K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K ö z h a s z n ú j e l e n t é s 2 0 1 0. év 1"

Átírás

1 KÖZHASZNÚ JELENTÉS ÉV

2 1. A évi számviteli beszámoló 1.1 Általános kiegészítések a., Működési forma Bejegyzésének kelte: Pk.20651/1991. Az Alapítvány január 12- én beadvánnyal kérte a közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételt a bíróságtól év februárjától közhasznú szervezetként működik évben a közhasznú tevékenység részaránya 93,72 % - ot tett ki. b., Alapítás, alakulás időpontja A társaság alapító okirata én kelt. Baranya megye egyik legrégebben létrehozott alapítványa. A kuratórium a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően végezte tevékenységét év során is. c., Tevékenységi kör Az alapító okirata szerint célszerinti, nem célszerinti (vállalkozási), valamint közhasznú tevékenységet végezhet. A tevékenységi körben meghatározó szerepet tölt be a közhasznú tevékenység évben a közhasznú tevékenység 93,72 %-os részaránnyal bírt, a vállalkozási tevékenység részaránya 6,28 %-ot tett ki, s összegszerűségében sem érte el a 10 millió Ft-ot. d., Működési feltételek, gazdasági környezet Az Alapítvány a Baranya Megyei Vállalkozói Központ kezelésében végzi a tevékenységét több mint másfél évtizedet átívelő sikeres és eredményes működéssel. Jelentős erőforrásokkal támogatja a Baranya megyei vidéki kisés középvállalkozások tevékenységének megerősítését. A megvalósított programok közül az egyik legsikeresebb a mikrohitel program, mely továbbra is az egyik fő pillérét képezi a kisvállalkozói tevékenység felzárkóztatásának, megerősítésének. Az Alapítvány a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal tartós együttműködés formájában bonyolította le hosszú éveken keresztül a Magyarországra érkező Phare programcsomag által kijelölt feladatokat évben indult meg az Új Magyarország Mikrohitel program, mely a pénzügyi válság időszaka alatt segíti a kisvállalkozások talpon maradását és fejlesztését kedvezményes kamatozású hitelek nyújtásával. Az eltelt időszak legsikeresebb programjai a következők voltak: Országos Mikrohitel Program, Inkubátorház fejlesztési program, Oktatási programok, Gazdanapi vásárok, melyek a vidéki agrárvállalkozóknak biztosítanak kedvezményes piaci megjelenési lehetőséget Konzorciális együttműködések formájában a régió fejlődésének elősegítése Együttműködési programok kialakítása az Pécsi Tudomány Egyetemmel K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 1

3 A kkv-ék gazdasági fejlesztését segítő GVOP és GOP programokhoz tanácsadói tevékenység végzése Új Magyarország Mikrohitel Program Az Alapítvány gazdálkodása az utóbbi évek vonatkozásában az alábbiakban foglalható össze 2009.év: Az előző évhez képest javult a közhasznú tevékenység eredményessége, az előző évben indított projektek pozitív módon hatottak az eredmény alakulására. Az újonnan indított Új Magyarország Mikrohitel program a válság ellenére is jelentős kamat bevételt eredményezett. A kihelyezett hitelek összege meghaladta a 900 millió forintot. A vállalkozási tevékenység is nyereséggel zárta a tárgyévet, köszönhetően egy tanácsadási munka elvégzésének. A továbbra is fennálló kedvezőtlen gazdasági körülmények ellenére is sikerült az Alapítványnak pénzügyi stabilitását megőriznie és tovább erősítenie év: A tárgyévi gazdálkodás az előző évhez hasonlóan pozitív eredménnyel zárult alapítványi szinten. A közhasznú tevékenység alacsonyabb eredménye elsősorban az óvatosságnak tudható be, hiszen továbbra is magas a mikro- és kisvállalkozások piaci kockázata. A hitelezési kockázatok terheinek évek közti elosztása érdekében képzett tartalék valamint a várható veszteségekre képzett értékvesztés magasabb összegű az előző évihez viszonyítva. A Mikrohitel állomány év végi egyenlege meghaladta az 1 milliárd forintot. További kockázati tényező a gazdanapi terület bérleti jogának közeledő lejárata, melyre szintén tartalékot kellett képezni. Mindezek hatására e Ft lett a közhasznú tevékenység eredménye. Az alapítvány pénzügyi tartalékai továbbra is kockázatmentes, biztonságos lekötési formákban voltak kezelve. A vállalkozási tevékenység e Ft-os vesztesége egy beruházási projekt adminisztrációs menedzseléséből fakad. A projekt jelenleg is tart, így elszámolása csak 2011-ben valósul meg. A pályázat és az elszámolás összetettsége miatt a munkadíj csak utólag lesz meghatározva, így számszerűsítetten nem jeleníthető meg az eredmény kimutatásban. Aktív időbeli elhatárolások főbb tételei: A Helyi Mikrohitel Alap és egyéb betéti és folyószámla kamat elhatárolása 704 e Ft. Országos Mikrohitel Alap jutalékából 599 e Ft 2011.évben befolyó összeg. Az inkubátorház bérleti díj elhatárolásából 1,2 millió Ft-tal csökkent az elhatárolt összeg, mely a 30 évre történő elhatárolásból az adott évre eső részt képezi. Az általános működésből és a mikrohitelezési tevékenységből eredő költségek aktív időbeli elhatárolása 334 e Ft. K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 2

4 Passzív időbeli elhatárolások főbb tételei: Az általános működésből eredő költségek passzív időbeli elhatárolása 721 e Ft. Az Új Magyarország Mikrohitel Program refinanszírozási költségeinek e Ft nyi része 2011.évben merült fel, de 2010.évet illetik. 1.2.A számviteli politika fő vonásai Az Alapítvány könyvelését és a beszámoló elkészítését az Opauszki Bt. részéről Opauszki László végezte. ( P.M. regisztrációs száma: ) Az alapítvány könyvvizsgálatát Dr. Fehér Mihály végezte a Prompt Lés S Kft. részéről. A közhasznú tevékenység megjelenésével a számviteli politika minden évben kisebb nagyobb kiegészítésre szorult, a korábban meghatározott számviteli célok azonban továbbra sem változtak. A közhasznú tevékenységek számlakeretben történő direkt megnevezésével áttekinthetőbbé és egyértelművé vált a szabályozás, valamint az egyes tevékenységekhez kapcsolható eredmények mérése is. A számvitelben továbbra is alkalmaztuk a 7-es számlacsoportokat az egyes projektek költségeinek elkülöníthető megjelenítése és elszámolhatósága végett. a., Célok ismertetése A számviteli politikában és az ehhez kapcsolódó egyéb gazdasági szabályzatokban részletesen megfogalmazásra kerültek a célok, melyek a év folyamán sem változtak a korábbi időszakhoz viszonyítva, csak a szabályok aktualizálása történt meg. b., Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása Nem változott, a legutolsó beszerzési áron történik az értékelés, azaz a FIFO elv szerint. c., Az értékcsökkenés elszámolási módszerének ismertetése Tényleges beszerzési ár, mint bruttó érték alkalmazásával, csökkentve a társasági adótörvény szerint meghatározott amortizációval. A 100 e Ft alatti tárgyi eszközök azonnali értékcsökkenésként leírásra kerülnek. A kis értékű tárgyi eszközök ugyanakkor minden esetben egyedi minősítés alapján kerülnek amortizálásra a konkrét használat módját figyelembe véve. Az azonnali értékcsökkenést az 572-es számlán kerül költségként elszámolásra. Az Alapítvány a tervszerű értékcsökkenést kartonos rendszerben és táblázatos formában is nyilvántartja a jobb áttekinthetőség végett. Az év végi leltározás során a kartonok és a ténylegesen felleltározott eszközök összevetésre kerültek. Ezt követően kerülhet sor a használhatatlan eszközök selejtezésre, megsemmisítésére, illetve a használaton kívüli, de még használati értékkel bíró eszközök értékesítésére. K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 3

5 e., Az alkalmazott eredmény kimutatás közlése Az alapítvány közhasznú beszámolót készít. A közhasznú jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A cél szerinti juttatások kimutatása 4. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzatoktól, a kisebbségi települési önkormányzatoktól, a települési önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének és összegének részletezése. 5. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege, főbb adatai. 6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 1.2 A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése A vállalkozás és a könyvvezetés nem tért el a számviteli törvény által megfogalmazott alapelvektől. A nagyobb összegű elhatárolások a valós eredmények bemutatását szolgálták. 1.3 A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának szöveges értékelése. Viszonyítás a megelőző időszakhoz és a tárgyévi tervekhez a., Az eszközök értékének és összetételének alakulása ezer forintban Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek 65 - Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolás Eszközök mindösszesen: K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 4

6 b., A források (a saját tőke és a kötelezettségek) bemutatása Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Tárgyévi eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Passzív időbeli el Források mindösszesen: c., A jövedelmezőség alakulása A évet pozitív eredménnyel zárta az Alapítvány elsősorban az Új Magyarország Mikrohitel programnak felfutásának köszönhetően. A hitelezési tevékenység során összesen 811 millió forint hitel folyósításra került sor. A közhasznú tevékenységet e Ft, a vállalkozói tevékenységet e Ft nyereséggel zárta. A 2010-es év gazdálkodása szintén pozitív eredménnyel, e Ft nyereséggel zárult. Tavaly 328 millió forint hitel kihelyezés történt. A közhasznú tevékenység eredménye e Ft lett. A vállalkozói tevékenység eredménye e Ft veszteség, egy a 2011-es évre áthúzódó projekt menedzselési munka miatt.a vezetésére jellemző a távlatokban történő gazdasági szemléletmód kialakítása, a stratégiai gondolkodás, az alapos és körültekintő szakmai vezetés, a szakszerű pénzügyi gazdálkodás, a jó alkalmazkodási készség, a változások kívánalmainak való folyamatos megfelelés, a folyamatos tanulási készség. A Alapítvány a költségek racionalizálására és csökkentésére törekedett a 2010.évben, mely feladattal a pénzügyi bizonytalanságok közepette is sikeresen megbirkózott évben a teljesített programok jelentősen segítették a vidéki kis- és középvállalkozások gazdasági helytállását és a gazdasági haszon a kisvállalkozóknak nyújtott segítség keretében realizálódott. Az Alapítvány így eleget tett az eredeti célkitűzéseiben megfogalmazott feladatainak. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 1. A nem összehasonlítható adatok ismertetése Az összehasonlíthatóság elvét érintő változtatások: Az időbeni elhatárolások célja az egyes időszakok összehasonlíthatóságának megteremtése e Ft összegben került sor aktív időbeni elhatárolásra e Ft-os összegben került sor passzív elhatárolásra. 2. Több helyen szereplő adat ismertetése: nincs K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 5

7 3. A minősítés megváltoztatásának leírása: az egyéb költségek minősítése megfelel a számviteli törvényben megfogalmazott változtatásoknak. 4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása: a Mikrohitel programhoz kapcsolódóan kidolgoztuk a hitel kézikönyvnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő adósminősítési és értékelési szabályzatot. 5. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulása ezer forintban Eszközök 1. Immateriális javak Nyitó bruttó érték Bruttó növeke dés Bruttó csökke nés Záró bruttó érték Nettó érték Tárgyév ben elszámolt écs Ingatlanok Berendezések, járművek Összesen: Kisértékű tárgyi eszközök Mindösszesen: A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése: ilyen nem történt. 7. Az üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb idő alatt történő leírásának indoklása: nincs cégérték könyvelve 8. Követelések bemutatása: Vevői tartozások: 792 e Ft Előlegek, egyéb: 334 e Ft Mikrohitel követelések: e Ft ÁFA követelés: e Ft Összesen: e Ft Tartozások bemutatása: Hosszú lejáratú kötelezettségek GOP 4.1.Mikrohitel Forrás e Ft Rövid lejáratú kötelezettségek Kapott előlegek 225 e Ft Szállítók e Ft Adók, járulékok 897 e Ft Összesen e Ft K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 6

8 9. A tőkeváltozás bemutatása: Saját tőke én én én én e Ft e Ft e Ft e Ft A saját tőke növekedése 2010.évben: e Ft A saját tőke növekedését a pozitív eredményességgel folytatott gazdálkodás okozta. A megtett hathatós intézkedések következtében az Alapítvány tevékenysége stabil maradt a pénzügyi válság közepette is. Továbbra is igaz az állítás, hogy a környezet változása miatt folyamatosan meg kell újítani a tevékenységet, és meg kell felelni az egyre növekvő kihívásoknak, s ez egyre nehezebb feladatot jelent a menedzsmentnek. 10. A várható veszteségek fedezetére képzett céltartalék részletezése: az Új Magyarország Mikrohitel Programhoz kapcsolódóan kidolgozott adósminősítési és értékelési szabályzat szerint kiszámított céltartalékot képeztünk. 11. A garanciakötelezettség részletezése és indoklása: Garanciális kötelezettsége nem volt a társaságnak. 12. Egyes kötelezettségek teljes összegének bemutatása: a. Bankhitel: nincs a társaságnak b. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek: nincsenek. c. A mérlegben meg nem jelenő, de a pénzügyi helyzetre kiható pénzügyi kötelezettségek: az elnyert pályázatokból megvalósított fejlesztéseket a pályázatokban előírt feltételek szerint meghatározott ideig, általában 5 évig működtetni kell, de figyelembe kell venni egyes programok ettől eltérő előírásait. A mikrohitelezésre vonatkozó dokumentációt a 10 évet átfogó záró ellenőrzésig meg kell őrizni. d. Azon kötelezettségek, amelyeknek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél (egyéb kötelezettségként, vagy váltótartozásként szerepel a mérlegben): nincsenek. K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 7

9 Az eredmény kimutatás kiegészítése: A költség nemenkénti bontás az alábbiak szerint mutatható be főbb költségcsoportonként: ezer Ft-ban Megnevezés Közhasznú Vállalkozási Összesen Anyagjellegű ráfordítások Személyi ráfordítások jellegű Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összesen Tájékoztató kiegészítések: 1.A foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása: A foglalkoztatott létszám átlagosan éves szinten 8 fő. 2. Azon vállalkozások bemutatása, amelyek az adott cég többségi (50 %- nál magasabb) és (vagy jelentős) 25%-nál magasabb, de 50 %-nál nem több részesedéssel rendelkezik: nincsenek. 3., Közhasznú alapítvány által az üzletvezetés és a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti év után járó juttatás összege a csatolt mellékletben kerül bemutatásra. Az éves szinten kifizetett bérköltségek e Ft-ot, a személyi ráfordítások mindösszesen e Ft-ot tesznek ki. K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 8

10 2. A költségvetési támogatás felhasználása Alapítványunk a közhasznú feladatai ellátásával összefüggésben év folyamán az államháztartás alrendszeréhez rendelt különböző költségvetési támogatásokban részesült. A támogatások mértékét, a folyósítás ütemét, és a támogatás célját az alábbi táblázatok tartalmazzák a pénzügyi rendezés alapján. Támogatást nyújtó szervezet megnevezése támogatás összege ezer forintban támogatás időpontja A támogatás célja A felhasználás ütemezése Az elszámolás határideje Nemzeti Fejlesztési Ügynökség GOP 4 Prioritás keretében az Új Magyarország Mikrohitel Program működtetetése től ig-ig folyamatosan havonta A program működtetésével 2008.évben egy új forrás nyílt meg a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes mikro- és kisvállalkozások részére kedvezményes hitel szerzésére. Az első teljes év a 2009-es volt, melynek során 121 ügyfél részesült hitelben évben újabb 40 ügyfél 306 Millió Ft hitelt kapott. A kapott forrás a hosszú lejáratú kötelezettségeink között szerepel. Támogatást nyújtó szervezet megnevezése támogatás összege ezer forintban támogatás időpontja A támogatás célja Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ig Kis-és közepes vállalkozások részére az Országos és Regionális Mikrohitel program működtetése K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 9

11 A felhasználás ütemezése Az elszámolás határideje től ig-ig folyamatosan havonta Az Országos és Regionális Mikrohitel Program, a korábbi regionális erópai úniós előcsatlakozási alapok összevonásával jött létre évben. A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványon keresztül program Baranya megyei bonyolítója az Alapítvány. A működési költségek fedezésére a folyósítás 4%-a és az ügyfél kamat bevétel 25%-a áll rendelkezésre évben 9 ügyfél részére 41 Millió Ft hitel kihelyezése történt. Támogatást nyújtó szervezet megnevezése támogatás összege ezer forintban támogatás időpontja A támogatás célja Magyar Állattenyésztők Szövetsége Baranyai Gazdanapok évi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron tenyészállatok bemutatása A felhasználás ütemezése Az elszámolás határideje A 2010.évi Baranyai Gazdanapok rendezvényén a támogatás biztosította a tenyészállatok bemutatását, és az ehhez kapcsolódó takarmányozási és gondozási tevékenységek finanszírozását. Támogatást nyújtó szervezet megnevezése támogatás összege ezer forintban támogatás időpontja A támogatás célja Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt évben folyamatosan Roma kkv-k külső forrásbevonásának ösztönzése K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 10

12 A felhasználás ütemezése ig folyamatosan Az elszámolás határideje A támogatásból a roma származású kisvállalkozások pályázatírási és hitelkérelmének elkészítését finanszírozzuk. Mivel a program csak elfogadott és szerződött pályázat elszámolását teszi lehetővé, eddig 3 db sikeres pályázat elkészítése szerepel a bevételben. 3. Cél szerinti juttatás kimutatása Alapítványunk évben az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységéhez kapott támogatások és saját bevételei felhasználásával a kis és középvállalkozások részére az alábbi táblázatokban feltüntetett szolgáltatásokat nyújtotta: Új Magyarország Mikrohitel Program adatok ezer forintban Juttatás megnevezé se Előző év Tárgy év Ft-ban + Ft-ban - %-ban + %-ban - Pénzbeli támogatás Nem pénzbeli támogatás Összesen , ,16 Helyi Mikrohitel Program adatok ezer Ft-ban Juttatás megnevezése Előző év Tárgy év Ft-ban + Ft-ban - %-ban + %-ban - Pénzbeli támogatás ,45 Nem pénzbeli támogatás K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 11

13 Összesen ,45 Az Új Magyarország Mikrohitel Program esetében 10%-os, a Helyi Mikrohitel Program keretében 100%-os saját erővel finanszírozta meg az Alapítvány a vállalkozások számára a hitel kihelyezéseket. A hitelek maximum 10 millió Ft-os nagyságrendig már működő és kezdő vállalkozók részére adható 20%-os önerő mellett beruházásra és forgóeszköz finanszírozásra. A program népszerűségét mutatja, hogy a felfutás évét követően, ami 2009.évre esett, a kihelyezett hitelek nagysága jelentős szinten maradt. Az ügyfelek hiteltartozásai a követeléseink között szerepelnek. Adatok ezer forintban Kiállítás szervezés Juttatás megnevezése Előző év Tárgy év Ft-ban + Ft-ban - %-ban + %-ban - Pénzbeli támogatás Nem pénzbeli támogatás ,1 0 Összesen ,1 0 A 17. Gazdanapok a Baranya Megyei Vállalkozói Központ által megvalósított kiállítások sorában szakmai kínálatát és látogatottságát tekintve az eddigi legkiemelkedőbb program volt. A megjelent 390 kiállító termékeit és szolgáltatásait ez alkalommal látogató tekintette meg. Mezőgazdasági erő és munkagépek, munkaeszközök, állattenyésztés és kisállattenyésztés, takarmányipar, tartástechnológia, élelmiszerek, biotermékek, borászat, agrárfinanszírozás, szállító és személygépjárművek voltak a szakmai kiállítás résztvevői. K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 12

14 4.Kimutatás a költségvetés alrendszerétől kapott támogatásokról Az alábbi táblázat tartalmazza és nevesíti azokat a szervezeteket, amelyektől a évben pénzbeli, vagy nem pénzbeli támogatásban részesültünk Támogatás megnevezése Pénz -beli Nem pénzbeli Támogatás célja Támogatás összege ezer forint Új Magyarország Mikrohitel Program x GOP 4 Prioritás keretében az Új Magyarország Mikrohitel Program működtetetése Országos és Regionális Mikrohitel Program X Kis-és közepes vállalkozások részére a Mikrohitel program működtetése Vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása X Roma kkv-k külső forrásbevonásának ösztönzése A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások Nyilatkozat Alapítványunk vezető tisztségviselői évben juttatásban nem részesültek. Sigora Irma ügyvezető igazgató Farkas Gyöngyi pénzügyi vezető K ö z h a s z n ú j e l e n t é s év 13

1. A 2011. ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

1. A 2011. ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. ÉV 1. A 2011. ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 1.1 Általános kiegészítések a., Működési forma Bejegyzésének kelte: 1991.06.19.Pk.20651/1991. Az Alapítvány 2000. január 12- én beadvánnyal

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány

Önálló Főiskolai Közalapítvány Önálló Főiskolai Közalapítvány 1909698891-1-07 2011. évi Közhasznúsági jelentése 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány Oldal 1 Tájékoztató adatok: Alakulás ideje : 1991. november

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány A számviteli törvény szerinti Közhasznú szervezetek egyszerűsített beszámolója 2010. év Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Gödöllő, 2011. március 8. Közhasznúsági jelentés 2010. A Hajós Alfréd Általános

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

2011. évi. Közhasznúsági jelentése

2011. évi. Közhasznúsági jelentése Varázshangok az Egészségért Egyesület 8315 Gyenesdiás, Madách u. 24. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Amely készült a Varázshangok az Egészségért Egyesület 2011. évi működéséről A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Ars Erotica Alapítvány 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4. 4. Adószám:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. (NIOK Alapítvány 1027 Budapest Margit krt. 58)

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. (NIOK Alapítvány 1027 Budapest Margit krt. 58) A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet (NIOK Alapítvány 1027 Budapest Margit krt. 58) 2000. évi közhasznú jelentése ---------------------------- Marschall Miklós

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5.

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013 ÉV. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013 ÉV III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Részletesebben

Mágocs Jövőjéért Közalapítvány 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. Adószám: 18315055-1-02

Mágocs Jövőjéért Közalapítvány 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. Adószám: 18315055-1-02 Mágocs Jövőjéért Közalapítvány Adószám: 18315055-1-02 2007. évi Közhasznú beszámolója Tartalma: Számviteli beszámoló Költségvetési támogatások Vagyon-felhasználás Cél szerinti juttatások Önkormányzati

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

Kék Nefelejcs Alapítvány

Kék Nefelejcs Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008. Kék Nefelejcs Alapítvány 4405, Nyíregyháza, Bóbita u. 43. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Gyermekünk a jövő Közhasznú Alapítvány

Gyermekünk a jövő Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Gyermekünk a jövő Közhasznú Alapítvány székhely: 5000.Szolnok, Széchenyi krt.22. adószám: 18830297-1-16 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági

Részletesebben