VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: , adószáma: , képviseletében eljár: Urbán Zoltán vezérigazgató-helyettes és Nyiriné Miskoltzy Zsuzsanna ügyvezető igazgató, a továbbiakban Megrendelő), másrészről a Századvég Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Nagybátonyi út 8-10., cégjegyzékszáma: , adószáma: , képviseletében eljár: Várkonyi Gáspár Dénes cégvezető,, a továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között az alábbiak szerint: Preambulum A Szerződő Felek rögzítik, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján május 18. napján a jelen szerződés I. pontjában meghatározott feladat tekintetében közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az 1. részterület vonatkozásában a Századvég Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság lett. I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1.1. A Megrendelő megrendeli a tevékenysége szempontjából kiemelten fontos nemzetgazdasági ágazat átfogó elemzését, ágazat specifikus és pénzügyi benchmarkok kiszámítását, valamint ezek évente egy alkalommal történő, összesen kétszeri frissítését a Vállalkozótól A fentiekben körülírt kiemelten fontos nemzetgazdasági ágazat az alábbi: szállítás és logisztika A megrendelést a Vállalkozó elfogadja Teljesítési határidő II. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI A Vállalkozó az ágazati elemzést a benchmarkokkal együtt október 31. napjáig köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni. A benchmark mutatókat naptári évente egyszer az adott naptári év július 31. napjáig közzétett gazdasági mutatók és jogszabályváltozások alapján a szerződés időtartama alatt összesen két alkalommal kell frissítenie a Vállalkozónak. A frissítések elkészítésének határideje: szeptember 15. és szeptember 15. napja A Megrendelő előteljesítést elfogad A szerződés teljesítésében a Vállalkozó ajánlatában becsatolt Kbt. 40. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban megjelölt alvállalkozók jogosultak részt venni, illetőleg a Vállalkozó a szerződés azon részének teljesítésébe vonhat be alvállalkozókat, amelyeket az ajánlatában megjelölt Amennyiben a Vállalkozó a jelen 2.1. pontban rögzített határidőhöz képest - olyan okokból, amiért felelős - késedelmesen teljesít, a Megrendelő javára kötbért (késedelmi kötbér) köteles fizetni, amelynek mértéke a jelen szerződés 3.2. pontja szerinti ütemezés alapján fizetendő nettó

2 ellenszolgáltatás 5%-a egy harmincad részének megfelelő összeg naponta. A késedelmi kötbér fizetése a késedelemmel - a Megrendelő által küldendő külön felszólítás nélkül is - azonnal esedékessé válik. Késedelmi kötbér felszámítására a szerződésben rögzített határidőt követő naptól számított 30. napig van lehetőség Ágazati elemzés A Vállalkozó előtt ismert, hogy a Megrendelő tevékenysége (elsősorban hitelezés, termékfejlesztés, kockázatkezelés) szempontjából kiemelten fontos, hogy munkatársai és döntéshozói átfogó képpel rendelkezzenek a hazai gazdasági ágazatok jelenlegi helyzetével, a várható itthoni és külföldi trendekkel, valamint a szabályozói környezet változásával kapcsolatban. Az elemzésben a tágabb összefüggések megértését segítő makrogazdasági megközelítés mellett törekedni kell a vállalatgazdaságtani és pénzügyi fókusz érvényesülésére Az ágazati elemzés felépítésének szabályai: A szerződés tárgyát képező feladatot a Vállalkozó a következő struktúrában köteles elkészíteni: a) Vezetői összefoglaló: a. legfontosabb megállapítások, konklúziók b. várható iparági trendek b) Részletes ágazati elemzés a. kiemelt alágazatok elemzése c) Benchmark mutatók 2.4. A részletes ágazati elemzés szabályai A részletes ágazati elemzés pontos szempontrendszere a Vállalkozó által készítendő szakmai ajánlat alapján, a Megrendelővel egyeztetett módosítások, ajánlások figyelembevételével, a Megrendelő végső jóváhagyásával alakul ki. A részletes ágazati elemzést a Megrendelőnek e szempontrendszer mentén haladva kell elkészítenie. A szempontrendszer véglegesítésének legalább 30 munkanappal meg kell előznie az elemzés leadásának végső határidejét Formai követelmények Az ágazati elemzés terjedelme legalább 60, legfeljebb 100 oldal (ábrákkal, táblázatokkal együtt, de a felhasznált irodalom nélkül). Az elemzés betűtípusa: Times New Roman; méret: 12; sortáv: 1,5; elrendezés: sorkizárt, papírformátum: A/4. Az elemzést a nyertes Megrendelőnek papír alapon és elektronikusan (DVD-n) egyaránt át kell adnia a Megrendelőnek Ábrák, táblázatok Az elemzésnek a megértést, következtetések levonását segítendő ábrákat és táblázatokat is kell tartalmaznia. Az elemzésben az ábrák és táblázatok számozása, valamint ábra- és táblázatjegyzék készítése is szükséges. Emellett a Vállalkozó az elemzésben szereplő ábrákat és táblázatokat a sorszámozásnak megfelelő sorrendben, külön-külön munkalapokon excel formátumban, DVD-n is köteles a Megrendelőnek az elemzéssel egy időben átadni. Az ábráknak és táblázatoknak minden esetben forrás megjelölést kell tartalmazniuk, amennyiben ennek alapja saját számítás, módszertan, úgy az elemzés mellékletében erről rövid tájékoztatásnak kell szerepelnie Felhasznált irodalom, hivatkozások

3 Az elemzés szerves részét képezik a felhasznált irodalmak feltüntetése, valamint a hivatkozások szakmai és tudományos szempontból elfogadható módon történő kezelése Benchmark mutatók Az ágazati elemzés fontos részét képezik a pénzügyi és ágazati benchmark mutatók kiszámítása (valamint évente egy alkalommal történő, összesen kétszeri frissítése), amelyeket a Vállalkozó az ágazati elemzéssel egy időben adja át a Megrendelőnek. A benchmark mutatókat papír alapon és elektronikusan (excel formátumban, DVD-n) is át kell adnia a Vállalkozónak a Megrendelő számára. A Vállalkozó a következő mutatókat köteles kiszámítani: Mutató neve Bruttó Cash flow Mérlegfőösszeg (Ft) Saját tőke (Ft) Idegen tőke (Ft) Adózás előtti eredmény (Ft) Értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés árbevétele EBIT EBIT hányados Képlet Adózott eredmény + értékcsökkenés (ÉCS) Üzemi eredmény / Adózott eredmény EBITDA EBITDA hányados EBITDA/Adósságszolgálat Saját tőke arány Idegen tőke arány/eladósodottság Nettó eladósodottság Teljes eladósodottság D/E (Debt/Equity ratio) Likviditási mutató (Current ratio) Likviditási gyorsráta Készpénz likviditási mutató Debt/assets Eladósodottság mértéke Eladósodottság foka Adósságállomány fedezettsége Üzemi eredményhányad/operatív profit margin EBITDA / Adózott eredmény EBITDA / Éves tőke- és kamatfizetési kötelezettség Saját tőke / Összes forrás Idegen tőke / Összes forrás (Kötelezettségek Követelések) / Saját tőke Kötelezettsége / (Saját tőke + Céltartalék) Idegen tőke / Saját tőke Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök - készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek / Összes forrás Kötelezettségek / Saját tőke Kötelezettségek / Mérlegfőösszeg Saját tőke/hosszú lejáratú kötelezettségek Üzemi eredmény / Nettó árbevétel

4 Nettó margin ROE (Saját tőke arányos adózott eredmény) Adósságszolgálati mutató Üzemi eredmény / Nettó árbevétel Adózott eredmény * 100 / Saját tőke (Adózott eredmény+écs+hosszú lejáratú kötelezettségek kamata a tárgyévben) / (Hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete + kamata a tárgyévben) Üzemi eredmény / Nettó árbevétel Üzemi eredményhányad (Operatív profit margin) Kumulált ADSCR mutató Pénzforgalmi fedezet / Adósságszolgálat ADSCR mutató Adósságszolgálati fedezet / Adósságszolgálat Befektetett eszközök hatékonysága Befektetett eszközök / Nettó árbevétel Tárgyi eszközök hatékonysága Tárgyi eszközök / Nettó árbevétel Vevők forgási sebessége Készlet forgási sebessége Vevők átlagos állománya / Nettó árbevétel Nettó árbevétel / Készletek átlagos állománya Szállítói tartozások futamideje Szállítók átlagos futamideje / Anyagköltség Működő tőke ellátottság Tőkeellátottság (Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek) / Eszközök összesen Saját tőke / Összes forrás A pénzügyi mutatókat a Vállalkozónak ágazati szinten, ill. a különböző vállalati méretek szerint is ki kell számolnia. A vállalatok méret szerinti bontása: 1. nagyvállalat; 2. középvállalat; 3. kisvállalat; 4. mikrovállalat. (A közép-, kis- és mikrovállalatok esetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény meghatározása az irányadó. Nagyvállalatnak minősülnek azok a vállalatok, amelyeknek az összes foglalkoztatott létszáma meghaladja a 250 főt, éves nettó árbevétele nagyobb 50 millió eurónál (illetve az ennek megfelelő forintösszegnél), vagy mérlegfőösszege 43 millió eurónál (illetve az ennek megfelelő forintösszegnél). Az ágazat specifikus benchmark mutatók alapját a Vállalkozó által a szakmai ajánlat során bemutatott indikátorok adják, amelyeket a Megrendelő a Vállalkozóval egyeztetve további mutatókkal egészíthet ki. A benchmark mutatók véglegesítésének legalább 30 munkanappal meg kell előznie az elemzés leadásának végső határidejét. A benchmark mutatók kiszámításához mellékelni kell a számítás módszertanát, a felhasznált adatok forrását Probléma a benchmark mutatók kiszámításával

5 Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő által meghatározott ágazati vagy pénzügyi mutatók valamelyikének meghatározása kapcsán problémába ütközik, arról haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőt. A Megrendelő megvizsgálja az adott mutatót, illetve a felmerült problémát, és javaslatot tesz a Vállalkozónak. Ebben a Megrendelő az adott mutató fontosságára hivatkozva kérheti a mutatóval kapcsolatos számítások elvégzését, vagy javaslatot tehet egy másik mutató kiszámítására, illetve felkérheti a Vállalkozót, hogy javasoljon egy hasonló, az ágazati elemzés szempontjából releváns mutatót. A mutatószámok darabszáma nem változhat. Amennyiben a Vállalkozó az adott benchmark mutatóval kapcsolatos problémáját az elemzés leadásának végleges határidejét megelőzően legalább 15 munkanappal nem jelzi a Megrendelőnek, és a mutató nem szerepel az elemzés végleges változatában, ez a körülmény hibás teljesítésnek minősül Amennyiben Vállalkozó olyan okokból, amikért felelős az elemzés végleges változatában nem használja az előírt és egyeztetett benchmark mutatókat (hibás teljesítés), úgy a hibás teljesítéssel érintett feladat elvégzésének határidejétől kezdődően a hiba kijavításáig - ha a hiba kijavítható - a Megrendelő javára hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a jelen szerződés 3.2 pontja szerinti ütemezés alapján fizetendő nettó ellenszolgáltatás 5%-a egy harmincad részének megfelelő összeg naponta. A hibás teljesítési kötbér fizetése a hibás teljesítéssel érintett feladat elvégzésének határidejétől kezdődően - a Megrendelő által küldendő külön felszólítás nélkül is - azonnal esedékessé válik. Hibás teljesítési kötbér felszámítására - amennyiben a hiba javítható - a hibás teljesítéssel érintett feladat elvégzésének szerződésben rögzített határidejét követő naptól számított 30. napig van lehetőség Amennyiben Vállalkozó olyan okokból, amikért felelős soha nem használja/használta az előírt és egyeztetett benchmark mutatókat, ideértve azt az esetet is, ha a hibás teljesítéssel érintett feladat elvégzésének határidejétől számított 30 napon belül nem javítja ki, illetőleg a hibás teljesítés nem javítható, vagy a teljesítést megtagadja, vagy a Megrendelő a jelen szerződést a Vállalkozónak felróható okból felmondja, úgy a Felek a szerződést meghiúsultnak tekintik, és a Vállalkozó a Megrendelő javára a jelen szerződés 3.2. pontja szerinti ütemezés alapján fizetendő nettó ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű kötbért (nemteljesítési kötbér) köteles fizetni. A kötbér fizetése a meghiúsulás napját követő napon - a Megrendelő által küldendő külön felszólítás nélkül is - esedékes Benchmark mutatók frissítése Amennyiben a frissítendő mutatókkal kapcsolatban probléma merül fel, azt a Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb a frissítés végső határidejét 30 munkanappal megelőzően kell jeleznie a Megrendelőnek. Ezt követően a Vállalkozó és a Megrendelő közösen módosíthatnak a frissítendő mutatószámokon. A mutatószámok darabszáma nem változhat. A frissítésnek emellett tartalmaznia kell mutatónként egy rövid, maximum 2-5 mondatos értékelést az adott érték változásának magyarázatával. A frissített benchmark mutatókat papír alapon és elektronikusan (excel formátumban, DVD-n) is át kell adnia a Vállalkozónak a Megrendelő számára Benchmark mutatók átadása A Vállalkozónak a mutatókat első alkalommal, illetve a frissítések alkalmával is excel formátumban DVD-n is a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania Kötelezően használandó adatbázisok:

6 Az elemzésekben a Vállalkozó bármely, a szakmai és tudományos kritériumoknak (pl. ellenőrizhető adatgyűjtés, forrás) eleget tevő adatbázisból dolgozhatnak, azonban az alábbi adatforrásokat kötelező jelleggel fel kell használniuk. - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban NAV, korábban: APEH) adatbázisok: 2000 és 2010 közötti vállalati adóbevallásokon alapuló adatbázisok, - az adott ágazathoz kapcsolódó kamarák, szakmai érdekszervezetek jelentései, adatgyűjtései, statisztikái, - Gazdasági Versenyhivatal adatbázisai, - Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regionális adatbázisa, kiadványai, továbbá - Központi Statisztikai Hivatal adatbázisai Amennyiben Vállalkozó olyan okokból, amikért felelős - időlegesen nem használja ezen adatbázisokat (hibás teljesítés), úgy a hibás teljesítéssel érintett feladat elvégzésének határidejétől kezdődően a hiba kijavításáig - ha a hiba kijavítható - a Megrendelő javára hibás teljesítési kötbért köteles fizetni,., melynek mértéke a jelen szerződés 3.2. pontja szerinti ütemezés alapján fizetendő nettó ellenszolgáltatás 5%-a egy harmincad részének megfelelő összeg naponta. A hibás teljesítési kötbér fizetése a hibás teljesítéssel érintett feladat elvégzésének határidejétől kezdődően - a Megrendelő által küldendő külön felszólítás nélkül is - azonnal esedékessé válik. Hibás teljesítési kötbér felszámítására - amennyiben a hiba javítható - a hibás teljesítéssel érintett feladat elvégzésének szerződésben rögzített határidejét követő naptól számított 30. napig van lehetőség Amennyiben Vállalkozó olyan okokból, amikért felelős soha nem használja/használta ezen adatbázisokat, ideértve azt az esetet is, ha a hibás teljesítéssel érintett feladat elvégzésének határidejétől számított 30 napon belül nem javítja ki, illetőleg a hibás teljesítés nem javítható, vagy a teljesítést megtagadja, vagy a Megrendelő a jelen szerződést a Vállalkozónak felróható okból felmondja, úgy a Felek a szerződést meghiúsultnak tekintik, és a Vállalkozó a Megrendelő javára a jelen szerződés 3.2. pontja szerinti ütemezés alapján fizetendő nettó ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű kötbért (nemteljesítési kötbér) köteles fizetni. A kötbér fizetése a meghiúsulás napját követő napon - a Megrendelő által küldendő külön felszólítás nélkül is - esedékes Az ágazati elemzés prezentációja Az ágazati elemzés végleges verziójának leadását követő 30 napon belül a Vállalkozó a Megrendelő érintett területeinek munkatársai előtt rövid prezentációban bemutatja az elemzés főbb következtetéseit, a benchmark mutatókat, valamint válaszol a felmerülő kérdésekre. III. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 3.1. A vállalkozási díj ,-Ft + Áfa, azaz hárommillió-kilencszázezer forint + Áfa összegben kerül meghatározásra A vállalkozói díj kifizetésének ütemezése A Megrendelő - szerződésszerű teljesítés esetén - a Vállalkozónak a vállalkozói díjat az alábbi időbeli és számszaki részletezés szerint köteles megfizetni. - A 3.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 70%-ának megfelelő összeget, ,- Ft+Áfa azaz kétmillió-hétszázharmincezer forint + Áfa összeget az ágazati elemzés és a benchmark mutatók elkészítését követően, - A 3.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 15%-ának megfelelő összeget, ,-Ft+Áfa azaz ötszáznyolcvanötezer forint + Áfa összeget az elemzés első frissítését követően, - A 3.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 15%-ának megfelelő összeget, ,-Ft+Áfa azaz ötszáznyolcvanötezer forint + Áfa összeget az elemzés második frissítését követően.

7 3.3. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó minden, a vállalkozás teljesítésével felmerülő szükséges és hasznos költségeit, melyen felül a Vállalkozó semmilyen költségtérítésre nem tarthat igényt. IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 4.1. A számlabenyújtás előfeltétele, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatát a jogszabályokban és a jelen szerződésben leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a Megrendelő erre felhatalmazott képviselője, teljesítési igazolás kiállításával igazolja. A Vállalkozó a számlát utólag, a teljesítést követően köteles a Megrendelőnek benyújtani. A Megrendelő a számla összegét a Kbt (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a teljesítés Megrendelő általi igazolása esetén - a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül átutalással köteles megfizetni a Vállalkozó sz. pénzforgalmi számlájára. 4.2 Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ban foglalt kötelezettségek teljesítésére Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy nem kerülhetnek kifizetésre, illetve elszámolásra a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségek, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 4.3. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. V. FELELŐSSÉG 5.1. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelő utasítása alapján köteles eljárni. Az utasítások kizárólag sürgős esetben adhatók szóban, minden más esetben írásban adhatóak. A szóban adott utasításokat legkésőbb másnap írásban meg kell erősíteni, ám ez a szóbeli utasítás végrehajtására nincs halasztó hatállyal A Vállalkozó szavatolja, hogy rendelkezik a szükséges tudással, erőforrásokkal és jogokkal ahhoz, hogy teljesíteni tudja a jelen megállapodásban meghatározott, a Megrendelő kérése alapján teljesítendő kötelezettségeket. Amennyiben ez nem áll fenn, a Vállalkozót terheli a felelősség az ebből adódó hiányokért és azok jogkövetkezményeiért. VI. TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 6.1. A Szerződő Felek kötelesek a szerződés teljesítése során egymásról tudomásukra jutott minden adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezelni A Vállalkozó a titoktartási kötelezettség körébe tartozó bármely adatot, információt, dokumentumot harmadik személynek kizárólag a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulásával adhat át. A titoktartási kötelezettség tekintetében időbeli korlátozás nincs, az a szerződés lejárta után is érvényben marad. VII. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

8 7.1. A Szerződő Felek a jelen szerződést a szerződés aláírásától szeptember 15. napjáig tartó határozott időtartamra kötik A Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladat ellátásáról gondoskodni tudjon ha Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A fenti okból történő felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult A Megrendelő a szerződést rendkívüli felmondással az alábbi esetekben jogosult megszüntetni: a pont szerinti esetben, amennyiben a késedelmes teljesítés meghaladja a 30 napot; a és pontok szerinti esetben, amennyiben a hibás teljesítéssel érintett feladat elvégzésének határidejétől számított 30 napon belül a Vállalkozó a hibát nem javítja ki, vagy a hibás teljesítés nem javítható ki, vagy a Vállalkozó a teljesítést megtagadja. VIII. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 8.1. A Szerződő Felek kötelesek egymást minden, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges információról haladéktalanul írásban tájékoztatni és a szerződés teljesítése érdekében együttműködni A teljesítés helye: Magyarország, a Megrendelő székhelye. A jelen megállapodásra a hatályos magyar jog az irányadó. A szerződés módosítására kizárólag a Kbt ban foglaltak alapján kerülhet sor. A szerződéssel kapcsolatos és az abból eredő bármely jogvitát a szerződő felek egyeztetés útján rendezik Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvnek a vállalkozási jogviszonyra irányadó rendelkezései az alkalmazandók. Budapest, július 6. Urbán Zoltán Nyiriné Miskoltzy vezérigazgató-helyettes Zsuzsanna ügyvezető igazgató MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fürjes Balázs Zoltán Várkonyi Gáspár Dénes vezérigazgató igazgatósági tag Századvég Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban : VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban amely létrejött egyrészről Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. adószáma: 15344571-2-04

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona székhely: 1173 Budapest, Pesti út 117. adószám: 15492519-2-42 bankszámlaszám: 11784009-15492519 cégjegyzékszám/pir

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-469/16. Budapest, 2016.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-469/16. Budapest, 2016. Metróvonalak áramátalakítóiban telepített szünetmentes berendezések karbantartása és hibajavítása 24 órán belüli kiszállással történő rendelkezésre állással e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., adószáma: 10644371-2- 44, bankszámlaszáma: 14600012-00321000-00000000,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f 'RAM Digitalizált törvényhozási tudástár 2. (EKOP-2.1.24-2013-2013-0001) VALLALKOZASI SZERZODES amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Hosszúréti-patak meder elterelése

Hosszúréti-patak meder elterelése Hosszúréti-patak meder elterelése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-153/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Kondoros Nagyközség Tel: +36 66 589 300 * * Onkormányzata Fax: +36 66 589 302 5553 Kondoros, HŐsök tere 4-5. E-mail: polhi@kondorosiktv.hu * * * Magyarország VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Kondoros nagyközség

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folyt

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folyt SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyíílés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám : 15300014-2-41 Bankszámlaszám : 10032000-0140o805-00000000 mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 75- /2009. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: Szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41 MÁKpénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés

A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés Készült: 4 db eredeti példányban Nyíregyháza, 2010. július 28.

Részletesebben

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS a Szállítási keretszerződés keretében építési anyagok beszerzése tárgyában

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS a Szállítási keretszerződés keretében építési anyagok beszerzése tárgyában 1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS a Szállítási keretszerződés keretében építési anyagok beszerzése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/127 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás 1. számú módosítás_hídfelújítás II. 2016 - Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015

Részletesebben

Húzógépek hitelesítése, kalibrálása. e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-207/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

Húzógépek hitelesítése, kalibrálása. e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-207/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. Húzógépek hitelesítése, kalibrálása. e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Nyomtatási és borítékolási tevékenység

Nyomtatási és borítékolási tevékenység Nyomtatási és borítékolási tevékenység e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-155/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves elemzése Vagyoni helyzet elemzése Pénzügyi helyzet elemzése Jövedelmezõségi helyzet elemzése

Részletesebben

Vizsga: december 14.

Vizsga: december 14. Vizsga: 2010. december 14. Vállalatfinanszírozás vizsga név:. Neptun kód: 1. Egy vállalat ez évi osztalékfizetése 200 mft volt. A kibocsátott részvényeinek darabszáma 1 millió darab. Az osztalékok hosszú

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

2/1 Századvég Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2/1 Századvég Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Századvég Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.) Adószám: 22628374-2-41 Cégtörténet 2010.03.10. és 2013.08.13. között 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

SZALLITASI SZERZŐDÉS

SZALLITASI SZERZŐDÉS SZALLITASI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről az 1-COM Kft. (1044 Budapest, Ezred

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás.

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerződések... 2 Szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 4 Közbeszerzés alkalmazásával

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben