K-2008-TÁMOP /1 TÁMOP / Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények standardja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K-2008-TÁMOP-3.1.1-08/1 TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények standardja"

Átírás

1 ÖNÉRTÉKELÉSI LISTA Az alábbi lista az önértékelési folyamat első szakaszát hivatott orientálni. A lista elkészítését az önértékelésben közreműködő vezetők, szakemberek és pedagógusok közösen végzik. Az önértékelési lista elemei alapján azonosíthatóak azok a problémák, területek, melyekre választ a kiegészítő információk szisztematikus gyűjtése alapján adható válasz. Az alábbi önértékelési lista elemei két csoportba rendeződnek. Ha, az intézmény most készül az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményi feladatokra az első, minimum szint alkalmazása javasolt. A lista elemei segítenek annak feltérképezésében, hogy milyen feltételeket kell biztosítani az együttnevelést támogató szolgáltatások kialakítása érdekében. Amennyiben az intézmény már korábbi, az együttnevelést támogató szolgáltatásokkal rendelkezik, és már meglévő fejlesztések eredményeire is támaszkodhat, az optimum szint alkalmazása az indokolt. Az önértékelési lista tartalmazza a lehetséges intézményi és szolgáltatástípusra vonatkozó feltételeket. Az intézmény értelemszerűen, a rá jellemző típusok vonatkozásában készíti el az önértékelési listáját... ÖNÉRTÉKELÉSI LISTA A MINIMUM SZINT SZÁMÁRA ÓVODA Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 850 Óvodai nevelés szakfeladatot. Az óvodai nevelés az Óvodai nevelés országos alapprogramjára, a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvére illetve a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvére épülő óvodai nevelési program alapján folyik. Az óvodai nevelési program tartalmazza a közoktatásról szóló 993. évi törvény 47. -ban és az 50.. a) pontjában előírt elemeket. Az óvodai felvétel, átvétel a közoktatásról szóló 993. évi törvény 65. -ának megfelelően zajlik. Az óvodai csoportok szervezése a közoktatásról szóló 993. évi törvény 3. számú melléklete alapján történik. Az intézmény biztosítja az óvodai nevelést a gyermek 3 éves korától tankötelezettsége megkezdéséig. Az óvodában foglalkoztatottak létszáma és köre a közoktatásról szóló 993. évi törvény. számú melléklete alapján kerül meghatározásra. A foglalkoztatottak végzettsége a közoktatásról szóló 993. évi törvény 7.. () bekezdés a) pontja,

2 7. (3) bekezdés a) pontja és a 30.. () bekezdésének megfelelő. Az óvoda gondoskodik a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséről. Az óvoda gondoskodik a gyermekek személyiségfejlesztéséről, képességeik kibontakoztatásáról. Az óvoda gondoskodik a gyermekközösség kialakításáról, fejlesztéséről. Az óvoda folyamatosan együttműködik a szülőkkel és szülői közösségekkel. A gyermek az óvodában biztonságban és egészséges környezetben nevelkedik. Óvodai életrendje életkorának és fejlettségének megfelelő - pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával került kialakításra. Az óvodában szülői szervezet működik. A szülői szervezet a közoktatásról szóló 993. évi törvény ának megfelelő jogosítványokat gyakorolhatja. A szegregáltan és integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek státusza csak és kizárólag a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői boztottságok szakértői véleményével válik érvényessé. A sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez kapcsolódó különleges gondozást, fejlesztést támogató normatívákat és azok nyilvántartását törvényesen és körültekintően kezeli az intézmény. A sajátos nevelési igényű óvodás egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban részesül. A sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó intézmény rendelkezik azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, melyek az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátás biztosításához szükségesek. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek fejlesztő foglalkoztatása megvalósul. ISKOLA Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8520 Alapfokú oktatás szakfeladatot. Az iskola igazgatója a fenntartó által meghatározott időre megküldi a pedagógus munkakörbe foglalkoztatottak kötelező órabeosztását és a fenntartó kérésére együttműködik az alkalmazottak kirendelés keretében történő foglalkoztatásában. Az iskolai osztályok létszámhatárainak megállapítása, osztályok alakítása, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezése a Ktv. 3. sz. mellékletének alapján történik. A normatív hozzájárulás meghatározásakor a tanulói létszám megállapítása a Ktv.. sz. melléklet 2. részének iránymutatásai szerint történik. Az iskola Helyi Pedagógiai Programja tartalmazza mindazokat a tartalmi elemeket, szabályozókat, amelyeket a Ktv. 48. előír. A Helyi Pedagógiai Program a tartalmi szabályozás helyi

3 alapdokumentumaként tartalmazza a Nevelési Programot, az Egészség-és Környezetnevelési programot és a Helyi Tantervet a fenntartó feladat-ellátási, intézmény-működtetési és fejlesztési tervével és a hatályos jogszabályokkal összhangban. Az iskola Helyi Pedagógiai Programja, benne a Helyi Tanterv tartalmazza - a Ktv a szerint a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot. Nevelési programja támogatja az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását. A nevelési program elősegíti a sajátos nevelési igényű, tartósan beteg, hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett gyermekek életminőségének javulását. AZ IKT eszközöket és módszereket beépíti pedagógiai programjába és azokat a leírtaknak megfelelően alkalmazza. A nevelő és oktató munka pedagógiai szakaszai és követelményrendszere - a többször módosított 993. évi LXXIX. közoktatási törvény szerint érvényesül az iskola gyakorlatában. A /994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. -ban foglaltak szerint minden nevelési évre intézményi éves munkaterv készül, amely a tanév helyi rendjét jelöli meg. A tanítási év rendje, a tanítási időkeretek, a tanórán kívüli foglalkozások tartalma és szervezése megfelel a Ktv.52. és 53. előírásainak, különös tekintettel a fogyatékossági típusok által meghatározott habilitációs - rehabilitációs órák arányaira. Az állami, önkormányzati fenntartású iskola világnézet független, de lehetőséget biztosít a szervezett fakultatív vallásoktatásnak. Az iskola egész pedagógiai gyakorlatát az individualizált fejlesztés jellemzi. Az iskola egyaránt gondot fordít a tanulók felzárkóztatásra, a tehetségkutatásra és a tehetséggondozásra. A nevelési tevékenység segíti a környezet- és egészségtudatos gondolkodás fejlődését. Az iskola betartja és betartatja a tankötelezettséget, amely a szülő kérésére iskolába járással, vagy magántanulóként teljesíthető. Az osztályozó és különbözeti vizsgák menete a /994. (VI. 8.) MKM rendeletben meghatározottak alapján történik. Az iskola 4., 6., 8. (és 0.) évfolyamos tanulói részt vesznek az országos (szövegértési és matematikailogikai kompetencia), vagy a speciális mérés-értékelés rendszerében. A tanulói jogviszony létesítése, fenntartása és megszüntetése a Ktv ának és a /994. (VI. 8.) MKM rendelet 5-9. és 28. -ának megfelelően történik. Az iskola szavatolja a tanuló jogainak biztosítását és garanciákat épít be kötelezettségei betartatására. (HPP, SZMSZ és Házirend, DÖK jogosítványok) Az iskola tanulói és /vagy szülői kérelemre diákigazolványt ad ki. Az iskola, a Ktv. 4. -ának megfelelően jár el az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók

4 számára ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásaival kapcsolatosan. A Ktv. 5. és 6. -ában meghatározott térítési díj-fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások nyújtásában szabálykövető magatartást tanúsít az intézmény. A térítési díj maghatározása a Ktv. 7. -ának megfelelően történik. Szülői igényeknek megfelelő napközis felső tagozaton tanulószobai - foglalkoztatás biztosít az iskola: -4. évfolyamon napi 4,5 óra; 5-8. évfolyamon napi 3 óra időkeretben. Ha a nevelés-oktatás iskolaotthonos rendszerben valósul meg, - a /994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/C -a szerint - a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások, a napközis és szabadidős foglalkozások, a testedzés, a tanulók arányos terhelésére figyelemmel, felváltva jelenik meg. Az iskolaotthonos rendszerben való részvétel nem tehető kötelezővé. A szegregáltan és integráltan beiskolázott sajátos nevelési igényű tanulók státusza csak és kizárólag a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői bizottságok szakértői véleményével válik érvényessé. A sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez oktatásához kapcsolódó különleges gondozást, fejlesztést támogató normatívákat és azok nyilvántartását törvényesen és körültekintően kezeli az intézmény. A sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékosságuk típusa és mértéke szerint részesülnek a Ktv. 52. (6) bekezdésben szavatolt egészségügyi és pedagógiai rehabilitációs ellátásban. Ha az SNI tanuló szakértői bizottsági szakvéleménye alapján magántanulóként tesz eleget tankötelezettségének, osztályozó vizsgára való felkészítéséről az iskola gondoskodik. Súlyos, az iskolai kereteken túlmutató gondok esetén, a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős felveszi a kapcsolatot a területileg illetékes családgondozóval, gyermekjóléti szolgálattal, gyámhatósággal. A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megsegítését valamennyi pedagógus kiemelt feladatának tekinti, kiváltképp a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős. Az iskolai könyvtár, könyvtáros pedagógus gyűjti, rendszerezi és kölcsönzi az oktató nevelőmunkához, a tanuláshoz szükséges könyveket, kiadványokat és egyéb információhordozókat. A /994. (VI. 8.) MKM rendelet 3. sz. melléklete szerinti működési renddel és gyűjtőköri szabályzattal rendelkezik. Az intézmény megteremti a mindennapos testedzés feltételeit és gyakorlatát. Az iskola biztosítja a tanuló számára az iskolaegészségügyi ellátást, orvosi javaslatra a tanulónak helyben ad módot könnyített testnevelés igénybe vételére. Gyermekbaleseteket az iskola a /994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. sz. melléklete szerint jelenti. Az iskolai diákönkormányzat a /994. (VI. 8.) MKM rendelet 3. szerint, diákönkormányzatot segítő pedagógus mentori tevékenysége mellett gyakorolja véleményezési és javaslattételi jogait. Az iskola szavatolja a szülő jogainak biztosítását és garanciákat épít be kötelességei betartatására (HPP, SZMSZ és Házirend). A szülői szervezet folyamatosan gyakorolja véleményezési, egyetértési,

5 javaslattételi jogát. Az iskola tájékoztatja és a megfelelő igazolással ellátja a szülőt, hogy a Ktv. 20. (2) által meghatározott esetekben a tanulónak és kísérőjének járó, a fejlesztő felkészítést, a nevelést, oktatást biztosító intézmény eléréséhez szükséges helyközi közlekedési díj megtérüljön számára. GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS, KORAI FEJLESZTÉS ÉS GONDOZÁS Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8560 Oktatást kiegészítő tevékenységek 8560 Pedagógiai szakszolgáltatások szakfeladatot. A pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatások, a működési körzet, valamint a gyermekek, szülők fogadásának rendje az intézményi honlapon vagy a helyben szokásos módon elérhető. A gyógypedagógiai tanácsadás a nevelési év /tanév közben a gyermek igényjogosultságának fennállásától kezdve bármikor igénybe vehető és befejezhető. Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8560 Oktatást kiegészítő tevékenységek 8560 Pedagógiai szakszolgáltatások szakfeladatot. A nem helyi önkormányzat által fenntartott intézmény a korai fejlesztés és gondozás feladatainak ellátásához a KT ának () bekezdésében és a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott engedéllyel rendelkezik. A pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatások, a működési körzet, valamint a gyermekek, szülők fogadásának rendje az intézményi honlapon vagy a helyben szokásos módon elérhető. A korai fejlesztés és gondozás feladatainak ellátásához a foglalkoztatottak létszáma a 4/200. (I.9.) OKM rendelet. számú melléklete alapján kerül meghatározásra. A gyermekekkel való közvetlen foglalkozást gyógypedagógus (terapeuta), konduktor vagy gyógypedagógus (terapeuta) illetve konduktor irányításával, szükség esetén közreműködésével szociálpedagógus, óvodapedagógus, tanító, tanár; nem pedagógus-munkakörben gyógypedagógus (terapeuta) vagy konduktor irányításával szociális munkás, gyógytornász, ápoló, gyermekfelügyelő, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, bölcsődei gondozó látja el. A korai fejlesztés és gondozás feladatainak ellátásához az intézmény rendelkezik a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 3. számú melléklete által előírt helyiségekkel, eszközökkel és felszerelésekkel. A korai fejlesztés és gondozás feladatainak ellátása a tanév rendjéhez igazodó - éves munkaterv alapján történik. A korai fejlesztés és gondozás a fejlesztési év közben az igényjogosultság fennállásától kezdve megkezdhető. Az igényjogosultság alapja az érvényes szakértői vélemény. A foglalkozások minimális időkerete egyéni foglalkozás esetén a gyermek nulla hároméves kora között legalább heti két óra, három ötéves kora között legalább heti négy óra. A foglalkozások minimális időkerete csoportfoglalkozás esetén a gyermek nulla hároméves kora

6 között legalább heti négy óra, három ötéves kora között legalább heti hat óra. A korai fejlesztés, gondozás szervezője az ellátott gyermekről a központilag kiadott forgalmi naplóban nyilvántartást vezet. A fejlesztés éves, illetve a fejlesztési év hátralévő időszakára készült egyéni fejlesztési terv alapján történik. Az egyéni fejlesztési tervet a foglalkozásokat irányító gyógypedagógus vagy konduktor készíti el. Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza - a gyermek állapotától függően az értelmi, a hallás-, a látásfejlesztés, az adaptációs tréning, a mozgásfejlesztő terápiák, a logopédiai terápiák, a pszichológiai fejlesztés feladatait. Az egyéni fejlesztési terv egy példányát megküldik a szakértői és rehabilitációs bizottságnak. A korai fejlesztést és gondozást végző gyógypedagógus (terapeuta), konduktor, illetve más szakember központilag kiadott nyomtatványon gyermekenként egyéni fejlesztési naplót vezet. A fejlesztést végző szakember a gyermek fejlődését a fejlesztési év végén központilag kiadott nyomtatványon (értékelési lap) értékeli. Az értékelési lapot négy példányban állítja ki és igazolhatóan átad két példányt a szülőnek, egy példányt a szakértői és rehabilitációs bizottságnak, egy példányt az intézmény irattárának. A különleges gondozásra jogosult gyermek intézményváltása esetén az intézmény megküldi a gyermek szakértői véleményét, az egyéni fejlesztési tervet és az értékelési lapot a fogadó intézménynek. UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI ELLÁTÁS Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8560 Oktatást kiegészítő tevékenységek 8560 Pedagógiai szakszolgáltatások szakfeladatot. A pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatások, a működési körzet, valamint a gyermekek, szülők fogadásának rendje az intézményi honlapon vagy a helyben szokásos módon elérhető. Az utazó gyógypedagógiai feladatok ellátásához a foglalkoztatottak létszámának és óraszámának meghatározása a fenntartó által ellátott óvodákban és iskolában együttnevelt sajátos nevelési igényű ( a, b pontja) gyermekek és tanulók számának függvényében, a Kt a 3. és 6. pontjának, valamint a Kt.. számú melléklet az 993. évi LXXIX. törvényhez értelmében történik. Az együttnevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátását, valamint a velük foglalkozó pedagógusok segítését a Kt a értelmében a fogyatékosság típusának megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus (terapeuta) vagy konduktor látja el. Az utazó gyógypedagógiai szolgáltatást biztosító intézmény speciális, a fogyatékossági típusnak megfelelő gyógypedagógiai segítséget nyújt a befogadó intézmények számára abban, hogy a speciális foglalkozásokhoz szükséges speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai

7 eszközök biztosítottak legyenek; a gyermek, tanuló részére a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása megfelelő legyen. Az utazó gyógypedagógiai feladatok ellátása a tanév rendjéhez igazodó - éves munkaterv alapján történik. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátás a fejlesztési év közben az igényjogosultság fennállásától kezdve megkezdhető. Az igényjogosultság alapja az érvényes szakértői vélemény. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozások minimális időkerete a Kt a 3. és 6. pontjának megfelelő, a sajátos nevelési igényű gyermek sajátos nevelési igényéből eredő hátránya csökkentéséhez szükségesen kialakított. A fejlesztés egyéni fejlesztési terv alapján történik. Az egyéni fejlesztési tervet az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást irányító gyógypedagógus vagy konduktor készíti el. Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslati alapján előírt fejlesztési területek fejlesztésének lehetőségeit. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást végző gyógypedagógus (terapeuta), konduktor központilag kiadott nyomtatványon gyermekenként/tanulónként egyéni fejlesztési naplót vezet. FEJLESZTŐ FELKÉSZÍTÉS Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8560 Oktatást kiegészítő tevékenységek 8560 Pedagógiai szakszolgáltatások szakfeladatot. A nem helyi önkormányzat által fenntartott intézmény a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásához a KT ának () bekezdésében és a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott engedéllyel rendelkezik. A pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatások, a működési körzet, valamint a gyermekek, szülők fogadásának rendje az intézményi honlapon vagy a helyben szokásos módon elérhető. A fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásához a foglalkoztatottak létszáma a 4/200. (I.9.) OKM rendelet. számú melléklete alapján kerül meghatározásra. A gyermekkel való közvetlen foglalkozást gyógypedagógus (terapeuta), konduktor vagy gyógypedagógus (terapeuta) illetve konduktor irányításával, szükség esetén közreműködésével szociálpedagógus, óvodapedagógus, tanító, tanár; nem pedagógus-munkakörben gyógypedagógus (terapeuta) vagy konduktor irányításával szociális munkás, gyógytornász, ápoló, gyermekfelügyelő, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, bölcsődei gondozó látja el. A fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásához az intézmény rendelkezik a 4/200. (I.9.) KM rendelet 3. számú melléklete által előírt helyiségekkel, eszközökkel és felszerelésekkel.

8 A fejlesztő iskolai oktatás a tanév rendjéhez igazodóan kerül megszervezésre. A fejlesztő felkészítés feladatainak ellátása a tanév rendjéhez igazodó éves munkaterv alapján történik. A gyermek, tanuló fejlesztő felkészítésre, különleges gondozásra való jogosultságát szakértői bizottság, szakértői véleményben határozta meg. Az igényjogosultság alapja az érvényes szakértői vélemény. A fejlesztő felkészítés a nevelési év/tanév közben az igényjogosultság fennállásától és megszűnésétől megkezdhető illetve befejezhető. A fejlesztő felkészítés jogosultság esetén öt éves kortól igénybe vehető. A fejlesztő iskolai oktatás jogosultság esetén kérelemre 23 éves korig igénybe vehető. Az óvodáskorúak fejlesztő felkészítésének minimális időkerete egyéni foglalkozás esetén legalább heti 4 óra, csoportfoglalkozás esetén legalább heti 6 óra. A tankötelesek fejlesztő felkészítése fejlesztő iskolai oktatás vagy egyéni fejlesztő felkészítés formájában valósul meg. A fejlesztő iskolai oktatásban a heti fejlesztő foglalkozások száma legalább heti 20 óra. Az egyéni fejlesztő felkészítés heti óraszáma egyéni foglalkozások esetén legalább 8 óra, csoportfoglalkozások esetén legalább 0 óra. A fejlesztő iskolai oktatás fejlesztő csoportjaiba a tanulók besorolása fogyatékosságuk, fejlettségük és életkoruk alapján történik. A fejlesztő iskolai oktatás a Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő iskolai oktatása irányelvének alkalmazásával kerül megszervezésre. A fejlesztő iskolai oktatás rehabilitációs pedagógiai program alapján történik. A fejlesztés egyéni fejlesztési terv alapján történik. Az egyéni fejlesztési tervet a foglalkozásokat irányító gyógypedagógus vagy konduktor készíti el. A fejlesztő felkészítés a szülő(k) bevonásával valósul meg. A fejlesztő felkészítés a gyermek/tanuló foglalkoztatásán túl szülőknek szóló tanácsadással is kiegészül. NEVELÉSI TANÁCSADÁS Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8560 Oktatást kiegészítő tevékenységek 8560 Pedagógiai szakszolgáltatások szakfeladatot. A pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatások, a működési körzet, valamint a gyermekek, szülők fogadásának rendje az intézményi honlapon vagy a helyben szokásos módon elérhető. A nevelési tanácsadás feladatainak ellátásához a foglalkoztatottak létszáma a 4/200. (I.9.) OKM rendelet. számú melléklete alapján kerül meghatározásra. A nevelési tanácsadás feladatait gyógypedagógusok, pszichológusok, pedagógus és szakorvos

9 (gyermekszakorvos, gyermekneurológiai szakorvos vagy gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakorvos) látja el. A nevelési tanácsadás feladatainak ellátásához az intézmény rendelkezik a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 3. számú melléklete által előírt helyiségekkel, eszközökkel és felszerelésekkel. A nevelési tanácsadás feladatainak ellátása a tanév rendjéhez igazodó éves munkaterv alapján történik. Az éves munkatervet megküldi az érintett nevelési-oktatási intézményeknek. A nevelési tanácsadás igénybevétele a tanév során bármikor megkezdhető. A nevelési tanácsadó szakvéleményt készít a szülő kérésére, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló óvodai nevelésével, illetve iskolai oktatásával kapcsolatos feladatok meghatározása céljából, valamint a fenntartó kérésére. A nevelési tanácsadó szakvéleménye tartalmazza a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 2.. (2) bekezdésében felsorolt elemeket. A nevelési tanácsadó szakvéleménye megfelel a 4/200. (I. 9.) OKM rendelet 6. mellékletében foglalt szakmai követelményeknek. A nevelési tanácsadó a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek, tanuló fejlődését az első vizsgálatot követő második évben, ezt követően háromévenként felülvizsgálja. A nevelési tanácsadó ellenőrzi az általa kiadott szakvéleményekben foglaltak végrehajtását. Hiányosságok feltárása esetén intézkedik. A nevelési tanácsadó a fejlesztő foglalkozáson részt vevő gyermekek, tanulók számára nyújtott ellátást munkanaplóban rögzíti. A nevelési tanácsadó a folyamatos ellátásban, terápiás gondozásban részesülő gyermekek, tanulók fejlődését, állapotát egyéni fejlesztési lapon tartja nyilván. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése és oktatása kezdetén az érintett pedagógussal egyezteti a szakértői véleményben foglaltak végrehajtását, a tanuló felkészítését szolgáló egyéni fejlesztési terv elkészítését és végrehajtását. A szakértői véleményekben foglaltak végrehajtását legalább évente egyszer óvodai foglalkozáson illetve tanórán megfigyeli. Tapasztalatait a fejlesztésben részt vevőpedagógusokkal összegzi és megküldi az illetékes szakértői bizottságnak. ÓVODA- ÉS ISKOLAPSZICHOLÓGIAI ELLÁTÁS Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8560 Oktatást kiegészítő tevékenységek 8560 Pedagógiai szakszolgáltatások szakfeladatot. Az óvoda és iskolapszichológiai hálózat által nyújtott szolgáltatások, a működési körzet, valamint a gyermekek, szülők fogadásának rendje az intézményi honlapon vagy a helyben szokásos módon

10 elérhető. Az óvoda és iskolapszichológusok óraszáma az 993. évi LXXIX. törvény. számú melléklete értelmében meghatározott. A gyermekekkel való közvetlen foglalkozást pszichológus látja el. Az óvoda - és iskolapszichológiai feladatok ellátásához az intézmény rendelkezik a a megfelelő helyiségekkel, eszközökkel és felszerelésekkel. Az óvoda - és iskolapszichológia feladatainak ellátása a tanév rendjéhez igazodó - éves munkaterv alapján történik. Az óvoda - és iskolapszichológiai ellátás a fejlesztési év közben az igényjogosultság fennállásától kezdve megkezdhető. LOGOPÉDIAI ELLÁTÁS Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8560 Oktatást kiegészítő tevékenységek 8560 Pedagógiai szakszolgáltatások szakfeladatot. A pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatások, a működési körzet, valamint a gyermekek, szülők fogadásának rendje az intézményi honlapon vagy a helyben szokásos módon elérhető. A logopédiai ellátás feladatainak ellátásához a foglalkoztatottak létszáma a 4/200. (I.9.) OKM rendelet. számú melléklete alapján kerül meghatározásra. A gyermekekkel való közvetlen foglalkozást logopédus (tanár és/vagy terapeuta) végzettségű gyógypedagógus látja el. A logopédia ellátáshoz az intézmény rendelkezik a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 3. számú melléklete által előírt helyiségekkel, eszközökkel és felszerelésekkel. A logopédiai fejlesztés feladatainak ellátása a tanév rendjéhez igazodó - éves munkaterv alapján történik. A logopédiai ellátás a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 9. (), (2) alapján történik. A fejlesztési év közben az igényjogosultság fennállásától kezdve megkezdhető a logopédiai ellátás. A logopédiai vélemények tartalmazzák a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 9. (3)-ben leírtakat. A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében történik. A logopédiai szakszolgálat szervezője az ellátott gyermekről a központilag kiadott forgalmi naplóban nyilvántartást vezet. A logopédiai ellátásban részt vevő gyermekek, tanulók részére nyújtott ellátásról munkanaplót kell vezetnek a szakszolgálat logopédusai. A legalább heti három alkalommal logopédiai ellátásban részt vevő, valamint a beszédfogyatékos gyermekek, tanulók fejlődését egyéni fejlesztési lapon figyelemmel kísérik.

11 Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást végző logopédus, központilag kiadott nyomtatványon beszédfogyatékos gyermekenként, tanulónként egyéni fejlesztési naplót vezet. A beszédfogyatékos gyermekek/tanulók részére nyilvántartási tasakot vezetnek. A beszédfogyatékos gyermekek/tanulók fejlesztése egyéni fejlesztési terv alapján történik. Az egyéni fejlesztési tervet a foglalkozásokat irányító logopédus készíti el. Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslati alapján előírt fejlesztési területek fejlesztésének lehetőségeit. A logopédiai munka eredményét a fejlesztő tevékenység során hathónaponként, valamint az ellátás befejezésekor a munkanaplóban szövegesen értékelik. TOVÁBBTANULÁSI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8560 Oktatási kiegészítő tevékenységek 8560 Pedagógiai szakszolgáltatások szakfeladatot. A pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatások, a működési körzet, valamint a gyermekek, szülők fogadásának rendje az intézményi honlapon vagy a helyben szokásos módon elérhető. A pályaválasztási tanácsadás feladatainak ellátásához a foglalkoztatottak létszáma a 4/200. (I.9.) OKM rendelet. számú melléklete alapján kerül meghatározásra. A tanuló(k)nak, szülő(k)nek szóló tanácsadás gyógypedagógus, pszichológus és pedagógus közreműködésével zajlik. A pályaválasztási tanácsadás feladatainak ellátásához az intézmény rendelkezik a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 3. számú melléklete által előírt helyiségekkel, eszközökkel és felszerelésekkel. A pályaválasztási tanácsadás feladatainak ellátása a tanév rendjéhez igazodó éves munkaterv alapján történik. A pályaválasztási tanácsadás igénybevétele a tanév során bármikor megkezdhető illetve befejezhető, és a szülő kezdeményezésére vagy beleegyezésével történik. A pályaválasztási tanácsadó a tanulót - első alkalommal - forgalmi naplóba nyilvántartásba veszi. Ezután minden alkalommal rögzíti (pl. munkanaplóban, konzultációs űrlapon, egyéni lapon) a számára nyújtott szolgáltatást. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó figyelembe veszi a tanuló személyes adottságait, érdeklődését. A pályaválasztási tanácsadó továbbtanulási javaslatait a tanuló meghallgatása, vizsgálata, a tanuló pedagógusainak szakmai véleménye alapján alakítja ki. A pályaválasztási tanácsadó pedagógiai, pszichológiai és egészségügyi tájékoztatással, kiadványokkal és továbbképzésekkel segíti az iskolák pályaorientációs tevékenységét. A pályaválasztási tanácsadó kapcsolatot tart a foglalkoztatási pályaválasztási tanácsadóval.

12 KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI ELLÁTÁS Az intézmény alapító okirata tartalmazza a 8560 Oktatást kiegészítő tevékenységek 8560 Pedagógiai szakszolgáltatások szakfeladatot. A nem helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, ha a konduktív ellátás a korai fejlesztés és gondozás keretében valósul meg, a KT ának () bekezdésében és a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott engedéllyel rendelkezik. A befogadó intézmény (óvoda, iskola) akadálymentesített. A konduktív pedagógiai feladatok feladatainak ellátásához a foglalkoztatottak létszáma a 4/200. (I.9.) OKM rendelet. számú melléklete alapján kerül meghatározásra. A konduktív pedagógia feladatainak ellátásához az intézmény rendelkezik a 4/200. (I.9.) OKM rendelet 3. számú melléklete által előírt helyiségekkel, eszközökkel és felszerelésekkel. Kondukciós tevékenységet csak konduktori végzettséggel rendelkező személy lát el. A pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatások, benne a konduktív pedagógiai szakszolgálat a működési körzet, valamint a gyermekek, szülők fogadásának rendje az intézményi honlapon vagy a helyben szokásos módon elérhető. Az otthon történő konduktív fejlesztéshez az utazó konduktor a szülővel való konzultáció után egyéni fejlesztési tervet készít. Abban az esetben, ha a szülő deklaráltan is aktív részese a konduktív pedagógiai ellátásnak, a konduktor házi képzéssel, bemutatással és állandó konzultációs lehetőséggel segíti az otthoni fejlesztést. A korai intervenció keretében történő konduktív megsegítés igazodik a többi fejlesztési területhez, irányhoz. A 4/200. (I.9.) OKM rendelet 32. () szerint a konduktív pedagógiai ellátás lehet egyéni és csoportos. A konduktív eljárások, terápiák minimális időkerete egyéni foglalkozás esetén a gyermek nulla hároméves kora között legalább heti két óra, három ötéves kora között legalább heti négy óra. A konduktív eljárások, terápiák minimális időkerete csoportfoglalkozás esetén a gyermek nulla hároméves kora között legalább heti négy óra, három ötéves kora között legalább heti hat óra. Az óvodában történő konduktív fejlesztés igazodik a nevelési év rendjéhez. A konduktor az óvodai nevelési évhez igazodó éves fejlesztési tervet készít a kisgyermek számára. A 4/200. (I.9.) OKM rendelet 32. (-4) szerint az óvodai neveléshez és az iskolai neveléshezoktatáshoz kapcsolódóan konduktív pedagógiai ellátás tanév, vagy nevelési év közben is, az igényjogosultság megállapításától megkezdhető. A konduktív pedagógiai tevékenység igazodik az óvodai nevelési év, az iskolai tanév rendjéhez.

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter 4/2010. (I. 19.) OKM rendelete a pedagógiai szakszolgálatokról

Az oktatási és kulturális miniszter 4/2010. (I. 19.) OKM rendelete a pedagógiai szakszolgálatokról Az oktatási és kulturális miniszter 4/2010. (I. 19.) OKM rendelete a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9.

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. az útnak célja van. (Martin Buber) Az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT bemutatása Faltumné Varga Gyöngyi tagintézmény-vezető

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Oktatási és Kulturális Minisztérium 10936-1/2009. 1 ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A pedagógiai szakszolgálatokról

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény rendelkezései 46. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései 48

A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény rendelkezései 46. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései 48 46 5. Oktatás* Tartalomjegyzék A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény rendelkezései 46 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései 48 A szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben