A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. időközi vezetőségi beszámolója május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. időközi vezetőségi beszámolója. 2010. május"

Átírás

1 A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. időközi vezetőségi beszámolója május

2 1. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: KEG Nyrt A Társaság cégjegyzékszáma: Cg.II-I Magyarország A Társaság székhelye: 2545 Dunaalmás hrsz. 0704/35. A Társaság alakulásának időpont ja: A Társaság működése 1991-ig, a jogelőd Globimpex Kft. megalakulásáig vezethető vissza, amely október 18-án alakult KEG Közép-európai Gázterminál Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársasággá. A Társaság Nyilvánosan Működő Részvénytársasággá alakulására 2008 novemberében, részvényeinek tőzsdei bevezetésére május 22-én került sor. A Társaság alaptőkéje: Ft, azaz Hárommilliárd-négyszázhetvennégymillió-hatvankétezer-nyolcszáz forint. A Társaság működésének időtartama: határozatlan A hatályos alapszabály kelte: A Társaság működésének időtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: A naptári évvel egyező, amely minden év januári-től december 31-ig tart. A Társaság tevékenysége Főtevékenység: 3523' 08 Gázelosztás- kereskedelem Az Igazgatótanács tagjai: Matyók György (elnök) Pimper Richárd Gerlei Zsolt Málits József

3 Az Audit Bizottság tagjai: Málits József Gerlei Zsolt Pimper Richárd A Társaság Ügyvezetése: A társaság egységes irányítási rendszerben működik, az ügyvezetési és ellenőrzési funkciókat, az igazgatóság és a felügyelő bizottság törvényben meghatározott feladatait egységesen az öttagú Igazgatótanács látja el. A társaság irányításával összefuggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatótanács jogosult és köteles dönteni és eljárni. Az Igazgatótanács tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. Az Igazgatótanács elnökének megválasztása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:. Az Igazgatótanács a tagjai közül egy operatív igazgatót választ. Az operatív igazgató hatáskörébe tartozik az operatív vezetői teendők ellátása, a munkaszervezet vezetése és a munkáltatói jogok gyakorlása. Az operatív igazgató ebbéli minőségében munkaviszonyban áll a társasággal, felette a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja. Elnök, vezérigazgató: Operatív Igazgató: Matyók György Pimper Richárd A Társaság Könyvvizsgálója: Kerek Auditor Könyvelő, Pénzügyi Tanácsadó Bt. (székhelye: 1223 Budapest, Vilmos u. 13.; cégjegyzékszáma ; kamarai száma: ) A könyvvizsgálatért felelős személy: Ladányi Ágnes (lakcím: 1192 Budapest, Drégely köz 13.; a.n.: Binges Éva; kamarai szám: ) A Társaság Internetes elérhetősége: A Társaság A Társaság központi elérhetősége: telefon: ; fax: A Társaság hirdetményei: Amennyiben jogszabály vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik, a társaság hirdetményeit - a Cégközlönyben közzéteendő hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/ A. -a alapján - saját internetes honlapján valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján teszi közzé. A társaság honlapjának elérhetősége: A Társaság a Tpt ában rögzített hivatalosan kijelölt információtárolási rendszer számára történő információk megküldését a pszáf által üzemeltetett útján teljesíti, és gondoskodik a szabályozott információ média részére történő megküldéséről. Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történő közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja; ez esetben a társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap.

4 II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE, PÉNZÜGYI HELYZETE JANUÁR 1. ÉS A BESZÁMOLÓ KÉSZíTÉSE KÖZTI IDŐSZAKBAN A KEG Nyrt. gazdálkodásának első hónapjait a gazdasági válság által jellemzett 2009-es év áthúzódó hatásainak kezelése határozta meg. Az évelejére kialakult gazdasági környezet igényeinek megfelelően módosításokat kellett végrehajtani a piaci kapcsolatok rendszerében, a belső vállalati működés, a költség- és bérgazdálkodás terül etén egyaránt. A hazai és a nemzetközi energiafelhasználás visszaesésének betudhatóan az export és tartályos üzletág forgaimát meghatározó ipari felhasználás visszaszorult, a háztartások jövedelmeinek zsugorodása következtében mérséklődött a lakossági fogyasztás is. Ezzel egyidőben jelentősen emelkedtek az alapanyag beszerzés sel kapcsolatos költségek. A KEG Nyrt. kapacitáskihasználásra és a piacnövelésre vonatkozó törekvése teljesítésének ára a válság által meghatározott időszakban az értékesítési fajlagosok visszaesése, a jövedelmezőség átmeneti romlása volt. A es évet a piaci kapcsolatok felülvizsgálatával, az eladási árak karbantartásával kezdtük. A Tájékoztató készítésének időszakát a kereskedelmi kapcsolatok átszervezése, az értékesítési struktúra átalakítása jellemzi. Az értékesítés szervezetének új elemeként a múlt év végén a KEG Nyrt. 51%-os részesedésével létrehoztuk a KEG Integra Kft-t, melynek feladata az eddigiekben Iefedetlen területek becsatolása a palackos értékesítési hálózatba. Jelenleg a lehetséges értékesítési pontok feltérképezése, a piac pozicionálása folyik. A valódi kereskedés megindulása ez év második felében várható. A legutóbbi beszámoló közzététele óta megtett legfontosabb intézkedések: Az elmúlt hónapok fejlesztései a kereskedelmi célok eléréséhez nélkülözhetetlen kapacitások kialakítását célozták: A későbbiekben ismertetendő alaptőke emelés révén a részvénytársaság érdekeltségébe került 2,2 milliárd forint érték:ű, 100 ezer négyzetméteres kaposvári iparterület a KEG Nyrt. hosszú távú fejlesztéseinek alapját képezi. Az új telephelyen közeljövőben kezdődő fejlesztésekkel a Társaság növelheti befolyását a térségben. Az új központban, első körben gázdepót létesít, amellyel a palackos értékesítési hálózatot szeretnénk továbbfejleszteni. A létesítményt gázkúttal és gyorstö1tővel is felszereljük. Az új, dél-dunántúli logisztikai központ elsődleges feladata lesz az ország déli régióinak, illetve a Balkán irányában kifejtendő kereskedelmi aktivitásnak műszaki hátteret biztosítani. A jövőben a Közép-Európai Gázterminál Nyrt. az alternatív energiák felhasználásában is nagyobb szerepet kíván vállalni. Magyarországon hatalmas mennyiségű kihasználatlan hulladékfa, fanyesedék van, amely potenciális és költséghatékony energiaforrást jelentenek. Külföldön - Németországban, Ausztriában és Olaszországban - a pellet felhasználásának nagy hagyományai vannak, a KEG a hazai piacon szeretne fontos szereplő lenni a zöldenergiák előállításában és közvetítésében. Első körben a KEG Nyrt egy pelletüzemet létesítene Kaposváron, amelyben helyi munkaerő dolgozna majd. Befejezéséhez közeledik a karuszeres töltőüzem beruházás. Az üzembe helyezésre várható an 2010 júniusában kerül sor. Az új töltőüzem havonként 100 e db palack töltésére lesz alkalmas.

5 Az év első hónapjaiban megkezdtük az extrakönnyű pb palackok forgalomba helyezését. A hagyományos szerkezeteknél lényegesen kisebb súlyú, kedvező esztétikai adottságokkal rendelkező palackokkal kapcsolatos első piaci visszajelzéseket bíztatónak ítéljük. Mindezekkel egyidőben átalakítottuk a vállalatirányítás rendszerét, újra allokáltuk a működéshez szükséges kapacitásokat tárgyi, kapcsolati és személyi vonatkozásokban egyaránt: A vállalat ügyvezetését öttagú Igazgatótanács látja el, az operatív irányítás az Operatív Igazgató hatáskörébe tartozik, aki egyben az igazgatótanács tagja. Ezt a pozíciót - a korábbi operatív irányítást végző vezérigazgató, dr. Steier József úr munkaviszonyának megszüntét követően - Pimper Richárd úr tölti be. Felülvizsgáltuk költséggazdálkodásunkat. Ennek keretein belül az alaptevékenység ellátása szempontjából nélkiilözhető eszközöket értékesítettük, a lekötött szolgáltatási kapacitásokat mérsékeltük, karbantartási készleteinket optimalizáltuk, a foglalkoztatottak létszámát racionalizáltuk. Az első negyedévben az alábbi legfontosabb költségracionalitási intézkedéseket tettük meg: A palackos és tartályos kiszállítások szervezése logisztikai szakmérnök felügyelete alatt folyamatos ellenőrzés és reorganizáció alatt áll. A célunk a kiszállítás fajlagos költségeinek minimalizálása az optimális útvonaltervezés és a logisztikával összehangolt kereskedelemfejlesztés révén. A terminál technológiai kapacitásai a jelenleginél lényegesen nagyobb forgalom kiszolgálására alkalmasak. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az anyagforgalom volumenéhez illeszkedő eszközöket üzemeltessük, az indokolatlan energiafelhasználás elkerülése érdekében. Anyagfelhasználásainknál a szükséges minimum - műszaki-gazdasági optimum - elvét követve igyekszünk takarékoskodni. Csökkentettük a karbantartási anyag készletünket, alkalmanként az élőmunka-igényes egyedi megoldásokat preferáljuk a költséges speciális anyag-vásárlás sal szemben. Ugyanakkor szigoritottuk az anyagvásárlások rendjét. Folyamatban van a fuvarozó vállalkozásokkal kialakított együttműködések felülvizsgálata, átalakítása. Ki kell alakítanunk egy eddiginél egyszerűbb, átiáthatóbb együttműködési struktúrát. A vásárolt szolgáltatások legsúlyosabb eleme a vasúti tartálykocsi bérlet. A korábban 9 db-ból álló flottát 4 db-ra csökkentettük, illetve vizsgáljuk további csökkentés lehetőségeit. Ennek az import - export ügyletekkel kapcsolatos elképzelések, feladatok szabnak korlátot Felülvizsgálat alatt áll a lejárt nyomáspróbával rendelkező palackok üzemben tartásával kapcsolatos gyakorlat. A KEG személyi állományát 44-ről 30 főre, arra a minimális értékre szorítottuk, amivel a szabályos és biztonságos működés tartható. A vállalat óriási eszközparkja azonban megköveteli a mainállényegesen intenzívebb kihasználást, így a realizált forgalom mentén növelnünk kell a foglalkoztatással kapcsolatos ráfordításokat is.

6 A piaci, működési és szervezeti átalakulás költségeit 2010 első hónapjaiban a KEG Nyrt. két alkalommal végrehajtott zártkörű tőkeemeléssel finanszírozta. A január 12-én végrehajtott tőkeemelés db darab új, 400 Ft névértékű és 550 Ft kibocsátási értékű, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) dematerializált törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával történt. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát a Társasággal szemben fennálló, elismert követelések képezték. A tőkeemelést végrehajtották: A CAPI-TALL LLC (11850 Dr. Martin Luther King Street N, Saint Petersburg, FL. US 33716) az őt megillető Ft összegű, elismert követelés, a SUPERLATIVE SERVICE LIMITED (CO.: , Suite 41/42, Victoria House, 26 Main Street, Gibraltar) az őt megillető Ft összegű, elismert szállítói követelés, valamint a Seres és Társa Épületgépészeti és Mélyépítési Kft-t (Cg.: , 2134 Sződ, Dózsa György út 154.) az őt megillető Ft összegű, elismert szállítói követelés apportjával március 31-i tőkeemelés db új, 400 Ft névértékű és kibocsátási értékű, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) dematerializált törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával történt meg, a Társaság alaptőkéjének Ft-tal történő, Ft-ra való felemelésével. Az alaptőke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az apport tárgya az "ANONYMUS" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg: , székhely: 7400 Kaposvár, Arany J. u. 97.) törzstőkéjének 100%-át megtestesítő, összesen Ft névértékű üzletrészeinek tulajdonjoga, melyek összértéke: Ft. A hozzájárulást szolgáltató személyek üzletrészeinek százalékos aránya és értéke: "N-JOY MÉDIA" Reklám és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (7400 Kaposvár, Arany J. u. 97.; Cg ) tagnak a fentiekben megjelölt társaság törzstőkéjének 40%-át megtestesítő, Ft névértékű üzletrészének értéke: Ft, db KEG részvény ellenében. Solymász-95 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8756 Zalasárszeg, Petőfi Sándor u. 25., Cg ) tagnak a fentiekben megjelölt társaság törzstőkéjének 40%-át megtestesítő, Ft névértékű üzletrészének értéke: Ft, db KEG részvény ellenében. Koppány-köve Korlátolt Felelősségű Társaság (7400 Kaposvár, Arany János u. 97., Cg ) tagnak a fentiekben megjelölt társaság 20 %-át megtestesítő, Ft névértékű üzletrészének értéke: Ft, db KEGrészvény ellenében. A KEG Nyrt pénzügyi helyzetét a beszámoló által érintett időszakban az ismertetett okok miatti alacsony szintű kereskedelmi aktivitás határozta meg. A működés árbevételének alakulásában az eddigiekben részletezett strukturális átrendezés mutatkozik meg: az elfogadhatatlanul alacsony jövedelmezőséggel bíró vevőkapcsolatokat felszámoltuk, kereskedelmi szervezetünk aktivitása aminőségi kapcsolati kör szélesítését célozza. Mindezeknek megfelelően az értékesítés árbevételében az előző év azonos időszakához képest jelentős elmaradás mutatkozik:

7 a palackos és a tartályos értékesítés alig haladta meg a múlt évi forgalom felét, az autógáz értékesítés ellenben közel 10%-os forgalombővülést eredményezett. Az értékesítés fajlagosai a palackos üzletágban 10%-kal, a tartályosban 26%-kal, az autógáz esetében pedig 24%-kal voltak kedvezőbbek, mint a megelőző év azonos időszakában. Az alapanyag beszerzés oldalán kedvező körülményként kell értékelni, hogya TIGgel kialakított együttműködésnek köszönhetően a MOL által meghatározott hazai árszintnél 15%-kal alacsonyabb áron tudtunk áruhoz jutni, kedvezőtlen viszont, hogy még ez az árszint is 47%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A visszafogott forgalom, az alapanyag árak emelkedése, az átszervezések költségeinek azonnali, az eredmények késleltetett megjelenésének együttes hatása, hogy a KEG Nyrt. gazdálkodásában az első hónapokban üzemi szinten veszteség képződött. Az átszervezett értékesítési hálózat által biztosítandó forgalombővülésnek az értékesítési fajlagosok kialakult szintjét meg kell őrizniük, helyenként tovább javítaniuk. Az árrés bővülő tömege, továbbá a költségmegtakarító intézkedések hatásai nak megjelenése a vállalat gazdálkodásában már a következő hónapokban kell, hogy éreztesse hatását. Mindezek eredményeként a negatív üzleti eredmény visszatöltése már a következő hónapokban meg kell, hogy kezdődjön. Az év legelső hónapjában a stagnáló piac, valamint az átalakítások költségeinek finanszírozása arra késztette a Társaság ügyvezetését, hogy a tulajdonában álló értékpapírok egy részét napi áronértékesítse - árfolyam veszteséget realizálva ezzel a KEG Nyrt. gazdálkodásában, de biztosítva a napi és a strukturális átalakítás sal kapcsolatos feladatok forrásigényét. Az új vállalati működési struktúra feladata a kedvező irányú folyamatok erősítése, a hatékony piacépítés biztosítása, és a működés műszaki hátterének fenntartása és kialakítása. ill. VEZETŐ ÁLLÁSÚ ALKALMAZOTTAK: TISZTSÉGVISELŐK, STRATÉGIAI Saját Jelleg Név Beosztás Megbízás Megbízás részvény kezdete vége (400 Ft névértékű) IT Matyók György elnök 201O.márc márc SP Matyók György vezérigazgató nov. 20. IT Málits József tag 2010.márc márc.22. IT Gerlei Zsolt tag 201O.márc márc.22. IT Pimper Richárd tag 201O.márc márc.22. SP Pimper Richárd operatív igazgató 20 1O.április márc.22. SP Polgár István gazdasági vezető márc. 1. SP PolIák Attila termelésvezető márc. 1. IT - Igazgatótanács tagja SP - Stratégiai alkalmazott

8 IV. A TÁRSASÁG ÉVBEN TARTOTT HATÁROZATAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA: KÖZGYŰLÉ SEI Száma Tárgy, rövid tartalom 1/2010. (01.07.) Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére 2/2010. (01.07.) Könyvvizsgáló megválasztása (01.07.) A Társaság székhely címének módosítása 4/2010. (03.22.) évi beszámoló elfogadása (03.22.) Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása 6/2010. (03.22.) Alapszabály módosítása (03.22.) Egységes irányítási rendszer bevezetése, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagok visszahívása 8/2010. (03.22.) Igazgatóság elnökének visszahívása (Matyók György) 9/2010. (03.22.) Igazgatóság tagjának visszahívása (Buczi Miklós Sándor) 10/2010. (03.22.) Igazgatóság tagjának visszahívása (Dr. Steier József) 11/2010. (03.22.) Igazgatóság tagjának visszahívása (Málits József) 12/2010. (03.22.) Felügyelő Bizottság tagjának visszahívása (Dr. Jeszenszky Zoltán) (03.22.) Felügyelő Bizottság tagjának visszahívása (Virág, Stefan) 14/2010. (03.22.) Felügyelő Bizottság tagjának visszahívása (Budai Benjámin) (03.22.) Felügyelő Bizottság tagjának visszahívása (Kéninger Zoltán) (03.22.) Felügyelő Bizottság tagjának visszahívása (Onozó György) 17/2010. (03.22.) Igazgatótanács tagjának, elnökének megválasztása (Matyók György) 18/2010. (03.22.) Igazgatótanács tagjának megválasztása (Dr. Steier József) (03.22.) Igazgatótanács tagjának megválasztása (Málits József) 20/2010. (03.22.) Igazgatótanács tagjának megválasztása (Gerlei Zsolt) 21/2010. (03.22.) Igazgatótanács tagjának megválasztása (pimper Richárd) (03.22.) Audit Bizottság tagjának megválasztása (Málits József) (03.22.) Audit Bizottság tagjának megválasztása (Geríei Zsolt) (03.22.) Audit Bizottság tagjának megválasztása (Pimper Richárd) (03.22.) Igazgatótanács felhívása munkavállalók cégjegyzési jogának cégjegyzékből történő törlésére 26/2010. (04.26.) Fejlesztési tervek elfogadása (04.26.) évi konszolidált beszámoló elfogadása v. AZ IDŐSZAKBAN KÖZZÉTETT TÁJÉKOZTATÁSOK Meaielenés Tár2Y Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Közgyűlési határozatok Tájékoztatás alaptőke-emelésről Közgvűlési jegyzőkönyvi kivonat Hirdetmény helyreigazításról Tájékoztatás a január 7-Í közgyűlés határozatainak cégbejegyzéséről A Társaság hatályos Alapszabálya Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke ' áról Könyvvizsgálói jelentés a Társaság január 12-i alaptőke-emelés éhez kapcsolódóan

9 Tájékoztatás a 2010_ január 12-i alaptőke-emelés cégjegyzékbe történő 2010_02_05_ bejegyzéséről 2010_02_05_ A Társaság hatályos Alapszabálya 2010_02_19_ Közgyűlési meghívó 2010_02_19_ Javadahnazásinvilatkozat 2010_02.22_ Tájékoztatás 5% feletti tulajdonos részesedésváltozásáró1 Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az 2010_03_01. alaptőke nagyságáról 2010_03_01. Tájékoztatás személyi változásokról 2010_03_05_ A Társaság vezetőinek szakmai pályafutása 2010_03_05_ Bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvek 2010_03_05_ Közgyűlési előterjesztések 2010_03_12_ Tájékoztatás tulajdonosi bejelentésről 2010_03_22_ Közgvűlési határozatok 2010_03.22_ Eves jelentés 2010_03_22_ Felelős Társaságirányítási Jelentés 2010_03.26_ Tájékoztatás 5% feletti tulajdonos részesedésváltozásáról 2010_03.26_ Közgyűlési meghívó 2010_03_30_ Tájékoztatás 5% feletti tulajdonos részesedésváltozásáról 2010_03_31. Tájékoztatás alaptőke-emelésről Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az 2010_04_01. alaptőke nagyságáról 2010_04_01. Tájékoztatás alaptőke-emeléshez kapcsolódóan 2010_04_09_ Tájékoztatás 5% feletti tulajdonos részesedésváltozásáról 2010_04_09_ Közgyűlési előterjesztések 2010_04_13_ Tájékoztatás személyi változásról 2010_04_16_ Közgyűlési jegyzőkönyvi kivonat 2010:04_19_ Tájékoztatás 5% feletti tulajdonos részesedésváltozásáról 2010_04.20_ Tájékoztatás személyi változásról 2010_04.20_ Közgyűlési meghívó 2010_ Összefoglaló jelentés 2010_04.22_ Tájékoztatás a 2010_ március 22-i közgyűlés határozatainak cégbejegyzéséről 2010_04.22_ A Társaság hatályos Alapszabálya Könyvvizsgálói jelentés a Társaság 2010_ március 31-i alaptőke-emeléséhez 2010_04.22_ kapcsolódóan 2010_04.26_ Közgyűlésihatározatok 2010_04.26_ Eves jelentés 2010_04.28_ Tájékoztatás vezető tisztségviselő részvényvásárlásáról 2010_04_30_ Tájékoztatás alaptőke-emelés cégjegyzékbe történő bejegyzéséről 2010_04_30_ A Társaság hatályos Alapszabálya 2010_04.30_ Közgyűlési előterjesztések Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az 2010_05_03_ alaptőke nagyságáról 2010_05_04_ Közgyűlési jegyzőkönyvi kivonat

10 NYILATKOZAT A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (2545 Dunaalmás, hrsz 0704/35. a továbbiakban: "Társaság") kijelenti, hogy a Társaság által készített időközi vezetőségi beszámoló a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Társaság részvényei valamint a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. Dunaalmás, május 19../'". $',..,..>:,... ~.-o,. az Igazgatótanács elnöke

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2010. november 1 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

Budapest, 2015. április 30. A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke

Budapest, 2015. április 30. A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi anyavállalati és IFRS szerint konszolidált, üzleti jelentése és vezetőségi jelentése Budapest, 2015. április 30. A KEG Nyrt.

Részletesebben

Budapest, 2014. április 30. ... A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke

Budapest, 2014. április 30. ... A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. évi anyavállalati és IFRS szerint konszolidált, üzleti jelentése és vezetőségi jelentése Budapest, 2014. április 30....... A KEG

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.710.000 darab, 100,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 1 I.A jelentés időszakában bekövetkezett jelentősebb események,azok gazdálkodási és pénzügyi

Részletesebben

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1.637.500 darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015. június 30.

Féléves jelentés. 2015. június 30. Féléves jelentés 2015. június 30. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) VEZETŐSÉGI JELENTÉS I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.320.000 darab, 50,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének

Részletesebben

Összevont Tájékoztató

Összevont Tájékoztató Összevont Tájékoztató A Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 202 680 darab 1000 Forint értékű A sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

2. számú melléklet. Jelmagyarázat: áthúzott: törlésre javasolt szöveg félkövér dőlt: javasolt új rendelkezések

2. számú melléklet. Jelmagyarázat: áthúzott: törlésre javasolt szöveg félkövér dőlt: javasolt új rendelkezések 2. számú melléklet A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának előterjesztése az éves rendes közgyűlés 6. napirendi pontjához ( Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Preambulum, az I. fejezeten belül (Általános

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)*

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)* A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2012. I. féléves eredményeit. A TVK Nyrt. 2012. I. féléves

Részletesebben

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tájékoztató A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13.536.000 darab 100 forint névértékű "A" sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2010. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont Tájékoztató Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 259.830 db 1.000,- forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: Rövidített cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NUTEX Nyrt Székhely: 1147.

Részletesebben

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2015. április 1. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Közgyűlési

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELŐ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 215 700 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŰ "A" SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően A TVK mindig is elkötelezett volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ RFV REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÓ, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ RFV REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÓ, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3.275.000 darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. október 22. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Összevont tájékoztató VISONKA Nyrt. Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. I-IV. negyedéves jelentés 2011. február 23. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben