy gondoskodik az étel elszállításáról, b) az intézmény gondoskodik az étel elszállításáról. (5) Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. (6) Házi segítségnyújtás (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni a Szt a alapján, elsősorban azon személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. (2) 71 (3) 72 (4) Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 18. -a. Hatályos január 1-től. 67 Módosította a 23/2012. (XII.13.) ÖNk rendelet 14. (1) bekezdése. Hatályos január 1-től. 68 Módosította: 19/2007. (XII.14.) ÖNK rendelet 8. -a Hatályos: január 1-től 69 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 14. (2)bekezdése Hatályos: január 1-től 70 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 19. -a. Hatályos: január 1-től. 71 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 15. -a Hatályos: január 1-től 72 Hatályon kívül helyezte: 19/2007. (XII.14.) ÖNK rendelet 10. -a Hatálytalan: január 1-től 73 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 19. -a. Hatályos: január 1-től.

16 Családsegítés A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyeknek, családoknak az ilyen helyzet megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából a Szt a alapján díjmentesen igénybe vehető önkormányzati szolgáltatás, melyet a Dobozi Gondozási Központ lát el. 37. Támogató szolgáltatás (1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, részükre személyi szállítás, személyi segítés és információ nyújtás biztosítása. (2) A támogató szolgáltatás igénybevétele során - a Szt 65/C. (4),(5), (6) és (7) bekezdése alapján szociálisan rászorultnak minősül az a súlyosan fogyatékos személy, aki a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül. (3) 75 Ezen ellátást a Dobozi Gondozási Központ látja el a Szt. 65/C -a alapján Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1) A nappali ellátást a Szt. 65/F. -a szabályozza. (2) A nappali ellátás lehetőséget biztosít: (3) Nappali ellátás a) napközbeni tartózkodásra, b) étkeztetésre, c) társas kapcsolatokra, d) tisztálkodási igények kielégítésére, e) orvosi ellátás biztosítására, f) mozgásukban korlátozott személyeknek az intézménybe való be, illetve hazaszállítására. 74 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 20. -a Hatályos: január 1-től 75 Módosította: 18/2013. (XII.3) ÖNK rendelet 21. -a Hatályos: január 1-től 76 Hatályon kívül helyezte: 27/2008. (XII.12.) ÖNK rendelet 8. -a Hatálytalan: január 1-től 77 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 16. -a Hatályos: január 1-től. 78 Módosította a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 17. -a Hatályos január 1-től 79 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 22. -a. Hatályos január 1-től.

17 17 Szakosított ellátás Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó közös szabályok Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, támogató szolgáltatás igénybevételéről a Dobozi Gondozási Központ vezetője dönt. Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani (1) Az ellátást igénylő kiskorú esetén a család - vagyoni, jövedelmi viszonyainak, szociális körülményeinek, egészségi állapotának feltárása céljából a kérelemhez csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szerinti jövedelem, illetve vagyonnyilatkozatokat, és az azt alátámasztó okiratok. (2) A támogató szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a 9/1999. (IX.24.) SzCsM rendelet 22. (2) bekezdésében megjelölt, a szociális rászorultságot igazoló iratokat, nyilatkozatot, illetve azok másolatát. (3) Családsegítés és támogató szolgálat iránti kérelem esetén a kérelmező életkörülményeinek, szociális helyzetének feltárása céljából szükség szerint részletes környezettanulmányt kell készíteni, és azt az ellátás megállapítását követően szükség szerint meg kell ismételni. Étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja ellátás, demens betegek, és fogyatékossággal élők nappali ellátása iránti kérelem esetén a nem időskorú kérelmező életkörülményeinek, szociális helyzetének feltárása céljából részletes környezettanulmányt kell készíteni, és azt az ellátás megállapítását követően szükség szerint meg kell ismételni. A részletes környezettanulmány kiterjed a kérelmező és családja életkörülményeinek, valamint vagyoni és jövedelmi helyzetének vizsgálatára. (4) A (3) bekezdés szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátást igénylő, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásban részesülő köteles a környezettanulmányt készítővel együttműködni a kért adatok rendelkezésre bocsátásával. (5) A gondozás megszűnik, ha a gondozott az intézmények szolgáltatásait a házirendben meghatározott időtartamig nem veszi igénybe Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 22. -a. Hatályos január 1-től. 81 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 22. -a. Hatályos január 1-től. 82 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 22. -a. Hatályos január 1-től. 83 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet23. -a. Hatályos január 1-től. 84 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 24. -a. Hatályos január 1-től.

18 18 A gondozásra jogosult érdekvédelme a házirend alapján történik. A panaszok kivizsgálására a az intézményvezető jogosult. Amennyiben a panaszos az intézkedéssel nem ért egyet, jogorvoslatért a nagyközség Polgármesteréhez fordulhat. 47. (1) 85 Doboz Nagyközségben a szociális alapszolgáltatásért a családsegítés, a nappali ellátás, házi segítségnyújtás kivételével térítési díjat kell fizetni. (2) 86 Intézményi térítési díjak: a) 87 Doboz Nagyközség Önkormányzata által megállapított, a fenntartása alatt működő szociális ellátások általános forgalmi adó nélküli térítési díjai: aa) étkeztetés 425,- Ft ab) nappali ellátás 0,- Ft ac) házi segítségnyújtás 0,-Ft ad) demens, fogyatékos nappali ellátás étkeztetéssel 276,-Ft b) 88 A támogatós szolgálat térítési díjai: ba) 89 A szállítás térítésmentes azok számára, akik fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában, vagy kiemelt családi pótlékban részesülnek, illetve jövedelmük kevesebb, mint a nyugdíjminimum, amennyiben orvoshoz, kórházba, közoktatási intézménybe, valamint bentlakásos intézménybe igénylik a szállítást. Egyéb esetben térítésköteles a szolgáltatás, és a szállítás személyi térítési díja egy úton a szállított személyek számával arányos mértékben kerül kiszámításra. Szállítás térítési díjfizetésre kötelezetteknek 70 Ft/km bb) Személyi segítés térítésmentes azok számára, akik fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában, vagy kiemelt családi pótlékban részesülnek. Személyi segítés térítési díj fizetésére kötelezetteknek 100 Ft/óra bc) 90 (3) 91 (4) 92 A szociálisan nem rászorult személy esetében a személyi térítési díj összege az intézményi térítési díj összegével azonos. (5) (1) 94 A térítési díj megállapítása a Szt. 114., 115. és 115/A -ai alapján, valamint Doboz Nagyközség Önkormányzata határozata alapján történik. 85 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 25. -a. Hatályos január 1-től. 86 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 25. -a. Hatályos január 1-től. 87 Módosította: 13/2014. (XI.28.) ÖNK rendelet 2. -a. Hatályos december 1-től. 88 Módosította: 4/2010. (IV.01.) ÖNK rendelet 2. -a Hatályos: április 1-től 89 Módosította: 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 21. -a Hatályos: december 14-től. 90 Hatályon kívül helyezte: 2/2011 (III.25.) ÖNK rendelet 5. -a Hatálytalan: május 1-től. 91 Hatályon kívül helyezte 27/2009. (XII.11.) ÖNK rendelet 3. -a Hatálytalan: január 1-től 92 Megállapította: 8/2008. (III.01.) ÖNK rendelet 6. -a Hatályos: március 1-től 93 Hatályon kívül helyezte 27/2009. (XII.11.) ÖNK rendelet 3. -a Hatálytalan: január 1-től 94 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 26. -a. Hatályos: január 1-től.

19 19 (2) 95 Térítési díj fizetésére kötelezett a Szt ában meghatározott személy. (3) A személyi térítési díj mértékének meghatározásánál figyelemmel kell lenni a kötelezett szociális helyzetére (jövedelmi viszonyaira ), az intézményi térítési díjra, valamint az Szt ban leírtakra. (4) A személyi térítési díjat a jogosult, vagy a tartásra köteles személy az intézménynek havonta, utólag fizeti be a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig (1) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. (2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal ügyrendjét saját maga határozza meg. (3) A kerekasztal képviselőit a rendelet 2 sz. melléklete tartalmazza. 51. (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kivéve a rendelet 20. (3), valamint 22.. (4), (5), és (6) bekezdése, mely január 1-jén lép hatályba. (2) Ezzel egyidejűleg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2006. (VIII.30.) számú rendelet hatályát veszti. Doboz, szeptember 20. Egységes szerkezetbe foglalta: november 28. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző 1. Melléklet Melléklet a 11/2007. (IX.21.) rendelethez A szociálpolitikai kerekasztal képviselői: a) a Szociális és Egészségügyi bizottság elnöke és tagjai b) a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vezetője c) a szociális területen tevékenykedő ügyintéző, akinek személyét a jegyző jelöli ki d) Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 95 Megállapította: 8/2008. (III.01.) ÖNK rendelet 7. -a Hatályos: március 1-től 96 Hatályon kívül helyezte: 8/2008. (III.01.) ÖNK rendelet 8. -a Hatálytalan: március 1-től 97 Hatályon kívül helyezte: 27/2008. (XII.12.) ÖNK rendelet 8. -a Hatálytalan: január 1-től

20 20 e) Gyermek, Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke f) a Gondozási Központ vezetője 3. melléklet a 11/2007. (IX.21.) önkormányzati rendelethez Kiegészítő Igazolás (a nagyközségi önkormányzat többszörösen módosított 11/2007.(IX.21) sz. rendelete 19. (4) bekezdéséhez) Igazolom, hogy Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. TAJ szám:. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. Nevezett *ágyban fekvő *nem ágyban fekvő beteg. a megfelelő aláhúzandó Dátum:. Háziorvos aláírása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009. (V. 4.) FKKT. RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról. I.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009. (V. 4.) FKKT. RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról. I. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009. (V. 4.) FKKT. RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (V. 04.) SKKT. RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról. I.

SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (V. 04.) SKKT. RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról. I. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (V. 04.) SKKT. RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Csaholc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (VII. 25.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Rendelet száma: 4/2008. (VII.

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja, elvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja, elvei Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Dunavarsány Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről és a személyes

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben