K-2008-TÁMOP /1 TÁMOP / Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények standardja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K-2008-TÁMOP-3.1.1-08/1 TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények standardja"

Átírás

1 ÖNÉRTÉKELÉSI LISTA Az alábbi lista az önértékelési folyamat első szakaszát hivatott orientálni. A lista elkészítését az önértékelésben közreműködő vezetők, szakemberek és pedagógusok közösen végzik. Az önértékelési lista elemei alapján azonosíthatóak azok a problémák, területek, melyekre választ a kiegészítő információk szisztematikus gyűjtése alapján adható válasz. Az alábbi önértékelési lista elemei két csoportba rendeződnek. Ha, az intézmény most készül az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményi feladatokra az első, minimum szint alkalmazása javasolt. A lista elemei segítenek annak feltérképezésében, hogy milyen feltételeket kell biztosítani az együttnevelést támogató szolgáltatások kialakítása érdekében. Amennyiben az intézmény már korábbi, az együttnevelést támogató szolgáltatásokkal rendelkezik, és már meglévő fejlesztések eredményeire is támaszkodhat, az optimum szint alkalmazása az indokolt. Az önértékelési lista tartalmazza a lehetséges intézményi és szolgáltatástípusra vonatkozó feltételeket. Az intézmény értelemszerűen, a rá jellemző típusok vonatkozásában készíti el az önértékelési listáját... ÖNÉRTÉKELÉSI LISTA A MINIMUM SZINT SZÁMÁRA ÓVODA Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 850 Óvodai nevelés szakfeladatot. Az óvodai nevelés az Óvodai nevelés országos alapprogramjára, a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvére illetve a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvére épülő óvodai nevelési program alapján folyik. Az óvodai nevelési program tartalmazza a közoktatásról szóló 993. évi törvény 47. -ban és az 50.. a) pontjában előírt elemeket. Az óvodai felvétel, átvétel a közoktatásról szóló 993. évi törvény 65. -ának megfelelően zajlik. Az óvodai csoportok szervezése a közoktatásról szóló 993. évi törvény 3. számú melléklete alapján történik. Az intézmény biztosítja az óvodai nevelést a gyermek 3 éves korától tankötelezettsége megkezdéséig. Az óvodában foglalkoztatottak létszáma és köre a közoktatásról szóló 993. évi törvény. számú melléklete alapján kerül meghatározásra. A foglalkoztatottak végzettsége a közoktatásról szóló 993. évi törvény 7.. () bekezdés a) pontja,

2 7. (3) bekezdés a) pontja és a 30.. () bekezdésének megfelelő. Az óvoda gondoskodik a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséről. Az óvoda gondoskodik a gyermekek személyiségfejlesztéséről, képességeik kibontakoztatásáról. Az óvoda gondoskodik a gyermekközösség kialakításáról, fejlesztéséről. Az óvoda folyamatosan együttműködik a szülőkkel és szülői közösségekkel. A gyermek az óvodában biztonságban és egészséges környezetben nevelkedik. Óvodai életrendje életkorának és fejlettségének megfelelő - pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával került kialakításra. Az óvodában szülői szervezet működik. A szülői szervezet a közoktatásról szóló 993. évi törvény ának megfelelő jogosítványokat gyakorolhatja. A szegregáltan és integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek státusza csak és kizárólag a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői boztottságok szakértői véleményével válik érvényessé. A sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez kapcsolódó különleges gondozást, fejlesztést támogató normatívákat és azok nyilvántartását törvényesen és körültekintően kezeli az intézmény. A sajátos nevelési igényű óvodás egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban részesül. A sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó intézmény rendelkezik azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, melyek az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátás biztosításához szükségesek. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek fejlesztő foglalkoztatása megvalósul. ISKOLA Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8520 Alapfokú oktatás szakfeladatot. Az iskola igazgatója a fenntartó által meghatározott időre megküldi a pedagógus munkakörbe foglalkoztatottak kötelező órabeosztását és a fenntartó kérésére együttműködik az alkalmazottak kirendelés keretében történő foglalkoztatásában. Az iskolai osztályok létszámhatárainak megállapítása, osztályok alakítása, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezése a Ktv. 3. sz. mellékletének alapján történik. A normatív hozzájárulás meghatározásakor a tanulói létszám megállapítása a Ktv.. sz. melléklet 2. részének iránymutatásai szerint történik. Az iskola Helyi Pedagógiai Programja tartalmazza mindazokat a tartalmi elemeket, szabályozókat, amelyeket a Ktv. 48. előír. A Helyi Pedagógiai Program a tartalmi szabályozás helyi

3 alapdokumentumaként tartalmazza a Nevelési Programot, az Egészség-és Környezetnevelési programot és a Helyi Tantervet a fenntartó feladat-ellátási, intézmény-működtetési és fejlesztési tervével és a hatályos jogszabályokkal összhangban. Az iskola Helyi Pedagógiai Programja, benne a Helyi Tanterv tartalmazza - a Ktv a szerint a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot. Nevelési programja támogatja az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását. A nevelési program elősegíti a sajátos nevelési igényű, tartósan beteg, hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett gyermekek életminőségének javulását. AZ IKT eszközöket és módszereket beépíti pedagógiai programjába és azokat a leírtaknak megfelelően alkalmazza. A nevelő és oktató munka pedagógiai szakaszai és követelményrendszere - a többször módosított 993. évi LXXIX. közoktatási törvény szerint érvényesül az iskola gyakorlatában. A /994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. -ban foglaltak szerint minden nevelési évre intézményi éves munkaterv készül, amely a tanév helyi rendjét jelöli meg. A tanítási év rendje, a tanítási időkeretek, a tanórán kívüli foglalkozások tartalma és szervezése megfelel a Ktv.52. és 53. előírásainak, különös tekintettel a fogyatékossági típusok által meghatározott habilitációs - rehabilitációs órák arányaira. Az állami, önkormányzati fenntartású iskola világnézet független, de lehetőséget biztosít a szervezett fakultatív vallásoktatásnak. Az iskola egész pedagógiai gyakorlatát az individualizált fejlesztés jellemzi. Az iskola egyaránt gondot fordít a tanulók felzárkóztatásra, a tehetségkutatásra és a tehetséggondozásra. A nevelési tevékenység segíti a környezet- és egészségtudatos gondolkodás fejlődését. Az iskola betartja és betartatja a tankötelezettséget, amely a szülő kérésére iskolába járással, vagy magántanulóként teljesíthető. Az osztályozó és különbözeti vizsgák menete a /994. (VI. 8.) MKM rendeletben meghatározottak alapján történik. Az iskola 4., 6., 8. (és 0.) évfolyamos tanulói részt vesznek az országos (szövegértési és matematikailogikai kompetencia), vagy a speciális mérés-értékelés rendszerében. A tanulói jogviszony létesítése, fenntartása és megszüntetése a Ktv ának és a /994. (VI. 8.) MKM rendelet 5-9. és 28. -ának megfelelően történik. Az iskola szavatolja a tanuló jogainak biztosítását és garanciákat épít be kötelezettségei betartatására. (HPP, SZMSZ és Házirend, DÖK jogosítványok) Az iskola tanulói és /vagy szülői kérelemre diákigazolványt ad ki. Az iskola, a Ktv. 4. -ának megfelelően jár el az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók

4 számára ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásaival kapcsolatosan. A Ktv. 5. és 6. -ában meghatározott térítési díj-fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások nyújtásában szabálykövető magatartást tanúsít az intézmény. A térítési díj maghatározása a Ktv. 7. -ának megfelelően történik. Szülői igényeknek megfelelő napközis felső tagozaton tanulószobai - foglalkoztatás biztosít az iskola: -4. évfolyamon napi 4,5 óra; 5-8. évfolyamon napi 3 óra időkeretben. Ha a nevelés-oktatás iskolaotthonos rendszerben valósul meg, - a /994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/C -a szerint - a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások, a napközis és szabadidős foglalkozások, a testedzés, a tanulók arányos terhelésére figyelemmel, felváltva jelenik meg. Az iskolaotthonos rendszerben való részvétel nem tehető kötelezővé. A szegregáltan és integráltan beiskolázott sajátos nevelési igényű tanulók státusza csak és kizárólag a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői bizottságok szakértői véleményével válik érvényessé. A sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez oktatásához kapcsolódó különleges gondozást, fejlesztést támogató normatívákat és azok nyilvántartását törvényesen és körültekintően kezeli az intézmény. A sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékosságuk típusa és mértéke szerint részesülnek a Ktv. 52. (6) bekezdésben szavatolt egészségügyi és pedagógiai rehabilitációs ellátásban. Ha az SNI tanuló szakértői bizottsági szakvéleménye alapján magántanulóként tesz eleget tankötelezettségének, osztályozó vizsgára való felkészítéséről az iskola gondoskodik. Súlyos, az iskolai kereteken túlmutató gondok esetén, a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős felveszi a kapcsolatot a területileg illetékes családgondozóval, gyermekjóléti szolgálattal, gyámhatósággal. A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megsegítését valamennyi pedagógus kiemelt feladatának tekinti, kiváltképp a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős. Az iskolai könyvtár, könyvtáros pedagógus gyűjti, rendszerezi és kölcsönzi az oktató nevelőmunkához, a tanuláshoz szükséges könyveket, kiadványokat és egyéb információhordozókat. A /994. (VI. 8.) MKM rendelet 3. sz. melléklete szerinti működési renddel és gyűjtőköri szabályzattal rendelkezik. Az intézmény megteremti a mindennapos testedzés feltételeit és gyakorlatát. Az iskola biztosítja a tanuló számára az iskolaegészségügyi ellátást, orvosi javaslatra a tanulónak helyben ad módot könnyített testnevelés igénybe vételére. Gyermekbaleseteket az iskola a /994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. sz. melléklete szerint jelenti. Az iskolai diákönkormányzat a /994. (VI. 8.) MKM rendelet 3. szerint, diákönkormányzatot segítő pedagógus mentori tevékenysége mellett gyakorolja véleményezési és javaslattételi jogait. Az iskola szavatolja a szülő jogainak biztosítását és garanciákat épít be kötelességei betartatására (HPP, SZMSZ és Házirend). A szülői szervezet folyamatosan gyakorolja véleményezési, egyetértési,

5 javaslattételi jogát. Az iskola tájékoztatja és a megfelelő igazolással ellátja a szülőt, hogy a Ktv. 20. (2) által meghatározott esetekben a tanulónak és kísérőjének járó, a fejlesztő felkészítést, a nevelést, oktatást biztosító intézmény eléréséhez szükséges helyközi közlekedési díj megtérüljön számára. GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS, KORAI FEJLESZTÉS ÉS GONDOZÁS Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8560 Oktatást kiegészítő tevékenységek 8560 Pedagógiai szakszolgáltatások szakfeladatot. A pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatások, a működési körzet, valamint a gyermekek, szülők fogadásának rendje az intézményi honlapon vagy a helyben szokásos módon elérhető. A gyógypedagógiai tanácsadás a nevelési év /tanév közben a gyermek igényjogosultságának fennállásától kezdve bármikor igénybe vehető és befejezhető. Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8560 Oktatást kiegészítő tevékenységek 8560 Pedagógiai szakszolgáltatások szakfeladatot. A nem helyi önkormányzat által fenntartott intézmény a korai fejlesztés és gondozás feladatainak ellátásához a KT ának () bekezdésében és a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott engedéllyel rendelkezik. A pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatások, a működési körzet, valamint a gyermekek, szülők fogadásának rendje az intézményi honlapon vagy a helyben szokásos módon elérhető. A korai fejlesztés és gondozás feladatainak ellátásához a foglalkoztatottak létszáma a 4/200. (I.9.) OKM rendelet. számú melléklete alapján kerül meghatározásra. A gyermekekkel való közvetlen foglalkozást gyógypedagógus (terapeuta), konduktor vagy gyógypedagógus (terapeuta) illetve konduktor irányításával, szükség esetén közreműködésével szociálpedagógus, óvodapedagógus, tanító, tanár; nem pedagógus-munkakörben gyógypedagógus (terapeuta) vagy konduktor irányításával szociális munkás, gyógytornász, ápoló, gyermekfelügyelő, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, bölcsődei gondozó látja el. A korai fejlesztés és gondozás feladatainak ellátásához az intézmény rendelkezik a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 3. számú melléklete által előírt helyiségekkel, eszközökkel és felszerelésekkel. A korai fejlesztés és gondozás feladatainak ellátása a tanév rendjéhez igazodó - éves munkaterv alapján történik. A korai fejlesztés és gondozás a fejlesztési év közben az igényjogosultság fennállásától kezdve megkezdhető. Az igényjogosultság alapja az érvényes szakértői vélemény. A foglalkozások minimális időkerete egyéni foglalkozás esetén a gyermek nulla hároméves kora között legalább heti két óra, három ötéves kora között legalább heti négy óra. A foglalkozások minimális időkerete csoportfoglalkozás esetén a gyermek nulla hároméves kora

6 között legalább heti négy óra, három ötéves kora között legalább heti hat óra. A korai fejlesztés, gondozás szervezője az ellátott gyermekről a központilag kiadott forgalmi naplóban nyilvántartást vezet. A fejlesztés éves, illetve a fejlesztési év hátralévő időszakára készült egyéni fejlesztési terv alapján történik. Az egyéni fejlesztési tervet a foglalkozásokat irányító gyógypedagógus vagy konduktor készíti el. Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza - a gyermek állapotától függően az értelmi, a hallás-, a látásfejlesztés, az adaptációs tréning, a mozgásfejlesztő terápiák, a logopédiai terápiák, a pszichológiai fejlesztés feladatait. Az egyéni fejlesztési terv egy példányát megküldik a szakértői és rehabilitációs bizottságnak. A korai fejlesztést és gondozást végző gyógypedagógus (terapeuta), konduktor, illetve más szakember központilag kiadott nyomtatványon gyermekenként egyéni fejlesztési naplót vezet. A fejlesztést végző szakember a gyermek fejlődését a fejlesztési év végén központilag kiadott nyomtatványon (értékelési lap) értékeli. Az értékelési lapot négy példányban állítja ki és igazolhatóan átad két példányt a szülőnek, egy példányt a szakértői és rehabilitációs bizottságnak, egy példányt az intézmény irattárának. A különleges gondozásra jogosult gyermek intézményváltása esetén az intézmény megküldi a gyermek szakértői véleményét, az egyéni fejlesztési tervet és az értékelési lapot a fogadó intézménynek. UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI ELLÁTÁS Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8560 Oktatást kiegészítő tevékenységek 8560 Pedagógiai szakszolgáltatások szakfeladatot. A pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatások, a működési körzet, valamint a gyermekek, szülők fogadásának rendje az intézményi honlapon vagy a helyben szokásos módon elérhető. Az utazó gyógypedagógiai feladatok ellátásához a foglalkoztatottak létszámának és óraszámának meghatározása a fenntartó által ellátott óvodákban és iskolában együttnevelt sajátos nevelési igényű ( a, b pontja) gyermekek és tanulók számának függvényében, a Kt a 3. és 6. pontjának, valamint a Kt.. számú melléklet az 993. évi LXXIX. törvényhez értelmében történik. Az együttnevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátását, valamint a velük foglalkozó pedagógusok segítését a Kt a értelmében a fogyatékosság típusának megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus (terapeuta) vagy konduktor látja el. Az utazó gyógypedagógiai szolgáltatást biztosító intézmény speciális, a fogyatékossági típusnak megfelelő gyógypedagógiai segítséget nyújt a befogadó intézmények számára abban, hogy a speciális foglalkozásokhoz szükséges speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai

7 eszközök biztosítottak legyenek; a gyermek, tanuló részére a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása megfelelő legyen. Az utazó gyógypedagógiai feladatok ellátása a tanév rendjéhez igazodó - éves munkaterv alapján történik. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátás a fejlesztési év közben az igényjogosultság fennállásától kezdve megkezdhető. Az igényjogosultság alapja az érvényes szakértői vélemény. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozások minimális időkerete a Kt a 3. és 6. pontjának megfelelő, a sajátos nevelési igényű gyermek sajátos nevelési igényéből eredő hátránya csökkentéséhez szükségesen kialakított. A fejlesztés egyéni fejlesztési terv alapján történik. Az egyéni fejlesztési tervet az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást irányító gyógypedagógus vagy konduktor készíti el. Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslati alapján előírt fejlesztési területek fejlesztésének lehetőségeit. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást végző gyógypedagógus (terapeuta), konduktor központilag kiadott nyomtatványon gyermekenként/tanulónként egyéni fejlesztési naplót vezet. FEJLESZTŐ FELKÉSZÍTÉS Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8560 Oktatást kiegészítő tevékenységek 8560 Pedagógiai szakszolgáltatások szakfeladatot. A nem helyi önkormányzat által fenntartott intézmény a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásához a KT ának () bekezdésében és a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott engedéllyel rendelkezik. A pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatások, a működési körzet, valamint a gyermekek, szülők fogadásának rendje az intézményi honlapon vagy a helyben szokásos módon elérhető. A fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásához a foglalkoztatottak létszáma a 4/200. (I.9.) OKM rendelet. számú melléklete alapján kerül meghatározásra. A gyermekkel való közvetlen foglalkozást gyógypedagógus (terapeuta), konduktor vagy gyógypedagógus (terapeuta) illetve konduktor irányításával, szükség esetén közreműködésével szociálpedagógus, óvodapedagógus, tanító, tanár; nem pedagógus-munkakörben gyógypedagógus (terapeuta) vagy konduktor irányításával szociális munkás, gyógytornász, ápoló, gyermekfelügyelő, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, bölcsődei gondozó látja el. A fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásához az intézmény rendelkezik a 4/200. (I.9.) KM rendelet 3. számú melléklete által előírt helyiségekkel, eszközökkel és felszerelésekkel.

8 A fejlesztő iskolai oktatás a tanév rendjéhez igazodóan kerül megszervezésre. A fejlesztő felkészítés feladatainak ellátása a tanév rendjéhez igazodó éves munkaterv alapján történik. A gyermek, tanuló fejlesztő felkészítésre, különleges gondozásra való jogosultságát szakértői bizottság, szakértői véleményben határozta meg. Az igényjogosultság alapja az érvényes szakértői vélemény. A fejlesztő felkészítés a nevelési év/tanév közben az igényjogosultság fennállásától és megszűnésétől megkezdhető illetve befejezhető. A fejlesztő felkészítés jogosultság esetén öt éves kortól igénybe vehető. A fejlesztő iskolai oktatás jogosultság esetén kérelemre 23 éves korig igénybe vehető. Az óvodáskorúak fejlesztő felkészítésének minimális időkerete egyéni foglalkozás esetén legalább heti 4 óra, csoportfoglalkozás esetén legalább heti 6 óra. A tankötelesek fejlesztő felkészítése fejlesztő iskolai oktatás vagy egyéni fejlesztő felkészítés formájában valósul meg. A fejlesztő iskolai oktatásban a heti fejlesztő foglalkozások száma legalább heti 20 óra. Az egyéni fejlesztő felkészítés heti óraszáma egyéni foglalkozások esetén legalább 8 óra, csoportfoglalkozások esetén legalább 0 óra. A fejlesztő iskolai oktatás fejlesztő csoportjaiba a tanulók besorolása fogyatékosságuk, fejlettségük és életkoruk alapján történik. A fejlesztő iskolai oktatás a Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő iskolai oktatása irányelvének alkalmazásával kerül megszervezésre. A fejlesztő iskolai oktatás rehabilitációs pedagógiai program alapján történik. A fejlesztés egyéni fejlesztési terv alapján történik. Az egyéni fejlesztési tervet a foglalkozásokat irányító gyógypedagógus vagy konduktor készíti el. A fejlesztő felkészítés a szülő(k) bevonásával valósul meg. A fejlesztő felkészítés a gyermek/tanuló foglalkoztatásán túl szülőknek szóló tanácsadással is kiegészül. NEVELÉSI TANÁCSADÁS Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8560 Oktatást kiegészítő tevékenységek 8560 Pedagógiai szakszolgáltatások szakfeladatot. A pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatások, a működési körzet, valamint a gyermekek, szülők fogadásának rendje az intézményi honlapon vagy a helyben szokásos módon elérhető. A nevelési tanácsadás feladatainak ellátásához a foglalkoztatottak létszáma a 4/200. (I.9.) OKM rendelet. számú melléklete alapján kerül meghatározásra. A nevelési tanácsadás feladatait gyógypedagógusok, pszichológusok, pedagógus és szakorvos

9 (gyermekszakorvos, gyermekneurológiai szakorvos vagy gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakorvos) látja el. A nevelési tanácsadás feladatainak ellátásához az intézmény rendelkezik a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 3. számú melléklete által előírt helyiségekkel, eszközökkel és felszerelésekkel. A nevelési tanácsadás feladatainak ellátása a tanév rendjéhez igazodó éves munkaterv alapján történik. Az éves munkatervet megküldi az érintett nevelési-oktatási intézményeknek. A nevelési tanácsadás igénybevétele a tanév során bármikor megkezdhető. A nevelési tanácsadó szakvéleményt készít a szülő kérésére, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló óvodai nevelésével, illetve iskolai oktatásával kapcsolatos feladatok meghatározása céljából, valamint a fenntartó kérésére. A nevelési tanácsadó szakvéleménye tartalmazza a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 2.. (2) bekezdésében felsorolt elemeket. A nevelési tanácsadó szakvéleménye megfelel a 4/200. (I. 9.) OKM rendelet 6. mellékletében foglalt szakmai követelményeknek. A nevelési tanácsadó a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek, tanuló fejlődését az első vizsgálatot követő második évben, ezt követően háromévenként felülvizsgálja. A nevelési tanácsadó ellenőrzi az általa kiadott szakvéleményekben foglaltak végrehajtását. Hiányosságok feltárása esetén intézkedik. A nevelési tanácsadó a fejlesztő foglalkozáson részt vevő gyermekek, tanulók számára nyújtott ellátást munkanaplóban rögzíti. A nevelési tanácsadó a folyamatos ellátásban, terápiás gondozásban részesülő gyermekek, tanulók fejlődését, állapotát egyéni fejlesztési lapon tartja nyilván. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése és oktatása kezdetén az érintett pedagógussal egyezteti a szakértői véleményben foglaltak végrehajtását, a tanuló felkészítését szolgáló egyéni fejlesztési terv elkészítését és végrehajtását. A szakértői véleményekben foglaltak végrehajtását legalább évente egyszer óvodai foglalkozáson illetve tanórán megfigyeli. Tapasztalatait a fejlesztésben részt vevőpedagógusokkal összegzi és megküldi az illetékes szakértői bizottságnak. ÓVODA- ÉS ISKOLAPSZICHOLÓGIAI ELLÁTÁS Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8560 Oktatást kiegészítő tevékenységek 8560 Pedagógiai szakszolgáltatások szakfeladatot. Az óvoda és iskolapszichológiai hálózat által nyújtott szolgáltatások, a működési körzet, valamint a gyermekek, szülők fogadásának rendje az intézményi honlapon vagy a helyben szokásos módon

10 elérhető. Az óvoda és iskolapszichológusok óraszáma az 993. évi LXXIX. törvény. számú melléklete értelmében meghatározott. A gyermekekkel való közvetlen foglalkozást pszichológus látja el. Az óvoda - és iskolapszichológiai feladatok ellátásához az intézmény rendelkezik a a megfelelő helyiségekkel, eszközökkel és felszerelésekkel. Az óvoda - és iskolapszichológia feladatainak ellátása a tanév rendjéhez igazodó - éves munkaterv alapján történik. Az óvoda - és iskolapszichológiai ellátás a fejlesztési év közben az igényjogosultság fennállásától kezdve megkezdhető. LOGOPÉDIAI ELLÁTÁS Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8560 Oktatást kiegészítő tevékenységek 8560 Pedagógiai szakszolgáltatások szakfeladatot. A pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatások, a működési körzet, valamint a gyermekek, szülők fogadásának rendje az intézményi honlapon vagy a helyben szokásos módon elérhető. A logopédiai ellátás feladatainak ellátásához a foglalkoztatottak létszáma a 4/200. (I.9.) OKM rendelet. számú melléklete alapján kerül meghatározásra. A gyermekekkel való közvetlen foglalkozást logopédus (tanár és/vagy terapeuta) végzettségű gyógypedagógus látja el. A logopédia ellátáshoz az intézmény rendelkezik a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 3. számú melléklete által előírt helyiségekkel, eszközökkel és felszerelésekkel. A logopédiai fejlesztés feladatainak ellátása a tanév rendjéhez igazodó - éves munkaterv alapján történik. A logopédiai ellátás a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 9. (), (2) alapján történik. A fejlesztési év közben az igényjogosultság fennállásától kezdve megkezdhető a logopédiai ellátás. A logopédiai vélemények tartalmazzák a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 9. (3)-ben leírtakat. A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében történik. A logopédiai szakszolgálat szervezője az ellátott gyermekről a központilag kiadott forgalmi naplóban nyilvántartást vezet. A logopédiai ellátásban részt vevő gyermekek, tanulók részére nyújtott ellátásról munkanaplót kell vezetnek a szakszolgálat logopédusai. A legalább heti három alkalommal logopédiai ellátásban részt vevő, valamint a beszédfogyatékos gyermekek, tanulók fejlődését egyéni fejlesztési lapon figyelemmel kísérik.

11 Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást végző logopédus, központilag kiadott nyomtatványon beszédfogyatékos gyermekenként, tanulónként egyéni fejlesztési naplót vezet. A beszédfogyatékos gyermekek/tanulók részére nyilvántartási tasakot vezetnek. A beszédfogyatékos gyermekek/tanulók fejlesztése egyéni fejlesztési terv alapján történik. Az egyéni fejlesztési tervet a foglalkozásokat irányító logopédus készíti el. Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslati alapján előírt fejlesztési területek fejlesztésének lehetőségeit. A logopédiai munka eredményét a fejlesztő tevékenység során hathónaponként, valamint az ellátás befejezésekor a munkanaplóban szövegesen értékelik. TOVÁBBTANULÁSI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8560 Oktatási kiegészítő tevékenységek 8560 Pedagógiai szakszolgáltatások szakfeladatot. A pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatások, a működési körzet, valamint a gyermekek, szülők fogadásának rendje az intézményi honlapon vagy a helyben szokásos módon elérhető. A pályaválasztási tanácsadás feladatainak ellátásához a foglalkoztatottak létszáma a 4/200. (I.9.) OKM rendelet. számú melléklete alapján kerül meghatározásra. A tanuló(k)nak, szülő(k)nek szóló tanácsadás gyógypedagógus, pszichológus és pedagógus közreműködésével zajlik. A pályaválasztási tanácsadás feladatainak ellátásához az intézmény rendelkezik a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 3. számú melléklete által előírt helyiségekkel, eszközökkel és felszerelésekkel. A pályaválasztási tanácsadás feladatainak ellátása a tanév rendjéhez igazodó éves munkaterv alapján történik. A pályaválasztási tanácsadás igénybevétele a tanév során bármikor megkezdhető illetve befejezhető, és a szülő kezdeményezésére vagy beleegyezésével történik. A pályaválasztási tanácsadó a tanulót - első alkalommal - forgalmi naplóba nyilvántartásba veszi. Ezután minden alkalommal rögzíti (pl. munkanaplóban, konzultációs űrlapon, egyéni lapon) a számára nyújtott szolgáltatást. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó figyelembe veszi a tanuló személyes adottságait, érdeklődését. A pályaválasztási tanácsadó továbbtanulási javaslatait a tanuló meghallgatása, vizsgálata, a tanuló pedagógusainak szakmai véleménye alapján alakítja ki. A pályaválasztási tanácsadó pedagógiai, pszichológiai és egészségügyi tájékoztatással, kiadványokkal és továbbképzésekkel segíti az iskolák pályaorientációs tevékenységét. A pályaválasztási tanácsadó kapcsolatot tart a foglalkoztatási pályaválasztási tanácsadóval.

12 KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI ELLÁTÁS Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8560 Oktatást kiegészítő tevékenységek 8560 Pedagógiai szakszolgáltatások szakfeladatot. A nem helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, ha a konduktív ellátás a korai fejlesztés és gondozás keretében valósul meg, a KT ának () bekezdésében és a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott engedéllyel rendelkezik. A befogadó intézmény (óvoda, iskola) akadálymentesített. A konduktív pedagógiai feladatok feladatainak ellátásához a foglalkoztatottak létszáma a 4/200. (I.9.) OKM rendelet. számú melléklete alapján kerül meghatározásra. A konduktív pedagógia feladatainak ellátásához az intézmény rendelkezik a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 3. számú melléklete által előírt helyiségekkel, eszközökkel és felszerelésekkel. Kondukciós tevékenységet csak konduktori végzettséggel rendelkező személy lát el. A pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatások, benne a konduktív pedagógiai szakszolgálat a működési körzet, valamint a gyermekek, szülők fogadásának rendje az intézményi honlapon vagy a helyben szokásos módon elérhető. Az otthon történő konduktív fejlesztéshez az utazó konduktor a szülővel való konzultáció után egyéni fejlesztési tervet készít. Abban az esetben, ha a szülő deklaráltan is aktív részese a konduktív pedagógiai ellátásnak, a konduktor házi képzéssel, bemutatással és állandó konzultációs lehetőséggel segíti az otthoni fejlesztést. A korai intervenció keretében történő konduktív megsegítés igazodik a többi fejlesztési területhez, irányhoz. A 4/200. (I.9.) OKM rendelet 32. () szerint a konduktív pedagógiai ellátás lehet egyéni és csoportos. A konduktív eljárások, terápiák minimális időkerete egyéni foglalkozás esetén a gyermek nulla hároméves kora között legalább heti két óra, három ötéves kora között legalább heti négy óra. A konduktív eljárások, terápiák minimális időkerete csoportfoglalkozás esetén a gyermek nulla hároméves kora között legalább heti négy óra, három ötéves kora között legalább heti hat óra. Az óvodában történő konduktív fejlesztés igazodik a nevelési év rendjéhez. A konduktor az óvodai nevelési évhez igazodó éves fejlesztési tervet készít a kisgyermek számára. A 4/200. (I.9.) OKM rendelet 32. (-4) szerint az óvodai neveléshez és az iskolai neveléshezoktatáshoz kapcsolódóan konduktív pedagógiai ellátás tanév, vagy nevelési év közben is, az igényjogosultság megállapításától megkezdhető. A konduktív pedagógiai tevékenység igazodik az óvodai nevelési év, az iskolai tanév rendjéhez.

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI mileaniko@gmail.com I. JOGOK Alaptörvény, XI. cikk (1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. (2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

CXC. 2011. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 32/2012. (X.8.) EMMI (2013. 1.) 4/2010. (I. 19.) OKM

CXC. 2011. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 32/2012. (X.8.) EMMI (2013. 1.) 4/2010. (I. 19.) OKM Törvényi szabályozás 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET)

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) BUDAPEST, 2010. NOVEMBER 11. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 19 A törvény új vonásai 19 Alapelvek 20 A közoktatási rendszer és a törvény célja 21 A közoktatási törvény

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék: 1. Általános rész... 3 1.1. Az Intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Készült: - 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak

Részletesebben

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET)

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) 1 ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) BUDAPEST, 2011. FEBRUÁR 9. KÉSZÍTETTE: A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM OKTATÁSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG KÖZOKTATÁSI MUNKACSOPORTJA 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei 39622 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl... 146 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról... 212 275/2011.

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény szabályozási köre 1. E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre,

Részletesebben

1. A törvény célja és alapelvei

1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2014.IX.1. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele...

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele... 1 / 182 2015.04.07. 13:30 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2015.03.07-2015.08.31 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 12. -a a következő (6) bekezdéssel egészül

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett

Részletesebben

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje 2010-04-22 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány Autizmus Stratégiai Munkacsoport szerzők:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben