2013. évi... törvény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi... törvény"

Átírás

1 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Ce13 APR 2 5, Képviselői önálló indítvány évi... törvény a dohányzással összefügg ő egyes törvények módosításáró l 1. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohányterméke k kiskereskedelmér ől szóló évi CXXXIV. törvény módosítása 1. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmér ő l szóló évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Dohánytörvény) 4. (2) bekezdés e helyébe a következő rendelkezés lép : (2) A dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének el őmozdítására, a dohánytermékkiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírásának, elbírálásának, a koncessziós szerződés megkötésének el őkészítésére, valamint a megkötött koncesszió s szerződés ellenőrzésére a miniszter 100%-os állami tulajdonban lév ő zártkörűen működ ő nonprofit részvénytársaságot (a továbbiakban : a részvénytársaság) alapít. 2. A Dohánytörvény 7. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A nyilvános pályázati felhívást vagy legalább két országos napilapban, vagy a pályáza t szerinti településen illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal honlapján, vagy a részvénytársaság honlapján meg kell hirdetni a pályázatok benyújtására nyitva álló id őtartam kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően. 3. A Dohánytörvény 10. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : b) a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlása az adott településen megsz űnt, illetve még nem folyik, a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultságot a z állam a részvénytársaság, vagy a részvénytársaság által erre külön feljogosított személy útjá n is gyakorolhatja az új, eredményes pályázat alapján megkötend ő koncessziós szerződés aláírásáig. 1

2 4. A Dohánytörvény 10. -a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki : (3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltér ően, abban az esetben, ha a (2) bekezdés alapján kiírt új pályázat is bármely okból eredménytelen, úgy az új pályázat eredménytelenségéne k kihirdetését követ ő 36 hónapon belül nem kötelező új pályázatot kiírni. 5. A Dohánytörvény 11. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételek együttes fennállása esetén az állam a Jöt-ben meghatározottak szerint mozgóbolt útján is gyakorolhatja a dohánytermék - kiskereskedelmi tevékenységet. A mozgóboltra a kereskedelemr ől szóló törvény rendelkezései is irányadók. 6. A Dohánytörvény 13. (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : /(S) Nem adható meg engedély, ha/ b) a kérelmezőnek 30 napon túli lejáratú, állami adóhatóság által behajtandó köztartozás a vagy állami adóhatóság által nyilvántartott adótartozása van, 7. A Dohánytörvény 13. (8) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (8) E rendelkezéseit a részvénytársaságra, vagy az általa a 10. (1) bekezdés b) pontj a szerint külön feljogosított személyre nem kell alkalmazni. 8. A Dohánytörvény a következ ő új 15/A. -sal egészül ki : 15/A. (1) A dohánytermék-kiskereskedő az e törvényben meghatározott kiskereskedelm i árrésre jogosult. (2) A dohánytermék-nagykereskedő köteles legalább az e törvény által el őírt legkisebb kiskereskedelmi árrést biztosítani a dohánytermék-kiskeresked ő részére minden olyan dohánytermékre, amelyet a dohánytermék-kiskeresked ő a dohánytermék-nagykereskedőtől szerez be kiskereskedelmi forgalmazás céljából. 2

3 (3) A (2) bekezdésben meghatározott legkisebb kereskedelmi árrés mértéke a dohánytermék adókkal nem csökkentett kiskereskedelmi eladási árának tíz százaléka. Ennek megfelelően a dohánytermék-nagykereskedő a dohánytermék-kiskereskedőtől a dohánytermék után legfeljebb olyan árat követelhet, amely nem nagyobb a dohánytermék adókkal ne m csökkentett kiskereskedelmi eladási árának 0,9-szeres szorzatával kiszámolt összegnél. (4) Semmis az a megállapodás, amely arra irányul, vagy azt eredményezi, hogy a dohánytermék-kiskereskedő részére e törvény alapján biztosítandó legkisebb kiskereskedelm i árrés mértéke ne érje el a (3) bekezdésben írt mértéket, vagy azt ne a törvényes fizetőeszközben, hanem egyéb közvetlen vagy közvetett juttatásban, kedvezménybe n biztosítsa a dohánytermék-kiskeresked ő részére. (5) A legkisebb kiskereskedelmi árrésre vonatkozó rendelkezéseket akkor is megfelel ően alkalmazni kell, ha a dohánytermék értékesítésére a ban meghatározottak szerint kerül sor." 9. A Dohánytörvény a következ ő új 15/B. -sal egészül ki : 15/B. A dohánytermék-kiskereskedő köteles a készletéről, illetve annak forgalmáról külö n jogszabály szerint nyilvántartást vezetni, illetve elektronikus úton adatot szolgáltatni. 10. A Dohánytörvény 16. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : 16. (1) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során törekedni kell arra, hogy fiatalkorú dohánytermékhez ne juthasson. (2) Amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a dohánytermék értékesítési helyér e (dohányboltba, elkülönített helyre) fiatalkorú személy lépett be, illetve a dohányterméke t fiatalkorú kívánja megvásárolni, a dohánytermék-kiskeresked ő köteles a fogyasztót életkora hitelt érdeml ő igazolására felhívni. (3) Amennyiben a fogyasztó az életkorát a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék ne m értékesíthet ő, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el. (4) Ameddig a (3) bekezdés rendelkezései szerint felszólított fogyasztó a dohánytermé k értékesítési helyét nem hagyja el, a dohánytermék értékesítése, illetve a dohányboltban más e törvény alapján a dohányboltban forgalmazható termék értékesítése sem folytatható még a z arra jogosult fogyasztó részére sem. (5) Abban az esetben, ha a (3) bekezdés rendelkezései szerint felszólított fogyasztó a felhívá s ellenére nem hagyja el a dohánytermék értékesítésének helyét, a dohánytermék-kiskereskedő a rendőrhatóság intézkedését kérheti. 3

4 (6) A dohánytermék-kiskereskedő köteles a dohánytermék értékesítését megtagadni abban a z esetben is, ha annak gyanúja merül fel, hogy a nem fiatalkorú fogyasztó a dohányterméke t fiatalkorú részére történő továbbadás céljából kívánja megvásárolni. (7) A dohánytermék-kiskereskedővel szemben az e -ban szabályozott rendelkezések be ne m tartásáért a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szabhat ki." 11. A Dohánytörvény a következő új 24/B. -sal egészül ki : 24/B. (1) Törvény eltérő rendelkezés hiányában az a) a természetes személy, aki e törvény rendelkezése alapján kiírt koncessziós pályázat i eljáráson pályázatot nyújt(ott) be, b) a természetes személy, egyéni vállalkozó, illetve gazdasági társaság, aki az a) pontban meghatározott pályázati eljárás eredményeként koncessziós szerződést ír(t) alá, c) az a) vagy b) pontban felsoroltak bármelyikére tekintettel bármely más személy sem közvetlenül sem közvetve nem köthet olyan megállapodást, illetve nem fogadhat el olya n ajándékot, árengedményt, térítést vagy egyéb juttatást (ide nem értve a szokásos kereskedelm i árrés biztosítását) amelynek célja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenysé g megkezdésének, illetve folytatásának megkönnyítése, ha annak ellentételezése legalább részben arra irányul, vagy azt eredményezi függetlenül attól, hogy az az e bekezdé s rendelkezései alapján tiltott előny nyújtásának, vagy elfogadásának időpontjától eltérő időpontban következik be, hogy a dohánytermék-nagykereskedők bármelyikének bármel y termékét a többi egy vagy több dohánytermék-nagykeresked ő termékeihez képest kedvezőbb helyzetbe hozza. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalomba ütközik különösen kedvezmény, illetve el őny nyújtása formájától, illetve elnevezésétől függetlenül a meghatározott dohánybol t kialakításához, berendezéséhez, felszereléséhez, m űködéséhez vagy üzemeltetéséhez. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvez őbb helyzet fennállását az eset össze s körülményeire figyelemmel meg kell állapítani különösen akkor, ha egy adott termék, vag y termékcsoport dohányboltban való megjelenítése (akár a dohánytermék-kiskereskedő önkéntes vállalása alapján, akár szóbeli vagy más szerz ődés értelmében) eltér má s dohánytermék-nagykeresked ők termékeinek megjelenítésétől (így például nagyobb felületen, vagy észrevehetőbb kiemeléssel láthatóak ezek a termékek), és ezt az így megjelenítet t termékekre, vagy termékcsoportokra nyújtott a többi termékhez képest kedvez őbb kereskedelmi árrés mértéke nem indokolja, vagy az e törvény alapján megkötött koncesszió s szerz ődés rendelkezéseib ől kifejezetten nem következik. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalomba ütköző szerződés (ügylet) semmis. Az (1 ) bekezdés rendelkezései az e törvény alapján megkötött koncessziós szerződésre nem alkalmazhatóak. (5) Az e -ban foglaltak betartását az illetékes vámhatóság ellenőrzi. Amennyiben a dohánytermék-nagykeresked ő, illetve más személy közvetve vagy közvetlenül e által tiltot t ajándékot, árengedményt, térítést vagy más egyéb juttatást nyújt az (1) bekezdésbe n 4

5 meghatározott személynek, vagy reá tekintettel másnak, úgy az ajándékot, árengedményt, térítést, illetve egyéb juttatást nyújtót, továbbá azt, akinek érdekében ezen el őnyök bármelyikét nyújtják, az illetékes vámhatóság az Fgytv. 47/C. -ában meghatározott mértékű bírsággal sújthatja." 12. A Dohánytörvény a következő új 24/C. -sal egészül ki : 24/C. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a) az e törvényben nem szabályozott, a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenysé g biztonságos, szakszerű lebonyolításához szükséges személyi, tárgyi és gazdaság i feltételeket, valamint az engedélyezési eljárásra vonatkozó további szabályokat, b) a dohánytermék-kiskereskedők által a nyilvántartások vezetésére és a dohányboltban forgalmazott egyes jövedéki termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsé g teljesítésére irányadó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg. 2. A koncesszióról szóló évi XVI. törvény módosítása 13. A koncesszióról szóló évi XVI. törvény új fejezetcímmel és új 10/B. -sal egészül ki : Dohánytermék-kiskereskedelmi koncessziós pályázatra irányadó különös szabályo k 10/B. (1) Az ágazati törvényben meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi koncesszió s eljárásra e törvény rendelkezéseit az e -ban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. (2) Az ágazati törvény a nyilvános pályázati felhívás közzétételére az e törvény 8. (1 ) bekezdésében meghatározottnál rövidebb határid őt, illetve eltérő közzétételi helyeket i s előírhat. (3) E törvény 9. -ától eltér ően a pályázati kiírás a dohánytermék-kiskereskedelm i koncessziós pályázatok benyújtására 60 napnál rövidebb, de legalább 20 napot elér ő határid őt határozhat meg. (4) Az ágazati törvény alapján megkötött koncessziós szerződésben a felek e törvény ában foglaltaktól, továbbá abban az esetben, ha a koncesszió jogosultja e tevékenységét ne m gazdasági társaság útján gyakorolja e törvény 17. -ában, valamint 20. -ában foglaltaktól eltérhetnek. 5

6 3. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairó l szóló évi CXXVII. törvény módosítása 14. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény 98/A. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Adómérték-változás hatálybalépését követ ő 15. napon túl a jövedéki engedélye s kereskedő, az importáló kizárólag a hatályos adómértéknek megfelel ő adójeggyel ellátott dohánygyártmányt értékesíthet. 4. A helyi adókról szóló évi C. törvény módosítása 15. A helyi adókról szóló évi C. törvény 39. (7) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (7) A (4) és (5) bekezdéstől eltérően az adóalap megállapításánál azon áruk, anyagok, szolgáltatások értékesítésével összefüggésben elszámolt eladott áruk beszerzési értékének é s közvetített szolgáltatások értékének teljes összege csökkenti a nettó árbevétel összegét, amel y áruk, anyagok, szolgáltatások értékesítése után az adóalany a számvitelről szóló törvény szerinti exportértékesítés nettó árbevételét, vagy a közfinanszírozásban részesül ő gyógyszerek vagy a jövedéki adóról szóló törvényben meghatározott dohánygyártmányok, mint áru k értékesítése után belföldi értékesítés nettó árbevételét számolja el. Az elszámolóház i tevékenységet végző szervezetnél, az általa a földgázpiaci és villamosenergia-piaci ügylete k elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelr ől szóló törvény szerint i eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamos energia beszerzési érték e teljes összege csökkenti a nettó árbevétel összegét. 5. Záró rendelkezése k 16. (1) E törvény a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel a kihirdetését követ ő napon lép hatályba. (2) A 17. (2) és (3) bekezdése július 1. napján lép hatályba. (3) A 8. és a 17. (1) bekezdése július 15. napján lép hatályba és az azt követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni. 6

7 17. (1) Az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 1. (2) bekezdése a következő 1) ponttal egészül ki : (A törvény hatálya nem terjed ki:) 1) fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmér ő l szóló évi CXXXIV. törvényben meghatározott legkisebb kereskedelmi árrésre. (2) A kereskedelemr ől szóló évi CLXIV. törvény 1. -ában az a külön törvénybe n meghatározott egészségügyi szolgáltatás, a külön törvényben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység, valamint a külön törvényben meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyköteles tevékenység kivételével szövegrész helyébe az a külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatás, a külön törvényben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység, valamin t a külön törvényben meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi engedélykötele s tevékenység és ehhez kapcsolódóan a külön törvényben meghatározott dohányboltban árusított egyéb termékek értékesítésére irányuló kereskedelmi tevékenység kivételével szöveg lép. (3) Hatályát veszti a Dohánytörvény 24/A. -a. 7

8 Indokolás Általános indokolás A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmér ől szóló évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Dohánytörvény ) második módosítását követ ően amely a dohányboltban forgalmazható termékek körét szélesítette ki számo s szakmai szervezet, illetve szövetség élt megfontolásra érdemes javaslattal a törvény álta l eddig nem szabályozott gyakorlati kérdések pontosítása érdekében. A törvényjavaslat célja ennek megfelelően egyrészt az új dohánytermék-kiskereskedelmi rendszer bevezetése előtt olyan további pontosító szabályok lefektetése, amelyek a z alkalmazhatóságot tovább segítik. Ugyanakkor, a törvény reagálni kíván az új kihívásokra is, amelyek például az Uniós jogfejl ődés miatt kerültek előtérbe. Számos szakmai szervezet élt a Dohánytörvény második módosítását követ ően azzal a javaslattal, hogy ne csak a dohányboltban forgalmazható termékek köre b ővüljön (egye s javaslatok szerint az egyáltalán ne b ővüljön) ; helyette/mellette meghatározott minimális árréssel garantálja a jogalkotó a dohánytermék-kiskereskedelmi rendszer hatékonyabb működését. A szakmai egyeztetéseket követ ően sem tűnik úgy, hogy a dohányboltban forgalmazhat ó termékek körét b ővíteni, illetve szűkíteni kellene; ugyanakkor e törvényjavaslat elfogadja a szakmai szervezetek azon javaslatát is, hogy a dohánytermék-kiskeresked ők minimális kereskedelmi árrése a törvény erejével garantáltassék. Részletes indokolás Az1.g-hoz Technikai pontosítás igényel, hogy a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. ténylegesen elvégzend ő feladatai felsorolása pontosan szerepeljen a törvény szövegében. A 2. és 4. -hoz Tekintettel arra, hogy a koncessziós pályázatok dönt ő része e törvényjavaslat benyújtásakor már lezárult, és a jöv őben kisebb volumenű, elsősorban helyi pályázati kiírásokkal kell csak számolni, az ésszerűség szempontjai szerint pontosítani lehet a koncessziós törvényb ől következ ő általános szabályokat. Ennek megfelel ően pontosítja a javaslat a pályázati felhívás közzétételi helyének szabályait, továbbá rendelkezik arról, hogy az els ő, majd legalább egy megismételt pályázati eljárást követő 36 hónapon belül nem szükséges de lehetséges új pályázati eljárást kiírni. A 3. S. és 7. ' - okhoz 8

9 A Jöt. elfogadott módosítása következtében szükséges e törvényben is pontosítani, hogy a mozgóbolttal végzett kiskereskedelmi tevékenység elvégzésére végs ő soron az állam nevében technikailag ki jogosult. A 6. -hoz A javaslat pontosítja az engedély iránti kérelem szabályait a vámhatóság szakmai javaslat a alapján. A 8. -hoz A javaslat egyik célja, hogy egy megfelel ő tíz százalékos mértékű kereskedelmi árré s biztosításával azok a dohánytermék-kiskeresked ők is biztosíthassák a dohánybolt szerény jövedelmezőségét, akik els ősorban (vagy kizárólag) a dohánytermékek forgalmazásábó l kívánják bevételeiket biztosítani. Ugyanakkor mivel a törvényjavaslat nem érinti a dohányboltban forgalmazható termékek körét, azért azok a kiskeresked ők is hasonló jövedelmezőséggel számolhatnak, akik önmagában a dohánytermékek kisebb volumene miat t nem tudnak megfelelő árrés-tömeget biztosítani; nekik az egyéb termékek árusításával együt t lehet fenntartható a dohánybolt. Hangsúlyozandó, hogy a dohánybolt fenntarthatóságának biztosítása nem öncél : mindenkor azon népegészségügyi érdeknek van alárendelve, miszerint a fiatalkorúak védelme érdekébe n a dohány-értékesítési csatornákat sz űkíteni, ellen őrizhet őségüket, felel ősségre vonásukat biztosítani szükséges. Az 9. -hoz A javaslat pontosítja a készletek nyilvántartására, illetve az adatszolgáltatásra vonatkoz ó rendelkezéseket. A10. -hoz A javaslat tovább pontosítja a fiatalkorúak védelmére vonatkozó szabályokat, és egyértelm űvé teszi, hogy fiatalkorú személy a dohányboltba nem léphet be, vagy ha be is lépett, akko r onnan ki kell utasítani; addig semmilyen értékesítési tevékenységet nem lehet továb b folytatni. E rendelkezéseiből egyértelmű az is, hogy nem cél, hogy a fiatalkorúak az egyé b termékeket (pl. az üdítőt) a dohányboltokban vásárolják meg; csak a nem fiatalkorú fogyaszt ó lehet a dohánybolt célközönsége bármely általa forgalmazott termék tekintetében. A 11. -hoz A Dohánytörvény alapján kiírt koncessziós pályázati folyamat során vált tapasztalhatóvá, hogy egyes dohányipari szereplők még a Dohánytörvény lényegi rendelkezéseine k hatálybalépését megel őző id őszakban igyekeznek olyan el őnyöket, támogatásokat (szponzorációkat) nyújtani a reménybeli dohánytermék-kiskeresked őknek, amelyek a Dohánytörvény alapján tiltottak lesznek, és amelyekkel esetleg tiltott előnyre tehetnéne k szert. Ezt megakadályozandó, a javaslat el őrehozza a tiltott szponzoráció szabályainak bevezetését. 9

10 A 12. -hoz A Kormány felhatalmazást kap az e törvényben nem szabályozott további végrehajtás i szabályok megalkotására. A 13. -hoz Tekintettel arra, hogy a koncessziós pályázatok dönt ő része e törvényjavaslat benyújtásakor már lezárult (méghozzá a koncessziós törvény általános szabályai szerint, melye k megalkotásakor kétségkívül nem lehetett még ilyen mennyiségű koncessziós eljárás lebonyolításának szükségességével számolni), az ésszer űség szempontjai szerint javasol t megteremteni azokat a különös, a dohánytermék-kiskereskedelmi koncessziós eljárásokr a vonatkozó szabályokat, amelyeket a jöv őbeni koncessziós eljárásokban alkalmazni lehet. A 14. -hoz A javasolt módosítás megszünteti azt a sem elméleti, sem pedig gyakorlati szempontból ne m indokolt korlátozást, miszerint a dohánytermék-kiskeresked ő nem értékesíthet adómérték - változást követő meghatározott időn belül már megvásárolt, adózott jövedéki terméket ; ugyanakkor szigorítja a nagykeresked ők számára el őírt határid őt. A dohánytermék-kiskeresked őknél ugyanis nem áll fenn az ún. készletezés veszélye (ezt a gyakorlati tapasztalatok is igazolják, hiszen a kiskeresked ők legfeljebb néhány napi/heti készletet vásárolnak/finanszíroznak) ; ugyanakkor jogi szempontból is indokolatlan és aggályos a már a kiskereskedő által megvásárolt, adózott termék értékesítését korlátozni. A javaslat ugyanakkor az eredeti célokkal összhangban a dohányterméknagykereskedők/importőrök részére tovább szigorít ezen feltételeken, hiszen esetükben valóban fennállhat a készletezés veszélye. A 15. -hoz A javasolt módosítás kiterjeszti a helyi adókról szóló törvény 39. (7) bekezdésében meghatározott termékek körét a dohánygyártmányokra. E termékeknél ugyanis az ott ír t szabály alkalmazása hasonló módon azon specifikus termékekhez, amelyeket a Htv. 39. (7) bek. szabályoz a rendkívül magas (több mint 80%-os) adótartalom, továbbá a szigorított, szűkített értékesítési lehetőségek miatt indokolt. Hatályba léptető és záró rendelkezések A hoz Budapest, április 2,.) - 10

11 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kövér Lászl ó az Országgy űlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján, a dohányzással összefügg őegyes törvények módosításáról a következő törvényjavaslatot kívánom benyújtani. Budapest, április Fidesz Magyar Polg i Szövetség

12 ORSZALG 1 HIVATALA M Érkezett : 2013 ÁPR J11 1 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Előterjesztői csatlakozás képvisel ői önálló indítványhoz Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Lázár János, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja T/ szám alatt, A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról címmel, törvényjavaslatot nyújtott be április 25-én. Ezúton szeretném jelezni, hogy - Lázár Jánosnak, a javaslat el őterjesztőjének hozzájárulásával el őterjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz. Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét. Budapest, április 26. Tisztelettel : Dr. Papcsák Ferenc Fidesz Magyar Polgári Szövetség (

13 ORSZÁ<'~ c.s Érkezett : 2013 ÁPR 2 9. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Előterjesztői csatlakozás képviselői önálló indítványhoz Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Lázár János, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja T/ szám alatt, A dohányzással összefügg ő egyes törvények módosításáról címmel, törvényjavaslatot nyújtott be április 25-én. Ezúton szeretném jelezni, hogy - Lázár Jánosnak, a javaslat előterjesztőjének hozzájárulásával előterjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz. Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét. Budapest, április 29. Tisztelettel : Dr. SzaPa éter Fidesz Magyar P lgári Szövetség

14 ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Előterjeszt ői csatlakozás képvisel ői önálló indítványhoz Kövér László az Országgy űlés elnök e részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Lázár János, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja T/ szám alatt, A dohányzással összefügg ő egyes törvények módosításáról címmel, törvényjavaslatot nyújtott be április 25-én. Ezúton szeretném jelezni, hogy - Lázár Jánosnak, a javaslat el őterjesztőjének hozzájárulásával - el őterjeszt őként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz. Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét. Budapest, április 29. Tisztelettel : Dr. Vas Imre Fidesz Magyar Polgári Szövetség

15 ORSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA El őterjesztői csatlakozás képvisel ői önálló indítványhoz Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Lázár János, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportjának tagja T/ szám alatt, A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról címmel, törvényjavaslatot nyújtott be április 25-én. Ezúton szeretném jelezni, hogy - Lázár Jánosnak, a javaslat el őterjeszt őjének hozzájárulásával előterjeszt őként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz. Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét. Budapest, április 29. Tisztelettel : Lipők Sándor Fidesz Magyar Polgári Szövetség

EGYSÉGES JAVASLA T. zárószavazásáho z

EGYSÉGES JAVASLA T. zárószavazásáho z air Ellenjegyezte :7) ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ OF t 1d1.éi Hivalala Tp(odcr.( ((fi 2013 51M 1 ó. EGYSÉGES JAVASLA T a dohányzással összefügg ő egyes törvények módosításáról szól ó T/10881. sz. törvényjavaslat

Részletesebben

zlcexett ; 201,,2 NOV évi... törvény

zlcexett ; 201,,2 NOV évi... törvény é; T?ívatala. 19,(6 5 zlcexett ; 201,,2 NOV 16. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képviselői önálló indítvány 2012. évi... törvény A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohányterméke k kiskereskedelméről

Részletesebben

A pályázat kiírása és annak feltételei:

A pályázat kiírása és annak feltételei: Az Országgyűlés a 2012. szeptember 11-i ülésnapján fogadta el a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényt A törvény célja: -

Részletesebben

T/ számú törvényjavasla t. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/ számú törvényjavasla t. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ -rlae 3 Érkezett : 2014 ( i 3 a T/ számú törvényjavasla t a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előterjesztő: Lázár János Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGET KIJELÖLÉS ÚTJÁN FOLYTATÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGET KIJELÖLÉS ÚTJÁN FOLYTATÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGET KIJELÖLÉS ÚTJÁN FOLYTATÓK RÉSZÉRE 2014. január 23. Tisztelt Kijelöltek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen általános tájékoztató célja a

Részletesebben

2012. évi CXXXIV. törvény. a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

2012. évi CXXXIV. törvény. a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről A jogszabály (2014.I.13.) napon hatályos állapota 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről Az Országgyűlés - elsősorban annak érdekében,

Részletesebben

A Gazdasági bizottság jelentés e

A Gazdasági bizottság jelentés e Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága Érkezett: 2c 14 ; Q 2. Kijelölt bizottság A Gazdasági bizottság jelentés e a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló

Részletesebben

2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 1

2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 1 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 1 Az Országgyűlés elsősorban annak érdekében, hogy Magyarországon minél kevesebb fiatalkorú

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható

Részletesebben

2015. évi törvény a dohánytermék-kereskedelem állami monopóliumának megszüntetésér ő l

2015. évi törvény a dohánytermék-kereskedelem állami monopóliumának megszüntetésér ő l ()j'szaggy: ; 1 )rom á 6-7 4 Érkezcr : 2015 MÁJ rt O4. 2015. évi törvény a dohánytermék-kereskedelem állami monopóliumának megszüntetésér ő l 1. (1) A magyar államnak a dohánytermék-kiskereskedelmi, illetve

Részletesebben

1. А törvényjavaslat 2. (4) bekezdésének következő módosftásátjavaslom :

1. А törvényjavaslat 2. (4) bekezdésének következő módosftásátjavaslom : ~ 140 9.3~ив:чна п rюmиy~ ;\^^Х л Iз ORSZÁGGYŰLÉSI кёpyrselő &t.* 2014 ~av 2 7. Módosítójavaslat Kővér László az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről**

2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről** 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről** Az Országgyűlés elsősorban annak érdekében, hogy Magyarországon minél kevesebb fiatalkorú

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény lroin4nyszám, Ofszággyűl és Hivatal a filcezett : 2011,x 1 14. ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISEL Ő Képviselői önálló indítvány 2012. évi... törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban

Részletesebben

Fiívattí a. A Kertv. 12. (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép :

Fiívattí a. A Kertv. 12. (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép : Fiívattí a. t1;ezqtt: 2013 3 O. 2013. évi...törvén y a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról 1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 3. (4 ) bekezdésének

Részletesebben

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a. A Törvényalkotási bizottság összegző jelentése. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a. A Törvényalkotási bizottság összegző jelentése. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére É, á. : 20 1.4 DEC 1 2 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a A Törvényalkotási bizottság összegző jelentése a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról

Részletesebben

T/9863. számú. törvényjavaslat

T/9863. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9863. számú törvényjavaslat a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a jövedéki adóról és

Részletesebben

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki :

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki : trom~ínyszarn~ 1! 7'4 S:2i? 6. ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselői önálló indítvány 2014. évi... törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáró

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

I 1' 2 11 '1. Tisztelt Elnök Úr!

I 1' 2 11 '1. Tisztelt Elnök Úr! I 1' 2 11 '1 2.08 1 Az Országgyűlés 1. 1 Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014.

Részletesebben

I. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló évi CXXXIV. (a továbbiakban: Fdvtv.

I. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló évi CXXXIV. (a továbbiakban: Fdvtv. I. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. (a továbbiakban: Fdvtv. ) A jogszabály mai napon (2012.XII.16.) hatályos állapota Az Országgyűlés

Részletesebben

2012. évi... törvény. az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi LXV. törvény módosításáró l

2012. évi... törvény. az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi LXV. törvény módosításáró l 2012. évi... törvény É k& az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáró l 1. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésér

Részletesebben

Ll.~.,Je~r. Tisztelt Elnök Úr!

Ll.~.,Je~r. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Ll.~.,Je~r 12 es C) 4 4 L~ ~k E2vséges javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló

Részletesebben

Tisztelt Koncesszió Jogosult és Gyakorló!

Tisztelt Koncesszió Jogosult és Gyakorló! Tisztelt Koncesszió Jogosult és Gyakorló! Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) mindig is kiemelt figyelmet fordított a Nemzeti

Részletesebben

2012. évi törvény. A sportról szóló évi I. törvény (a továbbiakban : Stv.) 5. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

2012. évi törvény. A sportról szóló évi I. törvény (a továbbiakban : Stv.) 5. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : vuski f 'd 2012. évi törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáró l Érkezett : / C93 9 2012 ÁR 2 7. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban : Stv.) 5. (4) bekezdése helyébe

Részletesebben

2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosításáró l

2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosításáró l lren ányszárnj ' 8 "3 Érkezet : 2011 ro ' 0 3.: ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítvány 2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáró l 1. A villamos

Részletesebben

T/2081. számú. törvényjavaslat. a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról

T/2081. számú. törvényjavaslat. a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2081. számú törvényjavaslat a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény Országgyűlési képvisel ő ÉrketQ t: 2013SNT D3. Képviselői önálló indítvány 2013. évi... törvény a közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény é s a munka törvénykönyvér ől szóló 2012.

Részletesebben

2013. évi... törvény

2013. évi... törvény '7 I É kez 2O3E: 1w. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Képviselői ónálló indítvány 2013. évi... törvény a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény módosításáró

Részletesebben

1 akezc r N évi... törvény

1 akezc r N évi... törvény és Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség 1 akezc r. 2012 N 0 8. Képvisel ői önálló indítvány 2012. évi... törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr!

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr! uiés Hivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

2015. évi... törvény. egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékévei összefügg ő módosításáró l

2015. évi... törvény. egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékévei összefügg ő módosításáró l 4, k :~B RS ~!Ai~.e Q Cs mányvz{ -~' {.~O`~V ^ / 2015. évi... törvény Képvisel ői önálló indítvány egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékévei összefügg ő módosításáró l (1) A jövedéki adóról és

Részletesebben

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmér ől

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmér ől 2015. évi....törvény 2015 JAN. 1 6 a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmér ől Az Országgyűlés - annak érdekében, hogy Magyarországon minél kevesebb fiatalkorú

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése Az Országgy űlés Fenntartható fejlődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése az épített környezet alakításáról és védelmér ől szóló 1997. évi LxXVIII. törvénynek

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése urbzaggy ű lés Hivatala iroma nyszarn- 6t3.413/ w Érkezett : 2015 DEC 1 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése a közbeszerzésekr ől szóló 2015. évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya A jogszabály 2016.05.18. napon hatályos állapota. 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a dohánytermék-kiskereskedők által vezetendő nyilvántartásokról, valamint a dohányboltban forgalmazott egyes termékekre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIJELÖLÉS ÚTJÁN FOLYTATOTT DOHÁNY-KISKEREKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ JANUÁR 1.

TÁJÉKOZTATÓ KIJELÖLÉS ÚTJÁN FOLYTATOTT DOHÁNY-KISKEREKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ JANUÁR 1. TÁJÉKOZTATÓ KIJELÖLÉS ÚTJÁN FOLYTATOTT DOHÁNY-KISKEREKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ 2017. JANUÁR 1. Köszöntő Tisztelt Kijelöltek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen általános tájékoztató célja

Részletesebben

Cszái( 2011. évi... törvény a közösségi közlekedés finanszírozásával összefügg ő egyes törvények módosításáról

Cszái( 2011. évi... törvény a közösségi közlekedés finanszírozásával összefügg ő egyes törvények módosításáról Cszái(,ra v Hivatat a Érkezett : 2011 DEC 0 9-2011. évi.... törvény a közösségi közlekedés finanszírozásával összefügg ő egyes törvények módosításáról Az Országgy űlés a helyi közösségi közlekedés színvonalának

Részletesebben

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1# +atala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkoett : 2010OKT22 Képvisel ői önálló indítvány 2010. évi... törvény a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

T/2080. számú. törvényjavaslat

T/2080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2080. számú törvényjavaslat a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Seszták

Részletesebben

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714.

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714. Iromány száma : T/12714/ /{ Benyújtás dátuma : 2016. november 17. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Érkezett : 2016 tiov 1 7. Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

2015. évi... törvény. az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró l

2015. évi... törvény. az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró l Országgy űlés tliv tale lrományszéwn: Skda6 2015. évi.... törvény Érlett: 1015»L L 0 2 az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró

Részletesebben

El őterjesztő : (a Kormány által az Európai Bizottsághoz egyeztetési eljárás céljából megküldött normaszöveg) ÍrGrr:án} 3iáC E S Z ó^ ) -

El őterjesztő : (a Kormány által az Európai Bizottsághoz egyeztetési eljárás céljából megküldött normaszöveg) ÍrGrr:án} 3iáC E S Z ó^ ) - ÍrGrr:án} 3iáC E S Z ó^ ) - A ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Érkezet:: 2012 S Q a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohányterméke k kiskereskedelmér ől szóló T/5281/68. számú egységes javaslat

Részletesebben

(^ O. Érkezett: 2015 NOV 3 0. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

(^ O. Érkezett: 2015 NOV 3 0. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére irumanyszóm- 71 Sti $ C. (^ O Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 NOV 3 0. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Tájékoztatás a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény változásáról

Tájékoztatás a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény változásáról Tájékoztatás a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény változásáról Tisztelt Koncesszió Jogosult, Koncessziót Gyakorló! Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény Q0002/000 5 s.., ~ Yíltt3s Hivatala IrorrrQnystéhn: TI 50 2 tt 2015 JúN 0 2. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítván y 2015. évi... törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr!

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatal a Irományszám : -v I sc '- 1 5 Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Érkezett 2015 JÚN 1 7. Kijelölt bizottság épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes

Részletesebben

0 gyűlés Hivatala. Iromány- zám : " TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító javasla t

0 gyűlés Hivatala. Iromány- zám :  TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító javasla t 0 gyűlés Hivatala Iromány- zám : " TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

2012. évi... törvén y. 1. A törvény hatály a 1.

2012. évi... törvén y. 1. A törvény hatály a 1. .rs a t>;y:i,. s f-trvatal a 2012. évi... törvén y 2012 AJ 2 t a budapesti Istvánmez ő rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpia i Központ integrált rekonstrukciójáról Az Országgy űlés

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat Fidesz Magyar Polgári Szövetsé g Képvisel őcsoportj a ORMgiy is tr~irlácsy

Részletesebben

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3486/11. szám Érkezett : 2011 S2EPT 1 2. Az Országgyűlés Kulturális és sajt ó bizottságának ajánlás a a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

2012. évi... törvény. a földgázellátásról szóló évi XL. törvény és a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény módosításáró l

2012. évi... törvény. a földgázellátásról szóló évi XL. törvény és a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény módosításáró l i,orránysz, : 1( g 13`} Érkezett: 2012 CK± 1 2. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő 'Képvisel ői önálló indítvány 2012. évi... törvény a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a nemzeti vagyonról szóló

Részletesebben

,,,..a ri1valala. 2015. évi... törvény a halgazdálkodásról és a hal védelmér ől szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról

,,,..a ri1valala. 2015. évi... törvény a halgazdálkodásról és a hal védelmér ől szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról ,,,..a ri1valala,éultic]nysz8rr1: ` G 9 8 Érkezett 2015 OKT 2,7. 2015. évi... törvény a halgazdálkodásról és a hal védelmér ől szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról A halgazdálkodásról és a hal védelmér

Részletesebben

Budapest, november 3. Tisztelettel :

Budapest, november 3. Tisztelettel : Benyújtás dátuma: 2016. november 1 Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága Országgy űlés Hivatala Irományszám : 42.344 Érkezett : 2016 NOV O 7. Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Tárgy

Részletesebben

:mányazám : Országgy űlési képvisel ő. Érkezett : 2017 MARC 02. Kereszténydemokrata Néppárt Országgyűlési Képvisel őcsoport

:mányazám : Országgy űlési képvisel ő. Érkezett : 2017 MARC 02. Kereszténydemokrata Néppárt Országgyűlési Képvisel őcsoport t, zóggy űiés Hivatala Országgy űlési képvisel ő :mányazám : T/a 4 ~.g8 Érkezett : 2017 MARC 02. Kereszténydemokrata Néppárt Országgyűlési Képvisel őcsoport Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

2011. évi... törvény

2011. évi... törvény ,,; 5 tiiva~ata ysr~rri.-~ ~~l g 9 2011 MM 13. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő Képvisel ői önálló indítvány 2011. évi... törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel

Részletesebben

2013. évi... törvény

2013. évi... törvény Or zá é,s Hivatal a Iri*_ra'.t ;.. -(050 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Érírezett: 2[,";3 MÁK: 2 2. Képvisel ői önálló indítvány 2013. évi... törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a

Országgy űlés Hivatal a Országgy űlés Hivatal a 2016. évi.... törvény Irományszám :97JIg h Q Érkezett : 2016 AUG 30. az üzemanyagárak indokolatlan áremelésének megakadályozása érdekében egye s pénzügyi tárgyú törvények módosításáró

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G

Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G Az Országgyűlé s Fenntartható fejl ődés bizottsága 2016 ÁPR 19. Kapcsolódó bizottság enntarthato fejl des biz ttsaga jelentes a villamos energiáról szóló

Részletesebben

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza]

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza] Országgyűlés Hivatala ;~,~:~~, : ~ X10,(3 2 11 FEER 21. 2013. évi... törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi

Részletesebben

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : 2015. évi... törvény a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképesség ű személyek munkaerő-kőlcsönzés keretében történő foglalkoztatásának el ősegítésér ő l 1. A társadalombiztosítás

Részletesebben

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr!

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr! r -,- ű F~.~ iva la MAGYARORSZÁG KORMÁNYA,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Zárószavazás el őtti módosító javasla t Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke részér e Budapest Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

2015. évi... törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény módosításáró l

2015. évi... törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény módosításáró l Ly n sm.wj ;iyaiitla rn a... M Irumányszáml S ^ ' Érkezett: 2015 JÚN 0 9. 2015. évi... törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáró l 1. (1) A Magyarország

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t Országgy űlés Hivatal a Zrornánysa á,n. (ft-9 L Az Országgy űlé s Gazdasági és informatikai bizottsága Érkezett : 2012 OK]. 0. Bizottsági módosító javaslat Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat.

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGVÜLÉS I1IVATAL.t- T/10979/17. Érkezett : 2009 NOV 4 8. Az Országgy űlé s Oktatási és tudományos bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának kiegészít ő ajánlás a a közoktatásról

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. a dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról

T/ számú. törvényjavaslat. a dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12371. számú törvényjavaslat a dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2016. október

Részletesebben

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e Az Országgy űlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Országgyűlés Hivatal a lrományszáfh : 5 \)U Q Érkezett: 2015 JÓN Kijelölt bizottsál A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e a Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

Irományszám. T-I 502, 8. 2015. évi... törvény

Irományszám. T-I 502, 8. 2015. évi... törvény .c4,4m.,,^y^ ytc,s~le tkale Irományszám. T-I 502, 8 Érkezett: 2015 J ú N 1 á. ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő Képvisel ői önálló indítvány 2015. évi... törvény A szerencsejáték szervezésér ől szóló 1991. évi

Részletesebben

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : 2016. december 1. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

2013. évi. törvény. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása. ebben az elszámolt időszakban:

2013. évi. törvény. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása. ebben az elszámolt időszakban: T/12307 számú törvényjavaslat 2013 évi törvény az alapvető szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók hiteles és pontos tájékoztatása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról A lakossági terhek

Részletesebben

Érkezet i')v évi... törvény

Érkezet i')v évi... törvény .al Xti-. ECCmXánysZá"m: j oz- 1( 3 Érkezet. 2012 i')v 2 3. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képviselői önálló indítvány 2012. évi... törvény egyes törvényeknek az Országgy űléssel, valamint az önkormányzatokkal

Részletesebben

2016. évi... törvén y a kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvénye k módosításáró l

2016. évi... törvén y a kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvénye k módosításáró l Országgy űlés Hivatala irományszám : 14/1 p,23 Érkezett : 2016 JÚN Q6. 2016. évi... törvén y a kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvénye k módosításáró l 1. Magyarország

Részletesebben

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - -

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - 59 A JELŰ BETÉTLAP I. Adóalany Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel () 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű

Részletesebben

Az ellátatlan települések átlagos lakosságszáma: 265 fő/település. lakosság (Millió fő) településszám Ellátott. 9, Ellátatlan

Az ellátatlan települések átlagos lakosságszáma: 265 fő/település. lakosság (Millió fő) településszám Ellátott. 9, Ellátatlan 2016.11.29. Az ellátatlan települések átlagos lakosságszáma: 265 fő/település lakosság (Millió fő) településszám Ellátott 9,7 2 633 Ellátatlan Összesen 0,1 9,9 544 3 177 Megyénkénti dohánytermék-ellátottság

Részletesebben

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett -

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett - Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett - 2016 ÁPR 2 0. Kijelölt bizottság fit +»í,t"~iú.k`~ r~, A Napjóléti bizottság jelentésé egyes egészségügyet

Részletesebben

Nyilvántartás a évben beérkező és elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelmekről

Nyilvántartás a évben beérkező és elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelmekről Nyilvántartás a 2014. évben beérkező és elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelmekről Sorszám 1. 2. 3. Közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelem tárgya A 025085 egyedi azonosítójú pályázattal

Részletesebben

2014. évi...törvény. egyes törvényeknek a dolgozó szülők védelme érdekében szükséges módosításáró l

2014. évi...törvény. egyes törvényeknek a dolgozó szülők védelme érdekében szükséges módosításáró l Érkezett : 2014 JAN 2 2. 2014. évi....törvény egyes törvényeknek a dolgozó szülők védelme érdekében szükséges módosításáró l A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Jelen szövegállapot hatálya: 2017. január 5. - 2017. március 31. 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről,

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr!

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr! ;`fá'41`& léd"~ 1n3ṙ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő NCV 2.O. T/13049/... Módosító javaslat Dr. Kövér László az Országgy űlés Elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

Részletesebben

2015. évi... törvény U : 2015 NOV 2 3.

2015. évi... törvény U : 2015 NOV 2 3. UvN tlt ',(11F1lí4 iromtoiysrálo:-7-/ 4g I 2015. évi.... törvény U : 2015 NOV 2 3. a tisztességes földm űvesek védelme és a méltányos földbérleti díjak megteremtés e érdekében a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

2016. évi... törvény

2016. évi... törvény Országgy űlés Hivatal a Irományszám : 7( A A C g g Érkezett : 2016 AUG 1 O. 2 2016. évi... törvény a tőkepiac stabilitásának er ősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi

Részletesebben

A dohánytermékek kiskereskedelmét érintő aktualitások 2015. május

A dohánytermékek kiskereskedelmét érintő aktualitások 2015. május A dohánytermékek kiskereskedelmét érintő aktualitások 2015. május Szabó József pénzügyőr százados osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Jövedéki Főosztály Az előadás felépítés 1. Dohánybolt

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat.

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat. T/6960/69. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JÚN 06. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának második kiegészít ő ajánlás a az egyes egészségügyi

Részletesebben

részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen )

részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen ) Országgyűlés Hivatala Irományszám : AQ1-2..,t Érkezett : 2016 máj 1 7. 2016. évi... törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. Hírvény módosításáról (1) A Magyar Fejlesztési

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t ?fi'szw ülés Hivatal a Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottságai; 2010 OKT 18. Bizottsági módosító javaslat Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8. Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t

Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8. Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 0 6. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

2014. évi törvény. (2) A magyar jelnyelvtudást a magyar jelnyelv vizsga eredményét igazoló tanúsítvánnyal (a továbbiakban: tanúsítvány) kell igazolni.

2014. évi törvény. (2) A magyar jelnyelvtudást a magyar jelnyelv vizsga eredményét igazoló tanúsítvánnyal (a továbbiakban: tanúsítvány) kell igazolni. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz- Magyar Polgári Szövetség 2014 Érkezett 2 7. Képviselői önálló indítvány 2014. évi törvény a közszolgálati tisztvisel őkr ől szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak

Részletesebben

lron ányuzám : Érkezett : 2012

lron ányuzám : Érkezett : 2012 s :ec.,:s~ltl lron ányuzám : Országgyűlési képvisel ő FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség Érkezett : 2012 Képviselői önálló indítvány 2012. évi törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta.

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta. Iromány száma : T/13159/ g Benyújtás dátuma : 2016: december 7. ORSZÁGG úll, Az Országgyű lés Törvényalkotási bizottsága Érkezett. Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás Gergely,

Részletesebben

'T 1 11 2. ~~ 2015. évi... törvény. egyes törvényeknek a közmunkacsapda felszámolásához szükséges módosításáról

'T 1 11 2. ~~ 2015. évi... törvény. egyes törvényeknek a közmunkacsapda felszámolásához szükséges módosításáról 'T 1 11 2 ~~ 2015. évi... törvény egyes törvényeknek a közmunkacsapda felszámolásához szükséges módosításáról 1. (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.

Részletesebben

Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezctr 201E DEC v 2.

Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezctr 201E DEC v 2. Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: 2016. december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága r\- SI, GG Y 1JL k ;:, Érkezctr 201E DEC v 2. Címzett: Kövér László, az Országgy űlés elnöke Tárgy

Részletesebben

Tisztelt Dohánytermék-kiskereskedő!

Tisztelt Dohánytermék-kiskereskedő! Tisztelt Dohánytermék-kiskereskedő! Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) 2012. évi CXXXIV. (a továbbiakban: Fdvtv. ) 4. (2)

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévről a község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel (Ft)

I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel (Ft) A JELŰ BETÉTLAP Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása I. Adóalany II. A nettó árbevétel () 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6] 2. A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Irományszám : Érkezte 2015 JúN 2 6. Tisztelt Elnök Úr!

Irományszám : Érkezte 2015 JúN 2 6. Tisztelt Elnök Úr! ürszdggyiíles Mívatale Irományszám : Tl5Wt ~ 'C" Érkezte 2015 JúN 2 6. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegz ő módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben