1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: január 1-től 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2"

Átírás

1 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (XI.27.), 8/2014. (V.30.), 5/2014. (III.28.), 18/2013. (XII.13.),1/2013. (I.8.), 23/2012.(XII.13.), 3/2012. (II.17.), 11/2011. (IX.23.), 2/2011. (III.25.), 5/2010. (IV.23.), 4/2010. (IV.1.), 27/2009. (XII.11.), 16/2009. (IX.25.), 6/2009. (III.20.), 27/2008. (XII.12.), 8/2008. (III.1.) és a 19/2007. (XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2007. (IX. 21. ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. Tv (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. Tv-ben (a továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján a helyi támogatásokra vonatkozóan a következő rendeletet alkotja E rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a Szt. rendelkezéseinek megfelelően meghatározni Doboz Nagyközség egyes szociális ellátási formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, a pénzbeli ellátások kifizetésének, valamint azok ellenőrzésének szabályait, ezen belül az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. 2. (1) 2 E rendelet hatálya kiterjed Doboz Nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett lakással rendelkező magyar állampolgárokra, valamint bevándorlási engedéllyel rendelkező és a magyar hatóság által menekültként elismert, valamint letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, hontalanokra illetve azokra a hajléktalan személyekre, akik az Önkormányzat illetékességi területét jelölték meg tartózkodási helyként az adott szociális ellátás igénybevételekor megtett nyilatkozatukban. (2) 3 A rendelet hatálya az önkormányzati segélyre, étkeztetés biztosítása ha ezek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed: a) 4 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének 1 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: január 1-től 2 Módosította: 6/2009. (III.20.) ÖNK rendelet 1. -a Hatályos: március 20-tól 3 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 2. -a. Hatályos: január 1-től 4 Módosította: 19/2007. (XII.14.) ÖNK rendelet 1. -a Hatályos: január 1-től

2 2 nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint b) 5 3. (1) 6 Az e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket az SZMSZ figyelembevételével: a) Doboz Nagyközség Képviselő-testülete b) Doboz Nagyközség Önkormányzata polgármestere c) Doboz Nagyközség Önkormányzata jegyzője Átruházott hatáskörben: d) 7 Doboz Nagyközség Képviselő-testületének Szociális és Gyermek Ügyek Bizottsága, továbbá e) Doboz Nagyközség Polgármestere gyakorolja. (2) A szociális ellátások megállapításáról e rendeletben meghatározott kivételekkel a Képviselőtestület, a bizottság, valamint a polgármester határozattal dönt. (3) 8 A Képviselő-testület Szociális és Gyermek Ügyek Bizottsága által megállapított szociális ellátások: a) önkormányzati segély b) e rendelet 19.. (4) bekezdés alapján megállapított ápolási díj. (4) 9 A polgármester által megállapított szociális ellátás átruházott hatáskörben a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben nyújtott önkormányzati segély, valamint az önkormányzat által megtermelt zöldségfélék természetbeni önkormányzati segélyként való megállapítása. (5) 10 A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmeket a jegyző bírálja el. (6) 11 A bizottság és a polgármester e rendelet és az évi III. törvény alapján köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben. A polgármester a rendkívüli élethelyzetben nyújtott önkormányzati segélyben a kérelem beterjesztésétől számított 5 munkanapon belül dönt, kivéve a 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 31. (2) bekezdés szerinti esetben. (7) 12 A bizottság és a polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be. 4. E rendelet szabályozza a nagyközségben a rászorultak által igénybe vehető pénzbeli, természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, az igénybevétel feltételeit, az egyes támogatások mértékét, a szociális ellátások megszűnési módjait. 5 Hatályon kívül helyezte 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos január 1-től 6 Módosította: 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: január 1-től 7 Módosította: 8/2014. (V.30.) ÖNK rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos 2014 június 1-től. 8 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 3. -a. Hatályos január 1-től. 9 Módosította: 8/2014. (V.30.) ÖNK rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos június 1-től. 10 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 3. -a. Hatályos január 1-től. 11 Módosította: 5/2014. (III.28.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos április 1-től. 12 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 3. -a. Hatályos január 1-től.

3 Az önkormányzat által nyújtott szociális rászorultságtól függő támogatások az alábbiak: a) Pénzbeli ellátások b) Természetben nyújtott szociális ellátások c) Szociális szolgáltatások A pénzbeli ellátások formái a) rendszeres szociális segély b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás c) lakásfenntartási támogatás d) ápolási díj e) önkormányzati segély. (1) 14 (2) Természetbeni szociális ellátások: 7. A természetben nyújtott szociális ellátások a) Köztemetés b) Közgyógyellátásra jogosító igazolvány méltányosságból történő kiadása c) 15 az önkormányzat által megtermelt zöldségfélék természetbeni önkormányzati segélyként való megállapítása. a) Étkeztetés b) Házi segítségnyújtás c) 16 d) Családsegítés e) Támogató szolgáltatás f) Nappali ellátás 8. Szociális szolgáltatások Alapszolgáltatások h) Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Szakosított ellátási formák 13 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 4. -a. Hatályos január 1-től. 14 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 5. -a. Hatályos január 1-től 15 Módosította: 8/2014. (V.30.) ÖNK rendelet 2. -a. Hatályos június 1-től 16 Hatályon kívül helyezte 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 3. (4) bekezdése. Hatályos január 1-től

4 i) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 4 9. Eljárási rendelkezések (1) A szociális ellátásra való jogosultságot az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával készített kérelem alapján a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani. A kérelmet a Szt. 32/A -a szerinti szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el. Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. (2) A kérelemnek tartalmazni kell a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozók személyi adatait, továbbá minden olyan tényt, nyilatkozatot, rendkívüli körülményt, ami a helyi önkormányzati támogatást megalapozza, különösen a) az ellátást igénylő személynek a nevét, születési helyét, idejét, anyja születési nevét; b) a jogosult belföldi lakó-, illetve tartózkodási helyét; c) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét. (3) A jogosultság megállapításához szükséges, a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatok igazolására az ellátást igénylő személy csak akkor köteles, ha a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 36. -ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás nem szerezhető be. (4) A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete. 10. (1) A szociális ellátás iránti igény benyújtásakor a kérelmező köteles saját, valamint családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni. (2) 17 A kérelemhez csatolni kell a 63/2006. (III.27.) számú Kormányrendelet mellékletében meghatározott tartalmú nyilatkozatokat, igazolásokat a kérelem tartalmának megfelelően. 11. (1) A jövedelem nyilatkozat adatait megfelelően igazolni kell. Igazolásnak minősül: a) Kérelmező és családja előző évi SZJA bevallásában szereplő jövedelem, az adóhatóságnak igazoltan leadott bevallása. b) A munkaviszonyból, szövetkezeti tagsági viszonyból származó keresetre nézve a munkáltató által kiállított nettó havi keresetet feltüntető kereseti igazolás. c) A nyugdíj és nyugdíjszerű egyéb ellátások igazolására a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjfolyósító szelvény. 17 Módosította: 6/2009. (III.20.) ÖNK rendelet 4. -a Hatályos: március 20-tól

5 5 d) A gyermekek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES) gyermeknevelési támogatás, gyermekvédelmi támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.) megállapításáról szóló határozat, kifizetési szelvény. e) munkanélküli, álláskeresési járadék, illetve segély esetén az azt megállapító határozat. f) egyéni vállalkozásból származó jövedelem esetén az előző évi adóbevallásnak az adózónál maradó példánya, vagy az APEH által kiadott igazolás. g) mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelem (növénytermesztés, állattenyésztés ) esetén amennyiben a termelő adóalany is az "f" pont szerinti igazolás. h) Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem esetén a bérleti szerződés. (2) Okirattal nem igazolható jövedelemnek kell tekinteni: a) az (1) bek. "g" pontjában jelölt nem adóalany kistermelő jövedelmét, b) az alkalmi, nem rendszeres jövedelmet. 12. (1) 18 A jövedelem számítás alapja rendszeres jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap kereseti, jövedelmi átlaga, kivéve ha a rendszeres jövedelemszerzés a kérelem benyújtásának időpontjában megszünt. (2) A nem havi rendszerességgel megszerzett jövedelmek esetén az illető személy havi jövedelmét az adóévben elért összes jövedelem egy hónapra eső nettó összegével kell figyelembe venni. (3) A rendszeres szociális ellátásokat a 63/2006. /III. 27.) Kormány rendeletben megfelelően kell folyósítani. foglaltaknak 14. (1) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények változásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. (2) A rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogtalanul, és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell: a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, b) a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására, vagy a 18 Módosította: 8/2008. (III.01.) ÖNK rendelet 2. -a Hatályos: március 1-től. 19 Hatályon kívül helyezte 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 6. -a. Hatályos január 1-től.

6 6 szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére. c) személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére. (3) A jogtalanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését az igénybevételről való tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül lehet elrendelni. Nem lehet a visszatérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszüntetésétől egy év már eltelt. (4) 20 A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások megtérítésénél a) a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és b) a kamat összegét amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti, valamint részletekben fizettetheti meg döntése alapján. (5) 21 A jegyző a hatáskörébe tartozó szociális ellátások megtérítésénél a) a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és b) a kamat összegét amennyiben anak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét; valamint részletekben fizettetheti meg döntése alapján. 15. A szociális ellátások folyósítása (1) A szociális ellátást megállapító határozat elrendelheti, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás a jogosult javára, vagy a pénzintézet számlájára nyerjen átutalást. (2) A rendkívüli élethelyzetbe (krízishelyzetbe ) került személyek, családok azonnali megsegítése céljából a határozat engedélyezheti a támogatás összegének készpénzben történő kifizetését. (3) A megállapított szociális ellátást utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani. (4) Az igények elbírálásra történő előkészítése során a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője a kérelmező által közölt adatokat, tényeket, körülményeket ellenőrizni köteles. (5) 22 A pénzbeli ellátások felülvizsgálatára és a tartós jövedelemváltozásra vonatkozó szabályokat az Szt. 25. (4)-(12) bekezdése tartalmazza. (6) 23 (7) A pénzbeli ellátások kifizetése a 3. (2) bekezdése szerint hozott határozat alapján a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőjének feladata, aki további feladatként a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. 20 Módosította: 19/2007. (XII.14.) ÖNK rendelet 3. -a Hatályos: január 1-től 21 Módosította: 19/2007. (XII.14.) ÖNK rendelet 4. -a Hatályos: január 1-től 22 Módosította: 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 4. (1) bekezdése Hatályos: január 1-től 23 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 4. (2) bekezdése. Hatályos: január 1-től

7 7 EGYES ELLÁTÁSI FORMÁK Pénzbeli szociális támogatások formái Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása (1) Az aktív korúak ellátásának megállapítása a Szt a alapján történik. (2) 26 (3) 27 Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra jogosultság kezdő napján a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltötte, vagy 14 éven aluli kisgyermeket nevel feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a Dobozi Gondozási Központ keretében működő családsegítéssel (nyitva álló helyiség Doboz, Ady u. 9.) együttműködik: a) a Dobozi Gondozási Központnál nyilvántartásba veteti magát, és b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik, valamint c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. (4) 28 A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet a) a Dobozi Gondozási Központtal való kapcsolattartásra, b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre, (5) 29 Az együttműködési kötelezettség tartalma: a) A (3) bekezdésben meghatározott személy a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül jelentkezik a Dobozi Gondozási Központ Doboz, Ady u. 9. szám alatti erre nyitva álló helyiségében; b) a rendszeres szociális segélyezésére való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködik, c) a beilleszkedést segítő programban részt vesz a megállapodás alapján. (6) 30 Az együttműködési programoknak a nyilvántartásba vett személy és családja önfenntartó képességének szinten tartására és fejlesztésére kell irányulnia. 24 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 5. -a Hatályos: január 1-től 25 Módosította: 6/2009 (III.20.) ÖNK rendelet 6. -a Hatályos: március 20-tól 26 Hatályon kívül helyezte 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 7. (1) bekezdése. Hatályos január 1-től. 27 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 7. (2) bekezdése. Hatályos január 1-től. 28 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 7. (2) bekezdése. Hatályos január 1-től. 29 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 7. (2) bekezdése. Hatályos január 1-től. 30 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 7. (2) bekezdése. Hatályos január 1-től.

8 8 (7) 31 Az együttműködés megszegésének minősül, ha a (6) bekezdésben foglalt kötelezettségeinek neki felróhatóan nem tesz eleget. (8) 32 A Dobozi Gondozási Központ keretében működő családsegítés a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján a családsegítésnél történő megjelenéskor - nyilvántartásba veszi; b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól; c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt; d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását; e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult bevonásával módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról; f) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget; g) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet Lakásfenntartási támogatás (1) A lakásfenntartási támogatás folyósítása a Szt a alapján történik. Az önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, aki a Szt (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2)-(8) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. (2) A normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a 63/2006. (III.27) Kormányrendelet 12. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (3) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem alapjául szolgáló igazolásokat, jövedelemnyilatkozatokat e rendelet 9. és 10. -ában meghatározottak szerint, valamint a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolására vonatkozó dokumentum fénymásolatát. (4) A lakásfenntartási támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeiben beállt változásokat, annak bekövetkezését követő 15 napon belül köteles a Polgármesteri Hivatalban bejelenteni. A lakásfenntartási támogatás folyósítása a Szt a alapján történik. Az önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, aki a Szt (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2)-(8) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel /A. 31 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 7. (2) bekezdése. Hatályos január 1-től. 32 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 7. (2) bekezdése. Hatályos január 1-től. 33 Módosította: 23/2012. (XII.13.) ÖNK. rendelet 7. -a. Hatályos: január 1-től 34 Módosította: 6/2009. (III.20.) ÖNK rendelet 7. -a Hatályos: március 20-tól 35 Módosította: 11/2011. (IX.23.) ÖNK rendelet 2. -a Hatályos: szeptember 26-tól 36 Hatályon kívül helyezte: 3/2012.(II.17.) ÖNK rendelet 2. -a Hatálytalan: február 20-tól

9 9 Helyi lakásfenntartási támogatás 19. Ápolási díj (1) Ápolási díj adható annak, aki tartósan beteg hozzátartozója otthoni ápolását, gondozását vállalja. (2) 37 Ápolási díjra jogosult a Ptk. 8:1.. (1) bekezdés 2. pontjában felsorolt hozzátartozó, ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló ápolást igénylő, tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi. (3) 38 (4) 39 Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását látja el, ha: a gondozásra szoruló személy önmaga ellátására képtelen, ágyban fekvő beteg. E tényt ezen rendelet 3. melléklete szerinti Kiegészítő Igazolás benyújtásával szükséges igazolni. (5) 40 a) 41 b) 42 c) A Szt. 43/B. (1) bekezdése alapján megállapított ápolási díj: 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozása esetén az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a. (6) 43 Az ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell a Szt 43. (1) ab) és b) pontjában meghatározott igazolást. (7) 44 (8) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó: a) a Szt (1)-(3) bekezdésében meghatározott esetekben, aa) 45 az ápolást végző személy nem teljesíti a kötelezettségét amennyiben a 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdés szerinti feltételek teljesülnek. b) 46 a Szt 43/B (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület által megállapított ápolási díj esetében, amennyiben 37 Módosította 5/2014. (III.28.) ÖNK rendelet 2. -a. Hatályos április 1-től 38 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 8. -a. Hatályos január 1-től. 39 Módosította: 2/2011 (III.25.) ÖNK rendelet 3 -a Hatályos: április 1-től 40 Módosította: 2/2011 (III.25.) ÖNK rendelet 3. -a Hatályos: április 1-től 41 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNk rendelet 8. (2). Hatályos január 1-től 42 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNk rendelet 8. (2). Hatályos január 1-től 43 Módosította a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 8. (3). Hatályos január 1-től 44 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNk rendelet 8. (4). Hatályos január 1-től 45 Módosította a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 8. (5). Hatályos január 1-től 46 Módosította 5/2014. (III.28.) ÖNK rendelet 3. -a. Hatályos április 1-től

10 10 az ápolt és a gondozó közös háztartásban él és az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét meghaladja, illetve amennyiben az ápolt és a gondozó külön háztartásban él és az ápolt háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül álló személy esetén a két és félszeresét meghaladja. (9) Önkormányzati segély (1) Önkormányzati segélyben részesülhet az, aki a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. Önkormányzati segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. A kamatmentes kölcsön összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 3-szorosát. A kölcsönt egy éven belül vissza kell fizetni. (2) A krízis helyzetben adható vissza nem térítendő segély mértéke nem lehet nagyobb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegénél. (3) A kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély csak rendkívüli helyzetben kérelmezhető. Rendkívüli helyzetnek minősül ebben az esetben a nagy összegű, minimum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladó közüzemi díj hátralék, továbbá a Szt. 45. (4) bekezdésében foglalt helyzetek (1) Önkormányzati segélyben részesíthető az is, aki tartósan létfenntartási gondokkal küzd, így időszakosan önmaga, családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, illetve átmeneti, vagy tartós betegsége miatt jelentkező többletkiadása következtében nehéz anyagi és szociális körülmények közé kerül. (2) Különösen betegség, elemi kár, illetve egyéb a 23/A, 25., és 25/A -ban nem szabályozott többletkiadások miatt létfenntartással küzdő személy részére nyújtott önkormányzati segély azon személy számára nyújtható, akinek a családjában az egy főre eső nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő személy esetében a 150%-át (1) A vissza nem térítendő önkormányzati segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. (2) Rendszeres önkormányzati segély évente legfeljebb 4 hónapra állapítható meg. A rendszeres önkormányzati segély havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át. 47 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNk rendelet 8. (6). Hatályos január 1-től. 48 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 9. -a. Hatályos január 1-től. 49 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 10. -a. Hatályos január 1-től. 50 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 11. -a. Hatályos január 1-től.

11 11 (3) Nem részesülhet rendszeres önkormányzati segélyben az a személy, akinek családjában az egy főre eső nettó átlag jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át meghaladja, egyedül élő esetén annak 150% -át, és az a rendszeres szociális segélyben, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesült személy, aki együttműködési kötelezettségének nem tett eleget. (4) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély évente egy alkalommal adható, amennyiben korábban ugyanezen a jogcímen, illetve átmeneti segélyként nyújtott kölcsön teljes összegét visszafizette a kérelmező a önkormányzat számlájára. (5) A havi törlesztőrészletet úgy kell megállapítani az önkormányzat és a kérelmezővel kötött kölcsönszerződésben, hogy a kölcsön összege 12 havi részletre megosztva egy éven belül megtérüljön, a kérelmező vállalhat ennél rövidebb visszafizetési időtartamot. (6) A kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segélyről szintén a Képviselő-testület Szociális és Gyermek Ügyek Bizottsága dönt az e rendeletben meghatározott feltételek vizsgálata mellett, valamint a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg mértékéig (1) Az egyszeri önkormányzati segélyt pénzben, illetve természetben lehet biztosítani. (2) A természetben biztosított önkormányzati segély az Szt. 47. (3) bekezdése szerinti formában nyújtható a rászoruló részére. 23/A 52 (1) 53 Szociális célú tűzifa adható önkormányzati segélyként annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a családjában az egy főre eső nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő személy esetében a 350 %-át. (2) 54 Előnyben részesül az, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint a) aktív korúak ellátására, b) időskorúak járadékára, c)- tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosult; valamint d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. (3) Szociális tűzifa jár minden olyan személy részére, aki az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól függetlenül a támogatás nyújtásának évében betölti, vagy betöltötte a 85. életévét. (4) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható évente. (5) 55 Nem nyújtható támogatás annak a személynek, akinek háztartásában nincs vegyes tüzelésre 51 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 12. -a. Hatályos január 1-től. 52 Hatályba helyezte a 23/2012. (XII.13.) Önk rendelet 10. -a. Hatályos december 14-től. 53 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 13. -a. Hatályos január 1-től. 54 Módosította 5/2014. (III.28.) ÖNK rendelet 4. -a. Hatályos április 1-től. 55 Módosította a 13/2014. (XI.28.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos december 1-től.

12 12 alkalmas eszköze, és ezt a kérelmező nyilatkozata alapján megállapítja a hivatal. (6) A szociális tűzifa iránti kérelem a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be. (7) A rendelet e rendelet 1. melléklete szerinti 4. melléklettel egészül ki (1) Nem részesülhet önkormányzati segélyben ideértve a kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segélyt is - az a család: a) Aki a tárgyévben e rendelet, vagy az Szt. alapján egyéb pénzbeli, vagy természetbeni szociális ellátást vett igénybe kivéve a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, lakásfenntartási támogatást, köztemetést - és a támogatás mértéke meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. b) Akinek családjában az egy főre eső nettó átlagjövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő személy esetében a 150 %- át, kivéve a 23/A -ban szabályozott ellátás esetében. c) Aki a saját tulajdonú és használatú lakásán kívül olyan vagyontárgyakkal rendelkezik, amelynek együttes értéke az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja Temetési segély (1) Önkormányzati segély adható annak, aki az elhalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költség viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati segély összegének: a) Alsó határa: a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének: 10 %-a b) Felső határa: a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének: 100 %-a (3) Helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége a köztemetésre kötött szolgáltatási szerződés szerinti közköltséges temetkezés felső határa. (4) Kérelmező köteles becsatolni: a) A temetkezési vállalat, illetve gazdasági társaság, vagy vállalkozó által kiállított eredeti számlát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot, b) A rendelet 1. melléklet szerinti jövedelem nyilatkozatot. (5) Nem részesülhet az (1) bekezdés szerinti önkormányzati segélyben: c) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedülállók esetében négyszeresét. d) aki a hadigondozásról szóló évi XLV. Tv. alapján temetési hozzájárulásban részesül. 25/A Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 14. -a. Hatályos január 1-től. 57 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 15. -a. Hatályos január 1-től.

13 13 (1) Önkormányzati segély állapítható meg azon gyermeket gondozó család részére, amely család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került különösen az a család, amelyik a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, a gyermek betegsége vagy iskoláztatása miatt anyagi segítségre szorul. (3) A várandós anya szociális válsághelyzete olyan családi, környezeti, társadalmi helyzet vagy ezek következtében kialakult állapot, amely a várandós anya testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ezáltal veszélyezteti az egészséges gyermek megszületését. (4) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati segély akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át. (5) 59 Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati támogatás egyszeri összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 10%-ánál alacsonyabb nem lehet. TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK FORMÁI Köztemetés (1) A haláleset helye szerinti települési önkormányzat a Szt a alapján gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről. (2) A nagyközség a közigazgatási területén elhalt, közköltségen eltemetett személy utolsó állandó lakóhelye szerinti települési önkormányzattól igényli a köztemetés költségeinek megtérítését. A megtérítési igényt a köztemetés elrendelésétől számított két hónapon belül kell bejelenteni. 27. Közgyógyellátás (1) A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógy ellátási igazolvány állítható ki. (2) Méltányosságból annak is megállapítható a közgyógy ellátásra való jogosultsága, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. 58 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 16. -a. Hatályos január 1-től. 59 Módosította 5/2014. (III.28.) ÖNK rendelet 5. -a. Hatályos április 1-től. 60 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 17. -a. Hatályos január 1-től.

14 (3) (4) A méltányosságból kiállított közgyógy igazolvány után az önkormányzat térítési díjat fizet. A térítés összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30 %-a Általában szociálisan rászorultnak kell tekinteni : Az öregségi nyugdíj minimum 25 %-át elérő havi rendszeres gyógyító ellátási költség esetén azt a kérelmezőt, akinek családjában az egy főre eső nettó átlag jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át, egyedül élő személy esetében 250 %-át nem haladja meg A kérelemhez csatolni kell a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztár szakigazgatási szerve által elismert gyógyító szükséglet alapján kiállított egyéni gyógyszerkeretet meghatározó szakhatósági állásfoglalást. 30. Vissza kell vonni a közgyógyellátásra jogosító igazolványt, ha: a) a jogosultság megszünt b) tulajdonosa azzal visszaélt (pl. másra átruházta, meghamisította, stb.) c) tartós gyógyszerfogyasztása megszünt, d) a család anyagi és szociális helyzete a kérelmező és családja vonatkozásában pozitív irányba változott Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (1) Az önkormányzat által megtermelt, másként nem hasznosítható zöldségfélék természetbeni támogatásként megállapítható azon személyek számára, akiknek a családjában az egy főre eső nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő személy esetében a 300 %-át. (2) Előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki a) közfoglalkoztatási programban vesz részt, vagy b) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy c) lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy d) 75. életévét betöltötte. 61 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 11. -a Hatályos: január 1-től 62 Módosította: 4/2010. (IV.1.) ÖNK rendelet 1. -a Hatályos: április 1-től 63 Módosította 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 12. -a. Hatályos január 1-től. 64 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 13. -a. Hatályos: január 1-től 65 Módosította 8/2014. (V.30.) ÖNK rendelet 3. -a. Hatályos június 1-től.

15 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK Szociális alapszolgáltatások (1) Az étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali ellátást, ezen belül az idősek, fogyatékossággal élők nappali ellátását, és a demens betegek nappali ellátását, a családsegítést és a támogató szolgáltatást alapszolgáltatásként a Dobozi Gondozási Központ biztosítja. (2) A szociális rászorultságot a Szt. 59/A. - alapján vizsgálni kell a) a házi segítségnyújtás, és b) a támogató szolgáltatás esetében. 34. Étkeztetés (1) 67 Az étkeztetés igénybevételét a Szt 62. -a szabályozza. (2) 68 Az egészségi állapot miatti rászorultságot háziorvosi igazolással szükséges igazolni. (3) 69 (4) Az étkeztetés igénybevételének módja: a) a jogosult helyben fogyasztja el, vagy gondoskodik az étel elszállításáról, b) az intézmény gondoskodik az étel elszállításáról. (5) Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. (6) Házi segítségnyújtás (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni a Szt a alapján, elsősorban azon személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. (2) 71 (3) 72 (4) Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 18. -a. Hatályos január 1-től. 67 Módosította a 23/2012. (XII.13.) ÖNk rendelet 14. (1) bekezdése. Hatályos január 1-től. 68 Módosította: 19/2007. (XII.14.) ÖNK rendelet 8. -a Hatályos: január 1-től 69 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 14. (2)bekezdése Hatályos: január 1-től 70 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 19. -a. Hatályos: január 1-től. 71 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 15. -a Hatályos: január 1-től 72 Hatályon kívül helyezte: 19/2007. (XII.14.) ÖNK rendelet 10. -a Hatálytalan: január 1-től 73 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 19. -a. Hatályos: január 1-től.

16 Családsegítés A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyeknek, családoknak az ilyen helyzet megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából a Szt a alapján díjmentesen igénybe vehető önkormányzati szolgáltatás, melyet a Dobozi Gondozási Központ lát el. 37. Támogató szolgáltatás (1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, részükre személyi szállítás, személyi segítés és információ nyújtás biztosítása. (2) A támogató szolgáltatás igénybevétele során - a Szt 65/C. (4),(5), (6) és (7) bekezdése alapján szociálisan rászorultnak minősül az a súlyosan fogyatékos személy, aki a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül. (3) 75 Ezen ellátást a Dobozi Gondozási Központ látja el a Szt. 65/C -a alapján Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1) A nappali ellátást a Szt. 65/F. -a szabályozza. (2) A nappali ellátás lehetőséget biztosít: (3) Nappali ellátás a) napközbeni tartózkodásra, b) étkeztetésre, c) társas kapcsolatokra, d) tisztálkodási igények kielégítésére, e) orvosi ellátás biztosítására, f) mozgásukban korlátozott személyeknek az intézménybe való be, illetve hazaszállítására. 74 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 20. -a Hatályos: január 1-től 75 Módosította: 18/2013. (XII.3) ÖNK rendelet 21. -a Hatályos: január 1-től 76 Hatályon kívül helyezte: 27/2008. (XII.12.) ÖNK rendelet 8. -a Hatálytalan: január 1-től 77 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 16. -a Hatályos: január 1-től. 78 Módosította a 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 17. -a Hatályos január 1-től 79 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 22. -a. Hatályos január 1-től.

17 17 Szakosított ellátás Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó közös szabályok Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, támogató szolgáltatás igénybevételéről a Dobozi Gondozási Központ vezetője dönt. Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani (1) Az ellátást igénylő kiskorú esetén a család - vagyoni, jövedelmi viszonyainak, szociális körülményeinek, egészségi állapotának feltárása céljából a kérelemhez csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szerinti jövedelem, illetve vagyonnyilatkozatokat, és az azt alátámasztó okiratok. (2) A támogató szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a 9/1999. (IX.24.) SzCsM rendelet 22. (2) bekezdésében megjelölt, a szociális rászorultságot igazoló iratokat, nyilatkozatot, illetve azok másolatát. (3) Családsegítés és támogató szolgálat iránti kérelem esetén a kérelmező életkörülményeinek, szociális helyzetének feltárása céljából szükség szerint részletes környezettanulmányt kell készíteni, és azt az ellátás megállapítását követően szükség szerint meg kell ismételni. Étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja ellátás, demens betegek, és fogyatékossággal élők nappali ellátása iránti kérelem esetén a nem időskorú kérelmező életkörülményeinek, szociális helyzetének feltárása céljából részletes környezettanulmányt kell készíteni, és azt az ellátás megállapítását követően szükség szerint meg kell ismételni. A részletes környezettanulmány kiterjed a kérelmező és családja életkörülményeinek, valamint vagyoni és jövedelmi helyzetének vizsgálatára. (4) A (3) bekezdés szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátást igénylő, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásban részesülő köteles a környezettanulmányt készítővel együttműködni a kért adatok rendelkezésre bocsátásával. (5) A gondozás megszűnik, ha a gondozott az intézmények szolgáltatásait a házirendben meghatározott időtartamig nem veszi igénybe Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 22. -a. Hatályos január 1-től. 81 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 22. -a. Hatályos január 1-től. 82 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 22. -a. Hatályos január 1-től. 83 Módosította 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet23. -a. Hatályos január 1-től. 84 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 24. -a. Hatályos január 1-től.

18 18 A gondozásra jogosult érdekvédelme a házirend alapján történik. A panaszok kivizsgálására a az intézményvezető jogosult. Amennyiben a panaszos az intézkedéssel nem ért egyet, jogorvoslatért a nagyközség Polgármesteréhez fordulhat. 47. (1) 85 Doboz Nagyközségben a szociális alapszolgáltatásért a családsegítés, a nappali ellátás, házi segítségnyújtás kivételével térítési díjat kell fizetni. (2) 86 Intézményi térítési díjak: a) 87 Doboz Nagyközség Önkormányzata által megállapított, a fenntartása alatt működő szociális ellátások általános forgalmi adó nélküli térítési díjai: aa) étkeztetés 425,- Ft ab) nappali ellátás 0,- Ft ac) házi segítségnyújtás 0,-Ft ad) demens, fogyatékos nappali ellátás étkeztetéssel 276,-Ft b) 88 A támogatós szolgálat térítési díjai: ba) 89 A szállítás térítésmentes azok számára, akik fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában, vagy kiemelt családi pótlékban részesülnek, illetve jövedelmük kevesebb, mint a nyugdíjminimum, amennyiben orvoshoz, kórházba, közoktatási intézménybe, valamint bentlakásos intézménybe igénylik a szállítást. Egyéb esetben térítésköteles a szolgáltatás, és a szállítás személyi térítési díja egy úton a szállított személyek számával arányos mértékben kerül kiszámításra. Szállítás térítési díjfizetésre kötelezetteknek 70 Ft/km bb) Személyi segítés térítésmentes azok számára, akik fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában, vagy kiemelt családi pótlékban részesülnek. Személyi segítés térítési díj fizetésére kötelezetteknek 100 Ft/óra bc) 90 (3) 91 (4) 92 A szociálisan nem rászorult személy esetében a személyi térítési díj összege az intézményi térítési díj összegével azonos. (5) (1) 94 A térítési díj megállapítása a Szt. 114., 115. és 115/A -ai alapján, valamint Doboz Nagyközség Önkormányzata határozata alapján történik. 85 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 25. -a. Hatályos január 1-től. 86 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 25. -a. Hatályos január 1-től. 87 Módosította: 13/2014. (XI.28.) ÖNK rendelet 2. -a. Hatályos december 1-től. 88 Módosította: 4/2010. (IV.01.) ÖNK rendelet 2. -a Hatályos: április 1-től 89 Módosította: 23/2012. (XII.13.) ÖNK rendelet 21. -a Hatályos: december 14-től. 90 Hatályon kívül helyezte: 2/2011 (III.25.) ÖNK rendelet 5. -a Hatálytalan: május 1-től. 91 Hatályon kívül helyezte 27/2009. (XII.11.) ÖNK rendelet 3. -a Hatálytalan: január 1-től 92 Megállapította: 8/2008. (III.01.) ÖNK rendelet 6. -a Hatályos: március 1-től 93 Hatályon kívül helyezte 27/2009. (XII.11.) ÖNK rendelet 3. -a Hatálytalan: január 1-től 94 Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 26. -a. Hatályos: január 1-től.

19 19 (2) 95 Térítési díj fizetésére kötelezett a Szt ában meghatározott személy. (3) A személyi térítési díj mértékének meghatározásánál figyelemmel kell lenni a kötelezett szociális helyzetére (jövedelmi viszonyaira ), az intézményi térítési díjra, valamint az Szt ban leírtakra. (4) A személyi térítési díjat a jogosult, vagy a tartásra köteles személy az intézménynek havonta, utólag fizeti be a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig (1) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. (2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal ügyrendjét saját maga határozza meg. (3) A kerekasztal képviselőit a rendelet 2 sz. melléklete tartalmazza. 51. (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kivéve a rendelet 20. (3), valamint 22.. (4), (5), és (6) bekezdése, mely január 1-jén lép hatályba. (2) Ezzel egyidejűleg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2006. (VIII.30.) számú rendelet hatályát veszti. Doboz, szeptember 20. Egységes szerkezetbe foglalta: november 28. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző 1. Melléklet Melléklet a 11/2007. (IX.21.) rendelethez A szociálpolitikai kerekasztal képviselői: a) a Szociális és Egészségügyi bizottság elnöke és tagjai b) a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vezetője c) a szociális területen tevékenykedő ügyintéző, akinek személyét a jegyző jelöli ki d) Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 95 Megállapította: 8/2008. (III.01.) ÖNK rendelet 7. -a Hatályos: március 1-től 96 Hatályon kívül helyezte: 8/2008. (III.01.) ÖNK rendelet 8. -a Hatálytalan: március 1-től 97 Hatályon kívül helyezte: 27/2008. (XII.12.) ÖNK rendelet 8. -a Hatálytalan: január 1-től

20 20 e) Gyermek, Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke f) a Gondozási Központ vezetője 3. melléklet a 11/2007. (IX.21.) önkormányzati rendelethez Kiegészítő Igazolás (a nagyközségi önkormányzat többszörösen módosított 11/2007.(IX.21) sz. rendelete 19. (4) bekezdéséhez) Igazolom, hogy Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. TAJ szám:. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. Nevezett *ágyban fekvő *nem ágyban fekvő beteg. a megfelelő aláhúzandó Dátum:. Háziorvos aláírása

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználásának ellenőrzéséről Abádszalók Város

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV.25.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatást nem kérhet.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatást nem kérhet. DOMONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól egységes szerkezetben Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről (egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben