EU: FELÉRTÉKELD IPARI PARKOK!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EU: FELÉRTÉKELD IPARI PARKOK!"

Átírás

1 Hetedik évfolyam, második szám Homepage: március EU: FELÉRTÉKELD IPARI PARKOK! IPE KÖZGYLÉS: ÁPRILIS 17. Az IPE évi programja (tervezet) A 2003as év az ipari parkok számára hosszú távra szólóan meghatározó év lesz. Akkor is, ha minden lehetséget kiaknázva jól felkészülünk az EU csatlakozásra, s akkor is, ha ezt nem tesszük. A kivételes helyzet kialakulása az EU geneziséhez nyúlik vissza, a közösséget életre hívó római szerzdéshez. Az 1957ben elfogadott Európai Megállapodás 62. cikkelye kimondja, hogy a benne foglalt alapelvekkel összeegyeztethetetlen bármely állami támogatás, amely azáltal, hogy elnyben részesít egyes vállalatokat, vagy egyes áruk termelését, torzítja a versenyt vagy azzal fenyeget. Az egyes államok nem támogathatnak gazdasági társaságokat, mert akkor azok a fejlesztést mellzik; erfeszítéseik arra irányulnak, hogy lobbizással szerezzenek növekedésükhöz központi forrást. Mindez az elmúlt évtizedekben a nemzeti (kormányzati) iparpolitikákat abba az irányba alakította az EUban, hogy az ösztönz hatást, a támogatásokat mindjobban területi elven, áttételesen, dönten preferált infrastruktúrafejlesztések, illetve szolgáltatások formájában juttassák el a gazdaság szereplihez. E törekvések érvényrejuttatásában különösen az ipari parkok bizonyultak megfelel struktúráknak. Hazánkban ezt a felismerést ma még megdöbbenten kevesen osztják. Nyilvánvaló pedig, hogy a középeurópai térségben a versenyképesség alakulásában az ipari parkok terén szerzett elnyünket kamatoztatnunk kellene, az ipari parkoknak hazánkban is be kellene töltenie ezt a funkciót. Nem csupán mint eddig a válságmenedzselésben, hanem dönten egy tudatos technológiapolitika révén az innovációvezérelt gazdaságpolitikában. Ehhez mindenekeltt tudatosítanunk kell: az ipari parkok milyen módon segítik a gazdaság versenyképességének javítását. Az ipari parkok szerepe a gazdaság dinamizálásában, a versenyképesség javításában (s a multik EU konform letelepedésének ösztönzésében) több elembl épült (épül) fel: Az ipari park infrastruktúrájának kiépítése állami támogatásban részesül, amely csökkenti a letelepedni szándékozó cégek beruházási költségeit, annak idtartamát és a tkemegtérülési idt; Az ipari parkot mködtet szervezet a betelepül gazdasági társaságoknak üzleti alapon szolgáltatásokat nyújt. A megrendelk nagy száma miatt az egyes szolgáltatások fajlagos költsége, ezzel a termelési költség csökkenthet; A park mködtetése során a helyi iparzési adó 35 évre történ elengedése, illetve mérséklése, a telekárak illetve bérleti díjak többnyire kedvezményes kialakítása, a gyorsított amortizáció révén a betelepült cégek mködési költségei alacsonyabbak lehetnek; A markáns szakmai profillal (pl.: jármgyártás, elektronikai berendezések, vegyipari termékek) rendelkez park szolgáltatásként tehet hozzáférhetvé egyes technológiákat (pl.: fogaskerékgyártás, festés, hkezelés) amelyek így olcsóbban vehetk igénybe; 1

2 A parkok a hasonló vagy kapcsolódó gyártási kultúrák, technológiák szerint mköd cégek között intenzív együttmködésre, klaszterek létesítésére is módot teremtenek; A parkok informatikai hálózatba szervezdésével az innovációs, logisztikai, technológiai transzfer tevékenységek révén a versenyképesség átfogóbb jelleg növelésére nyílik lehetség. Az ipari parkban rejl itt vázlatosan jelzett lehetségek kiaknázása jelents fejlesztést igényel. A különböz EUs források (meghatározóan a Strukturális Alapok) lehetvé teszik ennek finanszírozását. Az ipari parkok mind nagyobb része szerepet kap a versenyképesség fokozásában, s így ezzel a parkok módosuló gazdasági funkcióik révén minségileg kerülhetnek új helyzetbe. Ez a lehetség természetesen gyökeresen más stratégiát igényel. Ez a "más" stratégia természetesen nem lehet hátrányos azokra a szervezetekre, amelyek még huzamosabb ideig válságmenedzsel funkciót láthatnak csak el. De utat kell nyitni az arra már felkészült (vagy a késbbiekben erre a szintre eljutó) parkoknak, hogy az EUban kínálkozó (fentebb jelzésszeren vázolt) lehetségeikkel éljenek. átfogó marketing stratégia országosan és regionálisan valamennyi ipari park egységes szerkezet honlapon történ bemutatása térinformatikai eszközökkel (elérhetség, szakmai profil, betelepült cégek, szolgáltatások, kulturális klíma...) szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra kiépítésének vissza nem térítend támogatása az ipari parkok információs rendszerének kiépítése adókedvezmények, gyorsított leírás Kis és középvállalkozások fejlesztése: az ipari parkok szolgáltatásainak kiépítése, hozzáférésének elsegítése (pénzügyi, üzleti tanácsadás, logisztikai feladatok felvállalása, stb.) a kkvk menedzsereinek képzése, tájékoztatás az ipari parkokkal összefügg ismeretekrl a vállalkozások együttmködésének elmozdítása (együttes pályázások, partnerkapcsolatok, beszállítói pozíciók megszerzésének elmozdítása, stb.) E feltételeknek a megteremtése ketts feladatrendszert képez. 1. Egyfell gondoskodni kell arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazódjanak azok a feladatok, amelyek végrehajtása az ipari parkok bevonását, közremködését igényli. 2. Fel kell készíteni az ipari parkok menedzsereit a projektek készítésére, a gazdasági kapcsolatok kiépítésére, a térségfejlesztési funkciók ellátására. Ez mindenekeltt képzést, tréninget igényel és szélesed nemzetközi kapcsolatokat, együttmködést. Az Ipari Parkok Egyesület Programját e feladatok szem eltt tartásával tervezzük kialakítani. 1. AZ IPE ajánlásai a Nemzeti Fejlesztési Tervhez: Az itt szerepl témakörök a év novemberében lezajlott workshopokon, illetve a november 29i országos konferencián formálódtak, azokat idben eljuttattuk a Miniszterelnöki Hivatal e feladatokat összefogó szervezeteihez. Befektetésösztönzés: ipari parki infrastruktúra vissza nem térítend támogatása Turizmus: az ipari parkokhoz kapcsolódó rekreációs térségek kialakítása a térség turisztikai adottságainak kiaknázásával Tudomány és technológiapolitika: kidolgozandó a tudományos parkok létesítésének kritériumai, támogatási rendszere az egyetemi centrumokban (különösen a felzárkózó térségekben) tudományos, technológiai parkokat kell létrehozni (pl.: biotechnológia Szeged, Gödöll; gépipar Miskolc, stb.) a K+F beruházások ösztönzése a parkokban a vállalkozások ösztönzése K+F tevékenység végzése, partnerkapcsolatok kiépítése innovációs menedzserek képzése nemzetközi partnerkapcsolatok támogatása inkubátorházak telepítésének és mködtetésének Információs társadalom és gazdaságfejlesztés: kidolgozandó az ipari parkok információs rendszerterve az ipari parkok információs rendszerének kiépítése (üzleti alapon, de jelents kormányzati támogatással) az ipari parkok informatikai szolgáltatásainak kiépítése 2

3 Regionális fejlesztés: átfogó program kidolgozása a leginkább elmaradott térségek felzárkóztatására menedzserképzés a területfejlesztésben részt vev önkormányzati munkatársak, kistérségi megbízottak, kis és középvállalkozások, ipari parkok, logisztikai központok, alkalmazottak bevonásával partnerkapcsolatok kiépítésének támogatása EU országok területfejlesztésében közremköd szervezetekkel, különös tekintettel az inkubátorházakra, ipari, tudományos, technológiai parkokra, logisztikai központokra egyetemekhez kapcsolódó tudományos, technológiai parkok létesítésének ösztönzése 2. Az ipari parkok fejlesztési stratégiája Az IPE kilenc éves története során eddig három alkalommal dolgozott ki kormányzati hasznosításra koncepcionális anyagot: "Javaslat az ipari parkprogramra" (1995), "Javaslat az ipari parkok fejlesztési programjára" (1997), "Iparpolitika regionális fejlesztés ipari parkok" (1998). A múlt évben elnyert pályázattal ismét egy kritikus idszakban, az EU csatlakozás küszöbén kapott az Egyesület lehetséget ipari parki stratégia kidolgozására. A munkát szeptember végéig tervezzük elvégezni. 3. Az ipari parkok monitoring rendszerének kialakítása: E témakör kidolgozásában az IPE a MultiRáció Kft. alvállalkozójaként vesz részt. Az Egyesület feladata a szakmai alapok kidolgozása. E munka során szeretnénk elérni, hogy az ipari parkok tevékenységeik, céljaik szerint csoportosíthatóak legyenek (pl.ul: ipari park, technológiai park, tudományos park, üzleti park, logisztikai park...) tkeszervez munkája eredményesebb legyen a kormányzat és a regionális gazdaságszervez munka reálisan építsen az ipari parkokra az EU forrásokhoz jutás feltételei minél több park esetében létrejöjjenek. A stratégia és a monitoring témaköröket az IPE együttesen kezeli, ez utóbbit is szeptember 30i határidvel szeretnénk befejezni. 4. IPE nemzetközi kapcsolatai 4.1. EU belépés 3 A stratégia "éleit" az elz pontokban vázolt (a parkokkal közös munkában kialakított) témakörörk (intézkedési javaslatok, késbb: projektek) alkotják. Halaszthatatlan feladat, hogy a parkok szervesen beépüljenek az ország gazdaságirányítási rendszerébe, mint az innováció, a versenyképesség javításának szervezdései. Ezen belül megkülönböztetett jelentsége van annak, hogy a regionális irányítási szinten (a regionális fejlesztési tanácsokban, innovációs testületekben, a pályáztatást elmozdító konzorciumokban) a parkok érdemi módon legyenek részesei a döntéseknek (a szubszidiaritás elve érvényesüljön). E feladatok ellátásához nélkülözhetetlen, hogy a parkok hálózatot alkossanak, az ország szellemi mhelyei (egyetemek, tudományos intézmények...) bekapcsolódjanak a gazdasági folyamatokba, a parkok finanszírozása egy nagyságrenddel több forrást tegyen hozzáférhetvé e szervezetek számára. A stratégia kialakításának fórumai: Közgylés, regionális workshopok, országos konferencia. Az ipari parkok nemzetközi kapcsolatait kezdetektl alapveten motiválja, hogy külföldi mköd tkét vonzzon az ipari parkokba. Amint a külkereskedelemben fbb partnereink az EU országai, így a parkokba betelepült külföldi vállalkozások túlnyomó többsége is EU országból származik. Ez azt jelenti, hogy az ipari parkok marketing stratégiájának egyik kulcsterülete az EU csatlakozás után már nem lesz klasszikusan külpiaci terület és a jogharmonizáció eredményeképpen a versenyfeltételek hosszútávon minden valószínség szerint ki fognak egyenlítdni. A külkapcsolatokban tehát az EU ipari parkjai a magyar ipari parkok közvetlen versenytársaivá fognak válni és a piaci küzdelem kiélezettebb lesz. Kérdés, hogy a Kormány milyen finanszírozással kíván az ipari parkok fejlesztése mellé állni a 2004 utáni idszakban. Az unión belüli versenyhelyzetünk javítását alapveten az ipari parki szolgáltatások bevezetése, színvonaluk növelése és ezzel egyidejleg olcsóbbá tétele szolgálhatja. Az ország érdeke, hogy ezen a területen a Nemzeti Fejlesztési Terv Hivatala által rövidesen bevezetend szakérti támogatás

4 forrásrendszerét az ipari parki szakérti szolgáltatások céljaira is igénybe lehessen venni. A versenyhelyzet további javításához nélkülözhetetlen a hazai kormányzati források minden eddiginél nagyobb mértékben való hozzáférhetvé tétele. Ennek értelmében az ipari parkokat akár intézményes keretek bevezetésével is részesévé kell tenni a szintén az NFT kapcsán induló PPP programoknak. helye: MTESZ Székház, Budapest, II. F u. 68. VII. emeleti 700. Tanácsterem Napirend: Nyílt ülés 1. Beszámoló az Ipari Parkok Egyesület évi munkájáról, javaslat a évi feladatokra. Eladó: Rakusz Lajos elnök Az IPÉn belüli szakmai munka tárgyát kell képezze azoknak az uniós részletszabályoknak a feltárása, amelyek a jelenleg, illetleg csatlakozáskor hatályos magyar szabályoknál kedvezbb helyzetet eredményezhetnek az ipari parkok számára (különös tekintettel az adózási szabályokra és az ingatlanokra, építésre és létesítményfenntartással összefügg szabályokra) Közvetlen nemzetközi vállalati kapcsolatok Az ipari parkok számára intézményes kereteket kell teremteni az idevágó kérdéskörök kezelése érdekében. Kiemelked a kormány nemzetközi magánjogi szerzdéseibl ered, hosszú távú és nagy volumen offset (ellentételezési) ügyek köre. Az IPEnek ki kell alakítania azt a rendszeres kormányzati kapcsolatot, amelynek mködtetésével az egyesület tagjai jobb helyzetbe kerülnek az átlagosnál az offset ügyekben részt vev külföldi vállalatok magyarországi telephelyeinek biztosításában. 5. Szervezeti élet Az év legfontosabb feladata, hogy az IPE kapcsolatba lépjen a parkokba települt vállalkozásokkal. A parkok révén a betelepült cégek kedvezményezett helyzetbe kerülhetnek, így létrejöhetnek azok az érdekeltségi viszonyok, amelyek révén az Egyesület tagsága a parkokban mköd cégekkel bvüljön. Ez különösen azért fontos, mert így a parkok lehetségeit, gazdasági szerepét nagyobb támogatottsággal tudjuk kibvíteni (szolgáltatások, szakmai együttmködések, klaszterek, logisztika, térségfejlesztési feladatok, stb.). Az Egyesület Elnöksége március 5én ülést tartott. Megtárgyalta az IPE programtervezetét, melyet a Közgylés elé kell terjesztenie a Hírlevél révén. Zárt ülés 2. A évi pénzügyi beszámoló, az IPE költségvetése 2003ra. Eladó: Rakusz Lajos elnök 3. A Felügyel Bizottság beszámolója. Eladó: Dr. Szcs András az FB elnöke 4. Egyebek KÖSZÖNTJÜK ÚJ TAGJAINKAT AZ IPARI PARKOK EGYESÜLETBEN GKI Gazdaságkutató Rt. Paksi Csaba Rakusz Ádám Dr. Papp György * Felhívjuk figyelmét három tagszervezetünk információs anyagára, melyet mellékelünk! IPE Az Ipari Parkok Egyesület idszakos kiadványa Kiadja az Egyesület titkársága Felels kiadó: Rakusz Lajos elnök 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Levélcím: 1519 Budapest, Pf Telefon: , , , Fax: , , , Homepage: A Közgylés idpontja: április 17. (csütörtök) óra 4

5 x 5

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM AZ IPARI PARKOK KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁRHATÓ EU TÁMOGATÁSOKRA A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba

Részletesebben

2004. évi CXXXIV. törvény. a kutatás-fejlesztésrl és a technológiai innovációról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

2004. évi CXXXIV. törvény. a kutatás-fejlesztésrl és a technológiai innovációról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésrl és a technológiai innovációról Az Országgylés annak érdekében, hogy elsegítse a magyar gazdaság versenyképességének és jövedelemtermel képességének a tudásra,

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSI PROGRAMCSOMAG

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSI PROGRAMCSOMAG BAROSS GÁBOR PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSI PROGRAMCSOMAG EA_KLAS_05; EA_SPIN_05; EA_HR_05; EA_HÍD_05; EA_ELEM_05; EA_KUTF_05 Pályázati útmutató Debrecen, 2005. november

Részletesebben

Egy nonprofit szervezet Magyarországon (1994-1999)

Egy nonprofit szervezet Magyarországon (1994-1999) BEVEZETÕ Az esettanulmány egy magyar civil szervezetet kíván bemutatni, amely rendkívül nagy társadalmi-, gazdasági mozgások - a rendszerváltás - idején jött létre, alakította ki szervezeti rendjét, mûködési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA III. kötet (Városfejlesztési stratégia) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája 2009. október ÁROP 1.A.2/A-2008-01171 jel projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezet, vezeti összefoglaló... 3 2. A jelenlegi helyzet bemutatása...

Részletesebben

AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV

AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁHOZ Készítette: Fülöp Orsolya, Király Zsuzsanna 2007. augusztus Tartalomjegyzék 1 Bevezet... 2 2 A cselekvési terv kerete

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 1. TÉMATERÜLET Gazdaságfejlesztés; befektetés-ösztönzés; KKV-politika; innovációs és foglalkoztatási,

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2003. november Preambulum (A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai) A Magyar Köztársaság Kormányának

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29.

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29. 1 MUNKAFÜZET 18. A BESZÁLLÍTÓI PROGRAMOKTÓL A KLASZTER-TÁMOGATÁSIG NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, HAZAI LEHETŐSÉGEK Sass Magdolna (MTA KTI) Czakó Veronika (ICEG EC)- -Oszlay András (ICEG EC) Szanyi Miklós (MTA

Részletesebben

IPARI PARKOK Ipari Parkok Egyesület 1994-2000

IPARI PARKOK Ipari Parkok Egyesület 1994-2000 IPARI PARKOK Ipari Parkok Egyesület 1994-2000 Készítette az Ipari Parkok Egyesület megbízásából Rakusz Lajos A szerkesztıbizottság tagjai: Dr. Göndöcs István Dr. Kabai Vilmos Dr. Tóth János Lektorálta:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8200 Veszprém Budapest út 3. EL TERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy lésének

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8200 Veszprém Budapest út 3. EL TERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy lésének Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8200 Veszprém Budapest út 3. ELTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgylésének 2007. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Eladó: Tájékoztató a megyei vállalkozások

Részletesebben

Készült az Európai Unió támogatásával

Készült az Európai Unió támogatásával Készült az Európai Unió támogatásával Területfejlesztési Phare program Északkelet-Magyarországon és Dél-Dunántúlon HU9705 Köszöntô Európai Unióhoz való csatlakozásunk egyik ígéretes hozadéka az Unió tagállamaiban

Részletesebben

Vonzó-e Magyarország a külföldi működőtőke számára?

Vonzó-e Magyarország a külföldi működőtőke számára? Botos K. (szerk.): Pénzügyek a globalizációban SZTE GTK 2004. JATEPress, Szeged, 62-73. o. Vonzó-e Magyarország a külföldi működőtőke számára? Ivicz Mihály Katona Klára Schlett András 1 A XX. század utolsó

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

IPARI PARKOK MUNKAHELYTEREMTÉS AZ IPARI PARKOK FOGLALKOZTATÁSI SZEREPÉNEK NÖVELÉSE A VIDÉKI ÉS A PÓLUSVÁROSI TÉRSÉGEKBEN

IPARI PARKOK MUNKAHELYTEREMTÉS AZ IPARI PARKOK FOGLALKOZTATÁSI SZEREPÉNEK NÖVELÉSE A VIDÉKI ÉS A PÓLUSVÁROSI TÉRSÉGEKBEN IPARI PARKOK MUNKAHELYTEREMTÉS AZ IPARI PARKOK FOGLALKOZTATÁSI SZEREPÉNEK NÖVELÉSE A VIDÉKI ÉS A PÓLUSVÁROSI TÉRSÉGEKBEN 2011 Szerkesztette az IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Fodor Zita Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Témavezet: Dr. Szegedi Zoltán

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 27 2014.12.02. 18:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZ ADATAI A kérelmez szervezet teljes neve: A kérelmez szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány -

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Debrecen, 2005. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3. A kutatás módszereinek

Részletesebben

Háttérdokumentum Nógrád megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Nógrád megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Nógrád megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...5 2. SWOT elemzés...5 Innovációs

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2009.

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2009. A Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - víz, szennyvíz, gázvezeték, út építése, közvilágítás kiépítése, közművek kiváltása - térségi munkahelyteremtés érdekében MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag Dél-Dunántúl JÖVŐTERV Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG Vitaanyag MSZP 2012 0 Tartalomjegyzék Előszó...2 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK...21 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS...21 A RÉGIÓ ELHELYEZKEDÉSE...3

Részletesebben