A Magyar Tolkien Társaság. Alapszabálya. Budapest, december 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Tolkien Társaság. Alapszabálya. Budapest, 2011. december 28."

Átírás

1 A Magyar Tolkien Társaság Alapszabálya Budapest, december 28.

2 Tartalom TARTALOM Tartalom... 2 Általános rendelkezések... 3 A Társaság célkitűzései... 3 A Társaság tevékenysége... 4 A Társaság tagsága... 6 Tagsági jogok és kötelezettségek... 8 A Társaság szervezete... 9 A Közgyűlés Az Elnökség Az Elnök A Titkár A Pénzügyi Vezető A Felügyelő Bizottság Összeférhetetlenségi szabályok A Társaság működése és gazdálkodása A Társaság megszűnése Záró rendelkezések I. melléklet: A Magyar Tolkien Társaság Manifesztuma II. melléklet: Belépési nyilatkozatok

3 Általános rendelkezések A Magyar Tolkien Társaságot június 16-án Szegeden kulturális egyesületként alapították a J.R.R. Tolkien angol író és filológus munkásságát tisztelő, műveit szerető, és e művek szellemiségét magukénak érző magyar magánszemélyek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Társaság neve: a) Teljes név: Magyar Tolkien Társaság b) Rövidített név: MTT c) Hivatalos nemzetközi (angol) elnevezés: Hungarian Tolkien Society (2) A Társaság székhelye: 1205 Budapest, Török Flóris u. 19. (3) Honlapja: (4) címe: (5) A Társaság jelvénye: Fekete körbe illesztett fehér ellipszisben elhelyezkedő stilizált Tolkien-portré: (6) A Társaság hivatalos címere: Arany gyűrűbe foglalt, keresztbe helyezett barna pipa és kék toll, alatta félkörívben a Magyar Tolkien Társaság felirat: (7) A Társaság bélyegzője: Kör alakú, benne középen a Társaság jelvénye, körötte a Magyar Tolkien Társaság - Budapest felirat áll. (8) A Társaság az egyesülési jogról szóló évi II. törvény rendelkezései szerint létrehozott, a Fővárosi Bíróság által sorszám alatt bejegyzett társadalmi szervezet, önálló jogi személy. (9) A Társaság a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint közhasznú szervezetként működik (Fővárosi Bíróság 16.Pk /2002/1. számú végzése). (10) A Társaság működése kiterjed Magyarország egész területére. A TÁRSASÁG CÉLKITŰZÉSEI 2. (1) A Társaság J. R. R. Tolkient ( ), a páratlan mítoszteremtő írót és kiemelkedő filológust tisztelő, műveit és az általa teremtett mitológiát szerető, az azokban megnyilvánuló örök emberi értékeket barátságot, szolidaritást, önzetlenséget, közösségért érzett felelősséget, az alkotó munka örömét és az érintetlen természet szépségének tiszteletét magukénak valló magánszemélyek önkéntes és autonóm közössége. (2) A Magyar Tolkien Társaság olyan társadalmi szervezet, melynek célja: a) J.R.R. Tolkien műveinek, az általa alkotott mitológiának magyarországi megismertetése, népszerűsítése, terjesztése; 3

4 A Társaság tevékenysége b) az ezen szövegekkel tudományos és nem tudományos formában való kritikai, elemző foglalkozás szervezése, koordinálása, azok tudományos és nem tudományos köztudatba való bevitele; c) J.R.R. Tolkien műveihez és mitológiájához kapcsolódó irodalmi, nyelvészeti, képzőművészeti és színpadi alkotások, adaptációk létrejöttének elősegítése, lehetőségek teremtése az alkotások szélesebb körű bemutatására; d) a természet szépségének és értékeinek megismerését, megőrzését, megmentését szolgáló tevékenységek támogatása; e) a Tolkien-művek értékeit a gyakorlatban is képviselni vágyó közösségek, közösségi tevékenységek létrehozásának és működésének segítése. (3) A Társaság tevékenységének alapjául szolgáló elvi megközelítést a Társaság Manifesztuma tartalmazza. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 3. (1) A Társaság oktatási-ismeretterjesztő és szövegkritikai-elemző céljai megvalósítása végett a következő tevékenységeket végzi: a) Kulturális rendezvényeket, ismeretterjesztő programokat és különböző oktatási formákat készít elő és bonyolít le, kiemelten: népszerűsítő előadások, felolvasások, vitaestek, kötetlen összejövetelek, tudományos konferenciák, szemináriumok, szabadegyetemek. b) Támogatja a Tolkien-művek tudományos és nem tudományos formában való kritikai, elemző kutatását saját kiadványaiban és honlapján való publikációs lehetőségek, kutatói műhelyek, valamint tanulmányi, illetve kutatói ösztöndíjak biztosításával. c) A Tolkien-művek mélyebb megismerése érdekében, illetve a tudományos és népszerűsítő tevékenység támogatására könyvtárat működtet, melyben gyűjti és egy helyen hozzáférhetővé teszi J.R.R. Tolkien saját angol nyelvű műveit és azok magyar fordításait, illetve az életműhöz kapcsolódó másodlagos magyar és angol forrásmunkákat. d) Lehetőségeihez mérten támogatja más szervezetek, intézmények vagy magánszemélyek által szervezett, a Társaság ismeretterjesztő és tudományos céljaival, a Társaság szellemiségével összhangban álló rendezvényeket. e) Minden lehetséges eszközzel elősegíti, hogy magyar nyelven minél nagyobb számban és megfelelő minőségben hozzáférhető legyen J.R.R. Tolkien összes műve, az ezekhez kapcsolódó másodlagos forrásmunkák és a tolkieni mitológiát feldolgozó adaptációk. Ennek érdekében intenzív kapcsolatot tart fenn a kiadókkal, írókkal, fordítókkal. f) Kapcsolatot tart fenn a hasonló tudományos és ismeretterjesztő célkitűzéseket követő külföldi szervezetekkel, intézményekkel, valamint az irodalmi örökséget kezelő jogi és magánszemélyekkel, illetve tájékozódik az e körben született kutatási eredményekről. (2) A Társaság alkotó, művészeti céljainak megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket végzi: a) Pályázatok kiírásával elősegíti a tolkieni mitológiához közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó amatőr és professzionális irodalmi, képzőművészeti és iparművészeti alkotások létrejöttét, és a legjobbaknak saját kiadványaiban, illetve honlapján, valamint általa szervezett kiállításokon és felolvasóesteken megjelenési lehetőséget biztosít. b) Saját szervezésű rendezvényeken lehetőséget biztosít a tolkieni mitológiához közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó előadóművészeti (ének, zene, tánc, dráma, film) adaptációk vagy önálló alkotások bemutatására. c) Lehetőségeihez mérten gondoskodik a Társaság keretei között működő alkotócsoportok műhelymunkájához szükséges feltételekről. d) Lehetőségeihez képest támogatja a kreatív művészeti tevékenységekhez szükséges készségés képességfejlesztő formákat, ennek érdekében képzéseket és tehetséggondozó programokat szervez. 4

5 A Társaság tevékenysége (3) A Társaság természetjáró és természetvédelmi céljai megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket végzi: a) A természet megismerését, szépségének felfedezését szolgáló kirándulásokat, túrákat, tanulmányutakat szervez. b) A biológiai sokféleség és az életfeltételek, a természetes élőhelyek és a természeti táj, valamint a veszélyeztetett fajok és természeti objektumok védelme érdekében részt vesz más szervezetek akcióiban, programjaiban, és lehetőségeihez mérten maga is szervez hasonlókat. (4) A Társaság közösségi céljainak megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket végzi: a) Elősegíti, hogy a Társaság céljait, alapértékeit magukénak valló egyének között a közösségi együttműködést segítő személyes kapcsolatok alakuljanak ki. b) Szervezi a Társasági tagok közösségeit építő tevékenységeket, amelyek által az egyének képességei, tudása és tapasztalatai fokozottan érvényesülhetnek a Társaság működése során, ők maguk pedig bekapcsolódhatnak a Társaság értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. c) Csoportos alkotó tevékenységeket támogat, melyek során a résztvevők megtanulják az együttműködés változatos formáit és szintjeit, és amelyek során olyan készségek fejlődhetnek, mint a másokra figyelés, saját célok alárendelése, erőviszonyok tapintatos képviselete, konszenzuskeresés. d) Biztosítja a közösségi cselekvés anyagi, szervezeti és módszertani alapjait. e) Gondoskodik a közösségi tevékenységformák működtetéséhez szükséges vezetők képzéséről. 4. (1) A tagok és nem tagok tájékoztatása és kapcsolattartása, a munka koordinálása érdekében elsősorban az Internetet veszi igénybe, lehetőség szerint nyomtatott kiadványokat (hírlevél, időszakos folyóirat) is megjelentet. (2) A Társaság a saját tulajdonában lévő internetcímen Tolkien.hu megnevezéssel a Társaság céljaival összhangban álló ismeretterjesztő -közösségi portált működtet. A portál szolgáltatásaival, üzemeltetésével kapcsolatos alapvető kérdésekben és a tartalmáért felelős főszerkesztő, illetve a technikai irányítást végző rendszergazda megbízásáról a Társaság Elnöksége dönt. (3) A Társaság tevékenységének bemutatása, illetve céljaihoz kapcsolódó tudományos, ismeretterjesztő és kreatív tevékenység publikációs fórumaként Lassi Laurië címmel rendszeresen megjelenő nyomtatott folyóiratot ad ki. A Társaság Elnöksége határozza meg a folyóirat mindenkori irányvonalát, megjelenésének gyakoriságát, bízza meg főszerkesztőjét. A felelős kiadó a Társaság Elnöke. (4) A Társaság tájékoztatója az MTT Hírlevél, amely a Társasági információcsere eszköze, és amelynek nyilvánossághoz történő eljuttatását a Társaság biztosítja. Felelős szerkesztőit az Elnökség bízza meg. Az MTT Hírlevél évente legalább 2 alkalommal jelenik meg nyomtatott vagy elektronikus formában. 5. (1) A Társaság működését elsősorban tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a Társaság javára ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenységre alapozza. (2) A Társaság Alapszabály szerinti céljait szolgáló munkavégzés közérdekű önkéntes tevékenységnek minősül. 6. (1) A Társaság céljainak megvalósulását szolgáló, működését támogató kiemelkedő tudományos, művészeti, ismeretterjesztő, oktatási, vezetői tevékenységért, a Társasági közösség fejlődését segítő munkáért annak erkölcsi, anyagi elismerésére a Közgyűlés alapítványokat, díjakat, elismerő címeket alapíthat. 5

6 A Társaság tagsága (2) A Társaság Elnöksége jutalmakat és elismerő oklevelet adhat, és kezdeményezheti tagjainak magasabb kitüntetésekre, díjakra, elismerésekre való előterjesztését. (3) A Társaság kiemelkedő anyagi támogatóit a Társaság Elnöksége ezt kifejező kitüntető cím használatára hatalmazhatja fel. (4) A Társaság az Alapszabályában rögzített célok érdekében különösen kiemelkedő tevékenységet végző, a Társaság tevékenységéhez kötődő személynek Tiszteletbeli Elnök címet adományozhat. 7. (1) A Társaság a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi: a) tudományos tevékenység, kutatás (3), b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4), c) kulturális tevékenység (5), d) természetvédelem, állatvédelem (8). (2) A Társaság jelen Alapszabály szerinti tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb adatainak, az általa végzett szolgáltatások igénybevételi módjának, a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak és elért eredményeinek nyilvánosságát egyrészt a weboldalon való közzététel, másrészt a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő irat-betekintési és felvilágosítás-adási jog megteremtésével biztosítja. (3) A Társaság mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. (4) A Társaság pártpolitikai tevékenységet nem végez, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és más közvetlen vagy közvetett politikai tevékenységet sem folytat. Szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és politikai szervezetektől anyagi támogatást nem fogad el. (5) A Társaság szolgáltatásaiból - tevékenységeinek közhasznú jellegéből fakadóan - nemcsak a tagjai, hanem bárki más is részesülhet. (6) A Társaság működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. A TÁRSASÁG TAGSÁGA 8. (1) A Társaságnak rendes, pártoló, támogató és tiszteletbeli tagjai lehetnek. A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, azalatt csupán a Társaság rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra, támogatói tagokra, illetve a pártoló tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a tiszteletbeli tag, támogató tag, illetve pártoló tag kifejezést. (2) A Társaság rendes tagja lehet az a természetes személy, aki a Társaság Alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el, és kötelezettséget vállal a Társasági célok megvalósítása érdekében történő személyes közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére. (3) A rendes tagsági jogviszony a két rendes tag ajánlásával ellátott belépési nyilatkozatnak a Társaság tisztségviselőjéhez való eljuttatásával és az első tagdíjnak a Társaság bankszámlájára vagy a Társaság házipénztárába való befizetésével jön létre. (4) A Társaság pártoló tagja lehet az a természetes személy, aki a Társaság Alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét elfogadja, és a Társaság működését lehetőségeihez mérten személyes közreműködésével, szakmai munkájával vagy erkölcsi támogatásával segíti, és az évi 1000 (egyezer) forintos regisztrációs tagdíjat befizeti. 6

7 A Társaság tagsága (5) A pártoló tagsági jogviszony a belépési nyilatkozatnak a Társaság tisztségviselőjéhez való eljuttatásával jön létre. (6) A Társaság támogató tagja lehet az a természetes személy, aki a Társaság Alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét elfogadja, és a Társaság működését egyszeri vagy rendszeres anyagi támogatásával segíti. (7) A támogató tagsági jogviszony a belépési nyilatkozatnak a Társaság tisztségviselőjéhez való eljuttatásával, és az előírt minimális támogatás befizetésével jön létre. (8) Amennyiben egy támogató tag egy összegben az adott éves tagdíj 12-szeresét megfizeti, örökös támogató taggá válik, és minden további tagdíjfizetési kötelezettség alól mentesül. (9) Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. (10) A Társaság a rendes, pártoló, támogató és tiszteletbeli tagjairól hivatalos nyilvántartást vezet az adatvédelmi szabályoknak megfelelően. (11) A tagok a Társaság tartozásaiért nem felelnek. (12) A tagság át nem ruházható, jogutódokra, örökösökre át nem száll, és a tagsággal együtt járó jogok gyakorlása másnak át nem engedhető. 9. (1) A társasági tagság megszűnik: a) kilépéssel, b) törléssel, c) kizárással, d) a tiszteletbeli tag esetén a cím megvonásával, e) a Társaság megszűnésével, f) a tag halálával. (2) Kilépési szándékát a tag írásban köteles bejelenteni az Elnökségnek. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időponttól hatályos. (3) A Társaság hivatalos tagnyilvántartását vezető Titkárnak kell meggyőződni hitelt érdemlően a tag haláláról, mielőtt törli a tagok sorából. (4) A Közgyűlés szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja a Társaságnak azt a rendes, pártoló vagy támogató tagját, aki valamely, a Társasági tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; illetőleg, ha a Társaság céljával, szellemiségével vagy Alapszabályával össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. (5) A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés szótöbbséggel meghozott határozattal jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag a Társaság céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy Alapszabályával össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. (6) A (4) és (5) bekezdésekben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról, illetve a tiszteletbeli tagsági cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. A kizárást kimondó határozat ellen a tudomásra jutástól számított 30 napon belül bírósághoz lehet fordulni. (7) A tagság felfüggesztődik, ha a rendes tag negyedéves tagdíjfizetési kötelezettségének több mint három hónapja nem tesz eleget. A felfüggesztés időtartama alatt a tag a tagsággal járó kedvezményeket nem veheti igénybe, és a Közgyűlésben szavazati jogát nem gyakorolhatja. A felfüggesztés tényét a tagnyilvántartásban rögzíteni kell, és arról a tagdíjhátralék mértékével együtt az érintett tagot írásban tájékoztatni kell. Ha a tagdíjhátralék tényét a tag vitatja, és a korábbi befizetést igazolja, vagy ha a nem vitatott tagdíjhátralékot a Társaság bankszámlájára vagy a Társaság házipénztárába befizeti, a felfüggesztés azonnal megszűnik. 7

8 Tagsági jogok és kötelezettségek (8) Az a rendes, pártoló vagy támogatói tag, aki a tagsági vagy regisztrációs díjával 1 évnél további hátralékban van, és azt írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi, a tagok sorából törölhető, az Elnökség döntése alapján. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezésnek van helye a Társaság Elnökségéhez. Az Elnökség a soron következő ülésén dönt a fellebbezésről. A tag a törlő határozatot bíróság előtt megtámadhatja. Az ily módon törölt tag újra kérheti felvételét, és az újrafelvételkor semmilyen hátrány nem érheti. TAGSÁGI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 10. (1) A Társaság rendes tagja jogosult: a) részt venni a Társaság tevékenységében, rendezvényein; b) kezdeményezni egyes kérdések megvitatását; c) a Közgyűlésen személyesen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye; d) az Elnökség ülésein megfigyelőként (hozzászólási és szavazati jog nélkül) részt venni; e) igénybe venni a Társaság szolgáltatásait, részt venni rendezvényein, élni a tagságot megillető teljes körű kedvezményekkel; f) betekinteni a Társaság valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és a Társaság gazdasági érdekeit nem sérti; g) rendszeresen megkapni a Társaság tagjait megillető információkat; h) a Társaság vezető tisztségeire választhat és választható. (2) A Társaság rendes tagja köteles: a) a Társaság Alapszabályát (belső szabályzatait), valamint a Társaság szervei által hozott határozatokat megtartani; b) a Társaság célját, szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani; c) tevékenyen közreműködni a Társaság céljainak megvalósításában, és a Közgyűlés által meghatározott programok, tevékenységek végrehajtása során; d) a Társaság Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatai szerint eljárni; e) a Közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat a negyedévek végéig befizetni. 11. (1) A Társaság pártoló tagja jogosult: a) részt venni a Társaság tevékenységében, rendezvényein; b) kezdeményezni egyes kérdések megvitatását; c) a Közgyűlésen felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni; d) igénybe venni a Társaság szolgáltatásait, részt venni rendezvényein, élni a pártoló tagságot megillető korlátozott kedvezményekkel; e) betekinteni a Társaság valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és a Társaság gazdasági érdekeit nem sérti. (2) A Társaság pártoló tagja köteles: a) a Társaság Alapszabályát (belső szabályzatait), valamint a Társaság szervei által hozott határozatokat megtartani; b) a Társaság célját, szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani; c) az Alapszabályban rögzített éves regisztrációs tagdíjat év végéig megfizetni. 12. (1) A Társaság támogató tagja jogosult: a) részt venni a Társaság tevékenységében, rendezvényein; b) kezdeményezni egyes kérdések megvitatását; 8

9 A Társaság szervezete c) a Közgyűlésen felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni; d) igénybe venni a Társaság szolgáltatásait, részt venni rendezvényein, élni a tagságot megillető teljes körű kedvezményekkel; e) betekinteni a Társaság valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és a Társaság gazdasági érdekeit nem sérti. (2) A Társaság támogató tagja köteles: a) a Társaság Alapszabályát (belső szabályzatait), valamint a Társaság szervei által hozott határozatokat megtartani; b) a Társaság célját, szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani; c) legalább a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjnak megfelelő támogatást évente megfizetni, vagy egy összegben az adott éves tagdíj 12-szeresét megfizetni (örökös támogató tag). 13. (1) A Társaság tiszteletbeli tagja jogosult: a) részt venni a Társaság tevékenységében, rendezvényein; b) kezdeményezni egyes kérdések megvitatását; c) a Közgyűlésen felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni; d) igénybe venni a Társaság szolgáltatásait, részt venni rendezvényein, élni a tagságot megillető teljes körű kedvezményekkel; e) betekinteni a Társaság valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és a Társaság gazdasági érdekeit nem sérti. (2) A Társaság tiszteletbeli tagja köteles: a) a Társaság Alapszabályát (belső szabályzatait), valamint a Társaság szervei által hozott határozatokat megtartani; b) a Társaság célját, szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani. 14. (1) A Társaság pártoló, támogató és tiszteletbeli tagjai a Közgyűlésben szavazati joggal nem rendelkeznek, és tisztségviselőnek nem választhatók (kivéve a Titkár és Pénzügyi vezető funkciókat). A TÁRSASÁG SZERVEZETE 15. (1) A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés (16. ), amely a tagok összessége. A Társaság ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat a Társaság ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (17. ) irányítja és látja el. A Társaság vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök (18. ) valamint a Felügyelő Bizottság (21. ) elnöke és tagjai, a Társaság Titkára (19. ) és Pénzügyi Vezetője(20. ). (2) A Társaság vezető tisztségviselője, illetőleg a Társaság képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki a Társaság rendes tagja, nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt, illetve aki nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt. A Pénzügyi Vezető csak 18 év feletti személy lehet. (3) A Titkár és a Pénzügyi Vezető tisztséget betöltheti olyan személy is, aki nem rendes tagja a Társaságnak, amennyiben a rendes tagok között nincs alkalmas, vállalkozó személy e feladatok ellátására. (4) A vezető tisztségviselők újraválaszthatók. (5) A vezető tisztségviselők a Társaság vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A 9

10 A Közgyűlés jogszabályok, az Alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek. (6) Megszűnik a tisztségviselői megbízás: a) a megbízás időtartamának lejártával; b) visszahívással; c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével; d) a megválasztás feltételének megszűnésével; e) lemondással; f) elhalálozással. (7) A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. (8) A vezető tisztségviselő jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk ) az irányadóak. (9) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a Társaságot előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (10) A vezető tisztségviselő megbízásának megszűnése esetén a soron következő rendes Közgyűlésen kell új tisztségviselőt választani, kivéve, ha a megbízás megszűnése miatt az Alapszabályban rögzített feladatok ellátása akadályt szenved. Ez utóbbi esetben rendkívüli Közgyűlést kell összehívni. (11) A Társaság tisztségviselőit lehetőség szerint egyszerre, egységes 3 éves időtartamra választják. A vezető tisztségviselők 3 éves megbízatásának letelte előtt, időközben megválasztott új tisztségviselők megbízása a már hivatalban lévő tisztségviselők mandátumával egyező időpontig szól. A KÖZGYŰLÉS 16. (1) A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri. (2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály megállapítása, módosítása; b) az éves költségvetés meghatározása, benne a tagdíj mértékének meghatározása; c) az Elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása; d) az Elnökség bármely határozatának felülvizsgálata, hatályon kívül helyezése; e) a Társaság más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása; f) a Társaság tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása; g) az Elnökség tagjai és az Elnök valamint az egy vagy két Alelnök megválasztása; h) az Elnökség tagjai, az Elnök és az Alelnökök visszahívása; i) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása; j) a Tiszteletbeli Elnök cím adományozása és visszavonása; k) a Társaság Manifesztumának elfogadása illetve módosítása. (3) A Közgyűlést a Titkár készíti elő, és az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt Közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. 10

11 Az Elnökség (4) A Közgyűlés ülései általában nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Zárt ülés elrendelését kérheti az, aki az adott ügyben személyesen érintett és a nyilvános tárgyalás a személyéhez fűződő jogait sértené. Zárt ülés elrendeléséről a Közgyűlés a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. (5) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. (6) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve a (2)/a), (2)/d) és (2)/h) pontokban meghatározott hatásköröket, amelyek esetén a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább kétharmadának) igenlő szavazata szükséges. (7) A Társaság más Egyesülettel történő egyesülésének, vagy feloszlásának kimondásához (2)/e) pont a szavazati joggal rendelkező tagok összessége kétharmadának szavazata szükséges. (8) Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. (9) A Közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. (10) A levezető elnök vagy elnökök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. (11) A Közgyűlés a személyi döntések (2)/f), (2)/g), (2)/h), (2)/i) és (2)/j) pontok kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza. (12) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt (amennyiben rendelkezik szavazati joggal), titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Közgyűlés levezető elnöke csak szavazategyenlőség esetén szavaz. (13) A Közgyűlés minden lényeges döntését jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a Közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag és az Elnök írják alá. (14) A Közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. A Titkár köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. AZ ELNÖKSÉG 17. (1) A Társaság vezető szerve az 5 és 9 fő közötti létszámú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 3 év időtartamra választja. Az Elnökség tagjai között van az ugyancsak a Közgyűlés által megválasztott Elnök, és az egy vagy két Alelnök. (2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések a Társaság tagjai számára alapértelmezetten nyilvánosak. Kivételes esetben, amennyiben a nyilvános ülés a Társaság vagy mások jogát, jogos érdekét veszélyezteti, zárt ülés rendelhető el. Az Elnökség zárt ülés elrendeléséről a jelenlévő elnökségi tagok minősített (legalább kétharmados) szótöbbségével határozhat. A zárt ülésen született határozatok szövege a Társaság tagjai számára ez esetben is nyilvánosak. 11

12 Az Elnökség (3) Az elnökségi ülést az Elnök vagy az Elnökség bármelyik öt tagja közös döntéssel hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. Az Elnökség üléseit az Elnök vezeti; távollétében, vagy ha ezen jogáról lemond, az Elnökség tagjai önmaguk közül levezető elnököt választanak az adott ülés időtartamára. (4) Az Elnökség hatáskörébe tartozik: a) a Társaság belső szabályzatainak elfogadása (kivéve az Alapszabályt); b) a Társaságot terhelő kötelezettségek és az azt illető jogok vállalásáról való döntés; c) az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására; d) az Elnök helyettesítésére jogosult Alelnök kijelölése olyan módon, hogy folyamatosan legyen kijelölt helyettesítő Alelnök. A kijelölés titkos szavazással, egyszerű többséggel történik; e) működéssel kapcsolatos, mindennapos szakmai (tudományos, ismeretterjesztő, kreatív ás közösségi) tevékenységek, valamint az adminisztratív és gazdálkodási feladatok munkamegosztásának meghatározása, a vezető tisztségviselők és az elnökségi tagok feladatkörének pontos kijelölése; f) a Társaság céljai elérése érdekében szervezett programok, tevékenységek vezetőinek, szervezőinek megbízása, és a megbízás visszavonása; g) a tiszteletbeli tagok felkérése; h) a tagdíjfizetés tartósan elmulasztó tagok nyilvántartásból való törlése; i) A Titkár és a Pénzügyi Vezető megbízása, és a megbízás visszavonása; j) A Tolkien.hu főszerkesztőjének és rendszergazdáinak, a Tolkien.hu működéséhez kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetőinek, a Lassi Laurië főszerkesztőjének valamint a hírlevél felelős szerkesztőinek megbízása, és a megbízás visszavonása; k) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetve amelyről a Közgyűlés nem hozott kötelező határozatot. (5) Az Elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő. Személyi kérdésekben az Elnökség titkos szavazással dönt. Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor az Elnök szavazata dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A határozatokat az érintettekkel igazolható módon közölni kell. (6) Az Elnökség Alapszabályban meghatározott jogköreit az Elnökre illetve az Elnökség tagjaira ruházhatja az utólagos beszámolási kötelezettség fenntartásával. (7) Az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. A jegyzőkönyvet az Elnök és a Titkár hitelesíti. (8) A Titkár köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. (9) Az Elnökség tagjaként a Közgyűlés által megválasztott egy vagy két Alelnök önálló szervezeti jogkörrel nem rendelkezik, jogállása megegyezik az Elnökség tagjainak jogállásával, kivéve ha az Elnök akadályoztatása esetén átveszi az elnöki feladatkörök gyakorlását. (10) A Tiszteletbeli Elnök cím birtokosa, amennyiben ezt igényli tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség munkájában. 12

A Magyar Tolkien Társaság Alapszabálya

A Magyar Tolkien Társaság Alapszabálya A Magyar Tolkien Társaság Alapszabálya A Magyar Tolkien Társaságot 2002. június 16-án Szegeden kulturális egyesületként alapították a J. R. R. Tolkien angol író és filológus munkásságát tisztelő, műveit

Részletesebben

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály 1 CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület Alapszabály a 2005. július 14-én, Rimócon elfogadott módosításokkal egybeszerkesztve A 2006. május 19-i és a 2006. június 16-i közgyűlési

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása A Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület 2007. 11. 27-én tartott Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. Cím: Szerző: Lektorálta Alapszabály közhasznú egyesület, 13 oldal Papné Sipos Katalin dr. Nógrádi András Dátum 2010. október 18. Csellengés Közhasznú Egyesület Alapszabály A Csellengés Közhasznú Egyesület

Részletesebben

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET Alapszabálya A SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület Kibic Közhasznú Sportegyesület Alapszabály Kibic Közhasznú Sportegyesület 2 Alapszabály A Kibic Közhasznú Sportegyesület 2009. június 28-án tartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület. Alapszabály Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület Alapszabály A Comitas Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesülethez alapító

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya-Maklár Kulturális

Részletesebben

Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület Alapszabálya Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), illetőleg

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben

Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub Baba- Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub- Baba- Mama Egészség, Életmód,

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Alapszabály A Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

A Magyar Tolkien Társaság Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Magyar Tolkien Társaság Kulturális Egyesület Alapszabálya 1 A Magyar Tolkien Társaság Kulturális Egyesület Alapszabálya A Magyar Tolkien Társaság Kulturális Egyesület alakuló közgyűlésén az k az Egyesület alapszabályát a következőkben állapítják meg: ÁLTALÁNOS

Részletesebben