Az öt máramarosi város társadalma a században

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században"

Átírás

1 Az öt máramarosi város társadalma a században PhD-értekezés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak ( ) középkori és kora újkori történeti program Készítette: Glück László Témavezető: Oborni Teréz

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 8 Az iratanyag Irattárak Magánlevéltárak Közösségi levéltárak Országos, uralkodói és egyházi levéltárak Üzemi levéltárak Iratgyűjtemények A kutatott állagok Az iratanyag A szakirodalom I. RÉSZ: AZ ÖT MÁRAMAROSI VÁROS TÁRSADALMA (1300) A RÉGI REND A társadalmi normák Státusok A rendi státusok Nemesség Közrendűség jobbágyság A jobbágystátus alapesete A földesúri joghatóság Terhek A jobbágystátus speciális esetei A libertinusok A sóvágórend Gazdák és zsellérek Foglalkozás Vagyon Az úrbéres ingatlanvagyon forgalma A közösségi szervezet A sóvágórend közössége FOGLALKOZÁS, JÖVEDELEM: ÉLETMÓD A munkától a haszonig Egy összeírás: az öt város társadalma 1600-ban A háztartások foglalkozási besorolása A minősítés szempontjai A megkülönböztető név Az állatállomány A sókereskedelem A háztartások kategóriai Az öt város dolgozói üzemgazdálkodói társadalma 1600-ban Önállók és városiasság

3 Az egyes települések foglalkozási csoportjai Técső Visk Hosszúmező Huszt Sziget Családtörténeti töredékek Az iparosok Kézműves önállóság állattenyésztő vállalkozás A malomtulajdonosok A szabadfoglalkozású bérmunka Az alkalmazott munkásság A sóbányamunkások A sóvágók A többi munkás Az uradalom TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK A 15. SZÁZAD MÁSODIK FELÉTŐL Az írástudók II. RÉSZ: AZ ÖT MÁRAMAROSI VÁROS TÁRSADALMA 1580/ A STÁTUSOK A rendi státus A rendi mobilitás A nemesség felvétele Esetek (Oda)haza veszélyben Az előkelő szolgák Az uralkodó szolgálatában A saját földesúr szolgálatában Előkelő szolga szolgálatában Idegen földesúr szolgálatában A függetlenség elégtelensége Sziget Visk Técső Hosszúmező Huszt Mérleg A hajdústátus felvétele Feslő nemesség, bomló közrend A századi közteherviselés Feslő nemesség A nemesi rend eredeti arculatának elvesztése A nemesi státus alapjai

4 A nemesség foglalkozási eszménye A szögre akasztott funkció Vitézi funkció, dolgozói lekötelezettség Nemesség és jobbágyság Nemesség és örökös jobbágyság A nemesi státus sorsa a többi társadalmi szereplő viszonylatában Nemesség és földesúr Nemesség és a közrendűek A nemesi előjogok önkéntes csorbítása A látens közteherviselés A települési joghatóság Egzisztencia A nemesség fokozatai Az egyenlőbbek A közrend Az örökös familiaritás Bomló jobbágyság A tulajdonképpeni jobbágyrend A személyes szabadság Úrbéri terhek Az 1702-es taxásodás Megjelölés A jobbágyrend speciális csoportjai A hajdúrend Úrbéri terhek Települési terhek Joghatóság A szolgálatvállalási tilalom Egzisztencia A kialakult hajdústátus zavara A manumissusok Rendi differenciálódás és közösségi szervezet A nemesség A közrendű közösségek sorvadása Fél- és negyedmegoldások Közös ügyek FOGLALKOZÁS (JÖVEDELEM) A foglalkozási szerkezet változásai Esetek A nemesség elégtelensége Az önállóság csúcsától a járadékosság küszöbéig Az előkelő szolgák felemelkedése A várbirtoktól a gazdálkodó nagyüzemig A munkától a kockázatig: a munka és az üzemgazdálkodás mérlege

5 Az önálló kézműiparosság-kereskedelem A paraszti önállóság nehézségei A foglalkozási normák A piac népének belharca A földesúri haszonvételek érvényesítése A foglalkozási közösségek A VAGYON A vagyoni viszonyok Föld, ház, jószág. Vagyoni polarizáció a helyi lakosság körében Vagyoni viszonyok az 1701-es adóösszeírás alapján Huszt Háztulajdonosok Zsellérek Visk Háztulajdonosok Zsellérek Técső Háztulajdonosok Zsellérek Hosszúmező Háztulajdonosok Zsellérek A vagyoni folyamatokra vonatkozó kortárs megfigyelések Az extraneus földbirtoklás A vagyoni normák Az úrbéres ingatlanforgalom ÖSSZEGZÉS MELLÉKLETEK RÖVIDÍTÉSEK IRATANYAG SZAKIRODALOM

6 BEVEZETÉS Az a kutatás, amelyből jelen dolgozat született, szándéka szerint a történettudomány és alighanem a többi társadalomtudomány egy bizonyos régi és jól ismert módszertani megfontolásához kíván csatlakozni, illetve annak eredményeiből meríti az indíttatását. Nem csupán régi és jól ismert, de bevett és alkalmazott módszerről van szó, melyet épp ezért nyugodtan nevezhetünk hagyománynak is. Lényege abban áll, hogy a vizsgálati léptéket érdemes olyannyira leszűkíteni, hogy ne kelljen sem a kutatói kérdésfeltevést, sem a megismerés forrásainak körét súlyosan korlátozni. Vagyis hogy a többé-kevésbé totális tematika és a többé-kevésbé totális anyaggyűjtés egyszerre váljék lehetővé. Ennek a szűkebb fesztávolságú, nagy mélységű mintavételi koncepciónak a megszületése szorosan kapcsolódik a történeti kutatás társadalomtudományos fordulatához, 1 és a dolog jellege folytán azóta is a társadalomtörténetben jellemző. Kiemelt alkalmazási területe a rendi Európa (majd egyre inkább az újabbkori társadalmak), megfelelően egyrészt a történészi érdeklődés hangsúlyainak, másrészt pedig annak a körülménynek, hogy a premodern társadalmak, civilizációk közül inkább csak a rendi Nyugatról áll rendelkezésre a kívánatos forrásanyag. Az is ismeretes, hogy ugyanakkor már ebben a civilizációban rendszerint mindenütt olyan mennyiségű iratjellegű forrásanyag képződött, hogy az említett célok megvalósítását lehetővé tevő vizsgálati lépték aránylag kicsi. Ezt a jellemző léptéket azoknak a nemzeti(- nemzetállami) kereteknek a viszonylatában, amelyek a történetírás megelőző szakaszának idején kialakultak és azóta is szívósan hatnak a helyi jelzővel szokás illetni. Dolgozatom tehát egy ilyen helyi társadalomtörténetet szeretne megvalósítani, ahol is a vizsgált embercsoport lehatárolása értelemszerűen az időbeli korlátokon túl területi alapon történt. Öt településről van szó, ezek Huszt, Visk, Técső, Hosszúmező és 1 A magyar historiográfiából ld.: Mályusz: Helytörténet. 8

7 Sziget, vagyis az ún. öt (máramarosi) város. 2 Ezt a gyűjteményes megjelölést már a kortársak is alkalmazták (az iratokban főként latin alakban: quinque oppida, de előfordul az idézett magyar forma is), ami onnan eredt, hogy az öt települési közösség egymással szövetséget képezett. (Ez azonban, mint látni fogjuk, társadalomtörténeti szempontból nem számít olyan sokat, mint amilyen jól hangzik.) A településállomány egykorú hierarchizálására és utólagos, kutatói átlátására tett erőfeszítések során több olyan kategória is született, melyekbe a mi öt településünk beleillik. (A továbbiakban csak az utóbbiakkal, vagyis a tudományos településkategóriákkal foglalkozok, a kortársakéval nem.) Az öt város lakossága először is még a 14. század második fele, vagyis a rendi kori települési státusok tisztázódása előtt magas szintű jogi helyzetet ért el, olyat, amely a kialakult rendiségben akár a szabad bár nemnemes státusban (a királyi városokéban) is folytatódhatott volna, ha ennek egyéb feltételei fennálltak volna. Az ilyesfajta településeket a magyar történetírás jól ismeri és bár összefoglaló megnevezésük nincs típusként kezeli. 3 Talán a legfontosabb települések közötti megkülönböztetés azonban maga a város falu kettősség. Ezt az egykorúak is ismerték, sőt az ő minősítésük az egyes településeket illetően általában kiindulópontul szolgál a kutatók körében. A kortársak véleményével kapcsolatban itt csak annyit jegyzek meg, hogy amint már a fenti csoportos elnevezésük mutatja, az öt város lakosai mindegyik települést városnak tekintették (méghozzá gyakorlatilag kezdettől fogva), amit a többi társadalmi szereplő is 2 A köztudatban koronaváros megjelöléssel ismertek. Erről a kifejezésről másutt szólok, itt csak annyit előlegezek meg, hogy a 18. század derekától jön használatba ezekre a településekre tehát még épp korszakunkon belül, előtte soha nem fordul elő. Egy ideig még a feltűnése után sincsen azonban olyan egyedi megkülönböztető jellege, mint a mai köztudatban, hogy ti. a terminus éppen és csak a mi településeinkre vonatkozik, élesen megkülönböztetve őket a hazai településállomány teljes fennmaradó részétől. A kifejezés ilyesfajta használata korszakunk végéig (tehát az 1760-as évekig, ld. alább) sem jellemző. Arról pedig végképp nem beszélhetünk még korszakunk után sem, hogy kialakult volna valamiféle, a kizárólagos szóhasználattal párhuzamos (esetlegesen annak alapot adó), sajátosan csak a mi településeinket jellemző státus, jogállás. A kifejezés tehát kerülendő. Sziget neve elé a Máramaros- előtagot hivatalosan csak az 1913-as magyarországi településnév-rendezéskor illesztették, korszakunkban soha nem fordul elő. Mi következetesen az egykorú névalakot választjuk. 3 A települési (városi) nemnemes szabad státus és az ahhoz tartozó településállomány tisztázódására ld. mindenekelőtt Kubinyi: König und seine Städte. A korábbi magas szintű települési privilégiumokra: Fügedi: Városprivilégiumok. 9

8 elfogadott. Ha azonban ettől függetlenülve önállóan mérlegelünk, akkor amint majd bizonyítani igyekszünk arra kell jutnunk, hogy egyikük, Hosszúmező városi mivolta mellett semmilyen elfogadható érvet nem lehet felhozni, hacsak nem éppen azt, amivel maguk a kortárs helyiek sikert értek el: városnak tekintették és városnak nevezték. A mezőváros mint a városok altípusa fogalmát a tudomány szintén a kortársaktól vette át, egyúttal azonban tartalmilag megosztottá tette azáltal, hogy a kifejezés eredeti, egykorú értelmétől függetlenül kialakított településkategóriákra is alkalmazza. Az öt város egységesen szintén csak abban az értelemben (illetve két, egymással összefüggő értelemben) tekinthető mezővárosnak, amelye(ke)t a kortársaktól örököltünk: egyikük sem volt kőfallal övezve és a rendi berendezkedés végleges formájának kialakulásától kezdve mindegyikük földesúri fennhatóság alatt állt/egyikük sem volt szabad város. 4 A városias települések ettől eltérő jellegű fogalmi megosztásának igényéig a társadalomtudományok közül inkább csak a néprajz, a szociológia és a földrajz jutott el, jobbára megmaradva azonban a nagy hagyományú mezőváros kifejezés használatánál. Ennek a társadalomtudományos mezővárosfogalomnak az alapja a foglalkozás; kifejezőbb is lenne agrárvárosokról beszélni. Az így felfogott településkategóriához városaink már nagyon is eltérően viszonyulnak: Sziget iparos kereskedő település volt, éppúgy, mint a szabad, kőfallal övezett városok általában, miközben a másik három városias település közül Técső és Visk esetében bizonyosan, de feltehetően Huszt lakosságában is a paraszti elem játszott meghatározó szerepet. Ezáltal pedig világok választják el a településcsoport tagjait egymástól (főképp Szigetet a másik négytől, de Huszt sem kis mértékben tér el a paraszttelepülések szokásos foglalkozási összetételétől). 5 Van tehát egy (valódi) város, két tipikus agrárváros és feltehetően egy harmadik is (a kiváltságos foglalkozási csoportok kimagasló jelenlétével és sajátosan differenciált iparos kereskedő kisebbséggel), végül egy falu. 4 A mezőváros kifejezés kortárs értelme szorosan véve csak az előbbi, ám a királyi királynéi településállományon belül a fal egyúttal a jobbágyi függés és a tőle való szabadság kritériumaként is szolgált a 14. század második felében (ld. Kubinyi: König und seine Städte). 5 Huszt közrendű lakosságának foglalkozási besorolása, mint alább látni fogjuk, a leginkább problémás a forrásadottságok miatt. Jellemzően inkább parasztinak tűnik, az agrártelepülésekénél differenciáltabb iparos kereskedő réteggel. Az pedig kimondottan egyértelmű, hogy az öt közül ebben a városban volt a legjelentősebb nem közrendű (egyházi és nemesi) társadalom. 10

9 Településeink így a közismert összetartozásuk, a kortársaktól hagyományozódott egységes városi és azon belül szintén egységes mezővárosi státusuk alatt társadalomtörténeti szempontból valójában nemhogy közelről nem voltak hasonlatosak, de még a főbb településtípus-megkülönböztetéseknek is különböző oldalaira esnek. Mindez, mondanunk sem kell, alapjaiban vonja kérdésbe, hogy jelen átfogó vizsgálatuk mennyiben tartozik speciálisan a városok, ill. a mezővárosok története, társadalma körüli tudományos diskurzushoz. Persze jelentős részében elfednénk a valóságot, ha a foglalkozási szerkezet robusztus válaszfalait csupán a városszövetségi működés és az egykorú településkategóriák szerinti minősítések cingár kötelékével állítanánk szembe. Az öt település a kialakulás folyamatában, az elnyert privilégiumlevelekben, a lakosság jogi helyzetének finomabb részleteiben, a birtokigazgatási hovatartozásban (azaz a mindenkori földesúr kilétében), az életmód számos táji meghatározottságú vonásában és még sok minden másban teljes azonosságot vagy magas fokú hasonlóságot mutat. Arról nem is beszélve, hogy egy helyi társadalomtörténet számára vajon nem épp az-e az előnyös területi minta, amely különböző társadalmi közegekből merít? * Kutatásom első lépéseit még a szélesebb időkört átfogó monografikus feldolgozás szándékának megszületése előtt bizonyos véletlenek folytán az 1600 körüli állapotok vizsgálata képezte, tulajdonképpen egyetlen forrásnak, a huszti uradalom as urbáriumának a középpontba állításával. 6 Amikor már az átfogó helyi társadalomtörténet célkitűzésének jegyében közelítettem a tárgyhoz, a kezdő időhatárt gyakorlatilag rögvest kitoltam a megtelepülésig, vagyis a települések létrejöttéig ( század fordulója). Ez azonban nem jelent komoly ütközést a középkor és a kora újkor hagyományos kategóriáival, egész egyszerűen a forrásanyag miatt. A tényleges lakosság vizsgálatánál meghatározó két előadásmódunk (az összeírások elemzése és az egyes családok sorsának követése a rájuk vonatkozó egyedi anyag bevonásával) ugyanis egyaránt sokáig lehetetlen még: az előbbi a 16. század végéig, az utóbbi pedig a 15. század második feléig. Bár persze nem csak a tényleges lakossággal, hanem társadalmi 6 Glück: Máramarossziget. A téma kialakulásáról részletesebben ld. alább. 11

10 intézményekkel elvontan is foglalkozunk, ennek a megközelítésnek a forrásanyaga alapjában hasonlóan oszlik el az időben. A felső időhatár kijelöléséről el kell mondani, hogy azt meghatározta a 18. század második felében kezdődő új jelenségekkel (felvilágosodás, ipari forradalom stb.) kapcsolatos szakmai hagyomány. Az a hagyomány, amely nemhogy a kora újkornak mint az európai történelem egyik nagy korszakának, de egyfajta régi történelemnek a lezárulását köti ide, szembeállítva egy meghatározóan újjal. A 18. század második feléhez kötődő korszakhatárok között persze már az első pillanattól nem az eseménytörténeti, hanem a társadalomtörténeti jellegűek közül választottam. (Az utóbbiak valamivel korábbra esnek, mint az előbbiek.) Végül már menet közben alakult ki záró időpontként az 1760-as évek eleje. Ez a teljességre törekvő adatgyűjtés határpontjaként meg is maradt. Ha az így meghatározott időtávot csak onnantól vesszük komolyan, amikortól az imént felsorolt leendő megközelítési módjaink legalább valamelyikének a forrásanyaga rendszeresen rendelkezésre áll (vagyis a 15. század második felétől), még akkor is roppant tág intervallum marad (méghozzá amely nagyjából egybevág a kora újkor hagyományos időhatáraival). A téma azonban valójában ennél sokkal szűkebb. Csupán nagyjából egy évszázadra terjed. Ami régebben vagy később történt, rendszerint csupán a kiinduló és a követő állapot adatolása miatt szükséges. Ennél a pontnál pedig a kronológiai keretek kérdésének valójában mélyen tematikus, sőt: szemléleti jellege már egészen kidomborodik. Ahogy ugyanis az először természetesen forrásonként felszívott információállományok kezdtek összekapcsolódni és átrendeződni (azaz jószerivel kezdettől), úgy egyre inkább egyetlen kérdésfeltevés került a középpontba. Olyannyira, hogy ez a problémakomplexum már csaknem az elejétől 7 meghatározta a témáról való gondolkodásomat, a rá vonatkozóan felgyűjtött forrásadatok új rendjét, és végül a vele kapcsolatos átfogó megnyilatkozások így jelen dolgozat mondanivalóját és szerkezetét is. Ez a kérdés a 16. század végétől a nyugati civilizációban mindenütt 7 Ld. korábban az MTA TTI fiatal kutatói sorozata keretében tartott 2007-es előadásomat (Változások a századi magyarországi mezővárosi társadalomban. Az öt máramarosi város példája címmel), amelynek tárgyát akkor még kissé más időhatárok között kezeltem. A szöveg nyomtatásban nem jelent meg. 12

11 jelentkező gyökeres társadalmi átalakulás. A szóban forgó átalakulás az életnek jószerivel minden területén jelentkezett, részjelenségei pedig olyan összefüggésrendszert alkotnak egymással, hogy nincs egy közülük, amelytől ne lehetne eme belső összeköttetések vonalain keresztül eljutni bármely tetszőleges másikhoz. Innen a kérdés kissé homályos megjelölése mint átalakulás, tematikus vonatkozás nélkül. Sajnos azonban a forrásanyag mégis tematikus korlátozásra kényszerít bennünket, amikor a 16. század végétől meginduló társadalmi változások kérdését az öt város keretei között kívánjuk vizsgálni. A problémakomplexumnak nem csupán a középszintű építőelemei között akadnak helyben alig vagy egyáltalán nem adatolhatóak (olyan fesztávolságú kérdésekre kell gondolni, mint pl. a népességszám alakulása, a keresletikínálati viszonyok változása a helyi piacon az árak alapján), hanem a makroszkopikus részelemek között is vannak, amelyek csupa ilyen alárendelt egységből állván maguk is lényegében adatolhatatlanok a mi mintánkban. Sőt kérdéskomplexumnak végső soron csak egyetlen makroszkopikus egysége van, amelyet akár pusztán helyi (öt városi) adatokat középpontba állítva is lehet tárgyalni. Ez pedig a társadalmi intézményrendszer azaz közelebbről a normák és az emberi kapcsolatok, szervezett közösségek átalakulása. Úgy döntöttem ezért, hogy a 16. század végétől induló társadalmi átalakulás többi főelemét gyakorlatilag teljesen kihagyom, és teljes egészében a társadalmi intézményrendszer átalakulására koncentrálok. Szeretnék róla átfogó képet nyújtani annak ellenére, hogy természetesen a társadalmi intézményrendszer témája alá sorolandó középszintű kérdések között is akadnak bőven olyanok, amelyekről alig van forrásunk. Ezeket a részkérdéseket azonban támogatják, ill. bizonyos mértékig helyettesítik a velük szűkebb körben (ti. a társadalmi intézményrendszer témáján belül), kevesebb áttételen keresztül kapcsolatos és jól adatolható vonatkozások. Nem abban az értelemben, hogy az utóbbiakból egyenesen következtetni lehetne a rossz forrásadottságú részkérdések területén történtekre (noha adott esetben erre is van lehetőség), hanem abban, hogy maga az egész, vagyis a társadalmi intézményrendszer sorsa megérthető belőlük, valahogy úgy, ahogyan egy javarészt éles, kisebbrészt homályos vagy teljesen sötét mezőkből álló képről is felismerhető, hogy mit ábrázol. * 13

12 Szeretnék végül röviden számot adni a téma kialakulásának útjáról. Munkámat szoros, de másodlagos szálak kötik a 2004-ben megvédett egyetemi szakdolgozatomhoz, amelyben a huszti várbirtok igazgatását és gazdálkodását tárgyaltam az és ös időszakban (a Habsburg kincstári igazgatás, azon belül is közvetlenül a Szepesi Kamara fennhatósága idején). Forrásul alapvetően a tiszttartóktól a területi kormányszerveken át az Udvari Kamaráig terjedő hivatali apparátus korrespondenciája, a helyi tiszttartók által a közvetlen felettes hatósághoz benyújtott számadások, valamint a birtokosváltásokkor és a tiszttartók hivatalba lépésekor felvett összeírások szolgáltak. 8 A várbirtokot ma is a helyi társadalom egyik szereplőjének és így a helyi társadalomtörténet részének tekintem (mint jelen dolgozatból látható); ám az átfogó helyi társadalomtörténeti kutatás programjához nem ezen a szemponton keresztül vezetett az út. Sőt épp ellenkezőleg, a várbirtok története elég későn találta meg a helyét az alapvetően a dolgozó lakosság iránti érdeklődéstől motivált témában. (Ezért minősítettem másodlagosnak a kapcsolatot.) Az idő tájt, amikor a várbirtokra vonatkozó említett kutatást befejeztem, és már egy majdani doktori disszertáció függvényében alakultak az elképzeléseim, a szakdolgozati témától eleinte gyakorlatilag teljesen elszakadtam. A továbbiakban felmerült ötletek alapján két nagy érdeklődési terület bontakozik ki. Az egyik az iratképző hivatali szervek, kiváltképpen az uralkodói kormányzat története. Ezen belül az 1526 utáni kelet-közép-európai Habsburg-birodalom (vagyis a Ferdinánd-ág országcsoportja) és az önálló Erdélyi Fejedelemség hivatalszervezete, illetve ágazatilag elsősorban a kincstári kormányzat érdekelt. (Korábbi, meg nem valósult disszertációs témám az a folyamat volt, amelynek során a Magyar Királyság északkeleti részében a Habsburgbirodalom pénzügyigazgatásnak különálló területi kormányszerve alakult ki 1554/1567- re.) A másik, talán egy hajszállal később is induló nyomvonalat képezte a helyi társadalomtörténet. Ezen az úton viszont a mintavétel problémájával találkoztam (amit kezdettől területi alapon képzeltem el). Ez a probléma a kellő tapasztalat híján számomra megoldhatatlannak bizonyult. Tettem ugyan némi lépéseket egyes vidékek szondázására, de ezek utólag visszatekintve igen kezdetlegesek és teljesen elégtelenek, sőt mondhatni szakszerűtlenek voltak. A figyelmem így terelődött vissza (a tanácstalanság 8 A dolgozat érdemi része megjelent: Glück: Sókamara, továbbá túlnyomórészt ugyanezen a munkán alapul Glück: Személyzet. 14

13 szükséghelyzetében) a huszti várbirtokra, amelynek az uradalmi igazgatásra és gazdálkodásra vonatkozó kutatás nyomán mellékesen a népét is ismertem valamennyire. Már akkor hallottam valamicskét a helyi társadalom több, azóta szisztematikusan is keresett, mára talán lehetőség szerint meg is ismert alakjáról, akik neveket is viseltek előttem. Így végül az uradalom népe mint helyi társadalomtörténeti minta megkutatása mellett döntöttem. Ezzel együttesen a vizsgálatot az öt városra korlátoztam. Az ugyanis világos volt az uradalom 1600-as urbáriumában olvasott névanyag és néhány más szempont alapján, hogy ezeknek a településeknek a törzsökös lakossága alapvetően magyar volt (egyedül Viské inkább német, tehát még mindig latin, nyugati, ráadásul korszakunkban már jócskán elmagyarosodva), míg a megyének gyakorlatilag a teljes fennmaradó területét összefüggően ruszinok és románok lakták (beleértve az uradalom falvait); márpedig ebben az értelemben is a nyugati civilizáció vizsgálatán, illetve a magyar történetíráson belül kívántam maradni. * Szeretném még egész röviden pontosítani, hogy a társadalomnak mely entitásai tartoznak a kutatás körébe, vagyis hogy kit tekintettem helyinek, az öt városi társadalom részének. A magánosok, természetes személyek esetében a döntő körülménynek a lakóhelyet választottam. Minthogy a több lakhellyel is rendelkező családok, személyek esetében felmerül a tényleges lakóhely kérdése, ez azonban megfelelő források híján sokszor nem válaszolható meg, ezért mindenkit helyinek vettem, akinek volt kialakított lakóhelye az öt település valamelyikén, kivéve ha annak használaton kívüliségére kifejezett forrásadat állt rendelkezésre (pl. a lakótelek elhagyott, puszta minősítése). Nem vettem viszont figyelembe azokat, akik a lakóhely tekintetében nem, csupán valamely más tevékenység vagy körülmény révén kötődtek településeinkhez (pl. extraneus ingatlanbirtoklás, az öt városi határ haszonvételi lehetőségeinek igénybe vétele a gazdálkodásban, munkavállalás valamely öt városi háztartásban vagy gazdálkodó üzemben). Az intézmények közül mutatis mutandis ugyanezeket fogjuk figyelembe venni ( lakóhely helyett persze központot értve), de az állami (uralkodói vagy rendi) és egyházi intézményeket, továbbá a közösségi szervezeteket (pl. települési közösség, céhek) csak akkor, ha az előbbieknél az illetékesség, az utóbbiaknál a résztvevők köre meghatározóan öt városi. 15

14 * Ez a dolgozat nem jelenti a téma teljes feldolgozását. Az alábbiakban, az iratanyag ismertetése során kitérek majd azokra az irategységekre, amelyeknek felkutatása, átvizsgálása még nem történt meg, de feltétlenül pótolni szeretném, továbbá bizonyos esetekben már fellelt iratok, iratcsoportok feldolgozása is még hátravan. Összességében azonban az adatgyűjtésnek ezek a hiányai csekély mértékűek az elvégzett részhez képest. Ennél nagyobb korlátozást kellett alkalmaznom a szöveg megírásánál. Nem csupán arról van szó, hogy mint az imént kifejtettem a középponti témán, a 16. század végétől kezdődő társadalmi változások kérdésén belül a társadalmi intézményrendszer vizsgálatára kell korlátozódnom. További két főtéma megírásáról is lemondtam egyelőre. Az egyiket a helyi lakosság életének azok a vonatkozásai képezik, melyek, ha úgy tetszik, még a társadalmi berendezkedéseknél is konzervatívabbak: a viszonylag erősen táji meghatározottságú mindennapi életkörülmények, mindenekelőtt a lakás, amely ezen a témán belül úgy-ahogy még adatolható. A másik egy egészen eltérő aspektus, a helyi társadalom tevékenységalapú megközelítése, 9 amelyből szintén tulajdonképpen csak egy részterületre vannak érdemi adatok, nevezetesen a mezőgazdasági munkára. Látható tehát, hogy mindkét téma adatolásának lehetősége eléggé aránytalan, nagyobbrészt hiányzik, továbbá az is, hogy mindkét téma alapvetően távol áll a középponti kérdésünktől noha éppen ezért oly érdekes, hogy a 16. század végétől meginduló változások hogyan tudtak még ezekre a vonatkozásokra is hatni. Egyelőre azonban ennek megvizsgálásáról le kell mondanunk. Az iratanyag Az iratjellegű forrásanyag őrzési egységei részben gyűjteményes jellegűek (vagyis kimondottan gyűjtői tevékenység során, különböző idegen irattárak darabjaiból állították őket össze), másik részük azonban még tükrözi azt az eredeti összetételt, amely magának az iratképződésnek a folyamatában jött létre (proveniencia), utóbbi esethez értve azt is, 9 Az ezzel kapcsolatos elvi kérdésekre ld. Szabó: Társadalomnéprajz

15 amikor a provenienciának megfelelő irategységet szakszerű levéltári körülmények között, utólagosan igyekeztek helyreállítani. A továbbiakban e két csoportot iratgyűjteménynek, illetve irattárnak nevezem. 10 Az iratgyűjtemények a fentieknek megfelelően származékos jellegűek, hiszen eredetileg minden tételük beletartozott valamely irattárba. Ez utóbbiakkal kell tehát először foglalkoznunk. Irattárak A téma kutatásához azokat az irattárakat szükséges figyelembe venni, amelyeket (1) maguk a vizsgálat körébe tartozó ( helyi ) entitások, (2) a felettük hatáskört gyakorlók vagy (3) a velük kiegyensúlyozott (tehát nem alá-fölérendeltségi) kapcsolatba kerülők hoztak létre. Ehhez a három csoporthoz még egy negyediket adhatunk hozzá. A különböző társadalmi szereplők által alkalmazott állandó tisztviselők, illetve alkalmi megbízottak rendszeresen tartották maguknál az uruk, ill. megbízójuk iratait, melyek aztán olykor nem kerültek be/vissza annak irattárába. Ily módon elvben szóba jöhet az előbbi három csoportba tartozó magánosok vagy intézmények valamennyi illetékes alárendelt tisztviselőjének vagy megbízottjának családi irattára is. Egy-egy iratképző és így a tőle származó irattár persze egyszerre több kategóriának is megfelelhet. Ezért a továbbiakban az iratképzők típusai szerint vesszük számba a témához tartozó irattárakat. (Ezek: magánosok, közösségek, üzemek, intézményes társadalmi szereplők azaz az egyház és a szuverén.) 10 A fentieknek megfelelően nem minősül iratgyűjteménynek az irattáron belül, az adott iratképző anyagából létrehozott gyűjteményes jellegű irategység, sem pedig az adott iratképző alárendeltségében működő külön levéltári hivatal anyaga, melyet ugyancsak magának az adott iratképzőnek az irattárából hoztak létre, az onnan átvett iratok őrzésére. Ilyen levéltár működött az Udvari Kamara mellett már a 16. századtól, a Magyar Kamara mellett a Szepesi Kamara iratait is gyűjtve a 18. század közepétől, az erdélyi Thesaurariatus és a vele együttműködő jogügyigazgatóság mellett pedig 1769-től, majd a 18. század végétől számos megye, város és jelentősebb család mellett is. 17

16 Magánlevéltárak A helybeli magánosok irattárai ahhoz képest, hogy hány család lakta településeinket a korszakunkba tartozó évszázadok alatt rendkívül gyér számban maradtak fenn. Csaknem kizárólag úrbéri járadékos (jobbágybirtokos, földesúri) famíliáktól ismerünk irattárat. Mondanunk sem kell, hogy ezek már eleve mily csekély részét tették ki mindenkor a helyi társadalomnak. A kivételeket is kizárólag nemesi családok alkotják, méghozzá olyanok, amelyek egyrészt elérték az egytelkes nemesek rendi kategóriáját (azaz jobbágybirtokkal ugyan nem, de szabad [nemesi] lakóingatlannal rendelkeztek), másrészt pedig nem kétkezi munkából éltek. Az irattárat hátrahagyó családok persze nem feltétlenül kezdettől fogva merítették ki az említett kritériumokat, és ez számunkra néha óriási szerencsét jelent. Ha a család csupán valamely későbbi generációjában emelkedett fel, az alacsonyabb státusú (armalista, sőt közrendű, ill. dolgozói foglalkozást űző) felmenőktől örökölt iratok akkor is megőrződhettek az egységes családi irattár részeként. Ilyen alacsonyabb státusú embereknél képződött iratanyagok csak ilyen módon maradtak meg a mi esetünkben, de ilyen módon néha megmaradtak. Nézzük azonban először azokat a családokat, amelyek nemhogy jobbágybirtokosok voltak, de egyenesen magát a huszti uradalmat birtokolták, hiszen ők nem csupán helyi társadalmi szereplőkként, hanem más helyiek a helyi társadalom nagy része felett gyakorolt (földesúri) joghatóságuk révén is tekintetbe jönnek. Tudtunkkal a következő ilyen családok hagytak hátra irattárat (zárójelben a tényleges birtoklás időhatárai): Nádasdy ( ), 11 Homonnai Drugeth ( ), 12 iktári Bethlen ( ), 13 Rhédey ( ), 14 bethleni Bethlen (1703, ), 15 Károlyi (1711? 1712). 16 Az időbeli eloszlás korántsem csupán a családi levéltárak fennmaradásának véletleneit tükrözi. A huszti uradalom ugyanis csupán a MOL E (a Magyar Kamara Archívumában). 12 Štátný archív v Prešove. 13 ANR DJC között Bethlen Druzsina révén, akinek jogán a férje, Rhédey Ferenc ( 1667) volt a tényleges birtokos. 14 MOL P. 15 MOL P. 16 MOL P. 18

17 század elejétől induló bő egy évszázadban volt többnyire magánbirtokosok kezén, megszakítva a Rákóczi-szabadságharc alatti kincstári birtoklással. Megelőzőleg döntően királyi-királynéi birtoklással találkozunk, amit elsősorban az uralkodói hatalom megroppanásának időszakaiban szakított meg magánbirtoklás, így a korai Zsigmondkorban és a Mohács utáni időszakban (János király es, török segítséggel történt visszatérte és Ferdinánd király kormányzatának az 1540-es évek közepétől útnak induló rendteremtése között). A rendiséggel szemben a 17. század utolsó harmadától komoly eredményeket elérő Habsburg-kormányzat pedig csupán az 1740-es évekre jutott el a koronajószágokra vonatkozó 1514-es dekrétum érvényesítéséig, mellyel kapcsolatban az uradalom 1744-ben végérvényesen kincstári kézre került. A legnagyobb hiány így végső soron ha a Drágfiakat (tényleges birtoklás 1387 után 1405 előtt) nem számítjuk az Apafi család ( ) levéltárának szétszóródása. A nem az iratképző család irattárának keretei között, hanem leszármazók vagy későbbi idegen birtokosok irattáraiban fennmaradt huszti uradalmi földesúri anyagok közül is érdemes kettőt kiemelni. A Bethlen Rhédey-birtoklás ( ) időszakának iratanyagából egy szép darab maradt meg az Eszterházy család tatai levéltárában, 17 köszönhetően annak, hogy az Eszterházyak is a huszti uradalmat 1618-ban zálogba kapó Bethlen István örökösének mondhatták magukat. 18 (Nem állapítható meg, hogy az iratanyag a családi leszármazás révén került ide, vagy a birtokokért folytatott 18. század végi perben szedték össze. A repertórium az utóbbi mellett foglal állást. 19 Mindenesetre egy földesúri családi irattár többé-kevésbé egységes maradványának tűnik, és így a birtokjog utólagos érvényesítése szempontjából teljesen érdektelen iratok is találhatóak benne.) A másik ilyen maradvány az 1702-ben, a család birtoklásának lezárultakor II. Apafi Mihály kezén lévő iratok egy tetemes csoportja, amelyeket akkor a kamarának adott át és annak levéltárába olvadva maradtak fenn. 17 MOL P. 18 Ezt az Eszterházy-fiúk (Miklós nádor fiai) és a Thököly-lányok (Imre fejedelem nővérei) közötti házasságok alapozták meg. A három Thököly-testvér anyja, Gyulaffy Mária ugyanis a Bethlen másik leánya, Anna és Gyulaffy Sámuel közötti házasságból származott. 19 Az Eszterházy család tatai és csákvári levéltára. Repertórium. Összeállították Bakács István Iványi Emma. Bp., (Levéltári Leltárak 25.)

18 A felsoroltak közül a Homonnai Drugethek levéltárát egyelőre nem kutattam. 20 A Nádasdyaké, az iktári Bethleneké és a Rhédeyeké töredékes, nagyon csekély jelentőségű iratanyagot nyújt csupán a témánkra. Az utóbbi kettő főleg csak jogbiztosító iratokat (uralkodói kegyek, ügyletek) tartalmaz, a Nádasdy-levéltárban pedig elsősorban tiszttartói levelezés és csekély tiszttartói számadásanyag van, de ez utóbbi is alig bír fontossággal az öt városra. A bethleni Bethlen- és a Károlyi-levéltárban már legalább urbáriumot találunk (ha nem is névsorosat), továbbá némi tiszttartói levelezést (ill. a bethleni Bethlenek esetében családtagok köztit is). A legszínesebb összetételű és adataiban is értékes anyagot éppen az Eszterházyak tatai levéltára adja, ahol van tiszttartói hivatali utasítás és egész csekély töredékekben ugyan, de tiszttartói számadás is (ellenben nincs benne urbárium). A többi családnak tehát vagy vidéken volt jobbágybirtoka, vagy ott sem. Ettől függetlenül az öt város területén csupán saját lakótelkeikkel rendelkeztek. Ezeknek a családoknak egy része régebbi birtokos nemesi família, amelyek valami módon lakhelyet szereztek településeinken. Vannak közöttük közeli birtokosok, akiknél más indok nem mutatható ki a városi házszerzésre (a kihalt Dolhai), 21 illetve olyanok, akiknek korábbi birtokai akár országrésznyi messzeségben feküdtek, és az uradalom ura mellett vállalt familiárisi szolgálat révén vetődtek vidékünkre (borosjenei Korda, 22 keserűi Fráter). 23 Ez utóbbiak persze elsősorban jobbágybirtokot alakítottak ki maguknak a szolgálati helyük környéken (egytől egyig vidéken), de emellett akár már ők maguk szereztek öt városi lakhelyet is; öt városi lakótelkük pedig akár a birtoktest fejeként is funkcionálhatott (borosjenei Korda). Tágabb értelemben ide tartozik a huszti Barilovics család is, azonban egy alacsonyabb státusban: korábban nem rendelkeztek jobbágybirtokkal, és helyben is csupán a birtokos nemesség küszöbére jutottak (könnyen elveszthető zálogbirtokokkal, néhány jobbágy erejéig), ráadásul irataik a kihalásuk után a leszármazók kezére kerülve maradt fenn. 24 (A család helybeli szerencséjét megalapozó családtag a borosjenei 20 A levéltár Milan Belej levéltáros (ŠA Prešov) tájékoztatása szerint csak a huszti vár feletti uralommal kapcsolatos levelezést tartalmaz ebből az időből. 21 A Teleki család gyömrői levéltárában (MOL P), ahová azt követően kerültek be az iratok, hogy a Dolhaiak kihalta után a Telekiek szerezték meg a dolhai uradalmat. 22 ANR DJC. 23 DRNKK. 24 A Lónyay család levéltárában (MOL P). 20

19 Kordáknál egy 17. század közepi uradalmi prefektus, a keserűi Frátereknél egy 17. század végi jószágkormányzó, a huszti Barilovicsoknál pedig egy század fordulója körüli világi hivatalnok.) Szemben állnak ezekkel a vidékünkkel kapcsolatba kerülésük idején már eleve birtokos (vagy egytelkes) nemesi családokkal azok, amelyek már alacsonyabb státusukban is a helyi társadalom részét képezték, és innen emelkedtek fel, értelemszerűen nem is feltétlenül az uradalom szolgálatában. Ezeknek a társadalomtörténeti szempontból különösen érdekes családoknak a többsége ugyancsak határozottan és tartósan a birtokos nemességbe jutott, de jellemzően kisebb jószágállománnyal, és körükben már megjelenik az egytelkes, esetleg csupán átmenetileg, zálogjogon birtokossá válni képes családok típusa. Az önálló irattárat hátrahagyó családok a Szigeti Vass 25 és a técsői Móricz, 26 illetve a huszti Nagyiday, 27 bár ez utóbbi família a társadalmi felemelkedés szempontjából döntő generációjában bevándorló volt, aki vélhetően éppen az uradalmi szolgálata miatt került ide, de még közrendűként. (Tartósan igazolható jobbágybirtokos az első és a harmadik.) Más családok, méghozzá itt egytől egyig leányági leszármazók levéltáraiban kötött ki a kihalt egrestői Szigeti, 28 szigeti Bartos, 29 szigeti Ponc 30 és a szigeti Szerencsy 31 családok anyaga, valamint a Szigeti Szabóké, akiknek iratai azonban mára elvesztek. 32 Ezek a családok mind birtokos nemesek lettek, kivéve a Szigeti Szabókat, akik átmeneti birtokszerzési próbálkozások után az egytelkesek között ragadtak. (Az említett famíliák közül a Szigeti Vass, az egrestői Szigeti, a szigeti Bartos és a Szigeti Szabó 16. századi világi hivatalnokcsalád, a szigeti Ponc a 17. század első évtizedeiben felemelkedett kézműiparos agrárvállalkozó família, a huszti Nagyiday és a técsői Móricz uradalmi szolgálatvállalással jutott felfelé a 25 MOL P. 26 MOL P. 27 MOL P. 28 A Bálintitt és a Petrichevich Horváth család levéltárában: ANR DJC. (A Petrichevich-Horváth levéltár másik része Marosvásárhelyen van, ezt egyelőre nem tudtam kutatni, de kezdő évköre későbbi kezdetű). 29 A szigeti Ponc család iratai között, ld. a következő jegyzetet. 30 A szigeti Szerencsy család iratai között, ld. a következő jegyzetet. 31 A Bárczay család levéltárában (SNA). 32 Egykor a Chernel család levéltárában, mára elveszett. Utoljára a századfordulón ismerték. Pettkó Béla: A Chernel-család levelesládájából. Századok 27. (1893)

20 17. század húszas-harmincas, illetve hetvenes éveiben, a szigeti Szerencsyeknél pedig egy református lelkészfi hajtotta végre a birtokos nemességbe emelkedést a század fordulóján, királyi és vármegyei hivatalnoki állások révén.) Láthatóan jóval több tehát a nem önálló formában fennmaradt anyag, minthogy ezek közül legalábbis az iménti csoportosítás szerinti első két kategóriát a tulajdonképpeni városi (iparos-kereskedő és velük összefüggően az írástudó tisztviselő) családoknál megszokott sérülékeny demográfia jellemezte. Ami a nem uradalombirtokos családok irattárainak tartalmát illeti, azokban még az esetleges vidéki jobbágyaik tekintetében sem igen van másfajta irat, mint uralkodói adományok és más egyéb kegyek, valamint jogügyletek. Egyéb, nem földesúri mivoltukkal kapcsolatos irataik is hasonló jellegűek (perek, osztálylevelek, záloglevelek, egyéb szerződések, teleknemesítések, közrendből felemelkedett családoknál teleknemesítések stb.), amit ritkán egészít ki némi levelezés. Az eddigiekben a helyi családokkal foglalkoztunk, ki kell azonban térnünk arra is, hogy nem maradtak-e fenn iratanyagok olyan családoktól, amelyek maguk nem tartoznak a vizsgálat körébe, de mégis tartalmaznak adatokat az öt városi lakosokra a hozzájuk fűződő kapcsolataik révén. Mint említettem, az ilyen kapcsolat lehetett joghatósági jellegű vagy kiegyensúlyozott. (A tisztviselők magánlevéltárba került hivatalos iratokról másutt szólunk.) Ami a joghatóságot illeti, magánosok közötti leköteleződések származhattak familiaritásból, úrbériségből, alkalmazotti munkavállalásból és ide sorolhatjuk a fogottbíráskodást is mint önként vállalt eseti jellegű bírói joghatóságot. A kiegyensúlyozott kapcsolatokhoz sorolhatjuk a szerződéseket (ügyleteket) és a magánlevelezést. Mindezek közül egyedül az úrbériség esetében van egységes és aránylag jól nyomon követhető kiindulópontunk annak meghatározására, hogy számolhatunk-e idegenbeli partnerekkel, éspedig az öt város földje feletti nemesi birtokjog megoszlása. Városaink jobbágylakosai, mint láttuk, a történelem során gyakorlatilag mindig a huszti uradalom urától függtek, azaz külső földesurak egyáltalában nem is voltak. 33 Valamennyi egyéb esetben csupán szórványadatok állnak rendelkezésre a 33 Tudtunkkal az egyetlen kivétel, amikor 1613-ban Bethlen Gábor fejedelem elzálogosította Técső városát Bornemisza József huszti főkapitánynak, aki nem rendelkezett saját lakhellyel az öt városban. MOL E 148 fasc nr. 29.; MOL F 1 VII. köt. p , Bornemisza birtoklása nem volt tartós, ha egyáltalán birtokba lépett, 1614-ben ugyanis, mikor a Habsburg csapatok kezükre kerítették Husztot és Kővárt, a fölvett urbárium szerint Técső már ismét az uradalom része. MOL R 323 nr

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008.

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008. Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008 Tartalom I.Faragó Tamás: Az első népszámlálás fennmaradt forrásanyag

Részletesebben

A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD)"

A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD) A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD)" Nagyobb és kisebb nemes urak A késő középkori magyar politikai elitet az ország legfőbb világi és egyházi főméltóságai alkották. A legmagasabb szintü

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 6 I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 II. A katonai igazságszolgáltatás kezdetei a Mohács előtti Magyarországon 14 II/1. A magyar hadsereg büntetőjoga és

Részletesebben

Kormányozni lehet ugyan távolról, de igazgatni csak közelről lehet jól

Kormányozni lehet ugyan távolról, de igazgatni csak közelről lehet jól Kormányozni lehet ugyan távolról, de igazgatni csak közelről lehet jól Tanulmány a területi igazgatás magyar történelmi hagyományairól, az átalakításra vonatkozó jelenkori kutatások eredményeinek áttekintése,

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 8.

Iskolakultúra-könyvek 8. ROMÁK ÉS OKTATÁS Iskolakultúra-könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Andor Mihály ROMÁK ÉS OKTATÁS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Tíz év után BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Budapest, 2008 1 ABTL BESZAMOLO tiz ev utan.indd 1 2008. 09. 18. 15:54:17 TARTALOMJEGYZÉK Tíz év után 3 A

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla Bevezető Közhelyszámba megy annak kimondása, hogy a magyarországi cigányság olyan társadalmi

Részletesebben

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Témavezető: dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Virág Krisztina III. magyar

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András 13 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848 Gergely András GERGELY ANDRÁS A nemzeti ébredés kora 1790-1848 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Gergely András Főszerkesztő:

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

TANULMÁNYOK. Instabilitás és kényszer 1. Interdiszciplináris esszé a társadalmi innovációk keletkezéséről. Bevezetés.

TANULMÁNYOK. Instabilitás és kényszer 1. Interdiszciplináris esszé a társadalmi innovációk keletkezéséről. Bevezetés. Fokasz Nikosz: Instabilitás és kényszer 71 szociológiai szemle 20(2): 71 93. Instabilitás és kényszer 1 Interdiszciplináris esszé a társadalmi innovációk keletkezéséről Fokasz Nikosz fokata.bt@chello.hu

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN TULAJDONVISZONYOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS ROMÁNIÁBAN* Drinóczi Tímea** A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN I. rész: A MAGÁNTULAJDONOSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A tulajdoni garancia

Részletesebben

XII. Hejõbába társadalma

XII. Hejõbába társadalma XII. HEJÕBÁBA TÁRSADALMA 167 XII. Hejõbába társadalma Bába a feudalizmus idõszakában A korai középkortól az újkorig a gazdaság meghatározó alapja a termõföld, illetve annak nagysága volt. A nemzetségi

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

Élettársi együttélések tények és vélemények

Élettársi együttélések tények és vélemények Élettársi együttélések tények és vélemények S. Molnár Edit Az észak- és nyugat-európai országokban hosszabb ideje, Magyarországon inkább csak az elmúlt két évtizedben foglalkoznak intenzívebben a szakemberek

Részletesebben

TÁMPONTOK AZ ERDÉLYI ETNIKAI RÉTEGZŐDÉSI RENDSZER VIZSGÁLATÁHOZ I.*

TÁMPONTOK AZ ERDÉLYI ETNIKAI RÉTEGZŐDÉSI RENDSZER VIZSGÁLATÁHOZ I.* ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG ETNIKAI TÁRSADALOM KISS TAMÁS TÁMPONTOK AZ ERDÉLYI ETNIKAI RÉTEGZŐDÉSI RENDSZER VIZSGÁLATÁHOZ I.* Tanulmányunk egy nagyobb léptékű, az erdélyi etnikai rétegződési rendszer változására

Részletesebben

Ügyvédség a köz- és a magánjog határán

Ügyvédség a köz- és a magánjog határán DOI 10.15774/PPKE.JAK.2013.001 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Patyi Gergely Ügyvédség a köz- és a magánjog határán (doktori értekezés) Témavezető:

Részletesebben

EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK A MOZAIKCSALÁDOKBAN

EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK A MOZAIKCSALÁDOKBAN VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK A MOZAIKCSALÁDOKBAN SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: PROF. DR. HABIL. CSC. JÓZSA LÁSZLÓ, EGYETEMI TANÁR Eisingerné Balassa Boglárka

Részletesebben

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon VINCZÉNÉ MENYHÁRT MÁRIA A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon A tanulmány a Magyarországon elsőként, a 18. század derekán, Kőszegen létrehozott intézményes árvaház

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben