FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: / E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány Alapító Okiratának elfogadásáról Készítette: Bihar Természetvédelmi és Kulturális Közalapítvány KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁJUS 15.

2 Tisztelt Képviselő Testület! A Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány azzal a kéréssel fordult Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy a Közalapítvány alapító tagjaként járuljon hozzá a Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány alapító okiratának módosításához az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az alapító okirat módosításáról! Földes, május 15. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester

3 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (V.15.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - t e r v e z e t e a Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány Alapító Okiratának elfogadásáról A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező alapító okiratot egységes szerkezetben e l f o g a d j a a módosításokkal, kijelölésekkel és döntött arról, hogy a közhasznúság iránti kérelmet a szervezet Alapítóként beadja a Debreceni Törvényszékhez a változásbejegyzési eljárással együtt. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntésének Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány részére történő megküldéséről gondoskodjon. Határidő: jegyzőkönyv elkészítését követően, azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Földes, május 15. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

4 1 Melléklet Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (V.15.) Kt. számú határozatához 1/2014. alapítói határozat a Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány Alapító okiratának módosításához A Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány Alapító okiratát a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a május 15. napján megtartott ülésén megtárgyalta és az okiratban foglalt egyező tartalommal, módosításokkal egységes szerkezetben a./2014. (V.15.) Kt. számú határozatával jóváhagyta. A létesítő okiratban módosított rendelkezések vastagon szedve kiemeltek. Az Ectv-nek megfelelő korábbi rendelkezések dőlt betűvel kiemeltek. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat alábbi változásai adtak okot: évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről rendelkezéseinek való megfeleltetése a létesítő okiratnak. Közhasznúság iránti kérelem miatt Ectv. szerinti rendelkezések rögzítése. Az egységes szerkezetű okirat változásai a korábbi alapító okirathoz képest: Bevezető rendelkezés javítása jogszabályi hivatkozás miatt, Alapítók jelen létesítő okiratot az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény ( Ectv.) alapján és a évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről alapján módosították. 1. Alapító képviselőjének megnevezése, hatálytalan jogszabályi hivatkozás törlése, nyilatkozat, hogy az alapítók legfőbb szerve gyakorolja az alapítói jogokat, alapítói ülést testületi formában- az alapítók nem hoznak létre, képviselő: Jeneiné Dr. Egri Izabella, 4177 Földes, Piac utca 36. szám alatti lakos képviselő: Halmos Gergő 1038 Budapest, Gyepes utca 5/b. Fenti Alapítók nyilatkozzák, hogy Alapítói jogosultságaikat, feladataikat nem testületben látják el, hanem legfőbb szerveik döntései alapján.

5 2 2. levelezési cím törlése, 5.2. kiemelkedően közhasznú fokozat megszűnése miatt módosítás, 1 mondat törlése, 5.3. közfeladatok jelölése, közhasznú tevékenységek felsorolása jogszabályi hivatkozással és konkrét tevékenységek leírásával, mert a szervezet közhasznúság iránti kérelmet is bead a Debreceni Törvényszékhez. A Közalapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére az Ectv ában foglaltak alapján a következő közhasznú tevékenységeket látja el: Tudományos tevékenység, kutatás (2004. évi CXXXIV. törvény a kutatásfejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvény 5.. (3) bekezdése alapján látja el.) A kulturális örökségeink feltárása, tudományos feldolgozása. Ezen kutatási ismeretek továbbítása a lakosság felé. A TTI (tudomány-, technológia- és innováció-politikai) stratégia kialakításában a szervezet közreműködik. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (2011. CXC. a nemzeti köznevelésről 2..- a és az 1997.évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 76.. (1) (2) a. pontja alapján látja el) Fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos magatartás elősegítésével különböző korosztályokban (különböző környezetvédelmi programok szervezése). Természet- és környezetvédelmi célokat elősegítő nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, kutatás. (túravezetés, tehetséggondozás, ismeretterjesztő népszerűsítő kiadványok készítése, oktató programok kidolgozása, ismeretterjesztő film forgatása, természeti értékek környezeti-nevelési bemutató célú fotózása, előadások tartása, oktatási intézményben dolgozó pedagógusok szakmai segítése, a fenti célok érdekében együttműködés más civil szervezetekkel és oktatási intézményekkel, állami szervekkel, önkormányzatokkal, hatóságokkal, természet- és környezetvédelmi találkozók, egyeztető fórumok, konferenciák szervezése. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása és közművelődési tevékenység (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13.. (1) 7. pontja alapján látja el) A kulturális örökség védelme: feltárása, tudományos feldolgozása, megóvása, közkinccsé tétele a témához kapcsolódó kutató, ismeretterjesztő, bemutató tevékenység; (őshonos és

6 3 Honfoglalás-kori állatfajtákkal kapcsolatos ismeretterjesztés, kiadványok film készítése, hun-türk tudatú népekkel való kapcsolattartás, lovas kultúra népszerűsítése, természeti környezetben található régészeti emlékek bemutatása, paraszti kultúrában megőrződött környezetkímélő gazdálkodással kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó ismeretterjesztés, anyaggyűjtés, tárgyi eszközök gyűjtése, építmények megóvása) Természetvédelem, állatvédelem (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13.. (1) 11. pontja alapján látja el) Agrár-környezetgazdálkodás, agrár környezetvédelmi tevékenység, környezetkímélő, a természet védelmét és a táj megőrzését szolgáló mezőgazdasági termelés, termelési módszerek kidolgozása, azok terjesztése. Egyes veszélyeztetett állat- és növényfajok gyakorlati védelme, szükség esetén a kipusztultak visszatelepítése; (védett, fokozottan védett és Natura 2000 fajok és azok élőhelyei érdekében végzett természetvédelmi program régiós szinten, országos védelmi programokban való részvétel) Természetkímélő turizmus támogatása (táboroztatás, tábori programok segítése, túravezetés) csatlakozók jogállása Ptk. szerint a korábbi szabályozást is hangsúlyozva: A Csatlakozók alapítói jogokat és kötelezettségeket az adományozással nem szereznek. Az alapítvány tagsággal nem rendelkezik, de közhasznú szolgáltatásából bárki részesülhet törlés a szervezeti és működési szabályzatra vonatkozó rendelkezések, mert az alapítvány a működését az alapító okiratban szabályozza, szmsz-t nem készít, ugyanezen ok miatt törlésre kerül az szmsz-re vonatkozó rendelkezések az alapító okirat alábbi pontjaiban: 7.1., 8.7. c, 8.8.c, 9.4, 9.5. második mondat, 7.3. eredmény felhasználás szabályai Ectv. alapján: a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

7 Gazdasági- vállalkozási tevékenységre vonatkozó rendelkezések javítása Ectv-nek megfelelően: A Közalapítvány gazdasági- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban megfogalmazott céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez nyilvánosság biztosítása a működés során, Ectv. rendelkezéseinek megfelelően. A Kuratórium elnöke biztosítja a nyilvánosságot székhelyen történő legalább 15 napon át tartó kifüggesztéssel és nyilvánosságra hozza az alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működéséről készült szakmai- pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági mellékletet összeférhetetlenség szabályai, kuratóriumi tagság megszűnésének esetei, a kurátorok maguk közül választanak ki elnököt és titkárt: A Kuratórium képviselőit elnök, titkár a Kurátorok jelölik ki maguk közül. Kuratóriumi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták. A kuratórium tagja ügyvezetési feladatait csak személyesen láthatja el. Nem lehet kuratóriumi tag (elnök és titkár, tag) az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet kuratóriumi tag (elnök és titkár), akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Nem lehet kuratórium tagja a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja. Ectv. szerinti összeférhetetlenségi szabály a Kuratórium tagjaira és a Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozóan: A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

8 5 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A kuratóriumi tagsági viszony megszűnik a) Határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; c) visszahívással; d) lemondással; e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. Az írásbeli lemondást az alapítvány székhelyére címzett postai küldeményként kell, hogy a kurátor elküldje. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. A kuratórium abban az esetben hívható vissza, ha annak tevékenysége az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetését valósítja meg. Az alapító csak a teljes kuratóriumot hívhatja vissza. Megszüntető feltétel a kuratóriumi tisztség ellátása során - a tagnak a kuratóriumi tagsági kötelezettségei gyakorlásában bármilyen okból bekövetkező, több mint 6 hónapos akadályoztatása, - vagy a kuratóriumi tag ellen szándékos bűncselekmény miatt indított büntetőeljárásban a bíróság által hozott, s a tag bűnösségét megállapító jogerős ítélet folytán megszűnne, e tag helyett a kuratóriumi tagság megszűnése hónapját követő 30 napon belül új kuratóriumi tagot kell kijelölni a kuratóriumi mandátumok lejárta miatt az Alapítók felkértek kurátorokat a tisztség ellátására: Gyarmathy István (4032 Debrecen, Tessedik u szám)- lakcíme változott

9 6 a Kuratórium Elnöke Ványi Róbert Lajos(4177 Földes, Kálló-háti tanya )- lakcíme változott A Kuratórium Titkára Szakál László 4225 Debrecen, Északi sor 23. szám- kuratóriumi tag- új kuratóriumi tag Diószegi Antal (4177. Földes, Piac u. 18.)- kuratóriumi tag korábban is kuratóriumi tag volt és adatai nem változtak tisztségviselők munkavégzésére, megbízására vonatkozó rendelkezés, mert vezető tisztségviselői az alapítványnak láthatnak el nem tisztségükből eredően feladatokat. Pl: oktatási tevékenység. Az egyesület tisztségviselői (Felügyelő Bizottság tagjain kívül) feladatukon kívül az egyesülettel szakmai feladatokra munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíthetnek a titkár képviseleti joggal rendelkezik, ezért erről a feladatainál az alapítók az alapító okirat rendelkeznek: a Közalapítvány képviselete a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, hatóságok és más szervek előtt jogszabályi hivatkozás törlése, mert nem hatályos 9.3. ülései korlátozás nélkül nyilvánosak, Ectv. alapján 9.4. beszámoló elfogadásának szabályai Ectv. alapján kidolgozva: - ez éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása az alábbiak szerint: Az alapítvány, mint közhasznú szervezet éves beszámolójának jóváhagyása a kuratórium hatáskörébe tartozik, amelyet nyilvános kuratóriumi ülésen köteles megtárgyalni és elfogadni az általános döntéshozatali eljárásnak megfelelően. Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg az Alapítvány köteles közhasznúsági mellékletet

10 7 is készíteni, amelynek elfogadása a kuratórium hatáskörébe tartozik. Az előterjesztés a kuratórium elnökének feladata. Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági melléklet elfogadásával egyidejűleg a tárgyévet követő 150. napjáig a Kuratórium egyhangú döntése alapján történik. Az Alapítvány éves közhasznúsági mellékletébe és beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet beszámoló elfogadásához egyhangúság kell, ezért a második bekezdésben levő rendelkezés törlése, döntések közlésének és nyilvánosságának és az iratbetekintés szabályainak kidolgozása, határozathozatal ülés tartása nélkül a Ptk-nak és Ectv-nek megfelelően a rendelkezések módosítása. Kuratóriumi határozathozatal ülés tartása nélkül: Az alapító okirat ülés tartása nélkül is lehetővé teszi a határozathozatalt. Az ilyen határozathozatalt a kuratórium elnöke a határozat tervezetének a kuratóriumi tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagoknak a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az kuratórium elnöke részére. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk - nak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnök részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az kuratórium elnökének össze kell hívnia.a szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül a kuratórium elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban igazolható

11 8 módon közli az érintettekkel ( postai úton, személyes átvétellel az átvétel tényének aláírással történő igazolása mellett). A döntések nyilvánosságra hozatala és közlése az elnök feladata. A döntések nyilvánosságát az alapítvány a székhelyen történő kifüggesztéssel biztosítja. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett (így a szervezet éves beszámolójába és közhasznúsági mellékletébe) iratokba az Alapítvány székhelyén az Alapítvány képviselőjével (Titkár, Elnök) előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. A Titkár és Elnök megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az alapítvány üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti, hogy az alapítványt szólítsa fel a felvilágosítás megadására tagú a felügyelő bizottság, Felügyelő Bizottság tagja i( 2 fő) : új tag Vasas András, mandátumuk lejárt korábbi tagoknak és az Alapító a létszámot 2 főre csökkentette, mert a feladatot 2 fő is el tudja látni Felügyelő Bizottság (FB) összeférhetetlenségének szabályai, Ectv. szerint: A Felügyelő Bizottság tagjára vonatkozó rendelkezések: Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja, a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve ezen személyek közeli hozzátartozója FB működésének legfőbb szabályai:

12 9 A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg, de a működésére vonatkozó legfőbb rendelkezések: szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével. A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Alapítvány vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről az előző bekezdésben foglalt indokok alapján a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult dönteni. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha 2 fő jelen van, határozatait egyhangúan hozza. A határozatait az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke közli írásban 8 munkanapon belül. A határozatokat a Felügyelő Bizottság elnöke által vezetett Jegyzőkönyvbe kell helyezni. A Jegyzőkönyv oly módon tartalmazza sorszám szerint a határozatokat, hozzászólásokat, hogy abból az Felügyelő Bizottság döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen nyilvánosság biztosítása, A Közalapítvány Alapító Okiratát, éves pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét AFJVLC&fmn=BAAFJVLL&men=BAAFJVUK honlapján teszi közzé jogszabályi hivatkozás törlése, alapítvány megszűnésének esetei: Az alapítvány megszűnik, ha a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg; b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet jogszabályi hivatkozás törlése. Fenti határozat alapján az Alapítók módosították a létesítő okiratot és fenti kiemelt módosításokkal foglalták egységes szerkezetbe. Debrecen, május 17.

13 10. Alapító. Alapító Előttünk, mint tanúk előtt: 1. név: 2. név: Lakcím: szig.sz.: aláírás: Lakcím: szig.sz.: aláírás:

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya amelyet a Kaposvári Német Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: egyesület) 2014. június 18-án megtartott rendkívüli közgyűlése fogadott el, a módosításokkal

Részletesebben

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben.

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben. A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány többször módosított Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben B e v e z e t ő A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület környezet- és természetvédelemmel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület MABE Magyar Belsőépítész Egyesület 2004. március 23-án kelt, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. Törvény (Ectv.),

Részletesebben

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA Börzsöny Múzeum Baráti Köre Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A Börzsöny Múzeum Baráti Köre Egyesület a Budapest Környéki Törvényszék által 60012/2002 számon a 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány

Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány 1 Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT 2014. május 26. 2 ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a Pannon Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány, (a továbbiakban alapítvány)

Részletesebben

Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Támogatásáért

Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Támogatásáért Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Támogatásáért (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Váci Mihály u. 1.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2014. augusztus 25-i A l a p í t ó

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya PREAMBULUM A Pécsbányai Kulturális Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Alapszabályát a megváltozott jogszabályi környezet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE: Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület Az Egyesület angol neve: Hungarian Association

Részletesebben

A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület. Alapszabálya

A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület. Alapszabálya A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (A 2014.05.23. és 2014.09.03. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) Amely abból a célból készült, hogy megfeleljen

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Kivonatos

ALAPSZABÁLY Kivonatos ALAPSZABÁLY Kivonatos A Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület / FÖKKE / közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata

A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata 1. melléklet a 110/2015. (V. 29.) önkormányzati határozathoz A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak I./2015. (V..) számú alapítói határozata

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

A NAGY-SZIVÁRVÁNY ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

A NAGY-SZIVÁRVÁNY ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A NAGY-SZIVÁRVÁNY ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA 2015. április Jelen Alapító Okirat azon célból készült, hogy Gárdos Péter (anyja neve: Vogel Magdolna) 1125 Budapest,

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A HORGONY Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1 A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Az alapító okirat abból a célból készült, hogy az1./ pontban megjelölt

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014)

A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014) A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014) I. Az egyesület megnevezése, adatai: Az egyesület neve: Zöld Akció Egyesület (Green Action) Székhelye: H-3525 Miskolc, Kossuth

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. felnőttoktatás 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) n) pontja

ALAPSZABÁLY. felnőttoktatás 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) n) pontja ALAPSZABÁLY Bevezetés A 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület közgyűlése az egyesület alapszabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2015. április 18. napján megtartott közgyűlése a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS melyet a Miskolci Törvényszék 4.Pk.164/1991/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapítói az alábbiak szerint rögzítenek: 1./

Részletesebben

Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. a 2015. január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával elfogadott módosítások alapján

Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. a 2015. január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával elfogadott módosítások alapján A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete a l a p s z a b á l y á n a k e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l á s á r ó l a 2015. január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával

Részletesebben

A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fejér Megyei Bíróság (új nevén Székesfehérvári Törvényszék) által a Pk. 63.361/2001/8. számú végzéssel 1787. sorszámmal nyilvántartásba vett UDVARszínHÁZ

Részletesebben