Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig)"

Átírás

1 Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig) Tematikus térképnek nevezzük azokat a kartográfiai műveket, melyek fő mondanivalója nem a topográfiai-földrajzi alap, mint a felszínrajzi térképek esetében, hanem valamely tudomány kutatásai alapján valamilyen tárgy és jelenség földrajzi elterjedése. A földtani térkép a tematikus térképeknek egy speciális csoportjához tartozik, amely mind a föld felszínén közvetlenül észlelhető, mind a földtudományok által gyűjtött, a felszínre vonatkoztatható adatok térbeli elterjedését ábrázolja. Korai ásványtani és bányatérképek A földtani térkép előfutárának tekinthetjük az ásványlelőhelyeket, illetve bányahelyeket is bemutató általános térképnek nevezett kisméretarányú kartográfiai munkákat. Az ókori előzményeket a 16. századi kozmográfiák és geográfiák követték. Ezek, a világ történelmi-, földrajzi leírására törekvő művek már számos bányászattal kapcsolatos feljegyzést is tartalmaztak, s a nyomtatott térképeken különféle szemléletes, illetve absztrakt azonosító jelekkel kísérleteztek az ásványtani ismeretek bemutatására. Nem csoda, hogy a középkor óta híres magyarországi nemesfém bányászat is korán felkeltette a szakemberek figyelmét, és 1556-ban a bécsi humanista, Wolfgang Lazius által kiadott Regni Hungariae descriptio vera című térképen a 9 térképi jel között már ott találjuk a bányászatot is Hegymunka megnevezéssel. Idővel az ilyen rajzos jelöléseket, fokozatosan absztrakt jelek váltották fel. A nagy újítást aztán Paul Aretin (tevékenykedett: ) Csehország-térképe hozta meg, ugyanis a gazdaságilag érdekes ásványkincsek jelölésére a bolygószimbólumokat használta fel, melyek eredete az asztrológiában és alkémiában keresendő. Így lett a következő 200 évben az aranyé a Nap, az ezüsté a Hold, a cinké a Jupiter, a rézé a Vénusz, a vasé a Mars és az ólomé a Szaturnusz jele. Ezzel egy időben a különféle európai térképkészítők a 17. századtól bevezették a díszes címkeretekben (kartusokban), de akár a térkép egyéb helyein is, a látványos bányászati és kohászati tevékenységek bemutatását. Ennek egy dekoratív, de kései példája Müller Ignác 1769-es Magyarország-térképe, melynek jobb alsó sarkában, a díszes jelkulcs mögött két bányász látható, egyikük kezében hatalmas kristálycsoporttal. A bányász-szimbólumokkal és ásványjelekkel ellátott áttekintőtérképek az ásványtani térképek előfutárainak tekinthetők, melyeket már többnyire bányamérnökök, mineralógusok vagy természettudósok készítettek, hogy bemutassák az ásványkincsek elterjedését és lelőhelyét. Egy ilyen korai, és szintén nagyhatású mű volt Luigi Fernando Marsigli magyarországi ásványlelőhelyeket bemutató térképe (Mappa mineralographica fodinas in Hungaria... Hága, 1726), amelyen a szokásos bolygójelek mellett számos további, a kortárs kémikusok által használt jelet is felvett. Marsigli Danubius Pannonico-Mysicus... című művében további más térképeket és látképeket is közölt, többek közt a selmeci bányaművek hiteles keresztmetszetét is, egy 1690-es felmérés alapján. Ehhez hasonló nagyméretarányú bányatérképek, többnyire kéziratos formában már a 16. századból fennmaradtak, készítőik elsősorban bányamérnökök voltak. A legegyszerűbb változat, mikor a bányák felszíni kibukkanását ábrázolták, sokszor látképes formában. A telérek futását követő ércbányászat vágatait bemutató alaprajz-szerű térképek nagy dilemmája volt a térbeli szerkezet visszaadása, ugyanakkor egyszerűbb helyzetben volt a sóbányászat tipikus kupolás fejtésmódját visszaadó, keresztmetszeti ábrázolást választó szerző. Természe-

2 tesen előfordultak átmeneti, sőt, mindhárom típust ötvöző próbálkozások. (Ilyen Marsigli Selmecbánya-térképe is.) A 18. század közepétől a tudós társaságok létrejötte, az egyre kiterjedtebb levelezések más szakemberekkel, valamint a terepi munka széleskörűvé válása fontos lépést jelentett az ásványtani térképek fejlődésében. Franciaországban Philippe Buache ( ) és Jean- Étienne Guettard ( ) 1746 és 1754 között egy sor ásványtani térképet készített és publikált, sokat átvéve Marsigli által alkalmazott új jelekből. Ezek voltak az első szisztematikus próbálkozások, hogy a kőzetformációkat melyek meghatározott és nem véletlenszerű módon rendeződtek el, a települési viszonyoknak megfelelően térképészetileg is visszaadják. A század végére már általánossá vált a földtani rétegeket keresztmetszetekkel történő bemutatása, s az ásványtani információk mellett egyre nagyobb szerepet kaptak az anyakőzetre vonatkozó adatok. Földtani térképezés A földtani térképek korai típusával két fogalom kapcsolódott össze: a petrográfia és a geognosztika. A petrográfia, azaz a kőzettan, a kőzetek leírásával, osztályozásával foglalkozó tudomány, a petrográfiai térképek az egyes kőzettípusok előfordulását ábrázolták. Ugyanakkor a geognosztikai (modern kifejezéssel geológiai) térképek ennél többet, a kőzetek keletkezésére és korára vonatkozó adatokat is tartalmaztak. A földtani tartalom megjelenítésére eleinte különféle csíkozásokat, betűjelzést vagy absztrakt jeleket használtak. Jóllehet Martin Lister ( ) már 1684-ben javasolta, hogy az ásványok elterjedését különféle színekkel jelöljék, ennek ellenére az első ismert földtani térkép Christopher Packe ( ) A new Philosophico-Chorographical Chart of East Kent című műve, Canterbury területén még csupán jelekkel és sraffozással ábrázolta a földtani tartalmat. Feltehetően Abraham Gottlob Werner ( ) freibergi akadémiai tanár hatására elsőként Friedrich Gottlob Gläser ( ) szász bányamérnök készített kézi színezésű petrográfiai térképet (Karte der Grafschaft Henneberg in Thüringen. Lipcse, 1775), majd az akadémián hamarosan kőzettípusokra vonatkozó egységes színtónusok használatát vezették be. Szintén Werner nevéhez fűződik a kontinens első nagyobb földtani országfelmérése 1791-től, amit halála után diákjai folytattak (Geognostische Specialcharte des Königreichs Sachsen und der angrenzenden Länder-Abtheilungen. Drezda-Lipcse, ). Ugyancsak Wernernek köszönhető a földkérget felépítő képződmények első rendszerbe foglalása, a földtan rendszeres megfigyelő tudománnyá válása. A teljes Magyarországot ábrázoló első földtani (valójában azonban petrográfiai) térképet az angol Robert Townson készített, Korabinszky Mátyás ( ) 1791-es, ásványkincseket is feltüntető térképét felhasználva; az utazásai során bejárt terület kőzetviszonyaival gazdagította az alaptérképet (A new map of Hungary, particularly of its rivers & natural productions. In: Travels in Hungary... London, 1797). A Dunántúl kivételével szintén a teljes országterületre kiterjedt földtani térképet a lengyel Stanisłav Staszic ( ) publikált 1815-ben, majd pár évvel később 1822-ban a francia François Sulpice Beudant ( ) adott ki négy vaskos kötetet évi magyarországi utazásainak földtani megfigyeléseiről. A negyedik kötet számos térképet és metszetet tartalmaz. Újabb fordulatot az 1840-es évek technikai fejlődése hozott, a kromolitográfia elterjedése a földtani térképek előállítását is forradalmasította. A korai kiadványok más színes nyomtatási eljárás problémáival küszködtek, az egyes nyomólemezek, melyek az egyes színeket tartalmazták, illesztésének pontatlan megoldását; erre csak az 1860-as években született technikai megoldás.

3 E folyamattal egyidőben az ez idő tájt államilag létrehozott földtani hivatalok belekezdtek a nagyméretarányú földtani országfelmérésekbe. Ekkor a már rendelkezésre álló katonai-topográfiai térképek méretarányához alkalmazkodva, ezen térképeket használták alapul. Az 1849-ben alapított bécsi k. k. Geologische Reichsanstalt ben a rendszeres földtani kutatások alapján készítette el a Geologische Übersichts-Karte der Österreichischungarischen Monarchie című művet. A kiegyezés eredményeképpen létrejöhetett a Magyar Királyi Földtani Intézet (1869), ami innentől kezdve irányította a magyarországi földtani térképezést. Az intézetben dolgozó kutatók tevékenységének köszönhetően a 19. század végére és a 20. század elejére megszülettek az ország egész területére vonatkozó színtézistérképek, mint pl. Bernáth József: A Magyar Korona Országainak ásványvizei és gyógyfürdőinek térképe (1881); Magyarország geológiai térképe (1896); Böckh János és Gesell Sándor: A Magyar Korona Országai területén művelésben és feltárásban lévő nemesfém, érc, vaskő, kősó és egyéb értékesíthető ásványok előfordulási helyei ( ); Staub Móric: Magyarország tőzegtelepei az eddigi irodalmi és kir. magyar term. tud. társulat tőzegkutató bizottság útján szerzett adatok alapján ( ); Kalecsinszky Sándor: A Magyar Korona Országainak tűzállóságra megvizsgált agyagjainak átnézetes térképe (1905). A 19. század harmadik évtizedétől a nyomtatott földtani térképek felette gyors növekedése arra a törekvésre vezetett, hogy a színek és jelek alkalmazásában nemzetközi megállapodás történjék. Az 1878-as párizsi és az 1881-es bolognai Nemzetközi Földtani Kongresszus kidolgozta a többé-kevésbé máig érvényes irányvonalat a földtani térképek egységes színhasználatára. 1. vitrin Tárgyfeliratok: Wolfgang Lazius: Regni Hungariae descriptio vera (részlet). Bécs, Az első olyan, Magyarországot ábrázoló térkép, amely településekre és építményekre vonatkozó jelek mellett tematikus jeleket is tartalmazott, úgymint: szőlőművelés, bányászat, fürdők és antik romok. A térkép jelentőségét mutatja, hogy többé-kevésbé átdolgozva még több mint egy évszázadon át használatban maradt. (TA 7107/14) Tótsóvár térképe 1716-ból A Sáros vármegyei Sóváron már az Árpád-korban folyt sófőzés, vagyis amikor a sós vízből forralás útján távolították el a felesleges vizet. Aknát a sótest eléréséhez csak 1572-ben mélyítettek a Szepesi Kamara utasítására, amit azonban 1752-ben sós víz öntötte el, s ettől kezdve ismét csak sólepárlás folyt a területen. (TK 618) + Só (Parajd) Müller Ignác Magyarország-térképe (részlet)

4 Mappa geographica novissima regni Hungariae divisi in suos comitatus cum districtibus Jazygum et Cumanorum Banatus Temesiensis ejusque districtuum nec non regnorum Croatiae Sclavoniae Dalmatiae magni principatus Transivaniae... Bécs, Nagyág térképei A Hunyad vármegyei Nagyág névadó települése volt az itt megtalált ólom-, arany-, tellúr- és antimon-tartalmú szulfidásványnak, régi nevén levélércnek, azaz a nagyágitnak (Pb 5 Au(Te,Sb) 4 S 5-8 ). Az ásványt először Giovanni Antonio Scopoli ( ) selmeci professzor ismertette 1769-ben, de az ásvány tellurtartalmát csak 30 évvel később fedezték fel, mai nevét pedig 1845-ben adta Wilhelm von Haidinger ( ) osztrák mineralógus. Andreas Stütz ( ), a bécsi udvari természetrajzi kabinet igazgatója 1795-ben járt Nagyágon; tapasztalatait a berlini Gesellschaft naturforschender Freunde (1799) című folyóiratban és egy önálló monográfiában Physikalisch-Mineralogische Beschreibung des Goldund Silber-Bergwerkes zu Szekerembe bey Nagyag in Siebenbürgen (Bécs, 1803.) címmel írta meg, s hozzájuk térképeket is mellékelt. (OSZK ) (TM 4938) (TM 4942) + Markazit (Kapnikbánya) Kvarc, pirit és kalkopirit (Nagybánya) 2. vitrin Carta geologica totius Poloniae, Moldaviae, Transilvaniae, et partis Hungariae, et Valachiae (részlet). Varsó, Stanisłav Staszic ( ) tudós, filozófus, politikus, a lengyel felvilágosodás vezető személyisége. Lengyelország felosztása után bányaiskolákat szervezett és megalapította a Lengyel Tudományos Akadémia elődjét. Az 1815-ben megjelent O ziemorodztwie gór dawnej Sarmacji, potem Polski (Az egykori Szarmácia és a későbbi Lengyelország hegyeinek eredete) című művében adta közre a Kárpát-medence nagy részét is ismertető földtani térképét. A térképen ábrázolt 153-féle ásványt, kőzetet és ősmaradványt 5-féle képződménycsoportba foglalta. Külön jeleket alkalmazott a rétegek csapásirányának jelölésére. (TR 7376) Magyarország geológiai térképe In: Voyage minéralogique et géologique en Hongrie, pendant l'année Párizs, François Sulpice Beudant ( ) a párizsi királyi ásványkabinet aligazgatójaként 9 hónapot töltött el Magyarországon Zipser Keresztély András ( ) kíséretében, hivatalos gyűjtés és földtani megfigyelések céljából. Művével lezárult az az időszak, amikor még értékes leíró és topografikus, sőt általános ásványtani (kőzet- és földtani) információk is túlnyomórészt természettudományi vagy bányászati útleírások keretében jelentek meg. (TA 2604) Szklenófürdő és Vihnye földtani térképe Pettkó János ( ) a magyar földtani térképezés egyik úttörője, a selmeci bányászakadémia diákja, majd tanára, alapító atyja volt a Magyarhoni Földtani Társulatnak (Videfalva, január 3.), amelynek kitűzött célja volt az akkor még nem létező állami földtani intézet feladatainak ellátása. Az ábrázolt Selmecbányához közeli terület egykor jelentős nemesfémbányászatáról volt híres, de gyógyvizei máig kedvelt hellyé teszik. (TM 4091)

5 + ametiszt (Selmecbánya) Erdély földtani áttekintő térképe (Nagyszeben, 1861.) Franz Ritter von Hauer ( ) a bécsi k. k. Geologische Reichsanstalt vezetője maga is Selmecbányán tanult. Irányítása alatt az intézet elvégezte a birodalom teljes geológiai felmérését, melynek részeredményeit folyamatosan közzé tették, majd a végeredmény, az Oszták- Magyar Monarchia 12 lapos geológiai áttekintő térképe között jelent meg, Bécsben. (TM 4419) Rézbánya földtani és bányászati térképe František Pošepný ( ) cseh ércgeológusnak, a Rézbánya környéki bányatelepeket bemutató monográfiáját a Magyarhoni Földtani Társulat adta ki 1874-ben. A Bihar megyei települést övező vidék a réz- és márványbányákról vált híressé. (TM ) + Ametiszt (Selmecbánya) Antimonit (Erdély) 3. vitrin Koch Antal: A Visegrádi-hegység földtani térképe Koch Antal ( ) és kortársa Szabó József ( ) azon utolsó nemzedékhez tartozott, amelyik az ásvány- és kőzettanban valamint a föld- és őslénytanban egyaránt maradandót alkotott; ők ketten vezették be hazánkban a kőzetmikroszkópiát. Koch tanított a kolozsvári, majd a budapesti egyetemen, tudományos tevékenységét számos ásványtani, kőzettani, geológiai, őslénytani cikk és közlemény jelzi. A Visegrádi-hegységet bemutató térkép A Dunai trachytcsoport jobbparti részének földtani leírása című könyvében jelent meg. (TM 7190) + Zeolitok (kabazit, sztilbit) és kalcit dácitban (Visegrádi-hegység, Dunabogdány) Budapest környékének földtani térképe (TM 1045) + Kalcit (Pilis, Üröm) Késmárk és Poprád környékének geológiai térképe A rendszeres földtani térképezés alapját, a bécsi Földtani Intézet hagyományait követve a Magyar Királyi Földtani Intézetben is a 2. katonai felmérés 1: méretarányú átnézeti térképlapjai jelentették; ennek fekete-fehér nyomataira vezették rá kézzel a kőzetek elterjedését. (TM 7682) Magyarország geológiai térképe A Magyar Királyi Földtani Intézet munkatársai és Semsey Andor ( ) közreműködésével 1896-ban létrejött színtézistérképet Lóczy Lajos ( ) az 1900-as párizsi világkiállításra átszerkesztette; s ott aranyéremmel jutalmazták. A kéziratos térkép nyomtatott for-

6 mában csak Papp Károly átdolgozásában jelent meg 1922-ben. A földbirtokos Semsey amatőrként foglalkozott földtannal, és a tudományág jelentős támogatójává vált. Tiszteletére róla nevezte el Krenner József ( ) az 1892-ben általa megtalált új ólom és antimon tartalmú szufidot (Pb 9 Sb 8 S 21 ). Lóczy a hazai földtan- és földrajztudomány kimagasló személyisége, több távol-keleti expedíción részt vett, s továbbá a Magyar Földrajzi Társaság Balaton Bizottságának létrehozása is az ő nevéhez fűződött. (TM 6340) A Magyar Birodalom vasérc- és kőszéntelepeinek átnézetes térképe Papp Károly ( ) egyetemi tanár, mint térképező geológus elsősorban Erdélyben végzett úttörő munkát; nevéhez fűződik a nagy jelentőségű kissármási földgáz feltárása 1907-ben. Magyarország vasérc- és kőszénkészletét bemutató vaskos monográfiája a XI. és XII. nemzetközi geológiai kongresszusra (1910, Stockholm és 1913, Torino) készült. (TM ) + Gömbszén, Zygopleora (Mecsek, Pécs) Gabbró-pegmatit (Bükk, Szarvaskő) Irodalom: -Lexikon zur Geschichte der Kartographie. Wien, Stegena Lajos: Tudományos térképezés a Kárpát-medencében 1918 előtt. Budapest, Fülöp József: A földtani térképezés története, helyzete és feladatai Magyarországon. In: A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának közleményei old. (HA 1.330) -Papp-Váry Árpád: Magyarország története térképekben. Budapest, Papp-Váry Árpád: Térképtudomány.A pálcikatérképtől az űrtérképig. Budapest, Tótsóvár története: Századok, 1881/VII(?) -A soóvári kősóbányakerület földtani viszonyai. In: A Magyar Királyi Földtani Intézet évkönyve VII (13.540/VII. 5. koll.)

7

8

9

10

11

12

A színelmélet alkalmazása tematikus térképeken*

A színelmélet alkalmazása tematikus térképeken* A színelmélet alkalmazása tematikus térképeken* Galambos Csilla térképész, Magyar Állami Földtani Intézet, Térinformatikai Osztály Bevezetõ Már kora gyermekkorban megkezdõdik ismerkedésünk a színekkel,

Részletesebben

A TEMATIKUS TÉRKÉPEK KIALAKULÁSA

A TEMATIKUS TÉRKÉPEK KIALAKULÁSA Földrajzi Közlemények 2012. 136. 1. pp. 77 87. A TEMATIKUS TÉRKÉPEK KIALAKULÁSA KLINGHAMMER ISTVÁN GERCSÁK GÁBOR THE DEVELOPMENT OF THEMATIC MAP MAKING Abstract The maps are classified into general geographical

Részletesebben

JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN

JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN Szerkesztette: Pongrácz László Balatonfüred 2010 1 Balatonfüredhez kapcsolódóan, kilenc, olyan természettudóst kell megemlíteni, akiknek

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM 2009 EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT A MAGYAR ORNITHOLOGIAI KÖZPONT TÖRTÉNETE 1893-1944 VÖNÖCZKY

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI DOKTORI ISKOLA DENDROLÓGIAI KERTEK SÁROSPATAKI MÁTÉ DOKTORI ÉRTEKEZÉS

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI DOKTORI ISKOLA DENDROLÓGIAI KERTEK SÁROSPATAKI MÁTÉ DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI DOKTORI ISKOLA SÁROSPATAKI MÁTÉ DENDROLÓGIAI KERTEK A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGI KERTÉPÍTÉSZETBEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZETŐ: DR. FEKETE ALBERT

Részletesebben

A HÁROMSZOR FELFEDEZETT TELLÚR AVAGY GEOLÓGUSOK A VARÁZSFUVOLÁBAN

A HÁROMSZOR FELFEDEZETT TELLÚR AVAGY GEOLÓGUSOK A VARÁZSFUVOLÁBAN Longa Péterné A HÁROMSZOR FELFEDEZETT TELLÚR AVAGY GEOLÓGUSOK A VARÁZSFUVOLÁBAN A tellúr a félfémek csoportjába tartozó kémiai elem. A periódusos rendszerben az oxigén oszlopában található, a kén és a

Részletesebben

Girolit (gömbös halmazok), Valea Arsului, Kristyor (Crişcior, Románia). Kövecses-Varga Lajos gyűjteménye (Siófok). A nagyobb gömbök átmérője: 4-5 mm.

Girolit (gömbös halmazok), Valea Arsului, Kristyor (Crişcior, Románia). Kövecses-Varga Lajos gyűjteménye (Siófok). A nagyobb gömbök átmérője: 4-5 mm. Girolit (gömbös halmazok), Valea Arsului, Kristyor (Crişcior, Románia). Kövecses-Varga Lajos gyűjteménye (Siófok). A nagyobb gömbök átmérője: 4-5 mm. ELŐSZÓ Az emberiség évezredes vágya, törekvése a természeti

Részletesebben

Hidrológiai Tájékoztató

Hidrológiai Tájékoztató Hidrológiai Tájékoztató Kiadja: A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 2013 HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ A HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ SZERKESZTÕ BIZOTTSÁGA 2012-TÕL Elnök: DR. JÓZSA JÁNOS Szerkesztõ: DR. VITÁLIS GYÖRGY

Részletesebben

A földrajzi szemléltetés korai története

A földrajzi szemléltetés korai története A földrajzi szemléltetés korai története Iskolai térképek, atlaszok, föld- és éggömbök az egykori magyar iskolákban Dr. Klinghammer István egyetemi tanár, az ELTE rektora A földrajzra vonatkozó ismeretek

Részletesebben

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet Cím [] Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára 100 éve született MENDÖL TIBOR Emlékkötet [] [] Szerző TÁRSADALOM- ÉS Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 1. Az ELTE Társadalom-

Részletesebben

A csonka ország kényszerei

A csonka ország kényszerei MAGYAR PEDAGÓGIA 98. évf. 1. szám 41 57. (1998) FÖLDRAJZOKTATÁS A VÁLSÁGOS ÉVTIZEDEKBEN Sipos Anna Magdolna és Nagy Miklós Mihály ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtár Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem,

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Keszthely turizmusfejlődésének száz éve balatoni és országos kitekintéssel 1880 1980 PhD értekezés Törzsök András Témavezető: Dr. habil. Gyuricza László

Részletesebben

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 1. pp. 107.-121. 2006

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 1. pp. 107.-121. 2006 ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 1. pp. 107.-121. 2006 A földtani természetvédelem kialakulásának és hazai történetének rövid áttekintése a természet

Részletesebben

Szabó József (1822-1894)

Szabó József (1822-1894) M ú l t b a n é z õ Szabó József (1822-1894) az elsõ magyar hidrogeológus Dr. Dobos Irma ÖSSZEFOGLALÓ AKÁRPÁT-MEDENCE LEÍRÓ JELLEGÛ VÍZÜGYI IRÁNYÚ MUNKÁK UTÁN NAGY ÁT- TÖRÉST JELENTETT SZABÓ JÓZSEF KUTATÁSI

Részletesebben

A kémia eredete és tárgya Szabadváry, Ferenc

A kémia eredete és tárgya Szabadváry, Ferenc A kémia eredete és tárgya Szabadváry, Ferenc A magyar kémia művelődéstörténete Szabadváry, Ferenc Ez a kötet az alább felsorolt szervezetek támogatásával jelent meg. A Kiadó hálás köszönetet mond segítségükért:

Részletesebben

www.emt.ro emt@emt.ro Content Tartalomjegyzék Cuprins MŰSZAKI SZEMLE 55. szám, 2011. 2 Műszaki Szemle 55

www.emt.ro emt@emt.ro Content Tartalomjegyzék Cuprins MŰSZAKI SZEMLE 55. szám, 2011. 2 Műszaki Szemle 55 MŰSZAKI SZEMLE 55. szám, 2011. Historia Scientiarum 9. Tudománytörténeti különkiadás / Special Issue in History of Sciences Szerkesztette / Edited by Dr. Kása Zoltán Wanek Ferenc Szerkesztőbizottság elnöke

Részletesebben

www.emt.ro emt@emt.ro 2 Műszaki Szemle 44

www.emt.ro emt@emt.ro 2 Műszaki Szemle 44 MŰSZAKI SZEMLE 44. szám, 2008. Historia Scientiarum 5. Tudománytörténeti különkiadás / Special Issue in History of Sciences Szerkesztőbizottság elnöke / President of Editing Committee Dr. Köllő Gábor Szerkesztőbizottság

Részletesebben

Cholnoky Jenő belföldi terepezései kolozsvári egyetemi oktatóként (1905 1919)

Cholnoky Jenő belföldi terepezései kolozsvári egyetemi oktatóként (1905 1919) XIV. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK) Kolozsvár, 2011. május 13 15. Cholnoky Jenő belföldi terepezései kolozsvári egyetemi oktatóként (1905 1919) Szerző: Lengyel Hunor

Részletesebben

Magyarország barlangjai

Magyarország barlangjai Kordos László Magyarország barlangjai Társszerzők: Jakucs László Gádoros Miklós Tardy János Szakmai ellenőrök: Láng Sándor Maucha László Topál György Reprodukciók: Pellérdy Lászlóné TARTALOM A MAGYAR BARLANGKUTATÁS

Részletesebben

Magyar Tudomány. Semsey Andor, a magyar tudomány mecénása Vendégszerkesztő: Ádám József. ökológia és környezeti gondok Vendégszerkesztő: Vida Gábor

Magyar Tudomány. Semsey Andor, a magyar tudomány mecénása Vendégszerkesztő: Ádám József. ökológia és környezeti gondok Vendégszerkesztő: Vida Gábor Magyar Tudomány Semsey Andor, a magyar tudomány mecénása Vendégszerkesztő: Ádám József ökológia és környezeti gondok Vendégszerkesztő: Vida Gábor anyanyelvünk európában Energiaerdők, faültetvények A doktorképzés

Részletesebben

A földtani tudománytörténet-írásról 1

A földtani tudománytörténet-írásról 1 Fehér B. (szerk.) (2014): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, pp. 123 133. A 60 éves Szakáll Sándornak,

Részletesebben

Palócföld térképezettsége

Palócföld térképezettsége EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Palócföld térképezettsége SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK Készítette: Szaniszló Ádám térképész és geoinformatikus szakirányú hallgató Témavezető:

Részletesebben

Kedves Vendégünk! Kellemes időtöltést kívánva, tisztelettel üdvözlik Önt a kiadvány Szerkesztői

Kedves Vendégünk! Kellemes időtöltést kívánva, tisztelettel üdvözlik Önt a kiadvány Szerkesztői Kedves Vendégünk! Miskolc város és környéke amelyet most megtisztel látogatásával Európának egy sajátos térsége, a Kárpát-medence északi vidéke, más néven az észak-magyarországi régió. Sajátosságait, a

Részletesebben

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉGÉSZ AKADÉMIKUSOK ALFÖLDI ANDRÁS (1895 1981) BÁLINT CSANÁD (1943) BELLA LAJOS (1850 1937) BÓNA ISTVÁN (1930 2001) BÖKÖNYI SÁNDOR (1926 1994) CZOBOR BÉLA (1852 1904) ÉRDY JÁNOS

Részletesebben

Katasztrófa(történet)? Az 1880. évi zágrábi földrengés példája *

Katasztrófa(történet)? Az 1880. évi zágrábi földrengés példája * 66 Vadas András Katasztrófa(történet)? Az 1880. évi zágrábi földrengés példája * Környezettörténet katasztrófatörténet A környezettörténet a 20. század második felének egyik leggyorsabban fejlődő történettudományi

Részletesebben

Szerkesztôi elôszó. Tisztelt Olvasók!

Szerkesztôi elôszó. Tisztelt Olvasók! Szerkesztôi elôszó Tisztelt Olvasók! Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület története hazánk újkori történetének történelmi sorsfordulókkal, tragédiákkal és dicsõséges múlttal teli, a kiegyezéstõl

Részletesebben

Anghy Csaba Geyza, a Fővárosi Állatkert megmentője

Anghy Csaba Geyza, a Fővárosi Állatkert megmentője Karasszon Dénes Anghy Csaba Geyza, a Fővárosi Állatkert megmentője A bűnbeesés miatt az Édenkertből kiűzött első emberpár Földünket benépesítő késői leszármazottai máig sajgó szívvel idézik fel az állatvilággal

Részletesebben

A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS VÁLTOZÓ VILÁGA

A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS VÁLTOZÓ VILÁGA A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS VÁLTOZÓ VILÁGA A múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata Koltai Zsuzsa Is ko la kul tú ra-köny vek 41. Sorozatszerkesztő: Géczi János A MÚZEUMI

Részletesebben

A topográfiai térképezés jelentősége és története

A topográfiai térképezés jelentősége és története TÉRKÉPEZÉS Karli Ildikó A topográfiai térképezés jelentősége és története A Föld felszínén és annak közvetlen közelében lévő természetes alakulatokat és mesterséges létesítményeket összefoglaló néven tereptárgyaknak

Részletesebben

AZ ERDÉSZETI SZAKSAJTÓ TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON

AZ ERDÉSZETI SZAKSAJTÓ TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON 1. évfolyam 1. szám 2011 7 16 oldal AZ ERDÉSZETI SZAKSAJTÓ TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON Oroszi Sándor Magyar Mezôgazdasági Múzeum ELÔZMÉNYEK A magyar erdészeti folyóiratok és periodikák története a XIX. század

Részletesebben