A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004."

Átírás

1 A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes,

2 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei, feladatai, eszközei, eljárásai...7 A felmérések alapján a következő területek fejlesztését igényelték a felhasználók:...10 Korszerű alapműveltség megszerzése...10 A humanista értékrend elsajátítása, megalapozása...11 Biztonságos, a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó tanulási környezet kialakítása...13 Munkára nevelés: a rendszeres tanulási tevékenység, önművelés kialakítása...15 Közösségi normák, demokráciatechnikák elsajátítása: a szocializáció...17 Az egészséges életmódra nevelés, prevenció...19 A környezeti nevelés...21 A célok elérése, a feladatok megvalósítása érdekében a nevelőtestülettel szemben támasztott követelmények...23 Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:...24 III. Személyiség- és közösségfejlesztés...25 Az osztályközösségek fejlesztése...26 A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink...28 A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében...28 Az önkormányzás képességének kialakítása...28 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése...28 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása...29 IV. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység...29 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program...29 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység...29 Helyzetelemzés...29 A felzárkóztatást segítő program...30 V. A tehetség, a képesség kibontakoztatását ás felzárkóztatást segítő tevékenységek...30 Céljaink, feladataink a tehetségfejlesztés és felzárkóztatás területén...31 Tanórai keretben megvalósítható fejlesztések...31 Tanórán kívüli fejlesztések...32 Versenyek, versenyeztetés...32 Feladataink a továbbtanulásra való felkészítésben...33 VI. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység...33 Iskolánk kapcsolata az alábbi intézményekkel:...34 A gyermekvédelmi munka jellegzetesebb munkaformái:...35 VII. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése...36 Küldetésnyilatkozat

3 VIII. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek formái...37 IX. A szülő a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei...38 X. Környezeti nevelés...42 XI. Egészségnevelési program...48 Az iskola legfontosabb partnerei...49 XII. Az iskolai írásbeli beszámoltatás és az otthoni felkészülés...52 XIII. Az iskola hagyományrendszere...70 XIV. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke...72 Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai...72 Számítástechnika szaktanterem:...72 Természettudományi szaktanterem:...72 Művészeti nevelés szaktanterme:...72 Technikai szaktanterem...73 Tornaterem:...73 Sportudvar:...73 Könyvtár:...73 Orvosi szoba:...73 Nevelőmunkát segítő eszközök...73 Szükséges taneszközök:...74 Alsó tagozat 1-4. osztály...74 A tantárgyi órákhoz szükséges eszközökön kívül:...74 Manuális tevékenységekhez:...74 Termi és szabadtéri játékokhoz:...74 Magyar nyelv és irodalom...74 Matematika...75 Környezetismeret...76 Technika...77 Testnevelés...78 Néptánc...80 Ének-zene...80 Rajz...81 Idegen nyelv: angol / német...82 Felső tagozat...82 Magyar nyelv és irodalom...82 Történelem és állampolgári ismeretek évfolyam: Hon- és népismeret évfolyam: Ember és társadalom ismeret, etika...82 Idegen nyelv:...83 Angol

4 Német...83 Matematika...83 Természetismeret...83 Fizika évfolyam...85 Biológia 7. évfolyam...85 Egészségtan 6. évfolyam...86 Kémia...86 Földrajz...86 Ének-zene...87 Rajz és vizuális kultúra osztályban a mozgókép- és médiaismeret tanításához:...87 Technika és életvitel...87 Testnevelés és sport...88 Osztályfőnöki Tánc és dráma...89 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei :...89 ZÁRADÉK

5 A Petőfi Sándor Általános Iskola Szentes központjában működő, nagy múltra visszatekintő intézmény. Arculatát kettősség jellemzi: a modern programelemek, és hagyományainak egymásba fonódása sajátos harmóniát teremt. Az emelt szintű ének-zenei képzésnek több, mint 45 éves hagyománya van. Ideológiai elkötelezettség nélküli képzésben-nevelésben részesíti a tanulóit. Az iskola a következő ötéves munkájában fő profiljának a művészeti nevelést tekinti. Arra törekszünk, hogy diákjainkat adottságaiknak, képességeiknek megfelelő nevelésben oktatásban részesítsük. a modern társadalmi igényeknek (idegen nyelv, informatika) megfelelően készítsük fel a továbbtanulásra és az önálló életvitelre. a ránk bízott gyermekeknek segítséget nyújtsunk abban, hogy kiegyensúlyozott, egészséges, teljes értékű emberré váljanak. Valljuk, hogy a gyermek több azáltal, hogy jártas a hazai kultúrában, fogékony a különféle művészeti ágak (zene, tánc, nép- és képzőművészet) iránt. A 45 éves ének-zenei hagyományaink ápolása mellett fiatalos, rugalmas tantestületünk nyitott a korszerű módszerek alkalmazására. Fontosnak tartjuk, hogy olyan pozitív környezetet teremtsünk, ahol megtanulható az egyéni, kulturált véleményformálás és a közösségi életforma. Céljaink megvalósítása érdekében súlyt helyezünk pedagógusaink továbbképzésére, a tanulók fejlődésének folyamatos ellenőrzésére, a családokkal való szoros együttműködésre, a tárgyitechnikai feltételek dinamikus fejlesztésére. 5

6 I. Helyzetelemzés A Petőfi Sándor Általános Iskolában a 2003/2004-es tanévben 15 tanulócsoport, 7 napközis csoport működik, mintegy 340 tanulót foglalkoztatva. A tanulólétszám a szentesi tankötelezett populáció folyamatos csökkenése ellenére stagnáló tendenciát mutat. Az iskolai tevékenységek eredményes teljesítését 40 dolgozó, köztük 30 főállású pedagógus szolgálja. Főiskolát végzett Egyetemet végzett Két diplomája van 27 fő 3 fő 5 főnek Szakvizsgával, v. vele egyenértékű képzettséggel rendelkező pedagógus 4 fő. Az iskola alapfeladata a nappali rendszerű nevelés-oktatás, és a napközi-otthoni nevelés. A nevelőtestület pedagógiai kulturáltsága átlagon felüli, innovativitás jellemzi. A szakos ellátottság 100%-os. Az emberi erőforrások fejlesztése a következő irányokban indokolt: Idegen nyelvi képzés nyelvvizsga, és informatikai képzés. Az új kerettanterv bevezetésével a nevelőtestület képzettsége tovább emelkedik az új tantárgyak, modulok taníthatóságára való felkészüléssel. Kiemelt feladat a kis óraszámú tantárgyakat tanítók kompetencia fejlesztése. A szertárak ellátottsága a helyi tanterv megvalósíthatóságának szintjén áll. Ez alól a testnevelés tantárgy felszerelése képez kivételt. A tornaterem felszereltsége jó. A számítógéppark bővítése, fejlesztése nem tart lépést a technika rohanó fejlődésével. Megfelelő számú minőségi gép vásárlása lenne szükséges, és fontos lenne egy megfelelő számítástechnika szaktanterem kialakítása is. A többi taneszköz tekintetében is kívánatos lenne a kötelező taneszközjegyzékben foglaltak beszerezhetősége. 6

7 Az intézményi dolgozók érdekvédelmét a Pedagógusok Szakszervezete helyi tagcsoportja, illetve a törvényes előírások alapján működő Közalkalmazotti Tanács látja el. A tanulói érdekvédelem fóruma a tanulók túlnyomó többségét tömörítő, az osztályok horizontális szervezetére épülő, felnőtt tagokkal is rendelkező Diákönkormányzat látja el. A szülők szervezett fóruma a Szülői Munkaközösség, melyben osztályonként 2-2 választott képviselő foglal helyet, évente négy ízben ülésezik. A szülői szervezet céljait, működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti. Az iskola működtetésében érdekelt felek érdekegyeztetésének fóruma az iskolaszék, mely szabályzatának megfelelően legalább kéthavonta ülésezik. A három-három tagú szülői, pedagógusi és diák-önkormányzati oldal mellett benne helyet foglal a fenntartó képviselője is. Az intézmény közoktatási és nem közoktatási intézményekkel kiterjedt kapcsolatrendszert működtet. II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei, feladatai, eszközei, eljárásai Intézményünkben olyan nevelési programot akartunk megfogalmazni, amely tükrözi a tantestület hitvallását, és igazodik az iskolahasználók igényeihez is. Ennek érdekében felmérést végeztünk a szülők, a gyermekek és a pedagógusok körében. A felmérés eredményei a következőkben foglalhatók össze: Intézményünk nyitott iskola, gyermekközpontú, humánus, együttműködő. Alapelveinkben az alábbiak fogalmazódnak meg: esélyegyenlőség, nyitottság, komplexitás, személyiség központúság. A gyerekek szeretnek iskolába járni, erősen kötődnek tanáraikhoz, társaikhoz. Sokféle élményt élnek meg az iskolai élet során, s ezáltal gazdagodik személyiségük. Az iskola célja, hogy a tanulók személyiségfejlődését minél teljesebben kibontakoztassa, összhangban a tanulók adottságaival, fejlettségükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal és spontán tapasztalataikkal. Az ismeretek elsajátítása eszköz a képességek kialakításához, fejlesztéséhez. Középpontban áll a tanulók tudása, képességeinek, személyiségének fejlesztése, világképének formálódása. 7

8 Eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetünkben nemcsak az iskola oktató-nevelő munkája segíti, hanem az iskolán kívüli tevékenységek is. Különféle programok: osztályösszejövetelek, színházlátogatások, tanulmányi és osztálykirándulások stb. szervezése is részét képezi az iskolai nevelésnek. Helyi sajátosság, hogy a művészeti nevelés kiemelt szerepet kap intézményünkben. Emelt szintű ének-zenei képzésben részesül minden évfolyamból egy-egy osztály. Az ének-zenei képzés elsődleges célja zenét szerető és értő tanulók képzése, olyan személyiségek kialakítása, akik érzékenyen, de reálisan gondolkoznak a problémákról, érzelmi életük gazdag, magatartásuk humánus. Hangszeres tanulmányokat a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában folytathatnak tanulóink. Mindezekhez kapcsolódnak a társművészetek: mozgáskultúra, vizuális nevelés, irodalom stb. A művészeti nevelés iskolánk hagyományai közé tartozik, ebből kifolyólag hagyományainkat a kezdetektől a kor szellemének megfelelő formában tovább éltetjük, ápoljuk. Mindezen a tevékenységformák a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztését szolgálják. A hagyományápolás szerepe az iskola életében: helyi hagyományokhoz és ünnepkörökhöz kapcsolódó tradíciók Az iskola tanulói érezzék jól magukat az intézményben, ismerjék meg az intézmény múltját, hagyományait, erősödjön bennük a szűkebb és tágabb hazájuk iránt táplált azonosságtudat. Ismerjék meg a névadó Petőfi Sándor életét, munkásságát. Alapelvek: a./ Hazaszeretetre, hagyományőrzésre, hazánk iránt érzett azonosságtudatra nevelés. b./ Érzelmi nevelés. c./ Az ünnepkörökhöz kapcsolódó tradíciók ápolása. 8

9 Célok: a./ Tanulóink ismerjék és tiszteljék jelképeinket. Rendelkezzenek magyarságismerettel. b./ Tanítványaink ismerjék a nemzeti, az egyházi, a népi és a családi ünnepkör fogalmát, jelentősségét. c./ Sajátítsák el az iskoláról, a szülőföldről az iskola helyi tantervében foglalt ismeretanyagot. d./ Ismerjék helyi és országos népszokásainkat. Feladatok: a./ Az életkori sajátosságok figyelembe vételéve kapjanak ismereteket hagyományainkról a tanórán és tanórán kívüli alkalmakon tanítványaink. b./ A tanulói közösségben vegyenek részt az alkalmi ünnepeken, melyeken viselkedjenek az elvárásoknak megfelelően. c./ Az osztályfőnökök és szaktanárok szűkebb közösségekben is emlékezzenek meg ünnepeinkről. d./ A tanulók ismerkedjenek meg településük néprajzával, néphagyományaival, ismerjék a helyi közművelődési intézmények ilyen jellegű kiállításait, anyagait. Eszközök, eljárások: a./ Ünnepeink, hagyományaink, rendszeresen ismétlődő rendezvényeink megtartása: (részletesen felsorolva a Diákönkormányzat feladatainál). b./ Hazánk és jelképeinek megismerése tanórai és szakköri keretben, esetleg a társintézmények bevonásával. c./ Tanórán kívüli tevékenység: tanulmányi kirándulások az ország különböző területeire; településtörténeti, helytörténeti vetélkedők szervezése, tanulmányi versenyek stb. 9

10 d./ A tanulóknak különböző programokkal, humánus pedagógusokkal és iskolavezetéssel, támogatással, segítségnyújtással kell biztosítani a pozitív élményt az iskolában. Minden gyermekben meg kell keresni azt a területet, amely sikerélményhez juttatja! A felmérések alapján a következő területek fejlesztését igényelték a felhasználók: Korszerű alapműveltség megszerzése Olyan ismeretek elsajátítása, melyek a későbbiek folyamán segítik a továbbtanulás folyamatát, segítik a beilleszkedést az új közösségbe. Olyan ismeretekre tegyenek szert a tanulók, melyek segítségével sokoldalúan helyt tudnak állni az iskolai és társadalmi életben egyaránt. Alapelv: Az oktató munka folyamatában sokoldalú tudásra tegyenek szert intézményünk tanulói. Ez a személyiség fejlesztésével oldható meg. Ehhez biztosítani kell a korszerű műveltségszerzés tárgyi és személyi feltételeit. Célok: a./ A tanulókban alakuljon ki az igény az önálló ismeretszerzésre. b./ Rendelkezzenek a korszerű ismeretszerzéshez nélkülözhetetlen tudással; ismerjék az informatikai eszközöket, tudják ezeket alkotó módon használni. c./ Tudjanak tájékozódni a médiák világában. Tudják elkülöníteni az értékes és hasznos ismereteket az értéktelenektől. d./ Ismerjenek legalább egy idegen nyelvet alapfokú szinten. Tudásukat hasznosítsák a mindennapi életben: levelezés, társalgás stb. 10

11 Feladatok: a./ Lehetőséget biztosítani minden tanulónak az önálló és közös ismeretszerzésre. b./ Lehetővé kell tenni az iskola gyermekközösségének az informatikai ismeretek minél magasabb szintű elsajátítását, a megszerzett tudás alkotó jellegű alkalmazását. c./ Tudjanak értékeket válogatni a médiák által kínált lehetőségek közül. e./ Fejlesszék idegennyelvtudásukat, tudják a megszerzett ismereteket felhasználni. f./ Olyan korszerű alapműveltségre tegyenek szert, melynek segítségével szemléletmódjuk pozitívan alakul, aktív cselekvőivé válhatnak az élet mindennapjainak Eszközök, eljárások: a./ A korszerű ismeretszerzés igényének kialakítása. b./ Az ismeretszerzési vágy felkeltése. c./ Használják ki azokat a lehetőségeket, melyeket az iskola, illetve a városi közművelődési intézmények biztosítanak: könyvtárak, múzeumok, színházi rendezvények stb. d./ Ismerkedjen meg a lakóhely és környékének jellegzetességeivel. e./ Lehetőség biztosítása a megszerzett ismeretek alkalmazására, gyakorlására. A humanista értékrend elsajátítása, megalapozása A tanulókat jellemezze a megbízhatóság, a következetesség, a becsületesség, az őszinteség, a tisztelet, az identitástudat társadalmi és mikrokörnyezetben egyaránt. Alapelv: Sajátítsák el a kulturált magatartásformákat az erkölcsi normák közvetítésével, értékek átadásával. Ki kell alakítani a tanulókban a kötelesség- és feladattudatot. Meg kell tanítani őket arra, hogyan érvényesítsék jogaikat. Folyamatos munkával fejleszteni kell a felelősségtudat alakítását. 11

12 Célok: a./ Ismerjék meg az alapvető emberi és erkölcsi értékeket, ismerjék saját személyiségük értékeit. b./ Ismerjék előnyös és előnytelen tulajdonságaikat. c./ Törekedjenek saját pozitív és negatív tulajdonságaiknak, képességeiknek megismerésére. d./ Fogadják el választott közösségük értékrendjét. e./ Ismerjék nemzeti hagyományainkat, értékeinket, legyenek büszkék rá. Ismerjék a nemzeti jelképeket, adják meg a tiszteletet ezeknek. f./ Ismerjék szülőföldjük jelképeit, hagyományait, tiszteljék, ápolják az elődök emlékét. Feladatok: a./ Az értékek bemutatása és befogadása a csoportba, beépítése a személyiségekbe. /Példák konkrét esetek elemzésével, példaadással/. Lehetőség biztosítása az erkölcsi értékek felismeréséhez, szituációkban történő begyakorlásához, megjelenítéséhez. b./ Az iskola, a lakóhely hagyományainak megismerése, ápolása. c./ Nemzeti ünnepek, a gyermekek életkorának megfelelő szintű, az érzelmekre pozitívan ható megünneplése. d./ A magyar néphagyományok és a magyar kultúra értékeinek megjelenítése, átörökítése /zene, irodalom, képzőművészet, tánc, honismeret, néprajz/. e./ Más népek hagyományainak, kultúrájának megismerésével bekapcsolódni az európai integrációs folyamatba. Eszközök, eljárások: a./ Osztályfőnöki és szaktárgyi órák keretében: előadások, vitafórumok, filmrészletek, művészeti alkotások elemzése, értékelése. 12

13 b./ Pedagógusok ellenőrzése, értékelése, spontán megnyilvánulásaik a diákok felé. c./ A Házirend, az iskola belső szabályainak kialakítása a tanulók, a Diákönkormányzat közreműködésével. d./ A tanulói demokrácia, a Diákönkormányzat működése. e./ Erkölcsi nevelés, a tanárok, a szülők, az intézményben dolgozók közvetítésével (pl.: példamutatás). f/ Közügyekben a diákok és a szülők testületei is kivehetik a részüket a döntésből, javaslatokkal élhetnek. g./ Igény szerint iskolarádió és iskolaújság működtetése. h./ Iskolagyűléseken, diák-önkormányzati összejöveteleken kulturált véleménynyilvánítás, vita gyakorlása. i./ Tanítási órán kívüli tevékenységek, szakköri foglalkozások erkölcsi értékteremtő hatása. Biztonságos, a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó tanulási környezet kialakítása Iskolánkban legfontosabb érték a gyermek. Ezért olyan tanulói környezetet kívánunk kialakítani, amelyben kiemelt szerepet kapnak az alábbi fogalmak megvalósulásai: szeretet, megértés, alkalmazkodási képesség, játék, mozgás, egyéni képességek figyelembe vétele. Alapelv: Gyermekközpontú nevelés megvalósítása, személyiségjegyeinek kibontakoztatása; egyéni képességek, készségek fejlesztése. A fejlesztési folyamat erősítése különböző területeken; közösségi életre nevelés; társadalmi norma- és értékrendszer átadása. 13

14 Célok: a./ Szeretetteljes, megértő, derűs és segítőkész légkör gyermek gyermek, gyermek pedagógus (felnőtt) kapcsolatában. b./ Az értékelés során a nyújtott teljesítményen túl az egyén önmagához viszonyított fejlődését, szorgalmát és erőfeszítését is figyelembe kell venni. c./ A nevelés-oktatás folyamatában érdekes, sokszínű, a játékra, a mozgásra és a tanulói tevékenységre építő módszerek alkalmazása. d. A művészetekkel kapcsolatban lévő tantárgyak /irodalom, rajz, ének-zene, tánc és dráma, mozgóképkultúra és médiaismeretek/, valamint a többi készségtantárgy /testnevelés és sport, életvitel és gyakorlati ismeretek, élményszerű, örömet nyújtó, a sikeres tanulói alkotások létrehozására ösztönző és építő közvetítése. Feladatok: a./ A differenciált fejlesztéshez szükséges tárgyi feltételek megteremtése /bútorzat/, képességfejlesztő eszközök, szemléltető eszközök, nyelvi laborok, informatikai park stb./ megteremtése, fejlesztése. /Lásd: Eszközjegyzékek!/ b./ Az egyéni képességfejlesztéshez szükséges módszerek elterjesztése és alkalmazása, csoportbontások, szakkörök, az egyéb tanórán kívüli fejlesztő lehetőségek megteremtése, továbbfejlesztése. c./ A mindennapos kezdeményezett és tervszerűen irányított játék és mozgás lehetőségének biztosítása. d./ A gyermekalkotások kapjanak nyilvános teret a bemutatkozásra. Eszközök, eljárások: a./ Differenciált oktatás megvalósítása a tanórákon, b./ csoportbontás: technika; számítástechnika, technika és idegen nyelv 14

15 c./ tehetséggondozás, felzárkóztatás korrepetálás és szakköri tevékenység keretében, d./ képesség- és készségfejlesztő programok a tanórai foglalkozások keretében és a tanítási órákon kívüli tevékenységekben: a társintézmények és szakkörök szerepe a folyamatban. e./ A pedagógiai szakszolgálat igénybe vétele adott esetekben. Munkára nevelés: a rendszeres tanulási tevékenység, önművelés kialakítása A tanulók ismerjék meg a tárgyi tudás, a tudatosság, a tehetség, az érdeklődés, az aktivitás, a szorgalom, a munkafegyelem, az önálló tanulás, az önképzés és önkiszolgálás fogalmait. Ismerjék meg a szellemi és fizikai munka fogalmát, tanulják meg mindkettőt értékelni. Alapelv: A kerettantervekben és tanmenetekben megjelenő kötelező tananyag mellett a műveltség más oldalról való megközelítése; egyéni érdeklődések kielégítése. A tanulás tanítása /az ismeretszerzés útjának, módjának megtanítása, ismeretek felhasználása/. Célok: a./ A gondolkodási és problémamegoldó képességek alkalmazásával gyakorlati feladatok megoldására legyenek képesek. b./ Legyenek birtokában a továbbtanuláshoz és sikeres életkezdéshez szükséges ismereteknek és készségeknek. c./ Legyenek képesek önálló ismeretszerzésre, tudják használni gyűjtőmunkájukhoz az információhordozókat, a hagyományostól a legmodernebbekig. A megszerzett ismereteiket a gyakorlatban tudják alkalmazni. d./ Ismerjék fel a jelenségek és események ok-okozati összefüggéseit, legyenek képesek következtetni és elvonatkoztatni. Tudjanak lényeget kiemelni. 15

16 e./ Legyenek képesek a tanórán kívül szerzett tapasztalataikat és ismereteiket, az iskolában tanult rendezett ismeretek közé integrálni, ismerjék az érdeklődésüknek, képességeiknek és tehetségüknek megfelelő tanórán kívüli szakköri és egyéb művelődési lehetőségeket. f./ Az aktuális intézményhasználói igényeknek (Comenius-felmérések) keretében igényként jelentkező informatika és idegen-nyelvoktatás lehetőségeivel éljenek a tanulók, igyekezzenek e területeket minél alaposabban elsajátítani. g./ Ismerjék tanítványaink a művészetek szerepét, azok emberformáló, alakító jellegét. h./ Tudatosuljon bennük, hogy korosztályuk legfontosabb munkája a tanulás. i./ Legyenek munkafeladataik megoldásában kreatívak, munkavégzésükben kitartóak, legyenek képesek erőfeszítésekre a felmerülő problémák és akadályok leküzdéséhez. Ügyeljenek az elvégzett munka külalakjára. Tanulják meg értékelni, elismerni és megbecsülni saját és mások munkáját. Feladatok: a./ Az ismeretátadás folyamatában a tanulási folyamatok az életkori sajátosságoknak megfelelő egyéni képességek fejlesztése. b./ Az önálló ismeretszerzés és a folyamatos önfejlesztés technikáinak megtanulása és gyakorlati alkalmazása. c./ A képzettségeknek, képességeknek, érdeklődésnek és adottságoknak megfelelő tudatos pályaorientációs tevékenység megvalósítása. d./ Az összefüggés, következtetés, elvonatkoztatás, lényegkiemelés gyakoroltatása a tanítás folyamatában. e./ Találja meg a vonzó tevékenységeket és munkalehetőségeket a tanítási órán kívül. f./ A képességeikhez mérten törekedjenek a legjobb eredmény elérésére. Törekedjenek kitartásra, erőfeszítésre, igényes munkavégzésre és mások tevékenységének elismerésére, megbecsülésére. 16

17 Eszközök, eljárások: a./ A pedagógus modell. b./ A tanórákon kívüli tehetséggondozó szakkörök és egyéb kulturális lehetőségek kihasználása. c./ Az emelt szintű ének-zene képzésben részesülő tanulóink hangszeres tudásának helyszíne a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola. d./ Előadások a továbbtanulási lehetőségekről; pedagógusok, osztályfőnökök, szakemberek tájékoztatásai. e./ Ismerkedés középiskolákkal: nyílt napokon való részvétel. f./ Fizikai és szellemi munka végzése az esztétikus, otthonos iskola fenntartásáért. Közösségi normák, demokráciatechnikák elsajátítása: a szocializáció Nevelőtestületünk fontosnak tartja, hogy tanítványaink megismerkedjenek a demokrácia fogalmával, nyitottság jellemezze megnyilvánulásaikat, példamutatás, egymás elfogadása, önismeret, önértékelés, barátság, udvariasság jellemezze kapcsolataikat. Alapelv: A tanulók tartsák be a közösség normáit, ismerjék, fogadják el a másság fogalmát. Önmaguk megismerésén keresztül tudjanak kapcsolatokat létesíteni társaikkal, felnőttekkel. Tudják képviselni saját és társaik érdekét adott helyzetekben: osztályközösség, diákönkormányzat, iskola, osztályközösség stb. Segítsék egymást az iskolai és magánélet területein egyaránt. Ismerjék fel, ha valaki segítségre szorul, s ennek megfelelően járjanak el. Viselkedésükre mindenkor az udvariasság legyen jellemző. 17

18 Célok: a./ Aktívan vegyenek részt iskolai életük alakításában az iskola belső működési rendjének kialakításában. b./ Teljesítsék kötelességeiket, vállalt kötelezettségeiket, ismerjék és gyakorolják jogaikat. c./ Legyenek képesek gondolataikat egyértelműen, világosan szóban és írásban megfogalmazni, tudjanak demokratikus keretek között vitatkozni, érvelni. d./ Tudják egyéni érdekeiket megjeleníteni és alárendelni azokat a közösségi érdekeknek. e./ Legyenek képesek reálisan értékelni önmagukat és társaikat. Tudják elfogadni az őket érő bírálatokat. f./ Legyenek fogékonyak egymás problémáira, érezzék át mások gondjait, segítsék egymást az akadályok leküzdésében. g./ Ismerjék és tartsák be a kulturált viselkedés szabályait. Feladatok: a./ Közösségi és közéleti feladatok adása, felelősi rendszer működtetése és ellenőrzése az osztályközösségben, a DÖK-ben. A gyermeki jogok és kötelességek megismertetése, gyakoroltatása, betartatása. b./ Udvariassági és viselkedésformák gyakoroltatása szituációs, dramatikus játékokban. c./ A tanulók bekapcsolása az önértékelési és értékelési folyamatokba. d./ Segítségnyújtás a siker-kudarc megéléséhez, feldolgozásához. 18

19 Eszközök, eljárások: a./ A felnőttek közösségének példamutatása. b./ Magyarázat, irodalmi, történelmi példák, példaképek a tananyagból és a mindennapi életből. c./ Szituációs játékok szerepe a tanítási órákon és a szakkörökön. d./ Véleménynyilvánítás. e./ A diszkrimináció fogalomkörének ismerete. f./ A tanulók feladattudatának kialakítása. g./ Érték- és normarendszer formálása a társadalmi értékek viszonylatában. h./ A másság elfogadtatása. Az egészséges életmódra nevelés, prevenció Pozitív életszemlélet kialakítása, egészséges életvitel, család, játék, mozgás, lelkierő, akarat, igényesség önmagával és környezetével szemben: tisztaság, öltözködés, étkezés, rendszeresség iránti igény felkeltése. Mindezen célok megvalósítását segíti a helyi tantervbe illesztett néptánc, társastánc, mazsorett, aerobik oktatása, valamint az iskolában a különféle sportolási lehetőségek. A prevenció szerepe az egészség megőrzésében. Alapelv: Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életmód igényének kialakítása: mindennapi testmozgás, korszerű táplálkozás alapjainak tudatosítása, az egyéni állóképesség fejlesztése (javítása), egyénközpontú terhelés, mentesség a káros szenvedélyektől. 19

20 Célok: a./ Legyenek testileg edzettek, váljon igényükké a rendszeres mozgás, sport. Legyenek képesek tartós terhelések elviselésére. b./ Tanulják meg elviselni a pszichés terheléseket. c./ Ismerjék az egészséges életmód kritériumait, ismerjék meg és tartsák be a higiénés szabályokat. Ismerjék meg a helyes és egészséges táplálkozás alapjait. d./ Környezetük és önmaguk tisztaságára ügyeljenek, legyenek ápoltak. e./ Ismerjék fel a nemek közötti fiziológiai és mentális eltéréseket. Ismerjék a családi munkamegosztásban reájuk váró feladatokat. f./ Ismerjék a szenvedélybetegségek egészségkárosító hatásait. Utasítsák el az alkohol, a drog használatát, a dohányzást. g./ Legyenek képesek egyéni értékrendjüknek megfelelő életvitelre. Feladatok: a./ A mindennapos mozgás és sportolás feltételeinek biztosítása, mozgás-, játék- és versenyalkalmak teremtése. b./ Az akarati tulajdonságok fejlesztése, elérhető teljesíthető feladatok adásával. c./ Az egészséges életmód, táplálkozás, öltözködés, otthon kialakításához szükséges ismeretek nyújtása, és a tanultak gyakorlati alkalmazásának biztosítása. d./ A család és a család funkcióinak megismertetése. e./ A kulturált étkezés gyakoroltatása a feltételek megteremtésével. Az általános higiéniai szabályok betartása. f./ A káros szenvedélyek hatásainak, következményeinek bemutatása. 20

21 Eszközök, eljárások: Az egészséges életmód kialakításához szükséges tevékenységek: a./ Mindennapos testmozgás feltételeinek, lehetőségének biztosítása. b./ A gyógytestnevelésre szoruló tanulók speciális mozgásfejlesztésének biztosítása. c./ Az úszásoktatás biztosítása az alsó tagozatban. e./ A korszerű táplálkozásról előadások tartása (tanítási órákon, szakköri keretben, orvosi, védőnői előadások, különböző szűrővizsgálatokon való részvétel). f./ A mozgáskultúra, mozgáskoordináció fejlesztésére a különféle táncoktatásformák adnak lehetőséget. Mindezen tevékenységek hagyományőrzést is jelentenek. g./ Felvilágosító előadások tartása az egészségre ártalmas szenvedélyekről. A környezeti nevelés A tanulókban alakuljon ki környezettudatos magatartás, életvitel, képesek legyenek a maguk területén a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását /föld, víz, levegő és élővilágának védelme, esztétikus, tiszta környezet, otthonosság). Alapelv: A környezettudatos magatartásra nevelés, személyiségüknek és környezetüknek, társadalmunknak megfelelő, értékeit képviselő életvitelre nevelés. Ügyeljenek az épített és természeti környezet értékeire. 21

22 Célok: a./ Ismerjék az élő és élettelen környezet értékeit, környezetvédelem és a környezet megóvásának területeit, a környezetvédelem jelentőségét, az emberi életfeltételekre gyakorolt hatását. b./ Legyenek igényesek környezetük /otthon, osztály, iskola, szűkebb és tágabb környezetük/ esztétikájára, tisztaságára. c./ Védjék és óvják a természeti értékeket, aktívan és tevékenyen vegyenek részt iskolai és otthoni környezetük megóvásában. Feladatok: a./ Az épített és természeti környezet értékeinek megismerése. b./ A korszerű ökológiai szemlélet kialakítása. Környezetvédelmi technikák elsajátítása, gyakoroltatása, szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése. c./ Környezetvédő programok tervezése, részvétel a környezetben zajló folyamatok vizsgálatában, mérési megfigyelésekben. Környezetvédő programok tervezése, részvétel a környezetben zajló folyamatok vizsgálatában, mérési megfigyelésekben. Környezetvédő táborok megszervezése. A védelem alatt álló természeti és épített értékek és élőlények megismerése. d./ Alkotó részvétel az osztályterem és az iskola környezetének tisztántartásában, az esztétikus, otthonos környezet megteremtésében, fenntartásában és fejlesztésében. Eszközök, eljárások: a./ Problémamegoldó gondolkodásmód kialakítása. b./ Környezetkímélő technikák megismerése: szelektív hulladékgyűjtés. 22

23 c./ Az élő környezet védelmének megismerése tanítási órákon és egyéb lehetőségek kihasználásával: táborok, helyi osztálykirándulások, országjárások szervezése során. Az iskola udvarában, a tantermekben, ablakokban elhelyezett növények gondozása. d./ Esztétikus környezet kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és az intézmény dolgozóival közösen. A célok elérése, a feladatok megvalósítása érdekében a nevelőtestülettel szemben támasztott követelmények Gyermekszeretet Szakmai tudás, pedagógiai kultúrájuk folyamatos fejlesztése, harmonikus, kiegyensúlyozott példamutató személyiségen keresztül közvetített értékek. Legyenek jártasak a tudományokban, jól képzettek a szaktantárgyak átadásának módszertanában és a nevelés művészetében. Igyekezzenek minél több értéket közvetíteni, és egységes követelményrendszert kialakítani. Munkájukban legyenek igényesek, pontosak, fegyelmezettek, következetesek. Megjelenésükkel, írásbeli munkájukkal, beszédkultúrájukkal legyenek követére méltók. Alakítsanak ki jó kapcsolatot a szülőkkel, szolgáljanak szakmai tanáccsal a gyermek tanulása és nevelése terén egyaránt. Működjenek együtt a szülőkkel, szolgáljanak szakmai tanáccsal a gyermek tanulása és nevelése terén egyaránt. Működjenek együtt a szülőkkel és az iskola kapcsolatrendszerével. A nevelőmunkájukban gyermekcentrikusság, egyéni bánásmód, türelem, empátiaképesség tükröződjék. 23

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 A Batthyány József Általános Iskola reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 Pintér Sándor mkv. TANTÁRGYI KÖR Biológia Fizika Földrajz Kémia Matematika Technika Természetismeret MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI:

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kedves Szülők! 1125. Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó 06-1-395-81-67

Részletesebben