JEGYZŐKÖNYV. A Szociális és Közbiztonsági Bizottság március 19-én 16: 45 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. A Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2009. március 19-én 16: 45 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV A Szociális és Közbiztonsági Bizottság március 19-én 16: 45 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Készült: A Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Közbiztonsági Bizottsága én 16: 45 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Kiss Dénes László bizottsági elnök, Dr. Pácziné Félix Anna, Szalai Gábor, Pádár Erika, Nagy Sándor és Vikartóczky József bizottsági tagok. Igazoltan távollévő tag: Füzesi Péterné bizottsági tag Tanácskozási joggal vesz részt: Vargáné Vass Éva jegyző. Meghívott: Juhász Sándor polgármester, Vad Mária alpolgármester, Dr. Páczi Antal alpolgármester, Borbás Elvira OKSB elnök, Kövecses Györgyné óvoda gyermekvédelmi felelőse, Bánföldi Györgyné gondozóház vezető, Vladár István református lelkipásztor, Dr. Külüs Ilona házi gyermekorvos, Kovács Ilona gyógyszertár-vezető, Sasvári Istvánné az általános iskola igazgatóasszonya, Orbán Péterné a Csicsergő óvoda vezetője és Urbán Lászlóné a katolikus egyház képviselője. Távol lévő meghívott: Dr. Práczki Péter PTB elnök, Selmeczi Lajos evangélikus lelkipásztor, Faragó Anita védőnő és Sahin Tóth Jenőné pénzügyi vezető Kiss Dénes László bizottság elnöke: Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel a megválasztott bizottsági tagok közül 6 fő jelen van. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Hényel Krisztiánnét, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Szalai Gábor bizottsági tagot. A bizottság a jegyzőkönyvvezető, illetve a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadja. Kiss Dénes László bizottsági elnök javasolja elfogadásra az alábbi napirendi pontokat: 1. Előterjesztés Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló rendelet-tervezetére Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző 2. Gyermekvédelmi felelősök tájékoztatója Előterjesztő: Borbás Elvira Fekete István Általános Iskola gyermekvédelmi felelőse Kövecses Györgyné Csicsergő Óvoda gyermekvédelmi felelőse 3. Előterjesztés a évi közfoglalkoztatási tervre Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző 4. Tájékoztató a Bizottság február havi ülésén felmerült gyalogátkelőhely közlekedési lámpájának ügyéről Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző 1 /6

2 A Szociális és Közbiztonsági Bizottság 6 igen szavazattal a napirendre tett javaslatot elfogadja. 1. napirendi pont: Előterjesztés Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló rendelet-tervezetére Kiss Dénes László bizottság elnöke: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 58/B. (2) bekezdése alapján a 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a megyei, fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. Megkérem Vargáné Vass Éva jegyzőasszonyt, hogy a Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló rendelettervezetét, terjessze a Bizottság elé. Vargáné Vass Éva jegyző: Szóbeli kiegészítést a benyújtott előterjesztéshez nem kívánok tenni. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy előkészítettünk egy rendelet-tervezetet. Ebben a rendelettervezetben a kerekasztal célját határoztuk meg, tagjaira és állandó meghívottjaira tettünk javaslatot. Azt kérem a Bizottságtól, hogy a rendelet-tervezetet szíveskedjék megtárgyalni. Ha van javaslat módosításra, azt átvezetjük és ennek alapján a Képviselő-testület elé terjesztjük. Kiss Dénes László bizottság elnöke: Kérdése, hogy az Önkormányzatra ró-e a kerekasztal megalakítás és működés anyagi terheket? Illetve hozhat-e a Szociálpolitikai Kerekasztal olyan határozatot, amelynek pénzügyi vonzata van az Önkormányzatra nézve? Vargáné Vass Éva jegyző: Annak a határozatnak, amit a Kerekasztal a Képviselő-testület elé terjeszt, lehet költségvetési vonzata. Hiszen a Kerekasztalnak célja az, hogy a helyi szociálpolitikai célokat elősegítse. Ennek keretében tehet olyan javaslatot, aminek van költségvetési vonzata. Kiss Dénes László bizottság elnöke: Kell-e a következő költségvetési évben elkülöníteni valamilyen összeget működésre? Vargáné Vass Éva jegyző: Működésre nem! A Kerekasztal évente egyszer, minimálisan egy ülést tart, a költségvetés elfogadását megelőzően. Tehát a Képviselő-testület tud számolni a költségvetési vonzattal, ha van ilyen. Vad Mária alpolgármester: A Kerekasztalnak milyen gyakorlati feladata lesz? Vargáné Vass Éva jegyző: Közreműködik a település szociális helyzetfelmérésében. Javaslatot tehet a Képviselő-testület felé a helyi szociálpolitikai feladatokat vonatkozásában. Konkrét feladata, hogy a közfoglalkoztatási tervet minden évben véleményezze. Kiss Dénes László bizottság elnöke: A rendelet-tervezetben felsorolt intézmények vezetői vállalják azt, hogy a Szociálpolitikai Kerekasztal meghívottjai esetenként tagjai legyenek? Bánföldi Györgyné Erdei Fenyő Gondozóház vezetője: A szociális törvény folyamatosan változik. Én azt gondolom, ha megtanulunk szociálpolitikáról beszélni, ha tudunk egymással beszélni, információt cserélni és azt a lakosság felé továbbítani az nagyon fontos. Fontosnak tartom a jó információ továbbadását. Ha megtanulunk egy nyelven beszélni, közösen értelmezni törvényeket az nagyon nagy dolog lesz. Én ennek tiszta szívemből örülök és elfogadom a felkérést. Urbán Lászlóné a Katolikus Egyház képviselője: Igen, elvállalom. Vladár István Református lelkipásztor: Nagyon szívesen vállalom. Borbás Elvira kirendelt családgondozó és OKSB elnök: Én is vállalom. 2 /6

3 Kiss Dénes László bizottság elnöke: Akar-e még valaki hozzászólni? Senki. Ebben az esetben javaslom a Szociális és Közbiztonsági Bizottságnak, hogy a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló rendelet-tervezetet javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. A Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Közbiztonsági Bizottsága 42/2009. (III. 19.) SZKB. Határozata a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló rendelet-tervezetről A Szociális és Közbiztonsági Bizottság a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló rendelettervezetet megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy azt az előterjesztés szerint hagyja jóvá. Határidő: Felelős: soros Kt. ülés Bizottsági elnök, Jegyző 2. napirendi pont: Gyermekvédelmi felelősök tájékoztatója Kiss Dénes László bizottság elnöke: Megkérem Borbás Elvirát és Kövecses Györgynét, hogy a tájékoztatójukat terjesszék a Bizottság elé. Borbás Elvira a Fekete István Általános Iskola gyermekvédelmi felelőse: Én a leírt tájékoztatóhoz kiegészítést nem kívánok tenni, ha valakinek kérdése van, arra szívesen válaszolok. Kövecses Györgyné a Csicsergő Óvoda gyermekvédelmi felelőse: Annyi kiegészítést fűznék hozzá, hogy az étkeztetésnél tartós beteg gyermek 1 főt, 2 főre kérem a tájékoztató szövegében javítani. Vargáné Vass Éva jegyző: Ezt a tájékoztatót a Szociális és Közbiztonsági Bizottság a évi munkatervében határozta meg. Ez azon felüli tájékoztatás, ami egyébként a Bizottsághoz be fog érkezni. Kiss Dénes László bizottság elnöke: Javasolja a Szociális és Közbiztonsági Bizottságnak, hogy a gyermekvédelmi felelősök tájékoztatóját vegye tudomásul. A Bizottság 6 igen szavazattal az elhangzott tájékoztatót tudomásul vette. 3. napirendi pont: Előterjesztés a évi közfoglalkoztatási tervre Kiss Dénes László bizottság elnöke: Megkérem Vargáné Vass Éva jegyzőasszonyt, hogy a évi közfoglalkoztatási tervet terjessze a Szociális és Közbiztonsági Bizottság elé. Vargáné Vass Éva jegyző: A jogi szabályokon felül kiegészítő táblázatot csatoltunk mellékletként az előterjesztéshez. Jogszabály írja elő, hogy az Önkormányzat közfoglalkoztatási tervet kell készítenie. A közfoglalkoztatási tervet a Munkaügyi Központnak és a Szociálpolitikai Kerekasztalnak is véleményeznie kell. A Képviselő-testületnek évben április 15. napjáig kell 3 /6

4 elfogadnia. Azt kérem a Bizottságtól, hogy szíveskedjék áttekinteni. Ha kérdés van, természetesen válaszolunk rá, ha van javaslat módosításra, azt átvezetjük és ennek alapján a Képviselő-testület elé terjesztjük. Vad Mária alpolgármester: A 2. számú melléklet 1 sorszám b) pontja rendszeres munkavégzésbe bevonható 20 fő. A 4. számú melléklet tartalmazza a felajánlani szánt munkát. Azt tervezzük az idén, hogy mind a 20 főt foglalkoztatjuk? Vargáné Vass Éva jegyző: Nem nagyon tehetünk mást. Mert ha nem foglalkoztatjuk Őket, akkor az nekünk a kifizetett összeg 20 %- át jelenti, ellenkező esetben csak 5 %- át. Kiegészítésként mondom el, hogy közfoglalkoztatás szervezőre lehet pályázni, azonban Monorierdő erre az álláshelyre csak 0,1 főt kapott. Erre lehet pályázni. Vad Mária alpolgármester: Napi munkát kiosztani ezzel a létszámmal nem lehet. Bánföldi Györgyné Erdei Fenyő Gondozóház vezetője: Ez egy felelősségteljes beosztás, nem egyszerű dolog ma Magyarországon valakit foglalkoztatni. Kiss Dénes László bizottság elnöke: Balesetvédelmi oktatást kell tartani nekik például. Ha hetente cserélődnek, mert kikerülnek a közfoglalkoztatásból, akkor hetente. Vad Mária alpolgármester: Eddig is foglalkoztattunk közhasznú munkásokat. Ott sem kaptak munkaruhát, ott sem kaptak balesetvédelmi oktatást. Vargáné Vass Éva jegyző: Nem így van. Rendelkezésre állnak a balesetvédelmi oktatás jegyzőkönyvei, a foglalkoztatottak egészségügyi vizsgálataira vonatkozó dokumentumok, számlák amelyekel kesztyűt, lapátot, munkaruhát védőitalt vettünk. Kiss Dénes László bizottság elnöke: Javaslom a Szociális és Közbiztonsági Bizottságnak, hogy a évi Közfoglalkoztatási tervet javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. A Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Közbiztonsági Bizottsága 43/2009. (III.19.) SZKB. Határozata a évi Közfoglalkoztatási tervről A Szociális és Közbiztonsági Bizottság a évi Közfoglalkoztatási tervet megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy azt az előterjesztés szerint hagyja jóvá. Határidő: Felelős: áprilisi rendkívüli Kt. ülés Bizottsági elnök, Jegyző 4. napirendi pont: Tájékoztató a Bizottság február havi ülésén felmerült gyalogátkelőhely közlekedési lámpájának ügyéről Kiss Dénes László bizottság elnöke: Megkérem Vargáné Vass Éva jegyzőasszonyt, hogy a tájékoztatót terjessze a Szociális és Közbiztonsági Bizottság elé. 4 /6

5 Vargáné Vass Éva jegyző: A Bizottság februári ülésén ezzel kapcsolatos kérdés merült fel. Ezt a kérdést megvizsgáltuk és a mellékelt tájékoztató szerint a Bizottság elé terjesztem. Szalai Gábor bizottsági tag: Ezt a kérdést Én vetettem fel. És még mindig tartom magam a véleményemhez. Sajnálom, hogy az Önkormányzatnak nem lehet ezt megvalósítani. Dr. Páczi Antal alpolgármester: Én is nagyon sajnálom, hogy ez nem valósulhat meg. De valamit tenni kellene, mert a gyalogátkelőhely nagyon balesetveszélyes. Kiss Dénes László bizottság elnöke: Az alpolgármester úrral teljesen egyetértek. Nem értem a Közútkezelő hozzáállását. Vecsésen a gyalogátkelőhelynél a weben látható kamera, ezt naponta folyamatosan lehet nézni. Ott miért lehet? Cegléden és Abonyban szintén lehet. Juhász Sándor polgármester: Vecsésen a kamera a közlekedés tájékoztatását szolgálja. Budapesten szintén. Ezek a kamerák a közlekedéshez való adatokat diktálják. Vargáné Vass Éva jegyző: Azzal szeretném kiegészíteni a polgármester urat, hogy engedélyezési eljárást lehet folytatni. Ezt meg kell terveztetni, ez pénzbe kerül, ezt le kell engedélyeztetni. A Monori Rendőrkapitányságot többször megkerestük már a gyalogátkelőhely ügyében. Nem tudnak segíteni. Kiss Dénes László bizottság elnöke: Én is utána néztem ennek a dolognak. Több településen telepítenek relatív sebességmérő készüléket. Én mindenképpen javasolnám a Bizottságnak, hogy kérjen ajánlatot a tervezési költségre, azután térjünk vissza az engedélyezési eljárásra. Szalai Gábor bizottsági tag: Csúcsidőben, amikor a gyerekek mennek iskolába, illetve jönnek haza, kérhetnénk a gyalogátkelőhely rendőri biztosítását. Dr. Páczi Antal alpolgármester: Egyetértek Szalai Gáborral, támogatom az ötletet. Vikartóczky József bizottsági tag: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy nem feltétlenül fontos a rendőri jelenlét. A Polgárőrséget is be lehetne vonni a gyalogátkelőhely biztosítására. Borbás Elvira OKSB elnök: A probléma szerintem abból adódik, hogy a lámpa nem megfelelően van beállítva. Nagy Sándor bizottsági tag: A Polgárőrség vezetőjével ezt megbeszélem, ha nem is egész nap, de a reggeli órákban egy-két nyugdíjas polgárőr el tudja látni a feladatot. Dr. Páczi Antal alpolgármester: Valóban jó ötlet a Polgárőrség bevonása. De a Rendőrséget is meg kéne keresni, mert komolyabb fellépésre is szükség van a gyorshajtók és a pirosban áthajtók ellen. Kiss Dénes László bizottság elnöke: Javasolja a Szociális és Közbiztonsági Bizottságnak, hogy a Polgármesteri Hivatal kérje a monori Rendőrkapitányságtól, tekintve, hogy a monorierdői gyalogátkelőhely veszélyes, szíveskedjen rendőri jelenlétet biztosítani az iskolába menet a gyerekeknek, valamint a tanítás végén. Egyúttal a Polgármesteri Hivatal kérje fel a monorierdői Polgárőr Egyesületet a gyalogátkelőhely biztosítására. A Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Közbiztonsági Bizottsága 44/2009. (III. 19.) SZKB. 5 /6

6 Határozata A Monori Rendőrkapitányság és Monorierdő Polgárőr megkereséséről A Szociális és Közbiztonsági Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérje a monori Rendőrkapitányságtól, tekintve, hogy a monorierdői gyalogátkelőhely veszélyes, szíveskedjen rendőri jelenlétet biztosítani az iskolába menet a gyerekeknek, valamint a tanítás végén. Egyúttal a Polgármesteri Hivatal kérje fel a monorierdői Polgárőr Egyesületet a gyalogátkelőhely biztosítására. Határidő: Felelős: áprilisi soros bizottsági ülés Bizottsági elnök, Jegyző Kiss Dénes László bizottság elnöke: Valakinek van még egyebekkel kapcsolatban hozzászólni valója? Vargáné Vass Éva jegyző: Több alkalommal felmerült a Szociális és Közbiztonsági Bizottság zárt ülésén, hogy a kérelmezők nem a valós jövedelmüket vallják be egy-egy kérelem benyújtásakor. Ezzel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal elkezdte előkészíteni a helyi szociális rendelet módosítását a vagyonosodási vizsgálattal kapcsolatban. A helyi szociális rendelet módosítását szeretnénk beterjeszteni a Szociális és Közbiztonsági Bizottság áprilisi soros ülésére, és azt követően a Képviselő-testületi ülésre. Vagyongyarapodási vizsgálatot Képviselő-testületi döntés alapján a Polgármester aláírásával írásban kell indítani, az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál. A Önkormányzatnak ez pénzébe nem kerül. Azonban ehhez rendeletmódosításra van szükség. Kiss Dénes László bizottság elnöke: Örömmel veszem tudomásul a jegyző asszony tájékoztatóját. Enyingben például 60 %-kal csökkent a segélyezettek létszáma, az iskolai étkeztetés is 1/3-ra csökkent. Támogatom a javaslatot, előre is köszönöm és várjuk az előterjesztést a soros bizottsági ülésre. Több tárgy nem lévén Kiss Dénes László bizottsági elnök megköszöni a közreműködést és a nyílt ülést 17: 35- kor bezárja. Kmf. Kiss Dénes László Bizottság elnöke Szalai Gábor Jegyzőkönyv hitelesítő 6 /6

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. április 05.-én 15:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Tárgysorozata

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. április 05.-én 15:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Tárgysorozata Monorierdő Község Önkormányzat 2007. április 05.-én 15:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: Határozatai: 43-49 Interpellációk, kérdések Előadó:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról 2010. november 26-án 14:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 310-332 Rendelete: 17 Interpellációk, kérdések T á r g y s o r o z a t a Tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2009. március 17-én 16 óra 43 perc kezdettel a Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott nyílt ülésről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2008 február 19-én 16:15 órai kezdettel a Monorierdő Község Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartott nyílt ülésről. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2010. április 15-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2008 január 24-én 16:40 órai kezdettel a Monorierdő Község Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartott nyílt ülésről. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2008. december 18-án 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 260-263 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 2 Határozatai: 20-25 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 52/2014. (IV.28.) A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, bizottság tagja (3 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, bizottság tagja (3 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Bizottsága 2014. augusztus 14-én 13.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottsága 2014. május 29-én 10.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Szente Béla polgármester, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Dzsupin Imréné képviselő (5 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Szente Béla polgármester, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Dzsupin Imréné képviselő (5 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. június 26-án 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott soros, nyilvános üléséről. Jelen van:, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Dzsupin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Iktatószám: 550-8/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 317-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. március 25-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Páczi Antal elnök, Bánné Veres Zsuzsanna, Hornyák Balázs, Bíró László tag.

Jelen vannak: Dr. Páczi Antal elnök, Bánné Veres Zsuzsanna, Hornyák Balázs, Bíró László tag. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottságának 2007. szeptember 20-án 13:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2015. évi nyári gyermekétkeztetés. Szőllős Sándor polgármester úr átadja a szót Komári Ferencnek, a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Jegyzőkönyv. 2015. évi nyári gyermekétkeztetés. Szőllős Sándor polgármester úr átadja a szót Komári Ferencnek, a Pénzügyi Bizottság elnökének. 1 Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 5-én 16 00 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében megtartott, a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. február 04-én megtartott nyílt üléséről A Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2009. november 10-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

9 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. február 12-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 2/2015. (II. 12.)

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. Tárgysorozata

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. Tárgysorozata Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: 7 i: 73-83 Tárgysorozata 1.) Tsp. Polgármesteri tájékoztató a leválási

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. június 28-án 16.00 18.30 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak:

Részletesebben