ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, október 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30."

Átírás

1 2014/26. szám Budapest, október 30. Szám: 42387/2014. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 4/2014 (OT 26.) ORFK intézkedés az Országos Rendőr-főkapitányság Esélyegyenlőségi Tervéről 2014/26. szám Budapest, október 30.

2 I. rész INTÉZKEDÉSEK Szám: /4/2014. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 4/2014. (OT 26.) ORFK INTÉZKEDÉSE az Országos Rendőr-főkapitányság Esélyegyenlőségi Tervéről Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 63. -ának (4) bekezdésében meghatározottak alapján az érdekképviseleti szervek bevonásával az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményének teljes körű érvényesülése érdekében kiadom az alábbi i n t é z k e d é s t: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Hatály 1. Az intézkedés hatálya az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) teljes személyi állományára terjed ki. 2. Az intézkedés alkalmazásában: 2. Értelmező rendelkezések a) fogyatékos: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 4. a) pontjában meghatározott személy; b) gyermek: a 18. életévét be nem töltött személy, amennyiben e korhatár elérését megelőzően nem tekintendő nagykorúnak, azzal, hogy a 28. pont alkalmazásában ide kell érteni a munkavállaló olyan leszármazottját, aki közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény hallgatója; c) gyermeket egyedül nevel: aki gyermekét saját háztartásában neveli és hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa; d) gyermekes munkavállaló: az ORFK állományában hivatásos, közszolgálati, közalkalmazotti vagy munkavállalói jogviszonyban álló olyan személy (a továbbiakban együtt: munkavállaló), aki legalább egy gyermeket saját háztartásában vér szerinti, vagy örökbefogadó szülőként, felmenőként, bejegyzett élettársként, a

3 gyermek szülőjének együttélő házastársaként, gyámként, nevelőszülőként, helyettes szülőként, hozzátartozóként nevel, valamint, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; e) hozzátartozó: az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 3. f) pontjában meghatározott személy; f) munkáltatói jogkör gyakorlója: az az állományilletékes parancsnok, aki az érintett munkavállaló szervezeti egysége esetében az irányadó jogviszonyra vonatkozó rendelkezések alapján az alapvető munkáltatói jogokat gyakorolja; g) rendkívüli esemény: a munkavállaló gyermeke életében, a gyermekhez kötötten előforduló nem mindennapi esemény, így különösen a gyermeket érintő baleset, illetve betegállománnyal nem járó, csak munkaidőben elvégezhető orvosi vizsgálat, a gyermek bölcsődei, óvodai, iskolai intézményénél felmerülő ünnepség, évzáró, ballagás, iskolai foglalkozások, kiemelt családi rendezvények; h) rendszeres orvosi kezelés, szűrővizsgálat: az érintett kezelőorvosa, vagy szakorvos által javasolt kórházi, vagy járóbeteg ellátás keretében végzett rendszeres orvosi kezelés, szakorvos, kezelőorvos által előírt olyan szűrővizsgálat, amely nem tartozik az érintett jogviszonyára vonatkozóan előírt kötelező vizsgálatok körébe; i) tartósan beteg személy: a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény 4. f) pontjában meghatározottak szerinti személy. II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 3. A munkáltatói jogkör gyakorlóját az egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőséggel összefüggésben terhelő általános kötelezettségek 3. A munkáltatói jogkör gyakorlója a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a munkavállaló emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A munkáltatói jogkör gyakorlója a diszkrimináció minden formáját tiltja és elítéli, a teljes foglalkoztatási folyamatra kiterjedő feladatellátása során minden tekintetben szem előtt tartja az esélyegyenlőség, valamint az egyenlő bánásmód követelményét. 4. A munkáltatói jogkör gyakorlója a saját és a munkavállalók érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan munkafeltételeket, munkakörülményeket alakít ki, olyan normákat alkot, a vezetők megbízása, kinevezése kapcsán olyan szempontokat vesz figyelembe, és olyan vezetési kultúra, illetve munkahelyi légkör megteremtését segíti elő, amelyek hozzájárulnak a 3. pontban meghatározott alapvető értékek megőrzéséhez és megerősítéséhez. 5. A munkáltatói jogkör gyakorlója a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza munkavállalókat érintő közvetett vagy közvetlen, az Ebktv.-ben meghatározott hátrányos megkülönböztetést. Ez felöleli az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség követelményének következetes érvényesítését a munkaerő-felvétel, a munkabérek, a

4 jövedelmek, a juttatások, a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározása, az áthelyezés, a felmondás és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetek vonatkozásában. 6. A munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja, hogy a munkavállalók között kizárólag a foglalkoztatás jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő, szükségszerű megkülönböztetésre legyen lehetőség, kizárólag a munkakör betöltése szempontjából releváns képzettség, készség és szakismeret figyelembe vételével, a beosztás és a munkakör sajátosságai, az elvégzett munka mennyisége és minősége alapján, az érintett jogviszonyára irányadó jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott módon. 7. A munkáltatói jogkör gyakorlója az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek vélt vagy valós megsértése esetén biztosítja az eset körülményeinek teljes körű, érdemi kivizsgálását, ennek során együttműködik mind a sérelmet szenvedett féllel, mind az ügyben eljáró hatósággal, továbbá gondoskodik az okok feltárásáról, indokolt esetben megteszi a személyi felelősség érvényesítéséhez, valamint a további jogsértés megelőzéséhez szükséges intézkedéseket. 4. A munkaügyi folyamatok esélyegyenlőséget előmozdító szabályozása érdekében tett intézkedések 8. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek gyakorlati érvényesülését, és ennek érdekében a személyi állományából esélyegyenlőségi referenst jelöl ki, akinek a feladata: a) az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményei érvényesülésének figyelemmel kísérése; b) az intézkedés érvényesülésével összefüggésben felmerülő szabályozási igény észlelése esetén normaalkotás kezdeményezése, annak szakterületi előkészítése; c) az intézkedés mellékleteiben szereplő, a munkáltató által biztosított kedvezmények igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok kezelése; d) az esélyegyenlőségi terv érvényesülésének vizsgálata, a megvalósulásának szervezése és figyelemmel kísérése, ennek érdekében minden év december 31-éig írásos jelentés készítése az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség helyzetéről, valamint az esetleges továbbfejlesztéshez szükséges javaslatok kidolgozása; e) együttműködés az esélyegyenlőségi koordinátorokkal, továbbá a rendőrfőkapitányságok, és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyéb szerveinek esélyegyenlőségi referenseivel. 9. A 10. pontban meghatározott feladatok szervezeti egységek, elemek szintjén történő végrehajtása érdekében egy-egy fő esélyegyenlőségi koordinátort kell kijelölni az alábbi szervezeti egységek vagy elemek képviseletére: a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság; b) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság; c) az ORFK Gazdasági Főigazgatóság; d) az ORFK Hivatala; e) az ORFK Titkársági Főosztály; f) az ORFK Kommunikációs Szolgálat;

5 g) az ORFK Humánigazgatási Szolgálat; h) az ORFK Ellenőrzési Szolgálat; i) az ORFK Költségvetési Ellenőrzési Iroda. 10. Az esélyegyenlőségi koordinátor feladata: a) az érintett szervezeti egység vagy elem munkavállalói által benyújtott, a 11. pontban meghatározott nyilatkozatok átvétele, azok eljuttatása az esélyegyenlőségi referenshez; b) az intézkedés megismertetése az általa képviselt szervezeti egység vagy elem munkavállalóival. 5. Esélyegyenlőségi nyilatkozatok benyújtása és nyilvántartása 11. A munkavállaló az intézkedésben meghatározott kedvezmények igénybevételének feltételeként rögzített körülmények fennállásáról, valamint a nyilatkozatban foglalt adatok kezeléséhez való hozzájárulásról szóló nyilatkozatát az 1-3. melléklet szerinti nyomtatványok kitöltésével terjeszti elő. 12. A nyilatkozatokat a közvetlen vezetőhöz, lezárt borítékban lehet benyújtani, aki azt haladéktalanul továbbítja a szervezeti egységet, elemet képviselő esélyegyenlőségi koordinátornak. 13. A nyilatkozattételre senkit kötelezni nem lehet, azonban az egyes jogosultságok igénybevételének feltétele a jogosultságot megalapozó körülmény bejelentése és szükség szerinti igazolása (pl. orvosi igazolás, családtag személyes adatainak az igazolása). 14. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat az intézkedésben biztosított kedvezmények igénybevétele céljából az esélyegyenlőségi referens, mint adatkezelő útján a személyügyi nyilvántartástól elkülönített nyilvántartást vezet, amelyben az 1-3. melléklet szerinti nyilatkozatok tartalmát kezeli. 15. A nyilvántartásban kizárólag olyan, a munkavállalók által önkéntes alapon szolgáltatott személyes és különleges adatok szerepelhetnek, amelyek kezeléséhez a munkavállalók kifejezett írásbeli hozzájárulásukat adják, a 11. pontban foglaltak szerint. 16. A nyilvántartásban szereplő adatok az érintett kedvezmény igénybevétele okának fennállásáig, vagy az érintett munkavállalónak a nyilvántartásból történő törlésre irányuló írásbeli kérelme esetén a benyújtott nyilatkozat visszavonásáig kezelhetők. 17. A munkavállaló a benyújtott nyilatkozat alapján igénybevett kedvezményre jogosító körülményekben történő változásról, illetve a nyilatkozat visszavonásáról az esélyegyenlőségi koordinátor útján az esélyegyenlőségi referenst tájékoztatja. 18. A nyilvántartásba felvett adatokat az esélyegyenlőségi referens elhelyezési körletében, zárt helyen kezeli, kiadásukra az irányadó törvényi felhatalmazásokban foglaltakon túlmenően az érintett írásbeli kérelmére, vagy hozzájárulásával kerülhet sor, továbbá a nyilvántartásban szereplő nyilatkozatok adattartalmát a kedvezmény igénybevétele

6 megalapozottságának vizsgálata céljából a munkáltatói jogkört gyakorló, a munkavállaló közvetlen munkahelyi vezetője és az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője jogosult megismerni. 19. A munkaidő-kedvezmény igénybevételének kiadását az érintett szervezeti egység, elem a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás 2. pont b) alpontja alapján a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer szolgálatvezénylés moduljában vezeti. 6. Munkáltatói kötelezettségvállalások a foglalkoztatás elősegítése érdekében 20. A munkáltatói jogkör gyakorlója az általa meghirdetett valamennyi, állásra kiírt pályázat, álláshirdetés megfogalmazásakor tartózkodik az egyenlő bánásmód követelményének megsértésétől. Ennek érdekében az álláshirdetések, pályázati követelmények megfogalmazásához kikérheti az esélyegyenlőségi referens véleményét. 21. A foglalkoztatottak kiválasztásánál és a napi munkavégzés során a munkáltató mellőz minden, az Ebktv.-ben meghatározott közvetett vagy közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősülő rendelkezést. 22. A munkáltatói jogkör gyakorlója a vezetői utánpótlásnál a jogszabályi keretek között kialakított vezetői és utánpótlási adatbank adattartalmának felhasználásával elsősorban belső forrásaira épít. A foglalkoztatottak kiválasztása során a hangsúlyt az adott munkakörhöz szükséges képesítéseken túl a készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek kiválasztásánál ugyanolyan fontos szempontnak tekinti a szakmai, gyakorlati munkatapasztalatok és az ezeken alapuló megbízhatóság meglétét, mint a többi készség és képesség fennállását. 23. A munkáltatói jogkör gyakorlója a személyi állományát érintő létszámcsökkentéskor a leépítendő munkatársak körének meghatározását objektív kritériumokra alapozza. Különös figyelemmel mérlegeli az 50 év feletti, a gyermekes, a tartós betegségben szenvedő, és a fogyatékos munkavállalók helyzetét. Az érintetteket erre irányuló igény esetén felkészíti és megismerteti az újbóli munkába állást elősegítő módszerekkel, technikákkal. 24. A munkáltatói jogkör gyakorlója a fogyatékos, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási lehetőségét megvizsgálja, és lehetőség szerint biztosítja, továbbá a foglalkoztatásuk elősegítése érdekében az egyenlő eséllyel hozzáférhető környezet kialakításának követelményét szem előtt tartja. 7. Munkáltatói kötelezettségvállalások a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolása céljából 25. A munkáltatói jogkör gyakorlója havi 4 óra munkaidő-kedvezményt biztosít a gyermekes munkavállalók, a fogyatékos, illetve tartósan beteg hozzátartozót gondozó munkavállalók

7 számára. Az e pont szerinti munkaidő-kedvezmény havi több részletben is igénybe vehető, azonban két vagy több hónap vonatkozásában nem vonható össze. A kedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló munkaköri feladatainak az ellátását. A tartós betegséget, illetve fogyatékos állapotot igazoló orvosi igazolást a 2. melléklet szerinti nyilatkozathoz csatolva szükséges benyújtani. 26. A munkáltatói jogkör gyakorlója az érintett jogviszonyára irányadó jogszabályokban meghatározottakon túl a munkavállaló rendes szabadságát nem terhelő, évente 2 fizetett szabadnapot biztosít a rendkívüli események esetére a gyermekes munkavállalóknak. 27. A családbarát munkahely megteremtése érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója lehetőség szerint fokozott figyelmet fordít a terhességi gyermekágyi segélyre (a továbbiakban: TGYÁS), a gyermekgondozási díjra (a továbbiakban: GYED) vagy segélyre (a továbbiakban: GYES) jogosító időszak leteltét követően visszatérő, illetve GYES-ben részesülő munkavállalók beilleszkedésének elősegítésére, ennek érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója a gyermekes munkavállalók rendes évi szabadságának kiadásával kapcsolatos döntését a gyermekgondozási és oktatási intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) működése során elrendelt szünetre tekintettel, az érintett munkavállaló által az e tárgykörben a közvetlen munkahelyi vezetőnek tett bejelentés alapján hozza meg. 28. Az ORFK egyes szervezeti egységeinek, elemeinek a feladatkörébe tartozó szakterületeket figyelembe véve a lehetőségekhez és az igényekhez mérten biztosítani szükséges a munkavállalók és gyermekeik részére diplomamunkakonzultáció, továbbá a munkavállaló gyermekei számára szakmai gyakorlat lehetőségét, amihez az ORFK Humánigazgatási Szolgálat szakmai segítséget nyújt. A jogosultságot a munkavállaló írásban benyújtott kérelme alapján annak a szervezeti elemnek a vezetője engedélyezi, amely a konzultációval vagy gyakorlattal kapcsolatos igényre figyelemmel feladatkörében érintett. 29. A munkáltatói jogkör gyakorlója a gyermekes munkavállalók szolgálati idejének, munkaidejének beosztásánál figyelembe veszi a gyermekgondozási és oktatási intézmények nyitva tartását, és amennyiben ezen időszakon túli szolgálatellátást, munkavégzést rendel el, a munkavállalót lehetőség szerint legalább 24 órával az elrendelt túlszolgálat, rendkívüli munkavégzés megkezdését megelőzően tájékoztatja. Amennyiben mindkét szülő az ORFK állományába tartozik a szolgálat tervezése, a munkavégzés elrendelése során figyelembe kell venni, hogy a gyermek vagy gyermekek felügyeletét egyikük képes legyen ellátni. 30. A munkáltatói jogkör gyakorlója a gyermekes munkavállalók számára, ha a munkakör jellege, és az érintett jogviszonyára irányadó jogszabályi rendelkezések azt lehetővé teszik, lehetőséget biztosít a rugalmas munkaidő igénybevételére. 31. A TGYÁS-ban, a GYED-ben vagy a GYES-ben részesülő munkavállalóval a munkáltatói jogkör gyakorlója a gyermekgondozás ideje alatt kérelme alapján tartja a kapcsolatot, gyermekével együtt meghívja az ORFK családi rendezvényeire. A munkáltatói jogkör gyakorlója vállalja, hogy a feladatkörét, szervezetét, belső szabályzatait, továbbá a TGYÁS-ban, a GYED-ben vagy a GYES-ben részesülő munkavállaló munkakörének

8 ellátásával összefüggő jogszabályokat és egyéb feltételeket, követelményeket érintő fontosabb változásokról a munkavállalót írásbeli kérelme alapján elektronikus úton rendszeresen tájékoztatja. 32. A munkáltatói jogkör gyakorlója megvizsgálja a részmunkaidő és a távmunka bevezetésének lehetőségét, amennyiben azt a munkakör jellege, és az érintett jogviszonyára irányadó jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik. 33. A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaszüneti napok körüli munkarend (ügyelet) kialakítása során lehetőség szerint figyelemmel van arra, hogy ne gyermekes, megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalót jelöljön ki a munkavégzésre. 34. A munkáltatói jogkör gyakorlója évente egy munkanapon lehetőséget biztosít a gyermekes munkavállalónak, hogy az adat-, munka-, és objektumvédelmi szabályok megtartásával megmutassa gyermekének a munkakörnyezetét. A lehetőséget az érintett munkavállaló közvetlen munkahelyi vezetője előzetesen engedélyezi, azonban annak igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló és az egyéb munkavállalók munkaköri feladatainak ellátását. 8. Munkáltatói kötelezettségvállalások a képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében 35. A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállalók képzési igényeinek és szükségleteinek felmérésére alapozva éves képzési tervet készít, amelyben szerepelnek a belső és külső képzések témái, továbbá a munkavállalók teljes körének biztosítja az induló képzésekről szóló tájékoztatást. 36. A munkáltatói jogkör gyakorlója a gyermekes munkavállalók szolgálati idejét, munkaidejét érintő belső képzéseket lehetőség szerint a gyermekgondozási, valamint oktatási intézmények nyitva tartási idejében szervezi meg. 37. A meghirdetett képzésekre történő jelentkezés elbírálásánál az 50 év feletti munkavállalók előnyt élveznek az olyan képzések vonatkozásában, amelyek a fiatalabb generációkat jellemző tudásszinthez való felzárkózást segítik elő (pl. információtechnológiával kapcsolatos képzések, nyelvtanfolyam). A képzéseken való részvétel jogát a részvételi létszámlehetőségek függvényében a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a TGYÁS-ban, GYED-ben vagy GYES-ben részesülő munkavállalók számára a gyermekgondozás ideje alatt. 9. Munkáltatói kötelezettségvállalások a munkakörülmények javítása és az egészséges életvitel támogatása érdekében 38. A munkáltatói jogkör gyakorlója a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalók részére havi 4 óra munkaidő-kedvezményt biztosít. A munkaidőkedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló munkaköri feladatainak ellátását. A munkaidő-kedvezmény havi több részletben is igénybe vehető, azonban két

9 vagy több hónap vonatkozásában nem vonható össze. A kedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló munkaköri feladatainak az ellátását. A megváltozott munkaképességet, illetve fogyatékos állapotot igazoló orvosi igazolást a 3. melléklet szerinti nyilatkozathoz csatolva szükséges benyújtani. 39. A munkáltatói jogkör gyakorlója vállalja, hogy a foglalkoztatottak életkorát, megbetegedéseit figyelembe véve hangsúlyozott figyelmet fordít a szív- és keringési, a daganatos és a mozgásszervi megbetegedések megelőzésére. Ennek érdekében biztosítja az érintett által bejelentett rendszeres orvosi kezeléseken, szűrővizsgálatokon való esetlegesen a szolgálati vagy munkaidőt érintő részvétel lehetőségét. A jogosultság igénybevételét célzó kérelmet a munkavállaló közvetlen vezetőjéhez kell benyújtani. A kedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló munkaköri feladatainak az ellátását. 40. A munkáltatói jogkör gyakorlója az ülő, mozgásszegény munkahelyeket figyelembe véve biztosítja a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján a rendszeres sportolás lehetőségét, mellyel elkerülhető a mozgásrendszeri betegségek egy része, illetve a csontritkulás kialakulása. 41. A munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja, hogy a krónikus betegségekben szenvedő, rendszeres kezelés alatt álló munkavállalók a kezelést a munkaidő egy részében is igénybe vehessék. A kedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló munkaköri feladatainak az ellátását. A jogosultság igénybevételét célzó kérelmet a munkavállaló közvetlen vezetőjéhez kell benyújtani, és a szakorvos által előírt rendszeres kezelést orvosi igazolással is szükséges alátámasztani. 10. Munkáltatói kötelezettségvállalások a nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítése, és a nyugdíjas munkavállalók gondozása érdekében 42. A nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítése érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója az ORFK Humánigazgatási Szolgálat közreműködésével az öregségi nyugdíj előtt álló munkavállalók számára a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtti évben igény szerint egyénre szabottan tájékoztatást ad a nyugdíjba vonulási lehetőségekkel kapcsolatban, továbbá a nyugdíj előtti és a nyugdíjkorhatárt elérő munkavállalóknak kiemelt mentális törődést nyújt az életforma megváltozása előtt. 43. A munkáltatói jogkör gyakorlója a nyugdíj előtt álló munkavállalók szakmai képességét és tapasztalatát felhasználja a pályakezdő munkavállalók betanítására, a munkáltató és az irányított szervek tevékenységének megismertetésére. 44. Az ORFK Nyugdíjas Bizottságot működtet a nyugállományba helyezett munkavállalók gondozásának elősegítése, a velük való kapcsolattartás biztosítása, a nyugdíjas egyesületek támogatása, továbbá a nyugállományba helyezettek közeli hozzátartozóinak segítése érdekében.

10 III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 45. Az intézkedés 9. pontja alapján az érintett szervezeti egységek vezetői az intézkedés hatályba lépését követő 30 napon belül kijelölik az esélyegyenlőségi koordinátorokat. 46. Az intézkedés a közzétételét követő második napon 1 lép hatályba. 47. Hatályát veszti az Országos Rendőr-főkapitányság Esélyegyenlőségi Terve kihirdetéséről szóló 1/2010. (OT 11.) ORFK intézkedés. Papp Károly r. altábornagy sk. országos rendőrfőkapitány 1 Hatályba lépés napja: november 1.

11 1. melléklet a 4/2014. (OT 26.) ORFK intézkedéshez ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím: 1139 Budapest Teve u Bp. Pf.: 314/15 Tel: /33104 Fax: / Nyilatkozat 18 éven aluli gyermek neveléséről Kitöltése nem kötelező! Munkavállaló neve: nyilatkozom, hogy háztartásomban az alábbi gyermeke(ke)t nevelem: Gyermek neve: Születési ideje: Gyermek neve: Születési ideje: * A megjelölt gyermeke(ke)t egyedül nevelem:** igen nem Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az ORFK Esélyegyenlőségi Tervében rögzített adatkezelési szabályokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, az Infotv aiban foglalt jogorvoslati lehetőségeket megismertem és elfogadtam. Jelen nyilatkozatban megadott személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. Dátum:... munkavállaló Láttam: Dátum:. közvetlen munkahelyi vezető * Kettőnél több gyermek esetén a felsorolás pótlapon folytatható. **A kívánt rész aláhúzandó.

12 2. melléklet a 4/2014. (OT 26.) ORFK intézkedéshez ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím: 1139 Budapest Teve u Bp. Pf.: 314/15 Tel: /33104 Fax: / Nyilatkozat a fogyatékos/tartósan beteg hozzátartozó otthoni ápolásáról 1 Kitöltése nem kötelező! Munkavállaló neve: Hozzátartozó neve 2 : Születési ideje: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az ORFK Esélyegyenlőségi Tervében rögzített adatkezelési szabályokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, az Infotv aiban foglalt jogorvoslati lehetőségeket megismertem és elfogadtam. Jelen nyilatkozatban megadott személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. Dátum: Láttam:... munkavállaló Dátum:. közvetlen munkahelyi vezető 1 A jogosultság igénybevételéhez orvosi igazolás benyújtása szükséges. 2 Nagykorú fogyatékos/tartósan beteg hozzátartozó esetében e hozzátartozó vagy amennyiben a fogyatékos/tartósan beteg hozzátartozó gondnokság alatt áll, és jognyilatkozatának megtételére kijelölt gondnok nem a munkavállaló, a gondnok hozzájáruló nyilatkozata is szükséges.

13 3. melléklet a 4/2014. (OT 26.) ORFK intézkedéshez ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím: 1139 Budapest Teve u Bp. Pf.: 314/15 Tel: /33104 Fax: / Nyilatkozat fogyatékosságról, megváltozott munkaképességről 1 Kitöltése nem kötelező! Munkavállaló neve: Születési ideje: nyilatkozom, hogy fogyatékosságom/megváltozott munkaképességem az alábbi: Fogyatékosság/megváltozott munkaképesség mértéke, megnevezése: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az ORFK Esélyegyenlőségi Tervében rögzített adatkezelési szabályokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, az Infotv aiban foglalt jogorvoslati lehetőségeket megismertem és elfogadtam. Jelen nyilatkozatban megadott személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. Dátum: Láttam:... munkavállaló Dátum:. közvetlen munkahelyi vezető 1 A jogosultság igénybevételéhez orvosi igazolás benyújtása szükséges.

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Preambulum 1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján az ötven főnél több munkavállalót

Részletesebben

1/2014. (IX.30.) főjegyzői utasítás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervéről

1/2014. (IX.30.) főjegyzői utasítás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervéről 1/2014. (IX.30.) főjegyzői utasítás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervéről A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés j) pontja, valamint az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Időbeli hatálya: 2014. január 1 2014. december 31. Esélyegyenlőségi terv Jelen esélyegyenlőségi terv a munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE (2012. június 30-tól június 30-ig terjedő időszakra)

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE (2012. június 30-tól június 30-ig terjedő időszakra) AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE (2012. június 30-tól 2013. június 30-ig terjedő időszakra) Jelen esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola esélyegyenlőségi terve július 1-jétől december 31-éig terjedő időszakra

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola esélyegyenlőségi terve július 1-jétől december 31-éig terjedő időszakra A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola esélyegyenlőségi terve 2012. július 1-jétől 2014. december 31-éig terjedő időszakra 1 Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 7623 Pécs, Szabadság u. 23. Tel.: 06-72/516-118; 06-72/522-889 Honlap: www.euszki.hu e-mail: info@euszki.hu E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Jelen munkahelyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV SOPRON 2014 ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról és az

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013.

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2012-ben, esélyegyenlőségi felelőst

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. esélyegyenlőségi terve. 2010. július 1-jétől 2012. november 30-áig terjedő időszakra

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. esélyegyenlőségi terve. 2010. július 1-jétől 2012. november 30-áig terjedő időszakra Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség esélyegyenlőségi terve 2010. július 1-jétől 2012. november 30-áig terjedő időszakra 2010. július hó A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint munkáltató

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/06/484-3/2015. 43/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2015. január 1. napjától 2015.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV SOPRON 2016 ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2016. január 1-jétől 2017. december 31-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról és az

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND 1. Törvényi háttér Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2011.01.01-2012.12.31. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2011. január 1-jétől 2012.december 31-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE SZÁM: ZHP/69-2/2011. ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2 A Zala Megyei Kormányhivatalban (a továbbiakban: Munkáltató) foglalkoztatott valamennyi kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2015. január 1. 2015. december 31. közötti időszakra 1. Általános elvek, célok ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Tartalomjegyzék 1.1.

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve

A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve 2013-2016 I. RÉSZ... 3 BEVEZETÉS... 3 AZ ET JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 AZ ET ELKÉSZÍTÉSE, ELFOGADÁSA, BEVEZETÉSE ÉS TARTALMA... 3 II. RÉSZ... 3 ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Szabályzat

Esélyegyenlőségi Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3 A Szabályzat hatálya és célja...3 1....3 II. A hallgatók esélyegyenlősége...3 A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása...3 2....3

Részletesebben

A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve. Preambulum

A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve. Preambulum A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve Preambulum A Testnevelési Egyetem az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján, valamint

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. június 15-től 2017. június 14-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben,

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda Enyingi Szirombontogató Óvoda H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1. OM 029915 Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062 e-mail: vasgovi@t-online.hu Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2016.

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2016. Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2016. A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2013-ban az intézmény vezetősége

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 1. 2016. december 31. közötti időszakra Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.)

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Kérem, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! A kérelmet és a

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17839 III. Kormányrendeletek A Kormány 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági közvetítés

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE I. Bevezetés Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebetv.) alapelvi szinten

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Szám: 21-21/1182/2016. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017 2019. évi ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉLOK, ETIKAI ELVEK. I/1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód.

I. ÁLTALÁNOS CÉLOK, ETIKAI ELVEK. I/1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig terjedő időszakra I. Jogszabályi alapok - A Munka Törvénykönyve 70/A (1), (2), (3) - A 2003. évi CXXV törvény az egyenlő bánásmódról és

Részletesebben

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (továbbiakban:

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0055

TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0055 9/1 Az országgyűlés az Európai Unió, valamint a társadalom elvárásaira válaszul elfogadta az Egyelő bánásmódról és az esélyegyelőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt, amely az 1992. évi XXII.

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE. a pályázó neve:...

JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE. a pályázó neve:... JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A megpályázott lakások sorszámai, rangsor szerint:............. 1. Lakásbérleti szerződés megkötésére a pályázó neve:... a bérlőtárs

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.)

Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.) Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.) SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas 3. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. 2013. évre

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. 2013. évre MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. 2013. évre Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 Az MTA ATK Esélyegyenlőségi terve 2012. január 1.-től 2013. december 31.-ig

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Geoview Systems Kft.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Geoview Systems Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Geoview Systems Kft. Hatálybalépés: 2012. június 1., frissítése: 2012. szeptember 15. A szabályzat karbantartásáért felelős: Farkas Ferenc Zoltán Esélyegyenlőségi terv Bevezetés A

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaszentgrót. Esélyegyenlőségi terve

Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaszentgrót. Esélyegyenlőségi terve Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaszentgrót Esélyegyenlőségi terve 2010.11.03.-2015.09.31. Tartalomjegyzék Oldal Preambulum 3. I. Az esélyegyenlőségi terv hatálya 3.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2009. január 1-től 2011. január 1-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2009. január 1-től 2011. január 1-ig terjedő időszakra Ózd Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 3600 Ózd, Vasvár út 84. 48/570-060 E-mail: ozdtuo@axelero.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2009. január 1-től 2011. január 1-ig terjedő időszakra 2 Az országgyűlés

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: igazgatas@pannonhalma.hu Ügyintéző:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések

I. fejezet Bevezető rendelkezések NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2001. (XI. 30.) SZ. ÖR. RENDELETE A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALÁNAK KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Budapest 2008 Bevezetés A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv. I. Általános célok, alapelvek

Esélyegyenlőségi terv. I. Általános célok, alapelvek ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014.El.I.D.8. Esélyegyenlőségi terv a

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015 Aldebrő-Tófalu Községek Körjegyzősége, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/A. -ának, és az Egyenlő bánásmódról

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Gyermekápolási táppénz (GYÁP)

Gyermekápolási táppénz (GYÁP) 2014/02/R Gyermekápolási táppénz (GYÁP) A gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a szülőt megillető pénzbeli ellátás. Ebben az esetben a szülő nem a saját betegsége okán válik

Részletesebben

KÉRELEM SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNT

KÉRELEM SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNT 1. melléklet a 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNT 1. Alulírott kérem a újszülött támogatás megállapítását. 2. Kérelmező szülő adatai: Születési név:... Anyja

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben