ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a március 02., a október 10., december 12. és február 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a 2000. március 02., a 2001. október 10., 2002. december 12. és 2003. február 14."

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a március 02., a október 10., december 12. és február 14. módosításokkal) amely alapján az I. pontban megjelölt tagok a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény rendelkezései alapján az alábbi jogi személyiséggel rendelkezı, közhasznú szervezetnek minısülı, közhasznú tevékenység kifejtésére alapítványt hoznak létre a III. pontban megjelölt tartós közérdekő célra az alábbiak szerint : I. Az tagok neve és személyi adatai: 1.) Burján Andor (szül: , anyja neve: Boros Zsófia) Hajdúnánás, Tizedes u ) Czellér István (szül: anyja neve: Szabó Margit) Hajdúnánás, Ady E. krt ) Kállai Júlia (szül: , anyja neve: Reszegi Mária) Hajdúnánás, Táncsics M. u. 18/a. 4.) Lukácsi Zsuzsa (szül: anyja neve: Juhász Zsuzsanna) Hajdúnánás, Ady E. krt ) Pál Kovács Krisztián (szül: , anyja neve: Bodnár Gabriella) Hajdúnánás, Köztársaság tér ) Perge István (szül: , anyja neve: Karikás Julianna) Hajdúnánás, Korponai u ) Tóth Erika (szül: anyja neve: Török Julianna) Hajdúnánás, Ady E. krt. 28/a. 8.) Tóth László (szül: anyja neve: Kistamás Erzsébet) Budapest, X. Dombtetı u. 8 9.) Zsuga Imre (szül: anyja neve: Pásztor Zsuzsanna) Hajdúnánás, Óvoda u. 18. II/ ) Zsugáné Fábián Andrea (szül: anyja neve: Komáromi Erzsébet) Hajdúnánás, Óvoda u. 18. II/18. A fent megjelölt tagok határozatlan idıre nyitott alapítványt kívánnak létrehozni a III. pontban megjelölt célok megvalósítása érdekében. Az alapítványhoz bármely természetes és jogi személy csatlakozhat pénzbeli vagy az alapítvány céljainak elérését segítı természetbeni, vagyoni jellegő adományok, vagyoni értékő jogok juttatásával. Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt. II. Az alapítvány adatai és célja: 1. Az Alapítvány neve: Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítvány 2. Az Alapítvány székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u sz. III. emelet Pf.: Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet 4. Az Alapítvány idıtartama: Az Alapítvány határozatlan idıre jön létre. 1

2 III. Az Alapítvány célja: a.) Hajdúnánás város polgárainak közszolgálati mősor szolgáltatása, a helyi társadalmi, gazdasági, kulturális és sport életének történéseirıl. b.) A város szociális, egészségügyi és népjóléti kérdéseket érintı problémáinak bemutatása. c.) A város szellemi értékeinek felszínre hozatala és nyilvánosság elé tárása a helyi TV adásaiban. d.) A helyi demokrácia fejlesztése az önkormányzat és szervei mőködésének megismertetése útján. e.) Tudatformálás, helyi közösségek bemutatása, a város szellemi és anyagi kultúrájának Ápolása f.) Hagyományteremtés, a településtörténeti értékeink megırzése g.) Tehetséggondozás- a valamilyen területen tehetséges hajdúnánási lakosok felkutatása és bemutatkozási lehetıség biztosítása a képernyın h.) Az ifjúságot érintı kérdésekkel foglalkozás ( kiemelten a foglalkoztatottság, a szórakozási lehetıségek, az alkohol, dohányzás és szenvedélybetegségek hatásainak kérdései.) i.) Fogyasztói érdekvédelem, figyelemfelkeltés a fogyasztói jogunk érvényesítésének lehetıségeire. j.) Tájékoztatás a város és vonzáskörzetének közrendjérıl és közbiztonságáról. k.) Közérdekő információk szolgáltatása képújságon keresztül ( cím és adatbázisok, menetrendek, szolgáltatások ismertetése). l.) A városban mőködı oktatási intézmények bemutatása és rendszeres megszólaltatása gondjaikról, örömeikrıl. m.) Kulturális ajánló mősorok, könyv, sajtó, hangzó anyagok ismertetése, együttmőködve a Móricz Pál Városi Könyvtárral. n.) A helyi kulturális, mővészeti események rögzítése és közvetítése. o.) Az épített és természeti környezetünk védelme a kép és szó erejével. p.) A város életének valamely szférájában kiemelkedı tevékenységet végzı személyek hosszabb lélegzető bemutatása. q.) Nemzeti és társadalmi ünnepekre megemlékezı mősorok készítése. r.) A helyi sportegyesületek életérıl, szerepléseirıl rendszeres tudósítás, kiemelve a diáksportkörök tevékenységének ismertetését. s.) A helyi sportegyesületek életérıl, szerepléseirıl rendszeres tudósítás, kiemelve a diáksportkörök tevékenységének ismertetését. t.) Önálló kulturális rendezvények szervezése a város lakosságának ilyen irányú igényei kielégítése céljából. IV. Az Alapítvány jellege, közhasznú jogállása: IV/1. Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követıen az évi CLVI. törvény 26. -ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 8. természetvédelem, állatvédelem, 9. környezetvédelem, 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 11. hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, 12. emberi és állampolgári jogok védelme, 2

3 IV/2. A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történı befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró illetve az i jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne. IV/3. Az Alapítvány mőködése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegő jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti. IV/4. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja. IV/5. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító Okirat használatában az alábbiakat jelenti: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyőlési képviselıi, megyei, fıvárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. V. Az alapítvány vagyona 1. Az alapítvány az tagok rendelkezésére bocsátott Ft, azaz Ötvenezer forint készpénz induló vagyonnal rendelkezik. Az tagok egyenként Ft készpénz szolgáltatásával járulnak hozzá az alapítvány induló vagyonához. Az alapítvány mőködıképességének garanciája, hogy eddig a Hajdúnánási Szellemi Mőhely keretei között mőködött és az ez idı alatt összegyőjtött Ft értéket kitevı tárgyi eszközök és technikai felszerelések a Hajdúnánási Szellemi Mőhely, mint a helyi kulturális egyesület felajánlása, a most létrehozott alapítvány rendelkezésére lesz bocsátva. 2. Az k szándéka, hogy az alapítvány a teljes vagyonával az alapítvány céljainak elérése érdekében gazdálkodjon, abból finanszírozza a szükséges technikai felszerelések beszerzését és a mősorok készítését. 3. Az k kikötése, hogy az alapítvány vagyona az induló vagyon mértéke alá ne csökkenjen az alapítvány mőködıképességének megırzése érdekében. 4. Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon használhatja fel. 5. Csatlakozás esetén az ezáltal keletkezı anyagi forrásokat is az alapítványi célok megvalósítására kell fordítani. Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül segítı szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával. 6. Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai megvalósítására fordítani. Az Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek alárendelten, azaz másodlagosan a tartós közérdekő célok megvalósítása és a közhasznú tevékenység kifejtése érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet, így különösen vállalja: - referencia filmek készítését, - reklám tevékenység végzését, - az általuk készített mősorok másolatát igény szerint, - kulturális mősorok és rendezvények szervezését. 3

4 7. Az Alapítvány mőködése során a gazdasági vállalkozási tevékenység aránya nem haladhatja meg a tartós közérdekő célok megvalósítása érdekében végzett, valamint a közhasznú tevékenységeket. A gazdasági vállalkozási tevékenységbıl elért bevételeket az Alapítvány köteles tartós közérdekő céljának megvalósítása valamint közhasznú tevékenysége érdekében felhasználni. VI. Az alapítványi vagyon felhasználása, az alapítvány mint közhasznú szervezet gazdálkodása 1. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi tagok szótöbbségi döntéssel döntenek. 2. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja követi az Alapító Okirat II./5 valamint 6.1 pontjában felsorolt célok megvalósításának valamint tevékenységek kifejtésének jellegét. Az alapítványi vagyon felhasználása mősorkészítés útján történik. 3. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására fordítja. 4. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitıl a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerzıdés alapján részesülhet támogatásban. A szerzıdésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 5. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a felelıs személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 6. Az Alapítvány közhasznú szervezetként vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetı mértékő hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitıl kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 7. Az Alapítvány az alapítványokra illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi elıírásoknak megfelelıen gazdálkodik. 8. A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, ezért díjazásban nem részesülnek. A kuratórium tagjai jogosultak az alapítvány érdekében végzett tevékenységükkel kapcsolatban felmerült igazolt költségeik és készkiadásaik megtérítésére az alapítvány vagyonából. VII. Az alapítvány szervezete és mőködése 1. Az Alapító az Alapítvány legfıbb, általános ügydöntı, ügyintézı, képviselı és kezelı szerveként a Kuratóriumot bízza meg. 2. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezelésérıl és a céloknak megfelelı felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik. 3. A Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között - önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben. 4

5 4. A Kuratórium határozza meg a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelıen az alapítványi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módját és az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit. 5. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma - az elnököt is beleértve - 5 fı A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány mint közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıi. 6. A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, a napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés idıpontját megelızı 8. napig a kuratóriumi tagokkal és az egyéb érintettekkel való elızetes, írásbeli közlésérıl. 7. Az elnök készítteti el a jegyzıkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint vezeti a határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, idıpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzık számarányát valamint személyét. 8. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente kétszer tart ülést. 9. A Kuratórium döntési jogköre szükségszerően kiterjed: a.) A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére, b.) Az alapítványi vagyon bıvítésére, megırzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatalára, c.) Az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedık, illetıleg az alapítványi célok megvalósulását elısegítık részére megbízási díj, munkabér meghatározására, odaítélésére, folyósítására, d.) Az elızı évrıl készített beszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadására, e.) Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására, f.) A Kuratóriumi tagok és a munkaszervezet tisztségviselıi díjazásának és költségtérítésének elfogadására és megállapítására azzal a megkötéssel, hogy a kuratórium tagjai részére kizárólag abban az esetben és kizárólag olyan mértékben nyújtható díjazás vagy folyósítható költségtérítés, amely az alapítvány tartós közérdekő céljának megvalósítását és közhasznú tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti g.) A munkaszervezet mőködésének, feladatainak meghatározására, ellenırzésére, h.) A következı évi költségvetés elfogadására. 10. A Kuratórium határozatait egyszerő szótöbbségi döntéssel hozza meg, Szavazategyenlıség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább 3 tagja jelen van. 11. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. A Kuratórium ülése nyilvános. A Kuratórium döntéseirıl az Elnök az érintetteket írásban értesíti és gondoskodik a határozatoknak az Alapítvány székhelyén történı azonnali, 8 naptári napra történı kifüggesztésérıl. A kifüggesztés idıtartamába a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele. 5

6 12. A Kuratórium tagjai: Elnök: Ozsváth Imre (Hajdúnánás, Tégláskert u. 23., szül: Debrecen,1962.július 10.. an.: Tímári Julianna) Titkár : Rigó Tamásné (Hajdúnánás, Ady E. krt. 11. I/3., szül.:cegléd,1949. október 25. an.: Farkas Rozália) Buczkóné Magi Irén, (Hajdúnánás, Magyar u. 90., szül.: Hajdúnánás, 1964.december 8. an.: Rékasi Irén Erzsébet) Bundáné Gyöngyösi Mária (Hajdúnánás, Árpád u. 33. szül.:hajdúnánás, február 13. an.: Nyakas Mária) Körtvélyessi Ádám (Hajdúnánás, Magyar u.84., szül: Hajdúnánás, augusztus 18. an.: Szabó Ilona) 14. Az Alapító rögzíti, hogy az Alapítvány várható éves bevétele az alapítás évében az Ötmillió forintot nem éri el, ezért Felügyelı Szerv létrehozataláról nem rendelkezik. Amennyiben az Alapítvány mint közhasznú szervezet éves bevétele a jövıben az Ötmillió forintot eléri vagy meghaladja, az Alapító az évi CLVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján gondoskodik felügyelı szerv létrehozásáról. VIII. Az alapítvány képviselete a.) Az Alapítványt Ozsváth Imre képviselı önállóan jogosult képviselni. b.).az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog Ozsváth Imre Valamint Rigó Tamásné kuratóriumi tagokat együttesen illeti meg. c.).utalványozási joggal az Alapító Okirat VIII/b. pontjában megjelölt kuratóriumi tagok ketten együttesen rendelkeznek. Az alapítvány munkavállalói, alkalmazottjai felett a munkáltatói jogokat Ozsváth Imre. képviselı gyakorolja. IX. Az okirat módosítása Az Alapító Okiratot az Alapító a Ptk. 74/B.. (5) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja. X. A közcélú adománygyőjtés szabályai 1. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. XI. A beszámolási szabályok Az Alapítvány mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium 6

7 kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyrıl a kuratóriumi tagok egyszerő szótöbbségi döntéssel döntenek A közhasznúsági jelentés tartalmára az évi CLVI. törvény 19.. (3) bekezdésének a.)-g.) pontjaiban foglalt rendelkezések az irányadók. Az Alapítvány köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követı évben legkésıbb június 30. napjáig a saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság részére elérhetı úton közzétenni. XII. A nyilvántartási szabályok Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységébıl, illetve vállalkozási tevékenységébıl származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. XIII. Az alapítvány megszőnése Az Alapítvány megszőnik a PTK. 74/E -ában meghatározott esetekben. Az alapítvány megszőnése esetén az alapítvány vagyonát elsısorban a helyi televízió további mőködését felvállaló szervezet céljainak megvalósítására, ennek hiányában a helyben mőködı közmővelıdési intézmények tárgyi feltételeinek javítására kell fordítani. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszőnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetıleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerzıdésébıl eredı kötelezettségeit idıarányosan teljesíteni. XIV. Záró rendelkezések 1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok valamint az évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak. 2. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet mőködése során keletkezett okiratokba bárki betekinthet, amennyiben ez az Alapítvány vagy mások jogszabály által védett jogait (különös tekintettel a személyiségi jogokra és a személyes adatok védelmére) vagy jogos érdekeit nem sérti, vagy nem veszélyezteti. Az iratokba való betekintés lehetıségét a Kuratórium elnöke köteles biztosítani az érdeklıdı számára elızetes idıpont egyeztetést követıen, az Alapítvány székhelyén, felügyelet mellett. 3. Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általa tett Alapítványt nem vonhatja vissza. 4. Jelen módosítással érvényét veszti a február 14-én kelt Alapító okirat 8.pontja: A kuratórium mőködése: - A kuratórium szükség szerint, de legalább négy alkalommal tart ülést. - A kuratórium akkor határozatképes, ha legalább négy tagja jelen van. - A kuratórium döntéseit szótöbbséggel hozza. - Szavazategyenlıség esetén a javaslatot elvetetnek kell tekinteni és újabb formában elıkészíteni döntéshozatalra. - A kuratórium döntései során kizárt, hogy az alapítványi vagyonból az tagok, vagy a kuratórium tagjai, akár közvetlen, akár közvetett módon részesüljenek. - A kuratórium üléseirıl feljegyzést kell készíteni és a hozott döntéseket a döntések meghozatalában résztvevı tagokkal aláíratni. 9.)pontja 7

8 Az alapítvány bankszámlája: Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog az alábbi három személy közül bármelyik kettıt együttesen illeti meg: 1./ Balogh Csaba képviselı, 2./ Rigó Tamásné kuratóriumi titkár 3./ Osváth Imre ellenjegyzésre jogosult további személy 10.) pontja Az tagok döntése alapján az alapítványhoz Ft-nál nagyobb értékő vagyonnal csatlakozó természetes és jogi személyek évente egy alkalommal írásban tájékoztatást kapnak az alapítványi vagyon felhasználásának módjáról és a gazdálkodás fıbb kérdéseirıl az évi mérlegkészítést követıen. 5.Az tagok a fenti okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, saját kezőleg, helybenhagyólag aláírták. Fenti okirat az február 26-án aláírt okiratot és annak fent részletezett idıpontban történt módosításait egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza. Hajdúnánás, március 06. Burján Andor Czellér István Kállai Julianna Lukácsi Zsuzsa Pál Kovács Krisztián Perge István Tóth Erika Zsugáné Fábián Andrea Tóth László Zsuga Imre 8

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrıl szóló

Részletesebben

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat Alapító okirat amely készült a Ptk. 74/A.-74/F. -ai, valamint az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján létrejött Reménytadó Alapítvány ként, melyet a természetes személy Alapító az alábbiak szerint

Részletesebben

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Varga Zoltán a jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Közhasznú szervezetekr ől szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2.

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. 2 PREAMBULUM Alulírott, Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az informatikához

Részletesebben

~ljjf ~"'\n alapító okirat L pontjában megjelöltalapítóa Mag~~'i~i~[sas~gjil~~:_;,1

~ljjf ~'\n alapító okirat L pontjában megjelöltalapítóa Mag~~'i~i~[sas~gjil~~:_;,1 r: /: -.:~-...,.. - l ~ító okirat i... 2D04 03. i::. \. 1-- --( ~ljjf ~"'\n alapító okirat L pontjában megjelöltalapítóa Mag~~'i~i~[sas~gjil~~:_;,1 _...-.._._-...,_... _..- Törvénykönyvéről szóló 1959.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. 2014. Ferencváros

ALAPÍTÓ OKIRAT. Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. 2014. Ferencváros ALAPÍTÓ OKIRAT Ferencvárosi Közösségi Alapítvány 2014. Ferencváros Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi L. törvény 3:378. alapján, tartós cél folyamatos megvalósítására jogi személyiséggel

Részletesebben

"Pest Megyei Orvosokért" ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK egységes szerkezetbe foglalt módosított szövege

Pest Megyei Orvosokért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK egységes szerkezetbe foglalt módosított szövege "Pest Megyei Orvosokért" ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK egységes szerkezetbe foglalt módosított szövege TERVEZET a jelenlegi jogi helyzetnek megfelelő, a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések szerint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 1. AZ ALAPÍTÓK ADATAI

ALAPÍTÓ OKIRAT 1. AZ ALAPÍTÓK ADATAI A 2004. december 15. napján létrejött és a Fővárosi Bíróság előtt 12.Pk.60.05912005/3. számon nyilvántartásba vett Hajléknélküliek ]övőjéért Alapitvány módosításokkal egységes szerkeretbe foglalt Alapító

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat VIII. pontjában megjelölt alapító abból a felismerésből kiindulva, hogy a budapesti Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola oktató-nevelő tevékenységének

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) az Alapító a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján tartós közérdekő cél megvalósítására az alábbiakban

Részletesebben

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város

Részletesebben

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen Alapító Okirat I. pontjában megjelölt Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II.

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II. A jelen okirattal az 1. pontban jelölt alapító a Ptk.74/B.. alapján a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.évi CLVI. tv. rendelkezéseinek figyelembevételével a Tengelic Községért alapítvány Alapító okiratát

Részletesebben

CSÁNYÉRT, A FALUKÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

CSÁNYÉRT, A FALUKÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY CSÁNYÉRT, A FALUKÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2011.03.21. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben