A PATROCINHJMI HELYSÉGNEVEK KELETKEZÉSE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PATROCINHJMI HELYSÉGNEVEK KELETKEZÉSE 1"

Átírás

1 Mező András A PATROCINHJMI HELYSÉGNEVEK KELETKEZÉSE 1 1. Magyarországon a kereszténység felvételének kezdeteitől fogva, tehát a X. század végétől, a XI. század elejétől megfigyelhető az a Nyugat- és Délnyugat-Európában már általános szokás, hogy a templomokat, monostorokat egy égi patrónus, szent tiszteletére állítják, valamely hittitok vagy isteni személy dicsőítésére emelik, illetőleg az. hogy őket a megtisztelt szent, patrónus nevével hívják (vő. Benkő: ForschNachb. 305). E szokás hazai elterjesztésében - mint Benkő Loránd (i. h.) hangsúlyozza - feltétlenül a magyarok megtérítésében jelentős szerepet játszó itáliai és délszláv (horvát és szlovén), de tegyük mindjárt hozzá: német és talán cseh papok missziós munkájának eredményét kell látnunk. (Az olaszok szerepét hangsúlyozza Volf György: AkErt. 6: 513 7, ; NyK 27: 1 kk. - A nyugati román izmussal történt találkozásainkból északolasz hatásokra gyanakszik Gáldi László: NytudErt. 70. sz A hazai keresztény terminológia tüzetes elemzésével cáfolja Volf nézeteit Melich János, és a délszláv papok közreműködését vallja: NyK : passim. Ugyanő szól a cseh térítés lehetőségéről is. - A németek missziós tevékenységével kapcsolatban 1. a passaui egyházmegye papjainak szerepét: Györffy: IstvKir. 60, 70, 74, Stb.) A templomi védőszent (patrocinium, patrónus ecclesiae), templomcím vagy titulus (titulus ecc/esiae) és templomnév (vocabu/um, nomen ecc/esiae) kifejezéseket a továbbiakban általában egymás szinonimáiként váltakozva fogom használni. Pedig tudom, hogy az egyházjog különbséget tesz a patrocinium és a titulus között: védőszentnek azt nevezik, akinek oltalma alá helyeznek valamely templomot, s akiről azt elnevezik, a titulus azonban nem szentre, hanem valamely hittitokra vagy isteni személyre utal (vö. KatLex. 4: 332 3). Okleveleink latin nyelvű kifejezéseiben azonban e különbségtevés nem tekinthető következetesnek. Az adatok legtöbbjében az "in honore", "in honorem", "sub honore", "ad honore" kifejezésekkel bevezetve jelölik meg a templomnevet, és nem tesznek különbséget, hogy ez védőszent vagy pedig isteni személy (vö. 1264: "ad honorem G/oriose Virginis Marié": ÁÚO. 3: 95; 1287: "sub honore gloriose virginis" ComZagr. 2: 41; 1313/1339: "in honorem S. Spiritus et Corporis Christi": Gy. 1: 769; 1326: "sub honore Sancti Jacobi apostoli": AO. 2: 244; 1345: "in honore sancii Ladiz/ai regis": MES. 1: 576; stb). Hasonlót tapasztalunk az "ad laudem" ritkábban előforduló kifejezés használatában is (vö. 1337: "ad laudem beati Stephani

2 prothomartiris": MES 3: 301; 1343: "ad laudem beati Iacobi apostoli": TelekiO. 1: 71; 1332: "ad laudem S. Laurencii mr-is" Gy. 1: 899; 1333: "ad laudem sancti Germani": AO. 3: 52; 1274 >1340: "ad laudem et honorem B. V": Gy. 1: 872; 1 138/1329: "ad laudem domini nostri ihu XI": MES 1: 88). Nincs különbségtevés a vocabulum, nomen és titulus szavak előfordulásában sem (vö. 1422: "sub vocabulo et ad honorem S. Spiritus": Lukcsics 1: 133; 1433: "sub vocabulo Corporis Christi": uo. 2: 115; 1426: "in honorem et sub vocabulo gloriose Virginis Marié" uo. 1: 185; de : "sub vocabulo et in honorem beati Johannis Baptiste": Bossányi 1/2: 60; 1417: sub vocabulo B. Bartholomei apli": Cs. 1: 27; 1424: "sub vocabulo B. Otilie V": Lukcsics 1: 156; stb : "sub nomine Omnium Sanctorum": KárolyiO. 1: 424 5; de : in nomine sancti Joannis Baptiste": KárolyiO. 1: 346; : "sub tytullo beaté Marié Virginis gloriose": Bossányi 2: 296; 1357: "ad titulum Omnium Sanctorum": SztárayO. 1: 269; 1439: "sub titulo S. Spiritus": Lukcsics 2: 186; 1455: "sub titulis sancti Spiritus... ac gloriosissime virginis Marié": ZalaO. 2: 558; de /1329: "sub titulo beaté virginis et martiris Margarete": MES 1: 88; 1368: "sub titulo b. Demetrii martyris": Bártfai: Pest 85). A középkon fonások e latin nyelvi szinonim fordulatainak használata tehát arról győz meg bennünket, hogy nem követünk el súlyos hibát, ha stilisztikai céllal magunk is váltakozva használjuk a bekezdés élén álló rokonértelmű kifejezéseket. 2. "Hogy ki legyen valamelyik templom védőszentje, vagy helyesebben, mi legyen valamely templom címe, arra különösebb egyházi előírás nincsen. Ennek választása vagy a hithirdetőktől, vagy a templomalapítótól, vagy magától a néptől is függött" - mondja Schwartz Elemér (Schwartz 133). Ana az esetre, hogy maga a lakosság választott volna védőszentet a saját települése számára, kétségtelen bizonyítékunk nincs. Fonásainkban gyakran esik szó templomok, kápolnák vagy éppen kolostorok alapításáról, s ezekben olykor előre meghatározzák a felépítendő egyházak nevét. A tényleges motiváció azonban számos alkalommal homályban marad, az alapító életútjának, kapcsolatainak, élményvilágának ma már kideiíthetetien mozzanataiban rejtezkedik, s csak az elhatározás tényét rögzíthetjük ban bizonyos EiÁZudinus a Bars megyei Bratka általa alapított Szent Márton temploma számára az oltárokra kegyszereket biztosított, szolgálócsaládokat és földeket adományozott, s ezzel egyeideűleg Martirius esztergomi érsek az egyházat parókiává emelte (MES. 1: 109). A Mosón megyei Vitéz vendégtelepesei Artolf győri püspöktől már korábban engedélyt nyertek arra, hogy falujukban a Mindenszentek tiszteletére fából imaházat vagy kápolnát (oratórium sive capellam) emeljenek, 1267-ben pedig Omode győri püspöktől ahhoz kapnak jogot, hogy kőből építsenek egyházat (HO. 6: 147). Az ugyancsak 1267-re hamisított egyik oklevél szerint Lypto-x

3 Lauren fia Bogomerius úgy kap IV. Bélától egy lakatlan erdőt irtásra és betelepítésre, hogy köteles a földön a király és utódai lelki üdvéért Szent Eustachius tiszteletére kápolnát építeni (Szent-IványLevt. 16). A Kisbucsan-\ nemesek 1307-ben azért kapnak engedélyt arra, hogy Szent Margit szűznek kápolnát vagy imaházat létesítsenek, mert falujuk messze esik a Maniga-i Szent György-egyháztól (AOklt. 2: 120). Szintén az anyaegyháztól való távolság miatt nyernek jogot 1308-ban a Korcha-i nemesek, hogy helységükben felépítsék Szent Miklós hitvalló kápolnáját, de temetkezési helyük továbbra is a kegyúri jogon hozzájuk tartozó Workund-x Szent Jakabegyház legyen (AOklt. 2: 137). A távolságot méltányolja 1308-ban Pál szepesi prépost is, amikor megengedi a Szepes megyei Lökházán lakó nemeseknek, hogy felépüljön imaházuk Szent János apostol és evangélista tiszteletére, ugyanakkor azonban meghatározza a Verbo-i Szent Servacius-anyaegyházzal kapcsolatos kötelezettségeiket (AOklt. 2: 150). A tulajdonosok kérésére ben azért járul hozzá Tamás érsek, hogy a Zólyom megyei Zolnán Szent István vértanúnak kápolna épüljön, mert népeik itt elszigetelten fin quo hererno) élnek (AOklt. 2: 321). A gömöri Nehe váijobbágyi eredetű nemesei a Mindenszentek tiszteletére állított kápolnájukban (1318-ban) önmagukat és javaikat akarják a nyugtalan időkben oltalmazni fut se ipsos... in predicto oratorio cum sms rebas conservare possent), kötelmeik megszabása után a gömöri esperestől meg is kapják a hozzájárulást (AO. 1: 451 3; vö. Gy. 2: 529). A Vas megyei Szelestén a birtokos család Szent István protomártírnak emelhetett imaházat 1318-ban Miklós, győri püspök engedelméből (1318: HO. 3: 104 5; vö. Ortvay: EgyhFöldl. 2: 811). A Heves megyei Bene birtokból kiszakított Weresmarth földön 1304 után úgy keletkezhetett az Aba nembeliek adománya révén pálos kolostor, hogy a Visontha-x Szent Kereszt-egyház Lajos nevű papja a szerzeteseknek már korábban remetehelyül Keresztelő Szent János és Sixtus pápa tiszteletére kápolnát létesített (AOklt. 1: 277). 3. A címválasztás motívumai az esetek többségében valóban kideríthetetlenek, nem látszik azonban meddő próbálkozásnak az, hogy bizonyos befolyásoló, egymást olykor keresztező és erősítő tényezőkre mégis rámutassunk, s több-kevesebb meggyőződéssel belássuk szerepüket. A következőkre gondolhatunk: a) A védőszent ünnepe megtartásának kötelező előírása. Ismeretes, hogy I. László király ún. I. törvénykönyvének 38. cikke meghatározza azokat az egyházi ünnepeket, amelyeket hazánkban meg kellett ülni: karácsony. Szent István vértanú, Szent János evangélista, Aprószentek, circumcisio, vízkereszt, Gyertyaszentelő Boldogasszony, húsvét, Szent György, Szent Fülöp és Jakab, a Szent Kereszt feltalálása, áldozócsütörtök, pünkösd, Keresztelő Szent János, Szent Péter és Pál, Szent Jakab, Szent Lőrinc, Nagyboldogasszony, Szent István király, Szent Bertalan, Kisboldogasszony, a Szent Kereszt felmagasztalása, Szent Máté, Szent

4 Gellért, Szent Mihály, Szent Simon és Júdás-Tádé, mindenszentek, Szent Imre, Szent Márton, Szent András, Szent Miklós, Szent Tamás apostol. Magyarország középkori patrociniumairól legutóbb Kovács Béla tett közzé egy számottevő eredményeket tartalmazó tanulmányt (Agria XXV-XXVI. Az egri Dobó István Vármúzeum évkönyve. Eger, ). Kovács a saját - az enyémtől eltérő szempontokon alapuló - anyaggyűjtése alapján azt állapíthatta meg. hogy 2490 eset közül alkalommal az előbb említett szentek közül választottak templomi titulust (80,77 %). "Ez már olyan arány, amelynek alapján határozottan állíthatjuk, hogy a patrociniumok kiválasztásának elsőd-legesen meghatározó oka a kötelező ünnepek köre volt" (i. h. 414). b) Az előzővel szorosan összefügg, részben azonban elkülönítendő tőle a naptár szerepe. Ennek tettenérése kissé nehezebb, de nem reménytelen próbálkozás. A naptár befolyására gyanakodhatunk, ha valamely szentnek több ünnepe is előfordul az év folyamán, s a templomot mégis ezek egyike búcsújával említik, vagy ha a titulus a közös emléknap révén több szent személy nevéből alakul. A zalai Pacsa Szent György-egyházához tartozó Isabor kápolnájának 1337-ben Szent Pál apostol fordulása a titulusa ("in villa Isabor constructa ad honorem conversionis beati Pauli apostoli": ZalaO. 1: 326), tehát búcsúját a Pál-ünnepek közül január 25-én (vö. Knauz: Kortan 235) tartották. Régi naptárainkban július 30-ra helyezték Abdon és Szennen perzsa származású ókeresztény római mártírok ünnepét (vö. KatLex. 1: 2; Bálint: ÜnnKal, 2: 120; Knauz: Kortan 130). Magyarországon egyedül a gömöri Almágy temploma volt az övék (1332: "Albertus sacerdos ecclesie Sanctorwn Abdon et Semien", "in ecc/esia Sanctorum Abdon et Sernien de Almag": Vat. 1/1: 192, 216). Haláluk napjának azonossága alapján került a naptárban január 20-án egymás mellé Sebestyén vértanú katona és Fábián vértanú pápa (vö. KatLex. 2: 74, 4: 144; Knauz: Kortan 185). Templomuk állt Sólyomkőn és Békés megyében. c) A z jegyházalapító saját nevének védőszentje. Különösen a királyi családban gyakran fordul elő, hogy a saját keresztény név patrónusának tiszteletére templomot emelnek. Elképzelhető, hogy ennek az első hazai példája az esztergomi várhegy Szent István protomártír temploma volt, amelyet egyes feltevések szerint még Géza fejedelem idejében építettek, Gézának pedig a keresztségben István volt a neve (vö. Györffy: IstvKir ). Orseolo Péter a pécsi székesegyházat "a saját nevében is tisztelt védőszentnek" állította (uo. 379). I. András Visegrád mellett létesített monostort Szent András tiszteletére görög szerzetesek számára (vö. PRT. 12/B: 47). A váradelőhegyi Szent István első mártírról nevezett premontrei prépostságot II. István király ( ) alapította (vö. Gy. 1: 689). Stb. - De nemcsak a királyi udvarból hozhatunk példát e jelenségre ban Pál

5 mester, szepesi prépost megengedi, hogy Sygra-\ Dénes ispán fia, Miklós mester, Sceps-i várnagy Elsawycha nevű telepítésre váró falujában Szent Miklós tiszteletére kápolnát vagy egyházat emeljen (vö. AO. 1: 148 9; AOklt. 2: 160; Fekete Nagy: Szep. 159). Várdai Pelbáit emeltethette a Szaunái megyei Iriny templomát neve védőszentje, Szent Pelbáit dicsőítésére. A Fejér megyei Perek faluban a Szent Imre-egyház létesítése Becsei Imre nevéhez fűződött (1321: Gy. 2: 435). d) A saját egyház védőszentjének más egy házra való ráruházása. Ezt olvashatjuk ki Csanád egri püspök dec. 6- án kelt okleveléből, amelyet a saját Szent Katalin egyházában adott ki arról, "hogy december 6-án számos egyházi személy, valamint nagy tömegű nemes és szabad állású mindkét nb. személy jelenlétében miseruhában öltözve elnevezte és felszentelte a Ryhno-\ Szt. Katalin templomot" (AOklt. 8: 265-6). Erre gyanakodhatunk továbbá a Borsod megyei Szentalbert patrociniumi helységnév keletkezésével kapcsolatban, amely faluról tudjuk, hogy az esztergomi Szent Adalbertről nevezett székesegyház és káptalanja tulajdona volt (1. MES. 3: 505, 506). e) A szerzetesrendek kedvelt szentjei tiszteletének terjesztése. A legszembeötlőbb módon a bencések kolostoitemplomainak nevében érhetjük tetten e motívum működését: e monostorok közül több is viselte a rendalapító Szent Benedek nevét (pl. a garamszentbenedeki és a pécsváradi), de ők járulhattak hozzá Szent Márton kiemelkedő és a Mindenszentek cím jelentős számú elterjedéséhez is (vö. Szász Károly: AkÉit. 6: 385 6). Alig tagadható a keresztesek szerepe a Szent Kereszt és Keresztelő Szent János kultuszának ápolásában (vö. Kovács Béla i. h. 415). A bencés rendből 1098-ban kivált ciszterciták számos hazai kolostoruk révén (felsorolásukat 1. Békefi: Pásztó 70 3, 254 7) különösen a Szűzanya tiszteletét szorgalmazták, neki dedikálván minden új templomukat (vö. Bálint: ÜnnKal. 2: 173). f) Az uralkodó család kedvelt szentjeinek tisztelete. Többen föltették, hogy Szűz Mária, Szent Márton és Szent György hazai kultuszában szerepet játszhatott az, hogy István király őket választotta segítőinek, a Koppány elleni csatában seregének zászlóit e három szent képei díszítették (vö. Kovács i. h. 415). Becket Tamás ünneplése pedig akkor kezdődött meg Magyarországon, amikor Capet Margit III. Béla király felesége lett ( ), aki még Angliából jól ismerte Canterbury mártír érsekét; az ő nyomán alapította az esztergomi érsek a Szent Tamás prépostságot (vö. Kovács i. m. 418; Bálint: ÜnnKal. 1: 111; Gyöffy György: Becket Tamás és a magyarság. Filológiai Közlöny ). g) Hazai szentek előnyben részesítése. István, László, Imre és Erzsébet kiemelkedő jelentősége a magyarországi szentkultuszban magától I i

6 értetődő (erről 1. Benkő Loránd: Az Árpád-ház szentjeinek szerepe a középkori magyar hely névadásban: MNy. 89: 10 kk.; Mező András: Adatok Szent László középkori tiszteletéhez: SzSz. 27: 123 kk.). Szent életű hazai személynek még a kanonizáció befejezése előtt is kialakulhat kultusza. Noha Ái-pád-házi Margitnak a szentek közé sorolása csak 1943-ban történt meg, a Margitsziget helynevünk középkon előzményeinek kialakulásában az ő helyi tiszteletének hatását kell látnunk (vö. Sági István: Szent Margit szigete: MNy. 26: 116 8; FNESz/ 2: 93), h iszen 1319-ben a sziget neve már kétszer is: irtsula beaté Margarefe (AO. 1: 507). A kultuszt az egyház is mintegy hivatalossá tette azzal, hogy pl ben János bíboros, szentszéki követ búcsút engedélyezett azoknak, akik felkeresik Boldog Margit síiját a nyúlszigeti apácák templomában (Zs. 2/2: 223). Az ő nevének templomcímmé válására azonban a középkorból nincs adatom. h) E r e k 1 y e birtoklása. Szent Gellért csanádi székesegyházának Szent György titulusát azzal is összefüggésbe szokták hozni, hogy az István király által a bolgárok ellen 1018-ban viselt hadjáratából magával hozott György-ereklyéket Csanádon helyezték el (vö. Bálint: ÜnnKal. 1: 299). Még világosabb az ereklye szerepe Középnémeti Szent László-kápolnája címének keletkezésében, ahol a szent király egyik ujjának csontját őrizték (1320: "ipsam reliquiam eiusdem Sancti Regis Ladizlai, Costam, seu articulum médium vnius digiti siii" AO. 1: 541; az ereklye sorsáról is 1. Mező: SzSz. 27: 123). i) A szentek életútja helyszíneinek tisztelete. Sokak szerint "Szent Márton tiszteletében és kultuszának eltérj édesében kétségtelenül szerepet játszhatott pannóniai születésének tudata" (vö. Kovács i. m. 415). Szent Gellért egyetlen magyarországi templomát ott állították, ahol meghalt, a mai Gellérthegy tövében (vö. Györffy: IstvKir. 375). A királyi kápolnát a 13. sz. első felétől tudjuk adatolni: vö. 1236: "patronatum ecclesie Sancti Gerardi de parvo Pest seu Creynfeid" (CD. 4/1: 60, Báltfai: Pest 5); 1243: "ecclesiam Sancti Gerardi de minori Pesth, capelíam regiam" (Bártfai: Pest 6); 1291: "frugum ecclesie S. Gerardi de Kleenfeuld" (Bártfai: Pest 25); stb. A lengyel származású András-Szórád és Benedek szkalkai mártíroknak is működésük (Nyitra) és haláluk (Szkalka) helyszínén keletkezett tisztelete. A nyitrai székesegyház társpatrónusaiként szerepelnek már 111 l-ben ("in eadem civitate Nitrie in ecclesia sanctorum Emerami Andree et Benedicti": CDES. 1: 63). A Trencsén megyei Szkalka határjárásában 1208-ban már szerepel Benedek egyháza {"de ecclesia sancti Benedicti": CDES. 1: 116), de csak 1224-ben tudjuk meg, hogy titulusát a mártírról vette ("ad honorem dei omnipotentis et beati Benedicti martyris in spelunca, que wlgo Scala dicitur": CDES. 1: 216; vö. 1508: "monasterium S. Benedicti martyris de Zkalka prope Trenchinium": PRT. 8: 623). Egy adat szerint a szkalkai szentekre utalt

7 a Sáros megyei Alsósebes templomcíme is (1517: "ecclesiam sanctomm Andree el Benedicti in Sebes" : DOS. 423). j) Egyéb történeti, egyháztörténeti körülmények szerepe. Kovács Béla szerint (i. m. 418) "Somogyváron az István által alapított Szent Apollinaris templom annak emlékére épülhetett, hogy 1001 húsvétján a pápa a ravennai Szent Apollinaris bazilikában hirdette ki az esztergomi érsekség felállítását jóváhagyó bullát" (vö. Györffy: IstvKir. 162; a somogyvári templomra 1. az beli említéseket: AÚO. 1: 202, 278). Ha azonban ez igaz. akkor nem választható el az eseménytől a Győr megyei Ravaszd templomcímének keletkezése sem (vö. 1226: "ecclesie Sancti Apollinaris": PRT. 1: 674). Máskor igazuk lehet azoknak a feltevéseknek, amelyek egy-egy templomcím magyarországi felbukkanását azzal hozzák összefüggésbe, hogy a beköltöző idegen eredetű lakosság azokat még eredeti lakóhelyéről hozta magával. Veszprémfajsz Szent Valburga-templomával kapcsolatban ezt fogalmazza meg Kovács Béla (i. m. 418), a szepességi Késmárk vélhető német lakosságáról a Szent Erzsébet-cím alapján Fekete Nagy Antal (Szep. 218), egyes városaink Szent Egyed-templomainak keletkezésében vallon-olasz telepesek közreműködését látja Karácsonyi János (MNy. 21: 24); stb. 4. A patrociniumi h e l y s é g n e v e k keletkezésével kapcsolatosan számos kérdés fogalmazódik meg. A különféle egyházi intézmények patrocinium jellegű megnevezéseinek helységnévvé válása számos körülménytől függött. A településnevek oldaláról közelítve a problémához az állapítható meg, hogy a védőszentnévi helységnevek egyaránt keletkezhettek kápolnák, plébániatemplomok és szerzetesi rendházak titulusbeli előzményeiből. Nem volt esély viszont arra, hogy a templomokban levő oltárok, kápolnák, harangok stb. szentnevei helységnevekben folytatódjanak; ahogy Benkő Loránd mondja (MNy. 89: 14): "az a lehetőség, hogy a védőszent neve helységnévvé váljék, már az oltámév: templomnév különbségében, már az oltámév szintjén elszigetelődött". Ennek részben időrendi, részben pedig végsősoron egyházjogi okai vannak. A templomcímek általában korábban keletkeznek, s egyúttal az építmény főoltárában nyernek ábrázolást, míg a mellékoltárok, a templomhajók két oldalán kialakított kápolnák és oltáraik létesítése időbeli Csúszással, sokszor a templom felszentelése után akár évszázadokkal később is történhet. "Ennélfogva számos, oltár-szinten megjelent... szentnévnek már eleve nem volt esélye a névfolyamatban való továbbmenésre: a más védőszentre utaló templomnév zárta el előle az utat" (Benkő i. h.). A középkori magyar helységnévanyagban egyetlen esetben merült föl, hogy az oltámév közvetett módon mégis részt vehetett volna a hely névalakításban: Biharkeresztes régi Keresztes (vö : Kereztes: Gy. 1: 632) nevét ugyanis azzal hozzák összefüggésbe,

8 hogy "a helység egyik fele V. István adományából a nagyváradi székesegyház Szent Kereszt oltárának mesteréé volt" (vö. FNESz/ 1: 213). A magyarázatot azonban szerfölött bizonytalanná teszi a névadás e módjának egyszerisége, valamint az, hogy a számos Keresztes nevű helységünk esetében igazolni tudjuk a keresztesek ottani birtoklását, jelenlétét (vö. FNESz/ 1:719 stb.). A templomcímek sokaságának helységnévvé alakulását számos egyéb körülmény is akadályozhatta. Útjukat állhatta a több templom jelenléte a településeken, a korábban egyéb motiváció alapján létrejött helységnév, a névtípus alkalmazásának időbeli megkötöttsége stb. (e problémákra részletesen 1. Benkő Loránd i. m. 14 6). Miközben tehát minden templomnév korántsem válhatott helységnévvé, "fordítva nézve minden szentnevet hordozó helységnév patrocinium indíttatású egyházi névre megy vissza" (i. m. 13). Nagy általánosságban Benkő Loránddal azt mondhatjuk (i. m. 15), hogy "az egyházi eredetű, patrocinium alapú névelőzményeknek, mint ilyen voltukban conditio sitié qua How-oknak akkor volt jó esélyük a helységnévben való folytatódásra, ha egyfelől egytemplomos, egyplébániás kistelepülésekre vonatkoztak, másfelől ha a falu keletkezése és templomának felépítése, illetőleg egyházközségének megalakulása közel egykorú volt". A patrociniumi helységnevek minden típusa kialakulásának mechanizmusát, a helységnévvé válás megokoltságát az időbeli távolság és fonásaink ene vonatkozó némasága miatt ma már nem tudjuk kideríteni. Néhány tényezőre azonban a hazai szakirodalom már eddig is rámutatott, s ezeket meg tudjuk toldani további szempontokkal is. a) Az adatok tömegével támogathatjuk Schwartz Elemér ama nézetének igazát (vö. Száz. 67: 185 kk.; EPhK. 42: 19), hogy az önmagában álló védőszentnév különösen gyakran akkor válik helységnévvé, ha a templom egy falucsoport számára eredetileg azoktól elkülönülten épül fel, s később a templom köré is település szerveződik (vö. Kázmér: Falu 115, Mező: SzSz. 27: 132). Ilyen esetben tehát a templomnév jelöléstágulásáról, illetőleg ennek a helységre való átvonódásáról beszélhetünk. b) Mind a sima patrociniumi névfonna, mind pedig ennek valamely formálissal (a leggyakrabban köznévi utótaggal) megtoldott változata keletkezésében olykor számolhatunk valamely védőszent (illetőleg egyházi intézménye) tényleges birtoklásával is. Györffy György említett a magyar középkorból néhány olyan esetet (NévtVizsg. 33), amikor az adományozás a védőszent javára történt, tehát ilyenkor a tulajdonos maga a védőszent volt. Györffy példáit számos további adattal egészítette ki Knstó Gyula (Kristó 44 5). E motívum működésére a dolog természetéből következően kevés biztosnak tekinthető példánk van. Általánosan e tényezővel magyarázzák a zalavári Szent Adorján mártír monostora Tisza menti birtokának Szentadorjáiimártír (később Mártély) nevét (vö. FNESz/ 2: 104;

9 irodalommal). Az Erdélyi Fehér megyei Szentmihály várról mondja Krístó (48), hogy "birtokosáról, a Szent Mihályt védőszentjének tartó erdélyi püspökségről nyerte nevét". Birtoklásra gyanakodhatunk - noha nem zárhatjuk ki a védőszentnév templomra való átköltöztetésének lehetőségét sem - a borsodi Szentalbert és a győri Szentalbertfalva nevek keletkezésében is. c) Új telepítvények szemezésekor, új építmények megalkotásakor az is előfordul, hogy előre meghatározzák a hely patrociniumi nevét ben a Máriássyak azzal adtak egy határokkal pontosan körülírt területet irtás végett Milaji Szaniszló soltész kezére, hogy tartozik egy Szentpéterfalva nevű községet alapítani (MáriássyLevt. 27), a létrejött falu neve azonban utóbb Sztranka lett (vö. Fekete Nagy: Szep ). A mórichidai Szent Jakab premontrei prépostság pedig 1403-ban arra kap engedélyt, hogy egy lakatlan részt benépesítsen, s azt a monostor védőszentjéről Szentjakabfalvá-w&W nevezze el (Cs. 3: 543). Végül ilyen mesterséges névadás eredményének tarthatjuk az Al-Duna melletti Szentlászlóvára nevének keletkezését is (Cs. 2: 96). d) A magyar településtörténeti kutatás a falvak és falunevek burjánzását, tömeges szaporodását a XIII XV. századra teszi, s a jelenséget kapcsolatba hozza a természetes szaporodás Európa-szerte tapasztalható megnövekedésével, a gazdálkodás új formája, a földmüvelés fontossága térhódításával, a nemzetségtagok számának gyarapodásával és ezzel összefüggésben "a nemzetségi birtok megosztásának szünetet nem ismerő folyamatá"-val, a településhatárok egy részének idegen kézre kerülésével, az etnikailag eltérő eredetű lakosság egy birtokon való egymás mellé településével stb. (E kérdésekre részletesen és összefoglalóan 1. Szabó István: A falurendszer... Budapest, , ) A települések elkülönülése és elkülönítése névadásbeli következményekkel járt, s az új nevek megválasztásának rendkívül változatos motivációs lehetőségei álltak az elnevezők rendelkezésére. A leggyakoribb eljárás a korábbi alapnév továbbszármaztatása volt valamilyen új, alkalmas megkülönböztető elemmel (pl. O- és Uj\ Kis- és Nagy-, Alsó- és Felső-, Magyar- és Német- stb.), s ehhez soroljuk azt az elnevezési módot is, amelyben a rokon helységek egyike, néhánya vagy mindegyike a benne, bennük álló templom titulusát kapta a közös alapnév elé (a sajátos altípusra 1. Mikesy: MNy. 63: 474 5), pl. Szentbereckalapja, Szentmiklósalapja, Szentpéteralapja (példáinak teljességre törekvő bemutatását 1. tőlem: Szentkirályszabadja és társai: MNyj. 30: 25 35). e) Számos esetben igazolhatjuk, hogy a védőszentnévi helynév egy más motivációjú korábbi név helyébe lépett, tehát mint valamely helység neve másodlagos keletkezésűnek tekinthető. E típusváltás minden esetének egyetlen okra való visszavezetése határozottan elhibázott törekvés lenne. Jellemző

10 azonban a változás iránya: a példák többségében az e g y é b típusú n é v > védőszent n évi alak változás figyelhető meg (pl. Lovász > Szentmárton, Haripán > Szentdemeter), ritkábban és csak mint kései fejlemény fordul elő, hogy végeredményben nem a védőszentnév győzedelmeskedett, pl. Szentlélek > Oldalfalva (vö. Benkő Loránd: ForschNachb. 309). A tendenciát és irányát a Torna > Boldogasszonyfalva, Lomb > Szentkereszt és az Újlak > Szentjános névcserékkel kapcsolatban Zoltai Lajos már 1925-ben meghatározta (Zoltai: Tel. 54), a kínálkozó magyarázat megfogalmazásától azonban tartózkodott. Arra gondolok, hogy aualógiaként - némely, elsősorban a fonásokkal dokumentálható esetekben - a templomra utaló másik helynévtípus tanúskodásához folyamodhatunk. Györffy György (A tatáijárás pusztításának nyomai helyneveinkben: TúrkEml. 35 8) figyelt föl arra a jelenségre, hogy a templommal rendelkező helységeink, ha a tatárjáráskor vagy közvetlenül utána (de tegyük hozzá: később és más okból is) elpusztultak, s mivel helyüket csak a romos vagy épségben megmaradt egyház hirdette, korábbi nevükhöz igen gyakran az - eg),'ház utótagot vették föl. E körülmény kifejezésére azonban nem csupán az építmény közszói megnevezése lehetett alkalmas, hanem a templom titulusa is. Csak három, találomra kiemelt példát idézek. A Szatmár megyei Kathool falu 1390-ben üresen állt, megmaradt azonban a Szent Miklósról nevezett temploma, amelyről máig (Krasznaszentmiklós) patrociniumi nevet visel. A Sopron megyei Nevegyről 1274-ben olvashatjuk pusztulása hírét ("vacitam penitus et habitatoribus destitutam"), határjárása szerint azonban áll a temploma ("iuxta utam publicam circa ecclesiam Sancti Nicolai": AUO. 12: 102), s megújulván Szentmiklós (ma Feitőszentmiklós) néven élt tovább. A Győr megyei Bika földön, amely a tatáijárás óta üres és lakóitól elhagyott, ismeretes volt 1287-ben a Szent Miklós templom, amelyről másodlagos nevét kapta a mai Rábaszentmiklós ("terram Byka vocatam... a tempore Tartarorum vacuam et habitatoribus destitutam... ecclesiam in honore Sancti Nicolay constructam": AUO. 4: 293; vö. Kristó 46). 5. A patrociniumi helységnevekkel kapcsolatban még egy nagyon fontos kérdést, a névtípus keletkezésének problémáját kell érintenünk. Kniezsa István - miközben hangsúlyozta a névtípus európai ismertségét - a mi helységneveink e típusának szuverén keletkezését vallotta: "Bár ez a típus az egész Délnyugat- Európában mindenütt nagyon gyakori (északon viszont rendkívül ritka, már Eszak-Németországban is majdnem ismeretlen), a magyar típus ezektől függetlenül alakult ki" (NévtVizsg. 20). Vele szemben a típus idegen eredetéről vallott nézetét Bárczi Géza (Szók ) fogalmazta meg először: "A faluknak a templomok védő szentjéről való elnevezése nyugati hatásra honosodott meg... Nálunk való meghonosodása egybeesik a legintenzívebb francia hatás korával." Több helyen Bárczihoz csatlakozik Benkő Loránd is:

11 "E névadási forma - melyben a helység templomának védőszentje volt a névadó - végső fokon nem magyar eredetű, hanem nyugatról, főként újlatin nyelvterületről jött hozzánk..." (Bárczi Géza Benkő Loránd Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Budapest, ; ForschNachb. 305). Azt hiszem azonban, hogy ez utóbbi véleményekben két dolog egybemosásáról, a templomi védőszentnévadás és a belőlük származó helységnevek keletkezésétlek elegyítésről van szó. Miközben a titulusválasztás szokásának hazai elterjedését valóban nem lehet a Nyugat-Európában már korábban kialakult eljárástól elválasztani, a templomnévnek helységnévvé való átvonódásában fölösleges idegen hatást keresni, mert ezek egyszerűen magyarázhatók a magyar nyelvből is: a névadás lélektana, névrendszertani helyzetük és a névadástörténeti ismereteink egyaránt a típus belső fejleményként való értékelésére bátorítanak bennünket. Szembeszökő a személynévvel alakult helységneveinkkel való párhuzamosságuk, amint erre Bárczi és Benkő is rámutatott (Bárczi: Szók. 148; Benkő i. h.), a legnépesebb csoportjukat Knstó Gyula is az egyéb formáns nélküli helységnevek körében tárgyalja (vö. Krístó 15 49). JEGYZET 1. Részlet a szerző "Magyarország patrociniumi helységnevei ( század)" c. értekezéséből. RÖVIDÍTÉSEK AkÉrt. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. (Később) Akadémiai Értesítő. Pest, Budapest, R. I (1867) XXIII (1889). I (1890) LXII (1955). AO. = Anjoukori Okmánytár. I VI. Szerkesztette Nagy Imre. Budapest, VII. Szerkeszti Tasnádi Nagy Gyula. Budapest, AOklt. = Anjou-kori oklevéltár. Szerkesztette: Krístó Gyula. Budapest Szeged. I. (1990). AÚO. = Áipádkorí új okmánytár. Közzé teszi Wenzel Gusztáv. I XII. Pest, (később) Budapest, Bálint: ÜnnKal. = Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából. I II. Budapest, Bárczi: Szók. 2 = Bárczi Géza: A magyar szókincs eredete. Második, bővített kiadás. Budapest, 1958.

12 Báitfai: Pest = Báitfai. Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei ig. Budapest Békefi: Pásztó = Békefi Rémig: A pásztói apátság története Budapest CD. = Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. Stvdio et opera Georgii Fejér. I XI. Budae, CDES. = Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. I. Ad edendum praeparavit Richárd Maisina. Bratislavae, ComZagr. = Heller, Georg: Comitatus Zagrabiensis. I II. München, (Die historischen Oitsnamen von Ungara. Band 11.) Cs. - Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I III., V. Budapest DOS. = Ulicny, Ferdinánd: Dejiny osídlenia Sarisa. H. n EPHK. = Egyetemes Philologiai Közlöny. Folyóirat. Budapest, I (1877) LXXI( 1948). Fekete Nagy: Szep. = Fekete Nagy Antal: A Szepesség területi és társadalmi kialakulása. Bp., FNESz/ = Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Negyedik bővített és javított kiadás. I II. Budapest, ForschNachb. = Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbam. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. I. München, Gy. = Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I Budapest Györffy: IstvKir. = Györffy György: István király és műve. Budapest, HO. = Hazai okmánytár. I V. Győrött, (Nagy Imre, Paur Iván, Ráth Károly, Véghely Dezső). VI VIII. Budapest, (Ipolyi Arnold, Nagy Imre, Véghely Dezső). KárolyiO. = A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. I V. Budapest, Kázmér: Falu = Kázmér Miklós: A "falu" a magyar helynevekben (XIII XIX, század). Budapest, Knauz: Kortan = Knauz Nándor: Kortan. Hazai történelmünkhöz alkalmazva. Budapest, Kristó = Kristó Gyula: Szempontok "korai" helyneveink történeti tipológiájához. Szeged, Lukcsics = 'Lukcsics Pál: XV. századi pápák oklevelei. I-#-II. Budapest, MáriássyLevt. = Iványi Béla: A márkusfalvi Máriássy Család levéltára. Lőcse, MES. = Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. Ordine chron. disposuit, disseitationibus et notis illustravit Ferdinandus Knauz. I II. Strigonii,

13 III. Collegit et edidit Ludovicus Crescens Dedek. Strigonii, MNy. = Magyar Nyelv. Folyóirat. 1 (1905). MNyj. = Magyar Nyelvjárások. Évkönyv. I (1951). NévtVizsg. = Névtudományi vizsgálatok. A Magyar Nyelvtudományi Társaság névtudományi konferenciája Pais Dezső közreműködésével szerkesztette Mikesy Sándor. Budapest NyK. = Nyelvtudományi Közlemények. Folyóirat. Pest. (később) Budapest, I (1862). NytudEit. = Nyelvtudományi Értekezések. Sorozat. Budapest. 1. sz. (1953). Oitvay: EgyhFöldl. = Oitvay Tivadar: Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején a pápai tizedjegyzékek alapján feltüntetve. 1/1 2. Budapest, PRT. = A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. Szerkeszti Erdélyi László, (később) Sörös Pongrác. I V, VII XII. Budapest, VI/J 2. Budapest, Scwaitz = Schwartz Elemér: A nyugatmagyarországi német helységnevek. Budapest, Száz. = Századok. Folyóirat. Pest, (később) Budapest. I (1867). SzSz. = Szabolcs-szatmári Szemle, (később) Szabolcs-szatmár-beregi Szemle. Folyóirat. I (1956), I (új: 1966). SztárayO. = A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. Szerkeszti Nagy Gyula. Budapest, I II TelekiO. = A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára. I II. Szerkesztette Barabás Samu. Budapest, TúrkEml. = Emlékkönyv a Túrkevei Múzeum fennállásának tizedik évfordulójára. Túrkeve, Vat. = Monumenta Vaticana históriám regni Hungáriáé illustrantia. 1/1. Budapestini, ZalaO. = Zala vármegye története. Oklevéltár. Szerkesztik Nagy Imre. Véghely Dezső és Nagy Gyula. I II. Budapest, Zoltai: Tel. = Zoltai Lajos: Települések, egyházas és egyházatlan falvak Debrecen város mai határa és külső birtokai területén a XI XV-ik századokban. Debrecen, Zs. = Zsigmondkon oklevéltár. I ( ); II/1. ( ); H/2 ( ). Összeállította Mályusz Elemér. Budapest, III. ( ). Mályusz Eleméi kéziratát kiegészítette és szerkesztette Borsa Iván. Budapest, 1993.

14 András Mezo: Die Entstehung der Ortsnamen im Patrozinium In Ungarn ist der in West- und Südwesteuropa bereits allgemein verbreitete Brauch von den Anfängen der Christianisierung, d.h. ab Ende des 10. und Anfang des 11. Jahrhunderts zu beobachten, daß die Kirchen, die Kloster zu Einen eines himmlischen Patrons, Heiligen gebaut, zur Lobpreisung eines Glaubensgeheimnisses oder göttlicher Person errichtet werden. Der Schutzpatron der Kirche (Patrozinium, patronus ecclesiae), Kirchentitel (titulus ecclesiae) und der Kirchennamen (vocabulum, nomen ecclesiae) sind in zahlreichen Fällen zu einem Ortsnamen geworden. Der Verfasser will in dieser Studie die Faktoren aufdecken, die bei der Wahl der Kirchennamen eine Rolle gespielt haben (z.b. Pflichtfest des Schutzpatrons, der Kalender, Name des Stifters, beliebte Heilige bei den Orden, die Herrscherfamilie, einheimische Heilige, Besitz einer Reliquie, Schauplätze des Lebensweges der Heiligen, sonstige historische Umstände). Anschließend werden die Faktoren und Gründe dargestellt, die vom Kirchentitel zum Ortsnamen führten.

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

FORRÁSOK. A. = Anjoukori okmánytár I VI. Szerk. NAGY IMRE. Bp., VII. Szerk. TASNÁDI NAGY GYU-

FORRÁSOK. A. = Anjoukori okmánytár I VI. Szerk. NAGY IMRE. Bp., VII. Szerk. TASNÁDI NAGY GYU- FORRÁSOK A. = Anjoukori okmánytár I VI. Szerk. NAGY IMRE. Bp., 1878 1891. VII. Szerk. TASNÁDI NAGY GYU- LA. Bp., 1920. Abaffy = Az Abaffy család levéltára 1247 1515. Ila Bálint kézirata alapján szerk.

Részletesebben

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai 1932-2013 Dobson Szabolcs, Dobson Dénes Bevezetés A magyarországi gyógyszertár névadási szokásokról még nem született korszakok közötti számszerű összehasonlító

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FOGALOMMAGYARÁZAT PLÉBÁNIA: Olyan egyház, ahol az istentiszteletet nem a püspök, hanem egy pap végzi. Őt

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D.

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D. MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE RABB PÉTER Ph.D. ÚJ RENDEK A XIII. SZÁZADBAN ( KOLDULÓRENDEK ) Ferencesek Dominikánusok Pálosok Ordo Fratum Minorum Ordo

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő): Nevezési lap Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017 A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):... A felkészítő tanár neve:... A versenyző iskola neve és címe:...

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Javítókulcs Savaria országos történelem tanulmányi verseny 9. évfolyam Javítókulcs

Javítókulcs Savaria országos történelem tanulmányi verseny 9. évfolyam Javítókulcs Javítókulcs 1. a) Hamis b) Igaz c) Hamis 1 d) Hamis e) Hamis f) Igaz g)igaz h)hamis i)igaz j)igaz 10 pont 2. a) a horvátok aláhúzása, ők déli szlávok /a másik kettő nyugati szláv b) a consul aláhúzása,

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

Isten házában, közösségben

Isten házában, közösségben Isten házában, közösségben Bencés monostor ezer éve Bakonybélben Szent Mauríciusz Monostor Isten házában, közösségben Bencés monostor ezer éve Bakonybélben Isten házában, közösségben Bencés monostor ezer

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p.

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p. 2015. július 25. Ipolyi Arnold gyűjteménye Ipolyi Arnold (Ipolykeszi, Hont vármegye 1823. X. 18. Nagyvárad, Bihar vármegye 1886. XII. 2.) nagyváradi püspök, történész, gyűjtő 1861 Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Tornyospálca, református templom 1

Tornyospálca, református templom 1 Juan Cabello Simon Zoltán Tornyospálca, református templom 1 A falu neve elôször egy Péter nevû ember birtokaként Polcia formában, 1212-ben bukkan fel Zsurk határosaként. 2 Az eredetileg máshol birtokos

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

A nyelv változik, az Ige marad

A nyelv változik, az Ige marad A nyelv változik, az Ige marad Magyar bibliafordítások 1 I. A fordításokról általában Az Ige testté lett, Isten szava történéssé lett. A Biblia külső és belső történésekről számol be, a külsőt általában

Részletesebben

Rövid beszámoló Sáregres Nemesdűlőben (Fáncs) végzett feltárásról

Rövid beszámoló Sáregres Nemesdűlőben (Fáncs) végzett feltárásról A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Reich Szabina Szent István Király Múzeum Rövid beszámoló Sáregres Nemesdűlőben (Fáncs) végzett feltárásról

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok 01 A Szepesség története. Elnevezés, kialakulás, bevándorlás Hospes saxones de Sepces. A bányavárosok. A Szepesség szerepe a magyar városiasodásban. A bányavárosok

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 2.forduló november 19.

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 2.forduló november 19. Kedves Versenyzők! Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 2.forduló november 19. Köszönjük az előző forduló megoldásait, és a szépen kivitelezett okleveleket. A mostani

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai*

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* 1. Írásomban az Árpád-kori Kolozs, Doboka és Erdélyi Fehér vármegyék településnevei 1 körében általam elvégzett névrendszertani

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2010. 1. Melléklet AKTUALIZÁLVA 2013. 1. MELLÉKLET Budakalász

Részletesebben

TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS TÖRTÉNELEM TNTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 ISKOLI FORDULÓ JVÍTÁSI ÚTMUTTÓ ÉS JVÍTÓKULS feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar kisbetőivel jelöltük. z itemek

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek 1 V Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) - főünnep 2 H Nagy Szt. Vazul és Naziánzi Szt. Gergely püspökök és egyháztanítók 3 K 4 Sze Bayley Seton Szt. Erzsébet Anna 5 Cs 6 P Urunk megjelenése (Vízkereszt) - főünnep

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

Levéltári Szakfelügyelet

Levéltári Szakfelügyelet Levéltári Szakfelügyelet 2015 Vezető szakfelügyelő: Dr. Cseh Gergő Bendegúz főosztályvezető, Állambiztonsági Szolgáltok Történeti Levéltára e-mail: szakfelugyelet@mnl.gov.hu telefon: 478-6058 fax: 478-6036

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

BUDAPEST RÉGISÉGEI XLI

BUDAPEST RÉGISÉGEI XLI BUDAPEST RÉGISÉGEI XLI. 2007. KŐSZEGI FRIGYESNEK A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM RÉGÉSZETI ADATTÁRÁBAN NYILVÁNTARTOTT DOKUMENTÁCIÓI, JELENTÉSEI ÁSATÁSAIRÓL, LELETMENTÉSEIRŐL ÉS HELYSZÍNI SZEMLÉIRŐL Összeállította:

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

A patrocíniumok és a személynév-gyakoriság összefüggései

A patrocíniumok és a személynév-gyakoriság összefüggései A patrocíniumok és a személynév-gyakoriság összefüggései 1. Névtani közhely, hogy a középkori patrocíniumok száma és a szentek nevének a korabeli személynévállományban megfigyelhető gyakorisága között

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK Készítette: Dobi Frida JÖVEVÉNYSZAVAK A jövevényszavak és az idegen szavak között a határt nem lehet megvonni. Jövevényszavaknak azokat az idegen nyelvből jött szavakat nevezzük, melyek

Részletesebben

Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről)

Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről) T a n u l m á n y o k Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről) GAVALLÉR PÁL Nagybánya máig ismert legrégibb pecsétjéről és a hozzá tartozó typariumról, magyarul pecsételőről (1) sokan írtak

Részletesebben

1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos.

1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos. 1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos. a) b) c) d) 1 e) f) g) ) i) j) k) l) m) n) 1/A. Töltse ki a keresztrejtvényt! (Elemenként 0,5 pont) a) Itt győzték le Kr. e. 202-ben

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Adattár AHA ANGHEL AnjO Arch. Ért. Archiv ÁUO B BALOGH: Erdélyi renaissance BALOGH: Kolozsvár BEKE, Gyf. BEKE, Km. BENKŐ BENKŐ: Rugonfalva BERGER BOSSÁNYI Bud. Rég. Burzenland =

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Pest (2004. June 26., Saturday) - Szerzõ: Keszthelyi Sándor

Pest (2004. June 26., Saturday) - Szerzõ: Keszthelyi Sándor Pest (2004. June 26., Saturday) - Szerzõ: Keszthelyi Sándor Biatorbágy 2051-01-260. Bia. Pincesor. Napóra van a fehér mészkõfalba mélyített egyik borospince lejárata felett 3 m magasban. Vertikális. Árnyékvetõje

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Fejezetek az almádi Boldogságos Szűz Mária és Mindenszentek bencés apátság történetéből

Fejezetek az almádi Boldogságos Szűz Mária és Mindenszentek bencés apátság történetéből A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Hangodi László Fejezetek az almádi Boldogságos Szűz Mária és Mindenszentek bencés apátság történetéből (Monostorapáti,

Részletesebben