A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004."

Átírás

1 A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes,

2 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei, feladatai, eszközei, eljárásai...7 A felmérések alapján a következő területek fejlesztését igényelték a felhasználók:...10 Korszerű alapműveltség megszerzése...10 A humanista értékrend elsajátítása, megalapozása...11 Biztonságos, a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó tanulási környezet kialakítása...13 Munkára nevelés: a rendszeres tanulási tevékenység, önművelés kialakítása...15 Közösségi normák, demokráciatechnikák elsajátítása: a szocializáció...17 Az egészséges életmódra nevelés, prevenció...19 A környezeti nevelés...21 A célok elérése, a feladatok megvalósítása érdekében a nevelőtestülettel szemben támasztott követelmények...23 Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:...24 III. Személyiség- és közösségfejlesztés...25 Az osztályközösségek fejlesztése...26 A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink...28 A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében...28 Az önkormányzás képességének kialakítása...28 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése...28 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása...29 IV. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység...29 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program...29 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység...29 Helyzetelemzés...29 A felzárkóztatást segítő program...30 V. A tehetség, a képesség kibontakoztatását ás felzárkóztatást segítő tevékenységek...30 Céljaink, feladataink a tehetségfejlesztés és felzárkóztatás területén...31 Tanórai keretben megvalósítható fejlesztések...31 Tanórán kívüli fejlesztések...32 Versenyek, versenyeztetés...32 Feladataink a továbbtanulásra való felkészítésben...33 VI. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység...33 Iskolánk kapcsolata az alábbi intézményekkel:...34 A gyermekvédelmi munka jellegzetesebb munkaformái:...35 VII. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése...36 Küldetésnyilatkozat

3 VIII. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek formái...37 IX. A szülő a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei...38 X. Környezeti nevelés...42 XI. Egészségnevelési program...48 Az iskola legfontosabb partnerei...49 XII. Az iskolai írásbeli beszámoltatás és az otthoni felkészülés...52 XIII. Az iskola hagyományrendszere...70 XIV. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke...72 Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai...72 Számítástechnika szaktanterem:...72 Természettudományi szaktanterem:...72 Művészeti nevelés szaktanterme:...72 Technikai szaktanterem...73 Tornaterem:...73 Sportudvar:...73 Könyvtár:...73 Orvosi szoba:...73 Nevelőmunkát segítő eszközök...73 Szükséges taneszközök:...74 Alsó tagozat 1-4. osztály...74 A tantárgyi órákhoz szükséges eszközökön kívül:...74 Manuális tevékenységekhez:...74 Termi és szabadtéri játékokhoz:...74 Magyar nyelv és irodalom...74 Matematika...75 Környezetismeret...76 Technika...77 Testnevelés...78 Néptánc...80 Ének-zene...80 Rajz...81 Idegen nyelv: angol / német...82 Felső tagozat...82 Magyar nyelv és irodalom...82 Történelem és állampolgári ismeretek évfolyam: Hon- és népismeret évfolyam: Ember és társadalom ismeret, etika...82 Idegen nyelv:...83 Angol

4 Német...83 Matematika...83 Természetismeret...83 Fizika évfolyam...85 Biológia 7. évfolyam...85 Egészségtan 6. évfolyam...86 Kémia...86 Földrajz...86 Ének-zene...87 Rajz és vizuális kultúra osztályban a mozgókép- és médiaismeret tanításához:...87 Technika és életvitel...87 Testnevelés és sport...88 Osztályfőnöki Tánc és dráma...89 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei :...89 ZÁRADÉK

5 A Petőfi Sándor Általános Iskola Szentes központjában működő, nagy múltra visszatekintő intézmény. Arculatát kettősség jellemzi: a modern programelemek, és hagyományainak egymásba fonódása sajátos harmóniát teremt. Az emelt szintű ének-zenei képzésnek több, mint 45 éves hagyománya van. Ideológiai elkötelezettség nélküli képzésben-nevelésben részesíti a tanulóit. Az iskola a következő ötéves munkájában fő profiljának a művészeti nevelést tekinti. Arra törekszünk, hogy diákjainkat adottságaiknak, képességeiknek megfelelő nevelésben oktatásban részesítsük. a modern társadalmi igényeknek (idegen nyelv, informatika) megfelelően készítsük fel a továbbtanulásra és az önálló életvitelre. a ránk bízott gyermekeknek segítséget nyújtsunk abban, hogy kiegyensúlyozott, egészséges, teljes értékű emberré váljanak. Valljuk, hogy a gyermek több azáltal, hogy jártas a hazai kultúrában, fogékony a különféle művészeti ágak (zene, tánc, nép- és képzőművészet) iránt. A 45 éves ének-zenei hagyományaink ápolása mellett fiatalos, rugalmas tantestületünk nyitott a korszerű módszerek alkalmazására. Fontosnak tartjuk, hogy olyan pozitív környezetet teremtsünk, ahol megtanulható az egyéni, kulturált véleményformálás és a közösségi életforma. Céljaink megvalósítása érdekében súlyt helyezünk pedagógusaink továbbképzésére, a tanulók fejlődésének folyamatos ellenőrzésére, a családokkal való szoros együttműködésre, a tárgyitechnikai feltételek dinamikus fejlesztésére. 5

6 I. Helyzetelemzés A Petőfi Sándor Általános Iskolában a 2003/2004-es tanévben 15 tanulócsoport, 7 napközis csoport működik, mintegy 340 tanulót foglalkoztatva. A tanulólétszám a szentesi tankötelezett populáció folyamatos csökkenése ellenére stagnáló tendenciát mutat. Az iskolai tevékenységek eredményes teljesítését 40 dolgozó, köztük 30 főállású pedagógus szolgálja. Főiskolát végzett Egyetemet végzett Két diplomája van 27 fő 3 fő 5 főnek Szakvizsgával, v. vele egyenértékű képzettséggel rendelkező pedagógus 4 fő. Az iskola alapfeladata a nappali rendszerű nevelés-oktatás, és a napközi-otthoni nevelés. A nevelőtestület pedagógiai kulturáltsága átlagon felüli, innovativitás jellemzi. A szakos ellátottság 100%-os. Az emberi erőforrások fejlesztése a következő irányokban indokolt: Idegen nyelvi képzés nyelvvizsga, és informatikai képzés. Az új kerettanterv bevezetésével a nevelőtestület képzettsége tovább emelkedik az új tantárgyak, modulok taníthatóságára való felkészüléssel. Kiemelt feladat a kis óraszámú tantárgyakat tanítók kompetencia fejlesztése. A szertárak ellátottsága a helyi tanterv megvalósíthatóságának szintjén áll. Ez alól a testnevelés tantárgy felszerelése képez kivételt. A tornaterem felszereltsége jó. A számítógéppark bővítése, fejlesztése nem tart lépést a technika rohanó fejlődésével. Megfelelő számú minőségi gép vásárlása lenne szükséges, és fontos lenne egy megfelelő számítástechnika szaktanterem kialakítása is. A többi taneszköz tekintetében is kívánatos lenne a kötelező taneszközjegyzékben foglaltak beszerezhetősége. 6

7 Az intézményi dolgozók érdekvédelmét a Pedagógusok Szakszervezete helyi tagcsoportja, illetve a törvényes előírások alapján működő Közalkalmazotti Tanács látja el. A tanulói érdekvédelem fóruma a tanulók túlnyomó többségét tömörítő, az osztályok horizontális szervezetére épülő, felnőtt tagokkal is rendelkező Diákönkormányzat látja el. A szülők szervezett fóruma a Szülői Munkaközösség, melyben osztályonként 2-2 választott képviselő foglal helyet, évente négy ízben ülésezik. A szülői szervezet céljait, működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti. Az iskola működtetésében érdekelt felek érdekegyeztetésének fóruma az iskolaszék, mely szabályzatának megfelelően legalább kéthavonta ülésezik. A három-három tagú szülői, pedagógusi és diák-önkormányzati oldal mellett benne helyet foglal a fenntartó képviselője is. Az intézmény közoktatási és nem közoktatási intézményekkel kiterjedt kapcsolatrendszert működtet. II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei, feladatai, eszközei, eljárásai Intézményünkben olyan nevelési programot akartunk megfogalmazni, amely tükrözi a tantestület hitvallását, és igazodik az iskolahasználók igényeihez is. Ennek érdekében felmérést végeztünk a szülők, a gyermekek és a pedagógusok körében. A felmérés eredményei a következőkben foglalhatók össze: Intézményünk nyitott iskola, gyermekközpontú, humánus, együttműködő. Alapelveinkben az alábbiak fogalmazódnak meg: esélyegyenlőség, nyitottság, komplexitás, személyiség központúság. A gyerekek szeretnek iskolába járni, erősen kötődnek tanáraikhoz, társaikhoz. Sokféle élményt élnek meg az iskolai élet során, s ezáltal gazdagodik személyiségük. Az iskola célja, hogy a tanulók személyiségfejlődését minél teljesebben kibontakoztassa, összhangban a tanulók adottságaival, fejlettségükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal és spontán tapasztalataikkal. Az ismeretek elsajátítása eszköz a képességek kialakításához, fejlesztéséhez. Középpontban áll a tanulók tudása, képességeinek, személyiségének fejlesztése, világképének formálódása. 7

8 Eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetünkben nemcsak az iskola oktató-nevelő munkája segíti, hanem az iskolán kívüli tevékenységek is. Különféle programok: osztályösszejövetelek, színházlátogatások, tanulmányi és osztálykirándulások stb. szervezése is részét képezi az iskolai nevelésnek. Helyi sajátosság, hogy a művészeti nevelés kiemelt szerepet kap intézményünkben. Emelt szintű ének-zenei képzésben részesül minden évfolyamból egy-egy osztály. Az ének-zenei képzés elsődleges célja zenét szerető és értő tanulók képzése, olyan személyiségek kialakítása, akik érzékenyen, de reálisan gondolkoznak a problémákról, érzelmi életük gazdag, magatartásuk humánus. Hangszeres tanulmányokat a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában folytathatnak tanulóink. Mindezekhez kapcsolódnak a társművészetek: mozgáskultúra, vizuális nevelés, irodalom stb. A művészeti nevelés iskolánk hagyományai közé tartozik, ebből kifolyólag hagyományainkat a kezdetektől a kor szellemének megfelelő formában tovább éltetjük, ápoljuk. Mindezen a tevékenységformák a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztését szolgálják. A hagyományápolás szerepe az iskola életében: helyi hagyományokhoz és ünnepkörökhöz kapcsolódó tradíciók Az iskola tanulói érezzék jól magukat az intézményben, ismerjék meg az intézmény múltját, hagyományait, erősödjön bennük a szűkebb és tágabb hazájuk iránt táplált azonosságtudat. Ismerjék meg a névadó Petőfi Sándor életét, munkásságát. Alapelvek: a./ Hazaszeretetre, hagyományőrzésre, hazánk iránt érzett azonosságtudatra nevelés. b./ Érzelmi nevelés. c./ Az ünnepkörökhöz kapcsolódó tradíciók ápolása. 8

9 Célok: a./ Tanulóink ismerjék és tiszteljék jelképeinket. Rendelkezzenek magyarságismerettel. b./ Tanítványaink ismerjék a nemzeti, az egyházi, a népi és a családi ünnepkör fogalmát, jelentősségét. c./ Sajátítsák el az iskoláról, a szülőföldről az iskola helyi tantervében foglalt ismeretanyagot. d./ Ismerjék helyi és országos népszokásainkat. Feladatok: a./ Az életkori sajátosságok figyelembe vételéve kapjanak ismereteket hagyományainkról a tanórán és tanórán kívüli alkalmakon tanítványaink. b./ A tanulói közösségben vegyenek részt az alkalmi ünnepeken, melyeken viselkedjenek az elvárásoknak megfelelően. c./ Az osztályfőnökök és szaktanárok szűkebb közösségekben is emlékezzenek meg ünnepeinkről. d./ A tanulók ismerkedjenek meg településük néprajzával, néphagyományaival, ismerjék a helyi közművelődési intézmények ilyen jellegű kiállításait, anyagait. Eszközök, eljárások: a./ Ünnepeink, hagyományaink, rendszeresen ismétlődő rendezvényeink megtartása: (részletesen felsorolva a Diákönkormányzat feladatainál). b./ Hazánk és jelképeinek megismerése tanórai és szakköri keretben, esetleg a társintézmények bevonásával. c./ Tanórán kívüli tevékenység: tanulmányi kirándulások az ország különböző területeire; településtörténeti, helytörténeti vetélkedők szervezése, tanulmányi versenyek stb. 9

10 d./ A tanulóknak különböző programokkal, humánus pedagógusokkal és iskolavezetéssel, támogatással, segítségnyújtással kell biztosítani a pozitív élményt az iskolában. Minden gyermekben meg kell keresni azt a területet, amely sikerélményhez juttatja! A felmérések alapján a következő területek fejlesztését igényelték a felhasználók: Korszerű alapműveltség megszerzése Olyan ismeretek elsajátítása, melyek a későbbiek folyamán segítik a továbbtanulás folyamatát, segítik a beilleszkedést az új közösségbe. Olyan ismeretekre tegyenek szert a tanulók, melyek segítségével sokoldalúan helyt tudnak állni az iskolai és társadalmi életben egyaránt. Alapelv: Az oktató munka folyamatában sokoldalú tudásra tegyenek szert intézményünk tanulói. Ez a személyiség fejlesztésével oldható meg. Ehhez biztosítani kell a korszerű műveltségszerzés tárgyi és személyi feltételeit. Célok: a./ A tanulókban alakuljon ki az igény az önálló ismeretszerzésre. b./ Rendelkezzenek a korszerű ismeretszerzéshez nélkülözhetetlen tudással; ismerjék az informatikai eszközöket, tudják ezeket alkotó módon használni. c./ Tudjanak tájékozódni a médiák világában. Tudják elkülöníteni az értékes és hasznos ismereteket az értéktelenektől. d./ Ismerjenek legalább egy idegen nyelvet alapfokú szinten. Tudásukat hasznosítsák a mindennapi életben: levelezés, társalgás stb. 10

11 Feladatok: a./ Lehetőséget biztosítani minden tanulónak az önálló és közös ismeretszerzésre. b./ Lehetővé kell tenni az iskola gyermekközösségének az informatikai ismeretek minél magasabb szintű elsajátítását, a megszerzett tudás alkotó jellegű alkalmazását. c./ Tudjanak értékeket válogatni a médiák által kínált lehetőségek közül. e./ Fejlesszék idegennyelvtudásukat, tudják a megszerzett ismereteket felhasználni. f./ Olyan korszerű alapműveltségre tegyenek szert, melynek segítségével szemléletmódjuk pozitívan alakul, aktív cselekvőivé válhatnak az élet mindennapjainak Eszközök, eljárások: a./ A korszerű ismeretszerzés igényének kialakítása. b./ Az ismeretszerzési vágy felkeltése. c./ Használják ki azokat a lehetőségeket, melyeket az iskola, illetve a városi közművelődési intézmények biztosítanak: könyvtárak, múzeumok, színházi rendezvények stb. d./ Ismerkedjen meg a lakóhely és környékének jellegzetességeivel. e./ Lehetőség biztosítása a megszerzett ismeretek alkalmazására, gyakorlására. A humanista értékrend elsajátítása, megalapozása A tanulókat jellemezze a megbízhatóság, a következetesség, a becsületesség, az őszinteség, a tisztelet, az identitástudat társadalmi és mikrokörnyezetben egyaránt. Alapelv: Sajátítsák el a kulturált magatartásformákat az erkölcsi normák közvetítésével, értékek átadásával. Ki kell alakítani a tanulókban a kötelesség- és feladattudatot. Meg kell tanítani őket arra, hogyan érvényesítsék jogaikat. Folyamatos munkával fejleszteni kell a felelősségtudat alakítását. 11

12 Célok: a./ Ismerjék meg az alapvető emberi és erkölcsi értékeket, ismerjék saját személyiségük értékeit. b./ Ismerjék előnyös és előnytelen tulajdonságaikat. c./ Törekedjenek saját pozitív és negatív tulajdonságaiknak, képességeiknek megismerésére. d./ Fogadják el választott közösségük értékrendjét. e./ Ismerjék nemzeti hagyományainkat, értékeinket, legyenek büszkék rá. Ismerjék a nemzeti jelképeket, adják meg a tiszteletet ezeknek. f./ Ismerjék szülőföldjük jelképeit, hagyományait, tiszteljék, ápolják az elődök emlékét. Feladatok: a./ Az értékek bemutatása és befogadása a csoportba, beépítése a személyiségekbe. /Példák konkrét esetek elemzésével, példaadással/. Lehetőség biztosítása az erkölcsi értékek felismeréséhez, szituációkban történő begyakorlásához, megjelenítéséhez. b./ Az iskola, a lakóhely hagyományainak megismerése, ápolása. c./ Nemzeti ünnepek, a gyermekek életkorának megfelelő szintű, az érzelmekre pozitívan ható megünneplése. d./ A magyar néphagyományok és a magyar kultúra értékeinek megjelenítése, átörökítése /zene, irodalom, képzőművészet, tánc, honismeret, néprajz/. e./ Más népek hagyományainak, kultúrájának megismerésével bekapcsolódni az európai integrációs folyamatba. Eszközök, eljárások: a./ Osztályfőnöki és szaktárgyi órák keretében: előadások, vitafórumok, filmrészletek, művészeti alkotások elemzése, értékelése. 12

13 b./ Pedagógusok ellenőrzése, értékelése, spontán megnyilvánulásaik a diákok felé. c./ A Házirend, az iskola belső szabályainak kialakítása a tanulók, a Diákönkormányzat közreműködésével. d./ A tanulói demokrácia, a Diákönkormányzat működése. e./ Erkölcsi nevelés, a tanárok, a szülők, az intézményben dolgozók közvetítésével (pl.: példamutatás). f/ Közügyekben a diákok és a szülők testületei is kivehetik a részüket a döntésből, javaslatokkal élhetnek. g./ Igény szerint iskolarádió és iskolaújság működtetése. h./ Iskolagyűléseken, diák-önkormányzati összejöveteleken kulturált véleménynyilvánítás, vita gyakorlása. i./ Tanítási órán kívüli tevékenységek, szakköri foglalkozások erkölcsi értékteremtő hatása. Biztonságos, a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó tanulási környezet kialakítása Iskolánkban legfontosabb érték a gyermek. Ezért olyan tanulói környezetet kívánunk kialakítani, amelyben kiemelt szerepet kapnak az alábbi fogalmak megvalósulásai: szeretet, megértés, alkalmazkodási képesség, játék, mozgás, egyéni képességek figyelembe vétele. Alapelv: Gyermekközpontú nevelés megvalósítása, személyiségjegyeinek kibontakoztatása; egyéni képességek, készségek fejlesztése. A fejlesztési folyamat erősítése különböző területeken; közösségi életre nevelés; társadalmi norma- és értékrendszer átadása. 13

14 Célok: a./ Szeretetteljes, megértő, derűs és segítőkész légkör gyermek gyermek, gyermek pedagógus (felnőtt) kapcsolatában. b./ Az értékelés során a nyújtott teljesítményen túl az egyén önmagához viszonyított fejlődését, szorgalmát és erőfeszítését is figyelembe kell venni. c./ A nevelés-oktatás folyamatában érdekes, sokszínű, a játékra, a mozgásra és a tanulói tevékenységre építő módszerek alkalmazása. d. A művészetekkel kapcsolatban lévő tantárgyak /irodalom, rajz, ének-zene, tánc és dráma, mozgóképkultúra és médiaismeretek/, valamint a többi készségtantárgy /testnevelés és sport, életvitel és gyakorlati ismeretek, élményszerű, örömet nyújtó, a sikeres tanulói alkotások létrehozására ösztönző és építő közvetítése. Feladatok: a./ A differenciált fejlesztéshez szükséges tárgyi feltételek megteremtése /bútorzat/, képességfejlesztő eszközök, szemléltető eszközök, nyelvi laborok, informatikai park stb./ megteremtése, fejlesztése. /Lásd: Eszközjegyzékek!/ b./ Az egyéni képességfejlesztéshez szükséges módszerek elterjesztése és alkalmazása, csoportbontások, szakkörök, az egyéb tanórán kívüli fejlesztő lehetőségek megteremtése, továbbfejlesztése. c./ A mindennapos kezdeményezett és tervszerűen irányított játék és mozgás lehetőségének biztosítása. d./ A gyermekalkotások kapjanak nyilvános teret a bemutatkozásra. Eszközök, eljárások: a./ Differenciált oktatás megvalósítása a tanórákon, b./ csoportbontás: technika; számítástechnika, technika és idegen nyelv 14

15 c./ tehetséggondozás, felzárkóztatás korrepetálás és szakköri tevékenység keretében, d./ képesség- és készségfejlesztő programok a tanórai foglalkozások keretében és a tanítási órákon kívüli tevékenységekben: a társintézmények és szakkörök szerepe a folyamatban. e./ A pedagógiai szakszolgálat igénybe vétele adott esetekben. Munkára nevelés: a rendszeres tanulási tevékenység, önművelés kialakítása A tanulók ismerjék meg a tárgyi tudás, a tudatosság, a tehetség, az érdeklődés, az aktivitás, a szorgalom, a munkafegyelem, az önálló tanulás, az önképzés és önkiszolgálás fogalmait. Ismerjék meg a szellemi és fizikai munka fogalmát, tanulják meg mindkettőt értékelni. Alapelv: A kerettantervekben és tanmenetekben megjelenő kötelező tananyag mellett a műveltség más oldalról való megközelítése; egyéni érdeklődések kielégítése. A tanulás tanítása /az ismeretszerzés útjának, módjának megtanítása, ismeretek felhasználása/. Célok: a./ A gondolkodási és problémamegoldó képességek alkalmazásával gyakorlati feladatok megoldására legyenek képesek. b./ Legyenek birtokában a továbbtanuláshoz és sikeres életkezdéshez szükséges ismereteknek és készségeknek. c./ Legyenek képesek önálló ismeretszerzésre, tudják használni gyűjtőmunkájukhoz az információhordozókat, a hagyományostól a legmodernebbekig. A megszerzett ismereteiket a gyakorlatban tudják alkalmazni. d./ Ismerjék fel a jelenségek és események ok-okozati összefüggéseit, legyenek képesek következtetni és elvonatkoztatni. Tudjanak lényeget kiemelni. 15

16 e./ Legyenek képesek a tanórán kívül szerzett tapasztalataikat és ismereteiket, az iskolában tanult rendezett ismeretek közé integrálni, ismerjék az érdeklődésüknek, képességeiknek és tehetségüknek megfelelő tanórán kívüli szakköri és egyéb művelődési lehetőségeket. f./ Az aktuális intézményhasználói igényeknek (Comenius-felmérések) keretében igényként jelentkező informatika és idegen-nyelvoktatás lehetőségeivel éljenek a tanulók, igyekezzenek e területeket minél alaposabban elsajátítani. g./ Ismerjék tanítványaink a művészetek szerepét, azok emberformáló, alakító jellegét. h./ Tudatosuljon bennük, hogy korosztályuk legfontosabb munkája a tanulás. i./ Legyenek munkafeladataik megoldásában kreatívak, munkavégzésükben kitartóak, legyenek képesek erőfeszítésekre a felmerülő problémák és akadályok leküzdéséhez. Ügyeljenek az elvégzett munka külalakjára. Tanulják meg értékelni, elismerni és megbecsülni saját és mások munkáját. Feladatok: a./ Az ismeretátadás folyamatában a tanulási folyamatok az életkori sajátosságoknak megfelelő egyéni képességek fejlesztése. b./ Az önálló ismeretszerzés és a folyamatos önfejlesztés technikáinak megtanulása és gyakorlati alkalmazása. c./ A képzettségeknek, képességeknek, érdeklődésnek és adottságoknak megfelelő tudatos pályaorientációs tevékenység megvalósítása. d./ Az összefüggés, következtetés, elvonatkoztatás, lényegkiemelés gyakoroltatása a tanítás folyamatában. e./ Találja meg a vonzó tevékenységeket és munkalehetőségeket a tanítási órán kívül. f./ A képességeikhez mérten törekedjenek a legjobb eredmény elérésére. Törekedjenek kitartásra, erőfeszítésre, igényes munkavégzésre és mások tevékenységének elismerésére, megbecsülésére. 16

17 Eszközök, eljárások: a./ A pedagógus modell. b./ A tanórákon kívüli tehetséggondozó szakkörök és egyéb kulturális lehetőségek kihasználása. c./ Az emelt szintű ének-zene képzésben részesülő tanulóink hangszeres tudásának helyszíne a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola. d./ Előadások a továbbtanulási lehetőségekről; pedagógusok, osztályfőnökök, szakemberek tájékoztatásai. e./ Ismerkedés középiskolákkal: nyílt napokon való részvétel. f./ Fizikai és szellemi munka végzése az esztétikus, otthonos iskola fenntartásáért. Közösségi normák, demokráciatechnikák elsajátítása: a szocializáció Nevelőtestületünk fontosnak tartja, hogy tanítványaink megismerkedjenek a demokrácia fogalmával, nyitottság jellemezze megnyilvánulásaikat, példamutatás, egymás elfogadása, önismeret, önértékelés, barátság, udvariasság jellemezze kapcsolataikat. Alapelv: A tanulók tartsák be a közösség normáit, ismerjék, fogadják el a másság fogalmát. Önmaguk megismerésén keresztül tudjanak kapcsolatokat létesíteni társaikkal, felnőttekkel. Tudják képviselni saját és társaik érdekét adott helyzetekben: osztályközösség, diákönkormányzat, iskola, osztályközösség stb. Segítsék egymást az iskolai és magánélet területein egyaránt. Ismerjék fel, ha valaki segítségre szorul, s ennek megfelelően járjanak el. Viselkedésükre mindenkor az udvariasság legyen jellemző. 17

18 Célok: a./ Aktívan vegyenek részt iskolai életük alakításában az iskola belső működési rendjének kialakításában. b./ Teljesítsék kötelességeiket, vállalt kötelezettségeiket, ismerjék és gyakorolják jogaikat. c./ Legyenek képesek gondolataikat egyértelműen, világosan szóban és írásban megfogalmazni, tudjanak demokratikus keretek között vitatkozni, érvelni. d./ Tudják egyéni érdekeiket megjeleníteni és alárendelni azokat a közösségi érdekeknek. e./ Legyenek képesek reálisan értékelni önmagukat és társaikat. Tudják elfogadni az őket érő bírálatokat. f./ Legyenek fogékonyak egymás problémáira, érezzék át mások gondjait, segítsék egymást az akadályok leküzdésében. g./ Ismerjék és tartsák be a kulturált viselkedés szabályait. Feladatok: a./ Közösségi és közéleti feladatok adása, felelősi rendszer működtetése és ellenőrzése az osztályközösségben, a DÖK-ben. A gyermeki jogok és kötelességek megismertetése, gyakoroltatása, betartatása. b./ Udvariassági és viselkedésformák gyakoroltatása szituációs, dramatikus játékokban. c./ A tanulók bekapcsolása az önértékelési és értékelési folyamatokba. d./ Segítségnyújtás a siker-kudarc megéléséhez, feldolgozásához. 18

19 Eszközök, eljárások: a./ A felnőttek közösségének példamutatása. b./ Magyarázat, irodalmi, történelmi példák, példaképek a tananyagból és a mindennapi életből. c./ Szituációs játékok szerepe a tanítási órákon és a szakkörökön. d./ Véleménynyilvánítás. e./ A diszkrimináció fogalomkörének ismerete. f./ A tanulók feladattudatának kialakítása. g./ Érték- és normarendszer formálása a társadalmi értékek viszonylatában. h./ A másság elfogadtatása. Az egészséges életmódra nevelés, prevenció Pozitív életszemlélet kialakítása, egészséges életvitel, család, játék, mozgás, lelkierő, akarat, igényesség önmagával és környezetével szemben: tisztaság, öltözködés, étkezés, rendszeresség iránti igény felkeltése. Mindezen célok megvalósítását segíti a helyi tantervbe illesztett néptánc, társastánc, mazsorett, aerobik oktatása, valamint az iskolában a különféle sportolási lehetőségek. A prevenció szerepe az egészség megőrzésében. Alapelv: Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életmód igényének kialakítása: mindennapi testmozgás, korszerű táplálkozás alapjainak tudatosítása, az egyéni állóképesség fejlesztése (javítása), egyénközpontú terhelés, mentesség a káros szenvedélyektől. 19

20 Célok: a./ Legyenek testileg edzettek, váljon igényükké a rendszeres mozgás, sport. Legyenek képesek tartós terhelések elviselésére. b./ Tanulják meg elviselni a pszichés terheléseket. c./ Ismerjék az egészséges életmód kritériumait, ismerjék meg és tartsák be a higiénés szabályokat. Ismerjék meg a helyes és egészséges táplálkozás alapjait. d./ Környezetük és önmaguk tisztaságára ügyeljenek, legyenek ápoltak. e./ Ismerjék fel a nemek közötti fiziológiai és mentális eltéréseket. Ismerjék a családi munkamegosztásban reájuk váró feladatokat. f./ Ismerjék a szenvedélybetegségek egészségkárosító hatásait. Utasítsák el az alkohol, a drog használatát, a dohányzást. g./ Legyenek képesek egyéni értékrendjüknek megfelelő életvitelre. Feladatok: a./ A mindennapos mozgás és sportolás feltételeinek biztosítása, mozgás-, játék- és versenyalkalmak teremtése. b./ Az akarati tulajdonságok fejlesztése, elérhető teljesíthető feladatok adásával. c./ Az egészséges életmód, táplálkozás, öltözködés, otthon kialakításához szükséges ismeretek nyújtása, és a tanultak gyakorlati alkalmazásának biztosítása. d./ A család és a család funkcióinak megismertetése. e./ A kulturált étkezés gyakoroltatása a feltételek megteremtésével. Az általános higiéniai szabályok betartása. f./ A káros szenvedélyek hatásainak, következményeinek bemutatása. 20

21 Eszközök, eljárások: Az egészséges életmód kialakításához szükséges tevékenységek: a./ Mindennapos testmozgás feltételeinek, lehetőségének biztosítása. b./ A gyógytestnevelésre szoruló tanulók speciális mozgásfejlesztésének biztosítása. c./ Az úszásoktatás biztosítása az alsó tagozatban. e./ A korszerű táplálkozásról előadások tartása (tanítási órákon, szakköri keretben, orvosi, védőnői előadások, különböző szűrővizsgálatokon való részvétel). f./ A mozgáskultúra, mozgáskoordináció fejlesztésére a különféle táncoktatásformák adnak lehetőséget. Mindezen tevékenységek hagyományőrzést is jelentenek. g./ Felvilágosító előadások tartása az egészségre ártalmas szenvedélyekről. A környezeti nevelés A tanulókban alakuljon ki környezettudatos magatartás, életvitel, képesek legyenek a maguk területén a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását /föld, víz, levegő és élővilágának védelme, esztétikus, tiszta környezet, otthonosság). Alapelv: A környezettudatos magatartásra nevelés, személyiségüknek és környezetüknek, társadalmunknak megfelelő, értékeit képviselő életvitelre nevelés. Ügyeljenek az épített és természeti környezet értékeire. 21

22 Célok: a./ Ismerjék az élő és élettelen környezet értékeit, környezetvédelem és a környezet megóvásának területeit, a környezetvédelem jelentőségét, az emberi életfeltételekre gyakorolt hatását. b./ Legyenek igényesek környezetük /otthon, osztály, iskola, szűkebb és tágabb környezetük/ esztétikájára, tisztaságára. c./ Védjék és óvják a természeti értékeket, aktívan és tevékenyen vegyenek részt iskolai és otthoni környezetük megóvásában. Feladatok: a./ Az épített és természeti környezet értékeinek megismerése. b./ A korszerű ökológiai szemlélet kialakítása. Környezetvédelmi technikák elsajátítása, gyakoroltatása, szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése. c./ Környezetvédő programok tervezése, részvétel a környezetben zajló folyamatok vizsgálatában, mérési megfigyelésekben. Környezetvédő programok tervezése, részvétel a környezetben zajló folyamatok vizsgálatában, mérési megfigyelésekben. Környezetvédő táborok megszervezése. A védelem alatt álló természeti és épített értékek és élőlények megismerése. d./ Alkotó részvétel az osztályterem és az iskola környezetének tisztántartásában, az esztétikus, otthonos környezet megteremtésében, fenntartásában és fejlesztésében. Eszközök, eljárások: a./ Problémamegoldó gondolkodásmód kialakítása. b./ Környezetkímélő technikák megismerése: szelektív hulladékgyűjtés. 22

23 c./ Az élő környezet védelmének megismerése tanítási órákon és egyéb lehetőségek kihasználásával: táborok, helyi osztálykirándulások, országjárások szervezése során. Az iskola udvarában, a tantermekben, ablakokban elhelyezett növények gondozása. d./ Esztétikus környezet kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és az intézmény dolgozóival közösen. A célok elérése, a feladatok megvalósítása érdekében a nevelőtestülettel szemben támasztott követelmények Gyermekszeretet Szakmai tudás, pedagógiai kultúrájuk folyamatos fejlesztése, harmonikus, kiegyensúlyozott példamutató személyiségen keresztül közvetített értékek. Legyenek jártasak a tudományokban, jól képzettek a szaktantárgyak átadásának módszertanában és a nevelés művészetében. Igyekezzenek minél több értéket közvetíteni, és egységes követelményrendszert kialakítani. Munkájukban legyenek igényesek, pontosak, fegyelmezettek, következetesek. Megjelenésükkel, írásbeli munkájukkal, beszédkultúrájukkal legyenek követére méltók. Alakítsanak ki jó kapcsolatot a szülőkkel, szolgáljanak szakmai tanáccsal a gyermek tanulása és nevelése terén egyaránt. Működjenek együtt a szülőkkel, szolgáljanak szakmai tanáccsal a gyermek tanulása és nevelése terén egyaránt. Működjenek együtt a szülőkkel és az iskola kapcsolatrendszerével. A nevelőmunkájukban gyermekcentrikusság, egyéni bánásmód, türelem, empátiaképesség tükröződjék. 23

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE

MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLŐK EGYÜTTMŰKÖDÉSE SZÖVEGGYŰJTEMÉNY ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TRENCSÉNYI LÁSZLÓ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben