A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004."

Átírás

1 A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes,

2 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei, feladatai, eszközei, eljárásai...7 A felmérések alapján a következő területek fejlesztését igényelték a felhasználók:...10 Korszerű alapműveltség megszerzése...10 A humanista értékrend elsajátítása, megalapozása...11 Biztonságos, a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó tanulási környezet kialakítása...13 Munkára nevelés: a rendszeres tanulási tevékenység, önművelés kialakítása...15 Közösségi normák, demokráciatechnikák elsajátítása: a szocializáció...17 Az egészséges életmódra nevelés, prevenció...19 A környezeti nevelés...21 A célok elérése, a feladatok megvalósítása érdekében a nevelőtestülettel szemben támasztott követelmények...23 Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:...24 III. Személyiség- és közösségfejlesztés...25 Az osztályközösségek fejlesztése...26 A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink...28 A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében...28 Az önkormányzás képességének kialakítása...28 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése...28 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása...29 IV. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység...29 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program...29 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység...29 Helyzetelemzés...29 A felzárkóztatást segítő program...30 V. A tehetség, a képesség kibontakoztatását ás felzárkóztatást segítő tevékenységek...30 Céljaink, feladataink a tehetségfejlesztés és felzárkóztatás területén...31 Tanórai keretben megvalósítható fejlesztések...31 Tanórán kívüli fejlesztések...32 Versenyek, versenyeztetés...32 Feladataink a továbbtanulásra való felkészítésben...33 VI. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység...33 Iskolánk kapcsolata az alábbi intézményekkel:...34 A gyermekvédelmi munka jellegzetesebb munkaformái:...35 VII. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése...36 Küldetésnyilatkozat

3 VIII. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek formái...37 IX. A szülő a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei...38 X. Környezeti nevelés...42 XI. Egészségnevelési program...48 Az iskola legfontosabb partnerei...49 XII. Az iskolai írásbeli beszámoltatás és az otthoni felkészülés...52 XIII. Az iskola hagyományrendszere...70 XIV. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke...72 Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai...72 Számítástechnika szaktanterem:...72 Természettudományi szaktanterem:...72 Művészeti nevelés szaktanterme:...72 Technikai szaktanterem...73 Tornaterem:...73 Sportudvar:...73 Könyvtár:...73 Orvosi szoba:...73 Nevelőmunkát segítő eszközök...73 Szükséges taneszközök:...74 Alsó tagozat 1-4. osztály...74 A tantárgyi órákhoz szükséges eszközökön kívül:...74 Manuális tevékenységekhez:...74 Termi és szabadtéri játékokhoz:...74 Magyar nyelv és irodalom...74 Matematika...75 Környezetismeret...76 Technika...77 Testnevelés...78 Néptánc...80 Ének-zene...80 Rajz...81 Idegen nyelv: angol / német...82 Felső tagozat...82 Magyar nyelv és irodalom...82 Történelem és állampolgári ismeretek évfolyam: Hon- és népismeret évfolyam: Ember és társadalom ismeret, etika...82 Idegen nyelv:...83 Angol

4 Német...83 Matematika...83 Természetismeret...83 Fizika évfolyam...85 Biológia 7. évfolyam...85 Egészségtan 6. évfolyam...86 Kémia...86 Földrajz...86 Ének-zene...87 Rajz és vizuális kultúra osztályban a mozgókép- és médiaismeret tanításához:...87 Technika és életvitel...87 Testnevelés és sport...88 Osztályfőnöki Tánc és dráma...89 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei :...89 ZÁRADÉK

5 A Petőfi Sándor Általános Iskola Szentes központjában működő, nagy múltra visszatekintő intézmény. Arculatát kettősség jellemzi: a modern programelemek, és hagyományainak egymásba fonódása sajátos harmóniát teremt. Az emelt szintű ének-zenei képzésnek több, mint 45 éves hagyománya van. Ideológiai elkötelezettség nélküli képzésben-nevelésben részesíti a tanulóit. Az iskola a következő ötéves munkájában fő profiljának a művészeti nevelést tekinti. Arra törekszünk, hogy diákjainkat adottságaiknak, képességeiknek megfelelő nevelésben oktatásban részesítsük. a modern társadalmi igényeknek (idegen nyelv, informatika) megfelelően készítsük fel a továbbtanulásra és az önálló életvitelre. a ránk bízott gyermekeknek segítséget nyújtsunk abban, hogy kiegyensúlyozott, egészséges, teljes értékű emberré váljanak. Valljuk, hogy a gyermek több azáltal, hogy jártas a hazai kultúrában, fogékony a különféle művészeti ágak (zene, tánc, nép- és képzőművészet) iránt. A 45 éves ének-zenei hagyományaink ápolása mellett fiatalos, rugalmas tantestületünk nyitott a korszerű módszerek alkalmazására. Fontosnak tartjuk, hogy olyan pozitív környezetet teremtsünk, ahol megtanulható az egyéni, kulturált véleményformálás és a közösségi életforma. Céljaink megvalósítása érdekében súlyt helyezünk pedagógusaink továbbképzésére, a tanulók fejlődésének folyamatos ellenőrzésére, a családokkal való szoros együttműködésre, a tárgyitechnikai feltételek dinamikus fejlesztésére. 5

6 I. Helyzetelemzés A Petőfi Sándor Általános Iskolában a 2003/2004-es tanévben 15 tanulócsoport, 7 napközis csoport működik, mintegy 340 tanulót foglalkoztatva. A tanulólétszám a szentesi tankötelezett populáció folyamatos csökkenése ellenére stagnáló tendenciát mutat. Az iskolai tevékenységek eredményes teljesítését 40 dolgozó, köztük 30 főállású pedagógus szolgálja. Főiskolát végzett Egyetemet végzett Két diplomája van 27 fő 3 fő 5 főnek Szakvizsgával, v. vele egyenértékű képzettséggel rendelkező pedagógus 4 fő. Az iskola alapfeladata a nappali rendszerű nevelés-oktatás, és a napközi-otthoni nevelés. A nevelőtestület pedagógiai kulturáltsága átlagon felüli, innovativitás jellemzi. A szakos ellátottság 100%-os. Az emberi erőforrások fejlesztése a következő irányokban indokolt: Idegen nyelvi képzés nyelvvizsga, és informatikai képzés. Az új kerettanterv bevezetésével a nevelőtestület képzettsége tovább emelkedik az új tantárgyak, modulok taníthatóságára való felkészüléssel. Kiemelt feladat a kis óraszámú tantárgyakat tanítók kompetencia fejlesztése. A szertárak ellátottsága a helyi tanterv megvalósíthatóságának szintjén áll. Ez alól a testnevelés tantárgy felszerelése képez kivételt. A tornaterem felszereltsége jó. A számítógéppark bővítése, fejlesztése nem tart lépést a technika rohanó fejlődésével. Megfelelő számú minőségi gép vásárlása lenne szükséges, és fontos lenne egy megfelelő számítástechnika szaktanterem kialakítása is. A többi taneszköz tekintetében is kívánatos lenne a kötelező taneszközjegyzékben foglaltak beszerezhetősége. 6

7 Az intézményi dolgozók érdekvédelmét a Pedagógusok Szakszervezete helyi tagcsoportja, illetve a törvényes előírások alapján működő Közalkalmazotti Tanács látja el. A tanulói érdekvédelem fóruma a tanulók túlnyomó többségét tömörítő, az osztályok horizontális szervezetére épülő, felnőtt tagokkal is rendelkező Diákönkormányzat látja el. A szülők szervezett fóruma a Szülői Munkaközösség, melyben osztályonként 2-2 választott képviselő foglal helyet, évente négy ízben ülésezik. A szülői szervezet céljait, működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti. Az iskola működtetésében érdekelt felek érdekegyeztetésének fóruma az iskolaszék, mely szabályzatának megfelelően legalább kéthavonta ülésezik. A három-három tagú szülői, pedagógusi és diák-önkormányzati oldal mellett benne helyet foglal a fenntartó képviselője is. Az intézmény közoktatási és nem közoktatási intézményekkel kiterjedt kapcsolatrendszert működtet. II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei, feladatai, eszközei, eljárásai Intézményünkben olyan nevelési programot akartunk megfogalmazni, amely tükrözi a tantestület hitvallását, és igazodik az iskolahasználók igényeihez is. Ennek érdekében felmérést végeztünk a szülők, a gyermekek és a pedagógusok körében. A felmérés eredményei a következőkben foglalhatók össze: Intézményünk nyitott iskola, gyermekközpontú, humánus, együttműködő. Alapelveinkben az alábbiak fogalmazódnak meg: esélyegyenlőség, nyitottság, komplexitás, személyiség központúság. A gyerekek szeretnek iskolába járni, erősen kötődnek tanáraikhoz, társaikhoz. Sokféle élményt élnek meg az iskolai élet során, s ezáltal gazdagodik személyiségük. Az iskola célja, hogy a tanulók személyiségfejlődését minél teljesebben kibontakoztassa, összhangban a tanulók adottságaival, fejlettségükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal és spontán tapasztalataikkal. Az ismeretek elsajátítása eszköz a képességek kialakításához, fejlesztéséhez. Középpontban áll a tanulók tudása, képességeinek, személyiségének fejlesztése, világképének formálódása. 7

8 Eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetünkben nemcsak az iskola oktató-nevelő munkája segíti, hanem az iskolán kívüli tevékenységek is. Különféle programok: osztályösszejövetelek, színházlátogatások, tanulmányi és osztálykirándulások stb. szervezése is részét képezi az iskolai nevelésnek. Helyi sajátosság, hogy a művészeti nevelés kiemelt szerepet kap intézményünkben. Emelt szintű ének-zenei képzésben részesül minden évfolyamból egy-egy osztály. Az ének-zenei képzés elsődleges célja zenét szerető és értő tanulók képzése, olyan személyiségek kialakítása, akik érzékenyen, de reálisan gondolkoznak a problémákról, érzelmi életük gazdag, magatartásuk humánus. Hangszeres tanulmányokat a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában folytathatnak tanulóink. Mindezekhez kapcsolódnak a társművészetek: mozgáskultúra, vizuális nevelés, irodalom stb. A művészeti nevelés iskolánk hagyományai közé tartozik, ebből kifolyólag hagyományainkat a kezdetektől a kor szellemének megfelelő formában tovább éltetjük, ápoljuk. Mindezen a tevékenységformák a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztését szolgálják. A hagyományápolás szerepe az iskola életében: helyi hagyományokhoz és ünnepkörökhöz kapcsolódó tradíciók Az iskola tanulói érezzék jól magukat az intézményben, ismerjék meg az intézmény múltját, hagyományait, erősödjön bennük a szűkebb és tágabb hazájuk iránt táplált azonosságtudat. Ismerjék meg a névadó Petőfi Sándor életét, munkásságát. Alapelvek: a./ Hazaszeretetre, hagyományőrzésre, hazánk iránt érzett azonosságtudatra nevelés. b./ Érzelmi nevelés. c./ Az ünnepkörökhöz kapcsolódó tradíciók ápolása. 8

9 Célok: a./ Tanulóink ismerjék és tiszteljék jelképeinket. Rendelkezzenek magyarságismerettel. b./ Tanítványaink ismerjék a nemzeti, az egyházi, a népi és a családi ünnepkör fogalmát, jelentősségét. c./ Sajátítsák el az iskoláról, a szülőföldről az iskola helyi tantervében foglalt ismeretanyagot. d./ Ismerjék helyi és országos népszokásainkat. Feladatok: a./ Az életkori sajátosságok figyelembe vételéve kapjanak ismereteket hagyományainkról a tanórán és tanórán kívüli alkalmakon tanítványaink. b./ A tanulói közösségben vegyenek részt az alkalmi ünnepeken, melyeken viselkedjenek az elvárásoknak megfelelően. c./ Az osztályfőnökök és szaktanárok szűkebb közösségekben is emlékezzenek meg ünnepeinkről. d./ A tanulók ismerkedjenek meg településük néprajzával, néphagyományaival, ismerjék a helyi közművelődési intézmények ilyen jellegű kiállításait, anyagait. Eszközök, eljárások: a./ Ünnepeink, hagyományaink, rendszeresen ismétlődő rendezvényeink megtartása: (részletesen felsorolva a Diákönkormányzat feladatainál). b./ Hazánk és jelképeinek megismerése tanórai és szakköri keretben, esetleg a társintézmények bevonásával. c./ Tanórán kívüli tevékenység: tanulmányi kirándulások az ország különböző területeire; településtörténeti, helytörténeti vetélkedők szervezése, tanulmányi versenyek stb. 9

10 d./ A tanulóknak különböző programokkal, humánus pedagógusokkal és iskolavezetéssel, támogatással, segítségnyújtással kell biztosítani a pozitív élményt az iskolában. Minden gyermekben meg kell keresni azt a területet, amely sikerélményhez juttatja! A felmérések alapján a következő területek fejlesztését igényelték a felhasználók: Korszerű alapműveltség megszerzése Olyan ismeretek elsajátítása, melyek a későbbiek folyamán segítik a továbbtanulás folyamatát, segítik a beilleszkedést az új közösségbe. Olyan ismeretekre tegyenek szert a tanulók, melyek segítségével sokoldalúan helyt tudnak állni az iskolai és társadalmi életben egyaránt. Alapelv: Az oktató munka folyamatában sokoldalú tudásra tegyenek szert intézményünk tanulói. Ez a személyiség fejlesztésével oldható meg. Ehhez biztosítani kell a korszerű műveltségszerzés tárgyi és személyi feltételeit. Célok: a./ A tanulókban alakuljon ki az igény az önálló ismeretszerzésre. b./ Rendelkezzenek a korszerű ismeretszerzéshez nélkülözhetetlen tudással; ismerjék az informatikai eszközöket, tudják ezeket alkotó módon használni. c./ Tudjanak tájékozódni a médiák világában. Tudják elkülöníteni az értékes és hasznos ismereteket az értéktelenektől. d./ Ismerjenek legalább egy idegen nyelvet alapfokú szinten. Tudásukat hasznosítsák a mindennapi életben: levelezés, társalgás stb. 10

11 Feladatok: a./ Lehetőséget biztosítani minden tanulónak az önálló és közös ismeretszerzésre. b./ Lehetővé kell tenni az iskola gyermekközösségének az informatikai ismeretek minél magasabb szintű elsajátítását, a megszerzett tudás alkotó jellegű alkalmazását. c./ Tudjanak értékeket válogatni a médiák által kínált lehetőségek közül. e./ Fejlesszék idegennyelvtudásukat, tudják a megszerzett ismereteket felhasználni. f./ Olyan korszerű alapműveltségre tegyenek szert, melynek segítségével szemléletmódjuk pozitívan alakul, aktív cselekvőivé válhatnak az élet mindennapjainak Eszközök, eljárások: a./ A korszerű ismeretszerzés igényének kialakítása. b./ Az ismeretszerzési vágy felkeltése. c./ Használják ki azokat a lehetőségeket, melyeket az iskola, illetve a városi közművelődési intézmények biztosítanak: könyvtárak, múzeumok, színházi rendezvények stb. d./ Ismerkedjen meg a lakóhely és környékének jellegzetességeivel. e./ Lehetőség biztosítása a megszerzett ismeretek alkalmazására, gyakorlására. A humanista értékrend elsajátítása, megalapozása A tanulókat jellemezze a megbízhatóság, a következetesség, a becsületesség, az őszinteség, a tisztelet, az identitástudat társadalmi és mikrokörnyezetben egyaránt. Alapelv: Sajátítsák el a kulturált magatartásformákat az erkölcsi normák közvetítésével, értékek átadásával. Ki kell alakítani a tanulókban a kötelesség- és feladattudatot. Meg kell tanítani őket arra, hogyan érvényesítsék jogaikat. Folyamatos munkával fejleszteni kell a felelősségtudat alakítását. 11

12 Célok: a./ Ismerjék meg az alapvető emberi és erkölcsi értékeket, ismerjék saját személyiségük értékeit. b./ Ismerjék előnyös és előnytelen tulajdonságaikat. c./ Törekedjenek saját pozitív és negatív tulajdonságaiknak, képességeiknek megismerésére. d./ Fogadják el választott közösségük értékrendjét. e./ Ismerjék nemzeti hagyományainkat, értékeinket, legyenek büszkék rá. Ismerjék a nemzeti jelképeket, adják meg a tiszteletet ezeknek. f./ Ismerjék szülőföldjük jelképeit, hagyományait, tiszteljék, ápolják az elődök emlékét. Feladatok: a./ Az értékek bemutatása és befogadása a csoportba, beépítése a személyiségekbe. /Példák konkrét esetek elemzésével, példaadással/. Lehetőség biztosítása az erkölcsi értékek felismeréséhez, szituációkban történő begyakorlásához, megjelenítéséhez. b./ Az iskola, a lakóhely hagyományainak megismerése, ápolása. c./ Nemzeti ünnepek, a gyermekek életkorának megfelelő szintű, az érzelmekre pozitívan ható megünneplése. d./ A magyar néphagyományok és a magyar kultúra értékeinek megjelenítése, átörökítése /zene, irodalom, képzőművészet, tánc, honismeret, néprajz/. e./ Más népek hagyományainak, kultúrájának megismerésével bekapcsolódni az európai integrációs folyamatba. Eszközök, eljárások: a./ Osztályfőnöki és szaktárgyi órák keretében: előadások, vitafórumok, filmrészletek, művészeti alkotások elemzése, értékelése. 12

13 b./ Pedagógusok ellenőrzése, értékelése, spontán megnyilvánulásaik a diákok felé. c./ A Házirend, az iskola belső szabályainak kialakítása a tanulók, a Diákönkormányzat közreműködésével. d./ A tanulói demokrácia, a Diákönkormányzat működése. e./ Erkölcsi nevelés, a tanárok, a szülők, az intézményben dolgozók közvetítésével (pl.: példamutatás). f/ Közügyekben a diákok és a szülők testületei is kivehetik a részüket a döntésből, javaslatokkal élhetnek. g./ Igény szerint iskolarádió és iskolaújság működtetése. h./ Iskolagyűléseken, diák-önkormányzati összejöveteleken kulturált véleménynyilvánítás, vita gyakorlása. i./ Tanítási órán kívüli tevékenységek, szakköri foglalkozások erkölcsi értékteremtő hatása. Biztonságos, a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó tanulási környezet kialakítása Iskolánkban legfontosabb érték a gyermek. Ezért olyan tanulói környezetet kívánunk kialakítani, amelyben kiemelt szerepet kapnak az alábbi fogalmak megvalósulásai: szeretet, megértés, alkalmazkodási képesség, játék, mozgás, egyéni képességek figyelembe vétele. Alapelv: Gyermekközpontú nevelés megvalósítása, személyiségjegyeinek kibontakoztatása; egyéni képességek, készségek fejlesztése. A fejlesztési folyamat erősítése különböző területeken; közösségi életre nevelés; társadalmi norma- és értékrendszer átadása. 13

14 Célok: a./ Szeretetteljes, megértő, derűs és segítőkész légkör gyermek gyermek, gyermek pedagógus (felnőtt) kapcsolatában. b./ Az értékelés során a nyújtott teljesítményen túl az egyén önmagához viszonyított fejlődését, szorgalmát és erőfeszítését is figyelembe kell venni. c./ A nevelés-oktatás folyamatában érdekes, sokszínű, a játékra, a mozgásra és a tanulói tevékenységre építő módszerek alkalmazása. d. A művészetekkel kapcsolatban lévő tantárgyak /irodalom, rajz, ének-zene, tánc és dráma, mozgóképkultúra és médiaismeretek/, valamint a többi készségtantárgy /testnevelés és sport, életvitel és gyakorlati ismeretek, élményszerű, örömet nyújtó, a sikeres tanulói alkotások létrehozására ösztönző és építő közvetítése. Feladatok: a./ A differenciált fejlesztéshez szükséges tárgyi feltételek megteremtése /bútorzat/, képességfejlesztő eszközök, szemléltető eszközök, nyelvi laborok, informatikai park stb./ megteremtése, fejlesztése. /Lásd: Eszközjegyzékek!/ b./ Az egyéni képességfejlesztéshez szükséges módszerek elterjesztése és alkalmazása, csoportbontások, szakkörök, az egyéb tanórán kívüli fejlesztő lehetőségek megteremtése, továbbfejlesztése. c./ A mindennapos kezdeményezett és tervszerűen irányított játék és mozgás lehetőségének biztosítása. d./ A gyermekalkotások kapjanak nyilvános teret a bemutatkozásra. Eszközök, eljárások: a./ Differenciált oktatás megvalósítása a tanórákon, b./ csoportbontás: technika; számítástechnika, technika és idegen nyelv 14

15 c./ tehetséggondozás, felzárkóztatás korrepetálás és szakköri tevékenység keretében, d./ képesség- és készségfejlesztő programok a tanórai foglalkozások keretében és a tanítási órákon kívüli tevékenységekben: a társintézmények és szakkörök szerepe a folyamatban. e./ A pedagógiai szakszolgálat igénybe vétele adott esetekben. Munkára nevelés: a rendszeres tanulási tevékenység, önművelés kialakítása A tanulók ismerjék meg a tárgyi tudás, a tudatosság, a tehetség, az érdeklődés, az aktivitás, a szorgalom, a munkafegyelem, az önálló tanulás, az önképzés és önkiszolgálás fogalmait. Ismerjék meg a szellemi és fizikai munka fogalmát, tanulják meg mindkettőt értékelni. Alapelv: A kerettantervekben és tanmenetekben megjelenő kötelező tananyag mellett a műveltség más oldalról való megközelítése; egyéni érdeklődések kielégítése. A tanulás tanítása /az ismeretszerzés útjának, módjának megtanítása, ismeretek felhasználása/. Célok: a./ A gondolkodási és problémamegoldó képességek alkalmazásával gyakorlati feladatok megoldására legyenek képesek. b./ Legyenek birtokában a továbbtanuláshoz és sikeres életkezdéshez szükséges ismereteknek és készségeknek. c./ Legyenek képesek önálló ismeretszerzésre, tudják használni gyűjtőmunkájukhoz az információhordozókat, a hagyományostól a legmodernebbekig. A megszerzett ismereteiket a gyakorlatban tudják alkalmazni. d./ Ismerjék fel a jelenségek és események ok-okozati összefüggéseit, legyenek képesek következtetni és elvonatkoztatni. Tudjanak lényeget kiemelni. 15

16 e./ Legyenek képesek a tanórán kívül szerzett tapasztalataikat és ismereteiket, az iskolában tanult rendezett ismeretek közé integrálni, ismerjék az érdeklődésüknek, képességeiknek és tehetségüknek megfelelő tanórán kívüli szakköri és egyéb művelődési lehetőségeket. f./ Az aktuális intézményhasználói igényeknek (Comenius-felmérések) keretében igényként jelentkező informatika és idegen-nyelvoktatás lehetőségeivel éljenek a tanulók, igyekezzenek e területeket minél alaposabban elsajátítani. g./ Ismerjék tanítványaink a művészetek szerepét, azok emberformáló, alakító jellegét. h./ Tudatosuljon bennük, hogy korosztályuk legfontosabb munkája a tanulás. i./ Legyenek munkafeladataik megoldásában kreatívak, munkavégzésükben kitartóak, legyenek képesek erőfeszítésekre a felmerülő problémák és akadályok leküzdéséhez. Ügyeljenek az elvégzett munka külalakjára. Tanulják meg értékelni, elismerni és megbecsülni saját és mások munkáját. Feladatok: a./ Az ismeretátadás folyamatában a tanulási folyamatok az életkori sajátosságoknak megfelelő egyéni képességek fejlesztése. b./ Az önálló ismeretszerzés és a folyamatos önfejlesztés technikáinak megtanulása és gyakorlati alkalmazása. c./ A képzettségeknek, képességeknek, érdeklődésnek és adottságoknak megfelelő tudatos pályaorientációs tevékenység megvalósítása. d./ Az összefüggés, következtetés, elvonatkoztatás, lényegkiemelés gyakoroltatása a tanítás folyamatában. e./ Találja meg a vonzó tevékenységeket és munkalehetőségeket a tanítási órán kívül. f./ A képességeikhez mérten törekedjenek a legjobb eredmény elérésére. Törekedjenek kitartásra, erőfeszítésre, igényes munkavégzésre és mások tevékenységének elismerésére, megbecsülésére. 16

17 Eszközök, eljárások: a./ A pedagógus modell. b./ A tanórákon kívüli tehetséggondozó szakkörök és egyéb kulturális lehetőségek kihasználása. c./ Az emelt szintű ének-zene képzésben részesülő tanulóink hangszeres tudásának helyszíne a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola. d./ Előadások a továbbtanulási lehetőségekről; pedagógusok, osztályfőnökök, szakemberek tájékoztatásai. e./ Ismerkedés középiskolákkal: nyílt napokon való részvétel. f./ Fizikai és szellemi munka végzése az esztétikus, otthonos iskola fenntartásáért. Közösségi normák, demokráciatechnikák elsajátítása: a szocializáció Nevelőtestületünk fontosnak tartja, hogy tanítványaink megismerkedjenek a demokrácia fogalmával, nyitottság jellemezze megnyilvánulásaikat, példamutatás, egymás elfogadása, önismeret, önértékelés, barátság, udvariasság jellemezze kapcsolataikat. Alapelv: A tanulók tartsák be a közösség normáit, ismerjék, fogadják el a másság fogalmát. Önmaguk megismerésén keresztül tudjanak kapcsolatokat létesíteni társaikkal, felnőttekkel. Tudják képviselni saját és társaik érdekét adott helyzetekben: osztályközösség, diákönkormányzat, iskola, osztályközösség stb. Segítsék egymást az iskolai és magánélet területein egyaránt. Ismerjék fel, ha valaki segítségre szorul, s ennek megfelelően járjanak el. Viselkedésükre mindenkor az udvariasság legyen jellemző. 17

18 Célok: a./ Aktívan vegyenek részt iskolai életük alakításában az iskola belső működési rendjének kialakításában. b./ Teljesítsék kötelességeiket, vállalt kötelezettségeiket, ismerjék és gyakorolják jogaikat. c./ Legyenek képesek gondolataikat egyértelműen, világosan szóban és írásban megfogalmazni, tudjanak demokratikus keretek között vitatkozni, érvelni. d./ Tudják egyéni érdekeiket megjeleníteni és alárendelni azokat a közösségi érdekeknek. e./ Legyenek képesek reálisan értékelni önmagukat és társaikat. Tudják elfogadni az őket érő bírálatokat. f./ Legyenek fogékonyak egymás problémáira, érezzék át mások gondjait, segítsék egymást az akadályok leküzdésében. g./ Ismerjék és tartsák be a kulturált viselkedés szabályait. Feladatok: a./ Közösségi és közéleti feladatok adása, felelősi rendszer működtetése és ellenőrzése az osztályközösségben, a DÖK-ben. A gyermeki jogok és kötelességek megismertetése, gyakoroltatása, betartatása. b./ Udvariassági és viselkedésformák gyakoroltatása szituációs, dramatikus játékokban. c./ A tanulók bekapcsolása az önértékelési és értékelési folyamatokba. d./ Segítségnyújtás a siker-kudarc megéléséhez, feldolgozásához. 18

19 Eszközök, eljárások: a./ A felnőttek közösségének példamutatása. b./ Magyarázat, irodalmi, történelmi példák, példaképek a tananyagból és a mindennapi életből. c./ Szituációs játékok szerepe a tanítási órákon és a szakkörökön. d./ Véleménynyilvánítás. e./ A diszkrimináció fogalomkörének ismerete. f./ A tanulók feladattudatának kialakítása. g./ Érték- és normarendszer formálása a társadalmi értékek viszonylatában. h./ A másság elfogadtatása. Az egészséges életmódra nevelés, prevenció Pozitív életszemlélet kialakítása, egészséges életvitel, család, játék, mozgás, lelkierő, akarat, igényesség önmagával és környezetével szemben: tisztaság, öltözködés, étkezés, rendszeresség iránti igény felkeltése. Mindezen célok megvalósítását segíti a helyi tantervbe illesztett néptánc, társastánc, mazsorett, aerobik oktatása, valamint az iskolában a különféle sportolási lehetőségek. A prevenció szerepe az egészség megőrzésében. Alapelv: Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életmód igényének kialakítása: mindennapi testmozgás, korszerű táplálkozás alapjainak tudatosítása, az egyéni állóképesség fejlesztése (javítása), egyénközpontú terhelés, mentesség a káros szenvedélyektől. 19

20 Célok: a./ Legyenek testileg edzettek, váljon igényükké a rendszeres mozgás, sport. Legyenek képesek tartós terhelések elviselésére. b./ Tanulják meg elviselni a pszichés terheléseket. c./ Ismerjék az egészséges életmód kritériumait, ismerjék meg és tartsák be a higiénés szabályokat. Ismerjék meg a helyes és egészséges táplálkozás alapjait. d./ Környezetük és önmaguk tisztaságára ügyeljenek, legyenek ápoltak. e./ Ismerjék fel a nemek közötti fiziológiai és mentális eltéréseket. Ismerjék a családi munkamegosztásban reájuk váró feladatokat. f./ Ismerjék a szenvedélybetegségek egészségkárosító hatásait. Utasítsák el az alkohol, a drog használatát, a dohányzást. g./ Legyenek képesek egyéni értékrendjüknek megfelelő életvitelre. Feladatok: a./ A mindennapos mozgás és sportolás feltételeinek biztosítása, mozgás-, játék- és versenyalkalmak teremtése. b./ Az akarati tulajdonságok fejlesztése, elérhető teljesíthető feladatok adásával. c./ Az egészséges életmód, táplálkozás, öltözködés, otthon kialakításához szükséges ismeretek nyújtása, és a tanultak gyakorlati alkalmazásának biztosítása. d./ A család és a család funkcióinak megismertetése. e./ A kulturált étkezés gyakoroltatása a feltételek megteremtésével. Az általános higiéniai szabályok betartása. f./ A káros szenvedélyek hatásainak, következményeinek bemutatása. 20

21 Eszközök, eljárások: Az egészséges életmód kialakításához szükséges tevékenységek: a./ Mindennapos testmozgás feltételeinek, lehetőségének biztosítása. b./ A gyógytestnevelésre szoruló tanulók speciális mozgásfejlesztésének biztosítása. c./ Az úszásoktatás biztosítása az alsó tagozatban. e./ A korszerű táplálkozásról előadások tartása (tanítási órákon, szakköri keretben, orvosi, védőnői előadások, különböző szűrővizsgálatokon való részvétel). f./ A mozgáskultúra, mozgáskoordináció fejlesztésére a különféle táncoktatásformák adnak lehetőséget. Mindezen tevékenységek hagyományőrzést is jelentenek. g./ Felvilágosító előadások tartása az egészségre ártalmas szenvedélyekről. A környezeti nevelés A tanulókban alakuljon ki környezettudatos magatartás, életvitel, képesek legyenek a maguk területén a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását /föld, víz, levegő és élővilágának védelme, esztétikus, tiszta környezet, otthonosság). Alapelv: A környezettudatos magatartásra nevelés, személyiségüknek és környezetüknek, társadalmunknak megfelelő, értékeit képviselő életvitelre nevelés. Ügyeljenek az épített és természeti környezet értékeire. 21

22 Célok: a./ Ismerjék az élő és élettelen környezet értékeit, környezetvédelem és a környezet megóvásának területeit, a környezetvédelem jelentőségét, az emberi életfeltételekre gyakorolt hatását. b./ Legyenek igényesek környezetük /otthon, osztály, iskola, szűkebb és tágabb környezetük/ esztétikájára, tisztaságára. c./ Védjék és óvják a természeti értékeket, aktívan és tevékenyen vegyenek részt iskolai és otthoni környezetük megóvásában. Feladatok: a./ Az épített és természeti környezet értékeinek megismerése. b./ A korszerű ökológiai szemlélet kialakítása. Környezetvédelmi technikák elsajátítása, gyakoroltatása, szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése. c./ Környezetvédő programok tervezése, részvétel a környezetben zajló folyamatok vizsgálatában, mérési megfigyelésekben. Környezetvédő programok tervezése, részvétel a környezetben zajló folyamatok vizsgálatában, mérési megfigyelésekben. Környezetvédő táborok megszervezése. A védelem alatt álló természeti és épített értékek és élőlények megismerése. d./ Alkotó részvétel az osztályterem és az iskola környezetének tisztántartásában, az esztétikus, otthonos környezet megteremtésében, fenntartásában és fejlesztésében. Eszközök, eljárások: a./ Problémamegoldó gondolkodásmód kialakítása. b./ Környezetkímélő technikák megismerése: szelektív hulladékgyűjtés. 22

23 c./ Az élő környezet védelmének megismerése tanítási órákon és egyéb lehetőségek kihasználásával: táborok, helyi osztálykirándulások, országjárások szervezése során. Az iskola udvarában, a tantermekben, ablakokban elhelyezett növények gondozása. d./ Esztétikus környezet kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és az intézmény dolgozóival közösen. A célok elérése, a feladatok megvalósítása érdekében a nevelőtestülettel szemben támasztott követelmények Gyermekszeretet Szakmai tudás, pedagógiai kultúrájuk folyamatos fejlesztése, harmonikus, kiegyensúlyozott példamutató személyiségen keresztül közvetített értékek. Legyenek jártasak a tudományokban, jól képzettek a szaktantárgyak átadásának módszertanában és a nevelés művészetében. Igyekezzenek minél több értéket közvetíteni, és egységes követelményrendszert kialakítani. Munkájukban legyenek igényesek, pontosak, fegyelmezettek, következetesek. Megjelenésükkel, írásbeli munkájukkal, beszédkultúrájukkal legyenek követére méltók. Alakítsanak ki jó kapcsolatot a szülőkkel, szolgáljanak szakmai tanáccsal a gyermek tanulása és nevelése terén egyaránt. Működjenek együtt a szülőkkel, szolgáljanak szakmai tanáccsal a gyermek tanulása és nevelése terén egyaránt. Működjenek együtt a szülőkkel és az iskola kapcsolatrendszerével. A nevelőmunkájukban gyermekcentrikusság, egyéni bánásmód, türelem, empátiaképesség tükröződjék. 23

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kedves Szülők! 1125. Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó 06-1-395-81-67

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Óraterve A 2013/214. tanévtől az 1. 5. és 9. évfolyamon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. informatika szakos tanár.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. informatika szakos tanár. informatika szakos tanár fizika 1 egyetem tanár, intézményvezető fizika Közoktatsi vezető és pedagógus szakvizsga 2 tanár, intézményegysé g-vezető magyar szakos tanár pedagógiai értékelési szakértő 7.a

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA. Tájékoztató 2009/2010-es tanév

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA. Tájékoztató 2009/2010-es tanév JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA Tájékoztató 2009/2010-es tanév JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA Kedves Szülők! 1125 Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben