PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: március hó 3. napjától

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától"

Átírás

1 PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános szerződési feltételei Hatályos: március hó 3. napjától

2 Tartalom I. fejezet Preambulum... 4 II. fejezet Az Általános Szerződési Feltételek célja, hatálya, a szolgáltató adatai... 4 III. fejezet Értelmező rendelkezések... 5 IV. fejezet Szolgáltatásnyújtás szabályai Szolgáltatások típusai Kizárások a továbbításból A szolgáltatások minősége V. fejezet Szerződéses jogviszony létrejötte, módosítása, megszűnése A szerződés létrejötte A szerződés módosítása A szerződés megszűnése VI. fejezet Technológiai folyamat leírása A küldemény azonosítása A Küldemény felvétele A küldemény továbbítása Kiszállítási idő A Küldemény kézbesítése A Küldemény átvétele A Küldemény felbontása A küldemény tartalmának értékesítése, a küldemény megsemmisítése VII. fejezet A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése Díjak megállapítása Díjfizetési módok VIII. fejezet Tájékoztatás és panaszkezelés Tájékoztatás Felhasználói bejelentések, panaszok IX. fejezet Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem Adatszolgáltatás Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség A Szolgáltató alkalmazottjának, az általa megbízottnak, és a közreműködőnek az adat- és titokvédelmi felelőssége Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében X. fejezet Felelősség a Szolgáltatás teljesítéséért Általános felelősségi szabályok / 23

3 2. Kártérítés XI. fejezet Vegyes rendelkezések / 23

4 I. fejezet Preambulum 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek a Pentelei Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély László utca 8.; Cg ; a továbbiakban: Szolgáltató, vagy Pentelei Futárszolgálat), mint a postai szolgáltatásokról szóló évi CLIX. törvény hatálya alá tartozó postai szolgáltató által végzendő futárposta-szolgáltatás (Szolgáltatás) általános szerződési feltételeit tartalmazzák. A Szolgáltató a https://www.pentelei.hu domain alatti webcímen internetes felületet (Honlap) üzemeltet. 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő fél (a továbbiakban együtt: Felek) között meghatározza a szolgáltatás igénybe vétele érdekében létrejövő jogviszony részletes szabályait. 3. A Felek közötti jogviszonyra egyebekben a polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.), a postai szolgáltatásokról szóló évi CLIX. törvény (Posta tv.), a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak. 4. Amennyiben a jelen ÁSZF bármelyik pontja, rendelkezése, továbbá bármelyik pontjának, vagy rendelkezésének valamelyik része a vonatkozó jogszabályok eltérést nem engedő, kötelező rendelkezéseivel ellentétes, akkor a jelen ÁSZF jogszabályokkal ellentétes pontja, vagy rendelkezése érvénytelen, és helyette a jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni 5. A jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége, vagy alkalmazhatatlansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és alkalmazását. II. fejezet Az Általános Szerződési Feltételek célja, hatálya, a szolgáltató adatai 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy meghatározza az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, valamin a küldemények felvételével, feldolgozásával, továbbításával és a címzett részére történő kézbesítésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a IV. fejezet 1.2. pontja szerint Magyarország egész területén végzett, vagy igénybe vett szolgáltatásokra terjed ki. 3. A jelen Általános Szerződési Feltételek március hó 3. napján lépnek hatályba, és határozatlan ideig (módosításig) maradnak hatályban. A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben bekövetkező változásokat a hatályba lépést megelőző 15. napon a Honlapon nyilvánosságra hozza. 4. Szolgáltató adatai Cégnév: Rövidített cégnév: Pentelei Futárszolgálat Kft. Székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély László utca 8. Cégjegyzékszám: Cg Statisztikai számjel: / 23

5 Adószám: Pénzforgalmi jelzőszám: Nyilvántartja: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Telefon: Honlap: Postacím: 2400 Dunaújváros, Verebély László utca 8. Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfőn 8.00 és óra között Felügyeleti szerv: Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban: Hatóság) Cím: Postacím: 1133 Budapest, Visegrádi u Budapest, Pf Tel: Fax.: Honlap: A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 17/B. (3) bekezdése előírásainak megfelelően a Szolgáltató Ügyfélszolgálata a telefonbeszélgetéseket rögzíti, a hangfelvételt 5 évig megőrzi, és kérésre díjmentesen rendelkezésre bocsájtja. A hangfelvétel kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatót megismerheti a Szolgáltató honlapján, a https://www.pentelei.hu oldalon, vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán. Ha az Ügyfél nem kíván hozzájárulni a beszélgetés rögzítéséhez, kérjük, hogy on-line, vagy személyesen lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. III. fejezet Értelmező rendelkezések 1. Átfutási idő: a postai szolgáltatási szerződés keretében felvett küldeménynek a felvételi pontba történő juttatásától a küldemény kézbesítéséig, vagy annak megkísérléséig terjedő szolgáltatásteljesítési időtartam; 2. Cím: a postai küldemény kézbesítésének egyértelműen beazonosítható helye; 3. Címzés: Kormányrendelet 4. szakaszában foglaltak szerinti adatok postai küldeményen történő feltüntetése; 4. Címzett: akinek a feladó a postai küldeményt küldi; 5. Egyedi szerződés: a feladóval, vagy a címzettel egyedileg megtárgyalt, vagy közreműködésével kialakított írásbeli keretszerződés; 6. Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő szolgáltatás: a postai küldemények kizárólag egyedileg azonosított, könyvelt küldeményként adhatók fel, és kizárólag személyes átadással, vagy az átvevő által az átvétellel egyidejűleg megadott azonosító kóddal igazolt módon kézbesíthetőek; 7. Értéknyilvánítás-szolgáltatás: járulékos szolgáltatásnak minősülő postai többletszolgáltatás, amely alapján a postai szolgáltatót a könyvelt küldeménnyel kapcsolatos szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért a feladó által a feladáskor a postai küldemény tartalmának értékeként meghatározott összeg erejéig terheli kártérítési felelősség. 5 / 23

6 8. Expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a) f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít: a) nyomon követhető kezelés, b) utánvétel, c) tértivevény, d) értéknyilvánítás, e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés, f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele; 9. Felhasználó: aki postai szolgáltatást vagy postai szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatást vesz vagy vehet igénybe, vagy postai küldemény címzettje; 10. Felvétel: az a tevékenység, amelynek eredményeként a postai küldemény a postai szolgáltatási szerződést megkötő postai szolgáltató felvételi pontján, vagy a felek megállapodása alapján más helyen a postai szolgáltató hálózatába kerül; 11. Felvételi pont: a postai küldemény felvételének céljából a postai szolgáltató által elhelyezett levélgyűjtő szekrény vagy más, a küldemény sérülésmentes, és biztonságos felvételére szolgáló eszköz, továbbá az erre a célra kijelölt helyiség, vagy hely; 12. Futárposta-szolgáltatás: olyan a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő időgarantált egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének, vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket; 13. Határidők: a Szolgáltató teljesítésének időbeli meghatározására szolgálnak. A Szolgáltatás teljesítésére a következő határidők irányadóak: a vis maior esetét kivéve futárposta-szolgáltatás esetén a Szolgáltató munkanapokon legkésőbb a Szolgáltatás igénybe vevője részére történő visszaigazolást követően Dunaújvárosban 30 percen belül, Budapesten 4 munkaórán belül gondoskodik a küldemény felvételéről, és 24 munkaórán belüli kiszállításáról a Címzett részére; expressz postai szolgáltatás esetén a Szolgáltató munkanapokon legkésőbb a Szolgáltatás igénybe vevője részére történő visszaigazolást követően Dunaújvárosban 30 percen belül, Budapesten 4 munkaórán belül gondoskodik a küldemény felvételéről, és a felvételt követő munkanapon belül történő kiszállításáról a Címzett részére; Speciális többletszolgáltatások esetén a Szolgáltató a jelen ÁSZF IV. fejezet 1.6. pontjában foglalt határidőkön belül gondoskodik a csomag felvételéről, és kiszállításáról a Címzett részére; a jelen ÁSZF IV. fejezet 1.6. pontja szerinti postai szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatások esetén a Szolgáltató legkésőbb a Szolgáltatás igénybe vevője részére történő visszaigazolást követő 24 órán belül gondoskodik a csomag felvételéről, és 72 órán belül a Címzett részére történő kiszállításról. 14. Időgarantált szolgáltatás: a postai szolgáltató kötelezettségvállalása, amellyel a postai küldemény meghatározott időtartamon belüli, vagy meghatározott időpontban történő kézbesítésére vállal kötelezettséget; 6 / 23

7 15. Levélküldemény: az a postai küldemény, amely írásos formában megjelenített, vagy fizikai adathordozón rögzített egyedi, vagy személyes jellegű közlést, adatot vagy információt tartalmaz; 16. Kézbesítés: a postai szolgáltató által elvégzett azon tevékenység, amely során a postai küldemény a postai szolgáltató hálózatából, illetve személyes felügyelete alól az átvételre jogosult személy részére történő átadással, vagy levélszekrénybe, továbbá egyéb, a küldemény kézbesítésére alkalmas eszközbe történő elhelyezéssel kikerül; 17. Postai küldemény: az a legfeljebb 40 kg tömegű küldemény 1, mely a küldeményen, annak csomagolásán, vagy az ahhoz tartozó listán legalább címmel el van látva, vagy az a küldemény, amelyet jogszabály postai küldeménynek minősít; ilyen postai küldemény lehet a levélküldemény, a hivatalos irat, a vakok írását tartalmazó küldemény, a postacsomag, valamint a könyvet, katalógust és sajtóterméket tartalmazó küldemény, továbbá minden olyan küldemény, amelynek tartalma a Posta tv. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint a postai szolgáltatásból nem kizárt; 18. Postai küldemény feladása: postai küldemény postai szolgáltató részére történő átadása a küldemény címzett részére történő Posta tv. szerinti kézbesítése érdekében; 19. Postai szolgáltatás: a postai küldemény felvételét, szükség szerint gyűjtését, feldolgozását, szállítását, és kézbesítését együttesen, vagy részben magában foglaló, gazdasági tevékenység keretében végzett szolgáltatás 20. Postai szolgáltató: a Posta tv. szerinti postai szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet; 21. Postai közreműködő: a postai szolgáltató által a postai küldemények meghatározott közigazgatási területen történő felvételéhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához, szállításához, és kézbesítéséhez együttesen, vagy e résztevékenységek bármelyikének önálló végzéséhez szolgáltatási koncessziós szerződés, vagy a tevékenység ellátására irányuló egyéb típusú szerződés alapján igénybe vett gazdálkodó szervezet; 22. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 23. Szolgáltatás: a Szolgáltató által a jelen ÁSZF szerint nyújtott szolgáltatás; 24. Szolgáltatási díj: a Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltató mindenkor hatályos árközleményében meghatározott díjat kell fizetni, melyet a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmaz; 25. Szolgáltató: a jelen ÁSZF alkalmazásában Szolgáltatónak minősül a Pentelei Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az általa a Szolgáltatás teljesítéséhez a Ptk. 6:129. (1) bekezdése szerint esetlegesen igénybe vett közreműködők; 26. Ügyfél: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki/amely a jelen Általános Szerződési Feltételek IV. pontjában meghatározott szolgáltatások végzésére a Szolgáltató részére megbízást ad, melynek keretében a postai szolgáltatóval a postai szolgáltatási szerződést saját nevében köti (a továbbiakban: Ügyfél, Feladó, vagy Igénybe vevő). IV. fejezet Szolgáltatásnyújtás szabályai 1 A Posta tv.-től eltérően a Szolgáltató 500 kg-ig vállalja egyéb, nem postai küldemények továbbítását is külön megállapodás alapján. 7 / 23

8 1. Szolgáltatások típusai 1.1. A Szolgáltató vállalja a jelen Általános Szerződési Feltételek III/17. pontjában meghatározott Postai küldemények felvételét, továbbításának megszervezését, szortírozását, és kézbesítését a jelen fejezet 1. pont 1.2. alpontjában meghatározott területeken annak részére, akit az Ügyfél címzettként megjelöl, biztosítva a küldemények Ügyfél általi interneten (https://www.pentelei.hu/), vagy telefonon ( ) keresztül való nyomon követhetőségét A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását Magyarország területén belül vállalja azzal, hogy Szolgáltató a kézbesítést személyesen elsődlegesen Fejér megye, Pest megye, valamint Budapest közigazgatási egységeken belül, valamint azok között vállalja, a Szolgáltatás teljesítésébe pedig a Ptk. 6:129. (1) bekezdése szerinti közreműködőt von be amennyiben a postai küldeményt a Fejér megye, Pest megye, valamint Budapest közigazgatási egységeken kívüli magyarországi területekre kell kézbesíteni A Posta tv. 8. (2) bekezdésével összhangban a küldemények kizárólag egyedileg azonosított, könyvelt küldeményként kerülnek feladásra, és kizárólag személyes átadással, vagy az átvevő által az átvétellel egyidejűleg megadott azonosító kóddal igazolt módon kerülnek kézbesítésre A Szolgáltatások teljesítése érdekében a Szolgáltató jogosult a küldemények továbbításához szükséges futárpostai szállítási, fuvarozási, és egyéb szerződések megkötésével alvállalkozók igénybevételére (ideértve a jelen fejezet 1.2. pontja szerinti közreműködőt), amelyet részben, vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesít az Ügyfél részére (Közvetített szolgáltatás). A jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező árjegyzékben szereplő szolgáltatási díjak magukban foglalják a jelen pont szerinti Közvetített szolgáltatás költségeit kivéve, ha az Ügyfél Egyedi szerződés alapján egyedi díjszabásban állapodik meg a Szolgáltatóval Az alapszolgáltatás fajtái (Alapszolgáltatás): a Posta tv és 15. pontjai, valamint a 8. (1) bekezdésének a), b), d) pontjai, és a jelen ÁSZF III/8. és 12. pontjai szerinti futárposta, expressz postai, és egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások. Az Ügyfél a jelen pont szerinti Alapszolgáltatások mindegyike esetén jogosult a Szolgáltató általi csomagolás, valamint az utánvétkezelés, és Szolgáltató általi csomagolás külön szolgáltatások igénybe vételére A Szolgáltatás a meghatározott szolgáltatási formák sajátosságainak megfelelően magában foglalja: a Postai küldemények felvételét, feldolgozását, rakodását, továbbításuk megszervezését, és lebonyolítását, valamint kézbesítését a kiszállítást végző személlyel; a Címzett elérésének hiányában a második kézbesítési kísérletet valamennyi, jelen ÁSZF szerint nyújtott Szolgáltatás esetében; az olyan küldemények visszaküldését az Ügyfél részére, amelyek kézbesíthetetlenek, vagy amelyek átvételét megtagadták a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint. Az Ügyfél választása, megrendelése szerint a Szolgáltató az alábbi különszolgáltatásokat nyújtja külön díjazás mellett (Speciális többletszolgáltatás): 8 / 23

9 a) időgarantált szolgáltatás Ezen Különszolgáltatás keretében a Szolgáltató vállalja, hogy a munkanapokon nem futárvalamint expressz postai alapszolgáltatás keretében óráig feladott küldeményeket a feladást követő munkanapon 16 óráig kézbesíti a Címzettnek a küldeményt. Szerződésszerű teljesítésnek minősül a Szolgáltató részéről, ha a kézbesítést 16 óráig megkísérli, de a neki fel nem róható okból a kézbesítés meghiúsul (például a Címzett nem tartózkodik a megadott címen, vagy a Feladó által meghatározott cím nem megfelelő). Az időgarantált szolgáltatás keretében továbbított postai küldemény kézbesítésének késedelmes megkísérléséért, vagy nem teljesítéséért a Szolgáltató kártérítési átalányt köteles fizetni kivéve, ha ezek oka az, hogy a Címzett a címhez való biztonságos eljutás lehetőségét a Szolgáltató számára nem biztosította. A kártérítési átalány összege az időgarantált postai szolgáltatásért fizetett díj kétszerese. b) aznapi felvétellel történő szolgáltatás; Olyan Különszolgáltatás, melynek keretében a Szolgáltató tárgynap 16 óráig történő telefonos megrendelés esetén még a tárgynapon felveszi a küldeményt a Feladótól. c) 3 órás predict; Olyan Különszolgáltatás, melynek keretében a küldemény kiszállítása előtti napon a Címzetthez érkezik egy interaktív SMS, vagy , és a kapott SMS-ben vagy ben a Címzett kérheti a szállítás napjának módosítását, a kiszállítás napján pedig a Címzett egy újabb SMS-t, vagy t kap, amely tartalmazza az esetleges utánvét pontos összegét, és a kiszállítás idejének 3 órás időintervallumát. d) interaktív sms, és értesítés; Olyan Különszolgáltatás, melynek keretében a Szolgáltató a küldemény felvételi napján a Feladó által megadott mobiltelefonszámon a Címzettet SMS-ben értesíti a küldemény következő napi kiszállításáról, és az esetleges utánvét összegéről. A Címzettnek lehetősége van egy alkalommal válasz SMS-sel átütemezni a kézbesítés napját, amennyiben valamilyen oknál fogva az első kézbesítési dátum nem megfelelő a számára. A kézbesítés elhalasztásának maximális hossza 10 banki nap. Olyan Különszolgáltatás, melynek keretében a Szolgáltató a Címzettet a megjelölt ben értesíti a küldemény felvételi napján, valamint a kiszállítás napján. Az -es értesítő tartalmazza a küldemény csomagszámát, az esetleges utánvét összegét, a Feladó, valamint a Címzett adatait. Amennyiben a kiszállítás napja nem megfelelő a Címzett részére, az -ben szereplő link segítségével a kézbesítés napját át tudja ütemezni másik napra. A kézbesítés elhalasztásának maximális hossza 10 banki nap Az Ügyfél választása, megrendelése szerint a Szolgáltató az alábbi, postai szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatásokat nyújtja külön díjazás mellett: a) raklapos szállítás; Az Ügyfél ajánlatot kérhet a raklapos szállításra, mely az Európai Unió szabványának megfelelő raklappal történik. A küldeményt a Szolgáltató kicsi (méretei: 120 cm széles x 80 cm mély x 110 cm magas), vagy nagy (méretei: 120 cm széles x 80 cm mély x 150 cm magas) raklapon szállítja. A raklap által elbírt küldemény összsúlya kicsi raklap esetében 100 kg, nagy raklap esetében 500 kg legfeljebb. (A raklapos szállítás díjszabását a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező árjegyzék tartalmazza.) A felvételt a szállítás előtt legalább egy munkanappal,10 óráig szükséges a Szolgáltató felé jelezni. A kiszállítás nem garantált idejű, a Szolgáltató törekszik a szállítmány felvételét követő 3 munkanapon belül 9 / 23

10 teljesíteni a kézbesítés első megkísérlését. Ha a kézbesítés napján az átadás a Címzettnek felróható okra visszavezethetően meghiúsul, úgy a Szolgáltató díjat számolhat fel a feladónak a következő szállítási kísérletért. A raklapos küldemény felvételét a Szolgáltató jogosult visszautasítani, ha a küldemény nem felel meg a jelen pontban meghatározott jellemzőknek, vagy ha: a raklap méretét a küldemény kerülete meghaladja; a küldeményt nem eredeti csomagolásban, lefóliázva, él védővel ellátva kívánja feladni a Feladó a megrendelés nem lett időben bejelentve. A jelen pont szerinti Különszolgáltatások díjait (a raklapos szállítás kivételével) az ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza. b) nehéz, vagy túlméretes áru szállítása. 2. Kizárások a továbbításból 2.1. A Szolgáltatásból ki vannak zárva a következő küldemények, valamint az alábbiakban meghatározott tartalommal rendelkező küldemények: küldemények, amelyek nem felelnek meg az 1. pontban írt termékspecifikációnak, beleértve azokat a küldeményeket, amelyek nem súlyuknak, alakjuknak, tartalmuknak megfelelően vannak védve, vagy csomagolva, illetve amelyeken a Feladó, vagy a Címzett szükséges adatait nem tüntették fel; sérült csomagok; különlegesen értékes árucikkek, különös tekintettel a nemesfémekre, valódi ékszerekre, drágakövekre, igazgyöngyökre, antik ékszerekre, műtárgyakra; pénz, okiratok, dokumentumok, értékpapírok, hitelkártyák, csekkek vagy telefonkártyák, vagy más hasonló értékek; az ,- Ft, azaz Ötszázezer forint összeget meghaladó értékű küldemények, Magyarország hatályos jogszabályai szerint lőfegyvernek minősülő tárgyak; okmányok, vagyoni értékű javakat, illetve szolgáltatást megtestesítő tárgyak, személyes papírok, értékes levelek, régiségek, régészeti tárgyak, egyedi és különleges dísztárgyak, régi könyvek és iratok, festmények,; pornográfia, tiltott narkotikum, tiltott gyógyszerek; lőszer, robbanóanyagok, mérgező anyagok; az olyan küldemények, amelyek tartalma, továbbítása, vagy kialakítása, külső megjelenítése jogszabályban foglalt rendelkezéseket sért; fertőző, undort keltő, illetve olyan áruk, amelyeket speciális módon kell védeni, vagy kezelni; élő, vagy holt állatok, orvosi vagy biológiai vizsgálati anyagok, egészségügyi hulladékok, emberi vagy állati maradványok, testrészek, szervek; olyan küldemények, amelyek személyeknek (tulajdonában vagy egészségében) vagy árukban kárt okozhatnak; élelmiszerek, romlandó áruk (azaz minden olyan dolog, aminek tárolhatósági élettartama korlátozott, és ami különleges bánásmód nélkül rövid időn néhány napon belül gyorsan megromlik, vagy lebomlik, és minden egyéb olyan áru, amelynek károsodásra való hajlamossága feltételezhető, mivel összetételére tekintettel a túlzott meleg vagy hideg hatására megsemmisülhet); a címzett postafiókjába kézbesítendő küldemények; le nem zárt küldemények; veszélyes áru, kivéve, ha azokat a Szolgáltatóval folytatott konzultáció nyomán és külön írásos megállapodás kötése után továbbításra a Szolgáltató átveszi; 10 / 23

11 személyes holmi, azaz minden olyan áru szállítása, melyről az ügyfél nem tud kereskedelmi számlát bemutatni Minden olyan küldemény, amely üveg-, porcelán-, kerámia-, vagy más olyan terméket tartalmaz, amely anyagjellemzői miatt törékeny árunak számít, kizárólag akkor szállítható, ha megfelelő védő csomagolásban kerül feladásra, és a Szolgáltatót előzetesen tájékoztatják a csomag ezen jellemzőjéről (Feltételesen szállítható küldemények) Az Ügyfél köteles ellenőrizni a küldemények Szolgáltató számára továbbításra történő átadása előtt, hogy a küldemények a 2.1. pont alapján nincsenek-e kizárva a továbbításból, vagy nem esnek a 2.2 pont szerinti feltételesen szállítható csomagok körébe, és köteles a Szolgáltatót erről értesíteni. Kétség felmerülése esetén az Ügyfélnek írásban, igazolt módon külön fel kell hívnia a Szolgáltató figyelmét a küldemény tartalmára, és kérnie kell írásban a Szolgáltató általi döntést a feladni kívánt küldemény szállíthatósága kérdésében A Szolgáltató kizárja felelősségét azokért a küldeményekért, amelyekről a feladást követően derül ki, hogy a jelen ÁSZF szerint a szállításból kizárt, vagy feltételesen szállítható tartalommal rendelkeztek, de ezt sem a csomagcímke, sem külön írásbeli ügyfélnyilatkozat nem tartalmazta Az Ügyfél külön írásos tájékoztatása esetén a Szolgáltató csak az Ügyfél saját felelőssége és kockázata mellett vállalja olyan, jelen ÁSZF értelmében kizárt küldemény továbbítását, amelynek szállítását jogszabály nem tiltja. Ilyen esetekre a Szolgáltató javasolja biztosítás megkötését a küldemény értékének erejéig Az Ügyfél felelős azért, hogy a küldemény tartalma megfelel a címkén, vagy egyébként írásban, előre közölt tartalomnak A Szolgáltató jogosult a folyamatos továbbítást megtagadni, ha a küldemény átvétele után a kézbesítésig kizárásra okot adó körülmény jut a tudomására, vagy ha okkal feltételezhető, hogy a küldemény a jelen ÁSZF értelmében a továbbításból ki van zárva. Ilyen esetekben a Szolgáltatónak jogában áll, hogy amennyiben a helyzet indokolja az Ügyfél tájékoztatása után az ilyen küldeményeket a fuvardíj és a visszaszállítási költségek megtérítése után az Ügyfélnek (Feladónak) visszaszállítsa, vagy átadja; ezek hiányában a küldeményt értékesítse, vagy azokat a kockázat elkerülése céljából megsemmisítse A küldemény(ek) mindenkori Feladója a jelen ÁSZF szerinti bármely Szolgáltatás igénybe vételével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által szállított küldemény(ek) biztonsági ellenőrzésen essenek keresztül, és ennek érdekében a küldemény(ek) biztonsági okokból a szállítás közben kinyithatóak, és tartalmuk átvizsgálható legyen. 3. A szolgáltatások minősége A Szolgáltató tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt, és megfizetett Szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó jogszabály(ok)ban meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően. V. fejezet Szerződéses jogviszony létrejötte, módosítása, megszűnése 1. A szerződés létrejötte 1.1. A jogviszony a Szolgáltató és az Ügyfél között az Általános Szerződési Feltételek szerinti szolgáltatásokra a küldemény Szolgáltató által történő felvételével jön létre. A küldemény Szolgáltató által történő felvételének minősül, ha a Szolgáltató írásban elismeri a küldemény átvételét. Az Ügyfél a küldemény feladásakor a feladásához használt csomagcímke 11 / 23

12 kitöltésével elismeri, hogy a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit megismerte, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el A Szolgáltató jogosult megtagadni a szolgáltatási szerződés megkötését, ha a küldemény nem felel meg a jelen Általános Szerződési Feltételek III. fejezet 17. pontja szerinti definíciónak; a Szolgáltatás teljesítése jogszabály alapján szünetel, vagy korlátozott; a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek tevékenységi körén kívül álló okból átmenetileg nem állnak rendelkezésre; alapos okkal feltételezi a Posta tv. jelen fejezet 1.4. pontjában felhívott 40. (6) bekezdésének bármely pontjában foglaltak fennállását; vagy ha alapos oka van annak feltételezésére, hogy a csomag a jelen ÁSZF értelmében ki van zárva a Szolgáltatásból Amennyiben az Ügyfél bizonyítani kívánja a Posta tv. jelen fejezet 1.4. pontjában felhívott 40. (6) bekezdése fennállására vonatkozó feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget részére helyben, és azonnal meg kell adni. Ha a feltételezés alaptalannak bizonyul, a küldemény ismételt csomagolása és a csomagolással összefüggő felelősség a Szolgáltatót terheli A Szolgáltató a Posta tv. 40. (6) bekezdésének megfelelően köteles megtagadni a szerződés megkötését, ha a szerződés teljesítése jogszabályba, továbbá az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya alapján megkötött nemzetközi szerződést kihirdető jogszabályba, vagy az alapján megkötött megállapodásba ütközik; a postai küldemény tartalma nyilvánvalóan sérti, vagy veszélyezteti az életet, egészséget, testi épséget, vagy az emberi környezetet; a feltételesen szállítható postai küldemény nem felel meg az ilyen küldeményekre vonatkozó előírásoknak; vagy a postai küldemény csomagolása nem felel meg a jelen ÁSZF-ben foglalt előírásoknak Amennyiben a Posta tv. jelen fejezet 1.4. pontjában felhívott 40. (6) bekezdésben meghatározott tények valamelyike a szerződés megkötését követően jut a Szolgáltató tudomására, köteles a Szolgáltatás teljesítését (vagy annak folytatását) megtagadni, és erről a Feladót értesíteni. A postai küldeménynek a Feladó részére történő visszaküldéséből, vagy egyéb helyre történő kézbesítéséből, és a hatósági intézkedésből származó többletköltségek a Feladót terhelik. 2. A szerződés módosítása 2.1. A szerződés módosításához a Feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga: A küldemény továbbítása előtt: A küldemény Feladója az utólagos rendelkezés keretében külön díj ellenében külön és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt a továbbítás előtt visszakérheti. A küldemény továbbítása után: A Feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával külön díj ellenében a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a Szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie. Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését, vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni. 3. A szerződés megszűnése 3.1. A szolgáltatási szerződés a vállalt szolgáltatás teljesítésével szűnik meg. 12 / 23

13 3.2. A szolgáltatási szerződés akkor is megszűnik, ha a küldemény a Szolgáltatón kívül álló okokból nem kézbesíthető, vagy az Ügyfélnek vissza nem küldhető; az Ügyfél a küldemény visszaküldéséről lemond, és annak megsemmisítése megengedett; vagy a szolgáltatás díja nem került kiegyenlítésre A szolgáltatási szerződés megszűnik, ha az Ügyfél visszakéri a küldeményt, mielőtt az kézbesítésre került volna. Ebben az esetben a Szolgáltató költségeit a Feladónak köteles megtéríteni. VI. fejezet Technológiai folyamat leírása 1. A küldemény azonosítása 1.1. Minden küldemény csomagcímkével kerül ellátásra, amely a Szolgáltató rendszerében a küldemények beazonosítására, valamint a számlázás alapjául szolgál. A csomagcímke egy, eredeti példányban készül, melyet az Ügyfél ragaszt a küldeményre. A küldeményre ragasztott eredeti csomagcímkéről a futár felvételt készít, melyet a Szolgáltató informatikai rendszerében rögzít kézi terminálja segítségével, és ily módon ad át a Szolgáltató részére a.kézbesítés napjának végén Minden küldeményen feltüntetésre kerül a Szolgáltató azonosítására alkalmas egyedi jelzés mintája, amely egy, a Szolgáltatóra jellemző egyedi vonalkód A csomagcímkét a futár viszi ki az Ügyfélhez, vagy az Ügyfél telephelyén helyben nyomtatja ki erre rendszeresített eszközzel. Ha az Ügyfél regisztrált partner, a szerződés megkötését követően a Szolgáltató csomagcímke tartományt állít ki az Ügyfél részére. 2. A Küldemény felvétele 2.1. A Szolgáltató az ügyfél rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a küldemény feladásához szükséges A küldemény felvétele előzetes (a feladást megelőző napon, illetve az igénybe vett Szolgáltatás típusától függően a feladást 30 perccel megelőzően történő, telefonos vagy írásbeli) megrendelést követően a Szolgáltató futárai közreműködésével az Ügyfél telephelyén történik Ha a Szolgáltató a szállításra kész küldemények számában eltérést állapít meg, jogában áll a Szolgáltatás teljesítésének megtagadása Az Ügyfél kötelezettséget, és teljes felelősséget vállal azért, hogy olyan adatokat bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, amely adatok vonatkozásában az adatok felhasználása sem az Ügyfél, sem az érintett harmadik személyek (különösen a címzett) jogait és jogos érdekeit nem sérti, és amely adatok, és felhasználásuk vonatkozásában a szükséges felhatalmazással rendelkezik. Vonatkozik ezen rendelkezés különösen a Címzett vonalas és mobil telefonszámainak a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges módon és terjedelemben történő felhasználására. A Szolgáltató a fenti rendelkezésekre tekintettel kizárja minden irányú felelősségét az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott, és a szolgáltatás teljesítése körében felhasznált adatokkal, és adatkezeléssel kapcsolatosan Az Ügyfél köteles gondoskodni a küldemény megfelelő belső és külső csomagolásáról, lezárásáról oly módon, hogy a küldeményt, illetve annak tartalmát a csomagolás annak jellegzetességeire is figyelemmel a szállítás és a gépi rakodás során is megóvja a kinyílástól, és a sérüléstől. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a továbbítás olyan csomagolást tesz szükségessé, ami kellően megvédi a küldeményeket az automatikus szortírozó-berendezés 13 / 23

14 által okozott nyomóhatástól, adott esetben a változó klímaviszonyoktól, és a mechanikai kezeléstől (minimálisan 80 cm-es átlós leejtési magasság) Üvegek, flakonok szállítása esetén az Ügyfél köteles üvegenként/flakononként is külön, kiemelt gondossággal csomagolást készíteni (oldalt, alul és felül is), és ezt követően kell a további külső csomagban a törékeny árut megfelelően, kitöltő-anyag alkalmazásával elhelyezni. A törékeny címke elhelyezése nem mentesíti az Ügyfelet a megfelelő csomagolás biztosításáról A Szolgáltató a küldeményt csak abban az esetben veszi fel, ha azt az Ügyfél megfelelően lezárta, és a lezárás megsértése nélkül a küldemény tartalmához nem lehet hozzáférni. A Szolgáltató a küldemény átvételekor a csomagok megfelelőségét (csomagolás alkalmasságát) nem ellenőrzi, de a feltűnően alkalmatlan csomagok felvételét visszautasíthatja Az Ügyfél köteles gondoskodni a küldemény címzéséről, és megjelöléséről oly módon, hogy a címzés és más jelölés a Címzett egyszerű megtalálását lehetővé tegye. Megfelelőnek kell tekinteni a postai küldemény címzését, amennyiben az az alábbi sorrendben, latin betűkkel, arab számokkal (szükség esetén római számmal) a következő adatokat tartalmazza: a címzett (címzettek) neve, elnevezése; a küldemény rendeltetési helye (a település neve); közterületi cím (út, utca, egyéb közterület neve és a házszám), és ha van a közelebbi címadatokként a lépcsőház-, emelet-, ajtószám, ezek hiányában helyiség megjelölése, (a közterületi cím, és a közelebbi címadatok a továbbiakban együtt: címhely); címhely irányítószáma Az Ügyfél kötelessége, hogy a többször használt, illetve küldött küldeményekről az összes korábbi csomagcímkét, matricát, és más információt eltávolítsa, vagy azokat bármi egyéb módon olvashatatlanná tegye. Az Ügyfél felelős annak biztosításáért, hogy a szállítási dokumentumok hibamentesen, megfelelően csatolva legyenek Az Ügyfél a Szolgáltató által a rendelkezésére bocsátott csomagcímkét nem adhatja át harmadik személynek. Ha ezt a tilalmat megszegi, visel minden ebből eredő kockázatot. 3. A küldemény továbbítása 3.1. A küldemény a felvételt követően a legközelebbi depóba kerül, ahol azonosítják, lemérik és regisztrálják a rendszerben. A küldemény egy, vagy több elosztó központon keresztül, a címzett irányítószáma alapján kerül továbbításra a címzetthez. A küldemény Szolgáltatónak történő átadását, és a szállítás megkezdését követően a Szolgáltató nem tudja biztosítani, hogy a Feladó a küldemény Címzettnek történő kiszállítását, kézbesítését visszavonja Minden állomáson, ahol a küldemény keresztülmegy, a Feladó kap egy érkeztető vonalkód leolvasást. Ezek az állomások a Szolgáltató honlapján megtekinthetők (www.pentelei.hu). Az átvételt igazoló dokumentumokat a Szolgáltató jelszóval védi. 4. Kiszállítási idő 4.1. A Szolgáltató az Ügyfél által a csomagcímkén jelzett címre a III. fejezet 18. pontjában meghatározottak figyelemben tartásával a III/13. pontban foglalt határidők betartásával juttatja el a küldeményt, hacsak nem lép fel valamilyen speciális, vagy nem várt esemény (vis maior) a szállítási folyamat során, amely nem felróható a Szolgáltatónak Nem számít bele a kiszállítási késedelem időtartama a szállítási időtartamba, ha a küldemény kézbesítése a Címzettnek, vagy az Ügyfélnek felróható ok miatt (ideértve többek között, ha: a Címzett megtagadja a küldemény átvételét, a küldemény kézbesíthetetlen, a Címzett nem 14 / 23

15 azonosítható, illetve nem lelhető fel, vagy a Címzett nem egyenlíti ki az utánvétkezeléses küldemény díját), vagy a Címzett, illetve az Ügyfél kérésére nem történik meg a megadott időpontban Jogszabály, vagy jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában, valamint a futár- és expressz postai szolgáltatás igénybe vétele kivételével a szállítási határidő nem garantált. A Szolgáltató a nem garantált kézbesítési idejű küldemény esetén nem felel a késedelem miatti esetleges károkért, azonban mindent megtesz annak érdekében, hogy a küldeményt a szokásos szállítási idejének megfelelő idő alatt kiszállítsa a Címzettnek. Szokásos időnek minősül az az időszak, amelyen belül a Szolgáltató a szokásos módon közúton szállítva szokásos körülmények között elszállítja a küldeményt a Címzetthez, hacsak nem lép fel valamilyen speciális, vagy nem várt esemény (vis maior) a szállítási folyamat során, amely nem felróható a Szolgáltatónak. 5. A Küldemény kézbesítése 5.1. A kézbesítés során a Posta tv-ben, és a Kormányrendeletben foglaltakat a Szolgáltató megfelelően alkalmazza A Szolgáltató a küldeményt az Ügyféllel kötött eltérő megállapodás hiányában a Címzettnek, illetve az egyéb jogosult átvevőnek személyes átadással kézbesíti. A Kormányrendelet 9. (1) bekezdésével összhangban a Címzetten kívüli egyéb jogosult átvevőnek tekintendő a meghatalmazott, a helyettes átvevő, az alkalmi átvevő, és a közvetett kézbesítő Ha személyes kézbesítést igénylő küldemény esetében a Címzett vagy egyéb jogosult átvevő a kézbesítés megkísérlésekor nem tartózkodik a címen, a Szolgáltató értesítő hátrahagyása mellett kézbesítési ponton való kézbesítéssel, vagy a Kormányrendelet 25. (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontjában meghatározott esetekben a Feladó részére történő visszakézbesítéssel teljesítheti a postai szolgáltatási szerződést Ha a postacsomag küldemény kézbesítése megkísérlésének időpontjában jogosult átvevő nem tartózkodik a címhelyen, a Szolgáltató a küldemény átvételére alkalmi átvevőként jogosultnak tekintheti a címhely szerinti közvetlen szomszédot (szomszédos épület esetén 50 méteres távolságon belül), abban az esetben, ha erről a Feladó egyedi szerződésben külön így rendelkezett, és ehhez a Címzett is hozzájárulását adta. A közvetlen szomszédnak történő kézbesítés megtörténtéről a Szolgáltató a Címzettet értesítő elhelyezésével tájékoztatni köteles. Nem kézbesíthető a közvetlen szomszédnak a postai levélküldemény, valamint a sérült állapotban lévő postacsomag küldemény A Szolgáltató az átvételi jogosultság, és a személyazonosság igazolása körében a vonatkozó jogszabályok szerinti okiratok érvényességét, hatályosságát nem vizsgálja, vizsgálhatja Az Ügyfél írásban utólagos rendelkezést tehet a küldemény címadatainak megfelelő módosításával a küldemény Szolgáltató részére kézbesítési céllal történő átadásáig, vagy kézbesíthetetlenség esetén előzetes értesítése alapján a küldemény megsemmisítéséig Az Ügyfél a küldeményt a Szolgáltató felvételi pontjáról történő továbbítás előtt visszakérheti, illetve a küldemény címadatait módosíthatja. A Szolgáltató ebben az esetben jogosult az ebből eredő költségei megtérítésének igénylésére. Az Ügyfél a küldemény címadatait a kézbesítés megkezdéséig a küldemény felvételi pontjáról való továbbítása után is módosíthatja. A Szolgáltató a módosításért díjat számíthat fel A kézbesítendő küldemények adatairól a futár mindennap kiszállítási listát készít, vagy a Szolgáltató egyéb technikai eszköz útján rögzíti a kézbesítést. A Címzettnek ezen a kiszállítási listán, vagy a Szolgáltató által meghatározott egyéb technikai eszköz útján kell igazolnia a küldemény átvételét aláírásával, nevének nyomtatott betűvel való kiírásával, valamint nem 15 / 23

16 természetes személy címzett esetében a Címzett nevének feltüntetésével, és a Címzett nevében átvevő személy nevének nyomtatott betűvel való kiírásával. A küldemény kézbesítését a Címzett a kiszállítási listán, technikai eszköz útján rögzített aláírásával erősíti meg, a csomagszámmal azonosítható kézbesítési bizonylaton Ha a küldemény kézbesítése első alkalommal nem járt sikerrel, a Szolgáltató írásbeli értesítő formájában tájékoztatja a Címzettet erről a tényről, és a küldemény a Szolgáltatóhoz történő visszakerülését követően a hiba okát egyértelműen azonosító leolvasást kap. Ezt követően a Szolgáltató a következő munkanapon ismét megkísérli a kézbesítést Ha a második kézbesítés is sikertelen, a küldemény visszakézbesítésre kerül az Ügyfélhez. Az Ügyfél a visszakézbesített küldemény átvételét a kiszállítási listán/technikai eszközön köteles aláírásával igazolni. A visszakézbesítés költségeit a Feladó viseli. Amennyiben a Feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a Szolgáltatón kívülálló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a postai küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a Szolgáltató a küldemény feladásától számított három hónapig őrizni köteles. Az őrzésre a Polgári Törvénykönyv megbízás nélküli ügyvitelre és bizalmi vagyonkezelési szerződésre vonatkozó szabályait a következő eltéréssel kell alkalmazni: a Szolgáltató a postacsomag küldeményt azonnal felbonthatja, amennyiben a postacsomag küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes, vagy romlandó természete miatt annak őrzése a postai szolgáltatótól nem várható el A felbontást követően a postai szolgáltató, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a postacsomag küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti. A postacsomag küldemény felbontását, értékesítését, és megsemmisítését kétfős bizottság jelenlétében, és jegyzőkönyv felvétele mellett kell végrehajtani. A bizottság tagjait a Szolgáltatónak az alkalmazottai, tagjai, megbízottai vagy közreműködői közül kell kijelölnie. A jegyzőkönyveket a Szolgáltató a feladást követő egy évig köteles megőrizni. A Hatóság e jegyzőkönyvekbe bármikor betekinthet A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése következtében általában felmerült költségek csökkentésére köteles fordítani, vagy e célra rendelkezésre tartani. 6. A Küldemény átvétele 6.1. A küldemény átvevője köteles az átvételkor a küldeményt a futár jelenlétében megvizsgálni, a nyilvánvaló, a küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani, és a felismerhető hiányosságokról, vagy egyéb károkról a futárral a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvetetni, továbbá a sérülést és a kárt a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. Az átvevő köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a kár enyhítése érdekében A küldemény részleges elveszését, vagy megsérülését ha az felismerhető a küldemény kézbesítésekor, illetve a küldemény visszakézbesítésekor a kézbesítési okiraton azonnal jelezni kell. Az ügyfél köteles a Szolgáltatónak lehetővé tenni, hogy személyesen, és fizikailag is meggyőződjön a kár jellegéről, és mértékéről Kézbesítési okirat hiányában vagy, ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor (visszakézbesítéskor) azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni, vagy azt a Szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni. A bejelentéssel egyidejűleg a kártérítési igényt is jelezni lehet. 7. A Küldemény felbontása 16 / 23

17 7.1. A Szolgáltató az általa továbbított küldemény tartalmát csak a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. A Szolgáltató a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében, és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja A Szolgáltató a zárt küldeményt felbonthatja ha a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható; ha veszély fennállásának elkerülése, elhárítása érdekében, amennyiben a (kézbesíthetetlen, vagy az átvételt megtagadott) küldemény tartalma a javakra, vagy személyekre ilyen veszéllyel járhat; ha a postacsomag küldemény vonatkozásában a pontban meghatározott eset áll fenn; ha az olyan küldemény tartalmának, vagy értékének megállapítása érdekében, amely kézbesíthetetlennek minősült, vagy átvételét megtagadták, és nem lehet visszaszállítani a feladónak, és emiatt a küldemény értékesítése, vagy megsemmisítése válik szükségessé; a feladástól számított három hónap elteltével, amennyiben a küldemény kézbesítése/visszaküldése a Címzett, vagy az Ügyfél kézbesítési címének, más adatának hiányossága, vagy egyéb hasonló okból vált lehetetlenné. 8. A küldemény tartalmának értékesítése, a küldemény megsemmisítése 8.1. A 6. pontban meghatározottakra is figyelemmel, amennyiben a küldemény nem juttatható vissza az ügyfélnek (annak ellenére sem, hogy a küldemény felbontásra került), a Szolgáltatót megilleti a jog, hogy a küldemény tartalmát értékesítse Amennyiben ez nem lehetséges, vagy aránytalan költséggel járna, a Szolgáltatót megilleti a jog, hogy a küldemény tartalmát megsemmisítse, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok egyéb eljárást tesznek kötelezővé. VII. fejezet A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése 1. Díjak megállapítása 1.1. A jelen ÁSZF-ben meghirdetett Szolgáltatások igénybevételéért az Ügyfél díjat köteles fizetni. A Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj mértéke a küldemény mindenkori méretéhez, és súlyához igazodik azzal, hogy a küldemény súlya a Szolgáltató hitelesített automata mérlegén megállapított súly Eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltató feladás napján érvényes, és a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező árjegyzéke szerinti szolgáltatási díjak a mérvadóak A Szolgáltatások díjait a szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint készpénzben, valamint banki átutalással lehet kiegyenlíteni A szolgáltatások díját a Szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az Ügyfeleket az új díjakról Honlapján tájékoztatja A díjváltozás hatálybalépését követő feladások tekintetében az Ügyfélnek az új díjakat kell megfizetnie a Szolgáltatás igénybe vétele esetén. 17 / 23

18 1.6. A Szolgáltató jogosult egynemű, és lejárt követeléseit az Ügyfél igényeivel szemben beszámítani, illetve jogosult a hatályos jogszabályok szerint visszatartási, és zálogjogot érvényesíteni A jelen fejezet 1.1. pontjában foglaltaktól eltérően a Szolgáltató a jelen ÁSZF 3. számú mellékletében foglaltak szerint az ÁSZF 1. számú mellékletét képező mindenkori árjegyzékben rögzített listaárból a 3. számú melléklet szerinti kedvezményt, valamint az igénybe vett Szolgáltatás után fizetendő díj banki átutalásos utólagos, havi gyűjtőszámlás elszámolását, és megfizetését biztosítja azon Ügyfél részére, aki külön, egyedi szerződés aláírásával vállalja, hogy havi rendszerességgel az ott megjelöltek szerinti kedvezményre jogosító darabszámú küldemény kézbesítésére vonatkozó egyedi megrendelést ad le a Szolgáltató részére. A jelen pont szerinti kedvezmény igénybe vételének feltételeit az egyedi vállalkozási keretszerződés tartalmazza, melyet igény szerint a Szolgáltató az Ügyfél rendelkezésére bocsát. 2. Díjfizetési módok 2.1. A szolgáltatások díjának lerovása történhet a Feladónál, vagy a Címzettnél készpénzzel, vagy átutalással. Bérmentesítő gép alkalmazására nincs lehetőség Készpénzes fizetés: a Szolgáltató a Feladó írásbeli utasításának megfelelően készpénzes számlát állít ki a felvételt követően a Feladónak, vagy a kézbesítéskor a Címzettnek Átutalásos fizetés: a Szolgáltató külön megállapodás esetében átutalásos számlát állít ki a Feladó, vagy a Címzett részére. VIII. fejezet Tájékoztatás és panaszkezelés 1. Tájékoztatás 1.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit telefonon, ben és a Honlapján történő közzététellel A Szolgáltató vállalja, hogy Honlapján közzéteszi: Általános Szerződési Feltételeit, alkalmazott díjait, állandó elérhetőségeit (cím, telefon, , egyéb), valamint minden egyéb, a Szolgáltat igénybe vételével kapcsolatos közérdekű információt. 2. Felhasználói bejelentések, panaszok 2.1. Az Ügyfél, valamint a Címzett (e fejezet alkalmazásában: Panaszos) tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen panasza merül fel, úgy abban az esetben a Szolgáltató köteles kivizsgálni a Panaszos jogosultság igazolását követően megtett Szolgáltatásra vonatkozó panaszát E fejezet alkalmazásában panasznak minősül minden olyan bejelentés, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás részben, vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban vagy a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak E fejezet alkalmazásában nem minősül panasznak: a tudakozódás, általános tájékoztatás iránti kérelem (mindaddig, amíg a Szolgáltatás vizsgálata során a Szolgáltató szolgáltatói hibát nem észlel), valamint az adatszolgáltatás teljesítése iránti kérelem. 18 / 23

19 2.4. A Panaszos a jelen fejezet 2.2. pontja szerinti panaszát írásban, valamint szóban közölheti a Szolgáltatóval Panasz a postai küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető A Szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő panaszok megtételére írásban, az alábbi módokon, valamint telefonon, vagy személyesen, szóban a jelen ÁSZF II. fejezet 4. pontjában meghatározott ügyfélfogadási időn belül, az ott megjelölt Ügyfélszolgálaton nyílik lehetőség: levél útján (levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Verebély László utca 8.) ben ( cím telefonon: A panasznak tartalmaznia kell a jog-, vagy érdeksérelem pontos leírását (magatartás, tevékenység, vagy mulasztás megjelölése), a megrendelési azonosítót, a Panaszos ügyfélazonosításra alkalmas adatait és elérhetőségeit. Ezek bármelyike hiányában a Szolgáltatónak nem áll módjában a panaszt teljes körűen kivizsgálni A Szolgáltató a panaszt a beérkezést követő harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni, és intézkedni annak Panaszossal való közlése iránt Írásbeli panasz esetében a beérkezés napja az a nap, amikor a bejelentés tartalma a Szolgáltató számára megismerhetővé válik, azaz levél útján tett panasz esetén a küldemény Szolgáltató általi átvételének napja, útján tett panasz esetén az a nap, amikor az elektronikus dokumentum a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik Ha a Panaszos a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a panaszos a válasz kézhezvételétől, vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a Hatósághoz fordulhat a panasz, vagy a panaszkezelés kivizsgálása érdekében. E lehetőségről a panasszal kapcsolatos válaszban a Szolgáltató a Panaszost tájékoztatni köteles. IX. fejezet Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem 1. Adatszolgáltatás 1.1. A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a Szolgáltatás igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a Hatóság részére szolgáltatni akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatokat nyilvánosan hozzáférhetővé teszi A jelen fejezet 1.1. pontja szerinti adatszolgáltatás során a Szolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért. 2. Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség 2.1. A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a Szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságáról szóló évi CXII. törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel, és továbbíthatja. 19 / 23

20 2.2. A Szolgáltató az általa továbbított küldemény tartalmát csak a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg A küldemény felbontására a VI. fejezet 8. pontjában rögzített rendelkezések az irányadóak. 3. A Szolgáltató alkalmazottjának, az általa megbízottnak, és a közreműködőnek az adatés titokvédelmi felelőssége 3.1. Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik. 4. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében 4.1. A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. A Szolgáltató a Szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek, és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes. X. fejezet Felelősség a Szolgáltatás teljesítéséért 1. Általános felelősségi szabályok 1.1. A Szolgáltató a Szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítése esetén, beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elveszését, és megsemmisülését is, a Posta tv.-ben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett. A Szolgáltató működési körén kívül eső elháríthatatlan oknak kell tekinteni a következőket: vis maior (háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés), valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében; ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a küldemény; ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága, vagy az elégtelen címzés okozta; a Feladó a különleges kezelést igénylő küldeménye esetén előzetesen nem nyilatkozott (például törékeny); illetve a közvetett kárért, elmaradt haszonért A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás az alábbiak szerint a következő személyeket terheli: a Szolgáltatót: a csomagolás hiányossága, és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta; a Feladót, illetve a Címzettet: abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága, vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza; amelyre helyben is lehetőséget biztosít a Szolgáltató Közvetett kézbesítés esetén a Szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át, az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel. 20 / 23

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: március hó 1 napjától

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: március hó 1 napjától PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. március hó 1 napjától Tartalom I. fejezet Preambulum... 4 II. fejezet Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Általános szerződési feltételek a Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Postai közvetítői tevékenységi körére vonatkozóan Általános adatok A szolgáltatást nyújtó : Mail Box 694 Bt. Székhely:2030

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Ökocikli teherriksás szelektív hulladékelszállításra/ 1. A szerződő felek. 1.1. A szolgáltató

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Ökocikli teherriksás szelektív hulladékelszállításra/ 1. A szerződő felek. 1.1. A szolgáltató ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Ökocikli teherriksás szelektív hulladékelszállításra/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Recobin Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: 6060 Tiszakécske, Rigó

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /GML futárszolgálat, mint vállalkozás/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /GML futárszolgálat, mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /GML futárszolgálat, mint vállalkozás/ Great Magnet Logistic Kft.(továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye,Postacím: 1165, Budapest, Hunyadvár

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 A szerződő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK /Olimpia Futár Kft., mint vállalkozás/ Székhely, postacím, ügyfélszolgálat cím: 2120 Dunakeszi, Madách I.u.

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK /Olimpia Futár Kft., mint vállalkozás/ Székhely, postacím, ügyfélszolgálat cím: 2120 Dunakeszi, Madách I.u. Alulírott BÁNKI ALBERT, az OLIMPIA FUTÁR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ügyvezetõjeként a Postatv.10. (3) bekezdés a) pontja értelmében bejelentem a következõket: ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK /Olimpia

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes 2013. július 01. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes 2013. július 01. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes 2013. július 01. napjától 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Royal Futár Hungária Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: 1182 Budapest, Vajdahunyad u.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. A szerződő felek. 1.1. A szolgáltató

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. A szerződő felek. 1.1. A szolgáltató ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató MédiaLOG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: 1225 Budapest, Campona u. 1. sz. K.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK / G4S Készpénzlogisztikai Kft. futárszolgálat, mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató G4S Készpénzlogisztikai Kft. Székhelye: 1139 Budapest, Rozsnyai u.

Részletesebben

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó 2015. január 1-jével hatályos szabályokról 2015. január 1-jei hatállyal beemelte a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. biztosítási

Részletesebben

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-2.1.3-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: millió

Részletesebben

A Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

A Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság A Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 07. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 A szerződő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /CE-EX Ezres Futárposta Kft., mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató CE-EX Ezres Futárposta Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye és Postacím: 1068

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL FUTÁRSZOLGÁLAT, mint vállalkozás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL FUTÁRSZOLGÁLAT, mint vállalkozás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL FUTÁRSZOLGÁLAT, mint vállalkozás 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató B&G Mobil Bt / Mobil Futárszolgálat, Sos Futárszolgálat (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató trans-o-flex Hungary Kft. (továbbiakban: trans-o-flex) Székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12 Postacím:

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

Kenguru Boy Kft. Hatályos 2003. január 1-jétől

Kenguru Boy Kft. Hatályos 2003. január 1-jétől Kenguru Boy Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2003. január 1-jétől 1 BEVEZETŐ... 4 1.1 SZOLGÁLTATÓ... 4 1.2 ÜGYFÉL... 4 2 A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 5 3 SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Általános Szerződési Feltételek Hatályba lépés dátuma:

ÜZLETSZABÁLYZAT Általános Szerződési Feltételek Hatályba lépés dátuma: ÜZLETSZABÁLYZAT Általános Szerződési Feltételek Hatályba lépés dátuma: 2008. 09. 20. A Royal Sprint Kft. jelen Üzletszabályzatának célja, hogy meghatározza az expressz szállítási - és ahhoz kapcsolódó

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK / BEVABO..futárszolgálat, mint vállalkozás/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK / BEVABO..futárszolgálat, mint vállalkozás/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK / BEVABO..futárszolgálat, mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató BEVABO Kft (továbbiakban: szolgáltató) Székhelye, postacíme, rendelésfelvétel,ügyfélszolgálati

Részletesebben

Alaptevékenysége: futárpostai tevékenység a Magyar Köztársaság területén.

Alaptevékenysége: futárpostai tevékenység a Magyar Köztársaság területén. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató K3 Futárszolgálat Kft. (továbbiakban: K3 Futárszolgálat) Székhelye: 1144 Budapest, Tihany u. 17 I/5. Adószám: 23297508-2-42 Telefon:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /G4S Készpénzlogisztikai Kft futárszolgálat, mint vállalkozás/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /G4S Készpénzlogisztikai Kft futárszolgálat, mint vállalkozás/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /G4S Készpénzlogisztikai Kft futárszolgálat, mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató G4S Készpénzlogisztikai Kft (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye:

Részletesebben

ÁSZF. Általános Szerződési Feltételek (Továbbiakban: ÁSzF.) (Insinuante Kft., mint futárpostai szolgáltató) I. Általános tudnivalók. 1.

ÁSZF. Általános Szerződési Feltételek (Továbbiakban: ÁSzF.) (Insinuante Kft., mint futárpostai szolgáltató) I. Általános tudnivalók. 1. ÁSZF Általános Szerződési Feltételek (Továbbiakban: ÁSzF.) (Insinuante Kft., mint futárpostai szolgáltató) I. Általános tudnivalók 1. A szolgáltató 1.1. Név: Insinuante Korlátolt felelősségű társaság (a

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR)

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Pályázatkezelési Rendszer Felhasználási Szabályzata (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Lebonyolító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Program-Futár Bt.futárszolgálat, mint vállalkozás/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Program-Futár Bt.futárszolgálat, mint vállalkozás/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Program-Futár Bt.futárszolgálat, mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Program Futár Bt (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: 1183 Budapest, Haladás

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Alfa Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Alfa Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Alfa Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Alfa Sprint Futárszolgálat Kft. (továbbiakban:szolgáltató) Székhelye,postacíme : 1172

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

2015. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Futár Taxi ÁSZF BERTA KFT. Berta Kft futárszolgálat, mint vállalkozás;

2015. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Futár Taxi ÁSZF BERTA KFT. Berta Kft futárszolgálat, mint vállalkozás; Futár Taxi ÁSZF BERTA KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Berta Kft futárszolgálat, mint vállalkozás; www.futartaxi.hu Berta Kft futárszolgálat, mint vállalkozás 1.1. A szolgáltató BERTA Kft (továbbiakban:

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat IMOnline Élmény a vásárlás promóció Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat A promócióban (reklámcélú ajándéksorsolásban) részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató NYILAS TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: 3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 2. Postacím: 3200

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Hírös Futár Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye, postacíme: 6000 Kecskemét, Fazekas Mihály u. 16.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Iszkiri futárszolgálat, mint vállalkozás/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Iszkiri futárszolgálat, mint vállalkozás/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Iszkiri futárszolgálat, mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Iszkiri Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Postacíme / Székhelye:

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PALATRANS EXPRESS Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PALATRANS EXPRESS Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PALATRANS EXPRESS Kft. 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató PALATRANS EXPRESS Kft. (továbbiakban: Palatrans futárszolgálat) Székhelye: 7100 Szekszárd, Csalogány u. 6.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK / Mihályi futárszolgálat, mint vállalkozás/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK / Mihályi futárszolgálat, mint vállalkozás/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK / Mihályi futárszolgálat, mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Mihályi Attila e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhely, postacím, ügyfélszolgálati cím:

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

A CSOMAGKÜLDŐ FUTÁRSZOLGÁLAT

A CSOMAGKÜLDŐ FUTÁRSZOLGÁLAT A CSOMAGKÜLDŐ FUTÁRSZOLGÁLAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELE 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Barcsay Zoltán vállalkozó (továbbiakban: Angol futárszolgálat) Székhely,postacím, ügyfélszolgálat: 4765

Részletesebben

Kiscsomag, Egyéb posta-szolgáltatás ÁSZF

Kiscsomag, Egyéb posta-szolgáltatás ÁSZF Kiscsomag, Egyéb posta-szolgáltatás ÁSZF 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató a SAD Logisztikai és Online Média Kft. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Sport utca 1., lev. cím: 2030 Érd, Diósdi út 35.,

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybe

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

3/2014. számú SZABÁLYZATA

3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban együtt: közfeladatot

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Driver Team.futárszolgálat, mint vállalkozás/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Driver Team.futárszolgálat, mint vállalkozás/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Driver Team.futárszolgálat, mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Driver Team BT. (továbbiakban: Driver Team futárszolgálat) Székhelye, Postacíme: 1104

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) a szerződő felek: Szolgáltató: az itt megjelölt gazdálkodó szervezet. Cég neve: Strigula-Bit Szolgáltató Bt.

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Általános rész 1.1. A szolgáltató Neve: Runner Futárszolgálat Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, ) Székhelye, telephelye, ügyfélszolgálati címe: 1117 Budapest, Budafoki

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

EKOP-1.2.23-2012-2012-0001 Hibrid Kézbesítési és Konverziós Rendszer

EKOP-1.2.23-2012-2012-0001 Hibrid Kézbesítési és Konverziós Rendszer MAGYAR POSTA ZRT. EKOP-1.2.23-2012-2012-0001 Hibrid Kézbesítési és Konverziós Rendszer Jogszabályi összefoglaló Az EKOP-1.2.23-2012-2012-0001 Hibrid Kézbesítési és Konverziós Rendszer kiemelt projekt során

Részletesebben