2013. évi... törvény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi... törvény"

Átírás

1 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Ce13 APR 2 5, Képviselői önálló indítvány évi... törvény a dohányzással összefügg ő egyes törvények módosításáró l 1. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohányterméke k kiskereskedelmér ől szóló évi CXXXIV. törvény módosítása 1. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmér ő l szóló évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Dohánytörvény) 4. (2) bekezdés e helyébe a következő rendelkezés lép : (2) A dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének el őmozdítására, a dohánytermékkiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírásának, elbírálásának, a koncessziós szerződés megkötésének el őkészítésére, valamint a megkötött koncesszió s szerződés ellenőrzésére a miniszter 100%-os állami tulajdonban lév ő zártkörűen működ ő nonprofit részvénytársaságot (a továbbiakban : a részvénytársaság) alapít. 2. A Dohánytörvény 7. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A nyilvános pályázati felhívást vagy legalább két országos napilapban, vagy a pályáza t szerinti településen illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal honlapján, vagy a részvénytársaság honlapján meg kell hirdetni a pályázatok benyújtására nyitva álló id őtartam kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően. 3. A Dohánytörvény 10. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : b) a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlása az adott településen megsz űnt, illetve még nem folyik, a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultságot a z állam a részvénytársaság, vagy a részvénytársaság által erre külön feljogosított személy útjá n is gyakorolhatja az új, eredményes pályázat alapján megkötend ő koncessziós szerződés aláírásáig. 1

2 4. A Dohánytörvény 10. -a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki : (3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltér ően, abban az esetben, ha a (2) bekezdés alapján kiírt új pályázat is bármely okból eredménytelen, úgy az új pályázat eredménytelenségéne k kihirdetését követ ő 36 hónapon belül nem kötelező új pályázatot kiírni. 5. A Dohánytörvény 11. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételek együttes fennállása esetén az állam a Jöt-ben meghatározottak szerint mozgóbolt útján is gyakorolhatja a dohánytermék - kiskereskedelmi tevékenységet. A mozgóboltra a kereskedelemr ől szóló törvény rendelkezései is irányadók. 6. A Dohánytörvény 13. (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : /(S) Nem adható meg engedély, ha/ b) a kérelmezőnek 30 napon túli lejáratú, állami adóhatóság által behajtandó köztartozás a vagy állami adóhatóság által nyilvántartott adótartozása van, 7. A Dohánytörvény 13. (8) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (8) E rendelkezéseit a részvénytársaságra, vagy az általa a 10. (1) bekezdés b) pontj a szerint külön feljogosított személyre nem kell alkalmazni. 8. A Dohánytörvény a következ ő új 15/A. -sal egészül ki : 15/A. (1) A dohánytermék-kiskereskedő az e törvényben meghatározott kiskereskedelm i árrésre jogosult. (2) A dohánytermék-nagykereskedő köteles legalább az e törvény által el őírt legkisebb kiskereskedelmi árrést biztosítani a dohánytermék-kiskeresked ő részére minden olyan dohánytermékre, amelyet a dohánytermék-kiskeresked ő a dohánytermék-nagykereskedőtől szerez be kiskereskedelmi forgalmazás céljából. 2

3 (3) A (2) bekezdésben meghatározott legkisebb kereskedelmi árrés mértéke a dohánytermék adókkal nem csökkentett kiskereskedelmi eladási árának tíz százaléka. Ennek megfelelően a dohánytermék-nagykereskedő a dohánytermék-kiskereskedőtől a dohánytermék után legfeljebb olyan árat követelhet, amely nem nagyobb a dohánytermék adókkal ne m csökkentett kiskereskedelmi eladási árának 0,9-szeres szorzatával kiszámolt összegnél. (4) Semmis az a megállapodás, amely arra irányul, vagy azt eredményezi, hogy a dohánytermék-kiskereskedő részére e törvény alapján biztosítandó legkisebb kiskereskedelm i árrés mértéke ne érje el a (3) bekezdésben írt mértéket, vagy azt ne a törvényes fizetőeszközben, hanem egyéb közvetlen vagy közvetett juttatásban, kedvezménybe n biztosítsa a dohánytermék-kiskeresked ő részére. (5) A legkisebb kiskereskedelmi árrésre vonatkozó rendelkezéseket akkor is megfelel ően alkalmazni kell, ha a dohánytermék értékesítésére a ban meghatározottak szerint kerül sor." 9. A Dohánytörvény a következ ő új 15/B. -sal egészül ki : 15/B. A dohánytermék-kiskereskedő köteles a készletéről, illetve annak forgalmáról külö n jogszabály szerint nyilvántartást vezetni, illetve elektronikus úton adatot szolgáltatni. 10. A Dohánytörvény 16. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : 16. (1) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során törekedni kell arra, hogy fiatalkorú dohánytermékhez ne juthasson. (2) Amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a dohánytermék értékesítési helyér e (dohányboltba, elkülönített helyre) fiatalkorú személy lépett be, illetve a dohányterméke t fiatalkorú kívánja megvásárolni, a dohánytermék-kiskeresked ő köteles a fogyasztót életkora hitelt érdeml ő igazolására felhívni. (3) Amennyiben a fogyasztó az életkorát a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék ne m értékesíthet ő, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el. (4) Ameddig a (3) bekezdés rendelkezései szerint felszólított fogyasztó a dohánytermé k értékesítési helyét nem hagyja el, a dohánytermék értékesítése, illetve a dohányboltban más e törvény alapján a dohányboltban forgalmazható termék értékesítése sem folytatható még a z arra jogosult fogyasztó részére sem. (5) Abban az esetben, ha a (3) bekezdés rendelkezései szerint felszólított fogyasztó a felhívá s ellenére nem hagyja el a dohánytermék értékesítésének helyét, a dohánytermék-kiskereskedő a rendőrhatóság intézkedését kérheti. 3

4 (6) A dohánytermék-kiskereskedő köteles a dohánytermék értékesítését megtagadni abban a z esetben is, ha annak gyanúja merül fel, hogy a nem fiatalkorú fogyasztó a dohányterméke t fiatalkorú részére történő továbbadás céljából kívánja megvásárolni. (7) A dohánytermék-kiskereskedővel szemben az e -ban szabályozott rendelkezések be ne m tartásáért a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szabhat ki." 11. A Dohánytörvény a következő új 24/B. -sal egészül ki : 24/B. (1) Törvény eltérő rendelkezés hiányában az a) a természetes személy, aki e törvény rendelkezése alapján kiírt koncessziós pályázat i eljáráson pályázatot nyújt(ott) be, b) a természetes személy, egyéni vállalkozó, illetve gazdasági társaság, aki az a) pontban meghatározott pályázati eljárás eredményeként koncessziós szerződést ír(t) alá, c) az a) vagy b) pontban felsoroltak bármelyikére tekintettel bármely más személy sem közvetlenül sem közvetve nem köthet olyan megállapodást, illetve nem fogadhat el olya n ajándékot, árengedményt, térítést vagy egyéb juttatást (ide nem értve a szokásos kereskedelm i árrés biztosítását) amelynek célja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenysé g megkezdésének, illetve folytatásának megkönnyítése, ha annak ellentételezése legalább részben arra irányul, vagy azt eredményezi függetlenül attól, hogy az az e bekezdé s rendelkezései alapján tiltott előny nyújtásának, vagy elfogadásának időpontjától eltérő időpontban következik be, hogy a dohánytermék-nagykereskedők bármelyikének bármel y termékét a többi egy vagy több dohánytermék-nagykeresked ő termékeihez képest kedvezőbb helyzetbe hozza. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalomba ütközik különösen kedvezmény, illetve el őny nyújtása formájától, illetve elnevezésétől függetlenül a meghatározott dohánybol t kialakításához, berendezéséhez, felszereléséhez, m űködéséhez vagy üzemeltetéséhez. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvez őbb helyzet fennállását az eset össze s körülményeire figyelemmel meg kell állapítani különösen akkor, ha egy adott termék, vag y termékcsoport dohányboltban való megjelenítése (akár a dohánytermék-kiskereskedő önkéntes vállalása alapján, akár szóbeli vagy más szerz ődés értelmében) eltér má s dohánytermék-nagykeresked ők termékeinek megjelenítésétől (így például nagyobb felületen, vagy észrevehetőbb kiemeléssel láthatóak ezek a termékek), és ezt az így megjelenítet t termékekre, vagy termékcsoportokra nyújtott a többi termékhez képest kedvez őbb kereskedelmi árrés mértéke nem indokolja, vagy az e törvény alapján megkötött koncesszió s szerz ődés rendelkezéseib ől kifejezetten nem következik. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalomba ütköző szerződés (ügylet) semmis. Az (1 ) bekezdés rendelkezései az e törvény alapján megkötött koncessziós szerződésre nem alkalmazhatóak. (5) Az e -ban foglaltak betartását az illetékes vámhatóság ellenőrzi. Amennyiben a dohánytermék-nagykeresked ő, illetve más személy közvetve vagy közvetlenül e által tiltot t ajándékot, árengedményt, térítést vagy más egyéb juttatást nyújt az (1) bekezdésbe n 4

5 meghatározott személynek, vagy reá tekintettel másnak, úgy az ajándékot, árengedményt, térítést, illetve egyéb juttatást nyújtót, továbbá azt, akinek érdekében ezen el őnyök bármelyikét nyújtják, az illetékes vámhatóság az Fgytv. 47/C. -ában meghatározott mértékű bírsággal sújthatja." 12. A Dohánytörvény a következő új 24/C. -sal egészül ki : 24/C. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a) az e törvényben nem szabályozott, a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenysé g biztonságos, szakszerű lebonyolításához szükséges személyi, tárgyi és gazdaság i feltételeket, valamint az engedélyezési eljárásra vonatkozó további szabályokat, b) a dohánytermék-kiskereskedők által a nyilvántartások vezetésére és a dohányboltban forgalmazott egyes jövedéki termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsé g teljesítésére irányadó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg. 2. A koncesszióról szóló évi XVI. törvény módosítása 13. A koncesszióról szóló évi XVI. törvény új fejezetcímmel és új 10/B. -sal egészül ki : Dohánytermék-kiskereskedelmi koncessziós pályázatra irányadó különös szabályo k 10/B. (1) Az ágazati törvényben meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi koncesszió s eljárásra e törvény rendelkezéseit az e -ban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. (2) Az ágazati törvény a nyilvános pályázati felhívás közzétételére az e törvény 8. (1 ) bekezdésében meghatározottnál rövidebb határid őt, illetve eltérő közzétételi helyeket i s előírhat. (3) E törvény 9. -ától eltér ően a pályázati kiírás a dohánytermék-kiskereskedelm i koncessziós pályázatok benyújtására 60 napnál rövidebb, de legalább 20 napot elér ő határid őt határozhat meg. (4) Az ágazati törvény alapján megkötött koncessziós szerződésben a felek e törvény ában foglaltaktól, továbbá abban az esetben, ha a koncesszió jogosultja e tevékenységét ne m gazdasági társaság útján gyakorolja e törvény 17. -ában, valamint 20. -ában foglaltaktól eltérhetnek. 5

6 3. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairó l szóló évi CXXVII. törvény módosítása 14. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény 98/A. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Adómérték-változás hatálybalépését követ ő 15. napon túl a jövedéki engedélye s kereskedő, az importáló kizárólag a hatályos adómértéknek megfelel ő adójeggyel ellátott dohánygyártmányt értékesíthet. 4. A helyi adókról szóló évi C. törvény módosítása 15. A helyi adókról szóló évi C. törvény 39. (7) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (7) A (4) és (5) bekezdéstől eltérően az adóalap megállapításánál azon áruk, anyagok, szolgáltatások értékesítésével összefüggésben elszámolt eladott áruk beszerzési értékének é s közvetített szolgáltatások értékének teljes összege csökkenti a nettó árbevétel összegét, amel y áruk, anyagok, szolgáltatások értékesítése után az adóalany a számvitelről szóló törvény szerinti exportértékesítés nettó árbevételét, vagy a közfinanszírozásban részesül ő gyógyszerek vagy a jövedéki adóról szóló törvényben meghatározott dohánygyártmányok, mint áru k értékesítése után belföldi értékesítés nettó árbevételét számolja el. Az elszámolóház i tevékenységet végző szervezetnél, az általa a földgázpiaci és villamosenergia-piaci ügylete k elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelr ől szóló törvény szerint i eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamos energia beszerzési érték e teljes összege csökkenti a nettó árbevétel összegét. 5. Záró rendelkezése k 16. (1) E törvény a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel a kihirdetését követ ő napon lép hatályba. (2) A 17. (2) és (3) bekezdése július 1. napján lép hatályba. (3) A 8. és a 17. (1) bekezdése július 15. napján lép hatályba és az azt követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni. 6

7 17. (1) Az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 1. (2) bekezdése a következő 1) ponttal egészül ki : (A törvény hatálya nem terjed ki:) 1) fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmér ő l szóló évi CXXXIV. törvényben meghatározott legkisebb kereskedelmi árrésre. (2) A kereskedelemr ől szóló évi CLXIV. törvény 1. -ában az a külön törvénybe n meghatározott egészségügyi szolgáltatás, a külön törvényben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység, valamint a külön törvényben meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyköteles tevékenység kivételével szövegrész helyébe az a külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatás, a külön törvényben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység, valamin t a külön törvényben meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi engedélykötele s tevékenység és ehhez kapcsolódóan a külön törvényben meghatározott dohányboltban árusított egyéb termékek értékesítésére irányuló kereskedelmi tevékenység kivételével szöveg lép. (3) Hatályát veszti a Dohánytörvény 24/A. -a. 7

8 Indokolás Általános indokolás A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmér ől szóló évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Dohánytörvény ) második módosítását követ ően amely a dohányboltban forgalmazható termékek körét szélesítette ki számo s szakmai szervezet, illetve szövetség élt megfontolásra érdemes javaslattal a törvény álta l eddig nem szabályozott gyakorlati kérdések pontosítása érdekében. A törvényjavaslat célja ennek megfelelően egyrészt az új dohánytermék-kiskereskedelmi rendszer bevezetése előtt olyan további pontosító szabályok lefektetése, amelyek a z alkalmazhatóságot tovább segítik. Ugyanakkor, a törvény reagálni kíván az új kihívásokra is, amelyek például az Uniós jogfejl ődés miatt kerültek előtérbe. Számos szakmai szervezet élt a Dohánytörvény második módosítását követ ően azzal a javaslattal, hogy ne csak a dohányboltban forgalmazható termékek köre b ővüljön (egye s javaslatok szerint az egyáltalán ne b ővüljön) ; helyette/mellette meghatározott minimális árréssel garantálja a jogalkotó a dohánytermék-kiskereskedelmi rendszer hatékonyabb működését. A szakmai egyeztetéseket követ ően sem tűnik úgy, hogy a dohányboltban forgalmazhat ó termékek körét b ővíteni, illetve szűkíteni kellene; ugyanakkor e törvényjavaslat elfogadja a szakmai szervezetek azon javaslatát is, hogy a dohánytermék-kiskeresked ők minimális kereskedelmi árrése a törvény erejével garantáltassék. Részletes indokolás Az1.g-hoz Technikai pontosítás igényel, hogy a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. ténylegesen elvégzend ő feladatai felsorolása pontosan szerepeljen a törvény szövegében. A 2. és 4. -hoz Tekintettel arra, hogy a koncessziós pályázatok dönt ő része e törvényjavaslat benyújtásakor már lezárult, és a jöv őben kisebb volumenű, elsősorban helyi pályázati kiírásokkal kell csak számolni, az ésszerűség szempontjai szerint pontosítani lehet a koncessziós törvényb ől következ ő általános szabályokat. Ennek megfelel ően pontosítja a javaslat a pályázati felhívás közzétételi helyének szabályait, továbbá rendelkezik arról, hogy az els ő, majd legalább egy megismételt pályázati eljárást követő 36 hónapon belül nem szükséges de lehetséges új pályázati eljárást kiírni. A 3. S. és 7. ' - okhoz 8

9 A Jöt. elfogadott módosítása következtében szükséges e törvényben is pontosítani, hogy a mozgóbolttal végzett kiskereskedelmi tevékenység elvégzésére végs ő soron az állam nevében technikailag ki jogosult. A 6. -hoz A javaslat pontosítja az engedély iránti kérelem szabályait a vámhatóság szakmai javaslat a alapján. A 8. -hoz A javaslat egyik célja, hogy egy megfelel ő tíz százalékos mértékű kereskedelmi árré s biztosításával azok a dohánytermék-kiskeresked ők is biztosíthassák a dohánybolt szerény jövedelmezőségét, akik els ősorban (vagy kizárólag) a dohánytermékek forgalmazásábó l kívánják bevételeiket biztosítani. Ugyanakkor mivel a törvényjavaslat nem érinti a dohányboltban forgalmazható termékek körét, azért azok a kiskeresked ők is hasonló jövedelmezőséggel számolhatnak, akik önmagában a dohánytermékek kisebb volumene miat t nem tudnak megfelelő árrés-tömeget biztosítani; nekik az egyéb termékek árusításával együt t lehet fenntartható a dohánybolt. Hangsúlyozandó, hogy a dohánybolt fenntarthatóságának biztosítása nem öncél : mindenkor azon népegészségügyi érdeknek van alárendelve, miszerint a fiatalkorúak védelme érdekébe n a dohány-értékesítési csatornákat sz űkíteni, ellen őrizhet őségüket, felel ősségre vonásukat biztosítani szükséges. Az 9. -hoz A javaslat pontosítja a készletek nyilvántartására, illetve az adatszolgáltatásra vonatkoz ó rendelkezéseket. A10. -hoz A javaslat tovább pontosítja a fiatalkorúak védelmére vonatkozó szabályokat, és egyértelm űvé teszi, hogy fiatalkorú személy a dohányboltba nem léphet be, vagy ha be is lépett, akko r onnan ki kell utasítani; addig semmilyen értékesítési tevékenységet nem lehet továb b folytatni. E rendelkezéseiből egyértelmű az is, hogy nem cél, hogy a fiatalkorúak az egyé b termékeket (pl. az üdítőt) a dohányboltokban vásárolják meg; csak a nem fiatalkorú fogyaszt ó lehet a dohánybolt célközönsége bármely általa forgalmazott termék tekintetében. A 11. -hoz A Dohánytörvény alapján kiírt koncessziós pályázati folyamat során vált tapasztalhatóvá, hogy egyes dohányipari szereplők még a Dohánytörvény lényegi rendelkezéseine k hatálybalépését megel őző id őszakban igyekeznek olyan el őnyöket, támogatásokat (szponzorációkat) nyújtani a reménybeli dohánytermék-kiskeresked őknek, amelyek a Dohánytörvény alapján tiltottak lesznek, és amelyekkel esetleg tiltott előnyre tehetnéne k szert. Ezt megakadályozandó, a javaslat el őrehozza a tiltott szponzoráció szabályainak bevezetését. 9

10 A 12. -hoz A Kormány felhatalmazást kap az e törvényben nem szabályozott további végrehajtás i szabályok megalkotására. A 13. -hoz Tekintettel arra, hogy a koncessziós pályázatok dönt ő része e törvényjavaslat benyújtásakor már lezárult (méghozzá a koncessziós törvény általános szabályai szerint, melye k megalkotásakor kétségkívül nem lehetett még ilyen mennyiségű koncessziós eljárás lebonyolításának szükségességével számolni), az ésszer űség szempontjai szerint javasol t megteremteni azokat a különös, a dohánytermék-kiskereskedelmi koncessziós eljárásokr a vonatkozó szabályokat, amelyeket a jöv őbeni koncessziós eljárásokban alkalmazni lehet. A 14. -hoz A javasolt módosítás megszünteti azt a sem elméleti, sem pedig gyakorlati szempontból ne m indokolt korlátozást, miszerint a dohánytermék-kiskeresked ő nem értékesíthet adómérték - változást követő meghatározott időn belül már megvásárolt, adózott jövedéki terméket ; ugyanakkor szigorítja a nagykeresked ők számára el őírt határid őt. A dohánytermék-kiskeresked őknél ugyanis nem áll fenn az ún. készletezés veszélye (ezt a gyakorlati tapasztalatok is igazolják, hiszen a kiskeresked ők legfeljebb néhány napi/heti készletet vásárolnak/finanszíroznak) ; ugyanakkor jogi szempontból is indokolatlan és aggályos a már a kiskereskedő által megvásárolt, adózott termék értékesítését korlátozni. A javaslat ugyanakkor az eredeti célokkal összhangban a dohányterméknagykereskedők/importőrök részére tovább szigorít ezen feltételeken, hiszen esetükben valóban fennállhat a készletezés veszélye. A 15. -hoz A javasolt módosítás kiterjeszti a helyi adókról szóló törvény 39. (7) bekezdésében meghatározott termékek körét a dohánygyártmányokra. E termékeknél ugyanis az ott ír t szabály alkalmazása hasonló módon azon specifikus termékekhez, amelyeket a Htv. 39. (7) bek. szabályoz a rendkívül magas (több mint 80%-os) adótartalom, továbbá a szigorított, szűkített értékesítési lehetőségek miatt indokolt. Hatályba léptető és záró rendelkezések A hoz Budapest, április 2,.) - 10

11 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kövér Lászl ó az Országgy űlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján, a dohányzással összefügg őegyes törvények módosításáról a következő törvényjavaslatot kívánom benyújtani. Budapest, április Fidesz Magyar Polg i Szövetség

12 ORSZALG 1 HIVATALA M Érkezett : 2013 ÁPR J11 1 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Előterjesztői csatlakozás képvisel ői önálló indítványhoz Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Lázár János, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja T/ szám alatt, A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról címmel, törvényjavaslatot nyújtott be április 25-én. Ezúton szeretném jelezni, hogy - Lázár Jánosnak, a javaslat el őterjesztőjének hozzájárulásával el őterjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz. Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét. Budapest, április 26. Tisztelettel : Dr. Papcsák Ferenc Fidesz Magyar Polgári Szövetség (

13 ORSZÁ<'~ c.s Érkezett : 2013 ÁPR 2 9. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Előterjesztői csatlakozás képviselői önálló indítványhoz Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Lázár János, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja T/ szám alatt, A dohányzással összefügg ő egyes törvények módosításáról címmel, törvényjavaslatot nyújtott be április 25-én. Ezúton szeretném jelezni, hogy - Lázár Jánosnak, a javaslat előterjesztőjének hozzájárulásával előterjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz. Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét. Budapest, április 29. Tisztelettel : Dr. SzaPa éter Fidesz Magyar P lgári Szövetség

14 ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Előterjeszt ői csatlakozás képvisel ői önálló indítványhoz Kövér László az Országgy űlés elnök e részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Lázár János, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja T/ szám alatt, A dohányzással összefügg ő egyes törvények módosításáról címmel, törvényjavaslatot nyújtott be április 25-én. Ezúton szeretném jelezni, hogy - Lázár Jánosnak, a javaslat el őterjesztőjének hozzájárulásával - el őterjeszt őként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz. Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét. Budapest, április 29. Tisztelettel : Dr. Vas Imre Fidesz Magyar Polgári Szövetség

15 ORSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA El őterjesztői csatlakozás képvisel ői önálló indítványhoz Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Lázár János, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportjának tagja T/ szám alatt, A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról címmel, törvényjavaslatot nyújtott be április 25-én. Ezúton szeretném jelezni, hogy - Lázár Jánosnak, a javaslat el őterjeszt őjének hozzájárulásával előterjeszt őként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz. Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét. Budapest, április 29. Tisztelettel : Lipők Sándor Fidesz Magyar Polgári Szövetség

2012. évi CXXXIV. törvény. a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

2012. évi CXXXIV. törvény. a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről A jogszabály (2014.I.13.) napon hatályos állapota 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről Az Országgyűlés - elsősorban annak érdekében,

Részletesebben

T/2081. számú. törvényjavaslat. a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról

T/2081. számú. törvényjavaslat. a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2081. számú törvényjavaslat a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

T/2080. számú. törvényjavaslat

T/2080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2080. számú törvényjavaslat a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Seszták

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGET KIJELÖLÉS ÚTJÁN FOLYTATÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGET KIJELÖLÉS ÚTJÁN FOLYTATÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGET KIJELÖLÉS ÚTJÁN FOLYTATÓK RÉSZÉRE 2014. január 23. Tisztelt Kijelöltek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen általános tájékoztató célja a

Részletesebben

NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE MAGYARORSZÁG NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELEMI JOGOSULTSÁG

Részletesebben

NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE MAGYARORSZÁG NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELEMI JOGOSULTSÁG

Részletesebben

2014. évi... törvény az üzletek nyitva tartásáról Érkezett:

2014. évi... törvény az üzletek nyitva tartásáról Érkezett: 2014. évi... törvény az üzletek nyitva tartásáról Érkezett: LC ifi P kl. J 0 6. Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága, amely ugyanakkor mindenko r ésszer

Részletesebben

A dohánytermékek kiskereskedelmét érintő aktualitások 2015. május

A dohánytermékek kiskereskedelmét érintő aktualitások 2015. május A dohánytermékek kiskereskedelmét érintő aktualitások 2015. május Szabó József pénzügyőr százados osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Jövedéki Főosztály Az előadás felépítés 1. Dohánybolt

Részletesebben

d) agrárgazdasági tevékenység : az I. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek;.

d) agrárgazdasági tevékenység : az I. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek;. 1 t.n:,, :i.,y':;'. M : 2.0.8 $ Érkezet; 2014 [,tiüv 1 a. 2014. évi törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működéséve l összefügg ő egyes agrártárgyú törvények módosításáró

Részletesebben

А személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban : Szja. tv.) 16. (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

А személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban : Szja. tv.) 16. (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : О.s zч ggyílés Hivatal a Iromsáйysг áтл ; лjг J( 2014. évi... törvény Érкezвtt: 7014 ММ 0 9. az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvénye k módosításáró l 1. А személyi

Részletesebben

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki :

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki : trom~ínyszarn~ 1! 7'4 S:2i? 6. ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselői önálló indítvány 2014. évi... törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáró

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

T/7954/6. szám. Az Országgyűlés. Gazdasági és informatikai

T/7954/6. szám. Az Országgyűlés. Gazdasági és informatikai T/7954/6. szám ORSZÁGGYÜLLS HIVATAL A Érkezett : 2012 SZER 2 0. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának

Részletesebben

T/,, számú. törvényjavaslat

T/,, számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OR S"L ^

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

A trafikokat érintő koncesszió jogi szabályozása és gazdasági jelentősége

A trafikokat érintő koncesszió jogi szabályozása és gazdasági jelentősége BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A trafikokat érintő koncesszió jogi szabályozása és gazdasági jelentősége Belső konzulens: Dr. Szekeres Diána PhD Külső konzulens: Horváth László

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/5723/27. Érkezett: 2008 piff 2 Z Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és számvev őszéki bizottságána k Környezetvédelmi bizottságának

Részletesebben

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z T/9401/10. Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k kiegészít ő ajánlás a egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú

Részletesebben

tárgy: képvisel ői önálló indítvány helyen Tisztelt Elnök Úr!

tárgy: képvisel ői önálló indítvány helyen Tisztelt Elnök Úr! 04/11 2011 'JÉ. 13 03 FAX +36 1 441 4806 PARLAMENT ELNÖKE -+--+ IROMANY-NYILVANTARTO 2001/00 1 KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 2011 NOV. 0 4 Dr. Kövér László Úr az Országgyűlés elnöke

Részletesebben

Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Tisztelt Elnök Úr! ..' s':,yyy űlés Hivwtale lrományszm : T / l.j--+ A 19.-L Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr!

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr! 01 :,L,.giryUies rilvaw ta Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L Érkezett 2015 JÓN 0 8. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE 57 SZERZŐDÉSSZÁM: KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére amely létrejött egyrészről Név:

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

2015. évi... törvény

2015. évi... törvény 2015. évi.... törvény a polgár őrségről és a polgár őri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáró l 1. A polgár őrségr ől és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi

Részletesebben

i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére ,r C.ry 1.11 S i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE I. ELŐZMÉNYEK 1.) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV.

Részletesebben

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Urszággwles r{ivatal a irománysz ám : t i /( ( Érkezett : 2015 JÓN 0 3. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke

Részletesebben

а Kúriának а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerz ődéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdése k rendezéséről

а Kúriának а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerz ődéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdése k rendezéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Оmаgg Y ü 1és Hivгu :a 6.[" rк~e,~te 2014 JuN 27. T/.... számú törvényjavaslat а Kúriának а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerz ődéseire vonatkozó jogegységi határozatával

Részletesebben

taxisforum.hu Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

taxisforum.hu Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala! 1 Budapest Főváros Kormányhivatala Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 1056 Budapest Váci utca 62-64 Tárgy: Törvényességi ellenőrzés lefolytatásának kérelme Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Részletesebben

T/1271. számú törvényjavaslat

T/1271. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGW ÜL.~ I-ilVАiА 'LA Érkezett : 2014 SZEPT 1 j, T/1271. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek а költségvetési tervezéssel, valamint а pénzpiaci és а közüzemi szolgáltatások

Részletesebben