VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: , adószáma: , képviseletében eljár: Urbán Zoltán vezérigazgató-helyettes és Nyiriné Miskoltzy Zsuzsanna ügyvezető igazgató, a továbbiakban Megrendelő), másrészről a Századvég Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Nagybátonyi út 8-10., cégjegyzékszáma: , adószáma: , képviseletében eljár: Várkonyi Gáspár Dénes cégvezető,, a továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között az alábbiak szerint: Preambulum A Szerződő Felek rögzítik, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján május 18. napján a jelen szerződés I. pontjában meghatározott feladat tekintetében közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az 1. részterület vonatkozásában a Századvég Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság lett. I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1.1. A Megrendelő megrendeli a tevékenysége szempontjából kiemelten fontos nemzetgazdasági ágazat átfogó elemzését, ágazat specifikus és pénzügyi benchmarkok kiszámítását, valamint ezek évente egy alkalommal történő, összesen kétszeri frissítését a Vállalkozótól A fentiekben körülírt kiemelten fontos nemzetgazdasági ágazat az alábbi: szállítás és logisztika A megrendelést a Vállalkozó elfogadja Teljesítési határidő II. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI A Vállalkozó az ágazati elemzést a benchmarkokkal együtt október 31. napjáig köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni. A benchmark mutatókat naptári évente egyszer az adott naptári év július 31. napjáig közzétett gazdasági mutatók és jogszabályváltozások alapján a szerződés időtartama alatt összesen két alkalommal kell frissítenie a Vállalkozónak. A frissítések elkészítésének határideje: szeptember 15. és szeptember 15. napja A Megrendelő előteljesítést elfogad A szerződés teljesítésében a Vállalkozó ajánlatában becsatolt Kbt. 40. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban megjelölt alvállalkozók jogosultak részt venni, illetőleg a Vállalkozó a szerződés azon részének teljesítésébe vonhat be alvállalkozókat, amelyeket az ajánlatában megjelölt Amennyiben a Vállalkozó a jelen 2.1. pontban rögzített határidőhöz képest - olyan okokból, amiért felelős - késedelmesen teljesít, a Megrendelő javára kötbért (késedelmi kötbér) köteles fizetni, amelynek mértéke a jelen szerződés 3.2. pontja szerinti ütemezés alapján fizetendő nettó

2 ellenszolgáltatás 5%-a egy harmincad részének megfelelő összeg naponta. A késedelmi kötbér fizetése a késedelemmel - a Megrendelő által küldendő külön felszólítás nélkül is - azonnal esedékessé válik. Késedelmi kötbér felszámítására a szerződésben rögzített határidőt követő naptól számított 30. napig van lehetőség Ágazati elemzés A Vállalkozó előtt ismert, hogy a Megrendelő tevékenysége (elsősorban hitelezés, termékfejlesztés, kockázatkezelés) szempontjából kiemelten fontos, hogy munkatársai és döntéshozói átfogó képpel rendelkezzenek a hazai gazdasági ágazatok jelenlegi helyzetével, a várható itthoni és külföldi trendekkel, valamint a szabályozói környezet változásával kapcsolatban. Az elemzésben a tágabb összefüggések megértését segítő makrogazdasági megközelítés mellett törekedni kell a vállalatgazdaságtani és pénzügyi fókusz érvényesülésére Az ágazati elemzés felépítésének szabályai: A szerződés tárgyát képező feladatot a Vállalkozó a következő struktúrában köteles elkészíteni: a) Vezetői összefoglaló: a. legfontosabb megállapítások, konklúziók b. várható iparági trendek b) Részletes ágazati elemzés a. kiemelt alágazatok elemzése c) Benchmark mutatók 2.4. A részletes ágazati elemzés szabályai A részletes ágazati elemzés pontos szempontrendszere a Vállalkozó által készítendő szakmai ajánlat alapján, a Megrendelővel egyeztetett módosítások, ajánlások figyelembevételével, a Megrendelő végső jóváhagyásával alakul ki. A részletes ágazati elemzést a Megrendelőnek e szempontrendszer mentén haladva kell elkészítenie. A szempontrendszer véglegesítésének legalább 30 munkanappal meg kell előznie az elemzés leadásának végső határidejét Formai követelmények Az ágazati elemzés terjedelme legalább 60, legfeljebb 100 oldal (ábrákkal, táblázatokkal együtt, de a felhasznált irodalom nélkül). Az elemzés betűtípusa: Times New Roman; méret: 12; sortáv: 1,5; elrendezés: sorkizárt, papírformátum: A/4. Az elemzést a nyertes Megrendelőnek papír alapon és elektronikusan (DVD-n) egyaránt át kell adnia a Megrendelőnek Ábrák, táblázatok Az elemzésnek a megértést, következtetések levonását segítendő ábrákat és táblázatokat is kell tartalmaznia. Az elemzésben az ábrák és táblázatok számozása, valamint ábra- és táblázatjegyzék készítése is szükséges. Emellett a Vállalkozó az elemzésben szereplő ábrákat és táblázatokat a sorszámozásnak megfelelő sorrendben, külön-külön munkalapokon excel formátumban, DVD-n is köteles a Megrendelőnek az elemzéssel egy időben átadni. Az ábráknak és táblázatoknak minden esetben forrás megjelölést kell tartalmazniuk, amennyiben ennek alapja saját számítás, módszertan, úgy az elemzés mellékletében erről rövid tájékoztatásnak kell szerepelnie Felhasznált irodalom, hivatkozások

3 Az elemzés szerves részét képezik a felhasznált irodalmak feltüntetése, valamint a hivatkozások szakmai és tudományos szempontból elfogadható módon történő kezelése Benchmark mutatók Az ágazati elemzés fontos részét képezik a pénzügyi és ágazati benchmark mutatók kiszámítása (valamint évente egy alkalommal történő, összesen kétszeri frissítése), amelyeket a Vállalkozó az ágazati elemzéssel egy időben adja át a Megrendelőnek. A benchmark mutatókat papír alapon és elektronikusan (excel formátumban, DVD-n) is át kell adnia a Vállalkozónak a Megrendelő számára. A Vállalkozó a következő mutatókat köteles kiszámítani: Mutató neve Bruttó Cash flow Mérlegfőösszeg (Ft) Saját tőke (Ft) Idegen tőke (Ft) Adózás előtti eredmény (Ft) Értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés árbevétele EBIT EBIT hányados Képlet Adózott eredmény + értékcsökkenés (ÉCS) Üzemi eredmény / Adózott eredmény EBITDA EBITDA hányados EBITDA/Adósságszolgálat Saját tőke arány Idegen tőke arány/eladósodottság Nettó eladósodottság Teljes eladósodottság D/E (Debt/Equity ratio) Likviditási mutató (Current ratio) Likviditási gyorsráta Készpénz likviditási mutató Debt/assets Eladósodottság mértéke Eladósodottság foka Adósságállomány fedezettsége Üzemi eredményhányad/operatív profit margin EBITDA / Adózott eredmény EBITDA / Éves tőke- és kamatfizetési kötelezettség Saját tőke / Összes forrás Idegen tőke / Összes forrás (Kötelezettségek Követelések) / Saját tőke Kötelezettsége / (Saját tőke + Céltartalék) Idegen tőke / Saját tőke Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök - készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek / Összes forrás Kötelezettségek / Saját tőke Kötelezettségek / Mérlegfőösszeg Saját tőke/hosszú lejáratú kötelezettségek Üzemi eredmény / Nettó árbevétel

4 Nettó margin ROE (Saját tőke arányos adózott eredmény) Adósságszolgálati mutató Üzemi eredmény / Nettó árbevétel Adózott eredmény * 100 / Saját tőke (Adózott eredmény+écs+hosszú lejáratú kötelezettségek kamata a tárgyévben) / (Hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete + kamata a tárgyévben) Üzemi eredmény / Nettó árbevétel Üzemi eredményhányad (Operatív profit margin) Kumulált ADSCR mutató Pénzforgalmi fedezet / Adósságszolgálat ADSCR mutató Adósságszolgálati fedezet / Adósságszolgálat Befektetett eszközök hatékonysága Befektetett eszközök / Nettó árbevétel Tárgyi eszközök hatékonysága Tárgyi eszközök / Nettó árbevétel Vevők forgási sebessége Készlet forgási sebessége Vevők átlagos állománya / Nettó árbevétel Nettó árbevétel / Készletek átlagos állománya Szállítói tartozások futamideje Szállítók átlagos futamideje / Anyagköltség Működő tőke ellátottság Tőkeellátottság (Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek) / Eszközök összesen Saját tőke / Összes forrás A pénzügyi mutatókat a Vállalkozónak ágazati szinten, ill. a különböző vállalati méretek szerint is ki kell számolnia. A vállalatok méret szerinti bontása: 1. nagyvállalat; 2. középvállalat; 3. kisvállalat; 4. mikrovállalat. (A közép-, kis- és mikrovállalatok esetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény meghatározása az irányadó. Nagyvállalatnak minősülnek azok a vállalatok, amelyeknek az összes foglalkoztatott létszáma meghaladja a 250 főt, éves nettó árbevétele nagyobb 50 millió eurónál (illetve az ennek megfelelő forintösszegnél), vagy mérlegfőösszege 43 millió eurónál (illetve az ennek megfelelő forintösszegnél). Az ágazat specifikus benchmark mutatók alapját a Vállalkozó által a szakmai ajánlat során bemutatott indikátorok adják, amelyeket a Megrendelő a Vállalkozóval egyeztetve további mutatókkal egészíthet ki. A benchmark mutatók véglegesítésének legalább 30 munkanappal meg kell előznie az elemzés leadásának végső határidejét. A benchmark mutatók kiszámításához mellékelni kell a számítás módszertanát, a felhasznált adatok forrását Probléma a benchmark mutatók kiszámításával

5 Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő által meghatározott ágazati vagy pénzügyi mutatók valamelyikének meghatározása kapcsán problémába ütközik, arról haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőt. A Megrendelő megvizsgálja az adott mutatót, illetve a felmerült problémát, és javaslatot tesz a Vállalkozónak. Ebben a Megrendelő az adott mutató fontosságára hivatkozva kérheti a mutatóval kapcsolatos számítások elvégzését, vagy javaslatot tehet egy másik mutató kiszámítására, illetve felkérheti a Vállalkozót, hogy javasoljon egy hasonló, az ágazati elemzés szempontjából releváns mutatót. A mutatószámok darabszáma nem változhat. Amennyiben a Vállalkozó az adott benchmark mutatóval kapcsolatos problémáját az elemzés leadásának végleges határidejét megelőzően legalább 15 munkanappal nem jelzi a Megrendelőnek, és a mutató nem szerepel az elemzés végleges változatában, ez a körülmény hibás teljesítésnek minősül Amennyiben Vállalkozó olyan okokból, amikért felelős az elemzés végleges változatában nem használja az előírt és egyeztetett benchmark mutatókat (hibás teljesítés), úgy a hibás teljesítéssel érintett feladat elvégzésének határidejétől kezdődően a hiba kijavításáig - ha a hiba kijavítható - a Megrendelő javára hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a jelen szerződés 3.2 pontja szerinti ütemezés alapján fizetendő nettó ellenszolgáltatás 5%-a egy harmincad részének megfelelő összeg naponta. A hibás teljesítési kötbér fizetése a hibás teljesítéssel érintett feladat elvégzésének határidejétől kezdődően - a Megrendelő által küldendő külön felszólítás nélkül is - azonnal esedékessé válik. Hibás teljesítési kötbér felszámítására - amennyiben a hiba javítható - a hibás teljesítéssel érintett feladat elvégzésének szerződésben rögzített határidejét követő naptól számított 30. napig van lehetőség Amennyiben Vállalkozó olyan okokból, amikért felelős soha nem használja/használta az előírt és egyeztetett benchmark mutatókat, ideértve azt az esetet is, ha a hibás teljesítéssel érintett feladat elvégzésének határidejétől számított 30 napon belül nem javítja ki, illetőleg a hibás teljesítés nem javítható, vagy a teljesítést megtagadja, vagy a Megrendelő a jelen szerződést a Vállalkozónak felróható okból felmondja, úgy a Felek a szerződést meghiúsultnak tekintik, és a Vállalkozó a Megrendelő javára a jelen szerződés 3.2. pontja szerinti ütemezés alapján fizetendő nettó ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű kötbért (nemteljesítési kötbér) köteles fizetni. A kötbér fizetése a meghiúsulás napját követő napon - a Megrendelő által küldendő külön felszólítás nélkül is - esedékes Benchmark mutatók frissítése Amennyiben a frissítendő mutatókkal kapcsolatban probléma merül fel, azt a Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb a frissítés végső határidejét 30 munkanappal megelőzően kell jeleznie a Megrendelőnek. Ezt követően a Vállalkozó és a Megrendelő közösen módosíthatnak a frissítendő mutatószámokon. A mutatószámok darabszáma nem változhat. A frissítésnek emellett tartalmaznia kell mutatónként egy rövid, maximum 2-5 mondatos értékelést az adott érték változásának magyarázatával. A frissített benchmark mutatókat papír alapon és elektronikusan (excel formátumban, DVD-n) is át kell adnia a Vállalkozónak a Megrendelő számára Benchmark mutatók átadása A Vállalkozónak a mutatókat első alkalommal, illetve a frissítések alkalmával is excel formátumban DVD-n is a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania Kötelezően használandó adatbázisok:

6 Az elemzésekben a Vállalkozó bármely, a szakmai és tudományos kritériumoknak (pl. ellenőrizhető adatgyűjtés, forrás) eleget tevő adatbázisból dolgozhatnak, azonban az alábbi adatforrásokat kötelező jelleggel fel kell használniuk. - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban NAV, korábban: APEH) adatbázisok: 2000 és 2010 közötti vállalati adóbevallásokon alapuló adatbázisok, - az adott ágazathoz kapcsolódó kamarák, szakmai érdekszervezetek jelentései, adatgyűjtései, statisztikái, - Gazdasági Versenyhivatal adatbázisai, - Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regionális adatbázisa, kiadványai, továbbá - Központi Statisztikai Hivatal adatbázisai Amennyiben Vállalkozó olyan okokból, amikért felelős - időlegesen nem használja ezen adatbázisokat (hibás teljesítés), úgy a hibás teljesítéssel érintett feladat elvégzésének határidejétől kezdődően a hiba kijavításáig - ha a hiba kijavítható - a Megrendelő javára hibás teljesítési kötbért köteles fizetni,., melynek mértéke a jelen szerződés 3.2. pontja szerinti ütemezés alapján fizetendő nettó ellenszolgáltatás 5%-a egy harmincad részének megfelelő összeg naponta. A hibás teljesítési kötbér fizetése a hibás teljesítéssel érintett feladat elvégzésének határidejétől kezdődően - a Megrendelő által küldendő külön felszólítás nélkül is - azonnal esedékessé válik. Hibás teljesítési kötbér felszámítására - amennyiben a hiba javítható - a hibás teljesítéssel érintett feladat elvégzésének szerződésben rögzített határidejét követő naptól számított 30. napig van lehetőség Amennyiben Vállalkozó olyan okokból, amikért felelős soha nem használja/használta ezen adatbázisokat, ideértve azt az esetet is, ha a hibás teljesítéssel érintett feladat elvégzésének határidejétől számított 30 napon belül nem javítja ki, illetőleg a hibás teljesítés nem javítható, vagy a teljesítést megtagadja, vagy a Megrendelő a jelen szerződést a Vállalkozónak felróható okból felmondja, úgy a Felek a szerződést meghiúsultnak tekintik, és a Vállalkozó a Megrendelő javára a jelen szerződés 3.2. pontja szerinti ütemezés alapján fizetendő nettó ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű kötbért (nemteljesítési kötbér) köteles fizetni. A kötbér fizetése a meghiúsulás napját követő napon - a Megrendelő által küldendő külön felszólítás nélkül is - esedékes Az ágazati elemzés prezentációja Az ágazati elemzés végleges verziójának leadását követő 30 napon belül a Vállalkozó a Megrendelő érintett területeinek munkatársai előtt rövid prezentációban bemutatja az elemzés főbb következtetéseit, a benchmark mutatókat, valamint válaszol a felmerülő kérdésekre. III. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 3.1. A vállalkozási díj ,-Ft + Áfa, azaz hárommillió-kilencszázezer forint + Áfa összegben kerül meghatározásra A vállalkozói díj kifizetésének ütemezése A Megrendelő - szerződésszerű teljesítés esetén - a Vállalkozónak a vállalkozói díjat az alábbi időbeli és számszaki részletezés szerint köteles megfizetni. - A 3.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 70%-ának megfelelő összeget, ,- Ft+Áfa azaz kétmillió-hétszázharmincezer forint + Áfa összeget az ágazati elemzés és a benchmark mutatók elkészítését követően, - A 3.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 15%-ának megfelelő összeget, ,-Ft+Áfa azaz ötszáznyolcvanötezer forint + Áfa összeget az elemzés első frissítését követően, - A 3.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 15%-ának megfelelő összeget, ,-Ft+Áfa azaz ötszáznyolcvanötezer forint + Áfa összeget az elemzés második frissítését követően.

7 3.3. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó minden, a vállalkozás teljesítésével felmerülő szükséges és hasznos költségeit, melyen felül a Vállalkozó semmilyen költségtérítésre nem tarthat igényt. IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 4.1. A számlabenyújtás előfeltétele, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatát a jogszabályokban és a jelen szerződésben leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a Megrendelő erre felhatalmazott képviselője, teljesítési igazolás kiállításával igazolja. A Vállalkozó a számlát utólag, a teljesítést követően köteles a Megrendelőnek benyújtani. A Megrendelő a számla összegét a Kbt (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a teljesítés Megrendelő általi igazolása esetén - a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül átutalással köteles megfizetni a Vállalkozó sz. pénzforgalmi számlájára. 4.2 Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ban foglalt kötelezettségek teljesítésére Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy nem kerülhetnek kifizetésre, illetve elszámolásra a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségek, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 4.3. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. V. FELELŐSSÉG 5.1. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelő utasítása alapján köteles eljárni. Az utasítások kizárólag sürgős esetben adhatók szóban, minden más esetben írásban adhatóak. A szóban adott utasításokat legkésőbb másnap írásban meg kell erősíteni, ám ez a szóbeli utasítás végrehajtására nincs halasztó hatállyal A Vállalkozó szavatolja, hogy rendelkezik a szükséges tudással, erőforrásokkal és jogokkal ahhoz, hogy teljesíteni tudja a jelen megállapodásban meghatározott, a Megrendelő kérése alapján teljesítendő kötelezettségeket. Amennyiben ez nem áll fenn, a Vállalkozót terheli a felelősség az ebből adódó hiányokért és azok jogkövetkezményeiért. VI. TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 6.1. A Szerződő Felek kötelesek a szerződés teljesítése során egymásról tudomásukra jutott minden adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezelni A Vállalkozó a titoktartási kötelezettség körébe tartozó bármely adatot, információt, dokumentumot harmadik személynek kizárólag a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulásával adhat át. A titoktartási kötelezettség tekintetében időbeli korlátozás nincs, az a szerződés lejárta után is érvényben marad. VII. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

8 7.1. A Szerződő Felek a jelen szerződést a szerződés aláírásától szeptember 15. napjáig tartó határozott időtartamra kötik A Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladat ellátásáról gondoskodni tudjon ha Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A fenti okból történő felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult A Megrendelő a szerződést rendkívüli felmondással az alábbi esetekben jogosult megszüntetni: a pont szerinti esetben, amennyiben a késedelmes teljesítés meghaladja a 30 napot; a és pontok szerinti esetben, amennyiben a hibás teljesítéssel érintett feladat elvégzésének határidejétől számított 30 napon belül a Vállalkozó a hibát nem javítja ki, vagy a hibás teljesítés nem javítható ki, vagy a Vállalkozó a teljesítést megtagadja. VIII. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 8.1. A Szerződő Felek kötelesek egymást minden, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges információról haladéktalanul írásban tájékoztatni és a szerződés teljesítése érdekében együttműködni A teljesítés helye: Magyarország, a Megrendelő székhelye. A jelen megállapodásra a hatályos magyar jog az irányadó. A szerződés módosítására kizárólag a Kbt ban foglaltak alapján kerülhet sor. A szerződéssel kapcsolatos és az abból eredő bármely jogvitát a szerződő felek egyeztetés útján rendezik Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvnek a vállalkozási jogviszonyra irányadó rendelkezései az alkalmazandók. Budapest, július 6. Urbán Zoltán Nyiriné Miskoltzy vezérigazgató-helyettes Zsuzsanna ügyvezető igazgató MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fürjes Balázs Zoltán Várkonyi Gáspár Dénes vezérigazgató igazgatósági tag Századvég Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN 'USF t VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN Amely létrejött egyrészről a Név: Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész Szerzödésszám: 2-048 ~6-0000-20~5 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész amely létrejött - egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1081 Budapest, Csokonai

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31; adószám: 10644371-2- 44; képviseli: dr. Nyikos

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás DOKUMENTÁCIÓ Anyanyúlketrecek (fialó és parkoló ) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és telepítése a Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében tárgyú, nemzeti eljárási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS Amely létrejött egyrészről : Országgyűlés Hivatala Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet 1 Megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a neve: székhelye: képviseletében eljár: Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet mint megbízó - a továbbiakban

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződésszám: 20328600002012 Megbízási szerződés mely létrejött a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben