SÓLYI TEMPLOMÉRT,, ALAPITVANY,, ALAPITO OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÓLYI TEMPLOMÉRT,, ALAPITVANY,, ALAPITO OKIRATA"

Átírás

1 I AZ 1000 ÉVES SÓLYI TEMPLOMÉRT,, ALAPITVANY,, ALAPITO OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN! (\~.Szőke K. Lászl ó ügyvéd Iroda: Papa, Ady Endre sétány 2. L em. 9. ),1. Postacím: Pápa, PL: 262. &'" "-1>. ArM_~ 39, "y 'tt: "'3/5 -...am:l: ,O!<)O" -89/3 J 9-888; Mobil:..~ --

2 ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbcnl) Alulírott, mint Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány alapítói jogainak gyakorlója, az Alapítvány Alapító Okiratának változásokkal egységes szerkezetét a következőkben állapítom meg: 1. Általános rendelkezések 1. Alapító: Szabó Imre anyja neve: Bíró Emma lakcime: 8193 Sóly. Kossuth u Az Alapítvány neve: Az 1000 éves Sólyi templomért Alapítvány 3. Az Alapítvány székhelye: 8192 Hajmáskér, Rákóczi u Az Alapítvány célja - Sóly községben lévő (Szent István) református templom környezet és műernlékvédelme. - Sóly község helyi infrastruktúrájának bővítése. - az 1000 éves magyar keresztény kultúra ápolása, kulturális, ifjúsági prograrnek szervezése, - a történelmi térség keresztény gyülekezeteinek anyagi megsegítése. - Sóly község kulturális és oktatási céljainak ellátása. - a vallási, hitéleti tevékenység segítése. - a határon túli magyarsággal kapcsolatos fenti célok megvalósítása, annak elősegítése. E célokat az Alapitvány közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség, vagyonszerzési cél nélkül szolgáló folytatását alapítványi formában közhasznú szervezetként végzi. Az Alapitvány közhasznú tevékenysége és Sóly községben lévő Szent István Református Templom környezet- és rnüemlékvédelme, továbbá az 1000 éves magyar keresztény kultúra ápolása, kulturális, ifjúsági prograrnok szervezése, valamint a hátrányos helyzetben lévő tagjainak segítése. támogatása. 5. Csatlakozás az Alapítványhoz: Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi, természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet pénzbeli, vagy természetbeni adománnyal csatlakozhat, amennyiben az Alapitvány céljaival egyetért és jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadja. 6. Az Alapítvány jelentősége, működési területe: Az Alapítvány rnűködési területe Magyarország közigazgatási területére terjed ki, ezen területen belül végzi tevékenységét. Az alapító kijelenti, hogy az Alapítvány semmiféle pártot. politikai szervezetet nem támogat, közvetlen pol itikai tevékenységet nem folytat. ilyen jellegű támogatást nem folyósít, szervezetc pártoktól független. 7. Az Alapítvány számlakezelője: Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet (8200 Veszprém, Kossuth ll. 11.) A -al jewlt dőlt betűs szedés tartalmazza a mostani modosltásokat' Szerkesztette. dr Szokc f... Lászlo ügyvéd

3 8. Az Alapítvány induló vagyona: ,- azaz Húszezer Ft, amelyet alapító jelen Alapító Okirat aláírását követő 15 napon belül bocsát az Alapítvány rendelkezésére, a 7. pontban megjelölt számlakezelőnél történo beftzetéssel. ll. Az Alapítvány működése 1. Az Alapítvány vagyonának felhasználása: Az Alapitvány céljainak megvalósítására az Alapitvány vagyonát és annak hozadékait lehet felhasználni úgy. hogy legalább az Alapitvány induló vagyonának 50 %-a számlán maradjon. Az alapítványi vagyon felhasználásával az Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott keretek között a Kuratórium dönt, a Kuratórium határozza meg a ráfordítás céljának megfelelő módját és feltételeit. 2. A Kuratórium: Az Alapítvány kezelője és legfőbb döntést hozó szerve az alapításkor 3 tagú, majd késöbb 5 főre bővithető Kuratórium. A Kuratórium tagjai az alapító által felkért személyek. név szerint: I.Bikádi László (8229.Csopak, Óbor u.l., an: Baráth Mária, szül.veszprérn október 22.) 2.Papp Attila (1 I63.Budapest, Lándzsa u.25/c., an:gondos Zsuzsanna. szül: ) s.dr.dinya Tamás Ákos (1028. Debrecen, Korhá: u.5.. an: Varga Márla, szűl.) * A Kuratórium elnöke Bikádi László. A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. Tevékenységüket társadalmi munkában, minden anyagi szolgáltatás nélkül végzik. A Kuratórium elnökét és tagjait az alapító jogosult visszahívni. Az alapító a kuratóriumi tagokat tisztségükből abban az esetben jogosult visszahívni, ha a Kuratóriurn elnöke, vagy tagjai tevékenységükkel az alapítvány célját veszélyeztetik. A Kuratórium minirnum három tag jelenléte esetén határozatképes. A Kuratórium a szükségeshez képest - de évente legalább négyszer - tart ülést, rnelyet az Elnök hív össze. A Kuratórium ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogya meghivők elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. A Kuratórium ülései szükség esetén nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. illetve bármely döntésben érdekelt egyéb szernélyt, szervezetet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. A Kuratórium határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy. aki. vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa a határozat alapján a./ kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy b./ bármilyen más előnyben részesül. illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A b./ pont esetében nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. illetve az Alapitvány által nyújtott. Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.. / *-ill jelott ddlt bellis szedés tartalmazza a mostant modositásokat'

4 Ill. A Kuratórium működése 1. A Kuratórium működése: aj A Kuratórium biztosítja az Alapítványnak az Alapító Okiratban meghatározott szerinti folyamatos müködését. gondoskodik az Alapítvány vagyonának az Alapító Okiratban rögzitett céloknak megfelelő felhasználásáról. bj A Kuratórium ülését szükség szerint, de legalább félévente egyszer tartja. c.' A Kuratórium határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. d.l A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a K uratórium az adott témakörről a következő ülésen dönt. e./ A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározása, módosítása. rendelkezés az Alapítvány vagyonáról, a befolyt pénzeszközök felhasználásaról. az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadása, az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolójának és az éves mérlegnek elfogadása, az alapító tájékoztatása az Alapítvány működéséről. IV. Az Alapítvány nyilvántartása A Kuratórium Elnöke köteles a Kuratórium által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni. mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpont ja és hatálya. a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). A kuratórium ügyrendjét maga határozza meg. A Kuratórium döntéseire a jelen Alapító Okiratban rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. A Kuratórium lényeges döntéseit jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja a Kuratóri um III inden tagja. A Kuratórium elnöke köteles a Kuratórium által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni. mely nyilvántartásból megállapítható döntés tartalma, időpontja és hatálya. a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). A közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokat az Alapitvány szekhe- Iyén kell nyilvántartani. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az Alapítvány tevékenysége, programja és szolgáltatásai minél szélesebb köni megismertetése érdekében eseménynaptárt és szolgáltatási jegyzéket készít és azokat szakirány ú folyóiratokban, az Alapítvány profiljához illeszkedő hangszert árusító helyeken az Alapítvánnyal együttműködő koncertszervezőknél, egyetemek, főiskolák faliújságjain, illetve kollégiumaiban közzéteszi. A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozójár célszerinti juttatásban nem részesítheti. A Kuratórium elnöke köteles a Kuratórium által hozott olyan határozatokat. amelyek bárkirc vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalátói számított 8 napon belül. írásban, ajánlott postai küldernényként feladva az érintetteknek is megküldeni..1 -aljelolt dőlt betűs szedés tartalmazza a mostani modositásokut'.., -,

5 Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek. úgy köteles ennek tudomására jutásától számított 15 napon belül közlernényként \ alamely országos sajtó útján is nyilvánosságra hozni. Az Alapítvány iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a Kuratórium erre kijelölt titkára kezeli. V. Az Alapítvány képviselete Az Alapitvány képviselője a Kuratórium elnöke, aki jogosult az Alapitvány nevében egy személyben aláírni. A bankszámláról való utalványozáshoz. készpénz felvételéhez azonban az elnök és a Kuratórium tagjai közül Papp Attila tag együttes aláírása szükséges. Az Alapító, az évi IV. törvény 74/C. (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alapítói jogok gyakorlására 76. életévének betöltésének bekövetkeztétől (2007.június 9.) kijelöli Puskás Miklós (sz. Zirc, 1965.augusztus II.. an.kunyák Éva) 8413.Eplény, Veszprémi út 72. sz. alatti lakost. VI. Az Alapítvány gazdálkodása Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében. azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel. azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Alapítvány nevében, vagy javára történő adornánygyűjtés nem járhat az adomány 0- zók, illetőleg más személyek zaklatásával. a személyhez fűződö jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az Alapitvány nevében, vagy javára történő adománygy űjtés csak az Alapitvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az Alapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti. ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. minden párttól, pártpolitikától független. a tagok által önkéntesen létrehozott. önkormányzati elven alapuló társadalmi szervezet. Az Alapítvány pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, és azoktól nem kap, országgy ü- lési képviselőt nem állít, és nem támogat. továbbá semminemű pártpolitikai tev ékeny "éget nem folytat. VII. Összeférhetetlenségi szabályok Nem lehet az Alapítvány felügyelő szervezetének elnöke vagy tagja. illetve könyvv izsgálója az a személy aki a.l a Kuratórium elnöke vagy tagja, b.l az Alapítvánnyal a megbízatásári kívüli más tevékenység kifejtésére irán) uló munkav i- szonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. ha jogszabály másképp nem rendelkezik, e.l az Alapitvány eél szerinti juttatásból részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat - illetve d.l az a./ - ej pontban meghatározott személyek hozzátartozója. Az Alapítvány megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszüntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. I -al Jelöl! dőlt betűs szedés tartalmazza a mostani modositásokai'

6 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamenny i érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról. hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. VIlI. Egyéb rendelkezések 1. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre. 2.Az Alapítvány megszűnése: Az Alapítvány megszűnik a Ptk. 74/E - ában meghatározott esetekben. 3. Záró rendelkezések: Az Alapítvány létrejöttéhez bírósági nyilvántartásba vétel szükségcs, Megszűnése esetén az Alapítvány kötelezettségei teljesítése után fennmaradó vagyonáról az alapító rendelkezik. A megmaradt alapítványi vagyont jelen alapitványban meghatározott célokhoz hasonló feladatokra kell fordítani. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi elvi. Törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Ezt. az összesen öt számozott oldalból állá okiratot, iniután azt teljes terjedelmében átolv astam és a magaménak ismerem el, ezennel helybenhagyólag aláírom: Sóly, 201 O.április 22. Puskás Miklós az alapítói jogok gyakorlója Ezt az okiratot szerkesztettem és a mai. 201 O.ápri Iis 22-i napon ezennel ellenjegyzern. (\~. Sző~e K. LásZl ó ngyvéd " Iroda: Pápa, Ady Endre sétánv 2. L em. 9. ~ Postacím: Pápa, ff: 262. Á" ~ ff' ~. "'3~dós:dun: i9(,6~' 9/3' 9-888: Mobil: "' "<aljelo}: dőlt betűs szedés tartalmazza a mcstant modositásokar' Szerkesztene. dr S::ök" 1\ I.(/.dó IIg11úl 5

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály 1 Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály A Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat Alapító okirat amely készült a Ptk. 74/A.-74/F. -ai, valamint az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján létrejött Reménytadó Alapítvány ként, melyet a természetes személy Alapító az alábbiak szerint

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás, mint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT mellyel az I. részben megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A 74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján jogi

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat VIII. pontjában megjelölt alapító abból a felismerésből kiindulva, hogy a budapesti Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola oktató-nevelő tevékenységének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt. Alapító Okirat

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt. Alapító Okirat 1 SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapító Okirat Az Alapító - felismerve a szegénység növekedésének társadalmi veszélyeit és a rászorulók támogatásának egyre

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.)

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Az alapítók a Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány 2003. december 07. napján kelt Alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Dr. Dobrik István 3533 Miskolc, Topiczer János u. 23. szám alatti lakos, mint alapító a Múzsák Kertje Alapítvány alapításáról szóló Miskolcon 2010. április 14. napján kelt egységes szerkezetű

Részletesebben