A PATROCINHJMI HELYSÉGNEVEK KELETKEZÉSE 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PATROCINHJMI HELYSÉGNEVEK KELETKEZÉSE 1"

Átírás

1 Mező András A PATROCINHJMI HELYSÉGNEVEK KELETKEZÉSE 1 1. Magyarországon a kereszténység felvételének kezdeteitől fogva, tehát a X. század végétől, a XI. század elejétől megfigyelhető az a Nyugat- és Délnyugat-Európában már általános szokás, hogy a templomokat, monostorokat egy égi patrónus, szent tiszteletére állítják, valamely hittitok vagy isteni személy dicsőítésére emelik, illetőleg az. hogy őket a megtisztelt szent, patrónus nevével hívják (vő. Benkő: ForschNachb. 305). E szokás hazai elterjesztésében - mint Benkő Loránd (i. h.) hangsúlyozza - feltétlenül a magyarok megtérítésében jelentős szerepet játszó itáliai és délszláv (horvát és szlovén), de tegyük mindjárt hozzá: német és talán cseh papok missziós munkájának eredményét kell látnunk. (Az olaszok szerepét hangsúlyozza Volf György: AkErt. 6: 513 7, ; NyK 27: 1 kk. - A nyugati román izmussal történt találkozásainkból északolasz hatásokra gyanakszik Gáldi László: NytudErt. 70. sz A hazai keresztény terminológia tüzetes elemzésével cáfolja Volf nézeteit Melich János, és a délszláv papok közreműködését vallja: NyK : passim. Ugyanő szól a cseh térítés lehetőségéről is. - A németek missziós tevékenységével kapcsolatban 1. a passaui egyházmegye papjainak szerepét: Györffy: IstvKir. 60, 70, 74, Stb.) A templomi védőszent (patrocinium, patrónus ecclesiae), templomcím vagy titulus (titulus ecc/esiae) és templomnév (vocabu/um, nomen ecc/esiae) kifejezéseket a továbbiakban általában egymás szinonimáiként váltakozva fogom használni. Pedig tudom, hogy az egyházjog különbséget tesz a patrocinium és a titulus között: védőszentnek azt nevezik, akinek oltalma alá helyeznek valamely templomot, s akiről azt elnevezik, a titulus azonban nem szentre, hanem valamely hittitokra vagy isteni személyre utal (vö. KatLex. 4: 332 3). Okleveleink latin nyelvű kifejezéseiben azonban e különbségtevés nem tekinthető következetesnek. Az adatok legtöbbjében az "in honore", "in honorem", "sub honore", "ad honore" kifejezésekkel bevezetve jelölik meg a templomnevet, és nem tesznek különbséget, hogy ez védőszent vagy pedig isteni személy (vö. 1264: "ad honorem G/oriose Virginis Marié": ÁÚO. 3: 95; 1287: "sub honore gloriose virginis" ComZagr. 2: 41; 1313/1339: "in honorem S. Spiritus et Corporis Christi": Gy. 1: 769; 1326: "sub honore Sancti Jacobi apostoli": AO. 2: 244; 1345: "in honore sancii Ladiz/ai regis": MES. 1: 576; stb). Hasonlót tapasztalunk az "ad laudem" ritkábban előforduló kifejezés használatában is (vö. 1337: "ad laudem beati Stephani

2 prothomartiris": MES 3: 301; 1343: "ad laudem beati Iacobi apostoli": TelekiO. 1: 71; 1332: "ad laudem S. Laurencii mr-is" Gy. 1: 899; 1333: "ad laudem sancti Germani": AO. 3: 52; 1274 >1340: "ad laudem et honorem B. V": Gy. 1: 872; 1 138/1329: "ad laudem domini nostri ihu XI": MES 1: 88). Nincs különbségtevés a vocabulum, nomen és titulus szavak előfordulásában sem (vö. 1422: "sub vocabulo et ad honorem S. Spiritus": Lukcsics 1: 133; 1433: "sub vocabulo Corporis Christi": uo. 2: 115; 1426: "in honorem et sub vocabulo gloriose Virginis Marié" uo. 1: 185; de : "sub vocabulo et in honorem beati Johannis Baptiste": Bossányi 1/2: 60; 1417: sub vocabulo B. Bartholomei apli": Cs. 1: 27; 1424: "sub vocabulo B. Otilie V": Lukcsics 1: 156; stb : "sub nomine Omnium Sanctorum": KárolyiO. 1: 424 5; de : in nomine sancti Joannis Baptiste": KárolyiO. 1: 346; : "sub tytullo beaté Marié Virginis gloriose": Bossányi 2: 296; 1357: "ad titulum Omnium Sanctorum": SztárayO. 1: 269; 1439: "sub titulo S. Spiritus": Lukcsics 2: 186; 1455: "sub titulis sancti Spiritus... ac gloriosissime virginis Marié": ZalaO. 2: 558; de /1329: "sub titulo beaté virginis et martiris Margarete": MES 1: 88; 1368: "sub titulo b. Demetrii martyris": Bártfai: Pest 85). A középkon fonások e latin nyelvi szinonim fordulatainak használata tehát arról győz meg bennünket, hogy nem követünk el súlyos hibát, ha stilisztikai céllal magunk is váltakozva használjuk a bekezdés élén álló rokonértelmű kifejezéseket. 2. "Hogy ki legyen valamelyik templom védőszentje, vagy helyesebben, mi legyen valamely templom címe, arra különösebb egyházi előírás nincsen. Ennek választása vagy a hithirdetőktől, vagy a templomalapítótól, vagy magától a néptől is függött" - mondja Schwartz Elemér (Schwartz 133). Ana az esetre, hogy maga a lakosság választott volna védőszentet a saját települése számára, kétségtelen bizonyítékunk nincs. Fonásainkban gyakran esik szó templomok, kápolnák vagy éppen kolostorok alapításáról, s ezekben olykor előre meghatározzák a felépítendő egyházak nevét. A tényleges motiváció azonban számos alkalommal homályban marad, az alapító életútjának, kapcsolatainak, élményvilágának ma már kideiíthetetien mozzanataiban rejtezkedik, s csak az elhatározás tényét rögzíthetjük ban bizonyos EiÁZudinus a Bars megyei Bratka általa alapított Szent Márton temploma számára az oltárokra kegyszereket biztosított, szolgálócsaládokat és földeket adományozott, s ezzel egyeideűleg Martirius esztergomi érsek az egyházat parókiává emelte (MES. 1: 109). A Mosón megyei Vitéz vendégtelepesei Artolf győri püspöktől már korábban engedélyt nyertek arra, hogy falujukban a Mindenszentek tiszteletére fából imaházat vagy kápolnát (oratórium sive capellam) emeljenek, 1267-ben pedig Omode győri püspöktől ahhoz kapnak jogot, hogy kőből építsenek egyházat (HO. 6: 147). Az ugyancsak 1267-re hamisított egyik oklevél szerint Lypto-x

3 Lauren fia Bogomerius úgy kap IV. Bélától egy lakatlan erdőt irtásra és betelepítésre, hogy köteles a földön a király és utódai lelki üdvéért Szent Eustachius tiszteletére kápolnát építeni (Szent-IványLevt. 16). A Kisbucsan-\ nemesek 1307-ben azért kapnak engedélyt arra, hogy Szent Margit szűznek kápolnát vagy imaházat létesítsenek, mert falujuk messze esik a Maniga-i Szent György-egyháztól (AOklt. 2: 120). Szintén az anyaegyháztól való távolság miatt nyernek jogot 1308-ban a Korcha-i nemesek, hogy helységükben felépítsék Szent Miklós hitvalló kápolnáját, de temetkezési helyük továbbra is a kegyúri jogon hozzájuk tartozó Workund-x Szent Jakabegyház legyen (AOklt. 2: 137). A távolságot méltányolja 1308-ban Pál szepesi prépost is, amikor megengedi a Szepes megyei Lökházán lakó nemeseknek, hogy felépüljön imaházuk Szent János apostol és evangélista tiszteletére, ugyanakkor azonban meghatározza a Verbo-i Szent Servacius-anyaegyházzal kapcsolatos kötelezettségeiket (AOklt. 2: 150). A tulajdonosok kérésére ben azért járul hozzá Tamás érsek, hogy a Zólyom megyei Zolnán Szent István vértanúnak kápolna épüljön, mert népeik itt elszigetelten fin quo hererno) élnek (AOklt. 2: 321). A gömöri Nehe váijobbágyi eredetű nemesei a Mindenszentek tiszteletére állított kápolnájukban (1318-ban) önmagukat és javaikat akarják a nyugtalan időkben oltalmazni fut se ipsos... in predicto oratorio cum sms rebas conservare possent), kötelmeik megszabása után a gömöri esperestől meg is kapják a hozzájárulást (AO. 1: 451 3; vö. Gy. 2: 529). A Vas megyei Szelestén a birtokos család Szent István protomártírnak emelhetett imaházat 1318-ban Miklós, győri püspök engedelméből (1318: HO. 3: 104 5; vö. Ortvay: EgyhFöldl. 2: 811). A Heves megyei Bene birtokból kiszakított Weresmarth földön 1304 után úgy keletkezhetett az Aba nembeliek adománya révén pálos kolostor, hogy a Visontha-x Szent Kereszt-egyház Lajos nevű papja a szerzeteseknek már korábban remetehelyül Keresztelő Szent János és Sixtus pápa tiszteletére kápolnát létesített (AOklt. 1: 277). 3. A címválasztás motívumai az esetek többségében valóban kideríthetetlenek, nem látszik azonban meddő próbálkozásnak az, hogy bizonyos befolyásoló, egymást olykor keresztező és erősítő tényezőkre mégis rámutassunk, s több-kevesebb meggyőződéssel belássuk szerepüket. A következőkre gondolhatunk: a) A védőszent ünnepe megtartásának kötelező előírása. Ismeretes, hogy I. László király ún. I. törvénykönyvének 38. cikke meghatározza azokat az egyházi ünnepeket, amelyeket hazánkban meg kellett ülni: karácsony. Szent István vértanú, Szent János evangélista, Aprószentek, circumcisio, vízkereszt, Gyertyaszentelő Boldogasszony, húsvét, Szent György, Szent Fülöp és Jakab, a Szent Kereszt feltalálása, áldozócsütörtök, pünkösd, Keresztelő Szent János, Szent Péter és Pál, Szent Jakab, Szent Lőrinc, Nagyboldogasszony, Szent István király, Szent Bertalan, Kisboldogasszony, a Szent Kereszt felmagasztalása, Szent Máté, Szent

4 Gellért, Szent Mihály, Szent Simon és Júdás-Tádé, mindenszentek, Szent Imre, Szent Márton, Szent András, Szent Miklós, Szent Tamás apostol. Magyarország középkori patrociniumairól legutóbb Kovács Béla tett közzé egy számottevő eredményeket tartalmazó tanulmányt (Agria XXV-XXVI. Az egri Dobó István Vármúzeum évkönyve. Eger, ). Kovács a saját - az enyémtől eltérő szempontokon alapuló - anyaggyűjtése alapján azt állapíthatta meg. hogy 2490 eset közül alkalommal az előbb említett szentek közül választottak templomi titulust (80,77 %). "Ez már olyan arány, amelynek alapján határozottan állíthatjuk, hogy a patrociniumok kiválasztásának elsőd-legesen meghatározó oka a kötelező ünnepek köre volt" (i. h. 414). b) Az előzővel szorosan összefügg, részben azonban elkülönítendő tőle a naptár szerepe. Ennek tettenérése kissé nehezebb, de nem reménytelen próbálkozás. A naptár befolyására gyanakodhatunk, ha valamely szentnek több ünnepe is előfordul az év folyamán, s a templomot mégis ezek egyike búcsújával említik, vagy ha a titulus a közös emléknap révén több szent személy nevéből alakul. A zalai Pacsa Szent György-egyházához tartozó Isabor kápolnájának 1337-ben Szent Pál apostol fordulása a titulusa ("in villa Isabor constructa ad honorem conversionis beati Pauli apostoli": ZalaO. 1: 326), tehát búcsúját a Pál-ünnepek közül január 25-én (vö. Knauz: Kortan 235) tartották. Régi naptárainkban július 30-ra helyezték Abdon és Szennen perzsa származású ókeresztény római mártírok ünnepét (vö. KatLex. 1: 2; Bálint: ÜnnKal, 2: 120; Knauz: Kortan 130). Magyarországon egyedül a gömöri Almágy temploma volt az övék (1332: "Albertus sacerdos ecclesie Sanctorwn Abdon et Semien", "in ecc/esia Sanctorum Abdon et Sernien de Almag": Vat. 1/1: 192, 216). Haláluk napjának azonossága alapján került a naptárban január 20-án egymás mellé Sebestyén vértanú katona és Fábián vértanú pápa (vö. KatLex. 2: 74, 4: 144; Knauz: Kortan 185). Templomuk állt Sólyomkőn és Békés megyében. c) A z jegyházalapító saját nevének védőszentje. Különösen a királyi családban gyakran fordul elő, hogy a saját keresztény név patrónusának tiszteletére templomot emelnek. Elképzelhető, hogy ennek az első hazai példája az esztergomi várhegy Szent István protomártír temploma volt, amelyet egyes feltevések szerint még Géza fejedelem idejében építettek, Gézának pedig a keresztségben István volt a neve (vö. Györffy: IstvKir ). Orseolo Péter a pécsi székesegyházat "a saját nevében is tisztelt védőszentnek" állította (uo. 379). I. András Visegrád mellett létesített monostort Szent András tiszteletére görög szerzetesek számára (vö. PRT. 12/B: 47). A váradelőhegyi Szent István első mártírról nevezett premontrei prépostságot II. István király ( ) alapította (vö. Gy. 1: 689). Stb. - De nemcsak a királyi udvarból hozhatunk példát e jelenségre ban Pál

5 mester, szepesi prépost megengedi, hogy Sygra-\ Dénes ispán fia, Miklós mester, Sceps-i várnagy Elsawycha nevű telepítésre váró falujában Szent Miklós tiszteletére kápolnát vagy egyházat emeljen (vö. AO. 1: 148 9; AOklt. 2: 160; Fekete Nagy: Szep. 159). Várdai Pelbáit emeltethette a Szaunái megyei Iriny templomát neve védőszentje, Szent Pelbáit dicsőítésére. A Fejér megyei Perek faluban a Szent Imre-egyház létesítése Becsei Imre nevéhez fűződött (1321: Gy. 2: 435). d) A saját egyház védőszentjének más egy házra való ráruházása. Ezt olvashatjuk ki Csanád egri püspök dec. 6- án kelt okleveléből, amelyet a saját Szent Katalin egyházában adott ki arról, "hogy december 6-án számos egyházi személy, valamint nagy tömegű nemes és szabad állású mindkét nb. személy jelenlétében miseruhában öltözve elnevezte és felszentelte a Ryhno-\ Szt. Katalin templomot" (AOklt. 8: 265-6). Erre gyanakodhatunk továbbá a Borsod megyei Szentalbert patrociniumi helységnév keletkezésével kapcsolatban, amely faluról tudjuk, hogy az esztergomi Szent Adalbertről nevezett székesegyház és káptalanja tulajdona volt (1. MES. 3: 505, 506). e) A szerzetesrendek kedvelt szentjei tiszteletének terjesztése. A legszembeötlőbb módon a bencések kolostoitemplomainak nevében érhetjük tetten e motívum működését: e monostorok közül több is viselte a rendalapító Szent Benedek nevét (pl. a garamszentbenedeki és a pécsváradi), de ők járulhattak hozzá Szent Márton kiemelkedő és a Mindenszentek cím jelentős számú elterjedéséhez is (vö. Szász Károly: AkÉit. 6: 385 6). Alig tagadható a keresztesek szerepe a Szent Kereszt és Keresztelő Szent János kultuszának ápolásában (vö. Kovács Béla i. h. 415). A bencés rendből 1098-ban kivált ciszterciták számos hazai kolostoruk révén (felsorolásukat 1. Békefi: Pásztó 70 3, 254 7) különösen a Szűzanya tiszteletét szorgalmazták, neki dedikálván minden új templomukat (vö. Bálint: ÜnnKal. 2: 173). f) Az uralkodó család kedvelt szentjeinek tisztelete. Többen föltették, hogy Szűz Mária, Szent Márton és Szent György hazai kultuszában szerepet játszhatott az, hogy István király őket választotta segítőinek, a Koppány elleni csatában seregének zászlóit e három szent képei díszítették (vö. Kovács i. h. 415). Becket Tamás ünneplése pedig akkor kezdődött meg Magyarországon, amikor Capet Margit III. Béla király felesége lett ( ), aki még Angliából jól ismerte Canterbury mártír érsekét; az ő nyomán alapította az esztergomi érsek a Szent Tamás prépostságot (vö. Kovács i. m. 418; Bálint: ÜnnKal. 1: 111; Gyöffy György: Becket Tamás és a magyarság. Filológiai Közlöny ). g) Hazai szentek előnyben részesítése. István, László, Imre és Erzsébet kiemelkedő jelentősége a magyarországi szentkultuszban magától I i

6 értetődő (erről 1. Benkő Loránd: Az Árpád-ház szentjeinek szerepe a középkori magyar hely névadásban: MNy. 89: 10 kk.; Mező András: Adatok Szent László középkori tiszteletéhez: SzSz. 27: 123 kk.). Szent életű hazai személynek még a kanonizáció befejezése előtt is kialakulhat kultusza. Noha Ái-pád-házi Margitnak a szentek közé sorolása csak 1943-ban történt meg, a Margitsziget helynevünk középkon előzményeinek kialakulásában az ő helyi tiszteletének hatását kell látnunk (vö. Sági István: Szent Margit szigete: MNy. 26: 116 8; FNESz/ 2: 93), h iszen 1319-ben a sziget neve már kétszer is: irtsula beaté Margarefe (AO. 1: 507). A kultuszt az egyház is mintegy hivatalossá tette azzal, hogy pl ben János bíboros, szentszéki követ búcsút engedélyezett azoknak, akik felkeresik Boldog Margit síiját a nyúlszigeti apácák templomában (Zs. 2/2: 223). Az ő nevének templomcímmé válására azonban a középkorból nincs adatom. h) E r e k 1 y e birtoklása. Szent Gellért csanádi székesegyházának Szent György titulusát azzal is összefüggésbe szokták hozni, hogy az István király által a bolgárok ellen 1018-ban viselt hadjáratából magával hozott György-ereklyéket Csanádon helyezték el (vö. Bálint: ÜnnKal. 1: 299). Még világosabb az ereklye szerepe Középnémeti Szent László-kápolnája címének keletkezésében, ahol a szent király egyik ujjának csontját őrizték (1320: "ipsam reliquiam eiusdem Sancti Regis Ladizlai, Costam, seu articulum médium vnius digiti siii" AO. 1: 541; az ereklye sorsáról is 1. Mező: SzSz. 27: 123). i) A szentek életútja helyszíneinek tisztelete. Sokak szerint "Szent Márton tiszteletében és kultuszának eltérj édesében kétségtelenül szerepet játszhatott pannóniai születésének tudata" (vö. Kovács i. m. 415). Szent Gellért egyetlen magyarországi templomát ott állították, ahol meghalt, a mai Gellérthegy tövében (vö. Györffy: IstvKir. 375). A királyi kápolnát a 13. sz. első felétől tudjuk adatolni: vö. 1236: "patronatum ecclesie Sancti Gerardi de parvo Pest seu Creynfeid" (CD. 4/1: 60, Báltfai: Pest 5); 1243: "ecclesiam Sancti Gerardi de minori Pesth, capelíam regiam" (Bártfai: Pest 6); 1291: "frugum ecclesie S. Gerardi de Kleenfeuld" (Bártfai: Pest 25); stb. A lengyel származású András-Szórád és Benedek szkalkai mártíroknak is működésük (Nyitra) és haláluk (Szkalka) helyszínén keletkezett tisztelete. A nyitrai székesegyház társpatrónusaiként szerepelnek már 111 l-ben ("in eadem civitate Nitrie in ecclesia sanctorum Emerami Andree et Benedicti": CDES. 1: 63). A Trencsén megyei Szkalka határjárásában 1208-ban már szerepel Benedek egyháza {"de ecclesia sancti Benedicti": CDES. 1: 116), de csak 1224-ben tudjuk meg, hogy titulusát a mártírról vette ("ad honorem dei omnipotentis et beati Benedicti martyris in spelunca, que wlgo Scala dicitur": CDES. 1: 216; vö. 1508: "monasterium S. Benedicti martyris de Zkalka prope Trenchinium": PRT. 8: 623). Egy adat szerint a szkalkai szentekre utalt

7 a Sáros megyei Alsósebes templomcíme is (1517: "ecclesiam sanctomm Andree el Benedicti in Sebes" : DOS. 423). j) Egyéb történeti, egyháztörténeti körülmények szerepe. Kovács Béla szerint (i. m. 418) "Somogyváron az István által alapított Szent Apollinaris templom annak emlékére épülhetett, hogy 1001 húsvétján a pápa a ravennai Szent Apollinaris bazilikában hirdette ki az esztergomi érsekség felállítását jóváhagyó bullát" (vö. Györffy: IstvKir. 162; a somogyvári templomra 1. az beli említéseket: AÚO. 1: 202, 278). Ha azonban ez igaz. akkor nem választható el az eseménytől a Győr megyei Ravaszd templomcímének keletkezése sem (vö. 1226: "ecclesie Sancti Apollinaris": PRT. 1: 674). Máskor igazuk lehet azoknak a feltevéseknek, amelyek egy-egy templomcím magyarországi felbukkanását azzal hozzák összefüggésbe, hogy a beköltöző idegen eredetű lakosság azokat még eredeti lakóhelyéről hozta magával. Veszprémfajsz Szent Valburga-templomával kapcsolatban ezt fogalmazza meg Kovács Béla (i. m. 418), a szepességi Késmárk vélhető német lakosságáról a Szent Erzsébet-cím alapján Fekete Nagy Antal (Szep. 218), egyes városaink Szent Egyed-templomainak keletkezésében vallon-olasz telepesek közreműködését látja Karácsonyi János (MNy. 21: 24); stb. 4. A patrociniumi h e l y s é g n e v e k keletkezésével kapcsolatosan számos kérdés fogalmazódik meg. A különféle egyházi intézmények patrocinium jellegű megnevezéseinek helységnévvé válása számos körülménytől függött. A településnevek oldaláról közelítve a problémához az állapítható meg, hogy a védőszentnévi helységnevek egyaránt keletkezhettek kápolnák, plébániatemplomok és szerzetesi rendházak titulusbeli előzményeiből. Nem volt esély viszont arra, hogy a templomokban levő oltárok, kápolnák, harangok stb. szentnevei helységnevekben folytatódjanak; ahogy Benkő Loránd mondja (MNy. 89: 14): "az a lehetőség, hogy a védőszent neve helységnévvé váljék, már az oltámév: templomnév különbségében, már az oltámév szintjén elszigetelődött". Ennek részben időrendi, részben pedig végsősoron egyházjogi okai vannak. A templomcímek általában korábban keletkeznek, s egyúttal az építmény főoltárában nyernek ábrázolást, míg a mellékoltárok, a templomhajók két oldalán kialakított kápolnák és oltáraik létesítése időbeli Csúszással, sokszor a templom felszentelése után akár évszázadokkal később is történhet. "Ennélfogva számos, oltár-szinten megjelent... szentnévnek már eleve nem volt esélye a névfolyamatban való továbbmenésre: a más védőszentre utaló templomnév zárta el előle az utat" (Benkő i. h.). A középkori magyar helységnévanyagban egyetlen esetben merült föl, hogy az oltámév közvetett módon mégis részt vehetett volna a hely névalakításban: Biharkeresztes régi Keresztes (vö : Kereztes: Gy. 1: 632) nevét ugyanis azzal hozzák összefüggésbe,

8 hogy "a helység egyik fele V. István adományából a nagyváradi székesegyház Szent Kereszt oltárának mesteréé volt" (vö. FNESz/ 1: 213). A magyarázatot azonban szerfölött bizonytalanná teszi a névadás e módjának egyszerisége, valamint az, hogy a számos Keresztes nevű helységünk esetében igazolni tudjuk a keresztesek ottani birtoklását, jelenlétét (vö. FNESz/ 1:719 stb.). A templomcímek sokaságának helységnévvé alakulását számos egyéb körülmény is akadályozhatta. Útjukat állhatta a több templom jelenléte a településeken, a korábban egyéb motiváció alapján létrejött helységnév, a névtípus alkalmazásának időbeli megkötöttsége stb. (e problémákra részletesen 1. Benkő Loránd i. m. 14 6). Miközben tehát minden templomnév korántsem válhatott helységnévvé, "fordítva nézve minden szentnevet hordozó helységnév patrocinium indíttatású egyházi névre megy vissza" (i. m. 13). Nagy általánosságban Benkő Loránddal azt mondhatjuk (i. m. 15), hogy "az egyházi eredetű, patrocinium alapú névelőzményeknek, mint ilyen voltukban conditio sitié qua How-oknak akkor volt jó esélyük a helységnévben való folytatódásra, ha egyfelől egytemplomos, egyplébániás kistelepülésekre vonatkoztak, másfelől ha a falu keletkezése és templomának felépítése, illetőleg egyházközségének megalakulása közel egykorú volt". A patrociniumi helységnevek minden típusa kialakulásának mechanizmusát, a helységnévvé válás megokoltságát az időbeli távolság és fonásaink ene vonatkozó némasága miatt ma már nem tudjuk kideríteni. Néhány tényezőre azonban a hazai szakirodalom már eddig is rámutatott, s ezeket meg tudjuk toldani további szempontokkal is. a) Az adatok tömegével támogathatjuk Schwartz Elemér ama nézetének igazát (vö. Száz. 67: 185 kk.; EPhK. 42: 19), hogy az önmagában álló védőszentnév különösen gyakran akkor válik helységnévvé, ha a templom egy falucsoport számára eredetileg azoktól elkülönülten épül fel, s később a templom köré is település szerveződik (vö. Kázmér: Falu 115, Mező: SzSz. 27: 132). Ilyen esetben tehát a templomnév jelöléstágulásáról, illetőleg ennek a helységre való átvonódásáról beszélhetünk. b) Mind a sima patrociniumi névfonna, mind pedig ennek valamely formálissal (a leggyakrabban köznévi utótaggal) megtoldott változata keletkezésében olykor számolhatunk valamely védőszent (illetőleg egyházi intézménye) tényleges birtoklásával is. Györffy György említett a magyar középkorból néhány olyan esetet (NévtVizsg. 33), amikor az adományozás a védőszent javára történt, tehát ilyenkor a tulajdonos maga a védőszent volt. Györffy példáit számos további adattal egészítette ki Knstó Gyula (Kristó 44 5). E motívum működésére a dolog természetéből következően kevés biztosnak tekinthető példánk van. Általánosan e tényezővel magyarázzák a zalavári Szent Adorján mártír monostora Tisza menti birtokának Szentadorjáiimártír (később Mártély) nevét (vö. FNESz/ 2: 104;

9 irodalommal). Az Erdélyi Fehér megyei Szentmihály várról mondja Krístó (48), hogy "birtokosáról, a Szent Mihályt védőszentjének tartó erdélyi püspökségről nyerte nevét". Birtoklásra gyanakodhatunk - noha nem zárhatjuk ki a védőszentnév templomra való átköltöztetésének lehetőségét sem - a borsodi Szentalbert és a győri Szentalbertfalva nevek keletkezésében is. c) Új telepítvények szemezésekor, új építmények megalkotásakor az is előfordul, hogy előre meghatározzák a hely patrociniumi nevét ben a Máriássyak azzal adtak egy határokkal pontosan körülírt területet irtás végett Milaji Szaniszló soltész kezére, hogy tartozik egy Szentpéterfalva nevű községet alapítani (MáriássyLevt. 27), a létrejött falu neve azonban utóbb Sztranka lett (vö. Fekete Nagy: Szep ). A mórichidai Szent Jakab premontrei prépostság pedig 1403-ban arra kap engedélyt, hogy egy lakatlan részt benépesítsen, s azt a monostor védőszentjéről Szentjakabfalvá-w&W nevezze el (Cs. 3: 543). Végül ilyen mesterséges névadás eredményének tarthatjuk az Al-Duna melletti Szentlászlóvára nevének keletkezését is (Cs. 2: 96). d) A magyar településtörténeti kutatás a falvak és falunevek burjánzását, tömeges szaporodását a XIII XV. századra teszi, s a jelenséget kapcsolatba hozza a természetes szaporodás Európa-szerte tapasztalható megnövekedésével, a gazdálkodás új formája, a földmüvelés fontossága térhódításával, a nemzetségtagok számának gyarapodásával és ezzel összefüggésben "a nemzetségi birtok megosztásának szünetet nem ismerő folyamatá"-val, a településhatárok egy részének idegen kézre kerülésével, az etnikailag eltérő eredetű lakosság egy birtokon való egymás mellé településével stb. (E kérdésekre részletesen és összefoglalóan 1. Szabó István: A falurendszer... Budapest, , ) A települések elkülönülése és elkülönítése névadásbeli következményekkel járt, s az új nevek megválasztásának rendkívül változatos motivációs lehetőségei álltak az elnevezők rendelkezésére. A leggyakoribb eljárás a korábbi alapnév továbbszármaztatása volt valamilyen új, alkalmas megkülönböztető elemmel (pl. O- és Uj\ Kis- és Nagy-, Alsó- és Felső-, Magyar- és Német- stb.), s ehhez soroljuk azt az elnevezési módot is, amelyben a rokon helységek egyike, néhánya vagy mindegyike a benne, bennük álló templom titulusát kapta a közös alapnév elé (a sajátos altípusra 1. Mikesy: MNy. 63: 474 5), pl. Szentbereckalapja, Szentmiklósalapja, Szentpéteralapja (példáinak teljességre törekvő bemutatását 1. tőlem: Szentkirályszabadja és társai: MNyj. 30: 25 35). e) Számos esetben igazolhatjuk, hogy a védőszentnévi helynév egy más motivációjú korábbi név helyébe lépett, tehát mint valamely helység neve másodlagos keletkezésűnek tekinthető. E típusváltás minden esetének egyetlen okra való visszavezetése határozottan elhibázott törekvés lenne. Jellemző

10 azonban a változás iránya: a példák többségében az e g y é b típusú n é v > védőszent n évi alak változás figyelhető meg (pl. Lovász > Szentmárton, Haripán > Szentdemeter), ritkábban és csak mint kései fejlemény fordul elő, hogy végeredményben nem a védőszentnév győzedelmeskedett, pl. Szentlélek > Oldalfalva (vö. Benkő Loránd: ForschNachb. 309). A tendenciát és irányát a Torna > Boldogasszonyfalva, Lomb > Szentkereszt és az Újlak > Szentjános névcserékkel kapcsolatban Zoltai Lajos már 1925-ben meghatározta (Zoltai: Tel. 54), a kínálkozó magyarázat megfogalmazásától azonban tartózkodott. Arra gondolok, hogy aualógiaként - némely, elsősorban a fonásokkal dokumentálható esetekben - a templomra utaló másik helynévtípus tanúskodásához folyamodhatunk. Györffy György (A tatáijárás pusztításának nyomai helyneveinkben: TúrkEml. 35 8) figyelt föl arra a jelenségre, hogy a templommal rendelkező helységeink, ha a tatárjáráskor vagy közvetlenül utána (de tegyük hozzá: később és más okból is) elpusztultak, s mivel helyüket csak a romos vagy épségben megmaradt egyház hirdette, korábbi nevükhöz igen gyakran az - eg),'ház utótagot vették föl. E körülmény kifejezésére azonban nem csupán az építmény közszói megnevezése lehetett alkalmas, hanem a templom titulusa is. Csak három, találomra kiemelt példát idézek. A Szatmár megyei Kathool falu 1390-ben üresen állt, megmaradt azonban a Szent Miklósról nevezett temploma, amelyről máig (Krasznaszentmiklós) patrociniumi nevet visel. A Sopron megyei Nevegyről 1274-ben olvashatjuk pusztulása hírét ("vacitam penitus et habitatoribus destitutam"), határjárása szerint azonban áll a temploma ("iuxta utam publicam circa ecclesiam Sancti Nicolai": AUO. 12: 102), s megújulván Szentmiklós (ma Feitőszentmiklós) néven élt tovább. A Győr megyei Bika földön, amely a tatáijárás óta üres és lakóitól elhagyott, ismeretes volt 1287-ben a Szent Miklós templom, amelyről másodlagos nevét kapta a mai Rábaszentmiklós ("terram Byka vocatam... a tempore Tartarorum vacuam et habitatoribus destitutam... ecclesiam in honore Sancti Nicolay constructam": AUO. 4: 293; vö. Kristó 46). 5. A patrociniumi helységnevekkel kapcsolatban még egy nagyon fontos kérdést, a névtípus keletkezésének problémáját kell érintenünk. Kniezsa István - miközben hangsúlyozta a névtípus európai ismertségét - a mi helységneveink e típusának szuverén keletkezését vallotta: "Bár ez a típus az egész Délnyugat- Európában mindenütt nagyon gyakori (északon viszont rendkívül ritka, már Eszak-Németországban is majdnem ismeretlen), a magyar típus ezektől függetlenül alakult ki" (NévtVizsg. 20). Vele szemben a típus idegen eredetéről vallott nézetét Bárczi Géza (Szók ) fogalmazta meg először: "A faluknak a templomok védő szentjéről való elnevezése nyugati hatásra honosodott meg... Nálunk való meghonosodása egybeesik a legintenzívebb francia hatás korával." Több helyen Bárczihoz csatlakozik Benkő Loránd is:

11 "E névadási forma - melyben a helység templomának védőszentje volt a névadó - végső fokon nem magyar eredetű, hanem nyugatról, főként újlatin nyelvterületről jött hozzánk..." (Bárczi Géza Benkő Loránd Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Budapest, ; ForschNachb. 305). Azt hiszem azonban, hogy ez utóbbi véleményekben két dolog egybemosásáról, a templomi védőszentnévadás és a belőlük származó helységnevek keletkezésétlek elegyítésről van szó. Miközben a titulusválasztás szokásának hazai elterjedését valóban nem lehet a Nyugat-Európában már korábban kialakult eljárástól elválasztani, a templomnévnek helységnévvé való átvonódásában fölösleges idegen hatást keresni, mert ezek egyszerűen magyarázhatók a magyar nyelvből is: a névadás lélektana, névrendszertani helyzetük és a névadástörténeti ismereteink egyaránt a típus belső fejleményként való értékelésére bátorítanak bennünket. Szembeszökő a személynévvel alakult helységneveinkkel való párhuzamosságuk, amint erre Bárczi és Benkő is rámutatott (Bárczi: Szók. 148; Benkő i. h.), a legnépesebb csoportjukat Knstó Gyula is az egyéb formáns nélküli helységnevek körében tárgyalja (vö. Krístó 15 49). JEGYZET 1. Részlet a szerző "Magyarország patrociniumi helységnevei ( század)" c. értekezéséből. RÖVIDÍTÉSEK AkÉrt. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. (Később) Akadémiai Értesítő. Pest, Budapest, R. I (1867) XXIII (1889). I (1890) LXII (1955). AO. = Anjoukori Okmánytár. I VI. Szerkesztette Nagy Imre. Budapest, VII. Szerkeszti Tasnádi Nagy Gyula. Budapest, AOklt. = Anjou-kori oklevéltár. Szerkesztette: Krístó Gyula. Budapest Szeged. I. (1990). AÚO. = Áipádkorí új okmánytár. Közzé teszi Wenzel Gusztáv. I XII. Pest, (később) Budapest, Bálint: ÜnnKal. = Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából. I II. Budapest, Bárczi: Szók. 2 = Bárczi Géza: A magyar szókincs eredete. Második, bővített kiadás. Budapest, 1958.

12 Báitfai: Pest = Báitfai. Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei ig. Budapest Békefi: Pásztó = Békefi Rémig: A pásztói apátság története Budapest CD. = Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. Stvdio et opera Georgii Fejér. I XI. Budae, CDES. = Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. I. Ad edendum praeparavit Richárd Maisina. Bratislavae, ComZagr. = Heller, Georg: Comitatus Zagrabiensis. I II. München, (Die historischen Oitsnamen von Ungara. Band 11.) Cs. - Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I III., V. Budapest DOS. = Ulicny, Ferdinánd: Dejiny osídlenia Sarisa. H. n EPHK. = Egyetemes Philologiai Közlöny. Folyóirat. Budapest, I (1877) LXXI( 1948). Fekete Nagy: Szep. = Fekete Nagy Antal: A Szepesség területi és társadalmi kialakulása. Bp., FNESz/ = Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Negyedik bővített és javított kiadás. I II. Budapest, ForschNachb. = Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbam. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. I. München, Gy. = Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I Budapest Györffy: IstvKir. = Györffy György: István király és műve. Budapest, HO. = Hazai okmánytár. I V. Győrött, (Nagy Imre, Paur Iván, Ráth Károly, Véghely Dezső). VI VIII. Budapest, (Ipolyi Arnold, Nagy Imre, Véghely Dezső). KárolyiO. = A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. I V. Budapest, Kázmér: Falu = Kázmér Miklós: A "falu" a magyar helynevekben (XIII XIX, század). Budapest, Knauz: Kortan = Knauz Nándor: Kortan. Hazai történelmünkhöz alkalmazva. Budapest, Kristó = Kristó Gyula: Szempontok "korai" helyneveink történeti tipológiájához. Szeged, Lukcsics = 'Lukcsics Pál: XV. századi pápák oklevelei. I-#-II. Budapest, MáriássyLevt. = Iványi Béla: A márkusfalvi Máriássy Család levéltára. Lőcse, MES. = Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. Ordine chron. disposuit, disseitationibus et notis illustravit Ferdinandus Knauz. I II. Strigonii,

13 III. Collegit et edidit Ludovicus Crescens Dedek. Strigonii, MNy. = Magyar Nyelv. Folyóirat. 1 (1905). MNyj. = Magyar Nyelvjárások. Évkönyv. I (1951). NévtVizsg. = Névtudományi vizsgálatok. A Magyar Nyelvtudományi Társaság névtudományi konferenciája Pais Dezső közreműködésével szerkesztette Mikesy Sándor. Budapest NyK. = Nyelvtudományi Közlemények. Folyóirat. Pest. (később) Budapest, I (1862). NytudEit. = Nyelvtudományi Értekezések. Sorozat. Budapest. 1. sz. (1953). Oitvay: EgyhFöldl. = Oitvay Tivadar: Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején a pápai tizedjegyzékek alapján feltüntetve. 1/1 2. Budapest, PRT. = A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. Szerkeszti Erdélyi László, (később) Sörös Pongrác. I V, VII XII. Budapest, VI/J 2. Budapest, Scwaitz = Schwartz Elemér: A nyugatmagyarországi német helységnevek. Budapest, Száz. = Századok. Folyóirat. Pest, (később) Budapest. I (1867). SzSz. = Szabolcs-szatmári Szemle, (később) Szabolcs-szatmár-beregi Szemle. Folyóirat. I (1956), I (új: 1966). SztárayO. = A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. Szerkeszti Nagy Gyula. Budapest, I II TelekiO. = A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára. I II. Szerkesztette Barabás Samu. Budapest, TúrkEml. = Emlékkönyv a Túrkevei Múzeum fennállásának tizedik évfordulójára. Túrkeve, Vat. = Monumenta Vaticana históriám regni Hungáriáé illustrantia. 1/1. Budapestini, ZalaO. = Zala vármegye története. Oklevéltár. Szerkesztik Nagy Imre. Véghely Dezső és Nagy Gyula. I II. Budapest, Zoltai: Tel. = Zoltai Lajos: Települések, egyházas és egyházatlan falvak Debrecen város mai határa és külső birtokai területén a XI XV-ik századokban. Debrecen, Zs. = Zsigmondkon oklevéltár. I ( ); II/1. ( ); H/2 ( ). Összeállította Mályusz Elemér. Budapest, III. ( ). Mályusz Eleméi kéziratát kiegészítette és szerkesztette Borsa Iván. Budapest, 1993.

14 András Mezo: Die Entstehung der Ortsnamen im Patrozinium In Ungarn ist der in West- und Südwesteuropa bereits allgemein verbreitete Brauch von den Anfängen der Christianisierung, d.h. ab Ende des 10. und Anfang des 11. Jahrhunderts zu beobachten, daß die Kirchen, die Kloster zu Einen eines himmlischen Patrons, Heiligen gebaut, zur Lobpreisung eines Glaubensgeheimnisses oder göttlicher Person errichtet werden. Der Schutzpatron der Kirche (Patrozinium, patronus ecclesiae), Kirchentitel (titulus ecclesiae) und der Kirchennamen (vocabulum, nomen ecclesiae) sind in zahlreichen Fällen zu einem Ortsnamen geworden. Der Verfasser will in dieser Studie die Faktoren aufdecken, die bei der Wahl der Kirchennamen eine Rolle gespielt haben (z.b. Pflichtfest des Schutzpatrons, der Kalender, Name des Stifters, beliebte Heilige bei den Orden, die Herrscherfamilie, einheimische Heilige, Besitz einer Reliquie, Schauplätze des Lebensweges der Heiligen, sonstige historische Umstände). Anschließend werden die Faktoren und Gründe dargestellt, die vom Kirchentitel zum Ortsnamen führten.

Búcsújárás, zarándoklat a középkori Tolna megyében

Búcsújárás, zarándoklat a középkori Tolna megyében Búcsújárás, zarándoklat a középkori Tolna megyében Zarándoklás és a búcsúk A keresztény ember vallási életéhez az első századoktól hozzátartozott a szentek sírjának felkeresése, amelyek fölé a 4. századtól

Részletesebben

Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben*

Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben* Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben* 1. A népnévi lexémák jól körülhatárolható csoportját adják a magyar szókincsnek: bizonyos meghatározható tulajdonságokkal bíró embercsoportnak,

Részletesebben

FONS. (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok)

FONS. (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) FONS (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) XIX. évfolyam 2012. 4. szám Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) Lapinformációk Alapítás: A folyóiratot 1993-ban alapította a Levéltáros Hallgatók

Részletesebben

Bényei Ágnes. Még egyszer a -d helynévképzőről

Bényei Ágnes. Még egyszer a -d helynévképzőről Még egyszer a -d helynévképzőről 1. Míg a helynevekben szereplő -i, -s képzők esetében a szerzők legtöbbnyire nem használják a funkció megjelölésére a helynévképző kifejezést, hanem valamilyen egyéb, nem

Részletesebben

Csűtmonostor alapítástörténete és első oklevelei

Csűtmonostor alapítástörténete és első oklevelei MEZEY LÁSZI/5 Csűtmonostor alapítástörténete és első oklevelei (1264 1271) I. Nagy-Budapest déli határán, a Csepel-sziget és a tétényi part között, a ma Hárosnak mondott dunai szigeten emelkedett egykor

Részletesebben

Egyházigazgatási határok a középkori Erdélyben (I. közlemény)

Egyházigazgatási határok a középkori Erdélyben (I. közlemény) Hegyi Géza gyházigazgatási határok a középkori rdélyben (I. közlemény) A leíró jellegű történeti munkák (személy-, esemény- és intézménytörténet, történeti földrajz stb.) eredményei képezik a történelem

Részletesebben

ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42.

ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALAEGERSZEG, 1997 Szerkesztő: KÁLI

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI KÖZÉPKORI TEMPLOMOK TÁJOLÁSA

MAGYARORSZÁGI KÖZÉPKORI TEMPLOMOK TÁJOLÁSA Keszthelyi Sándor Keszthelyiné Sragner Márta MAGYARORSZÁGI KÖZÉPKORI TEMPLOMOK TÁJOLÁSA Az ORSZÁGÉPÍTŐ 2012/1 számának melléklete 1 A borító külső és belső oldalain Ladányi Tamás felvételei Magyarországi

Részletesebben

Benkő Loránd A SZOVÁRD-KÉRDÉS. Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Benkő Loránd A SZOVÁRD-KÉRDÉS. Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Benkő Loránd A SZOVÁRD-KÉRDÉS Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST ISBN 978 963 05 8796 9 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők

Részletesebben

Vértessy György GONDOLATOK ÁRPÁD FEJEDELEM SÍRJÁRÓL

Vértessy György GONDOLATOK ÁRPÁD FEJEDELEM SÍRJÁRÓL Vértessy György GONDOLATOK ÁRPÁD FEJEDELEM SÍRJÁRÓL 1978. január 6-án a Budapest, III. Bécsi út 269. sz. telken egy irodaház alapozása közben két nagyméretű kőládára bukkantak. A lelet érthetően nagy izgalmat

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

BÁNSÁGI ÁHÍTAT T. Székely László Czank Gábor

BÁNSÁGI ÁHÍTAT T. Székely László Czank Gábor BÁNSÁGI ÁHÍTAT T. Székely László Czank Gábor SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULARIS SZEGEDIENSIS 41. A VALLÁSI KULTÚRAKUTATÁS KÖNYVEI 9. Szerkeszti/Redigit: Barna Gábor MTA-SZTE

Részletesebben

ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK

ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK COMMUNICATIONES DE HISTORIA ARTIS MEDICINAE 226-229 BUDAPEST 2014 No.1-4. HUNGARIA Vol. LX. SZERKESZTŐBIZOTTSÁG - EDITORIAL BOARD KALLE ACHTÉ (Helsinki), GYŐZŐ BIRTALAN (Budapest),

Részletesebben

SZENTGÁLOSKÉR Községtörténeti tanulmányok

SZENTGÁLOSKÉR Községtörténeti tanulmányok Puskás Béla SZENTGÁLOSKÉR Községtörténeti tanulmányok Szerkesztette Puskás Béla 1. számú példány Szentgáloskér Önkormányzat tulajdona Kaposvár, 2006 3 A könyv kiadója és szerkesztõje köszönetet mond mindazoknak,

Részletesebben

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 28. 2011. A papsokai templomrom, Protiwinsky Ferenc festménye (Magántulajdon)

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 28. 2011. A papsokai templomrom, Protiwinsky Ferenc festménye (Magántulajdon) FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 28. 2011. A papsokai templomrom, Protiwinsky Ferenc festménye (Magántulajdon) A tihanyi apátság birtokösszeíró levele, 1211 (Pannonhalmi Bencés

Részletesebben

A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ VALLÁSI

A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ VALLÁSI A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ VALLÁSI TÉRSZERKEZETE PETE JÓZSEF 1 1. BEVEZETÉS A vallásföldrajz jóllehet, komoly nemzetközi múlttal és jelennel rendelkezik Magyarországon új diszciplínának tekinthető.

Részletesebben

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I.

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I. Nép és nyelv A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 1. rész I. Bevezetés 1. A vizsgálat célja, anyaga és a feldolgozás

Részletesebben

magyar hírmondó XVIII. évfolyam 1 2. szám 2006/XVIII. 1 2. m a g y a r n y e l v û h í r l a p j á t, a Ma g y a r Ku r i r t

magyar hírmondó XVIII. évfolyam 1 2. szám 2006/XVIII. 1 2. m a g y a r n y e l v û h í r l a p j á t, a Ma g y a r Ku r i r t magyar hírmondó XVIII. évfolyam 1 2. szám 2006/XVIII. 1 2. Ké t s z á z h ú s z ével ezelôtt indította el Bécsben m a g y a r n y e l v û h í r l a p j á t, a Ma g y a r Ku r i r t Sz a c s v a y Sá n

Részletesebben

Adatok a budai kisebb Szűz Mária, másnéven Szt. Zsigmond templom alapításának történetéhez Végh András

Adatok a budai kisebb Szűz Mária, másnéven Szt. Zsigmond templom alapításának történetéhez Végh András Adatok a budai kisebb Szűz Mária, másnéven Szt. Zsigmond templom alapításának történetéhez Végh András Harmincnégy évvel ezelőtt jelent meg a Tanulmányok Budapest Múltjából lapjain Kumorovitz L. Bernát

Részletesebben

A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig

A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig Doktori

Részletesebben

Géza vagy István idejében alapították-e a veszprémvölgyi monostort?

Géza vagy István idejében alapították-e a veszprémvölgyi monostort? 276 Holler László of the language without the achievements of modernization; on the other hand, there is the standard, the result of reflexive codification for the high intellectual demands of modernization,

Részletesebben

Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány

Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány Varga Józsefné Horváth Mária Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány Szent Kinga IV. Béla magyar királynak a leánya, aki később lengyel királyné lett Szemérmes Boleszláv feleségeként, majd férje halála

Részletesebben

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig - 2 - Bodnár Tamás ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig Alsózsolca Község Önkormányzata, 2005 A kötet Alsózsolca

Részletesebben

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól tanulmány Rácz Lajos Corona angelica Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól Regnum a gente in gentem transfertur. 1 Corona sacra corona angelica Közismert, hogy a magyar királyi korona

Részletesebben

A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI

A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 2. DEBRECEN, 2007 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. Szerkesztőbizottság: Bene János, Krankovics Ilona,

Részletesebben

Vizek, vízparti helyek neveinek változása a Hajdúnánáshoz tartozó Tedej területén

Vizek, vízparti helyek neveinek változása a Hajdúnánáshoz tartozó Tedej területén Vizek, vízparti helyek neveinek változása a Hajdúnánáshoz tartozó Tedej területén 1. A 20. századi magyar névtani szakirodalomban gyakorta találkozhatunk a helynévtípusok időbeli állandóságára vagy éppenséggel

Részletesebben

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/1. (68. szám)

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/1. (68. szám) BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/1. (68. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032 Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

Komáromi László A BIZÁNCI HATÁS KÉRDÉSE A KÖZÉPKORI MAGYAR JOGBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZJOGBAN Doktori értekezés Budapest, 2007 Témavezető: Prof. Dr. Zlinszky János Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

A középkori Szent Imre-kép

A középkori Szent Imre-kép S TUDIA C AROLIENSIA 2006. 3-4. A középkori Szent Imre-kép B ARNA B ÁLINT Legendája alapján Imre kultusza az udvarból indult ki, s halála utáni évtizedben elterjedt. Élt egy népi-tradíciója is, hagyománya

Részletesebben