K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K ö z h a s z n ú j e l e n t é s 2 0 1 0. év 1"

Átírás

1 KÖZHASZNÚ JELENTÉS ÉV

2 1. A évi számviteli beszámoló 1.1 Általános kiegészítések a., Működési forma Bejegyzésének kelte: Pk.20651/1991. Az Alapítvány január 12- én beadvánnyal kérte a közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételt a bíróságtól év februárjától közhasznú szervezetként működik évben a közhasznú tevékenység részaránya 93,72 % - ot tett ki. b., Alapítás, alakulás időpontja A társaság alapító okirata én kelt. Baranya megye egyik legrégebben létrehozott alapítványa. A kuratórium a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően végezte tevékenységét év során is. c., Tevékenységi kör Az alapító okirata szerint célszerinti, nem célszerinti (vállalkozási), valamint közhasznú tevékenységet végezhet. A tevékenységi körben meghatározó szerepet tölt be a közhasznú tevékenység évben a közhasznú tevékenység 93,72 %-os részaránnyal bírt, a vállalkozási tevékenység részaránya 6,28 %-ot tett ki, s összegszerűségében sem érte el a 10 millió Ft-ot. d., Működési feltételek, gazdasági környezet Az Alapítvány a Baranya Megyei Vállalkozói Központ kezelésében végzi a tevékenységét több mint másfél évtizedet átívelő sikeres és eredményes működéssel. Jelentős erőforrásokkal támogatja a Baranya megyei vidéki kisés középvállalkozások tevékenységének megerősítését. A megvalósított programok közül az egyik legsikeresebb a mikrohitel program, mely továbbra is az egyik fő pillérét képezi a kisvállalkozói tevékenység felzárkóztatásának, megerősítésének. Az Alapítvány a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal tartós együttműködés formájában bonyolította le hosszú éveken keresztül a Magyarországra érkező Phare programcsomag által kijelölt feladatokat évben indult meg az Új Magyarország Mikrohitel program, mely a pénzügyi válság időszaka alatt segíti a kisvállalkozások talpon maradását és fejlesztését kedvezményes kamatozású hitelek nyújtásával. Az eltelt időszak legsikeresebb programjai a következők voltak: Országos Mikrohitel Program, Inkubátorház fejlesztési program, Oktatási programok, Gazdanapi vásárok, melyek a vidéki agrárvállalkozóknak biztosítanak kedvezményes piaci megjelenési lehetőséget Konzorciális együttműködések formájában a régió fejlődésének elősegítése Együttműködési programok kialakítása az Pécsi Tudomány Egyetemmel K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 1

3 A kkv-ék gazdasági fejlesztését segítő GVOP és GOP programokhoz tanácsadói tevékenység végzése Új Magyarország Mikrohitel Program Az Alapítvány gazdálkodása az utóbbi évek vonatkozásában az alábbiakban foglalható össze 2009.év: Az előző évhez képest javult a közhasznú tevékenység eredményessége, az előző évben indított projektek pozitív módon hatottak az eredmény alakulására. Az újonnan indított Új Magyarország Mikrohitel program a válság ellenére is jelentős kamat bevételt eredményezett. A kihelyezett hitelek összege meghaladta a 900 millió forintot. A vállalkozási tevékenység is nyereséggel zárta a tárgyévet, köszönhetően egy tanácsadási munka elvégzésének. A továbbra is fennálló kedvezőtlen gazdasági körülmények ellenére is sikerült az Alapítványnak pénzügyi stabilitását megőriznie és tovább erősítenie év: A tárgyévi gazdálkodás az előző évhez hasonlóan pozitív eredménnyel zárult alapítványi szinten. A közhasznú tevékenység alacsonyabb eredménye elsősorban az óvatosságnak tudható be, hiszen továbbra is magas a mikro- és kisvállalkozások piaci kockázata. A hitelezési kockázatok terheinek évek közti elosztása érdekében képzett tartalék valamint a várható veszteségekre képzett értékvesztés magasabb összegű az előző évihez viszonyítva. A Mikrohitel állomány év végi egyenlege meghaladta az 1 milliárd forintot. További kockázati tényező a gazdanapi terület bérleti jogának közeledő lejárata, melyre szintén tartalékot kellett képezni. Mindezek hatására e Ft lett a közhasznú tevékenység eredménye. Az alapítvány pénzügyi tartalékai továbbra is kockázatmentes, biztonságos lekötési formákban voltak kezelve. A vállalkozási tevékenység e Ft-os vesztesége egy beruházási projekt adminisztrációs menedzseléséből fakad. A projekt jelenleg is tart, így elszámolása csak 2011-ben valósul meg. A pályázat és az elszámolás összetettsége miatt a munkadíj csak utólag lesz meghatározva, így számszerűsítetten nem jeleníthető meg az eredmény kimutatásban. Aktív időbeli elhatárolások főbb tételei: A Helyi Mikrohitel Alap és egyéb betéti és folyószámla kamat elhatárolása 704 e Ft. Országos Mikrohitel Alap jutalékából 599 e Ft 2011.évben befolyó összeg. Az inkubátorház bérleti díj elhatárolásából 1,2 millió Ft-tal csökkent az elhatárolt összeg, mely a 30 évre történő elhatárolásból az adott évre eső részt képezi. Az általános működésből és a mikrohitelezési tevékenységből eredő költségek aktív időbeli elhatárolása 334 e Ft. K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 2

4 Passzív időbeli elhatárolások főbb tételei: Az általános működésből eredő költségek passzív időbeli elhatárolása 721 e Ft. Az Új Magyarország Mikrohitel Program refinanszírozási költségeinek e Ft nyi része 2011.évben merült fel, de 2010.évet illetik. 1.2.A számviteli politika fő vonásai Az Alapítvány könyvelését és a beszámoló elkészítését az Opauszki Bt. részéről Opauszki László végezte. ( P.M. regisztrációs száma: ) Az alapítvány könyvvizsgálatát Dr. Fehér Mihály végezte a Prompt Lés S Kft. részéről. A közhasznú tevékenység megjelenésével a számviteli politika minden évben kisebb nagyobb kiegészítésre szorult, a korábban meghatározott számviteli célok azonban továbbra sem változtak. A közhasznú tevékenységek számlakeretben történő direkt megnevezésével áttekinthetőbbé és egyértelművé vált a szabályozás, valamint az egyes tevékenységekhez kapcsolható eredmények mérése is. A számvitelben továbbra is alkalmaztuk a 7-es számlacsoportokat az egyes projektek költségeinek elkülöníthető megjelenítése és elszámolhatósága végett. a., Célok ismertetése A számviteli politikában és az ehhez kapcsolódó egyéb gazdasági szabályzatokban részletesen megfogalmazásra kerültek a célok, melyek a év folyamán sem változtak a korábbi időszakhoz viszonyítva, csak a szabályok aktualizálása történt meg. b., Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása Nem változott, a legutolsó beszerzési áron történik az értékelés, azaz a FIFO elv szerint. c., Az értékcsökkenés elszámolási módszerének ismertetése Tényleges beszerzési ár, mint bruttó érték alkalmazásával, csökkentve a társasági adótörvény szerint meghatározott amortizációval. A 100 e Ft alatti tárgyi eszközök azonnali értékcsökkenésként leírásra kerülnek. A kis értékű tárgyi eszközök ugyanakkor minden esetben egyedi minősítés alapján kerülnek amortizálásra a konkrét használat módját figyelembe véve. Az azonnali értékcsökkenést az 572-es számlán kerül költségként elszámolásra. Az Alapítvány a tervszerű értékcsökkenést kartonos rendszerben és táblázatos formában is nyilvántartja a jobb áttekinthetőség végett. Az év végi leltározás során a kartonok és a ténylegesen felleltározott eszközök összevetésre kerültek. Ezt követően kerülhet sor a használhatatlan eszközök selejtezésre, megsemmisítésére, illetve a használaton kívüli, de még használati értékkel bíró eszközök értékesítésére. K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 3

5 e., Az alkalmazott eredmény kimutatás közlése Az alapítvány közhasznú beszámolót készít. A közhasznú jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A cél szerinti juttatások kimutatása 4. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzatoktól, a kisebbségi települési önkormányzatoktól, a települési önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének és összegének részletezése. 5. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege, főbb adatai. 6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 1.2 A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése A vállalkozás és a könyvvezetés nem tért el a számviteli törvény által megfogalmazott alapelvektől. A nagyobb összegű elhatárolások a valós eredmények bemutatását szolgálták. 1.3 A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának szöveges értékelése. Viszonyítás a megelőző időszakhoz és a tárgyévi tervekhez a., Az eszközök értékének és összetételének alakulása ezer forintban Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek 65 - Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolás Eszközök mindösszesen: K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 4

6 b., A források (a saját tőke és a kötelezettségek) bemutatása Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Tárgyévi eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Passzív időbeli el Források mindösszesen: c., A jövedelmezőség alakulása A évet pozitív eredménnyel zárta az Alapítvány elsősorban az Új Magyarország Mikrohitel programnak felfutásának köszönhetően. A hitelezési tevékenység során összesen 811 millió forint hitel folyósításra került sor. A közhasznú tevékenységet e Ft, a vállalkozói tevékenységet e Ft nyereséggel zárta. A 2010-es év gazdálkodása szintén pozitív eredménnyel, e Ft nyereséggel zárult. Tavaly 328 millió forint hitel kihelyezés történt. A közhasznú tevékenység eredménye e Ft lett. A vállalkozói tevékenység eredménye e Ft veszteség, egy a 2011-es évre áthúzódó projekt menedzselési munka miatt.a vezetésére jellemző a távlatokban történő gazdasági szemléletmód kialakítása, a stratégiai gondolkodás, az alapos és körültekintő szakmai vezetés, a szakszerű pénzügyi gazdálkodás, a jó alkalmazkodási készség, a változások kívánalmainak való folyamatos megfelelés, a folyamatos tanulási készség. A Alapítvány a költségek racionalizálására és csökkentésére törekedett a 2010.évben, mely feladattal a pénzügyi bizonytalanságok közepette is sikeresen megbirkózott évben a teljesített programok jelentősen segítették a vidéki kis- és középvállalkozások gazdasági helytállását és a gazdasági haszon a kisvállalkozóknak nyújtott segítség keretében realizálódott. Az Alapítvány így eleget tett az eredeti célkitűzéseiben megfogalmazott feladatainak. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 1. A nem összehasonlítható adatok ismertetése Az összehasonlíthatóság elvét érintő változtatások: Az időbeni elhatárolások célja az egyes időszakok összehasonlíthatóságának megteremtése e Ft összegben került sor aktív időbeni elhatárolásra e Ft-os összegben került sor passzív elhatárolásra. 2. Több helyen szereplő adat ismertetése: nincs K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 5

7 3. A minősítés megváltoztatásának leírása: az egyéb költségek minősítése megfelel a számviteli törvényben megfogalmazott változtatásoknak. 4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása: a Mikrohitel programhoz kapcsolódóan kidolgoztuk a hitel kézikönyvnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő adósminősítési és értékelési szabályzatot. 5. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulása ezer forintban Eszközök 1. Immateriális javak Nyitó bruttó érték Bruttó növeke dés Bruttó csökke nés Záró bruttó érték Nettó érték Tárgyév ben elszámolt écs Ingatlanok Berendezések, járművek Összesen: Kisértékű tárgyi eszközök Mindösszesen: A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése: ilyen nem történt. 7. Az üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb idő alatt történő leírásának indoklása: nincs cégérték könyvelve 8. Követelések bemutatása: Vevői tartozások: 792 e Ft Előlegek, egyéb: 334 e Ft Mikrohitel követelések: e Ft ÁFA követelés: e Ft Összesen: e Ft Tartozások bemutatása: Hosszú lejáratú kötelezettségek GOP 4.1.Mikrohitel Forrás e Ft Rövid lejáratú kötelezettségek Kapott előlegek 225 e Ft Szállítók e Ft Adók, járulékok 897 e Ft Összesen e Ft K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 6

8 9. A tőkeváltozás bemutatása: Saját tőke én én én én e Ft e Ft e Ft e Ft A saját tőke növekedése 2010.évben: e Ft A saját tőke növekedését a pozitív eredményességgel folytatott gazdálkodás okozta. A megtett hathatós intézkedések következtében az Alapítvány tevékenysége stabil maradt a pénzügyi válság közepette is. Továbbra is igaz az állítás, hogy a környezet változása miatt folyamatosan meg kell újítani a tevékenységet, és meg kell felelni az egyre növekvő kihívásoknak, s ez egyre nehezebb feladatot jelent a menedzsmentnek. 10. A várható veszteségek fedezetére képzett céltartalék részletezése: az Új Magyarország Mikrohitel Programhoz kapcsolódóan kidolgozott adósminősítési és értékelési szabályzat szerint kiszámított céltartalékot képeztünk. 11. A garanciakötelezettség részletezése és indoklása: Garanciális kötelezettsége nem volt a társaságnak. 12. Egyes kötelezettségek teljes összegének bemutatása: a. Bankhitel: nincs a társaságnak b. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek: nincsenek. c. A mérlegben meg nem jelenő, de a pénzügyi helyzetre kiható pénzügyi kötelezettségek: az elnyert pályázatokból megvalósított fejlesztéseket a pályázatokban előírt feltételek szerint meghatározott ideig, általában 5 évig működtetni kell, de figyelembe kell venni egyes programok ettől eltérő előírásait. A mikrohitelezésre vonatkozó dokumentációt a 10 évet átfogó záró ellenőrzésig meg kell őrizni. d. Azon kötelezettségek, amelyeknek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél (egyéb kötelezettségként, vagy váltótartozásként szerepel a mérlegben): nincsenek. K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 7

9 Az eredmény kimutatás kiegészítése: A költség nemenkénti bontás az alábbiak szerint mutatható be főbb költségcsoportonként: ezer Ft-ban Megnevezés Közhasznú Vállalkozási Összesen Anyagjellegű ráfordítások Személyi ráfordítások jellegű Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összesen Tájékoztató kiegészítések: 1.A foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása: A foglalkoztatott létszám átlagosan éves szinten 8 fő. 2. Azon vállalkozások bemutatása, amelyek az adott cég többségi (50 %- nál magasabb) és (vagy jelentős) 25%-nál magasabb, de 50 %-nál nem több részesedéssel rendelkezik: nincsenek. 3., Közhasznú alapítvány által az üzletvezetés és a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti év után járó juttatás összege a csatolt mellékletben kerül bemutatásra. Az éves szinten kifizetett bérköltségek e Ft-ot, a személyi ráfordítások mindösszesen e Ft-ot tesznek ki. K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 8

10 2. A költségvetési támogatás felhasználása Alapítványunk a közhasznú feladatai ellátásával összefüggésben év folyamán az államháztartás alrendszeréhez rendelt különböző költségvetési támogatásokban részesült. A támogatások mértékét, a folyósítás ütemét, és a támogatás célját az alábbi táblázatok tartalmazzák a pénzügyi rendezés alapján. Támogatást nyújtó szervezet megnevezése támogatás összege ezer forintban támogatás időpontja A támogatás célja A felhasználás ütemezése Az elszámolás határideje Nemzeti Fejlesztési Ügynökség GOP 4 Prioritás keretében az Új Magyarország Mikrohitel Program működtetetése től ig-ig folyamatosan havonta A program működtetésével 2008.évben egy új forrás nyílt meg a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes mikro- és kisvállalkozások részére kedvezményes hitel szerzésére. Az első teljes év a 2009-es volt, melynek során 121 ügyfél részesült hitelben évben újabb 40 ügyfél 306 Millió Ft hitelt kapott. A kapott forrás a hosszú lejáratú kötelezettségeink között szerepel. Támogatást nyújtó szervezet megnevezése támogatás összege ezer forintban támogatás időpontja A támogatás célja Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ig Kis-és közepes vállalkozások részére az Országos és Regionális Mikrohitel program működtetése K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 9

11 A felhasználás ütemezése Az elszámolás határideje től ig-ig folyamatosan havonta Az Országos és Regionális Mikrohitel Program, a korábbi regionális erópai úniós előcsatlakozási alapok összevonásával jött létre évben. A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványon keresztül program Baranya megyei bonyolítója az Alapítvány. A működési költségek fedezésére a folyósítás 4%-a és az ügyfél kamat bevétel 25%-a áll rendelkezésre évben 9 ügyfél részére 41 Millió Ft hitel kihelyezése történt. Támogatást nyújtó szervezet megnevezése támogatás összege ezer forintban támogatás időpontja A támogatás célja Magyar Állattenyésztők Szövetsége Baranyai Gazdanapok évi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron tenyészállatok bemutatása A felhasználás ütemezése Az elszámolás határideje A 2010.évi Baranyai Gazdanapok rendezvényén a támogatás biztosította a tenyészállatok bemutatását, és az ehhez kapcsolódó takarmányozási és gondozási tevékenységek finanszírozását. Támogatást nyújtó szervezet megnevezése támogatás összege ezer forintban támogatás időpontja A támogatás célja Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt évben folyamatosan Roma kkv-k külső forrásbevonásának ösztönzése K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 10

12 A felhasználás ütemezése ig folyamatosan Az elszámolás határideje A támogatásból a roma származású kisvállalkozások pályázatírási és hitelkérelmének elkészítését finanszírozzuk. Mivel a program csak elfogadott és szerződött pályázat elszámolását teszi lehetővé, eddig 3 db sikeres pályázat elkészítése szerepel a bevételben. 3. Cél szerinti juttatás kimutatása Alapítványunk évben az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységéhez kapott támogatások és saját bevételei felhasználásával a kis és középvállalkozások részére az alábbi táblázatokban feltüntetett szolgáltatásokat nyújtotta: Új Magyarország Mikrohitel Program adatok ezer forintban Juttatás megnevezé se Előző év Tárgy év Ft-ban + Ft-ban - %-ban + %-ban - Pénzbeli támogatás Nem pénzbeli támogatás Összesen , ,16 Helyi Mikrohitel Program adatok ezer Ft-ban Juttatás megnevezése Előző év Tárgy év Ft-ban + Ft-ban - %-ban + %-ban - Pénzbeli támogatás ,45 Nem pénzbeli támogatás K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 11

13 Összesen ,45 Az Új Magyarország Mikrohitel Program esetében 10%-os, a Helyi Mikrohitel Program keretében 100%-os saját erővel finanszírozta meg az Alapítvány a vállalkozások számára a hitel kihelyezéseket. A hitelek maximum 10 millió Ft-os nagyságrendig már működő és kezdő vállalkozók részére adható 20%-os önerő mellett beruházásra és forgóeszköz finanszírozásra. A program népszerűségét mutatja, hogy a felfutás évét követően, ami 2009.évre esett, a kihelyezett hitelek nagysága jelentős szinten maradt. Az ügyfelek hiteltartozásai a követeléseink között szerepelnek. Adatok ezer forintban Kiállítás szervezés Juttatás megnevezése Előző év Tárgy év Ft-ban + Ft-ban - %-ban + %-ban - Pénzbeli támogatás Nem pénzbeli támogatás ,1 0 Összesen ,1 0 A 17. Gazdanapok a Baranya Megyei Vállalkozói Központ által megvalósított kiállítások sorában szakmai kínálatát és látogatottságát tekintve az eddigi legkiemelkedőbb program volt. A megjelent 390 kiállító termékeit és szolgáltatásait ez alkalommal látogató tekintette meg. Mezőgazdasági erő és munkagépek, munkaeszközök, állattenyésztés és kisállattenyésztés, takarmányipar, tartástechnológia, élelmiszerek, biotermékek, borászat, agrárfinanszírozás, szállító és személygépjárművek voltak a szakmai kiállítás résztvevői. K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 12

14 4.Kimutatás a költségvetés alrendszerétől kapott támogatásokról Az alábbi táblázat tartalmazza és nevesíti azokat a szervezeteket, amelyektől a évben pénzbeli, vagy nem pénzbeli támogatásban részesültünk Támogatás megnevezése Pénz -beli Nem pénzbeli Támogatás célja Támogatás összege ezer forint Új Magyarország Mikrohitel Program x GOP 4 Prioritás keretében az Új Magyarország Mikrohitel Program működtetetése Országos és Regionális Mikrohitel Program X Kis-és közepes vállalkozások részére a Mikrohitel program működtetése Vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása X Roma kkv-k külső forrásbevonásának ösztönzése A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások Nyilatkozat Alapítványunk vezető tisztségviselői évben juttatásban nem részesültek. Sigora Irma ügyvezető igazgató Farkas Gyöngyi pénzügyi vezető K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 13

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Készítette: Szabó János Ügyvezető

Készítette: Szabó János Ügyvezető Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933853211313 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2009 Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója,

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2700 Cegléd, Malom tér 3. Cégjegyzékszám: 13-09-123299 Statisztikai számjel: 22192314-8532-113-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kelt:

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben