E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 28-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére"

Átírás

1 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásának értékelése Előterjesztő: dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Melléklet: 1 db Határozatok száma: 1

2 2 Kerekegyháza Város Önkormányzata Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának értékelése Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt. ) 96. (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal, s ha a benne foglaltakkal egyetért, elfogadja. Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. A megyei gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a megyei gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997.(IX.10. ) Korm. rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza ( 1. sz. melléklet). A fentiek alapján a gyermekvédelem különböző területein dolgozók (Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata, jegyzői gyámhatóság ügyintézője) a saját működési területüket illetően készítettek értékelést a fent említett melléklet alapján. Kerekegyháza, május 22. Dr. Kelemen Márk polgármester../2014. (V.28.) sz. Kth: Gyermekvédelmi rendszer értékeléséről Határozati javaslat Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete a település évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: május 31.

3 3 Az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának értékelése 1.A településen lakóhellyel rendelkező gyermekek életkori megoszlása (0-18 év) Születési idő Fő évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben 67 Összesen: Fő évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben A 0-18 éves korosztály száma 10 fővel csökkent a tavalyi évhez képest ban megemelkedtek a születésszámok, majd kismértékben csökkenni kezdtek. Már harmadik tanéve 4 első osztály indul az iskolában. Az óvodák és bölcsőde is 100%-os kapacitáskihasználtsággal működtek a évben, pedig 2 új óvodai csoport is indult szeptemberében szeptemberétől újabb óvodai csoportot indítunk, melynek feltöltése folyamatban van, még vannak üres férőhelyeink.

4 4 2. Jegyzői gyámhatósági pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: december 1-i adatokat tekintve, szociális helyzete alapján 374 ( ben) gyermek jogosult rendszeres gyermekvédelmi támogatásra, 187 családban, melyből 55 egyedülálló szülő. Az ellátottak száma 2012-höz képest 11 fővel csökkent Az elutasított családok száma 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a szülők főként iskolakezdés időszakában ruházati és tanszervásárlás támogatásra, ritkán étkezési díj hozzájárulásra és gyógyszerköltség támogatásra igényelnek év augusztus hónapja óta a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban természetbeni ellátásként utalvány (csekk) formájában vehető igénybe, legfőképp gyermekruha vásárlás és gyógyszerköltség hozzájárulás igénylése esetén. Abban az esetben, ha a támogatott a részére kiadott természetbeni ellátásként nyújtott utalványt (csekket) nem használta fel, részére újabb támogatás nem állapítható meg évben 186 gyermek részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban ( 50 fővel kevesebb, mint tavaly). Ebből természetbeni támogatásként, utalvány (csekk) formájában 170 fő részesült, ,- Ft értékben. Pénzbeli támogatás formájában 16 fő részesült, ,- Ft értékben. Óvodáztatási támogatás: A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeresen óvodába járó gyermek szülője részére kell folyósítani az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig, amennyiben megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek év folyamán 1 gyermek részére június és december hónapokban történt kifizetés (előtte 4 gyermek részesült ebben). Gyermekétkeztetés ( óvodai, iskolai) decemberében az bölcsődében összesen 42 fő gyermek étkezett. A bölcsődések közül 5 fő gyermek kapta az étkezést térítés nélkül, tekintettel arra, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. 3 fő gyermek részesült 50%-os térítési díjkedvezményben annak okán, hogy a családban 3 kiskorú nevelkedik. A tartós betegsége okán egy gyermek sem kapott 50%-os térítési díj kedvezményt. Nevelésbe vett gyermek 1 fő (2013. évben, összesen) 50%-os térítési díj Étel (tej, liszt...) érzékenyek évben összesen 1 fő, akik nem fizettek étkezési díjat. Nekik a szülők hozzák be az ételt.

5 évben az óvodában 270 gyermek étkezett, napi átlag 221 fő. Az óvodások közül 60 gyermek kapta az étkezést térítés nélkül, tekintettel arra, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. 39 gyermek részesült 50%-os térítési díjkedvezményben annak okán, hogy a családban 3 kiskorú nevelkedik. A tartós betegsége okán 12 gyermek kapott 50%-os térítési díj kedvezményt. A gyermekek közel fele kap valamilyen arányú támogatást. Az általános iskolában összesen 416 gyermek részesült évben étkeztetésben. Ebből rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő térítésmentesen étkező gyermekek száma: 171 fő, ez a létszám évihez képest csökkenést mutat ( ben 189 fő ingyenes étkezőnk volt.). 3 vagy több kiskorút nevelő családok azon gyermekei, akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 75 főt tesznek ki. Ők 50% térítési díjkedvezményt kaptak. Ugyancsak 50% kedvezményt kaptak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő tartós beteg gyerekek. Az ő számuk 19 fő. Csökkentek, melynek oka a jogszabályi szigorítás is. A fentiekből látható, hogy mindössze 151 gyermek nem részesül térítési díj kedvezményben, ez az összes étkezők 36%-a. Nyári gyermekétkeztetés Mint minden évben, így a 2013-as évben is a települési önkormányzatok szociális nyári gyermekétkeztetés céljából támogatást igényelhettek a nemzeti erőforrás minisztériumtól évben önkormányzatunknak a következő feltételekkel kellett biztosítania a rászoruló gyermekek étkeztetését: legalább 45, legfeljebb 55 munkanapon keresztül biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek (a továbbiakban: rászoruló gyermekek) étkeztetését napi egyszeri melegétkeztetés formájában a Gyvt (4) bekezdés h) pontja alapján ingyenesen vagy kedvezményesen. Kerekegyháza város hátrányos minősítéssel nem rendelkező település, ezért a támogatás mértéke kisebb arányú volt. Önkormányzatunk a megváltozott támogatási feltételek mellett 75 fő rászoruló gyermek nyári gyermekétkeztetését biztosította 45 napon keresztül a nyári szünidő jelentős része alatt. HH és HHH változások szeptember 01-jétől módosult a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, szabályozása átkerült a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvénybe. A szabályozás célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése kora gyermekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. Az új szabályozás szerint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása külön kérelemre indul, űrlapja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nyomtatvány részét képezi, a kettő együtt igényelhető. Ennek ellenére az ügyfelek figyelmét fel kell hívni a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megváltozott szabályaira és a kérelmezés lehetőségére. A változásoknak köszönhetően szeptember 01-jétől lényegesen kevesebb hátrányos helyzet megállapítására került sor.

6 6 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 3.1. Gyermekjóléti szolgáltatás: Településünkön a Kerekegyháza és Térsége Szociális Feladatellátó Társulás által fenntartott Humán Szolgáltató Központ látja el a feladatot. A szakmai munka hatékonyságának, minőségének egyik záloga az intézményen belüli- és a külső szakemberekkel történő aktív esetmegbeszélő csoportok működtetése, valamint a szupervíziós lehetőség biztosítása. A gyermek érdeke felette áll minden egyéb érdeknek. Intézményben hét szakfeladat van, melyek egyike sem könnyű terület, legnehezebb teljesíthető talán a gyermekjóléti szolgáltatás. Az aktuális helyzeteket gyorsan, felelősségteljesen kell felmérni és a szükséges intézkedést megtenni. Az előző évben sok munkát fektetett az intézmény a gyermek nevelésbe vételét meghozó döntési folyamat átvilágítására, elemzésére. Melyek azok a változók, melyek súlyosan veszélyeztetnek, hogyan lehet mérlegelni, mikortól valószínűsíthető, hogy a család nem tölti be funkcióját, illetve nem látja el a struktúrája adta feladatot: a reprodukción kívül nem biztosítja a gyermekek testi-, lelki-, értelmi- és érzelmi fejlődését vagy csak rész funkciókat lát el. Nem pusztán szakmailag, de emberileg, érzelmileg is hatalmas terhet jelent a családgondozó számára, aki továbbra is kapcsolatban fog maradni a családdal, és bizonyos mértékig a kiemelt gyermekkel. Egy ilyen döntést konzultációk sora, belső- és külső esetmegbeszélők és a szupervízión történő áttárgyalás előz meg. A tavalyi évben tovább definiálták, pontosították a folyamat forgatókönyvét, a több év tapasztalati tudását alkalmazva. Befolyásoló tényező például, hogy a megelőző esetmegbeszélőre az óvoda gyermekvédelmi felelősét, vagy magát az érintett pedagógust személyesen hívják-e el, esetleg mindkettőjüket. Akár az intézményen belüli szakmai csoportok között, akár a társult települések közötti együttműködés, folyamatos kétoldalú párbeszéd alapvető kívánalom. A reszponzív társadalmi környezet kialakítását továbbra sem lehet befejezettnek tekinteni, folyamatosan törekednek a fejlesztésére. Hiszen egy veszélyeztetett gyermeknél sem lehet a tünetek mögé látni egyértelműen, szükség van a környezettől, nem pusztán a szakemberektől jövő jelzésekre, amelyek szélesebb látókört, nagyobb rálátást eredményeznek. Cél elérni, hogy a közösség lelkiismereti tényezője legyen a gyermekvédelem ügye. Év Alapellátásban történő gondozás Védelembe vétel Átmeneti nevelt Családok száma összesen

7 7 A gyermekvédelem rendszerének éves áttekintése Ez év március elején került sor fentebb említett tanácskozásra. A gesztor önkormányzaton gyűltek össze a társult településeken érintett szakemberek, hogy a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékeljék a jelzőrendszer éves működését, áttekintsék a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tegyenek működésük javítására. A tanácskozáson a jogszabályi változások, a beszámolók ismertetése után egy médiából ismert eset megtárgyalásán keresztül általános célkitűzéseket fogalmaztak meg. A jelzések konkretizálása, részletesebbé tétele javaslatként hangzott el. A jelzések utáni visszacsatolások fontosságát is hangsúlyozták. Egybehangzó véleményt alkottak, hogy az együttműködés a jelző tagok között jónak mondható, különösen hatékonyak az esetkonferenciák, a közös családgondozások. Élnek az együttműködés egyéb formáival is: mint tájékoztatás, konzultáció, esetmegbeszélések. Jelzések száma: 2013-ban az elmúlt évekhez képest emelkedett az eseti segítséget kérők aránya 2013-ban jelzőrendszer tagoktól 41 alkalommal kaptak jelzést Halmozott adat - védőnők 15 - közoktatási intézményektől: 40 - rendőrség: 3 - pártfogó felügyelőtől: 1 - önkormányzattól, gyámhatóságoktól: 3 Az együttműködés látványos megnyilvánulásai a közösen szervezett szabadidős programok: A nyár fő eseménye a Természetes közösségi háló elnevezésű program volt, mely a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósult meg. Augusztus között szerveztük meg a tábort az öt társult település hátrányos helyzetű gyermekei számára. Legfőbb cél, hogy a gyermekek a természetben tölthessék el szabadidejük egy részét, távol az elektronika világától és megismerkedjenek azzal a környezettel, melyben élünk. A hét programját végigkísérte természeti értékeink, hagyományaink megismertetése és megőrzése az emberi kapcsolatok építésén keresztül. A kunbaracsi ifjúsági tábor adott otthont rendezvényünknek. A teljesség igénye nélkül a következő programokban vehettek részt a gyerekek: csapatjátékok, játékos sportvetélkedők, kenyérlángos sütés, kézműves foglalkozások, táncház, traktortúra, sajtkészítés megtekintése. A tábor programjai közvetlenül 40 gyermeket érintettek. A társult településekről: Ladánybenéről, Kunbaracsról, Ágasegyházáról, Fülöpházáról és Kerekegyházáról összesen 40 gyermek érkezett. A környék településein élő gyermekek így személyesen is megismerkedtek

8 8 egymással. A programok önkéntes pedagógusok, okleveles népművész és a családgondozók vezetésével zajlottak. A gyermekek szállításában a települési önkormányzatok voltak segítségünkre a tanyagondnokok közreműködésével ban is megszervezésre kb. 40 hátrányos helyzetű kerekegyházi gyermek számára a tőserdei fürdőzést, ahol a felnőtt felügyeletet önkéntes pedagógusok és a jelzőrendszer tagjai jelentették.. - Immár hagyományosan december 6-án elindult Kerekegyházán a Mikulásjárat. Kb. 110 hátrányos helyzetű gyermek kapott ajándékot nagylelkű támogatóktól és segítőktől, az önkéntes Mikulások és Krampuszok jóvoltából. - December 13-án a Kerekegyházi Művelődési Házban Kézműves foglalkozást szerveztek az öt tárult település 40 gyermeke számára. Itt a gyerekeknek lehetőségük volt kézművesek segítségével, vezetésével karácsonyi díszeket, ajándéktárgyakat készíteni, gyöngyöt fűzni, képet, gyertyatartót, személyre szabott bögrét készíteni. A karácsonyi hangulatot bejglivel, és üdítővel igyekeztünk fokozni. Távozáskor pedig minden résztvevő egy kis jelképes ajándékcsomagot kapott Gyermekek napközbeni ellátása: A gyermekek napközbeni ellátását A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv aiban feltüntetett ellátási módok közül Kerekegyházán az alábbiakra van lehetőség. a., általános iskolai napközi b., óvoda c., bölcsőde Napközi otthonos ellátás az általános iskolában: Az általános iskolában 53 gyermek veszi igénybe a napközi otthonos ellátást, továbbá 40 gyermek délután tanulószobai foglalkozáson készül fel a tanórákra. Óvodai ellátás: A 3 óvodai épületben összesen 9 óvodai csoport működött nevelési évének végéig szeptemberétől 2 új csoport indult, a férőhelyszám 270-re emelkedett. A Gyermeket elutasítani így a évben már nem kellett. A bölcsőde augusztus 28-án kezdte meg működését 2 csoportban, majd novembere óta 3 bölcsődei csoportban látják el a gyermekeket. A beiratkozott gyermekek száma 40 fő, jellemzően várólista van. Az időszakos gyermekfelügyeletet is igényelték a szülők. Az időszakos gyermekfelügyelet igénylése esetén a szülő a hét legfeljebb 3 napjára kérhet bölcsődei ellátást a gyermek részére és meghatározhatja, hogy ezen napokon egész napos, vagy félnapos ellátást vesz igénybe. 4. Felügyeleti szervek szakmai ellenőrzésének tapasztalatai évben a működést engedélyező hatóság ellenőrizte a feladatellátásokat. Ellenőrzött egység: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központjának Gyermekvédelemi Szolgálata és Kerekegyerdő Bölcsőde

9 9 Megállapítások alapján július 1-től 1 fővel emelni szükséges a gyermekjóléti munkatársak létszámát a HSZK-ban, illetve adminisztratív jellegű javításokat kellett elvégezni. A bölcsődében a szakmai program és az szmsz kiegészítésére volt szükség, mely elvégzésre került. 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok Tanyán lakó gyerekek óvodába, iskolába szállításának kibővítése. Óvoda, illetve iskola köteles, de intézménybe nem járó gyermekek felkutatása Gyermekek szünidei felügyeletének megoldása. Hátrányos, tanyán élő tanulók hét közbeni elhelyezése kollégiumban. Tréning jellegű kiscsoportos beszélgetések kamaszokkal. az iskolapszichológusi feladatellátás fenntartása a továbbiakban is Vészlejárat ifjúsági klub fenntartása a szabadidő tartalmas eltöltése érdekében 6. Bűnmegelőzési program A koncepciót a Képviselő-testület október 11-i ülésén fogadta el, melynek tartalma, főbb pontjai az alábbiak: 1./ A település szociometriai leírása, település-szerkezetének sajátosságai: Ezen belül: A település-szerkezet építészeti sajátosságai (lakásszám) A lakosság lélekszáma, kormegoszlása, foglalkoztatása (helyben, illetve az ingázók számaránya) Az egyes napszakokban rendszeresen otthon tartózkodók száma és aránya a településszerkezeti (építészeti) egységekben. 2./ A település lakói szubjektív biztonságérzetének felmérése: A biztonságérzetet erősítő és fenntartó, már meglevő tényezők Területek, ahol szükséges egy biztonságosabb lakókörnyezet kialakítása érdekében javulást elérni, és az ehhez szükséges eszközök Önerőből tett intézkedést a javak védelme érdekében 3./ A település bűnügyi fertőzöttségének adatai önkormányzati statisztikák tükrében Az ezek alapján megfogalmazható önkormányzati feladatok: A Kerekegyházi Polgárőr Egyesület - emberi erőforrásainak hasznosulása érdekében - a működési feltételeinek javítása, Tanyavédelmi program szervezése, Társadalmi rétegtől független, széles tömegek bevonása a bűnmegelőzési tevékenységbe, Bűnmegelőzési tevékenység anyagi támogatásának (feltételrendszerének) biztosítása önkormányzati finanszírozásból, A fiatalkorúak bűnelkövetése általában garázdaság (túlnyomórészt alkoholos befolyásoltság alatt), valamint lopás (bolti lopás, tűzifa kerékpár, motorkerékpár). A gyermekkorúak deviáns antiszociális viselkedése jellemzően a hétvégi éjszakákra korlátozódik. Sajnos legtöbbször csak a rongálás tényét észleli a lakosság, az elkövető(k) kiléte ismeretlen marad tanú, illetve

10 10 bizonyítékok hiányában. Továbbra is gondot jelent a betelepülők antiszociális, a lakókörnyezetüket zavaró, időnként megbotránkoztató életvitele. A statisztikák szerint évben nem történt fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény. Kiskorú veszélyeztetése miatt 2 esetben indult eljárás. A rendőrséggel együttműködésben szervezett baleset megelőző intézkedések: forgalomellenőrzés reggel és a déli órákban az iskola környékén, a polgárőrséggel együttműködve. 7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek, civil segítők együttműködése a prevenció során A programok megvalósításához, civil támogatók és a jelzőrendszer szakemberei nyújtottak segítséget, anyagi támogatást. Az általános iskola évek óta drogprevenciós programot szervez a rendőrséggel együttműködve, nemcsak a gyermekek, de a szülők részére is. Települési rendezvények, intézményi rendezvények kísérőrendezvénye közlekedési biztonsági vetélkedők. A polgárőrség a felső tagozatos gyermekek számára bűnmegelőző előadást tart.

11 11 1. sz. melléklet: Tartalmi követelmények a települési önkormányzat és a megyei kirendeltség számára, a Gyvt ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 3. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)

12 12

A 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 1 Kerekegyháza városban

A 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 1 Kerekegyháza városban A 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 1 A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: (149/1997.(IX.10. ) Korm. rendelet 10. sz. melléklete ) 1. A település

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére 116/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat. beszámolója) tevékenységéről szóló beszámoló) Evangélikus Német Nemzetiségi Ovoda. gyermekvédelmi beszámolója)

1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat. beszámolója) tevékenységéről szóló beszámoló) Evangélikus Német Nemzetiségi Ovoda. gyermekvédelmi beszámolója) - egyéb, - a fejezete). a meg l-loffinann Szilvia Ovodavezető (.Katicabogár Ovodai Intézménye gyermekvédelmi beszámolója) 1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat Kovács Edina Igazgató (Beszámoló 3., 6. fejezete,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.április 30-i ülésére

Részletesebben