ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, október 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30."

Átírás

1 2014/26. szám Budapest, október 30. Szám: 42387/2014. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 4/2014 (OT 26.) ORFK intézkedés az Országos Rendőr-főkapitányság Esélyegyenlőségi Tervéről 2014/26. szám Budapest, október 30.

2 I. rész INTÉZKEDÉSEK Szám: /4/2014. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 4/2014. (OT 26.) ORFK INTÉZKEDÉSE az Országos Rendőr-főkapitányság Esélyegyenlőségi Tervéről Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 63. -ának (4) bekezdésében meghatározottak alapján az érdekképviseleti szervek bevonásával az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményének teljes körű érvényesülése érdekében kiadom az alábbi i n t é z k e d é s t: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Hatály 1. Az intézkedés hatálya az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) teljes személyi állományára terjed ki. 2. Az intézkedés alkalmazásában: 2. Értelmező rendelkezések a) fogyatékos: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 4. a) pontjában meghatározott személy; b) gyermek: a 18. életévét be nem töltött személy, amennyiben e korhatár elérését megelőzően nem tekintendő nagykorúnak, azzal, hogy a 28. pont alkalmazásában ide kell érteni a munkavállaló olyan leszármazottját, aki közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény hallgatója; c) gyermeket egyedül nevel: aki gyermekét saját háztartásában neveli és hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa; d) gyermekes munkavállaló: az ORFK állományában hivatásos, közszolgálati, közalkalmazotti vagy munkavállalói jogviszonyban álló olyan személy (a továbbiakban együtt: munkavállaló), aki legalább egy gyermeket saját háztartásában vér szerinti, vagy örökbefogadó szülőként, felmenőként, bejegyzett élettársként, a

3 gyermek szülőjének együttélő házastársaként, gyámként, nevelőszülőként, helyettes szülőként, hozzátartozóként nevel, valamint, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; e) hozzátartozó: az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 3. f) pontjában meghatározott személy; f) munkáltatói jogkör gyakorlója: az az állományilletékes parancsnok, aki az érintett munkavállaló szervezeti egysége esetében az irányadó jogviszonyra vonatkozó rendelkezések alapján az alapvető munkáltatói jogokat gyakorolja; g) rendkívüli esemény: a munkavállaló gyermeke életében, a gyermekhez kötötten előforduló nem mindennapi esemény, így különösen a gyermeket érintő baleset, illetve betegállománnyal nem járó, csak munkaidőben elvégezhető orvosi vizsgálat, a gyermek bölcsődei, óvodai, iskolai intézményénél felmerülő ünnepség, évzáró, ballagás, iskolai foglalkozások, kiemelt családi rendezvények; h) rendszeres orvosi kezelés, szűrővizsgálat: az érintett kezelőorvosa, vagy szakorvos által javasolt kórházi, vagy járóbeteg ellátás keretében végzett rendszeres orvosi kezelés, szakorvos, kezelőorvos által előírt olyan szűrővizsgálat, amely nem tartozik az érintett jogviszonyára vonatkozóan előírt kötelező vizsgálatok körébe; i) tartósan beteg személy: a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény 4. f) pontjában meghatározottak szerinti személy. II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 3. A munkáltatói jogkör gyakorlóját az egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőséggel összefüggésben terhelő általános kötelezettségek 3. A munkáltatói jogkör gyakorlója a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a munkavállaló emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A munkáltatói jogkör gyakorlója a diszkrimináció minden formáját tiltja és elítéli, a teljes foglalkoztatási folyamatra kiterjedő feladatellátása során minden tekintetben szem előtt tartja az esélyegyenlőség, valamint az egyenlő bánásmód követelményét. 4. A munkáltatói jogkör gyakorlója a saját és a munkavállalók érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan munkafeltételeket, munkakörülményeket alakít ki, olyan normákat alkot, a vezetők megbízása, kinevezése kapcsán olyan szempontokat vesz figyelembe, és olyan vezetési kultúra, illetve munkahelyi légkör megteremtését segíti elő, amelyek hozzájárulnak a 3. pontban meghatározott alapvető értékek megőrzéséhez és megerősítéséhez. 5. A munkáltatói jogkör gyakorlója a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza munkavállalókat érintő közvetett vagy közvetlen, az Ebktv.-ben meghatározott hátrányos megkülönböztetést. Ez felöleli az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség követelményének következetes érvényesítését a munkaerő-felvétel, a munkabérek, a

4 jövedelmek, a juttatások, a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározása, az áthelyezés, a felmondás és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetek vonatkozásában. 6. A munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja, hogy a munkavállalók között kizárólag a foglalkoztatás jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő, szükségszerű megkülönböztetésre legyen lehetőség, kizárólag a munkakör betöltése szempontjából releváns képzettség, készség és szakismeret figyelembe vételével, a beosztás és a munkakör sajátosságai, az elvégzett munka mennyisége és minősége alapján, az érintett jogviszonyára irányadó jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott módon. 7. A munkáltatói jogkör gyakorlója az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek vélt vagy valós megsértése esetén biztosítja az eset körülményeinek teljes körű, érdemi kivizsgálását, ennek során együttműködik mind a sérelmet szenvedett féllel, mind az ügyben eljáró hatósággal, továbbá gondoskodik az okok feltárásáról, indokolt esetben megteszi a személyi felelősség érvényesítéséhez, valamint a további jogsértés megelőzéséhez szükséges intézkedéseket. 4. A munkaügyi folyamatok esélyegyenlőséget előmozdító szabályozása érdekében tett intézkedések 8. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek gyakorlati érvényesülését, és ennek érdekében a személyi állományából esélyegyenlőségi referenst jelöl ki, akinek a feladata: a) az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményei érvényesülésének figyelemmel kísérése; b) az intézkedés érvényesülésével összefüggésben felmerülő szabályozási igény észlelése esetén normaalkotás kezdeményezése, annak szakterületi előkészítése; c) az intézkedés mellékleteiben szereplő, a munkáltató által biztosított kedvezmények igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok kezelése; d) az esélyegyenlőségi terv érvényesülésének vizsgálata, a megvalósulásának szervezése és figyelemmel kísérése, ennek érdekében minden év december 31-éig írásos jelentés készítése az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség helyzetéről, valamint az esetleges továbbfejlesztéshez szükséges javaslatok kidolgozása; e) együttműködés az esélyegyenlőségi koordinátorokkal, továbbá a rendőrfőkapitányságok, és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyéb szerveinek esélyegyenlőségi referenseivel. 9. A 10. pontban meghatározott feladatok szervezeti egységek, elemek szintjén történő végrehajtása érdekében egy-egy fő esélyegyenlőségi koordinátort kell kijelölni az alábbi szervezeti egységek vagy elemek képviseletére: a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság; b) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság; c) az ORFK Gazdasági Főigazgatóság; d) az ORFK Hivatala; e) az ORFK Titkársági Főosztály; f) az ORFK Kommunikációs Szolgálat;

5 g) az ORFK Humánigazgatási Szolgálat; h) az ORFK Ellenőrzési Szolgálat; i) az ORFK Költségvetési Ellenőrzési Iroda. 10. Az esélyegyenlőségi koordinátor feladata: a) az érintett szervezeti egység vagy elem munkavállalói által benyújtott, a 11. pontban meghatározott nyilatkozatok átvétele, azok eljuttatása az esélyegyenlőségi referenshez; b) az intézkedés megismertetése az általa képviselt szervezeti egység vagy elem munkavállalóival. 5. Esélyegyenlőségi nyilatkozatok benyújtása és nyilvántartása 11. A munkavállaló az intézkedésben meghatározott kedvezmények igénybevételének feltételeként rögzített körülmények fennállásáról, valamint a nyilatkozatban foglalt adatok kezeléséhez való hozzájárulásról szóló nyilatkozatát az 1-3. melléklet szerinti nyomtatványok kitöltésével terjeszti elő. 12. A nyilatkozatokat a közvetlen vezetőhöz, lezárt borítékban lehet benyújtani, aki azt haladéktalanul továbbítja a szervezeti egységet, elemet képviselő esélyegyenlőségi koordinátornak. 13. A nyilatkozattételre senkit kötelezni nem lehet, azonban az egyes jogosultságok igénybevételének feltétele a jogosultságot megalapozó körülmény bejelentése és szükség szerinti igazolása (pl. orvosi igazolás, családtag személyes adatainak az igazolása). 14. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat az intézkedésben biztosított kedvezmények igénybevétele céljából az esélyegyenlőségi referens, mint adatkezelő útján a személyügyi nyilvántartástól elkülönített nyilvántartást vezet, amelyben az 1-3. melléklet szerinti nyilatkozatok tartalmát kezeli. 15. A nyilvántartásban kizárólag olyan, a munkavállalók által önkéntes alapon szolgáltatott személyes és különleges adatok szerepelhetnek, amelyek kezeléséhez a munkavállalók kifejezett írásbeli hozzájárulásukat adják, a 11. pontban foglaltak szerint. 16. A nyilvántartásban szereplő adatok az érintett kedvezmény igénybevétele okának fennállásáig, vagy az érintett munkavállalónak a nyilvántartásból történő törlésre irányuló írásbeli kérelme esetén a benyújtott nyilatkozat visszavonásáig kezelhetők. 17. A munkavállaló a benyújtott nyilatkozat alapján igénybevett kedvezményre jogosító körülményekben történő változásról, illetve a nyilatkozat visszavonásáról az esélyegyenlőségi koordinátor útján az esélyegyenlőségi referenst tájékoztatja. 18. A nyilvántartásba felvett adatokat az esélyegyenlőségi referens elhelyezési körletében, zárt helyen kezeli, kiadásukra az irányadó törvényi felhatalmazásokban foglaltakon túlmenően az érintett írásbeli kérelmére, vagy hozzájárulásával kerülhet sor, továbbá a nyilvántartásban szereplő nyilatkozatok adattartalmát a kedvezmény igénybevétele

6 megalapozottságának vizsgálata céljából a munkáltatói jogkört gyakorló, a munkavállaló közvetlen munkahelyi vezetője és az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője jogosult megismerni. 19. A munkaidő-kedvezmény igénybevételének kiadását az érintett szervezeti egység, elem a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás 2. pont b) alpontja alapján a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer szolgálatvezénylés moduljában vezeti. 6. Munkáltatói kötelezettségvállalások a foglalkoztatás elősegítése érdekében 20. A munkáltatói jogkör gyakorlója az általa meghirdetett valamennyi, állásra kiírt pályázat, álláshirdetés megfogalmazásakor tartózkodik az egyenlő bánásmód követelményének megsértésétől. Ennek érdekében az álláshirdetések, pályázati követelmények megfogalmazásához kikérheti az esélyegyenlőségi referens véleményét. 21. A foglalkoztatottak kiválasztásánál és a napi munkavégzés során a munkáltató mellőz minden, az Ebktv.-ben meghatározott közvetett vagy közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősülő rendelkezést. 22. A munkáltatói jogkör gyakorlója a vezetői utánpótlásnál a jogszabályi keretek között kialakított vezetői és utánpótlási adatbank adattartalmának felhasználásával elsősorban belső forrásaira épít. A foglalkoztatottak kiválasztása során a hangsúlyt az adott munkakörhöz szükséges képesítéseken túl a készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek kiválasztásánál ugyanolyan fontos szempontnak tekinti a szakmai, gyakorlati munkatapasztalatok és az ezeken alapuló megbízhatóság meglétét, mint a többi készség és képesség fennállását. 23. A munkáltatói jogkör gyakorlója a személyi állományát érintő létszámcsökkentéskor a leépítendő munkatársak körének meghatározását objektív kritériumokra alapozza. Különös figyelemmel mérlegeli az 50 év feletti, a gyermekes, a tartós betegségben szenvedő, és a fogyatékos munkavállalók helyzetét. Az érintetteket erre irányuló igény esetén felkészíti és megismerteti az újbóli munkába állást elősegítő módszerekkel, technikákkal. 24. A munkáltatói jogkör gyakorlója a fogyatékos, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási lehetőségét megvizsgálja, és lehetőség szerint biztosítja, továbbá a foglalkoztatásuk elősegítése érdekében az egyenlő eséllyel hozzáférhető környezet kialakításának követelményét szem előtt tartja. 7. Munkáltatói kötelezettségvállalások a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolása céljából 25. A munkáltatói jogkör gyakorlója havi 4 óra munkaidő-kedvezményt biztosít a gyermekes munkavállalók, a fogyatékos, illetve tartósan beteg hozzátartozót gondozó munkavállalók

7 számára. Az e pont szerinti munkaidő-kedvezmény havi több részletben is igénybe vehető, azonban két vagy több hónap vonatkozásában nem vonható össze. A kedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló munkaköri feladatainak az ellátását. A tartós betegséget, illetve fogyatékos állapotot igazoló orvosi igazolást a 2. melléklet szerinti nyilatkozathoz csatolva szükséges benyújtani. 26. A munkáltatói jogkör gyakorlója az érintett jogviszonyára irányadó jogszabályokban meghatározottakon túl a munkavállaló rendes szabadságát nem terhelő, évente 2 fizetett szabadnapot biztosít a rendkívüli események esetére a gyermekes munkavállalóknak. 27. A családbarát munkahely megteremtése érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója lehetőség szerint fokozott figyelmet fordít a terhességi gyermekágyi segélyre (a továbbiakban: TGYÁS), a gyermekgondozási díjra (a továbbiakban: GYED) vagy segélyre (a továbbiakban: GYES) jogosító időszak leteltét követően visszatérő, illetve GYES-ben részesülő munkavállalók beilleszkedésének elősegítésére, ennek érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója a gyermekes munkavállalók rendes évi szabadságának kiadásával kapcsolatos döntését a gyermekgondozási és oktatási intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) működése során elrendelt szünetre tekintettel, az érintett munkavállaló által az e tárgykörben a közvetlen munkahelyi vezetőnek tett bejelentés alapján hozza meg. 28. Az ORFK egyes szervezeti egységeinek, elemeinek a feladatkörébe tartozó szakterületeket figyelembe véve a lehetőségekhez és az igényekhez mérten biztosítani szükséges a munkavállalók és gyermekeik részére diplomamunkakonzultáció, továbbá a munkavállaló gyermekei számára szakmai gyakorlat lehetőségét, amihez az ORFK Humánigazgatási Szolgálat szakmai segítséget nyújt. A jogosultságot a munkavállaló írásban benyújtott kérelme alapján annak a szervezeti elemnek a vezetője engedélyezi, amely a konzultációval vagy gyakorlattal kapcsolatos igényre figyelemmel feladatkörében érintett. 29. A munkáltatói jogkör gyakorlója a gyermekes munkavállalók szolgálati idejének, munkaidejének beosztásánál figyelembe veszi a gyermekgondozási és oktatási intézmények nyitva tartását, és amennyiben ezen időszakon túli szolgálatellátást, munkavégzést rendel el, a munkavállalót lehetőség szerint legalább 24 órával az elrendelt túlszolgálat, rendkívüli munkavégzés megkezdését megelőzően tájékoztatja. Amennyiben mindkét szülő az ORFK állományába tartozik a szolgálat tervezése, a munkavégzés elrendelése során figyelembe kell venni, hogy a gyermek vagy gyermekek felügyeletét egyikük képes legyen ellátni. 30. A munkáltatói jogkör gyakorlója a gyermekes munkavállalók számára, ha a munkakör jellege, és az érintett jogviszonyára irányadó jogszabályi rendelkezések azt lehetővé teszik, lehetőséget biztosít a rugalmas munkaidő igénybevételére. 31. A TGYÁS-ban, a GYED-ben vagy a GYES-ben részesülő munkavállalóval a munkáltatói jogkör gyakorlója a gyermekgondozás ideje alatt kérelme alapján tartja a kapcsolatot, gyermekével együtt meghívja az ORFK családi rendezvényeire. A munkáltatói jogkör gyakorlója vállalja, hogy a feladatkörét, szervezetét, belső szabályzatait, továbbá a TGYÁS-ban, a GYED-ben vagy a GYES-ben részesülő munkavállaló munkakörének

8 ellátásával összefüggő jogszabályokat és egyéb feltételeket, követelményeket érintő fontosabb változásokról a munkavállalót írásbeli kérelme alapján elektronikus úton rendszeresen tájékoztatja. 32. A munkáltatói jogkör gyakorlója megvizsgálja a részmunkaidő és a távmunka bevezetésének lehetőségét, amennyiben azt a munkakör jellege, és az érintett jogviszonyára irányadó jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik. 33. A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaszüneti napok körüli munkarend (ügyelet) kialakítása során lehetőség szerint figyelemmel van arra, hogy ne gyermekes, megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalót jelöljön ki a munkavégzésre. 34. A munkáltatói jogkör gyakorlója évente egy munkanapon lehetőséget biztosít a gyermekes munkavállalónak, hogy az adat-, munka-, és objektumvédelmi szabályok megtartásával megmutassa gyermekének a munkakörnyezetét. A lehetőséget az érintett munkavállaló közvetlen munkahelyi vezetője előzetesen engedélyezi, azonban annak igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló és az egyéb munkavállalók munkaköri feladatainak ellátását. 8. Munkáltatói kötelezettségvállalások a képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében 35. A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállalók képzési igényeinek és szükségleteinek felmérésére alapozva éves képzési tervet készít, amelyben szerepelnek a belső és külső képzések témái, továbbá a munkavállalók teljes körének biztosítja az induló képzésekről szóló tájékoztatást. 36. A munkáltatói jogkör gyakorlója a gyermekes munkavállalók szolgálati idejét, munkaidejét érintő belső képzéseket lehetőség szerint a gyermekgondozási, valamint oktatási intézmények nyitva tartási idejében szervezi meg. 37. A meghirdetett képzésekre történő jelentkezés elbírálásánál az 50 év feletti munkavállalók előnyt élveznek az olyan képzések vonatkozásában, amelyek a fiatalabb generációkat jellemző tudásszinthez való felzárkózást segítik elő (pl. információtechnológiával kapcsolatos képzések, nyelvtanfolyam). A képzéseken való részvétel jogát a részvételi létszámlehetőségek függvényében a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a TGYÁS-ban, GYED-ben vagy GYES-ben részesülő munkavállalók számára a gyermekgondozás ideje alatt. 9. Munkáltatói kötelezettségvállalások a munkakörülmények javítása és az egészséges életvitel támogatása érdekében 38. A munkáltatói jogkör gyakorlója a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalók részére havi 4 óra munkaidő-kedvezményt biztosít. A munkaidőkedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló munkaköri feladatainak ellátását. A munkaidő-kedvezmény havi több részletben is igénybe vehető, azonban két

9 vagy több hónap vonatkozásában nem vonható össze. A kedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló munkaköri feladatainak az ellátását. A megváltozott munkaképességet, illetve fogyatékos állapotot igazoló orvosi igazolást a 3. melléklet szerinti nyilatkozathoz csatolva szükséges benyújtani. 39. A munkáltatói jogkör gyakorlója vállalja, hogy a foglalkoztatottak életkorát, megbetegedéseit figyelembe véve hangsúlyozott figyelmet fordít a szív- és keringési, a daganatos és a mozgásszervi megbetegedések megelőzésére. Ennek érdekében biztosítja az érintett által bejelentett rendszeres orvosi kezeléseken, szűrővizsgálatokon való esetlegesen a szolgálati vagy munkaidőt érintő részvétel lehetőségét. A jogosultság igénybevételét célzó kérelmet a munkavállaló közvetlen vezetőjéhez kell benyújtani. A kedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló munkaköri feladatainak az ellátását. 40. A munkáltatói jogkör gyakorlója az ülő, mozgásszegény munkahelyeket figyelembe véve biztosítja a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján a rendszeres sportolás lehetőségét, mellyel elkerülhető a mozgásrendszeri betegségek egy része, illetve a csontritkulás kialakulása. 41. A munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja, hogy a krónikus betegségekben szenvedő, rendszeres kezelés alatt álló munkavállalók a kezelést a munkaidő egy részében is igénybe vehessék. A kedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló munkaköri feladatainak az ellátását. A jogosultság igénybevételét célzó kérelmet a munkavállaló közvetlen vezetőjéhez kell benyújtani, és a szakorvos által előírt rendszeres kezelést orvosi igazolással is szükséges alátámasztani. 10. Munkáltatói kötelezettségvállalások a nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítése, és a nyugdíjas munkavállalók gondozása érdekében 42. A nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítése érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója az ORFK Humánigazgatási Szolgálat közreműködésével az öregségi nyugdíj előtt álló munkavállalók számára a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtti évben igény szerint egyénre szabottan tájékoztatást ad a nyugdíjba vonulási lehetőségekkel kapcsolatban, továbbá a nyugdíj előtti és a nyugdíjkorhatárt elérő munkavállalóknak kiemelt mentális törődést nyújt az életforma megváltozása előtt. 43. A munkáltatói jogkör gyakorlója a nyugdíj előtt álló munkavállalók szakmai képességét és tapasztalatát felhasználja a pályakezdő munkavállalók betanítására, a munkáltató és az irányított szervek tevékenységének megismertetésére. 44. Az ORFK Nyugdíjas Bizottságot működtet a nyugállományba helyezett munkavállalók gondozásának elősegítése, a velük való kapcsolattartás biztosítása, a nyugdíjas egyesületek támogatása, továbbá a nyugállományba helyezettek közeli hozzátartozóinak segítése érdekében.

10 III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 45. Az intézkedés 9. pontja alapján az érintett szervezeti egységek vezetői az intézkedés hatályba lépését követő 30 napon belül kijelölik az esélyegyenlőségi koordinátorokat. 46. Az intézkedés a közzétételét követő második napon 1 lép hatályba. 47. Hatályát veszti az Országos Rendőr-főkapitányság Esélyegyenlőségi Terve kihirdetéséről szóló 1/2010. (OT 11.) ORFK intézkedés. Papp Károly r. altábornagy sk. országos rendőrfőkapitány 1 Hatályba lépés napja: november 1.

11 1. melléklet a 4/2014. (OT 26.) ORFK intézkedéshez ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím: 1139 Budapest Teve u Bp. Pf.: 314/15 Tel: /33104 Fax: / Nyilatkozat 18 éven aluli gyermek neveléséről Kitöltése nem kötelező! Munkavállaló neve: nyilatkozom, hogy háztartásomban az alábbi gyermeke(ke)t nevelem: Gyermek neve: Születési ideje: Gyermek neve: Születési ideje: * A megjelölt gyermeke(ke)t egyedül nevelem:** igen nem Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az ORFK Esélyegyenlőségi Tervében rögzített adatkezelési szabályokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, az Infotv aiban foglalt jogorvoslati lehetőségeket megismertem és elfogadtam. Jelen nyilatkozatban megadott személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. Dátum:... munkavállaló Láttam: Dátum:. közvetlen munkahelyi vezető * Kettőnél több gyermek esetén a felsorolás pótlapon folytatható. **A kívánt rész aláhúzandó.

12 2. melléklet a 4/2014. (OT 26.) ORFK intézkedéshez ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím: 1139 Budapest Teve u Bp. Pf.: 314/15 Tel: /33104 Fax: / Nyilatkozat a fogyatékos/tartósan beteg hozzátartozó otthoni ápolásáról 1 Kitöltése nem kötelező! Munkavállaló neve: Hozzátartozó neve 2 : Születési ideje: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az ORFK Esélyegyenlőségi Tervében rögzített adatkezelési szabályokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, az Infotv aiban foglalt jogorvoslati lehetőségeket megismertem és elfogadtam. Jelen nyilatkozatban megadott személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. Dátum: Láttam:... munkavállaló Dátum:. közvetlen munkahelyi vezető 1 A jogosultság igénybevételéhez orvosi igazolás benyújtása szükséges. 2 Nagykorú fogyatékos/tartósan beteg hozzátartozó esetében e hozzátartozó vagy amennyiben a fogyatékos/tartósan beteg hozzátartozó gondnokság alatt áll, és jognyilatkozatának megtételére kijelölt gondnok nem a munkavállaló, a gondnok hozzájáruló nyilatkozata is szükséges.

13 3. melléklet a 4/2014. (OT 26.) ORFK intézkedéshez ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím: 1139 Budapest Teve u Bp. Pf.: 314/15 Tel: /33104 Fax: / Nyilatkozat fogyatékosságról, megváltozott munkaképességről 1 Kitöltése nem kötelező! Munkavállaló neve: Születési ideje: nyilatkozom, hogy fogyatékosságom/megváltozott munkaképességem az alábbi: Fogyatékosság/megváltozott munkaképesség mértéke, megnevezése: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az ORFK Esélyegyenlőségi Tervében rögzített adatkezelési szabályokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, az Infotv aiban foglalt jogorvoslati lehetőségeket megismertem és elfogadtam. Jelen nyilatkozatban megadott személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. Dátum: Láttam:... munkavállaló Dátum:. közvetlen munkahelyi vezető 1 A jogosultság igénybevételéhez orvosi igazolás benyújtása szükséges.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. esélyegyenlőségi terve. 2010. július 1-jétől 2012. november 30-áig terjedő időszakra

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. esélyegyenlőségi terve. 2010. július 1-jétől 2012. november 30-áig terjedő időszakra Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség esélyegyenlőségi terve 2010. július 1-jétől 2012. november 30-áig terjedő időszakra 2010. július hó A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint munkáltató

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013.

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2012-ben, esélyegyenlőségi felelőst

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE SZÁM: ZHP/69-2/2011. ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2 A Zala Megyei Kormányhivatalban (a továbbiakban: Munkáltató) foglalkoztatott valamennyi kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. június 15-től 2017. június 14-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben,

Részletesebben

A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve. Preambulum

A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve. Preambulum A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve Preambulum A Testnevelési Egyetem az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján, valamint

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 1. 2016. december 31. közötti időszakra Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE I. Bevezetés Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebetv.) alapelvi szinten

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Budapest 2008 Bevezetés A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17839 III. Kormányrendeletek A Kormány 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda

Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve a Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M

Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez (szerzési és átalakítási támogatás) a 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet alapján A kérelmet 2012.

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLÁSOK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVHEZ SZAKÉRTŐI TANULMÁNY

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLÁSOK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVHEZ SZAKÉRTŐI TANULMÁNY VIAD ORO K ÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI T ANÁCSADÓ ÉS S ZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 B ALATONFÜRED, V AJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 AROP. PALYAZAT@ YAHOO. COM DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések

I. fejezet Bevezető rendelkezések NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2001. (XI. 30.) SZ. ÖR. RENDELETE A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALÁNAK KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas 3. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: igazgatas@pannonhalma.hu Ügyintéző:

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása Célja Feltétel Ellátás nyújtása olyan aktív korú személyeknek és családjuknak, akik a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben vannak. Kiegészítő támogatás, akkor kaphatja a jogosult,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV SOPRON 2008 !"#$%$&'( Jelen Esélyegyenlségi Terv az egyenl bánásmódról és az esélyegyenlség elmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben, valamint a

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI 4. melléklet a 10/2000. (VI.9.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI Kérelmező neve :.... Leánykori neve:. Szül. hely, idő :. Anyja neve:..

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Vonatkozó jogszabály: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Módosította: 189/2011. (IX.19.)

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 14. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 14. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 29., péntek 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 6/2013. (III. 29.) BM utasítás a Belügyminisztérium hivatali szervezetének Esélyegyenlõségi

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

A Kúria elnökének 10/2014. számú utasítása. a Kúria esélyegyenlőségi tervéről szóló 17/2013. számú elnöki utasítás módosításáról

A Kúria elnökének 10/2014. számú utasítása. a Kúria esélyegyenlőségi tervéről szóló 17/2013. számú elnöki utasítás módosításáról A Kúria elnökének 10/2014. számú utasítása a Kúria esélyegyenlőségi tervéről szóló 17/2013. számú elnöki utasítás módosításáról A Kúria elnökének 10/2014. számú utasítása a Kúria esélyegyenlőségi tervéről

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM. Alulírott kérem, szíveskedjenek Települési támogatásban * Rendkívüli települési támogatásban * részesíteni.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM. Alulírott kérem, szíveskedjenek Települési támogatásban * Rendkívüli települési támogatásban * részesíteni. 1. sz. melléklet a /2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Alulírott kérem, szíveskedjenek Települési támogatásban * Rendkívüli települési támogatásban * részesíteni.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyes adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:. Születési neve:. Anyja neve:.... Születési hely, év, hó, nap:.... Lakóhely:.... Tartózkodási hely:. Társadalombiztosítási

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY PÁLYÁZATI ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY PÁLYÁZATI ADATLAP 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3101, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal. T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Szociális és Gyámhivatal. T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről Vonatkozó jogszabály: többször módosított 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20.

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól Előterjesztő:

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től 1.1. személyes adatok Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: 1. Súlyos

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE Nagykereki Községi Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 6. -hoz KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő-testületének 12/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások rendjéről

Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő-testületének 12/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások rendjéről Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő-testületének 12/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások rendjéről Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása)

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő

Részletesebben