Beszélgetés Fehérváry Jákóval Kirándulások, túrák, programok 2004 nyarán Tramini 2003 termékismertető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszélgetés Fehérváry Jákóval Kirándulások, túrák, programok 2004 nyarán Tramini 2003 termékismertető"

Átírás

1 A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 3. szám ősz Nagy Szent Gergely pápa: RÉSZLET A MORALIA IN IOB CÍMŰ KÖNYVBŐL Az idén emlékeztünk meg Nagy Szent Gergely pápa halálának 1600 éves évfordulójáról. A jubileumi év alkalmából világ- és országszerte számos megemlékezést, konferenciát rendeztek. A Magyar Katolikus Rádió szeptember 12-én a Pannonhalmi Bazilikából közvetítette a konventmisét, amelyben Asztrik főapát úr méltatta az egyetemes jelentőségű egyházfő munkásságát. A szentmise gregorián énekeit a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium kórusa szólaltatta meg Lukács atya vezetésével. A Bencés Hírlevél az őszi szám kezdő oldalain olvasható elmélkedéssel emlékezik meg Nagy Szent Gergely pápáról. Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és mezítelenül térek oda vissza. Ó, a belső tanácsnak milyen magas trónján ül az, aki megszaggatott ruhában a földre borulva hever! Mivel ugyanis az Úr ítélete alapján mindenét elvesztette, a türelem megőrzése érdekében azt az időt idézi emlékezetébe, mikor még nem volt meg neki, amit elvesztett, hogy ezt figyelembe véve a fájdalmat mérsékelje. Dolgaink elvesztésekor ugyanis nagy vigaszt ad emlékezetbe idézni azokat az időket, mikor még nem volt meg nekünk az, amit most elvesztettünk. Mivel pedig a föld szült mindnyájunkat, nem hiába nevezzük azt anyánknak. Ezért írva van: Súlyos az iga Ádám fiain azon naptól, mikor kijöttek anyjuk méhéből, egészen addig a napig, míg őket el nem temetik mindenek anyjába. Boldog Jób tehát hogy türelemmel sirassa meg, amit elvesztett, éberen figyel arra, milyen volt, amikor ide érkezett. Hogy növekedjen a megőrzendő türelem, még gondosabban megnézi, milyen lesz, amikor innen elmegy, és mondja: Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és mezítelenül térek oda viszsza. Mintha azt mondaná: Mezítelenül adott elő a föld engem, mikor ide beléptem, és mezítelenül fogad be a föld, mikor innen elmegyek. Ha tehát elvesztettem, amit úgy kaptam, hogy elhagyjam, mi abból az enyém, amit elvesztettem? Mivel pedig a vigaszt nem csak teremtett állapotunkból kell meríteni, hanem a Teremtő igazságosságából, helyesen teszi hozzá: Az Úr adta, az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, úgy történt. A szent férfi, mikor az ellenség próbára tette, mindenét elvesztette, ám tudva, hogy a sátánnak csak az úr engedélyével volt ellene ereje a kísértésre, nem azt mondta: az Úr adta, az ördög elvette, hanem: Az Úr adta, az Úr elvette, mert talán lehetett volna fájlalni, ha a Teremtő adott volna valamit, és az ellenség elvette volna, amit a Teremtő adott, de miután az vette el, aki adta, a magáét vette vissza, nem a miénket vette el. Ha ugyanis tőle kaptuk azt, amit ebben az életben használunk, miért SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Miksa atyának Szent István ünnepén a megyei közgyűlésen mondott beszéde Elréd atya melki meditációja Beszélgetés Fehérváry Jákóval Kirándulások, túrák, programok 2004 nyarán Tramini 2003 termékismertető A szakrális tér (250 éve épült a bakonybéli templom) Húsz éves a Szent Benedek Tanulmányi Ház Hírek, beszámolók egyes házainkból 1 PANNO

2 bántson, ha az ő ítélete alapján nélkülözzük azt, amit bőkezűségében kölcsön adott nekünk? Egyáltalán nem igazságtalan a hitelező, aki, ha nem határozott meg időt a visszaadásra, akkor követeli, amit kölcsön adott, amikor akarja. Ugyanott találóan fűzi még hozzá: Amint az Úrnak tetszett, úgy történt. Minthogy ugyanis ezen életben olyasmiket kell elszenvednünk, amiket nem akarunk, szükséges, hogy akaratunk törekvéseit ahhoz igazítsuk, aki nem képes semmit sem igazságtalanul akarni. Hiszen ha nem tetszik nekünk valami, nagy vigasztalásunkra szolgál, ha annak rendelkezéséből történik ellenünk, akinek csakis igazságos dolog tetszik. Ha tehát tudjuk, hogy az Úrnak az igazságos dolgok tetszenek, továbbá hogy nem szenvedhetünk semmit, csak ami az Úrnak tetszésére van, akkor igazságos mind, amit elszenvedünk, és nagyon is igazságtalan, ha az igazságos szenvedés miatt morgolódunk. Ám mivel hallottuk, hogy az erős imádkozó miképpen adta elő a maga részéről a bajokkal szembeni tanítását, most halljuk, hogy imádsága végén miként dicséri áldva a Bírót. Következik: Legyen áldott az Úr neve. Íme, helyesnek tartja, hogy az Úr dicséretével fejezze be, hogy az ellenség ebből is lássa és büntetésként legyőzetve szégyellje, hogy ő maga még a boldogságba teremtve is megátalkodott lett az Úrral szemben, akinek az ember még megverve is dicsőítő himnuszt énekel. Figyeljük meg, hogy ellenségünk annyi fegyvercsapással sújt minket, ahány kísértéssel gyötör. Mert bizony naponta csatasorba állunk, naponta kapjuk a kísértések ránk hajított dárdáit. Ám mi is dárdákat hajítunk felé, amikor a bajoktól átszegezve alázattal válaszolunk. Boldog Jób tehát megverve vagyonában esett kárral, megverve fiai halálával, a fájdalom erejét a Teremtő dicséretére fordította mondván: Az Úr adta, az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, úgy történt. Legyen áldott az Úr neve. A gőgös ellenséget alázattal megverte és a kegyetlent türelemmel a földre terítette. Ne higgyük, hogy harcosunk csak kapott és nem adott sebeket. A türelemnek ahány szavát adta vissza ugyanis megverve a Teremtő dicséretére, mintegy annyi dárdát döfött az ellenség mellébe, és sokkal hegyesebbeket adott, mint amilyeneket kapott. Megtörve ugyanis a földieket elveszítette, ám a megtöretést alázattal elviselve a mennyeieket megsokszorozta. ford.: Barotai György Urbán OFM A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat ünnepi közgyűlése a Pannonhalmi Főapátság Könyvtárában 2

3 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG Augusztus 19-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Pannonhalmán tartotta ünnepi közgyűlését. Az alábbiakban a Főapátsági Könyvtár igazgatójának, Miksa atyának beszédét közöljük. Tisztelt ünnepi Közgyűlés, Hölgyeim és Uraim! A Szent István alapította Pannonhalmi Főapátság könyvtártermében, a szent király szobra mellett, Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország és Európa zászlaja előtt köszöntöm én is Önöket mint a könyvtár vezetője. Sokszor megkérdezték már tőlem, hogy melyik itt a legértékesebb könyv, de azt is, hogy a könyvtár melyik kincse áll a legközelebb a szívemhez. A második kérdésre tétovázás nélkül szoktam felsorolni néhányat, köztük azt a nem is olyan nagyon régi kéziratot, amelyet a dőri iskolamester, Kováts István írt az 1760-as években: pápista kórusra való szent énekekkel és némelyeknek a nótáját is kottával feltette. Jelenlegi ismereteink szerint ez a kötet tartalmazza a Szent István királyról szóló legszebb énekünk legrégibb és leghitelesebb szövegváltozatát: Ah, hol vagy Magyarok tündöklő Tsillagja, Ki voltál valaha Országunk Istápja. Hol vagy István király? téged Magyar kíván, Gyászos öltözetben te előtted sírván. Dőrnek, ennek a 600 lelkes rábaközi falunak ezt a kincsét őrizzük könyvtárunkban. De nem is jól mondom, nemcsak Dőrnek és Pannonhalmának a kincse ez a kézirat és ez az ének, hanem Győr- Moson-Sopron megyének és egész Magyarországnak, a Szent István király által európai állammá szervezett magyar nemzetünknek is drága öröksége. S ezzel a kis kéziratos könyvvel a kezünkben gondolatban már át is léptük a főapátság szűkebb határait: Szent István király, aki a legendák tanúsága szerint többször járt Pannonhalmán, tehát megyénk földjén, a róla szóló énekkel összekapcsolta két alapítását, a pannonhalmi apátságot és a győri püspökséget, amely ekkor már magában foglalta Komárom és Vas megyéken kívül a történelmi Győr, Moson és Sopron vármegyéket. De térjünk vissza az énekünkhöz. Az ének szövegében, az idézett első versszakot követően a többi versszakban is a gyászos öltözet, a kicsorduló könnyek, a búval harmatozó szomorú mezők, a lankadó vitéz kezek mind azt mutatják, hogy a keresztény magyarság gondolatait megfogalmazó szerző szerint István király régi országa a nép szomorú hazája lett, s ebben a hazában éltek a XVIII. században is magyar fiai, árva maradéki. Az ének leírását több mint harminc esztendővel előzi meg Padányi Bíró Mártonnak, a későbbi veszprémi püspöknek Szent István király ünnepén Pannonhalmán elmondott prédikációja, amely 1761-ben a győri Streibig nyomda kiadványaként jelent meg nyomtatásban. Ebben Padányi Bíró Márton az énekben megfogalmazottakhoz nagyon hasonló gondolatokat mond ki: Oh melly boldog voltál te Apostoli Magyar Haza! míg minden szenny, mocsok és rosda nélkül való arany koronája valál a te Szent Királyodnak. Jaj! mint meghomályosodott az arany, mint elváltozott az igen jó szin! oda van az a szép ékesség, mellyben, mintegy drága koronában gyönyörködött Szent Királyunk A Sionnak (én értem Magyar Hazánknak) dicsőséges fiai sokféle szakadásoknak undokságával meg-mocskoltatván hasonlók lettek a haszontalan elvetett cserép-edényhez. Miért ez a pesszimista szemlélet? Hogyan lett Pannónia virágos kertje bemocskolt, eldobandó cserépedénnyé? A pápista énekek szerzője nyilván a mindenféle vallásban, az eretnekségben, a sok lelki kár-vallásban látja a virágoskert-pannónia fonnyadásának az okát. A prédikációt mondó kanonok már általánosabban fogalmaz, sokféle szakadásról beszél. Nyilván a Mohácsot követő török megszállás, amely három részre szakította az országot, de a kettős királyság, a következő századok fölkelései és szabadságharcai, valamint a reformáció és a katolikus instauráció is mind benne vannak a sokféle szakadásban. Ezért, amikor így szólítja meg Sion fiait és leányait, a dicsőséges magyar nemzetet, a Magyarországnak minden tartományiban lakó népeket: ébredgyetek föl aluszékonyságtokbul, emellyétek föl 3 PANNO

4 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG bárcsak (a) mái napon szemeiteket, és itt, ezen a hegyen, mint a Sion szent hegyén nézzétek, minémű koronával koronázta meg az Úr Isten a ti szent Királytokat, magunkra is kell értenünk a fölszólítást, hiszen ettől a Szent István megálmodta békés Magyarországtól annyira messze esett már az a haza, amelynek annyi felé szakított polgárai vagyunk. Emeljük fel hát szemünket ma, Győr-Moson-Sopron megye pannonhalmi ünnepén első királyunkra, Istvánra. Szent István életéről és jelleméről három legenda is beszél, az egyiket Hartvik német püspök írta, aki valószínűleg hazánkban győri püspök lett. Hartvik azt mondja többek között Istvánról, hogy lángoló lélekkel harcolt az igazságért, s megerősítette a környező tartományokkal életbe léptetett békét. Sőt mivel úgy tetszett neki, hogy a békének legyen a fia, el nem múló kötés aláírásával utódainak szigorúan meghagyta: senki közülük ellenségként más földjét ne támadja, törvényes vizsgálat nélkül szomszédját ne bántsa, az özvegyeket és árvákat senki ne nyomorgassa. Hartvik püspök szerint tehát a szent király a belső és külső békesség megteremtője volt, aki ezzel a szakadásoktól és sokféle lelki kárvallástól igyekezett megóvni népét. Fia számára erkölcstanító könyvecskét szerkesztett írja továbbá Hartvik, amelyben őszintén és barátian, a lelki intelem igéivel szól hozzá, oktatva, hogy s most csak néhány dolgot idézek hozzon igaz ítéletet, minden cselekedetében mutasson türelmet, a vendégeket jóságosan fogadja, tanács nélkül semmit se tegyen. Ezt a fiához szóló Istvánt rajzolta le a dőri iskolamester az említett kéziratában az ének első versszakai mellé. Díszes trónuson ül a szent király sujtásos brokát ruhában, kezében jogar és országalma, feje fölött angyalok tartják a koronát. Jóságos tekintettel néz fiára, Imre hercegre, az Intelmek szavai szerint szerelmetes fiára, szíve édességére, sarja jövő reménységére, aki mellette ül a trónon egy alacsonyabb széken, szintén brokát ruhában, kezében liliommal, fején koronával. A naív művészettel készült kép szinte sugallja, hogy ez a fiához intelmeket író szent saját életének példájával, a bölcs uralkodó példájával akarja elvezetni leendő utódját a helyes útra. Mostanában sokszor idézik az Intelmeknek a vendégekkel foglalkozó szakaszából: az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. De ha tovább lapozunk az Intelmekben, sok ma is érvényes tanítással szól hozzánk István. A főemberek és vitézek tiszteletéről így ír István király: Legyenek ők atyáid és testvéreid. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak. Uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan. Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel föl, csakis az alázat, és semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. S a fejezet utolsó szavai adják meg az ilyen uralkodói élet célját: hogy uralkodásod minden tekintetben békés legyen. Ezek az intelmek nem csupán a középkori hívő emberekhez szólnak, hanem mindenkihez, aki szívén viseli a rábízott ország vagy megye, kisebb vagy nagyobb közösség békéjét, egységét, s nem akarja, hogy a sokféle szakadásoknak undokságával megmocskoltatván olyanok legyenek, mint az ócska cserépedény. A tanácsról szóló fejezetben azt olvassuk, hogy a tanács állít királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, ő arat győzelmet, ő épít városokat. Minthogy pedig a tanácsnak ekkora haszna van, úgy gondolom, írja Szent István, nem érdemes ostoba, pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani azt. Vagy az elődök követéséről szóló részben: Az atyák azért atyák, hogy gyámolítsák fiaikat, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Kedves fiam, szokásaimat, amelyekről azt látod, hogy összeférnek a királyi méltósággal, a kétkedés minden béklyója nélkül kövesd. Mely görög kormányozta a latinokat görög módra, avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra? Ezért hát kövesd szokásaimat, így leszel kimagasló a tieid között, s így teszel szert az idegenek dicséretére. S végül a befejező részből néhány kiragadott szó: mértéken felül senkit se büntess. Sohse harcolj az igazság ellen. Szándékosan senkit gyalázattal ne illess. Kedves hallgatóim, István király intelmeire figyeltünk oda pannonhalmi ünnepségünkön, s az intelmekhez két Pannonhalmához és a megyéhez kapcsolódó szöveg vezetett el. Térjünk vissza befejezésképpen ezekhez a szövegekhez. A dőri kéziratos szerzőjének szavaival szóljunk Szent Istvánhoz: Előtted könyörgünk bús Magyar fiaid, Hozzád folyamodunk árva maradékid. Tekénts, István király, szomorú hazádra, Fordétsd szemeidet régi Országodra. Padányi Bíró Mártonnal együtt pedig azt kérjük: Légy istápunk, erős bástyánk ellenkezéseinkben. Tekintsd meg Siont, a mi mai ünnepünknek városát. Innen vigyázz és viselly gondot nemzetedre, emlékezzél meg, hogy a mi vérünk és a mi Atyánkfia vagy. Miksa atya 4

5 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG Beszélgetés Fehérváry Jákó testvérrel római tapasztalatairól és itthoni terveiről Az elmúlt években Rómában tanultál a Szent Anzelm Egyetemen. Mivel foglalkoztál a teológián belül? Teológiai doktori disszertációmon dolgoztam, licenciámhoz hasonlóan a liturgia területén. Témám: az V.-VI. századi latin szerzetesek bűnbánati gyakorlatai, ezek liturgikus és szentségtani vonatkozásai. A Szent Anzelm Egyetemen a Pápai Liturgikus Intézetben (Pontificio Istituto Liturgico PIL) végeztem el a doktori kurzust, emellett órákat hallgattam ugyanott a Monasztikus Intézetben is elsősorban ókori szerzetesség-történet témájában a doktori munkámat segítendő. Itt külön szeretnék köszönetet mondani az USA-beli PIL Foundation-nak, amely nagylelkű anyagi támogatásával lehetővé tette számomra ezeket a tanulmányi éveket. Az órákon való részvétel és a könyvtári munka mellett fontos impulzusokat jelentettek az Anselmón és más római egyetemeken szervezett konferenciák: kiemelném ezek közül a 2002-ben, a Monasztikus Intézet 50 éves fennállása alkalmából szervezett nagyon gazdag konferenciát. Itt a Regula-kutatás és szerzetesség-teológia nagy öregjei is megszólaltak (Adalbert de Vogüé, Réginald Grégoire, Enzo Bianchi). Persze rengeteget jelentett számomra Róma és Itália a maga összetett, egyházi, történelmi, kulturális, és nem utolsósorban olaszos valósága. És milyen tapasztalatokra tettél szert az Anselmóban lakva? Az Anselmóban több intézmény működik egy helyen: ott van a bencés működtetésű pápai teológiai egyetem, a Prímás Apát kúriája valamint a nemzetközi bencés kollégium. Ez utóbbi valójában körülírhatatlan átmenetet képez kolostor és kollégium között: monostori napirendben élünk, napi 3-szori közös zsolozsmával, közös étkezésekkel, rekreációkkal, lelkigyakorlatokkal, a házban adódó feladatok közös ellátásával (liturgikus szolgálatok, sekrestye, felszolgálás, mosogatás, stb.), ugyanakkor mindennapjainkat a tanulmányok ritmusa is befolyásolja. Sokan más római egyetemen tanulnak, így a ház életébe is ennek megfelelően tudnak bekapcsolódni. Az Anselmo egyik nagy lehetősége, kihívása, hogy sok országból, kultúrából származó emberek élnek együtt. Tavaly kb. 120-an voltunk: kétharmad részben az öt kontinens számos országából származó bencések, valamint más szerzetesrendek tagjai, világi papok és laikusok. A közösség külön színfoltja voltak az ott élő nem katolikusok: keleti szír, örmény apostoli, vagy ortodox egyházakhoz tartozó testvérek, protestáns teológus, stb. Notker prímás apátúr soha nem mulasztotta el felhívni a figyelmünket arra: kisebbfajta csodával ér fel, hogy nemcsak egymást elviselve, hanem békében és testvéri módon vagyunk képesek együtt élni. Ennek szép példája volt tavaly márciustól különösen, a két iraki keresztény pap jelenléte, akik a háború napjaiban és utána is elfogulatlanul és barátsággal fordultak az Egyesült Államok-béli társaink felé és viszont. A sokszínűség persze nem jár nehézségek nélkül. Sokfélék a pontosságról, precizitásról, tisztaságról, udvariasságról alkotott fogalmaink, a nyelvi hátterünk, gasztronómiai elvárásaink. (Például ha erős fokhagymaszag terjengett a folyosón, akkor mindenki tudta, hogy távol-keleti bencés testvéreinknek lett elegük az olasz pasta -ból, és a szobáikban készítették el együtt nemzeti ételeiket.) Ezért aztán a sokféle mentalitás, kultúra ütközik egymással ezt külön meg kell tanulni elviselni, vagy akár értékelni is, egészen különböző helyzetekben. Meccsnézés közben, egy-egy érzékeny párosítás alkalmával (különös tekintettel az angol-franciára, vagy a drámai portugál-spanyolra ) jól meggondolja az ember, hogy fennhangon hirdesse-e, kinek is szurkol... Olyan árnyalatokat is megtanul az ember a másikra figyelve-hallgatva, amelyekről addig fogalma sem volt. Ezentúl pl. biztosan nem fogok lespanyolozni egy katalánt, jobban vigyázok az amerikai jelző pejoratív használatával, tudni fogom, hogy az arab nemcsak muzulmánokat hanem keresztényeket is összekapcsoló világ- és liturgikus nyelv, hogy a vietnámi má szócska hangsúlytól függően öt egészen különböző dolgot is jelenthet (pl. ló vagy anya ); de remélem, hogy a 5

6 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG magyart is ezentúl csak akkor sorolják a szláv nyelvek közé, ha ugratni akarnak. Így kialakul a házban az elfogadásnak és toleranciának egy olyan légköre, amelyben nagyon szép barátságok születhetnek. Számomra ez jelentette ezeknek az éveknek a fő gazdagságát. Ugyanakkor fontos volt látni a XXI. század bencés fiatalságát, és rajtuk keresztül arról hallani, hogy mik azok a kérdések, problémák amelyek ma a szerzetesközösségekben felmerülnek. Érdekes azt látni, hogy mi Pannonhalmán az útkeresésünkkel nem vagyunk egyedül sok kolostor számára jelent nagy kihívást az utóbbi másfél évtized alakulása és nem csupán a posztkommunista országokban. Különös, hogy az utánam következő generációban egyre kevesebben látnak értéket a Zsinat által elindított folyamatokban, és sok fiatal egyfajta hagyományos-militáns katolicizmusban és szerzetességben találja meg a választ a mai világ által támasztott spirituális kihívásokra. Az eligazodásban számomra sokat jelentett egy-egy idősebb, tapasztaltabb rendtárs ítélete és megkülönböztető képessége. Különösen hálás vagyok a gerlevei Elmar Salmann atyának és a Mount Angel-i (USA) Jeremy Driscoll atyának, akik személyes barátságukkal, szellemi és lelki útitársként sokat segítettek nekem ezekben az években. Néhány barátomat itt Pannonhalmán is vendégül láttuk, és én is vendégeskedtem más monostorokban. Mindenkinek ajánlom az új, Rómában szerkesztett bencés honlapot, ahol a Bencés Konföderációról és központi intézményeiről naprakész információt találhatunk: itt az Atlas menü már magyar nyelven is hozzáférhető. Új munkaköröd ebben az évben a főiskolai tanítás a Sapientián: milyen elképzeléseid vannak az új munkáddal kapcsolatban? A főiskolai tanárkodás egyelőre heti kétórányi elfoglaltságot jelent: liturgikus témájú szemináriumot kell tartanom az adott szemeszter dogmatika kurzusához kapcsolódóan. A félév témájául Lukács László atya a Szentségtant jelölte meg, így ennek megfelelően alakítottam ki a szeminárium tematikáját figyelembe véve a készülő doktori dolgozatom tárgyát is: ugyanis olyan témát szerettem volna választani, amelyhez nem kell teljesen új területeken kalózkodnom. Az első évezred bűnbánati gyakorlatait és azok szentségtani vonatkozásait vesszük vizsgálat alá korabeli szövegek közös olvasásán keresztül. Remélem, hogy a liturgia- és dogmatörténet e fontos fejezetét tanulmányozva nemcsak a doktori dolgozatom, hanem a teológushallgatók tudása és látóköre is gyarapszik. Bár az időd egy részét Budapesten töltöd majd főiskolai tanárként, újra Pannonhalmán élsz. Mit jelent Neked a pannonhalmi monostor? A hazaköltözés nagy kihívást jelentett. Baráti szálak elvarrását: három éven keresztül Rómában voltam otthon, és mint mondtam sok szál fűz ottani emberekhez. Tőlük most sok-sok mérföld, néhány esetben egy fél földgolyónyi távolság választ el, noha néhány hónapja még ők voltak azok, akik valamiféle otthonossággal ajándékoztak meg, s hasonlóan én is őket. Új módon értékelni egyegy életadó barátságot, amelynek most már a fizikai távolság is része, tőlem nagy belső munkát kíván, nem is beszélve a hazatalálásról. A három év alatt a közösség is változott, én is változtam, így a hazaköltözés bennem is felveti a kérdést: mit jelent számomra ma a pannonhalmi monostor? Az utóbbi hónapokban némi döbbenettel gondoltam arra, hogy már 14 éve vagyok pannonhalmi bencés. Sokak bizonyára megmosolyognak: hát ez is idő? Számomra nagyon is sok! Nem akármilyen, érlelő 14 év volt ez, amely elválaszthatatlan az itt élő emberektől. A monostor így lett otthonommá: ennyi idő elegendő volt ahhoz, hogy belakjam nemcsak az épületet, hanem a közösséget is annak minden szépségével és nehézségével, a felettük érzett örömmel, kétségbeeséssel, szeretettel együtt. Milyen terveid vannak a különböző munkaterületeiden? Terveim? Az ember persze egy ilyen kérdésre Mik a terveid? próbál minél hatásosabb listát összeállítani, különösen ha többen is, rendtársai is olvassák a válaszát. Ezt most megteszem én is. Az igazi Terv azonban, amelyről magam is jobban szeretek szemérmesen hallgatni, talán ezek hátterében húzódik, és több köze van a csendhez, mind bármiféle tevékenységhez. Ezt fürkészem, ehhez szeretnék igazodni, ehhez vagyok rendszeresen hűtlen, és mégis ez vár vissza mindannyiszor: ez az, ami a dolgok legmélyén ehhez a helyhez is köt. Konkrétan pedig: beszéltem már a Sapientiás ténykedésemről, amely a jövőben is bizonyára egyre bővülő munkát fog jelenteni. Be kell még fejeznem a doktori dolgozatomat is. A Gimnáziumban ismét hittant tanítok, ami számomra izgalmas lehetőség arra is, hogy a teológiában tanultakat az élet nyelvére fordítsam le. Örülnék, ha valamilyen módon a liturgikus tanulmányaimat a közösség szolgálatába állíthatnám. Ennek konkrét formáit még keresni kell, de számomra ezt jelenti már most a Liturgikus Tanács vagy a Bazilika Műhely munkájában való részvétel. Szívesen foglalkozom teológiai/liturgikus témájú írások fordításával, ilyeneket készítettem már a Pannonhalmi Szemle számára is. Nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatal teológusok olvashassanak régi, a liturgiatörténet szempontjából fontos szövegeket hiszen tudom azt, hogy ezek ismerete számomra 6

7 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG is mennyit jelentett: a tanári munkámat is nem utolsósorban ilyen szövegek közös olvasására szeretném alapozni. Nagyon fontosnak tartom a liturgikus nevelés-apostolkodás feladatát is. Erről egy a MALEZI (Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet) körül szerveződő, fiatal liturgikusokból álló csapattal is gondolkodunk: egyre több olyan fiatal pap van ma Magyarországon, akik külföldön (elsősorban Rómában) kaptak liturgikus képzést, illetve olyanok, akik fontosnak tartják a liturgia ügyét. Próbálunk kapcsolatot tartani egymással, illetve a közös munka lehetőségeit megtalálni. Legutóbb most augusztus végén találkoztunk, immáron ötödször. Pannonhalmát idén hárman, Gergely, Bánk és én képviseltük. Gondoltunk liturgikus táborok szervezésére, kutatásaink eredményeinek megosztására, egy leendő tankönyv szerkesztésére. Legközelebb november 18-án, egy a MALEZI által szervezett egy napos konferencián találkozunk ismét, ahol a készülő püspöki szinódus eukarisztiáról szóló munkadokumentumát, és az abban megfogalmazott kérdéseket fogjuk tárgyalni. Itt két bencés is lesz az előadók között. Februárban pedig a Magyarországon liturgiát oktatók számára lesz találkozó. Készítette: Rábai László ÚJ MUNKAKÖRÖK augusztus 1-jétől PANNONHALMA Lőrincz Pál eddigi munkakörei megtartása mellett esperes, a házgondnoki dispozíció alól felmentve Borián Elréd dr. eddigi munkakörei megtartása mellett az Oblátusszövetség lelki igazgatóhelyettese Vincze Iván a főmonostor gondnoka Fehérváry Jákó társmagiszter, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, gimnáziumi hittanár Ontko Henrik gyakorló gimnáziumi tanár, gyakorló diákotthoni nevelő Szita Bánk eddigi munkakörei megtartása mellett beteggondozó (szeptember 18-ától) A Pannonhalmi Gazdasági Tanács tagjai szeptember 18-ától: Dr. Várszegi Asztrik főapát (elnök) Hortobágyi Cirill Halmos Ábel Horváth Dori Tamás Lőrincz Pál Varga Mátyás Vincze Iván TERÜLETI APÁTSÁG Nyiredy Maurus dr. eddigi munkakörei megtartása mellett az esperesi dispozíció alól felmentve Hortobágyi Arnold hitoktató és lelkipásztori munkatárs Győr-Ménfőcsanakon (egy évig) A PANNONHALMI SZEMLE őszi (2004/3.) számának témája: a z i d e g e n h e l y e Beke Dorottya: Ha jövevény lakik földeteken menekültsorsok ma Magyarországon; Zsengellér József: A topográfia mint teológia Tóbiás könyvében; Bernhard Waldenfels: Idegen helyek; Kováts András: Bevándorlás és letelepedés az Európai Unióban; Tóth Judit: Menekültek Magyarországon a jogi szabályozás tükrében; Diósi Ágnes: Hontalan állampolgárok a cigányok vándorló népe; Török Zsolt: Társak az Úton Keresztény zarándoktérképek az ókortól a XVI. századig Győrffy Iván: Határforgalom Abbas Kiarostami filmjeinek hétköznapi poézise; Veres Bálint: Luigi Nono a megbénult követ Bárki vagy, aki a mennyei hazába igyekszel a pannonhalmi bencés közösségről készített film szövegkönyve Durs Grünbein, Uri Asaf és Hadewich versei FRISS SZÁMAINK MINDIG MEGTALÁLHATÓK a nagyobb budapesti és vidéki könyvesboltokban. MEGRENDELHETŐ A SZERKESZTŐSÉG CÍMÉN: 9090 Pannonhalma, Vár 1. ( OLVASHATÓ AZ INTERNETEN: 7

8 Melki meditáció PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG Templomba menet sokszor megálltam egy római sírkő előtt, amely Marcus Aurelius idejéből, a II. századból származik, és a templom kerengő felőli bejárata előtt látható. Egy Cupita nevű asszony állíttatta, aki elvesztette tizenhat éves fiát, akit Aiuccionusnak hívtak, és lányát, Secundinát, aki pedig csak hat évet élt. A felirat szerint az anya nemcsak nekik, hanem magának is készíttette ( Cupita mater viva fecit et sibi ). Kőbe véste fájdalmát: a baloldalon a fiát római ruhában egy kis galambbal ábrázolta, ami a lélek jelképe, és mindmáig gyakori szimbólum a sírokon. A jobb oldalon a lányát kezében gránátalmával, amely az örökélet jelképe. A sírkőből egy keresztény templom oltárköve lett, majd a melki apátság kerengőjébe kerül ajándékozás révén. Nyáron a kolostor imatermében a szerzetesi imádság hét órakor kezdődik, utána pedig a szentmise következik a kápolnában. Reggel még csendes volt a napközben turistacsoportokkal tele levő templom, a szerzetesi kórusban ülve szemléltem a barokk fénykorának mesterművét. A hatalmas főoltár központjában meglepő módon nem egy festmény, hanem ember nagyságú szobrok állnak, középpontban Szent Péter és Pál találkozása vonja magára a tekintetet. Szent Péter alakja egy kicsit tudatosan magasabb, mint a lehajló Pálé, mellettük próféták szobrai állnak. Dávid király a lantját fogja, és koronás fejével Szent Péterre néz. Az oltáriszentségtartó fölött a pápai tiara idézi fel részben a katolikus egyház tanítását az apostoli utódlásról, másrészt mindenkori vezetőjét. Nehezen vettem ki, hogy mi is lehet a halvány bordó háttér. De aztán rájöttem: ez is egy hatalmas színházi függöny, mert függönyt festettek a Szent Benedek, illetve Szent Kolomán, a kolostor védőszentje tiszteletére állított mellékoltár hátteréül, valamint a kápolna és az imaterem falaira is a kereszt, illetve egy bibliai jelenet köré. A barokk a szent színház (theatrum sacrum) tere, ez az egyik titka. Az apostolok fölött egy óriási korona látható, a tekintetet még magasabbra emelve a földgolyón ülő Atyát látjuk, mellette Mózes és Áron, legfelül pedig a messze sugárzó, győzelmes kereszt van. A kinyíló függöny közepén a második Timóteus levélből vett részlet olvasható latin nyelven, amely magyarul így hangzik: Csak azt koszorúzzák meg, aki szabályszerűen harcol. Szent Pál ezt a hasonlatot az ókori sportversenyek világából kölcsönzi, ahol babérkoszorúval koszorúzták meg a győzteseket. A korona mellett pálmaágat tartó angyalok láthatók, amelyek jelzik, hogy ez a korona nem egy királyi koronát vagy a pápáét jelképezi elsősorban, hanem az igaz hívőket megillető élet koronáját, amelyet az Atyától kapunk. Az egyik délután a nyugalomba vonult apát úr, Bukhard Ellegast tanulmányát olvastam, amelyben Paul Troger festményeit elemzi, aki az osztrák barokk apátságok legjelentősebb festője volt. Szűz Mária-oltárképeiről, freskóiról az apát úr azt állapította meg, hogy az egyik jellemzőjük az ellenreformációs cél, mert a gonosz alak, akit Mária legyőz, az evangélikusokra és a kálvinistákra utal. A melki templom színpadképe vagy a győri egykori jezsuita, a mai bencés templom freskója, Loyolai Szent Ignác megdicsőülése is hasonló célt szolgálhatott. A melki szószék főalakja egy asszony, aki keresztet tart, és a Napba néz, amely Krisztus ősi szimbóluma. A gonosz megpróbálja lerántani, de az angyalok védelmezik az igaz hitet megjelenítő asszonyt, a gonosz korabeli jelentését pedig nem nehéz kitalálni. 8

VII. évfolyam 3. szám 2005. ősz

VII. évfolyam 3. szám 2005. ősz A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 3. szám 2005. ősz A mikor mi keresztény katolikus magyarok istentiszteletre összegyűlünk, és ma Szent István Királyunkra emlékezünk, ezt az emlékezést

Részletesebben

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 3. szám 2006. ősz 15 ÉVE ÁLL PANNONHALMA ÉLÉN VÁRSZEGI ASZTRIK FÕAPÁT ÚR 1991. augusztus 27-én, a pannonhalmi Bazilika felszentelésének

Részletesebben

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA!

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 2. szám 2004. nyár SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! Sokat hallunk mostanában hazánk, a Magyar Köztársaság csatlakozásáról az

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. õsz ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Az Év pincészete 2010 díj átadása Interjú Ontko Henrik atyával

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA SZENT MÁRTON MA Christian Haidinger altenburgi apát úr homíliája, amelyet a pannonhalmi bazilikában 2008. november 11-én mondott el Kedves

Részletesebben

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 1. szám 2006. tavasz VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES 60 Örömmel tudatjuk a Bencés Hírlevél Olvasóival, hogy Asztrik főapát úr 2006. január

Részletesebben

Bensõséges kapcsolatban Jézussal

Bensõséges kapcsolatban Jézussal XI. évfolyam 1. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tavasz Bensõséges kapcsolatban Jézussal Cirill perjel atya homíliája Asztrik fõapát úr 20 éves püspöki jubileumán. Elhangzott a

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 1. szám 2005. tavasz II. JÁNOS PÁL PÁPA PANNONHALMI BESZÉDE 1996. szeptember 6-án Tisztelendő Püspök Testvéreim, Kedves Főapát Úr, Szeretett

Részletesebben

Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009.

Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009. XI. évfolyam 2. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. nyár Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009. április

Részletesebben

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos HL07-1.qxp 2007.03.27. 13:13 Page 1 BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz Békés Gellért HÚSVÉT ÉLÕ REMÉNYE Akereszténység a remény vallása. Van,

Részletesebben

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XIX.évf. 3. szám 2008. Karácsony hava Megérkezés találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2, 12) Dicsőség a magasságban Istennek,

Részletesebben

Szent Márton ünnepe 2009

Szent Márton ünnepe 2009 XI. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tél Szent Márton ünnepe 2009 Benedikt Müntnich apát úr homíliája Szívből köszönöm Önöknek, hogy Br. Philippel együtt itt lehetünk

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 6. szám (37. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. június Dr. Kerekes Károly O. Cist. VAN-E MÉG SZĺVED, EURÓPA? XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

Részletesebben

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 TARTALOM VI/2. Borián Elréd OSB Elôszó 3 AZ OBLÁTUSSÁGRÓL Kraß Maurus OSB A bencés oblátusok 5 Sárosi Attila Pál OSB obl Bencés obláció 7 Kálmán Gabriella Ágota OSB

Részletesebben

Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528. Fax.

Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528. Fax. Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 3. szám, 2015. nyár Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528.

Részletesebben

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Szennay András. Bemutatkoznak ösztöndíjasaink. Nótahajó. Interjú Péter Tamással. Bazilikaszentelés Arcus Temporum

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Szennay András. Bemutatkoznak ösztöndíjasaink. Nótahajó. Interjú Péter Tamással. Bazilikaszentelés Arcus Temporum A Bencés Diákszövetség Hírlevele XXIII. évfolyam, 2012/2. szám Újjá tisztulni In memoriam Szennay András Szövetségi hírek Bemutatkoznak ösztöndíjasaink Programok Nótahajó Életemmel dicsérem Istent Interjú

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 12. szám (39. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. december KÜLDETÉSÜNK VAN MINDEN NÉPHEZ A Szentatya üzenete a missziós világnapra 1926 óta minden

Részletesebben

LEGYETEK BÁTRAK ÉS VAGÁNYAK!

LEGYETEK BÁTRAK ÉS VAGÁNYAK! A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 4. szám 2005. tél LEGYETEK BÁTRAK ÉS VAGÁNYAK! Notker Wolf prímás apát úr homíliája Szent Márton ünnepén Szent Márton számomra egyike a legnagyobb

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért LELKISÉG 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket,

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft Fotó: Burgmann László Fatimai zarándokút Búcsú és családi-nap Csemőben Beszélgetés Szeleczki Imre atyával XVI. évfolyam 2. szám 2012.

Részletesebben

Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról

Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról XI. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. ősz Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról A pannonhalmi bencések életében már hagyománynyá vált, hogy minden év augusztusában

Részletesebben

(IX./4.) 2010. december 29. szám

(IX./4.) 2010. december 29. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./4.) 2010. december 29. szám Boldog a nép, amely ünnepelhet, és

Részletesebben