A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004."

Átírás

1 A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes,

2 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei, feladatai, eszközei, eljárásai...7 A felmérések alapján a következő területek fejlesztését igényelték a felhasználók:...10 Korszerű alapműveltség megszerzése...10 A humanista értékrend elsajátítása, megalapozása...11 Biztonságos, a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó tanulási környezet kialakítása...13 Munkára nevelés: a rendszeres tanulási tevékenység, önművelés kialakítása...15 Közösségi normák, demokráciatechnikák elsajátítása: a szocializáció...17 Az egészséges életmódra nevelés, prevenció...19 A környezeti nevelés...21 A célok elérése, a feladatok megvalósítása érdekében a nevelőtestülettel szemben támasztott követelmények...23 Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:...24 III. Személyiség- és közösségfejlesztés...25 Az osztályközösségek fejlesztése...26 A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink...28 A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében...28 Az önkormányzás képességének kialakítása...28 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése...28 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása...29 IV. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység...29 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program...29 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység...29 Helyzetelemzés...29 A felzárkóztatást segítő program...30 V. A tehetség, a képesség kibontakoztatását ás felzárkóztatást segítő tevékenységek...30 Céljaink, feladataink a tehetségfejlesztés és felzárkóztatás területén...31 Tanórai keretben megvalósítható fejlesztések...31 Tanórán kívüli fejlesztések...32 Versenyek, versenyeztetés...32 Feladataink a továbbtanulásra való felkészítésben...33 VI. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység...33 Iskolánk kapcsolata az alábbi intézményekkel:...34 A gyermekvédelmi munka jellegzetesebb munkaformái:...35 VII. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése...36 Küldetésnyilatkozat

3 VIII. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek formái...37 IX. A szülő a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei...38 X. Környezeti nevelés...42 XI. Egészségnevelési program...48 Az iskola legfontosabb partnerei...49 XII. Az iskolai írásbeli beszámoltatás és az otthoni felkészülés...52 XIII. Az iskola hagyományrendszere...70 XIV. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke...72 Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai...72 Számítástechnika szaktanterem:...72 Természettudományi szaktanterem:...72 Művészeti nevelés szaktanterme:...72 Technikai szaktanterem...73 Tornaterem:...73 Sportudvar:...73 Könyvtár:...73 Orvosi szoba:...73 Nevelőmunkát segítő eszközök...73 Szükséges taneszközök:...74 Alsó tagozat 1-4. osztály...74 A tantárgyi órákhoz szükséges eszközökön kívül:...74 Manuális tevékenységekhez:...74 Termi és szabadtéri játékokhoz:...74 Magyar nyelv és irodalom...74 Matematika...75 Környezetismeret...76 Technika...77 Testnevelés...78 Néptánc...80 Ének-zene...80 Rajz...81 Idegen nyelv: angol / német...82 Felső tagozat...82 Magyar nyelv és irodalom...82 Történelem és állampolgári ismeretek évfolyam: Hon- és népismeret évfolyam: Ember és társadalom ismeret, etika...82 Idegen nyelv:...83 Angol

4 Német...83 Matematika...83 Természetismeret...83 Fizika évfolyam...85 Biológia 7. évfolyam...85 Egészségtan 6. évfolyam...86 Kémia...86 Földrajz...86 Ének-zene...87 Rajz és vizuális kultúra osztályban a mozgókép- és médiaismeret tanításához:...87 Technika és életvitel...87 Testnevelés és sport...88 Osztályfőnöki Tánc és dráma...89 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei :...89 ZÁRADÉK

5 A Petőfi Sándor Általános Iskola Szentes központjában működő, nagy múltra visszatekintő intézmény. Arculatát kettősség jellemzi: a modern programelemek, és hagyományainak egymásba fonódása sajátos harmóniát teremt. Az emelt szintű ének-zenei képzésnek több, mint 45 éves hagyománya van. Ideológiai elkötelezettség nélküli képzésben-nevelésben részesíti a tanulóit. Az iskola a következő ötéves munkájában fő profiljának a művészeti nevelést tekinti. Arra törekszünk, hogy diákjainkat adottságaiknak, képességeiknek megfelelő nevelésben oktatásban részesítsük. a modern társadalmi igényeknek (idegen nyelv, informatika) megfelelően készítsük fel a továbbtanulásra és az önálló életvitelre. a ránk bízott gyermekeknek segítséget nyújtsunk abban, hogy kiegyensúlyozott, egészséges, teljes értékű emberré váljanak. Valljuk, hogy a gyermek több azáltal, hogy jártas a hazai kultúrában, fogékony a különféle művészeti ágak (zene, tánc, nép- és képzőművészet) iránt. A 45 éves ének-zenei hagyományaink ápolása mellett fiatalos, rugalmas tantestületünk nyitott a korszerű módszerek alkalmazására. Fontosnak tartjuk, hogy olyan pozitív környezetet teremtsünk, ahol megtanulható az egyéni, kulturált véleményformálás és a közösségi életforma. Céljaink megvalósítása érdekében súlyt helyezünk pedagógusaink továbbképzésére, a tanulók fejlődésének folyamatos ellenőrzésére, a családokkal való szoros együttműködésre, a tárgyitechnikai feltételek dinamikus fejlesztésére. 5

6 I. Helyzetelemzés A Petőfi Sándor Általános Iskolában a 2003/2004-es tanévben 15 tanulócsoport, 7 napközis csoport működik, mintegy 340 tanulót foglalkoztatva. A tanulólétszám a szentesi tankötelezett populáció folyamatos csökkenése ellenére stagnáló tendenciát mutat. Az iskolai tevékenységek eredményes teljesítését 40 dolgozó, köztük 30 főállású pedagógus szolgálja. Főiskolát végzett Egyetemet végzett Két diplomája van 27 fő 3 fő 5 főnek Szakvizsgával, v. vele egyenértékű képzettséggel rendelkező pedagógus 4 fő. Az iskola alapfeladata a nappali rendszerű nevelés-oktatás, és a napközi-otthoni nevelés. A nevelőtestület pedagógiai kulturáltsága átlagon felüli, innovativitás jellemzi. A szakos ellátottság 100%-os. Az emberi erőforrások fejlesztése a következő irányokban indokolt: Idegen nyelvi képzés nyelvvizsga, és informatikai képzés. Az új kerettanterv bevezetésével a nevelőtestület képzettsége tovább emelkedik az új tantárgyak, modulok taníthatóságára való felkészüléssel. Kiemelt feladat a kis óraszámú tantárgyakat tanítók kompetencia fejlesztése. A szertárak ellátottsága a helyi tanterv megvalósíthatóságának szintjén áll. Ez alól a testnevelés tantárgy felszerelése képez kivételt. A tornaterem felszereltsége jó. A számítógéppark bővítése, fejlesztése nem tart lépést a technika rohanó fejlődésével. Megfelelő számú minőségi gép vásárlása lenne szükséges, és fontos lenne egy megfelelő számítástechnika szaktanterem kialakítása is. A többi taneszköz tekintetében is kívánatos lenne a kötelező taneszközjegyzékben foglaltak beszerezhetősége. 6

7 Az intézményi dolgozók érdekvédelmét a Pedagógusok Szakszervezete helyi tagcsoportja, illetve a törvényes előírások alapján működő Közalkalmazotti Tanács látja el. A tanulói érdekvédelem fóruma a tanulók túlnyomó többségét tömörítő, az osztályok horizontális szervezetére épülő, felnőtt tagokkal is rendelkező Diákönkormányzat látja el. A szülők szervezett fóruma a Szülői Munkaközösség, melyben osztályonként 2-2 választott képviselő foglal helyet, évente négy ízben ülésezik. A szülői szervezet céljait, működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti. Az iskola működtetésében érdekelt felek érdekegyeztetésének fóruma az iskolaszék, mely szabályzatának megfelelően legalább kéthavonta ülésezik. A három-három tagú szülői, pedagógusi és diák-önkormányzati oldal mellett benne helyet foglal a fenntartó képviselője is. Az intézmény közoktatási és nem közoktatási intézményekkel kiterjedt kapcsolatrendszert működtet. II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei, feladatai, eszközei, eljárásai Intézményünkben olyan nevelési programot akartunk megfogalmazni, amely tükrözi a tantestület hitvallását, és igazodik az iskolahasználók igényeihez is. Ennek érdekében felmérést végeztünk a szülők, a gyermekek és a pedagógusok körében. A felmérés eredményei a következőkben foglalhatók össze: Intézményünk nyitott iskola, gyermekközpontú, humánus, együttműködő. Alapelveinkben az alábbiak fogalmazódnak meg: esélyegyenlőség, nyitottság, komplexitás, személyiség központúság. A gyerekek szeretnek iskolába járni, erősen kötődnek tanáraikhoz, társaikhoz. Sokféle élményt élnek meg az iskolai élet során, s ezáltal gazdagodik személyiségük. Az iskola célja, hogy a tanulók személyiségfejlődését minél teljesebben kibontakoztassa, összhangban a tanulók adottságaival, fejlettségükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal és spontán tapasztalataikkal. Az ismeretek elsajátítása eszköz a képességek kialakításához, fejlesztéséhez. Középpontban áll a tanulók tudása, képességeinek, személyiségének fejlesztése, világképének formálódása. 7

8 Eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetünkben nemcsak az iskola oktató-nevelő munkája segíti, hanem az iskolán kívüli tevékenységek is. Különféle programok: osztályösszejövetelek, színházlátogatások, tanulmányi és osztálykirándulások stb. szervezése is részét képezi az iskolai nevelésnek. Helyi sajátosság, hogy a művészeti nevelés kiemelt szerepet kap intézményünkben. Emelt szintű ének-zenei képzésben részesül minden évfolyamból egy-egy osztály. Az ének-zenei képzés elsődleges célja zenét szerető és értő tanulók képzése, olyan személyiségek kialakítása, akik érzékenyen, de reálisan gondolkoznak a problémákról, érzelmi életük gazdag, magatartásuk humánus. Hangszeres tanulmányokat a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában folytathatnak tanulóink. Mindezekhez kapcsolódnak a társművészetek: mozgáskultúra, vizuális nevelés, irodalom stb. A művészeti nevelés iskolánk hagyományai közé tartozik, ebből kifolyólag hagyományainkat a kezdetektől a kor szellemének megfelelő formában tovább éltetjük, ápoljuk. Mindezen a tevékenységformák a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztését szolgálják. A hagyományápolás szerepe az iskola életében: helyi hagyományokhoz és ünnepkörökhöz kapcsolódó tradíciók Az iskola tanulói érezzék jól magukat az intézményben, ismerjék meg az intézmény múltját, hagyományait, erősödjön bennük a szűkebb és tágabb hazájuk iránt táplált azonosságtudat. Ismerjék meg a névadó Petőfi Sándor életét, munkásságát. Alapelvek: a./ Hazaszeretetre, hagyományőrzésre, hazánk iránt érzett azonosságtudatra nevelés. b./ Érzelmi nevelés. c./ Az ünnepkörökhöz kapcsolódó tradíciók ápolása. 8

9 Célok: a./ Tanulóink ismerjék és tiszteljék jelképeinket. Rendelkezzenek magyarságismerettel. b./ Tanítványaink ismerjék a nemzeti, az egyházi, a népi és a családi ünnepkör fogalmát, jelentősségét. c./ Sajátítsák el az iskoláról, a szülőföldről az iskola helyi tantervében foglalt ismeretanyagot. d./ Ismerjék helyi és országos népszokásainkat. Feladatok: a./ Az életkori sajátosságok figyelembe vételéve kapjanak ismereteket hagyományainkról a tanórán és tanórán kívüli alkalmakon tanítványaink. b./ A tanulói közösségben vegyenek részt az alkalmi ünnepeken, melyeken viselkedjenek az elvárásoknak megfelelően. c./ Az osztályfőnökök és szaktanárok szűkebb közösségekben is emlékezzenek meg ünnepeinkről. d./ A tanulók ismerkedjenek meg településük néprajzával, néphagyományaival, ismerjék a helyi közművelődési intézmények ilyen jellegű kiállításait, anyagait. Eszközök, eljárások: a./ Ünnepeink, hagyományaink, rendszeresen ismétlődő rendezvényeink megtartása: (részletesen felsorolva a Diákönkormányzat feladatainál). b./ Hazánk és jelképeinek megismerése tanórai és szakköri keretben, esetleg a társintézmények bevonásával. c./ Tanórán kívüli tevékenység: tanulmányi kirándulások az ország különböző területeire; településtörténeti, helytörténeti vetélkedők szervezése, tanulmányi versenyek stb. 9

10 d./ A tanulóknak különböző programokkal, humánus pedagógusokkal és iskolavezetéssel, támogatással, segítségnyújtással kell biztosítani a pozitív élményt az iskolában. Minden gyermekben meg kell keresni azt a területet, amely sikerélményhez juttatja! A felmérések alapján a következő területek fejlesztését igényelték a felhasználók: Korszerű alapműveltség megszerzése Olyan ismeretek elsajátítása, melyek a későbbiek folyamán segítik a továbbtanulás folyamatát, segítik a beilleszkedést az új közösségbe. Olyan ismeretekre tegyenek szert a tanulók, melyek segítségével sokoldalúan helyt tudnak állni az iskolai és társadalmi életben egyaránt. Alapelv: Az oktató munka folyamatában sokoldalú tudásra tegyenek szert intézményünk tanulói. Ez a személyiség fejlesztésével oldható meg. Ehhez biztosítani kell a korszerű műveltségszerzés tárgyi és személyi feltételeit. Célok: a./ A tanulókban alakuljon ki az igény az önálló ismeretszerzésre. b./ Rendelkezzenek a korszerű ismeretszerzéshez nélkülözhetetlen tudással; ismerjék az informatikai eszközöket, tudják ezeket alkotó módon használni. c./ Tudjanak tájékozódni a médiák világában. Tudják elkülöníteni az értékes és hasznos ismereteket az értéktelenektől. d./ Ismerjenek legalább egy idegen nyelvet alapfokú szinten. Tudásukat hasznosítsák a mindennapi életben: levelezés, társalgás stb. 10

11 Feladatok: a./ Lehetőséget biztosítani minden tanulónak az önálló és közös ismeretszerzésre. b./ Lehetővé kell tenni az iskola gyermekközösségének az informatikai ismeretek minél magasabb szintű elsajátítását, a megszerzett tudás alkotó jellegű alkalmazását. c./ Tudjanak értékeket válogatni a médiák által kínált lehetőségek közül. e./ Fejlesszék idegennyelvtudásukat, tudják a megszerzett ismereteket felhasználni. f./ Olyan korszerű alapműveltségre tegyenek szert, melynek segítségével szemléletmódjuk pozitívan alakul, aktív cselekvőivé válhatnak az élet mindennapjainak Eszközök, eljárások: a./ A korszerű ismeretszerzés igényének kialakítása. b./ Az ismeretszerzési vágy felkeltése. c./ Használják ki azokat a lehetőségeket, melyeket az iskola, illetve a városi közművelődési intézmények biztosítanak: könyvtárak, múzeumok, színházi rendezvények stb. d./ Ismerkedjen meg a lakóhely és környékének jellegzetességeivel. e./ Lehetőség biztosítása a megszerzett ismeretek alkalmazására, gyakorlására. A humanista értékrend elsajátítása, megalapozása A tanulókat jellemezze a megbízhatóság, a következetesség, a becsületesség, az őszinteség, a tisztelet, az identitástudat társadalmi és mikrokörnyezetben egyaránt. Alapelv: Sajátítsák el a kulturált magatartásformákat az erkölcsi normák közvetítésével, értékek átadásával. Ki kell alakítani a tanulókban a kötelesség- és feladattudatot. Meg kell tanítani őket arra, hogyan érvényesítsék jogaikat. Folyamatos munkával fejleszteni kell a felelősségtudat alakítását. 11

12 Célok: a./ Ismerjék meg az alapvető emberi és erkölcsi értékeket, ismerjék saját személyiségük értékeit. b./ Ismerjék előnyös és előnytelen tulajdonságaikat. c./ Törekedjenek saját pozitív és negatív tulajdonságaiknak, képességeiknek megismerésére. d./ Fogadják el választott közösségük értékrendjét. e./ Ismerjék nemzeti hagyományainkat, értékeinket, legyenek büszkék rá. Ismerjék a nemzeti jelképeket, adják meg a tiszteletet ezeknek. f./ Ismerjék szülőföldjük jelképeit, hagyományait, tiszteljék, ápolják az elődök emlékét. Feladatok: a./ Az értékek bemutatása és befogadása a csoportba, beépítése a személyiségekbe. /Példák konkrét esetek elemzésével, példaadással/. Lehetőség biztosítása az erkölcsi értékek felismeréséhez, szituációkban történő begyakorlásához, megjelenítéséhez. b./ Az iskola, a lakóhely hagyományainak megismerése, ápolása. c./ Nemzeti ünnepek, a gyermekek életkorának megfelelő szintű, az érzelmekre pozitívan ható megünneplése. d./ A magyar néphagyományok és a magyar kultúra értékeinek megjelenítése, átörökítése /zene, irodalom, képzőművészet, tánc, honismeret, néprajz/. e./ Más népek hagyományainak, kultúrájának megismerésével bekapcsolódni az európai integrációs folyamatba. Eszközök, eljárások: a./ Osztályfőnöki és szaktárgyi órák keretében: előadások, vitafórumok, filmrészletek, művészeti alkotások elemzése, értékelése. 12

13 b./ Pedagógusok ellenőrzése, értékelése, spontán megnyilvánulásaik a diákok felé. c./ A Házirend, az iskola belső szabályainak kialakítása a tanulók, a Diákönkormányzat közreműködésével. d./ A tanulói demokrácia, a Diákönkormányzat működése. e./ Erkölcsi nevelés, a tanárok, a szülők, az intézményben dolgozók közvetítésével (pl.: példamutatás). f/ Közügyekben a diákok és a szülők testületei is kivehetik a részüket a döntésből, javaslatokkal élhetnek. g./ Igény szerint iskolarádió és iskolaújság működtetése. h./ Iskolagyűléseken, diák-önkormányzati összejöveteleken kulturált véleménynyilvánítás, vita gyakorlása. i./ Tanítási órán kívüli tevékenységek, szakköri foglalkozások erkölcsi értékteremtő hatása. Biztonságos, a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó tanulási környezet kialakítása Iskolánkban legfontosabb érték a gyermek. Ezért olyan tanulói környezetet kívánunk kialakítani, amelyben kiemelt szerepet kapnak az alábbi fogalmak megvalósulásai: szeretet, megértés, alkalmazkodási képesség, játék, mozgás, egyéni képességek figyelembe vétele. Alapelv: Gyermekközpontú nevelés megvalósítása, személyiségjegyeinek kibontakoztatása; egyéni képességek, készségek fejlesztése. A fejlesztési folyamat erősítése különböző területeken; közösségi életre nevelés; társadalmi norma- és értékrendszer átadása. 13

14 Célok: a./ Szeretetteljes, megértő, derűs és segítőkész légkör gyermek gyermek, gyermek pedagógus (felnőtt) kapcsolatában. b./ Az értékelés során a nyújtott teljesítményen túl az egyén önmagához viszonyított fejlődését, szorgalmát és erőfeszítését is figyelembe kell venni. c./ A nevelés-oktatás folyamatában érdekes, sokszínű, a játékra, a mozgásra és a tanulói tevékenységre építő módszerek alkalmazása. d. A művészetekkel kapcsolatban lévő tantárgyak /irodalom, rajz, ének-zene, tánc és dráma, mozgóképkultúra és médiaismeretek/, valamint a többi készségtantárgy /testnevelés és sport, életvitel és gyakorlati ismeretek, élményszerű, örömet nyújtó, a sikeres tanulói alkotások létrehozására ösztönző és építő közvetítése. Feladatok: a./ A differenciált fejlesztéshez szükséges tárgyi feltételek megteremtése /bútorzat/, képességfejlesztő eszközök, szemléltető eszközök, nyelvi laborok, informatikai park stb./ megteremtése, fejlesztése. /Lásd: Eszközjegyzékek!/ b./ Az egyéni képességfejlesztéshez szükséges módszerek elterjesztése és alkalmazása, csoportbontások, szakkörök, az egyéb tanórán kívüli fejlesztő lehetőségek megteremtése, továbbfejlesztése. c./ A mindennapos kezdeményezett és tervszerűen irányított játék és mozgás lehetőségének biztosítása. d./ A gyermekalkotások kapjanak nyilvános teret a bemutatkozásra. Eszközök, eljárások: a./ Differenciált oktatás megvalósítása a tanórákon, b./ csoportbontás: technika; számítástechnika, technika és idegen nyelv 14

15 c./ tehetséggondozás, felzárkóztatás korrepetálás és szakköri tevékenység keretében, d./ képesség- és készségfejlesztő programok a tanórai foglalkozások keretében és a tanítási órákon kívüli tevékenységekben: a társintézmények és szakkörök szerepe a folyamatban. e./ A pedagógiai szakszolgálat igénybe vétele adott esetekben. Munkára nevelés: a rendszeres tanulási tevékenység, önművelés kialakítása A tanulók ismerjék meg a tárgyi tudás, a tudatosság, a tehetség, az érdeklődés, az aktivitás, a szorgalom, a munkafegyelem, az önálló tanulás, az önképzés és önkiszolgálás fogalmait. Ismerjék meg a szellemi és fizikai munka fogalmát, tanulják meg mindkettőt értékelni. Alapelv: A kerettantervekben és tanmenetekben megjelenő kötelező tananyag mellett a műveltség más oldalról való megközelítése; egyéni érdeklődések kielégítése. A tanulás tanítása /az ismeretszerzés útjának, módjának megtanítása, ismeretek felhasználása/. Célok: a./ A gondolkodási és problémamegoldó képességek alkalmazásával gyakorlati feladatok megoldására legyenek képesek. b./ Legyenek birtokában a továbbtanuláshoz és sikeres életkezdéshez szükséges ismereteknek és készségeknek. c./ Legyenek képesek önálló ismeretszerzésre, tudják használni gyűjtőmunkájukhoz az információhordozókat, a hagyományostól a legmodernebbekig. A megszerzett ismereteiket a gyakorlatban tudják alkalmazni. d./ Ismerjék fel a jelenségek és események ok-okozati összefüggéseit, legyenek képesek következtetni és elvonatkoztatni. Tudjanak lényeget kiemelni. 15

16 e./ Legyenek képesek a tanórán kívül szerzett tapasztalataikat és ismereteiket, az iskolában tanult rendezett ismeretek közé integrálni, ismerjék az érdeklődésüknek, képességeiknek és tehetségüknek megfelelő tanórán kívüli szakköri és egyéb művelődési lehetőségeket. f./ Az aktuális intézményhasználói igényeknek (Comenius-felmérések) keretében igényként jelentkező informatika és idegen-nyelvoktatás lehetőségeivel éljenek a tanulók, igyekezzenek e területeket minél alaposabban elsajátítani. g./ Ismerjék tanítványaink a művészetek szerepét, azok emberformáló, alakító jellegét. h./ Tudatosuljon bennük, hogy korosztályuk legfontosabb munkája a tanulás. i./ Legyenek munkafeladataik megoldásában kreatívak, munkavégzésükben kitartóak, legyenek képesek erőfeszítésekre a felmerülő problémák és akadályok leküzdéséhez. Ügyeljenek az elvégzett munka külalakjára. Tanulják meg értékelni, elismerni és megbecsülni saját és mások munkáját. Feladatok: a./ Az ismeretátadás folyamatában a tanulási folyamatok az életkori sajátosságoknak megfelelő egyéni képességek fejlesztése. b./ Az önálló ismeretszerzés és a folyamatos önfejlesztés technikáinak megtanulása és gyakorlati alkalmazása. c./ A képzettségeknek, képességeknek, érdeklődésnek és adottságoknak megfelelő tudatos pályaorientációs tevékenység megvalósítása. d./ Az összefüggés, következtetés, elvonatkoztatás, lényegkiemelés gyakoroltatása a tanítás folyamatában. e./ Találja meg a vonzó tevékenységeket és munkalehetőségeket a tanítási órán kívül. f./ A képességeikhez mérten törekedjenek a legjobb eredmény elérésére. Törekedjenek kitartásra, erőfeszítésre, igényes munkavégzésre és mások tevékenységének elismerésére, megbecsülésére. 16

17 Eszközök, eljárások: a./ A pedagógus modell. b./ A tanórákon kívüli tehetséggondozó szakkörök és egyéb kulturális lehetőségek kihasználása. c./ Az emelt szintű ének-zene képzésben részesülő tanulóink hangszeres tudásának helyszíne a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola. d./ Előadások a továbbtanulási lehetőségekről; pedagógusok, osztályfőnökök, szakemberek tájékoztatásai. e./ Ismerkedés középiskolákkal: nyílt napokon való részvétel. f./ Fizikai és szellemi munka végzése az esztétikus, otthonos iskola fenntartásáért. Közösségi normák, demokráciatechnikák elsajátítása: a szocializáció Nevelőtestületünk fontosnak tartja, hogy tanítványaink megismerkedjenek a demokrácia fogalmával, nyitottság jellemezze megnyilvánulásaikat, példamutatás, egymás elfogadása, önismeret, önértékelés, barátság, udvariasság jellemezze kapcsolataikat. Alapelv: A tanulók tartsák be a közösség normáit, ismerjék, fogadják el a másság fogalmát. Önmaguk megismerésén keresztül tudjanak kapcsolatokat létesíteni társaikkal, felnőttekkel. Tudják képviselni saját és társaik érdekét adott helyzetekben: osztályközösség, diákönkormányzat, iskola, osztályközösség stb. Segítsék egymást az iskolai és magánélet területein egyaránt. Ismerjék fel, ha valaki segítségre szorul, s ennek megfelelően járjanak el. Viselkedésükre mindenkor az udvariasság legyen jellemző. 17

18 Célok: a./ Aktívan vegyenek részt iskolai életük alakításában az iskola belső működési rendjének kialakításában. b./ Teljesítsék kötelességeiket, vállalt kötelezettségeiket, ismerjék és gyakorolják jogaikat. c./ Legyenek képesek gondolataikat egyértelműen, világosan szóban és írásban megfogalmazni, tudjanak demokratikus keretek között vitatkozni, érvelni. d./ Tudják egyéni érdekeiket megjeleníteni és alárendelni azokat a közösségi érdekeknek. e./ Legyenek képesek reálisan értékelni önmagukat és társaikat. Tudják elfogadni az őket érő bírálatokat. f./ Legyenek fogékonyak egymás problémáira, érezzék át mások gondjait, segítsék egymást az akadályok leküzdésében. g./ Ismerjék és tartsák be a kulturált viselkedés szabályait. Feladatok: a./ Közösségi és közéleti feladatok adása, felelősi rendszer működtetése és ellenőrzése az osztályközösségben, a DÖK-ben. A gyermeki jogok és kötelességek megismertetése, gyakoroltatása, betartatása. b./ Udvariassági és viselkedésformák gyakoroltatása szituációs, dramatikus játékokban. c./ A tanulók bekapcsolása az önértékelési és értékelési folyamatokba. d./ Segítségnyújtás a siker-kudarc megéléséhez, feldolgozásához. 18

19 Eszközök, eljárások: a./ A felnőttek közösségének példamutatása. b./ Magyarázat, irodalmi, történelmi példák, példaképek a tananyagból és a mindennapi életből. c./ Szituációs játékok szerepe a tanítási órákon és a szakkörökön. d./ Véleménynyilvánítás. e./ A diszkrimináció fogalomkörének ismerete. f./ A tanulók feladattudatának kialakítása. g./ Érték- és normarendszer formálása a társadalmi értékek viszonylatában. h./ A másság elfogadtatása. Az egészséges életmódra nevelés, prevenció Pozitív életszemlélet kialakítása, egészséges életvitel, család, játék, mozgás, lelkierő, akarat, igényesség önmagával és környezetével szemben: tisztaság, öltözködés, étkezés, rendszeresség iránti igény felkeltése. Mindezen célok megvalósítását segíti a helyi tantervbe illesztett néptánc, társastánc, mazsorett, aerobik oktatása, valamint az iskolában a különféle sportolási lehetőségek. A prevenció szerepe az egészség megőrzésében. Alapelv: Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életmód igényének kialakítása: mindennapi testmozgás, korszerű táplálkozás alapjainak tudatosítása, az egyéni állóképesség fejlesztése (javítása), egyénközpontú terhelés, mentesség a káros szenvedélyektől. 19

20 Célok: a./ Legyenek testileg edzettek, váljon igényükké a rendszeres mozgás, sport. Legyenek képesek tartós terhelések elviselésére. b./ Tanulják meg elviselni a pszichés terheléseket. c./ Ismerjék az egészséges életmód kritériumait, ismerjék meg és tartsák be a higiénés szabályokat. Ismerjék meg a helyes és egészséges táplálkozás alapjait. d./ Környezetük és önmaguk tisztaságára ügyeljenek, legyenek ápoltak. e./ Ismerjék fel a nemek közötti fiziológiai és mentális eltéréseket. Ismerjék a családi munkamegosztásban reájuk váró feladatokat. f./ Ismerjék a szenvedélybetegségek egészségkárosító hatásait. Utasítsák el az alkohol, a drog használatát, a dohányzást. g./ Legyenek képesek egyéni értékrendjüknek megfelelő életvitelre. Feladatok: a./ A mindennapos mozgás és sportolás feltételeinek biztosítása, mozgás-, játék- és versenyalkalmak teremtése. b./ Az akarati tulajdonságok fejlesztése, elérhető teljesíthető feladatok adásával. c./ Az egészséges életmód, táplálkozás, öltözködés, otthon kialakításához szükséges ismeretek nyújtása, és a tanultak gyakorlati alkalmazásának biztosítása. d./ A család és a család funkcióinak megismertetése. e./ A kulturált étkezés gyakoroltatása a feltételek megteremtésével. Az általános higiéniai szabályok betartása. f./ A káros szenvedélyek hatásainak, következményeinek bemutatása. 20

21 Eszközök, eljárások: Az egészséges életmód kialakításához szükséges tevékenységek: a./ Mindennapos testmozgás feltételeinek, lehetőségének biztosítása. b./ A gyógytestnevelésre szoruló tanulók speciális mozgásfejlesztésének biztosítása. c./ Az úszásoktatás biztosítása az alsó tagozatban. e./ A korszerű táplálkozásról előadások tartása (tanítási órákon, szakköri keretben, orvosi, védőnői előadások, különböző szűrővizsgálatokon való részvétel). f./ A mozgáskultúra, mozgáskoordináció fejlesztésére a különféle táncoktatásformák adnak lehetőséget. Mindezen tevékenységek hagyományőrzést is jelentenek. g./ Felvilágosító előadások tartása az egészségre ártalmas szenvedélyekről. A környezeti nevelés A tanulókban alakuljon ki környezettudatos magatartás, életvitel, képesek legyenek a maguk területén a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását /föld, víz, levegő és élővilágának védelme, esztétikus, tiszta környezet, otthonosság). Alapelv: A környezettudatos magatartásra nevelés, személyiségüknek és környezetüknek, társadalmunknak megfelelő, értékeit képviselő életvitelre nevelés. Ügyeljenek az épített és természeti környezet értékeire. 21

22 Célok: a./ Ismerjék az élő és élettelen környezet értékeit, környezetvédelem és a környezet megóvásának területeit, a környezetvédelem jelentőségét, az emberi életfeltételekre gyakorolt hatását. b./ Legyenek igényesek környezetük /otthon, osztály, iskola, szűkebb és tágabb környezetük/ esztétikájára, tisztaságára. c./ Védjék és óvják a természeti értékeket, aktívan és tevékenyen vegyenek részt iskolai és otthoni környezetük megóvásában. Feladatok: a./ Az épített és természeti környezet értékeinek megismerése. b./ A korszerű ökológiai szemlélet kialakítása. Környezetvédelmi technikák elsajátítása, gyakoroltatása, szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése. c./ Környezetvédő programok tervezése, részvétel a környezetben zajló folyamatok vizsgálatában, mérési megfigyelésekben. Környezetvédő programok tervezése, részvétel a környezetben zajló folyamatok vizsgálatában, mérési megfigyelésekben. Környezetvédő táborok megszervezése. A védelem alatt álló természeti és épített értékek és élőlények megismerése. d./ Alkotó részvétel az osztályterem és az iskola környezetének tisztántartásában, az esztétikus, otthonos környezet megteremtésében, fenntartásában és fejlesztésében. Eszközök, eljárások: a./ Problémamegoldó gondolkodásmód kialakítása. b./ Környezetkímélő technikák megismerése: szelektív hulladékgyűjtés. 22

23 c./ Az élő környezet védelmének megismerése tanítási órákon és egyéb lehetőségek kihasználásával: táborok, helyi osztálykirándulások, országjárások szervezése során. Az iskola udvarában, a tantermekben, ablakokban elhelyezett növények gondozása. d./ Esztétikus környezet kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és az intézmény dolgozóival közösen. A célok elérése, a feladatok megvalósítása érdekében a nevelőtestülettel szemben támasztott követelmények Gyermekszeretet Szakmai tudás, pedagógiai kultúrájuk folyamatos fejlesztése, harmonikus, kiegyensúlyozott példamutató személyiségen keresztül közvetített értékek. Legyenek jártasak a tudományokban, jól képzettek a szaktantárgyak átadásának módszertanában és a nevelés művészetében. Igyekezzenek minél több értéket közvetíteni, és egységes követelményrendszert kialakítani. Munkájukban legyenek igényesek, pontosak, fegyelmezettek, következetesek. Megjelenésükkel, írásbeli munkájukkal, beszédkultúrájukkal legyenek követére méltók. Alakítsanak ki jó kapcsolatot a szülőkkel, szolgáljanak szakmai tanáccsal a gyermek tanulása és nevelése terén egyaránt. Működjenek együtt a szülőkkel, szolgáljanak szakmai tanáccsal a gyermek tanulása és nevelése terén egyaránt. Működjenek együtt a szülőkkel és az iskola kapcsolatrendszerével. A nevelőmunkájukban gyermekcentrikusság, egyéni bánásmód, türelem, empátiaképesség tükröződjék. 23

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kedves Szülők! 1125. Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó 06-1-395-81-67

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA. Tájékoztató 2009/2010-es tanév

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA. Tájékoztató 2009/2010-es tanév JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA Tájékoztató 2009/2010-es tanév JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA Kedves Szülők! 1125 Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A nevelő-oktató intézmények gyermekvédelmi feladatait alapvetően a többször módosított 1993. évi LXXIV tv. a közoktatásról tartalmazza. A törvény alapelvei

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító:

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI A nevelési és oktatási intézmények - és ifjúságvédelmi feladatait: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és módosításai, az iskolák működését

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Sugovica Általános Művelődési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. informatika szakos tanár.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. informatika szakos tanár. informatika szakos tanár fizika 1 egyetem tanár, intézményvezető fizika Közoktatsi vezető és pedagógus szakvizsga 2 tanár, intézményegysé g-vezető magyar szakos tanár pedagógiai értékelési szakértő 7.a

Részletesebben

1. BEVEZETŐ Pedagógiai Programunk a a 2004-ben módosított, és a 2004/2005-ös tanévben - az 1. osztályban felmenő rendszerben - életbe lépett Pedagógiai Programunk átdolgozása. A program újabb felülvizsgálatának

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA Nyílt nap a leendő elsős szülőknek március 10-én az első 3 órában, melyet a leendő elsős tanító nénik, Emese és Márti néni tartanak. Szeretettel várjuk Önöket!

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÖNYVTÁR- PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. A könyvtár főbb adatai: Az oktatási intézmény neve:szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A CIGÁNDI KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A CIGÁNDI KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CIGÁNDI KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Cigánd, 2009. augusztus 24. Készítette: Bodnár Balázs iskolaigazgató PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, mint munkáltató,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 Gyermekvédelmi Szabályzat Rezi Óvoda 2014. Gyermekvédelem az óvodában A gyermekek

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista T I S Z A C S E G E I Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája Levélcím: 4066 Tiszacsege, Fő út 95 Tel/Fax: 52/588-054

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben