A torbágyi templom története

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A torbágyi templom története"

Átírás

1 A torbágyi templom története Az összeállítás az Egyházmegyei templomok művészettörténeti leírása c. Kuthy István kézirat (a székesfehérvári püspöki levéltárból került a Biatorbágyi Krónikához ahol augusztus, szeptember, október és november hónapokban teljes terjedelemben közlésre került), Baracza Szabolcs restaurátor észrevételeinek, valamint a Biatorbágyi Krónika egyéb irásai és egyéni emlékezések felhasználásával készült. A település Torbágy, (ma Biatorbágy része) régi, Pilis megyei magyar község volt, mely több mint 800 éves múltra tekint vissza. A XIV. században a veszprémi püspökség budai főesperesi kerületéhez tartozott. A pápai adószedők évi jegyzéke szerint papja, János, pápai tized fejében ismételten 4 garast fizetett. Torbaagh néven ből, 1469-ből és 1490-ből származó oklevelek említik. A török megszállás és háborúk miatt teljesen elnéptelenedett. A török hódoltság után újra telepítik, döntően Németországból hozott telepesekkel. A községben az anyakönyvezés 1714-ben indul újra. Lakóssága 1720-ban 32 adóköteles háztartást számlált, három magyar pár kivételével a többi német volt. A régi templom és bővítése a XVIII. század végéig Plébániáját 1714-ben restaurálták, ősi templomát pedig 1724-ben. dr. Petrák Mihály kutatásai szerint 1730 körül újra építik, megőrizvén a szentély gótikus struktúráját. A restaurációt Zeng hadnagy, a terület egykori birtokosa végezte. A régi templom a mai templom szentélye és főhajója volt, körülötte feküdt a kőfallal bekerített temető. A tornyot jóval később, 1740 körül Promperger Keresztély s valószínűleg Hermes Péter Ernő földesurak építtették a templom elé. A templom megáldása Acsády Ádám veszprémi püspök nevéhez fűződik, de hogy mikor végezte, nem tudjuk, csak annyit jegyeztek fel az és évi canonica visitatio-k (hivatalos egyházlátogatás) jelentésekben, hogy az a Szent Szűz nevének tiszteletére történt. Ez a névadás ebben az időben népszerű volt, mert öszszefüggött a török kiűzésével. Bécs utolsó török ostroma közben Lipót császár Passau-ban tartózkodott és a Szűz Anyához könyörgött a székvárosa megmeneküléséért. A megmeneküléshez kapcsolódott az ünnep alapítása (szeptember 12.) is ben felerészben a Törs, felerészben a Farkas család birtoka a község ben Farkas János és báró Sándor Mihály birtokolja, a templom jó karban tartását azonban az egyház végzi ben Farkas János örökében özvegyét, Frideczky Rozáliát találjuk, ám ő is, Sándor báró is csupán alamizsnát nyújtanak a templomnak, míg a hívek addigra már szőlőt ajándékoztak egyházuknak. Az évi budai esperesi kerületi egyházlátogatás Torbágy templomát romos állapotban találta. Ennek következménye lehetett az országos műemlékjegyzékben említett bővítési akció, melyet a felső-sziléziai jeles építész, Sigl Márton végzett. Hogy pontosan miből állott a munkája, nem tudjuk, de az ősi templom nagysága nem födte 1

2 egészen a mai hajó terjedelmét, s az csupán a XVIII. század hetvenes éveiben egészült ki mai nagyságára. Az eredeti templomépítmény már ekkor is szűk volt a hívek befogadására, bővítésére okvetlenül szükség volt. Az évi egyházlátogatás panaszolja, hogy ha a filiákban (kapcsolódó kisebb települések, leány egyházak ) lakó hívők bejönnek a községbe, alig fér be a templomba a hívők fele. A templom karbantartása, további bővítése a XIX. században A bővítés ellenére a templom állapota a XIX. század elején (1805) olyan rossz volt, hogy közel állt az összedőléshez. A földbirtokosok (báró Sándor Antal és Szily József) szűkös támogatása miatt a karbantartás elsősorban az egyházközséget terhelte. A probléma háttere valószínűleg a kegyúri jog körüli bizonytalanság volt. Végre 1859-ben megmozdult gróf Sándor Móric (az új birtokos) lelkiismerete, augusztus 1-jén bezáratta a templomot s elkezdődött a tető és padlózat renoválása, a templom bővítéséről azonban szó sem volt. A felújítással járó ki- és beköltöztetést, a mellékoltárok és az orgona mozgatásának költségeit, és a vissza nem állítható korhadt padok helyett beállított új padok árát már a templompénztár viselte. Az ezt követő évi külső karbantartás ismételten a templompénztárra hárult. A kézi, igás és egyéb napszámos munkákat pedig a község vállalta. A templom bővítését folyton sürgető, de magára hagyott Ecker plébános az évi bérmálás előtt a megint csak viseltes templomot ismételten kijavíttatta Sey Sándor kőműves- és cserépfedő mesterrel. A templom és torony bevakolását és meszelését, a tetőfedést a templompénztárból fedezték. A templom mai képének kialakítása Jungmayer György érdeme, aki nagy buzgósággal, oldotta meg a régen vajúdó problémát. Koczka Nándor és fia építészek ben, kiváltották a régi hajó oldalfalait, kereszthajókat építettek, továbbá a főkapu mellett oldalbejáratokkal ellátott, a kereszthajókba torkolló folyosókat építettek. Megnagyobbították a sekrestyét s vele szemben oratóriumot (formailag a sekrestyéhez hasonló helyiség) emeltek. Valószínűleg ekkor történt a főkapu elé ragasztott pitvar építése is. Az általános javítási és bővítési munkálatok a romos plébániaépület újjáépítésével karöltve történtek a kegyúri építészeti hivatal felügyelete alatt, a község jóváhagyásával, ám a költségeknek nagyobb részét újra csak a templom pénztára viselte ben ismételten sor került a templom nagyobb mértékű belső restaurálására. Hogy a dombra épített s az időjárás viszontagságainak kitett templom külső képe se legyen méltatlan a belsőhöz, Neumayer Ferenc az évi munkát 1903-ban nagyarányú külső felújítással toldotta meg. XX. századi beavatkozások A XX. század első felében viszonylag kevés fáradságba került a kívül-belül rendbe hozott templom illő fenntartása ben a templomon a tél folyamán támadt falrepedéseket az uradalmi mérnök tervei szerint, helybeli kőművesmester hozta rendbe. A festést pedig 1939-ben pótolták újjal. A festést követően a templom megáldását 2

3 szeptember 17-én Miller József székesfehérvári prelátus kanonok végezte. (A település átkerült az időközben megalakult Székesfehérvári Egyházmegyéhez.) Az eucharisztikus és Szent István-i jubileumi év emlékére két figurális falfestmény készült: a kupolában Szent István felajánlja koronáját a Szent Szűznek, a diadalívre pedig kelyhet festettek szent ostyával, amit angyalok tartanak és imádnak, alatta a következő felirattal: "Venite adoremus!" Közvetlenül a második világháború előtt a torony felső szerkezetét hozták rendbe; megerősítették a részben elkorhadt és négy helyen eltört gerendázatát s a nyugati irányban megroggyant, bedőléssel fenyegető toronysisakot. Ez volt Metternich Sándor Klementina hercegnő kegyuraságának utolsó jótéteménye. A 70-es évek elején a torony sisak lecserélésre került egy piramis alakú új, rézborítású sisakkal, mely napjainkig szolgált. A II. Vatikáni zsinatot követő liturgikus újításoknak megfelelően a szentély átalakításra került, fa berendezési tárgyak (oltárasztal, ambo, székek) kerültek elhelyezésre. A 90-es évek elején a templom belülről kifestésre került. A kor igényeinek nem megfelelő, komfort nélküli plébánia épület teljes felújítása és korszerűsítése megtörtént. XXI. századi renoválások A XXI. század elején a rendszerváltást követő szabadabb vallásgyakorlat lehetővé és a templom állapota szükségessé tette az ismételt felújításokat. A templom lábazata felújításra és átalakításra került, majd a belső hangosítás és a villamos-energia ellátó rendszer újult meg. Bevezetésre került a gázüzemű meleg-víz fűtés és új kapukat is kapott a templom. A padokat részben renoválták. Megkezdődött az oltárok igen költséges rekonstrukciója, letisztítása az utólag felhordott festék rétegektől. A Nepomuki Szt. János oltár nagy része elkészült és újra láthatóvá vált a jelentős művészi értéket képviselő míves, eredeti, műmárványt utánzó festés. Az utóbbi évek legnagyobb munkái a tető és a tetőtér megújítása, valamint a ben elkészült torony rekonstrukció volt. Ez utóbbi keretében visszaállításra került az eredeti toronysisak és megújult a torony valamint a templom homlokzata. A torbágyi templom mai külső képe a szokásos provinciális magyar barokk templomképtől kissé eltérő alakot mutat. A bejárati frontból rizalit szerűen kiugró torony előtt timpanonos záródású belépőfülke van. A torony homlokzatának emeleti falán a belépő felett négyzetes ablak nyílik, a felső toronytest közepén pedig mind a négy oldalon téglalap alakú ablakok vannak, közvetlenül felettük óralapokkal, melyeket szemöldökszerű, de egyenes vonalú párkányocskák védenek. 3

4 A homlokzat szárnyakon földszinti és emeleti magasságban egymás felett kerek ablakokat látunk. Az évi bővítés alkalmával épült kereszthajóba torkolló folyosók kijáratai a bejárati frontszárnyak mellett futnak ki a szabadba. E képet egészíti ki a hasáb alakú, szélein levágott toronysisak, lábainál négy oldalt timpanonos pártázattal. Az oldalfrontok simák, a szentély az eredeti gótikus nyolcszög három oldalával zárul s jobbról-balról az oratórium, illetve sekrestye földszintes házacskái csatlakoznak hozzá. Ezeket, valamint a bejárati folyosókat kerek ablakok világítják meg. A kereszthajók szárnyainak végén pedig nagy félköríves ablakok szolgáltatják a természetes világosságot. Az oltárok A templom stílusbeli elrendeződése keletről nyugatra haladva egységes részekből áll. A szentély háta gótikus, amit a megmaradt falrészlet képvisel. Maga a szentély és főleg a benne levő oltárok barokk stílusúak. A hajó és az oldalsó bővítések, valamint a torony és a templom homlokzata klasszicista. Az évi egyházlátogatás szerint a Szűz Mária nevére szentelt főoltáron kívül két mellékoltár állt a templomban, Nepomuki Szent Jánosnak (a főoltár jobbján), illetve vele szemben Páduai Szent Antalnak ajánlva. Az oltárok nagyrészt mindmáig megőrizték régi formájukat. A székesfehérvári egyházmegye első egyházlátogatási feljegyzései (1778) megőrizték a mellékoltárok készíttetőinek nevét: a Nepomuki Szent Jánosoltárt Promperger Keresztély, Páduai Szent Antalét hügyei Farkas János emeltették. Készítőik - a helybéli hagyomány szerint vándorló olasz fafaragók voltak. Később épült egy negyedik oltár is Jézus Szíve tiszteletére fából, melyet az első világháború második évében, 1916-ban vásároltak az elesett hősök emlékére. Ezen kívül volt egy szent sír oltár is melyen nem lehetett misézni, 1866-ból. Ezek ma nem láthatók már. A főoltár a szentélyben körüljárható provinciális, barokk építmény. Sajnálatosan legutóbbi valószínűleg évi restaurációja alkalmával romános motívumú dekorációval fedték. Csúcsán a Szentháromság egy speciális kompozíciójú szoborcsoportja van. A mellső oszlopok felett egy-egy angyalka térdel, lábaikhoz helyezett piros mezejű, fehér keresztes pajzzsal. Szárnyakra erősített konzolokon Szent Péter és Pál apostolok színes szobrai állnak. A szobrok jellegzetes apostol szobrok: mezítláb megjelenítve (ez a jellemzője azoknak a szenteknek, akik még közvetlenül Jézustól kapták a tanítást). Pál nyitott könyvvel, ami a tanítás szimbóluma (szokásos a kard is ami vértanúságának módjára utal). Péter kulcsokkal (az egyik a földi, a másik a menynyei kötések jelképe, melyekhez hatalmat kapott). Az 1817-es egyházlátogatási okmány bővebben leírja a főoltár felszerelését is. A tabernákuluma (zárható szekrény az oltári szentségnek) fából készült, előtte a szentély boltozatáról függő ón öröklámpás azonban csak az istentiszteletek alatt égett. A főoltáron 6 faragott gyertyatartó állt, az oltárszekrényre pedig 2 ón és 2 réz gyertyatartót erősítettek ben mindhárom oltárt restaurálván, a főoltár forgatható tabernákulumát ajtósra cserélték ki. A romos, fakult főoltárkép helyett egy 1 m magas Patrona Hungariae színes faszobrot és a tabernákulum mellé két térdelő angyalszobrot vásároltak a templom pénzéből Heckenas János kőszegi fafaragótól. 4

5 A két barokk mellékoltár a hajóban a szentély falának mellső, homorú vonalú fülkéibe épült. Az evangélium oldali Nepomuki Szent János-mellékoltár szárnypillérein két jelképes női alak áll, az egyik ujját a j k á h o z tartja (a gyónási titok megtartására utal), a másik kanonoki birétumot (sapka) hord kezében (János magas rangjára utal). Az oltárképet az oltár homorú hátfala elé illesztették. Empire stílusa elárulja, hogy a XIX. század elején festették. Az oltár oromzatába illesztett barokk stílű festményt az Atyaisten áldó alakjával koronázza meg a szent megdicsőülését. A jelenlegi restaurálás feltárta, hogy eredetileg Nepomuki Szt. Jánosnak nem képe, hanem szobra volt az oltáron. Az oltáron álló négy aranyozott gyertyatartó kedves rokokó fafaragvány. A Páduai Szent Antal-mellékoltár architektúrája hasonló az előbbiéhez. Szárnypillérein női szentek állnak, barokk fafaragványok: Szent Borbála koronás alakja, kezében kehellyel és a kardot tartó alexandriai Szent Katalin. (mindezek mártíromságukra utalnak) A homorú háttér közepébe ökörszemes fakeretben Páduai Szent Antal olajfestmény képét illesztették, amint a neki látomásban megjelenő kis Jézust imádja. A legfelső oromépítmény középmezőjében a felhőkön térdelő, tüzet oltó Szent Flórián barokk képe foglal helyet. A négy rokokó oltárgyertyatartó is testvére a Nepomuki Szent János oltáráénak. A kórus és az orgona A templom kórusa két faoszlopra támaszkodó faépítmény. A XVIII. Században egy négy változatú orgona kísérte a hívek énekét. Az orgona szerkezetét gyakran átépítették ban még a régi négy változatút használták ben 8 változatú, ben 6 változatú az orgona ben restaurálták utoljára ban a fából épült s faoszlopos kóruson új orgonát állítottak fel, a templom pénzén, a budapesti Rieger cég szállította és Magdics István, akkori etyeki esperes-plébános szentelte meg. Leírását hála Bokor József plébános pontos adatszolgáltatásának kimerítően közölhetjük: Manuál C-f, 54 hang; változatok: Principál, Bourdon. Gamba, Salicíonal, Födött, Octava, Doce, Octavbas, Octávkopula, Pedálkopula, Mezzoforte, Forte, Kiváltó. Ez az orgona működik mais ban és 1953-ban javították jelentősebb mértékben. A XX. század második felében gépi fújtatót építettek be. Keresztelő kút A Keresztelő kút ősi darab, kőből készült, 1747-es felirattal. Már 1764-ben a főoltár mellett állott ban sokszínűre lett festve, réz üstjét belül ón fedte és fafödél takarta. A fafödélen a Krisztust keresztelő Szent János barokk szoborcsoportja látható. Külseje máig nem változott. 5

6 Szószék A szószék fából készült, melyről szintén beszámol a XVIII. század közepének krónikása (1764), 1817-ben szomorú képet nyújtott. A templomderék jobb oldalán függött, falépcsőzettel, hangfogója hiányzott. Közelében a hívek áhítata Szent Anna képét függesztette fel a falra, két gyertyatartóval s egy kis lámpással, ezt a hívek még ben is szeretettel gondozták. Későbbi források sem a szószékről, sem a lámpásos képről nem emlékeznek meg. A szószék barokkizáló újszerű építménynek látszik, korlátján az evangéliumi tárgyú a hívek által készíttetett színes táblaképek találhatók. A második Vatikáni zsinat óta funkcióját vesztette. A harangok A harangok története körül, mint annyi plébánián, itt is zavar uralkodik. A régi templom tornyában két harang függött, egyik 3 mázsa 50 fontot, másik 3 mázsát nyomott, az elsőt a Szent Szűz tiszteletére öntötték, a másodikat a Szentháromság képével díszítették. Mindkettőt a templom pénzén vásárolták, a kisebbik megáldását Téő-Falusi György plébános és kerületi esperes végezte. Az 1764, évi egyházlátogatás is ír Szűz Mária harangjáról ig minden egyházlátogatási irat megemlékezik róla. Az évi látogatás irata a harang származási idejét 1760-ra teszi, szentelését S. Nagy Ignác székesfehérvári püspöknek tulajdonítja. E harang még 1817-ben is megvolt. Nem található azonban a későbbi harangjegyzékeken az 1764-ben említett Szentháromság-harang, helyette 1778-ban egy kétmázsás, Szent Donát- és Flórián-harangról szól a jegyzék, melyet 1755-ben csináltatott a község és szintén S. Nagy Ignác püspök szentelte. Későbbi sorsa ismeretlen. Az 1778-ban jegyzékbe vett mintegy 50 font súlyú lélekharangot 1776-ban vásárolták a templom pénzén, s ezt is S. Nagy Ignác püspök szentelte, mint az előbbieket, április 21-én. Még 1817-ben is megvan ben és 1817-ben két régi harangról számol be az egyházlátogatás, a Szent Szűz harangról és a lélekharangról. De mindkét esetben két újabb szerzeményről is megemlékezik: Nepomuki Szent János harangjáról és Páduai Szent Antaléról, az első 7 mázsa 20 fontot nyomott, a másik 1 mázsa 50 fontot. Megszentelésükről nem maradt feljegyzés. Az újabb harangbeszerzésekről szóló feljegyzések is szűkszavúak ben Ecker János plébános jelentette, hogy megrepedt a nagyharang, mely csak a Nepomuki Szent Jánosé lehetett; a hívek is, a templompénztár vállalták az újraöntés költségeit. Farkas Imre püspök székvárosában szentelte fel az új öntésű harangot, de az alig érkezett meg rendeltetése helyére, máris használhatatlanná vált, nyaka eltört, ismételten újra kellett öntetniük. 6

7 A zsámbéki plébánia templom történeti adataiban olvasható, hogy Pauer János felszentelt püspök, káptalani helynök augusztus 15-én két harangot szentelt Zsámbékon: egyet a helyi plébánia, egyet pedig Kistorbágy részére. E harangról nem található egyéb feljegyzés. Hasonlóan kevés adat van az 1910-ben beszerzett torbágyi harangról: csak annyit tudni róla, hogy Neumayer plébános augusztus 22-én jelentette az egyik harang törését és új harang öntésére a székesfehérvári püspöktől támogatást kért, amit Prohászka Ottokár püspök augusztus 23-án teljesített. Ha nem is maradtak meg tehát a régi harangok a maguk eredetiségében, az első világháborúig változatlan maradt azok száma. Sajnos, a nagyobbakat elvitte a háború, s csak a kis lélekharang maradt vissza Torbágyon. Helyettük 1921-ben, illetve 1928-ban sikerült újakat szerezni ben a budapesti Slezák Lászlóval öntettek a hívek adományából egy 240 kg-os, cis hangú harangot. Ugyanazon év november 13-án Tornyai Ferenc helybeli plébános áldotta meg. Az 1928-ban beszerzett két harangot Valser Ferenc cége öntötte, az elsőt 720 kg súlyban, f hanggal, 1140 mm alsó átmérővel, Jézus Szent Szíve tiszteletére; a másodikat 456 kg súlyban, as hanggal, 960 mm alsó átmérővel, Szent József tiszteletére. E harangok hangja azonos a budapesti egyetemi templom harangjáéval. Sajnos a második világháború újabb megpróbáltatásokat okozott a harangoknak. A Magyar Királyi Iparügyi Minisztérium február 22.-én elrendelte a 720 kg súlyú Jézus Szíve tiszteletére szentelt harang leszerelését és hadi célokra történő igénybevételét. A harangot június 16.-án leszerelték és a Budapest IX. Üllői út 1. alatti üzembe szállították. Végül is nem került beolvasztásra, hanem Csepelre szállították, ahol jelenleg is rendeltetés szerint szolgál. A kripta A templom-hajóban, a hajdani áldoztató rács előtt a hajó kelhelmi kőlapokkal fedett padlózatába épült kripta van. Itt nyugszik nagyszigeti Szily József volt kegyúr és két feleségének holtteste (Kuthy István). A kriptát kőlap fedi. A fentiekkel ellentétesen az 1817-ben felvett egyházlátogatási jegyzőkönyv Szily József udvari tanácsos, kegyúr kriptájának helyét, a templomon kívül, a templomdombnak a község felé néző részére teszi és közli, hogy két fülkéjében akkor Szily József elhunyt nejei nyugodtak. Állítólag tíz évre rá, 1827-ben maga a kegyúr is ide, melléjük temetkezett. Szentháromság szobor A kőből készült Szentháromság-szoborról először az évi egyházlátogatás szól, mely a templom területén a kőfallal bekerített temetőben áll. A döghalál, a pestis megszűntével 1739-ben a község emelte fogadalomból, 1845 körül és 1944-ben újították fel. Az országos műemlékjegyzék a következő rövid leírást adja róla: Atyaisten és Krisztus baldachin alatt, felettük galamb. 7

8 Az időközben megkopott emlékművet 2000 telén a községi önkormányzat megbízásából elszállították, majd restaurálva július 18-án került vissza a templom elé. A műemlék oszlopot Krisztiáni Sándor restaurátorhallgató vizsgamunkájaként aki a községi Szent Vendel-szobrot is újjá varázsolta újította fel. Az elszállítás sem volt gond nélküli, de a szobor vissza hozatala sem bizonyult könnyű feladatnak. Krisztiáni Sándor csapatát Bakonyi László vezetésével a településfejlesztési csoport műszaki gárdája és a község tűzoltói erősítették. Megáldása szeptember 15.-én volt Biatorbágy, szeptember 30. 8

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Velencei Helytörténeti Egyesület

1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Velencei Helytörténeti Egyesület Velencei Értéktár A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 40 határozatszám alatt a Római katolikus templomot a Velencei Értéktár részének nyilvánította. A döntés az alábbi javaslat

Részletesebben

SZENT KERESZT RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

SZENT KERESZT RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM [Litke, Dózsa út; Hrsz.: 776] SZENT KERESZT RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM A település templomát már a középkorban említik. Az 1688. évi egyházlátogatáskor ugyan romokban hevert, de az1713-as Canonica Vizitáció

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM Egyházasniczk István király rendeletére Nyiec településen kilenc falu templomot épített, az első okleveles említése 1267-ből való, 1328-ban a templom titulusa Szent Miklós Feltehetően

Részletesebben

Javaslat a Balatoncsicsói Helyi Értéktárba történ felvételhez

Javaslat a Balatoncsicsói Helyi Értéktárba történ felvételhez Javaslat a Balatoncsicsói Helyi Értéktárba történ felvételhez I. A JAVASLATTEV ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Nivegy-völgyi Érték rök 2. A javaslatot benyújtó

Részletesebben

FELÚJÍTÁSÁNAK PROJEKTJEI

FELÚJÍTÁSÁNAK PROJEKTJEI A SZARVASI, 2012-ben 200 éves Assisi Szent Klára tiszteletére szentelt templom FELÚJÍTÁSÁNAK PROJEKTJEI Készítette Seidl Ambrus plébános 2008. őszén Templom felújítási projektek A szarvasi rk. templomot

Részletesebben

A NYÍRBÁTORI MINORITA TEMPLOM NYÍRBÁTOR Elnevezésében régi személynévvel találkozhatunk: Buthur, Bathor, Bator. Ez a szó a

A NYÍRBÁTORI MINORITA TEMPLOM NYÍRBÁTOR Elnevezésében régi személynévvel találkozhatunk: Buthur, Bathor, Bator. Ez a szó a A NYÍRBÁTORI MINORITA TEMPLOM NYÍRBÁTOR Elnevezésében régi személynévvel találkozhatunk: Buthur, Bathor, Bator. Ez a szó a Volga menti törökségből került a magyar nyelvbe; a törökben batur, a mongolban

Részletesebben

agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmód sport kulturális örökség természeti környezet turizmus települési tájegységi megyei külhoni magyarság

agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmód sport kulturális örökség természeti környezet turizmus települési tájegységi megyei külhoni magyarság I. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése: SZENT ADALBERT TEMPLOM 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmód sport

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Krasznabéltek, római katolikus templom

Krasznabéltek, római katolikus templom Papp Szilárd Krasznabéltek, római katolikus templom A Kraszna egyik jobb oldali mellékpatakjáról elnevezett, a megye déli részén fekvő település a XIV. század végén lett királyi tulajdonból földesúri birtok.

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám:

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám: Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület Hortobágy Czinege János utca 1. 4071 Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: 319488258 MVH Reg.szám: 1004424169 Tisztelt Helyi Akciócsoport! A Szent József

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Bálint Kirizsán Imola A NAGYKÁROLYI KÁROLYI KASTÉLY

Bálint Kirizsán Imola A NAGYKÁROLYI KÁROLYI KASTÉLY dr. SzabóTARTÓSZERKEZETI Bálint Kirizsán Imola A BÖGÖZI REFORMÁTUS TEMPLOM KÉRDÉSEI A NAGYKÁROLYI KÁROLYI KASTÉLY Az Árpád-kori Kaplony nemzetségből származó Károlyi dinasztia egyike a legrégibb ősi A

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL VI.148.) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,6 ifm + 1 doboz

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM TÖRTÉNETE

A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM TÖRTÉNETE A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM TÖRTÉNETE A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM RÖVID Jászberényben két nevezetes dolog van. Az egyik a Lehel-kürtje, amit a városi múzeumban őriznek, a másik a ferences templom,

Részletesebben

l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez

l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez Javaslat az,,abas6ri Szent Anna KSpolna" [telepiil6si/tiijegys6gi/megyei/kiilhoni magyarssg] 6rt6ktiirba tort6nd felv6tel6hez (alsirds) dstum) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Helyi értékvédelmi javaslat alátámasztó munkarész készítette : Farkas

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése tanulmányok Készült: a NEA-NO-15-SZ-0262 jelű pályázat támogatásával Möller István Alapítvány A szerzők # # # # # # # # # # # # # #

Részletesebben

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET 1 1. 072/3 Zsejke-puszta, Fő utca 4. Helyi védelemre javasolt Szűz-Mária szobor. Folyamatos állagmegóvás és a környezet karbantartása

Részletesebben

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1986. 638285 GYULA Műemlékek Gyula Budapesttől 220 km-re az ország délkeleti határszélén fekszik, s a várostól néhány száz méternyire

Részletesebben

Tornyospálca, református templom 1

Tornyospálca, református templom 1 Juan Cabello Simon Zoltán Tornyospálca, református templom 1 A falu neve elôször egy Péter nevû ember birtokaként Polcia formában, 1212-ben bukkan fel Zsurk határosaként. 2 Az eredetileg máshol birtokos

Részletesebben

Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra. Az előterjesztést készítette: társadalmi kapcsolatokért felelős protokoll-és közbiztonsági referens

Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra. Az előterjesztést készítette: társadalmi kapcsolatokért felelős protokoll-és közbiztonsági referens Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra Előterjesztő:

Részletesebben

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján DOMASZÉKI KERESZT TÚRA Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján A TÚRA a Csongrád megyei Domaszéken a Szent Kereszt templomnál kezdődik. A község Szegedtől 12 kilométerre

Részletesebben

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt.

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A nagy barokk városrendezés során, a téren épültek fel a ma is látható legszebb

Részletesebben

Szilágykorond, ortodox templom

Szilágykorond, ortodox templom Terdik Szilveszter Szilágykorond, ortodox templom 1. A Szent Mihály és Gábor arkangyalok fatemplom délnyugatról Az erdélyi Bükk-hegység Erdély felé esô oldalán, a történeti Szatmár és Közép-Szolnok (késôbb

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

K I V O N A T H A T Á R O Z A T

K I V O N A T H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2012. június 14-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 8395-72/2012. (VI. 14.)

Részletesebben

Bajsa. Bajsa történelme

Bajsa. Bajsa történelme Terényi Annamária Bajsa A falum 2001-tõl kezdve rendelkezik címerrel. A címeren található a fõ szimbólum, ami egy kakas, mely az egyszerûséget, szabadságot és a falusi tájat, hangulatot jelképezi. A kakas

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalu népi építészete, parasztházak című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalu népi építészete, parasztházak című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalu népi építészete, parasztházak című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Fila József (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FOGALOMMAGYARÁZAT PLÉBÁNIA: Olyan egyház, ahol az istentiszteletet nem a püspök, hanem egy pap végzi. Őt

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

Stonehenge Kr.e. IV-II. évezred

Stonehenge Kr.e. IV-II. évezred Kéésszzí ítteettttee:: Koovvááccss Krri isszztti inaa Meeggyyeerri i Útii Áltaal láánnooss IIsskkool laa Feel lkéésszzí íttőő ttaanáárr SSi ikkee Beerrnnaaddeet ttt II.. korrccssoporrtt Koomppl leexx kkaat

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1

ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1 173 PA S KUCZ- SZ ATHMÁRY VIOLA ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1 Az építészeti örökség a gazdag és sokszínű kulturális örökség pótolhatatlan megjelenési formája, múltunk felbecsülhetetlen

Részletesebben

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A biatorbágyi egyházak

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

Öt kápolna a Szent György-hegyen túramozgalom

Öt kápolna a Szent György-hegyen túramozgalom Öt kápolna a Szent Györgyhegyen túramozgalom Összeállította: Orbán Imre Ezen túrafüzet sporttárs tulajdona, aki a egyesület tagja. Lakcím:.. Anyja neve:. Születési idő:.. A túramozgalom teljesítését igazoljuk

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Pipiske út 4. = Svájci út 11. (hrsz. 9269/18) Társasház, volt társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Ternákné Gábori Gabriella Molnár Krisztina 3 Az ókori Egyiptom építészete 8 Az ókori görög szobrászatról A

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

Hiemer-Font-Caraffa ház

Hiemer-Font-Caraffa ház Hiemer-Font-Caraffa ház A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb Székesfehérvár belvárosának egyik kiemelkedő értékű, védett műemlék épületegyüttese, mely hajdani tulajdonosai után kapta a nevét. Nemcsak központi

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele)

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele) KÉPJEGYZÉK 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal 2. A gyulafehérvári székesegyház kelet felől az 1270-es években újjáépített főszentéllyel (Josef Fischer felvétele,

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

Hetedhéthatár Barangolások Erdélyben 12. Zetelaka (kürtöskalács),... http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=9783 1 / 4 2013.09.21. 11:32 Keresés Keresés: Go RSS Facebook Impresszum Nagyvilág Barangolások

Részletesebben

Egy templom története

Egy templom története Egy templom története Egy templom története Az alsógödi és felsőgödi egyházközség összetartoztak 1945-ig. Alig múlt el a háború, az alsógödiek kérésére az akkori váci püspök engedélyével új plébánia alakult.

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

Ajánlott túraútvonalak Faluséta

Ajánlott túraútvonalak Faluséta MONOSTORAPÁTI Monostorapáti a Veszprém és Tapolca között húzódó út mentén fekszik, az Eger-patak völgyében, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. Határai: északon az Agártető, délkeleten a

Részletesebben

Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

3. napirendi pont: Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság

3. napirendi pont: Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság Kapuvár Város Polgármestere 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu 3. napirendi pont: Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs

Részletesebben

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STUDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BELSŐÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS LEBONYOLÍTÁS N A G Y P A L L EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉRTÉKVÉDELMI

Részletesebben

Szent István körút 10.

Szent István körút 10. Szent István körút 10., Weiss-ház Választott házam a Szent István körút 10-es szám alá esik, a Tátra utca és a körút sarkán, helyrajzi száma: 25105. 1884-től, a körút ezen szakaszán Weiss Manfréd és családja

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

Szentkirályi Miklós - Gránátalma a szárnyasoltáron

Szentkirályi Miklós - Gránátalma a szárnyasoltáron Gránátalma a Bepillantás a középkori oltárépítő műhelybe Amit az olvasni tudóknak az írás, a tanulatlan szemlélőnek ugyanaz a festészet, hogy azok, akik a betűket nem ismerik, legalább nézelődve olvassák

Részletesebben

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok 01 A Szepesség története. Elnevezés, kialakulás, bevándorlás Hospes saxones de Sepces. A bányavárosok. A Szepesség szerepe a magyar városiasodásban. A bányavárosok

Részletesebben

Sárközújlak, református templom

Sárközújlak, református templom Papp Szilárd Sárközújlak, református templom A Szamos és a Túr közötti síkon, Szatmárnémetitől (Satu Mare) északkeletre, a Sárköz (Livada) nevű faluval ma egybeépült település XIV. századi forrásokban

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása

PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása PALLAS ATHÉNÉ DOMUS ANIMAE ALAPÍTVÁNY BUDAPEST I. KERÜLET, ÚRI U. 21. 2016. ÁPRILIS Az épület, a 13. század második felétől, a budai polgárváros

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/ Csót plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Csót plébánia levéltára (VÉL VI.42.) Raktári egység száma: 12 doboz, 1 köteg Terjedelem: 2,14 ifm Évkör: 1779

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2015. (XII. 3.) határozata

Részletesebben

Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján

Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 1 Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján azonosító. cím hrsz. cím műemléki műemléki megjegyzés javítás véd.kat.

Részletesebben

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2.

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.29.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának történelmi zászlóiról Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés ze

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés ze Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés ze Szám: 12818 / 2016. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati rendelete módosítására

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI JAVASLATA

ABÁDSZALÓK VÁROS MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI JAVASLATA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁRS MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI JAVASLATA Szolnok, 2005. június E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok,

Részletesebben

Archaeologia - Altum Castrum Online. A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja.

Archaeologia - Altum Castrum Online. A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja. A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Tóth Zsolt Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztály JELENTÉS a pécsi székesegyház nyugati oldala előtt, a

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT 2002.AUGUSZTUS Zselicszentpál Kaposvártól 8 km-re, a 67-es főközlekedési út közvetlen szomszédságában, a Zselici tájegységben fekvő

Részletesebben

A Szombathelyi Egyházmegye Kincsei

A Szombathelyi Egyházmegye Kincsei A Szombathelyi Egyházmegye Kincsei 4. H. Simon Katalin A SARLÓS BOLDOGASSZONY SZÉKESEGYHÁZ Martinus Kiadó Szombathely, 2013 A szombathelyi püspökség központja A Sarlós Boldogasszony székesegyház A püspöki

Részletesebben

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA 1. ÉS 2. SZ.LAKÁSHOZ ELŐ TETŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Borsosberény Község Önkormányzata. 2013. július 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Borsosberény Község Önkormányzata. 2013. július 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Borsosberény Község Önkormányzata 2013. július 10. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... Bevezetés... 2 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben