ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, október 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30."

Átírás

1 2014/26. szám Budapest, október 30. Szám: 42387/2014. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 4/2014 (OT 26.) ORFK intézkedés az Országos Rendőr-főkapitányság Esélyegyenlőségi Tervéről 2014/26. szám Budapest, október 30.

2 I. rész INTÉZKEDÉSEK Szám: /4/2014. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 4/2014. (OT 26.) ORFK INTÉZKEDÉSE az Országos Rendőr-főkapitányság Esélyegyenlőségi Tervéről Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 63. -ának (4) bekezdésében meghatározottak alapján az érdekképviseleti szervek bevonásával az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményének teljes körű érvényesülése érdekében kiadom az alábbi i n t é z k e d é s t: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Hatály 1. Az intézkedés hatálya az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) teljes személyi állományára terjed ki. 2. Az intézkedés alkalmazásában: 2. Értelmező rendelkezések a) fogyatékos: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 4. a) pontjában meghatározott személy; b) gyermek: a 18. életévét be nem töltött személy, amennyiben e korhatár elérését megelőzően nem tekintendő nagykorúnak, azzal, hogy a 28. pont alkalmazásában ide kell érteni a munkavállaló olyan leszármazottját, aki közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény hallgatója; c) gyermeket egyedül nevel: aki gyermekét saját háztartásában neveli és hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa; d) gyermekes munkavállaló: az ORFK állományában hivatásos, közszolgálati, közalkalmazotti vagy munkavállalói jogviszonyban álló olyan személy (a továbbiakban együtt: munkavállaló), aki legalább egy gyermeket saját háztartásában vér szerinti, vagy örökbefogadó szülőként, felmenőként, bejegyzett élettársként, a

3 gyermek szülőjének együttélő házastársaként, gyámként, nevelőszülőként, helyettes szülőként, hozzátartozóként nevel, valamint, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; e) hozzátartozó: az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 3. f) pontjában meghatározott személy; f) munkáltatói jogkör gyakorlója: az az állományilletékes parancsnok, aki az érintett munkavállaló szervezeti egysége esetében az irányadó jogviszonyra vonatkozó rendelkezések alapján az alapvető munkáltatói jogokat gyakorolja; g) rendkívüli esemény: a munkavállaló gyermeke életében, a gyermekhez kötötten előforduló nem mindennapi esemény, így különösen a gyermeket érintő baleset, illetve betegállománnyal nem járó, csak munkaidőben elvégezhető orvosi vizsgálat, a gyermek bölcsődei, óvodai, iskolai intézményénél felmerülő ünnepség, évzáró, ballagás, iskolai foglalkozások, kiemelt családi rendezvények; h) rendszeres orvosi kezelés, szűrővizsgálat: az érintett kezelőorvosa, vagy szakorvos által javasolt kórházi, vagy járóbeteg ellátás keretében végzett rendszeres orvosi kezelés, szakorvos, kezelőorvos által előírt olyan szűrővizsgálat, amely nem tartozik az érintett jogviszonyára vonatkozóan előírt kötelező vizsgálatok körébe; i) tartósan beteg személy: a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény 4. f) pontjában meghatározottak szerinti személy. II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 3. A munkáltatói jogkör gyakorlóját az egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőséggel összefüggésben terhelő általános kötelezettségek 3. A munkáltatói jogkör gyakorlója a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a munkavállaló emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A munkáltatói jogkör gyakorlója a diszkrimináció minden formáját tiltja és elítéli, a teljes foglalkoztatási folyamatra kiterjedő feladatellátása során minden tekintetben szem előtt tartja az esélyegyenlőség, valamint az egyenlő bánásmód követelményét. 4. A munkáltatói jogkör gyakorlója a saját és a munkavállalók érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan munkafeltételeket, munkakörülményeket alakít ki, olyan normákat alkot, a vezetők megbízása, kinevezése kapcsán olyan szempontokat vesz figyelembe, és olyan vezetési kultúra, illetve munkahelyi légkör megteremtését segíti elő, amelyek hozzájárulnak a 3. pontban meghatározott alapvető értékek megőrzéséhez és megerősítéséhez. 5. A munkáltatói jogkör gyakorlója a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza munkavállalókat érintő közvetett vagy közvetlen, az Ebktv.-ben meghatározott hátrányos megkülönböztetést. Ez felöleli az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség követelményének következetes érvényesítését a munkaerő-felvétel, a munkabérek, a

4 jövedelmek, a juttatások, a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározása, az áthelyezés, a felmondás és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetek vonatkozásában. 6. A munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja, hogy a munkavállalók között kizárólag a foglalkoztatás jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő, szükségszerű megkülönböztetésre legyen lehetőség, kizárólag a munkakör betöltése szempontjából releváns képzettség, készség és szakismeret figyelembe vételével, a beosztás és a munkakör sajátosságai, az elvégzett munka mennyisége és minősége alapján, az érintett jogviszonyára irányadó jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott módon. 7. A munkáltatói jogkör gyakorlója az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek vélt vagy valós megsértése esetén biztosítja az eset körülményeinek teljes körű, érdemi kivizsgálását, ennek során együttműködik mind a sérelmet szenvedett féllel, mind az ügyben eljáró hatósággal, továbbá gondoskodik az okok feltárásáról, indokolt esetben megteszi a személyi felelősség érvényesítéséhez, valamint a további jogsértés megelőzéséhez szükséges intézkedéseket. 4. A munkaügyi folyamatok esélyegyenlőséget előmozdító szabályozása érdekében tett intézkedések 8. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek gyakorlati érvényesülését, és ennek érdekében a személyi állományából esélyegyenlőségi referenst jelöl ki, akinek a feladata: a) az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményei érvényesülésének figyelemmel kísérése; b) az intézkedés érvényesülésével összefüggésben felmerülő szabályozási igény észlelése esetén normaalkotás kezdeményezése, annak szakterületi előkészítése; c) az intézkedés mellékleteiben szereplő, a munkáltató által biztosított kedvezmények igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok kezelése; d) az esélyegyenlőségi terv érvényesülésének vizsgálata, a megvalósulásának szervezése és figyelemmel kísérése, ennek érdekében minden év december 31-éig írásos jelentés készítése az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség helyzetéről, valamint az esetleges továbbfejlesztéshez szükséges javaslatok kidolgozása; e) együttműködés az esélyegyenlőségi koordinátorokkal, továbbá a rendőrfőkapitányságok, és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyéb szerveinek esélyegyenlőségi referenseivel. 9. A 10. pontban meghatározott feladatok szervezeti egységek, elemek szintjén történő végrehajtása érdekében egy-egy fő esélyegyenlőségi koordinátort kell kijelölni az alábbi szervezeti egységek vagy elemek képviseletére: a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság; b) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság; c) az ORFK Gazdasági Főigazgatóság; d) az ORFK Hivatala; e) az ORFK Titkársági Főosztály; f) az ORFK Kommunikációs Szolgálat;

5 g) az ORFK Humánigazgatási Szolgálat; h) az ORFK Ellenőrzési Szolgálat; i) az ORFK Költségvetési Ellenőrzési Iroda. 10. Az esélyegyenlőségi koordinátor feladata: a) az érintett szervezeti egység vagy elem munkavállalói által benyújtott, a 11. pontban meghatározott nyilatkozatok átvétele, azok eljuttatása az esélyegyenlőségi referenshez; b) az intézkedés megismertetése az általa képviselt szervezeti egység vagy elem munkavállalóival. 5. Esélyegyenlőségi nyilatkozatok benyújtása és nyilvántartása 11. A munkavállaló az intézkedésben meghatározott kedvezmények igénybevételének feltételeként rögzített körülmények fennállásáról, valamint a nyilatkozatban foglalt adatok kezeléséhez való hozzájárulásról szóló nyilatkozatát az 1-3. melléklet szerinti nyomtatványok kitöltésével terjeszti elő. 12. A nyilatkozatokat a közvetlen vezetőhöz, lezárt borítékban lehet benyújtani, aki azt haladéktalanul továbbítja a szervezeti egységet, elemet képviselő esélyegyenlőségi koordinátornak. 13. A nyilatkozattételre senkit kötelezni nem lehet, azonban az egyes jogosultságok igénybevételének feltétele a jogosultságot megalapozó körülmény bejelentése és szükség szerinti igazolása (pl. orvosi igazolás, családtag személyes adatainak az igazolása). 14. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat az intézkedésben biztosított kedvezmények igénybevétele céljából az esélyegyenlőségi referens, mint adatkezelő útján a személyügyi nyilvántartástól elkülönített nyilvántartást vezet, amelyben az 1-3. melléklet szerinti nyilatkozatok tartalmát kezeli. 15. A nyilvántartásban kizárólag olyan, a munkavállalók által önkéntes alapon szolgáltatott személyes és különleges adatok szerepelhetnek, amelyek kezeléséhez a munkavállalók kifejezett írásbeli hozzájárulásukat adják, a 11. pontban foglaltak szerint. 16. A nyilvántartásban szereplő adatok az érintett kedvezmény igénybevétele okának fennállásáig, vagy az érintett munkavállalónak a nyilvántartásból történő törlésre irányuló írásbeli kérelme esetén a benyújtott nyilatkozat visszavonásáig kezelhetők. 17. A munkavállaló a benyújtott nyilatkozat alapján igénybevett kedvezményre jogosító körülményekben történő változásról, illetve a nyilatkozat visszavonásáról az esélyegyenlőségi koordinátor útján az esélyegyenlőségi referenst tájékoztatja. 18. A nyilvántartásba felvett adatokat az esélyegyenlőségi referens elhelyezési körletében, zárt helyen kezeli, kiadásukra az irányadó törvényi felhatalmazásokban foglaltakon túlmenően az érintett írásbeli kérelmére, vagy hozzájárulásával kerülhet sor, továbbá a nyilvántartásban szereplő nyilatkozatok adattartalmát a kedvezmény igénybevétele

6 megalapozottságának vizsgálata céljából a munkáltatói jogkört gyakorló, a munkavállaló közvetlen munkahelyi vezetője és az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője jogosult megismerni. 19. A munkaidő-kedvezmény igénybevételének kiadását az érintett szervezeti egység, elem a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás 2. pont b) alpontja alapján a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer szolgálatvezénylés moduljában vezeti. 6. Munkáltatói kötelezettségvállalások a foglalkoztatás elősegítése érdekében 20. A munkáltatói jogkör gyakorlója az általa meghirdetett valamennyi, állásra kiírt pályázat, álláshirdetés megfogalmazásakor tartózkodik az egyenlő bánásmód követelményének megsértésétől. Ennek érdekében az álláshirdetések, pályázati követelmények megfogalmazásához kikérheti az esélyegyenlőségi referens véleményét. 21. A foglalkoztatottak kiválasztásánál és a napi munkavégzés során a munkáltató mellőz minden, az Ebktv.-ben meghatározott közvetett vagy közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősülő rendelkezést. 22. A munkáltatói jogkör gyakorlója a vezetői utánpótlásnál a jogszabályi keretek között kialakított vezetői és utánpótlási adatbank adattartalmának felhasználásával elsősorban belső forrásaira épít. A foglalkoztatottak kiválasztása során a hangsúlyt az adott munkakörhöz szükséges képesítéseken túl a készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek kiválasztásánál ugyanolyan fontos szempontnak tekinti a szakmai, gyakorlati munkatapasztalatok és az ezeken alapuló megbízhatóság meglétét, mint a többi készség és képesség fennállását. 23. A munkáltatói jogkör gyakorlója a személyi állományát érintő létszámcsökkentéskor a leépítendő munkatársak körének meghatározását objektív kritériumokra alapozza. Különös figyelemmel mérlegeli az 50 év feletti, a gyermekes, a tartós betegségben szenvedő, és a fogyatékos munkavállalók helyzetét. Az érintetteket erre irányuló igény esetén felkészíti és megismerteti az újbóli munkába állást elősegítő módszerekkel, technikákkal. 24. A munkáltatói jogkör gyakorlója a fogyatékos, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási lehetőségét megvizsgálja, és lehetőség szerint biztosítja, továbbá a foglalkoztatásuk elősegítése érdekében az egyenlő eséllyel hozzáférhető környezet kialakításának követelményét szem előtt tartja. 7. Munkáltatói kötelezettségvállalások a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolása céljából 25. A munkáltatói jogkör gyakorlója havi 4 óra munkaidő-kedvezményt biztosít a gyermekes munkavállalók, a fogyatékos, illetve tartósan beteg hozzátartozót gondozó munkavállalók

7 számára. Az e pont szerinti munkaidő-kedvezmény havi több részletben is igénybe vehető, azonban két vagy több hónap vonatkozásában nem vonható össze. A kedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló munkaköri feladatainak az ellátását. A tartós betegséget, illetve fogyatékos állapotot igazoló orvosi igazolást a 2. melléklet szerinti nyilatkozathoz csatolva szükséges benyújtani. 26. A munkáltatói jogkör gyakorlója az érintett jogviszonyára irányadó jogszabályokban meghatározottakon túl a munkavállaló rendes szabadságát nem terhelő, évente 2 fizetett szabadnapot biztosít a rendkívüli események esetére a gyermekes munkavállalóknak. 27. A családbarát munkahely megteremtése érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója lehetőség szerint fokozott figyelmet fordít a terhességi gyermekágyi segélyre (a továbbiakban: TGYÁS), a gyermekgondozási díjra (a továbbiakban: GYED) vagy segélyre (a továbbiakban: GYES) jogosító időszak leteltét követően visszatérő, illetve GYES-ben részesülő munkavállalók beilleszkedésének elősegítésére, ennek érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója a gyermekes munkavállalók rendes évi szabadságának kiadásával kapcsolatos döntését a gyermekgondozási és oktatási intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) működése során elrendelt szünetre tekintettel, az érintett munkavállaló által az e tárgykörben a közvetlen munkahelyi vezetőnek tett bejelentés alapján hozza meg. 28. Az ORFK egyes szervezeti egységeinek, elemeinek a feladatkörébe tartozó szakterületeket figyelembe véve a lehetőségekhez és az igényekhez mérten biztosítani szükséges a munkavállalók és gyermekeik részére diplomamunkakonzultáció, továbbá a munkavállaló gyermekei számára szakmai gyakorlat lehetőségét, amihez az ORFK Humánigazgatási Szolgálat szakmai segítséget nyújt. A jogosultságot a munkavállaló írásban benyújtott kérelme alapján annak a szervezeti elemnek a vezetője engedélyezi, amely a konzultációval vagy gyakorlattal kapcsolatos igényre figyelemmel feladatkörében érintett. 29. A munkáltatói jogkör gyakorlója a gyermekes munkavállalók szolgálati idejének, munkaidejének beosztásánál figyelembe veszi a gyermekgondozási és oktatási intézmények nyitva tartását, és amennyiben ezen időszakon túli szolgálatellátást, munkavégzést rendel el, a munkavállalót lehetőség szerint legalább 24 órával az elrendelt túlszolgálat, rendkívüli munkavégzés megkezdését megelőzően tájékoztatja. Amennyiben mindkét szülő az ORFK állományába tartozik a szolgálat tervezése, a munkavégzés elrendelése során figyelembe kell venni, hogy a gyermek vagy gyermekek felügyeletét egyikük képes legyen ellátni. 30. A munkáltatói jogkör gyakorlója a gyermekes munkavállalók számára, ha a munkakör jellege, és az érintett jogviszonyára irányadó jogszabályi rendelkezések azt lehetővé teszik, lehetőséget biztosít a rugalmas munkaidő igénybevételére. 31. A TGYÁS-ban, a GYED-ben vagy a GYES-ben részesülő munkavállalóval a munkáltatói jogkör gyakorlója a gyermekgondozás ideje alatt kérelme alapján tartja a kapcsolatot, gyermekével együtt meghívja az ORFK családi rendezvényeire. A munkáltatói jogkör gyakorlója vállalja, hogy a feladatkörét, szervezetét, belső szabályzatait, továbbá a TGYÁS-ban, a GYED-ben vagy a GYES-ben részesülő munkavállaló munkakörének

8 ellátásával összefüggő jogszabályokat és egyéb feltételeket, követelményeket érintő fontosabb változásokról a munkavállalót írásbeli kérelme alapján elektronikus úton rendszeresen tájékoztatja. 32. A munkáltatói jogkör gyakorlója megvizsgálja a részmunkaidő és a távmunka bevezetésének lehetőségét, amennyiben azt a munkakör jellege, és az érintett jogviszonyára irányadó jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik. 33. A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaszüneti napok körüli munkarend (ügyelet) kialakítása során lehetőség szerint figyelemmel van arra, hogy ne gyermekes, megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalót jelöljön ki a munkavégzésre. 34. A munkáltatói jogkör gyakorlója évente egy munkanapon lehetőséget biztosít a gyermekes munkavállalónak, hogy az adat-, munka-, és objektumvédelmi szabályok megtartásával megmutassa gyermekének a munkakörnyezetét. A lehetőséget az érintett munkavállaló közvetlen munkahelyi vezetője előzetesen engedélyezi, azonban annak igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló és az egyéb munkavállalók munkaköri feladatainak ellátását. 8. Munkáltatói kötelezettségvállalások a képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében 35. A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállalók képzési igényeinek és szükségleteinek felmérésére alapozva éves képzési tervet készít, amelyben szerepelnek a belső és külső képzések témái, továbbá a munkavállalók teljes körének biztosítja az induló képzésekről szóló tájékoztatást. 36. A munkáltatói jogkör gyakorlója a gyermekes munkavállalók szolgálati idejét, munkaidejét érintő belső képzéseket lehetőség szerint a gyermekgondozási, valamint oktatási intézmények nyitva tartási idejében szervezi meg. 37. A meghirdetett képzésekre történő jelentkezés elbírálásánál az 50 év feletti munkavállalók előnyt élveznek az olyan képzések vonatkozásában, amelyek a fiatalabb generációkat jellemző tudásszinthez való felzárkózást segítik elő (pl. információtechnológiával kapcsolatos képzések, nyelvtanfolyam). A képzéseken való részvétel jogát a részvételi létszámlehetőségek függvényében a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a TGYÁS-ban, GYED-ben vagy GYES-ben részesülő munkavállalók számára a gyermekgondozás ideje alatt. 9. Munkáltatói kötelezettségvállalások a munkakörülmények javítása és az egészséges életvitel támogatása érdekében 38. A munkáltatói jogkör gyakorlója a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalók részére havi 4 óra munkaidő-kedvezményt biztosít. A munkaidőkedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló munkaköri feladatainak ellátását. A munkaidő-kedvezmény havi több részletben is igénybe vehető, azonban két

9 vagy több hónap vonatkozásában nem vonható össze. A kedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló munkaköri feladatainak az ellátását. A megváltozott munkaképességet, illetve fogyatékos állapotot igazoló orvosi igazolást a 3. melléklet szerinti nyilatkozathoz csatolva szükséges benyújtani. 39. A munkáltatói jogkör gyakorlója vállalja, hogy a foglalkoztatottak életkorát, megbetegedéseit figyelembe véve hangsúlyozott figyelmet fordít a szív- és keringési, a daganatos és a mozgásszervi megbetegedések megelőzésére. Ennek érdekében biztosítja az érintett által bejelentett rendszeres orvosi kezeléseken, szűrővizsgálatokon való esetlegesen a szolgálati vagy munkaidőt érintő részvétel lehetőségét. A jogosultság igénybevételét célzó kérelmet a munkavállaló közvetlen vezetőjéhez kell benyújtani. A kedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló munkaköri feladatainak az ellátását. 40. A munkáltatói jogkör gyakorlója az ülő, mozgásszegény munkahelyeket figyelembe véve biztosítja a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján a rendszeres sportolás lehetőségét, mellyel elkerülhető a mozgásrendszeri betegségek egy része, illetve a csontritkulás kialakulása. 41. A munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja, hogy a krónikus betegségekben szenvedő, rendszeres kezelés alatt álló munkavállalók a kezelést a munkaidő egy részében is igénybe vehessék. A kedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló munkaköri feladatainak az ellátását. A jogosultság igénybevételét célzó kérelmet a munkavállaló közvetlen vezetőjéhez kell benyújtani, és a szakorvos által előírt rendszeres kezelést orvosi igazolással is szükséges alátámasztani. 10. Munkáltatói kötelezettségvállalások a nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítése, és a nyugdíjas munkavállalók gondozása érdekében 42. A nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítése érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója az ORFK Humánigazgatási Szolgálat közreműködésével az öregségi nyugdíj előtt álló munkavállalók számára a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtti évben igény szerint egyénre szabottan tájékoztatást ad a nyugdíjba vonulási lehetőségekkel kapcsolatban, továbbá a nyugdíj előtti és a nyugdíjkorhatárt elérő munkavállalóknak kiemelt mentális törődést nyújt az életforma megváltozása előtt. 43. A munkáltatói jogkör gyakorlója a nyugdíj előtt álló munkavállalók szakmai képességét és tapasztalatát felhasználja a pályakezdő munkavállalók betanítására, a munkáltató és az irányított szervek tevékenységének megismertetésére. 44. Az ORFK Nyugdíjas Bizottságot működtet a nyugállományba helyezett munkavállalók gondozásának elősegítése, a velük való kapcsolattartás biztosítása, a nyugdíjas egyesületek támogatása, továbbá a nyugállományba helyezettek közeli hozzátartozóinak segítése érdekében.

10 III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 45. Az intézkedés 9. pontja alapján az érintett szervezeti egységek vezetői az intézkedés hatályba lépését követő 30 napon belül kijelölik az esélyegyenlőségi koordinátorokat. 46. Az intézkedés a közzétételét követő második napon 1 lép hatályba. 47. Hatályát veszti az Országos Rendőr-főkapitányság Esélyegyenlőségi Terve kihirdetéséről szóló 1/2010. (OT 11.) ORFK intézkedés. Papp Károly r. altábornagy sk. országos rendőrfőkapitány 1 Hatályba lépés napja: november 1.

11 1. melléklet a 4/2014. (OT 26.) ORFK intézkedéshez ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím: 1139 Budapest Teve u Bp. Pf.: 314/15 Tel: /33104 Fax: / Nyilatkozat 18 éven aluli gyermek neveléséről Kitöltése nem kötelező! Munkavállaló neve: nyilatkozom, hogy háztartásomban az alábbi gyermeke(ke)t nevelem: Gyermek neve: Születési ideje: Gyermek neve: Születési ideje: * A megjelölt gyermeke(ke)t egyedül nevelem:** igen nem Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az ORFK Esélyegyenlőségi Tervében rögzített adatkezelési szabályokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, az Infotv aiban foglalt jogorvoslati lehetőségeket megismertem és elfogadtam. Jelen nyilatkozatban megadott személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. Dátum:... munkavállaló Láttam: Dátum:. közvetlen munkahelyi vezető * Kettőnél több gyermek esetén a felsorolás pótlapon folytatható. **A kívánt rész aláhúzandó.

12 2. melléklet a 4/2014. (OT 26.) ORFK intézkedéshez ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím: 1139 Budapest Teve u Bp. Pf.: 314/15 Tel: /33104 Fax: / Nyilatkozat a fogyatékos/tartósan beteg hozzátartozó otthoni ápolásáról 1 Kitöltése nem kötelező! Munkavállaló neve: Hozzátartozó neve 2 : Születési ideje: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az ORFK Esélyegyenlőségi Tervében rögzített adatkezelési szabályokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, az Infotv aiban foglalt jogorvoslati lehetőségeket megismertem és elfogadtam. Jelen nyilatkozatban megadott személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. Dátum: Láttam:... munkavállaló Dátum:. közvetlen munkahelyi vezető 1 A jogosultság igénybevételéhez orvosi igazolás benyújtása szükséges. 2 Nagykorú fogyatékos/tartósan beteg hozzátartozó esetében e hozzátartozó vagy amennyiben a fogyatékos/tartósan beteg hozzátartozó gondnokság alatt áll, és jognyilatkozatának megtételére kijelölt gondnok nem a munkavállaló, a gondnok hozzájáruló nyilatkozata is szükséges.

13 3. melléklet a 4/2014. (OT 26.) ORFK intézkedéshez ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím: 1139 Budapest Teve u Bp. Pf.: 314/15 Tel: /33104 Fax: / Nyilatkozat fogyatékosságról, megváltozott munkaképességről 1 Kitöltése nem kötelező! Munkavállaló neve: Születési ideje: nyilatkozom, hogy fogyatékosságom/megváltozott munkaképességem az alábbi: Fogyatékosság/megváltozott munkaképesség mértéke, megnevezése: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az ORFK Esélyegyenlőségi Tervében rögzített adatkezelési szabályokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, az Infotv aiban foglalt jogorvoslati lehetőségeket megismertem és elfogadtam. Jelen nyilatkozatban megadott személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. Dátum: Láttam:... munkavállaló Dátum:. közvetlen munkahelyi vezető 1 A jogosultság igénybevételéhez orvosi igazolás benyújtása szükséges.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/14. szám Budapest, 2013. július 2. Szám: 25155/2013. ált. Utasítások: AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék 1. 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minősítői

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Az Országgyűlés felismerve azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük, valamint a számítástechnika

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról 8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 25., szerda Tartalomjegyzék 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 2842 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 34. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben