Csücske Alapítvány. az Egészséges Életért ALAPÍTÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csücske Alapítvány. az Egészséges Életért ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 Csücske Alapítvány az Egészséges Életért ALAPÍTÓ OKIRATA

2 ALAPÍTÓ OKIRAT Jelen okirat abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt Alapító az alábbiakban megfogalmazott célok elérése érdekében tartós, közérdekű célra, a Polgári Törvénykönyv, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény alapján jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetként működő alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány) hozzon létre. (Az Alapítvány Alapító Okirata a Fővárosi Bíróság 11.Pk /2008/1. és 11.Pk /2008/2. számú végzése alapján módosításra került, a módosított részeket dőlt betűvel jelöltük.) I. Alapító: Az alapítvány alapítója: Dr. Kerekes-Nagy Gáspár (anyja neve: Nagy Ildikó, lakik: 1157 Budapest, Erdőkerülő utca 18. III. emelet 13.) II. Az Alapítvány neve: Csücske Alapítvány az Egészséges Életért III. Az Alapítvány székhelye: 1162 Budapest, Akácfa u IV. Az Alapítvány célja és közhasznú tevékenysége 1./ Az Alapítvány céljai és tevékenysége: Az Alapítvány a magyar lakosság egészségi színvonalának emeléséért, azaz az egészségmegőrzésért és a betegség megelőzéséért, ismeretterjesztési, tudományos, szakmai célok megvalósítására, a határon belüli, valamint a határokon túli magyarok fenti célokkal összhangban álló megsegítésére, illetve a fenti célokkal kapcsolatos feladatok ellátására jön létre. Az Alapítvány elsődleges célja minden olyan kezdeményezés támogatása, amely a fentiekben meghatározott célok és feladatok megvalósítását szolgálja, tevékenységének részét képezi olyan rendezvények szervezése, amelyek az egészséges élet megőrzésére és a betegségek megelőzésére ösztönöznek. Az Alapítvány különös figyelmet fordít a lakosság egészségével, életvitelével kapcsolatos ismeretterjesztési és felvilágosítási feladatok támogatására. Ennek érdekében szűrővizsgálatokat finanszíroz, szakmai fórumokat, egészségnapokat szervez és támogat, valamint a témával kapcsolatos kiadványokat jelentet meg.

3 Az alapítványi munka részét képezi a kapcsolatfelvétel más hasonló célkitűzéseket támogató magyar, illetve nemzetközi szervezetekkel. Cél a szomszédos országok hazánkban lévő követségeivel kapcsolatok kiépítése és a szomszédos országok hasonló alapítványaival való kapcsolatteremtés, egymás munkájának segítése, találkozók, tapasztalatcsere. Az Alapítvány munkájának minél szélesebb körben történő megismertetésével fel kell hívni a magyar emberek figyelmét a betegségmegelőzés jelentőségére és a szűrővizsgálatok lehetőségére, fontosságára. Az egészséges életmód elterjedése, a megelőzés fontosságára való figyelemfelkeltés segítségével egy egészségesebb és versenyképesebb nemzet kialakulásának elősegítése a cél, e cél elérését az Alapítvány hosszú távú stratégiai, konkrét célmegvalósításként tűzte ki. A fenti célok és megvalósítása érdekében az Alapítvány: - prevenciós jellegű kardiológiai, onkológiai, nőgyógyászati, sebészeti, érsebészeti, fül-orrgégészeti, neurológiai, reumatológiai szűrővizsgálatokat szervez, - betegségmegelőzési és életmód-tanácsadást, ismeret-terjesztést folytat a fent megjelölt szakterületeken, - egészségnapokat, felvilágosító és ismeretterjesztő előadásokat szervez, népszerűsít, - A szűrővizsgálatok végzése, a tanácsadás, ismeretterjesztés az adott szakterületen tevékenykedő szakorvosok bevonásával történik, a rendezvények nyilvánosak, azokon bármely természetes személy megjelenhet és azokat térítésmentesen igénybe veheti, 2./ Az Alapító megállapítja, hogy ezen célkitűzések alapján az Alapítvány a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26 c./ pontjában megjelölt 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások, közhasznú tevékenységeket végzi. Az Alapítvány közhasznú céljainak megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja: - adománygyűjtés, - cél szerinti juttatás nyújtása, - cél szerinti tevékenység, - az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt csak az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységek fedezésére fordítja. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetőleg azoktól támogatást nem kap.

4 Az Alapítvány befektetési tevékenységet csak akkor folytathat, ha a Kuratórium elfogad befektetési szabályzatot. V. Az Alapítvány időtartama: Határozatlan idejű. VI. Az Alapítvány jogállása Az Alapítvány jogi személy, működését nyilvántartásba vételét követően kezdi meg, közhasznúvá válásának engedélyezését követően közhasznú alapítványként működik. VII. Az Alapítvány vagyona Az Alapítvány induló vagyona Ft, azaz egyszázezer forint. Az Alapítvány induló vagyonát az alapító a jelen okirat aláírását követő 3 napon belül az Alapítvány rendelkezésére bocsátja. Az Alapítvány nyitott, ahhoz befizetéseivel, adományaival pártok kivételével bármely jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, továbbá bármely külföldi, vagy belföldi magánszemély csatlakozhat. Az Alapítvány gazdálkodásáról készült éves beszámoló, valamint közhasznúsági jelentés elkészítéséről a Kuratórium Elnöke gondoskodik. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyásáról a Kuratórium az alapító jelenlétében egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással határoz. Az Alapítvány vagyonának mind a tőkéje, mind annak hozadéka teljes mértékben felhasználható az alapítványi célok elérése érdekében. Az Alapítvány az alapító okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik. Az Alapítvány az alapító okiratban meghatározott célok szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapítványi célú tevékenység) folytathat és vállalkozási tevékenységet végezhet, amennyiben az az Alapítvány célját nem veszélyezteti. Az alapítványi vagyon felhasználása cél szerinti juttatás nyújtása és cél szerinti tevékenység útján történik. Az alapítvány céljaiból eredően az alapítvány által nyújtott szolgáltatások, rendezvények bárki által megkötés nélkül igénybe vehetőek. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására fordítja. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. Az Alapítvány közhasznú szervezetként váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

5 Az Alapítvány közhasznú szervezetként vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. Az Alapítvány az alapítványokra illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik, az itt nem szabályozott kérdésekre mindenkor ezen jogszabályi rendelkezések irányadók. Az Alapítvány bevételei: a) a vállalkozási tevékenység bevétele; b) alapítványi célú tevékenység bevételei (minden olyan bevétel, amely nem a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetés, ideértve a céltámogatást is). Az Alapítvány költségei (kiadásai): a) vállalkozási tevékenység közvetlen költségei; b) alapítványi célú tevékenység közvetlen költségei; c) az alapítvány kezelő szervének költségei (kiadásai) és az egyéb közvetett költségek (kiadások). Az alapítvány bevételeit a fentiek szerinti részletezésben, költségeit (kiadásait) ugyancsak a fentiek szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. Az Alapítvány kezelő szervének üzemeltetési, fenntartási költségeit (kiadásait) és az egyéb közvetett költségeket (kiadásokat) - ideértve a közös célra használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is - az alapítványi célú tevékenység és a vállalkozási tevékenység között az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani. Az Alapítvány a vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a számviteli törvény, illetve a társasági adótörvény alapján számolhatja el. A kettős könyvvitelt vezető alapítvány az értékcsökkenést költségei között számolhatja el, az egyszeres könyvvitelt vezető az adózás előtti eredmény számszerűsítésénél veszi figyelembe. A céltámogatások elszámolási szabályai: Az Alapítvány az egyéb bevételei között nyilvántartott, az éves költségvetésről szóló törvény szerint szerződéses jogviszony alapján állami feladatellátás címén kapott céltámogatás felhasználását, maradványának elszámolását a céltámogatást nyújtó szervezet előírásainak megfelelően végzi. A vállalkozási tevékenységből származó eredmény megállapítása: Az Alapítványnak a vállalkozási tevékenységből származó eredményét a számviteli törvény, illetve az éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait szabályozó kormányrendelet szerint kell megállapítania. Az Alapítvány a társasági adótörvény alapján határozza meg a társasági adó alapját, az igénybe vehető adókedvezményeket, a fizetendő társasági adót. Az Alapítvány az adóhatósággal szembeni kötelezettségeinek és igénybe vehető támogatásainak bevallása, pénzügyi rendezése önadózás formájában, az adózás rendjéről szóló törvény szerint történik. VIII. Az Alapítvány kezelője Az Alapítvány kezelője az elnökkel együtt számított 3 fős Kuratórium. A Kuratórium tagjait és az elnök és a titkár személyét az Alapító jelöli ki. A Kuratórium: - gondoskodik az Alapítvány vagyonának kezeléséről, gyarapításáról, a vagyon felhasználásáról, - dönt az alapítvány céljaira adott, vagy felajánlott vagyoni hozzájárulás elfogadásáról, visszautasításáról,

6 - megfelelő reklámot és propagandát fejt ki, adományozókat kutat fel, kapcsolatot tart a nyilvánossággal, - gyakorolja a munkáltatói jogokat az Alapítvány alkalmazottai felett, - dönt az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról. A Kuratórium az alapítványi cél érdekében az Alapító külön felhatalmazása nélkül minden szükséges lépést megtehet és létrehozhatja a célnak megfelelő jogügyletet. A Kuratórium tagjai: Dr. Szűcs Tamás (anyja neve: Németh Katalin Ágnes, lakik: 1162 Budapest, Akácfa u. 131.) Dr. Papp László (anyja neve: Sebestyén Ibolya, lakik: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út ép. B. lph. 4. em. 16.) Pintér János István (anyja neve: Tóth Margit, lakik: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 203.) A kuratóriumi tagság megszűnik - a tag lemondása, halála esetén. - az Alapító a Kuratórium (kezelő szerv) kijelölését visszavonhatja amennyiben a Kuratórium (kuratóriumi tag) tevékenysége az Alapítvány céljait veszélyezteti, ilyen esetben kuratóriumi tag(ok)ként más személy(ek)et jelölhet ki. IX. Az Alapítvány képviselete Az Alapítványt a Kuratórium Elnöke önállóan képviselheti. A Kuratórium elnöki teendőivel az Alapító Dr. Szűcs Tamást (anyja neve: Németh Katalin Ágnes, lakik: 1162 Budapest, Akácfa u. 131.) bízza meg. Az Alapítvány bankszámlája felett a Kuratórium Elnöke és a Kuratórium bármely tagja együttesen jogosult rendelkezni. Az Alapítvány titkári teendőivel az Alapító Dr. Papp Lászlót (anyja neve: Sebestyén Ibolya, lakik: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út ép. B. lph. 4. em. 16.) bízza meg. X. A Kuratórium eljárása, ügyvitele A Kuratórium a szükségesnek megfelelően, de évente legalább 1 alkalommal ülésezik. Határozatképes, ha a Kuratórium mindhárom tagja jelen van. Az ülést az Elnök írásban hívja össze a napirend közlésével, az ülésről szóló értesítő (és az ebben foglalt napirend) kuratóriumi tagok által történő kézhezvétele és a kuratóriumi ülés között legalább 3 napnak kell eltelnie. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, a jegyzőkönyvet a Kuratórium összes jelenlévő tagja köteles aláírni. A Kuratórium döntéseit nyílt határozathozatallal szótöbbséggel hozza. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A jegyzőkönyv egy példányát a Kuratórium Elnöke tartozik megőrizni.

7 Az Elnök a Kuratórium által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást: Határozatok Könyvét vezet. A Határozatok Könyvének tartalmaznia kell a Kuratórium által meghozott döntést, a határozat meghozatalának időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, és ha lehetséges személyét is. A Kuratórium által hozott határozatot az Alapítónak, továbbá az érintett személyeknek a határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban meg kell küldeni. A határozat megküldéséről az Elnök gondoskodik. A Kuratórium határozatait nyilvánosságra kell hozni, a Kuratórium határozatait egy alkalommal közzéteszi a Budai Polgár című lapban. XI. Az Alapítvány felügyelete Az Alapító az évi CLVI törvény 10. (1) bekezdésér figyelemmel megállapítja, hogy az Alapítvány bevétele kezdetben nem fogja elérni az ötmillió forintot, azonban ha a Kuratórium jelzi az Alapítónak, hogy az árbevétel elérte ezen összeget, úgy az Alapító haladéktalanul gondoskodni fog Ellenőrző Bizottság létrehozásáról. XII. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok Vezető tisztségviselők: a Kuratórium Elnöke és tagjai. Nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki egy másik olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Ez a tilalom a másik közhasznú szervezet megszűnését követő 2 évig áll fenn. Nem lehet továbbá a Kuratórium tagja az, aki az Ellenőrző Bizottság tagja. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a Kuratóriumot előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján: kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A fentiek vonatkozásában nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. XIII. Az Alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevételének, beszámolói közlésének nyilvánossága Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratok megőrzéséről az Alapítvány székhelyén az Elnök gondoskodik. Az iratokba írásbeli kérelem alapján bárki betekinthet. Az Elnök a kézhezvételtől számított 15 napon belül köteles a kérelemnek eleget tenni.

8 A zártkörű kuratóriumi ülés jegyzőkönyvébe kizárólag az Alapító a Kuratórium tagja valamint jogszabályokban erre feljogosított szerv, hatóság jogosult. Zárt kuratóriumi ülésre, vagyis a nyilvánosság korlátozására kizárólag adatvédelmi okokból és a személyiségi jogok védelme érdekében kerülhet sor a szükséges mértékben. Az Alapítvány szolgáltatásait az Alapítvány célkitűzéseiben megjelölt keretek között bárki igénybe veheti. A nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos teendők elvégzése a Kuratórium Elnökének a feladat, aki a közzétételről a döntés meghozatalát követő 5 naptári napon belül gondoskodik, kifüggeszti az Alapítvány székhelyén. Az Alapítvány a működésének, szolgáltatásainak igénybe vétele módjának, beszámolói kötelezettségének további nyilvánossága a Budai Polgár című lapban történő megjelentetéssel történik. Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. XIV. Az Alapítvány megszűnése Az Alapítvány megszűnése esetén az alapítványi vagyont hasonló tevékenységet végző társadalmi szervezet részére kell átadni. XV. Az Alapító okirat módosítása Az Alapítónak jogában áll az Alapító okirat módosítása, amennyiben az Alapító okiratban lefektetett alapítványi célok elérése érdekében megítélése szerint szükséges. Az Alapító az Alapító okiratot olyan mértékben módosíthatják, amely az Alapító okiratban megfogalmazott közérdekű célok megvalósíthatóságát nem veszélyezteti. Az Alapító olyan módosítást nem hajthat végre, amely ütközik a Ptk. 74/B.. (5) bekezdésébe. XVI. Egyebek Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, valamint az ezeket kiegészítő jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány jogi személyiségét és közhasznú szervezeti jellegét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el. Budapest, január 14. Előttünk, mint tanúk előtt: 1./ Név: Lakcím: 2./ Név: Lakcím:. Dr. Kerekes-Nagy Gáspár, Alapító

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat Alapító okirat amely készült a Ptk. 74/A.-74/F. -ai, valamint az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján létrejött Reménytadó Alapítvány ként, melyet a természetes személy Alapító az alábbiak szerint

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat VIII. pontjában megjelölt alapító abból a felismerésből kiindulva, hogy a budapesti Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola oktató-nevelő tevékenységének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

~ljjf ~"'\n alapító okirat L pontjában megjelöltalapítóa Mag~~'i~i~[sas~gjil~~:_;,1

~ljjf ~'\n alapító okirat L pontjában megjelöltalapítóa Mag~~'i~i~[sas~gjil~~:_;,1 r: /: -.:~-...,.. - l ~ító okirat i... 2D04 03. i::. \. 1-- --( ~ljjf ~"'\n alapító okirat L pontjában megjelöltalapítóa Mag~~'i~i~[sas~gjil~~:_;,1 _...-.._._-...,_... _..- Törvénykönyvéről szóló 1959.

Részletesebben

"Pest Megyei Orvosokért" ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK egységes szerkezetbe foglalt módosított szövege

Pest Megyei Orvosokért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK egységes szerkezetbe foglalt módosított szövege "Pest Megyei Orvosokért" ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK egységes szerkezetbe foglalt módosított szövege TERVEZET a jelenlegi jogi helyzetnek megfelelő, a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések szerint

Részletesebben

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Közhasznú szervezetekr ől szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY /közhasznú alapítvány/ Alapító okirat ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv,

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt. Alapító Okirat

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt. Alapító Okirat 1 SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapító Okirat Az Alapító - felismerve a szegénység növekedésének társadalmi veszélyeit és a rászorulók támogatásának egyre

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás, mint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító, Molnár Zsolt, a Polgári Törvénykönyv 74/A-F. -ait (továbbiakban: Ptk.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseit

Részletesebben

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,,

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,, h ros X. kerület Kőbányai ;.ik jrn It ír,j.".t t Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT /A%/Jt9l2DjÜL r 7 POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE / Budapest,, Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT mellyel az I. részben megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A 74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján jogi

Részletesebben

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2.

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. 2 PREAMBULUM Alulírott, Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az informatikához

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Varga Zoltán a jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben